Papyri.info

sign in

= P.Herc. 207 = Trismegistos 62391 = LDAB 3556Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62391 [xml]

title 1
[Φιλοδήμου]
[Περὶ ποιημάτων]
[Δ]
fragment 1P.Herc. 207 fr. 1

[μέ]ν̣ων καὶ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τὴ]ν αὐλητικὴ̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]ο̣υ δυναμέν[ου -5-6- ]
[ἐν]τείνων̣ [- ca.10 -]
5[  ̣  ̣  ̣]ησ[ -13-14- ]
[1 line missing]
7[- ca.10 -]λλον π[ -3-4- ]
[- ca.9 -ο]ὐ̣ δύνασ[θαι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]δὲ̣ τοῦτ' ἀλ̣[λ -1-2- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἐπὶ ποιήσε̣ω̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς καὶ παιαν[ -3-4- ]
[ -5-6- · εἰ γ]ὰρ μὴ μό̣[νον]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε̣ς συνθ̣[ -3-4- ]
15[- ca.10 -]ι̣νασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -ε]ὐτελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]αι τοῦ η[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τὸ̣ πλῆ[θος -0-1- ]
[- ca.10 -]πωι χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.10 -]ες νῦ[ν -3-4- ]
[ca.14 lines missing]
fragment 2P.Herc. 207 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]και[  ̣  ̣]λοιθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ιν τα[  ̣  ̣  ̣]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣] καὶ ποι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣] καὶ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τε]χ̣νῶν ὁ αὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ε]χόντων α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣] μ̣ήποτε καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ε διαφερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]υτην πι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ικαὶ τε[χν⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.18 lines missing]
fragment 3

column 1P.Herc. 207 fr. 3a

[- ca.10 -]ας καὶ κατα
[- ca.11 -]ν μυρία τῶ[ν]
[μετὰ χλευ]α̣σμοῦ σατύ-
[ρων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣αιδεύειν
5[ -10-11- δι]ὰ μου[σι-]
[κῆς- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ης ἀρισ̣[τ  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρας λογο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σχε κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θαπ[- ca.9 -]
αμο̣[- ca.13 -]
τε[- ca.14 -]νω
τι[- ca.15 -]πο
[- ca.16 -]ανο̣
[ca.20 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 3b

[8 lines missing]
9κα[- ca.16 -]
10χο[- ca.16 -] ›
ην[- ca.16 -]
πι[ -16-17- ]
μ[- ca.16 -]
τα[- ca.16 -]
[ca.20 lines missing]
fragment 4P.Herc. 207 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]α̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν. ἐνίων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]· καὶ γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυτας ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
fragment 5P.Herc. 207 fr. 5

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ες ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ως ἐμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ι̣ γιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
fragment 6P.Herc. 207 fr. 6

[ca.17 lines missing]
18[⁦ -ca.?- ⁩  ̣] τὰς μαθήσε̣[ις⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀδ]υνατεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.14 lines missing]
fragment 7P.Herc. 207 fr. 7

[5 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ρπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εναν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]μικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.24 lines missing]
fragment 8

column 1P.Herc. 207 fr. 8a

[- ca.17 -]κης
[- ca.17 -]τ-
- ca.16 -]μο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.31 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 8b

τιθε[- ca.14 -, κα-]
θάπ[ερ- ca.13 -]
——
ον[- ca.16 -]
π̣αν̣[- ca.15 -]
[ca.30 lines missing]
fragment 9P.Herc. 207 fr. 9

[⁦ -ca.?- ⁩πον]ηροῖς̣ εὐτ[ελ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣], τ̣οῖς δὲ φαύ[λοις⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ν̣ πάντας ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣] ἁ̣πλῆς η[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -5-6- ]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -3-4- ]ς κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -4-5- ]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.26 lines missing]
fragment 10P.Herc. 207 fr. 10

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Δημοκ[ριτ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣εἴ]δωλα τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- παρι]στάμεν[α⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩μου]σ̣ικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.29 lines missing]
fragment 11P.Herc. 207 fr. 11

οὖν ὀνομ̣[α- ca.10 -]
——
σκ[  ̣  ̣]εν[- ca.11 -]
[ca.32 lines missing]
fragment 12P.Herc. 207 fr. 12

[ca.11 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]γ̣ραψε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ν ὑπερι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ποι]ητὴς ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣οὐ]κ ἂν λέγ[οι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ν ἐστιν ῥ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -2-3- ]ηθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩γρ]α̣ψ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.16 lines missing]
fragment 13

column 1P.Herc. 207 fr. 13a

[- ca.11 -ἐδ]έησαν
[- ca.15 -]ροι τι
[- ca.12 -κ]αὶ ὁμο̣-
[- ca.12 -]ντες ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 13b

λ̣[- ca.18 -]
δ[- ca.18 -]
[ca.32 lines missing]
fragment 14P.Herc. 207 fr. 14

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]φα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]π̣οιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]ατυ̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
lost.- ca.30 -
fragment 15P.Herc. 207 fr. 15

[2 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩ -1-2- ]ουσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- ]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ν ῥο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- ] ἐπιγρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.27 lines missing]
fragment 16P.Herc. 207 fr. 16

[ca.10 lines missing]
11[γ]ίνεται [- ca.12 -]
τον̣ αὐτ[- ca.13 -]
και[- ca.16 -]
μ[- ca.16 -]
15ὑποθ[εσ- ca.12 -]
[ca.19 lines missing]
fragment 17P.Herc. 207 fr. 17

[⁦ -ca.?- ⁩τ]έχνης [⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.13 lines missing]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]παν̣ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩, ἀλ]λὰ καὶ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]τινα φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]ην[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.16 lines missing]
fragment 18P.Herc. 207 fr. 18

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣εγ]ραφεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩, καθά]περ ἀμέλ̣[ει⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οισ̣[  ̣]τιστ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣λαμ]βαν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.28 lines missing]
fragment 19P.Herc. 207 fr. 19

[10 lines missing]
——
πρῶτον α̣[ -10-11- ]
[  ̣]η̣ν, ω[ -13-14- ]
[  ̣]σο̣ν[ -13-14- ]
[ca.21 lines missing]
fragment 20P.Herc. 207 fr. 20

[10 lines missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩] πολλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθ̣ῆν[αι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑποθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]νων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ποικ[ίλ⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.19 lines missing]
fragment 21P.Herc. 207 fr. 21

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ τῆς̣ κρ[ίσεως]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον μιμεῖσθα̣ι [τὰ]
[τῶν γενῶν σ]χ̣ήματα κα̣-
[τὰ τ]ὰς ἰδιότητ̣[ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]αισ[ -13-14- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[- ca.13 -]
[5 lines missing]
12[ -3-4- ]δο̣[ -14-15- ]
[μεί]ζους [ -11-12- ]
[  ̣  ̣  ̣σ]υνγραφευ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[θαυ]μάζοντα̣[ι -7-8- ]
[ -3-4- ]α ποιοῦν̣[τες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[δια]φόρων π  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -4-5- ]αι σοφοὺ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ποι]η̣τὰς οἱ π[- ca.10 -]
20[ -2-3- ]ας κα[ -11-12- ]
[ca.14 lines missing]
fragment 22P.Herc. 207 fr. 22

[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ενκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.32 lines missing]
fragment 23P.Herc. 207 fr. 23

[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ινωσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι θεο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- Εὐρι]π̣ίδου [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ πα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣Ξε]ν̣οφάν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων μαλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Ἀρχιλο̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -4-5- εἰ]σαγο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
16[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν καιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γω ῥα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]τ̣ατων α[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.13 lines missing]
fragment 24P.Herc. 207 fr. 24

[4 lines missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ς δει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μία μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ψευδῶς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τὴν φωνὴ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δι]αφέρειν [⁦ -ca.?- ⁩]
lost.- ca.23 -
column 99P.Herc. 207 col. 99

[- ca.18 -]νι
[20 lines missing]
22[ -17-18-
[12 lines missing]
column 100P.Herc. 207 col. 100

τω[- ca.12 -κω]μω[ιδ]
[ -10-11- λέ]γου[σι]
[- ca.15 -]
ἐπο[ποι -13-14- ]
5[  ̣]σ̣[- ca.16 -]
[16 lines missing]
22ρα[ -16-17- ]
α[ -17-18- ]
[12 lines missing]
column 101P.Herc. 207 col. 101

[  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ[- ca.13 -]
[2 lines missing]
4[- ca.16 -]τ̣ες
5[- ca.17 -
[- ca.15 -]ων
[- ca.16 -]ων
[- ca.16 -]τ̣αι
[- ca.16 -]τ̣ε
10[- ca.16 -]δ[  ̣]
[ -14-15- ]ι̣αν σο̣-
- ca.14 -]ι̣σεδε
[- ca.15 -] εἴδη̣ τὰ [ -0-1- ]
[- ca.10 -]ι[  ̣]ν̣ου τινας
15[- ca.14 -τ]ερον [ -0-1- ]
[- ca.16 -]δου
[- ca.12 -] τι̣ς, ὁ μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὲν
[- ca.17 -]λ̣η
[- ca.13 -ἀκ]ο̣ῆς
20[- ca.16 -]ν γι-
- ca.15 -]με
[13 lines missing]
column 102P.Herc. 207 col. 102

[ -3-4- άπ]α̣ξ ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[- ca.11 -]
[2 lines missing]
5[- ca.9 -]στοι[ -6-7- ]
[3 lines missing]
9[- ca.17 -]ι̣το̣τ̣[ -0-1- ]
10[- ca.17 -]τ̣ο̣.
[τ]ο̣ῖς γ[ὰρ κ]ο̣ινο[ῖ]ς̣ ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣]ος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἰδ]ιῶται, τῆ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς ο-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ο̣[  ̣  ̣]αινη̣[ -5-6- ]
[1 line missing]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -7-8- ]ο̣⟦τ⟧ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αικ[  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -8-9- ]νοδ[ -6-7- ]
[- ca.9 -]ντο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[16 lines missing]
column 103P.Herc. 207 col. 103

[  ̣]επ[- ca.9 -] καὶ ῥ̣[υ]θμ̣ο̣[ -1-2- ]
[  ̣]ε̣γρ[α- ca.14 -]
μ[- ca.18 -]
[  ̣]α̣σομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγ̣[ -1-2- · οὐδὲ 'βελ'-]
5'[τί]ο̣ν[α]' '[Στησίχορο]ν' ὅλως φα-
[σ]ί τ[ι]νες 'τ̣[ὸν]' '[με]λ̣οποιὸν' 'γε'-
'[γο]νέν̣α̣ι' 'τ[εχνίτην]' 'Ἡσιόδου',
ἀ̣[λλ]' ὁμο̣λ̣[ογοῦ]σ̣ι καὶ π[ε-]
[ρὶ τὸ] '[τὴν]' 'τῶν̣' '[μελ]''ω'(*)'δῶ̣[ν]'
10'λ̣[έξιν]' '[διαφέρει]ν' 'τὸ' 'μὲν'
'ὅ̣λ̣[ο]ν̣' 'τι,' 'κ̣ε̣[ι]μένας' 'δ̣ὲ' 'χιάσ'-
'μα[τι]' '[λέξ]εις̣' 'ἀποφαίνειν'
'παρέμφ̣ασι̣ν,' 'ἥ' 'ἐ̣σ̣τιν' '[ἰδί]'-
'α' 'τῶν' 'κατ̣[ὰ]' '[τὸ]' 'παραλ'-
15'[λ]άττ[ο]ν,' 'καὶ̣' '[σαφέ]σ̣τερον'
'αὐ̣τῆ[ι]' '[τ]ῆι' 'κ[ωμικ]ῆι'. πλὴν
καὶ̣ [ἡ] Σώ[φρονος λέξις] δ̣ο-
κε̣ῖ και̣[ -17-18- ]
σχ[ε]δόν, ὡ[ς- ca.12 -ὁ]
20Σώφρων̣ [- ca.11 -]
[14 lines missing]
column 104P.Herc. 207 col. 104

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χε[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς δ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ετω[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣, κατ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 π ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[άσ]α̣ς δὲ τὰ[ς]
5συ[γκρί] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3σε[ι]ς τοῖ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς τῶν ἐξ[η-]
τ[ασμένω] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ποή ((dagger)) 3 ((dagger)) 3μασιν δ[ι-]
[οίσειν Ἀρ]χίλ̣οχον, ὅμ̣[ως δὲ]
π̣ᾶ[σαν ἡ]δονῆι λέξ[ι]ν̣ σ[υ]ν̣-
δ[ιαπίπτε]ιν. ἕως γ̣[ὰρ ἂν ἑκα-]
10[τέρω](*) [γέ]νει μία̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[έχνη κέ-]
[ηται -3-4- ] τὸ [τ]ῶ̣ι π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
13'ὁρ[ᾶται]' '[τὸ]' '[ἴδ]ι̣ον' '[ποιητο]ῦ,' 'ὅ'-
'τ̣αν' '[γράφηι]' [, φη]σίν, '[καὶ]' '[τὴν]' 'ἐ'-
15'π[ι]κὴ̣[ν]' '[καὶ]' '[τὴν]' 'τραγικὴν' 'ποί' ''-
'ησιν', [ἐπὶ τῆι] ἐπικῆι ψευ-
δῶς, λ[έ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ων] '[τὴν]' '[ἐ]πικὴν'
'μέν,' 'κἂν̣' '[χρηστὴ]' 'γ̣ί̣ν̣ηται,'
'[εἶ]ναι' '[ἔντιμον]' '[π]ο̣ιηταῖς,'
20'κἂν̣' '[δὲ]' '[φαύλη,]' '[γελοίαν,]' '[τὴν]'
'[δὲ]' '[τραγικὴν]'[- ca.9 -]"
[14 lines missing]
column 105P.Herc. 207 col. 105

[⁦ -ca.?- ⁩]ιξημ[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3πο
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
5[  ̣]δ[- ca.17 -]
[2 lines missing]
8[  ̣]ητοταλ̣[- ca.11 -]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -]
[1 line missing]
11[- ca.13 -]αταπ̣[  ̣  ̣]
[- ca.11 -ο]ὐκ ἀπ[  ̣  ̣]
[1 line missing]
14(added at left: Σ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενο[ -9-10- ]
15[ -4-5- οὐ]κ ἔσ[τι -6-7- ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3να
[- ca.16 -]κ̣ασ̣
[- ca.16 -]ει
[- ca.16 -]ι̣ω
[- ca.16 -]ιοσ
[15 lines missing]
column 106P.Herc. 207 col. 106

[τ]οῖς̣ [οὕ]τ̣ω θέ[μ]α[τ]α [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] -2-3- δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣  ̣ἀνή]ιρην-
[ται- ca.9 -ἱ]κ̣α̣ν̣[ῶς,]
[σὺν τ]ο̣[ῖς πε]ρ̣[ὶ τῆς] ἐπὶ πᾶν
5[προση]κούσης τέχνης πε-
[φλυαρημ]ένοις. ἀλ[λὰ]
[χρὴ βλέψ]α̣ι τὰ τούτων,
[ἅπερ διηγ]ησάμε[θ]α, [τῶν]
[περὶ τὸ]ν Ἀριστο̣τέ̣[λην πε]ρὶ
10[μίμησι]ν κατὰ π̣[ά]ντων̣. [ὅ-]
σ̣[ο]ν̣ μὲν̣ οὖν, κἂ[ν ἕ]λ̣ηι,
τὸ μακ[ρὸν ἢ τ]ὸ μικρὸν
ὕστερ̣[ον, ὃ κα]τ̣' ἀρχὰ̣ς τῆς
νῦν ζ̣[ητήσ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ως εἰρ]ήκαμεν,
15λέγω [τὸ] ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[αύτην]' '[τ]έχνην'
'ἑτέρ[αν]' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ὐχ]' '[ὑπάρχειν]', καὶ
οὑτ̣[- ca.13 -τ]ῆς
αὐ[τῆς- ca.14 -]
π̣[- ca.18 -]
[15 lines missing]
35[- ca.14 -γεγρα]
column 107P.Herc. 207 col. 107

φέ̣ν̣αι τὸ 'μίμησ[ι]ν' 'κ̣εῖσθαι' '[τῆι]'
'ποιητικῆι.' τ̣[ὸ δ' ἴδ]ι̣ον [οὐ πᾶ-]
——
σα μίμ[η]σ[ις ἀκο]ύ̣σετ̣[αι, οὐ-]
δ' ὑπ̣[ομνήσει] π̣ᾶς τοῦ 'κεῖ̣[σθαι]'
5'τὴ[ν]' '[πρᾶξιν]' 'περὶ' 'ποιηματ[ι]'-
'κῆς̣.' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 κα ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ὶ φ]ημὶ δὲ μ̣ηδ' 'ὧν̣' 'ἔ̣σ̣[τιν]'
——
'ἑκ̣[άστη]' '[μ]ί̣μησ[ις],' 'ἅ̣π̣αντα'
αῦτ'' 'εἰς' '<τοὺς>' 'πράττοντας·' '[τ]ὰ[ς]'
'[δὲ]' '[πρ]άξεις' 'ἀπ̣[εικάζουσι]'
10'π̣ρα̣τ̣τόντων̣' '[μόνον]' '[κατὰ]'
'[τοὺ]ς̣' 'λόγους,' 'ο̣[ὐδὲ]' '[διὰ]' '[τῆς]'
'[ὄψ]ε̣ως' 'ἐργα[σίας]', φ̣ησί̣[ν], '[ἀλ]'-
'[λὰ]' 'δ̣[ι]ὰ' 'λ̣ό̣γων.' καὶ πλεί -
——
ον[ες] δ' [αὐ]τὸ παρενό̣η̣[σαν].
15τὸ [δ]' 'ἅπαντα' 'ταῦτ'' 'εἰς' 'τοὺς'
'πράττ̣οντας' ἰδίως ἐστὶν
ἄρ' [ἅπ]αξ τοῦ διαλεγομέ-
νου [καὶ] διδόντος ἀφορ-
μ̣[ὴν καὶ] α̣ἰ̣τ̣ίαν, ὅ τι ἂν πα-
20[ -6-7- ]γ[  ̣  ̣(*)τ̣ραγωιδ̣η-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣της ἀγ̣α̣[θ -1-2- ]
[- ca.9 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[12 lines missing]
column 108P.Herc. 207 col. 108

τ̣η̣[  ̣τ]ο̣ὺς ἀν[ειμ]έ̣να ἢ̣ πτα[ί-]
[οντα  ̣  ̣  ̣  ̣οὐκ ἀ]ρεστὸν [  ̣]
[1 line missing]
4[  ̣  ̣  ̣]π[- ca.16 -]ω̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, μ]ηδὲ̣ μέτρα μιμεῖ-
[ται]. τ̣ὸ " ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[έτρο]ν" δὲ 'τρα[γικ]ὴ̣' 'ἔ'-
'[χε]ι̣' 'κα[ὶ]' '[ῥ]υ̣θ̣μοὺς' 'κα[ὶ]' '[μέλο]ς̣'
[ἀπό]φ̣[η]μ̣ι. οὐδ' ἦν ὁ μῖμ̣[ος],
[ὥσπερ ἡ τ]ρ̣αγ̣ικὴ διὰ μ[έτρων]
10[π] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ποι]η̣μ̣έ̣ν̣η̣, [ἔμμετρος],
ο̣[  ̣]κ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]
οὐ φθ̣[έ]γ[γ]εται κα[θαπερεὶ]
ζῶ[ι]ο̣[ν], ἂ̣ν̣ δέ τ[ι]ς φῆι̣ τὰ ἤ̣-
[θ]η̣ [φαίν]εσθαι λέγειν. αὐ-
15[τὸν] τ̣οί̣νυν διεσ̣τ̣[ε]ι̣λά [ -0-1- ]-
[μην] ἄ̣τοπόν τε αὐτ̣ῶν
[τὰς λέ]ξεις π̣[α]ραλ[εί]πον̣τα :
[ἐν αἷς κ]α̣ὶ γί̣[ν]ετ̣α̣[ι] μ̣[ί]μησις,
['μέτρ'' εἰπόντ]α δ' 'ἐν' 'οἷς' 'πε'-
20['πόηται'  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣[ -4-5- ]
[14 lines missing]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ μόνον τῶν]
column 109P.Herc. 207 col. 109

μ[ε]λῶν [τοῖς μέ]τροις οὐ-
δ[ὲ τοῖς] λ̣ό̣[γοις, ἀ]λ̣λὰ καὶ
τ̣[οῖς ὑποκριταῖς οὐ]δ̣ὲ τ̣[ο]ῖς
μ̣[ορφ]ώ̣μα[σιν αὐτῶν]. [κ]α̣ί
5[φημι] π̣ά̣ντων ἐκε̣ῖνο[ν δεῖσ-]
θ̣α[ι, ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ὁ]π̣ό ((dagger)) 3 ((dagger)) 3σω(*) διοί[σ]ει τῆς συν-
θέ̣[σ]εως̣ ἰδιώτ[ου τ]ῆς ἐν
[αὐτῆ](*)[, τ]ὴ̣ν πο[ί]ησ[ιν γινομέ-]
νην αὐτίκ̣[α εὑρ]ὼν γ̣[ινομέ-]
10νης̣ ἀ̣ρετ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆ̣ς̣, οὐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3δ' ἐν [τῶι]
[αὐ]τ[ῶι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 γ]ένει τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆς ἐν [ποι-]
[ήμασιν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ]έχνη ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ς]· ο̣ὔ̣[κουν]
[τὰς αὐτὰς] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ποήσ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ει, ἀλλὰ]
ἑτέρας καὶ ἕτερα [γένη]
15τ̣ῆς ἐμμέτρου. καὶ διέξ̣ε̣[ιμι]
μνησθεὶς ἐπὶ τὰ π[ρό]σω̣-
π̣α. καὶ ὁ 'τὰς' 'πράξεις' 'ἢ' 'εὖ' '[ἢ]' '[χεῖ]'-
'ρ̣ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν' φάσκων [ἦν ἄ]ν̣ευ τῆς
β ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ουλευτι]κῆ[ς]. [εἰ] μέν ἐστι̣
20'[βελτιό]ν̣ων' 'ἢ' 'καθ̣'' 'ἡμᾶ̣[ς]'
[ἡ πρᾶξις, -3-4- ]ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[12 lines missing]
column 110P.Herc. 207 col. 110

[δυν]άμε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν]αι δημιουρ[γῆσ]α[ι]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ὲ̣ περὶ παρ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τὴν διάνο[ιαν]
[  ̣  ̣]νι(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3υ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τον μό̣[νο]ν̣ [διὰ]
5[π]εζῶ[ν π] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρὶ ἀν̣τιλο[γίας],
[ἀ]λλ' 'αἱρο[ύσ]α̣ς' διαθ̣έ̣σ̣ε̣ις εἶ-
ν̣αι· φημ̣[ὶ] δ̣ὲ 'πα ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρ̣[α]τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3εθεί'-
'σας', εἰ μὴ̣ [πᾶσι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[οῖ]ς̣ ῥ̣[ήτ]ο̣ρ-
σι τὴν ἑ̣τ̣[έραν] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ἔ̣θ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ε]ντο. καὶ̣
10θᾶττόν τι̣ς̣ '[τ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ' 'γ̣ε̣λ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[οῖα]' 'μι'-
'ᾶς' 'τ[έχ]νης' 'ἐ̣[στὶν]' [ἔθ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ετ' ἂν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ἢ̣
'γεγρ̣[α]φ̣ένα[ι]' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'τ̣ο̣τ̣ὲ̣' '[ἔ]τ̣υ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3χε'
'βουλό̣μενος' 'κ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3αλο̣[ύς],' 'ὁ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τὲ'
'δὲ' 'αἰσχρούς.' 'ἀμέ̣[λ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ει̣' 'δ̣[έ]' '[ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3]' '[γ]ε'
15'πολλῶν' 'τῶν' 'ὕστε̣[ρ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣ν̣' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' '[α]ἱ'
'μὲν' 'ὁρῶνται' 'γραφαὶ' 'τ̣[οι]'-
'ούτων,' 'αἱ' 'δὲ' 'τοιο̣ύ̣των'
'οι(*),' '[ο]ὐδ'' 'α̣ὐτούς̣', φη[σι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ἡ ῥῆ[σ]ι̣ς,
——
'Ἀπ̣ε̣λ̣λῆς' 'καὶ' 'ἀ̣λη̣[θῶ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς' 'γέ̣'-
20'γρ̣αφεν.' αἱ δ̣ὲ [τοι]ού̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τ̣ο̣[υ]
[13 lines missing]
34[- ca.11 -οὐκ ἀπὸ]
35[τέχνης παντοίας καὶ γε]
column 111P.Herc. 207 col. 111

[λοίας ἀλ]λ' ἀπὸ μιᾶς καὶ σε̣ (signum x parvum manu cursivo in marg. dext. paululum sub versu scriptum est)-
[μν]ῆ̣ς, κ̣[αθό]σον οὗτο[ς] ὁμο[ί-]
[ο] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3υ̣ς τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ινὰ]ς̣ [ε]ἰσάγει τ[ὸ] πο[λύ].
[κα]ὶ̣ [ὁ σεμνό]τ̣ατος̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ητής],
5φη̣μ̣ί̣, γελοίο[υς] ἐ̣[πο]ίει σα-
τύρου̣ς· καὶ πρότε̣[ρ]ον δ' ἐ-
((dagger)) 3 ((dagger)) 3χλ̣[εύαζο]ν̣ μετ̣<ὰ> <τῶν> [α]ὐ̣τῶν (added at right: τ)
ῥη[μάτ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ω ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν], ἢ̣ κ[α]ὶ̣ διαφό-
ρων ἀ[λλ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ̣ τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆ̣ς αὐ̣τῆς ἐπ̣[ι-]
10στήμης. διὸ καὶ πάρε[ρ-]
——
γον ὁδοῦ κατάχρυσον
ἅνθρωπ[ος] ἐπό̣ησεν, 'ἐπι'-
'χειρῆσ̣αί' 'τινας' γράφων
'ἐξανθρωπίζειν' 'τὴν' '-'
15'τραγωιδίαν', ὡς αὐτό⟦θ̣⟧-
[θ]εν ἦν ἀδύν̣ατον ἐπι-
[τετευχό]τας. τὸ γὰρ τῆι
[λέξ]ει καὶ τοῖς πράγμα̣σ̣[ι]ν
[διασ]τέλλ̣ει[ν], καταλείπειν
20[δ]ὲ τὸν ἄλ[λως σπου]δ[αῖ]ον "ἐξ-
'[ανθ]ρ̣[ωπίζεσθαι]'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[10 lines missing]
33[- ca.14 -, ὥστε]
[τῆς τῶν σεμνοτέρων μι]
column 112P.Herc. 207 col. 112

μήσεως ἐκτὸς ἔσται καὶ̣
[ἐ]κεῖνος, ε̣ἰ τοῦτ̣ο̣ π̣εριε[ῖ-]
[χ]εν. ἐπ[ι]τ̣[ίθησ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ι̣ δ̣' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ὁ̣ αὐ[τὸς]
κ̣αὶ τὸ 'μ̣ηδ̣[ὲ]' '[μ]όνον̣' '[τὰς]'
5'ἀνθρωπικωτ̣έρας' 'Ἀρχί̣'-
'λο⟦ι⟧χον' 'κ̣[α]ὶ̣' 'Ἀριστοφ[ά]'-
' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ην' 'μ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε<μι>μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆσθαι' 'πράξει[ς,]'
ὧν [ὁ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μὲν Ἀ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρχίλοχ[ο]ς οὐ-
δ' ἂν μεμ{ε}ιμῆσθαι διε-
10τείν[ετο, ὁ] δ' Ἀριστοφά[νης]
α̣ἰσχίο̣[να] τοῦ 'τὰ' 'πάντα' '[γε]'-
'λοίω[ς]' 'κ̣ατ'' 'αὐτὸν' 'Παύσω'-
'νος' 'μεμιμημένου', πρὸς
τῶι μήτ' ἔπος εἶναι μήτε
15τραγωιδίαν τὴν κωμω(*)-
δίαν καὶ το̣ὺς ἰάμβους, ὑ-
πὲρ ὧν ἡ ζ̣ήτησις ἦ̣ν. δῆ̣ -
——
λον οὖν ὅ̣τι, κἂ̣ν̣ κατὰ
τὸ 'σ̣εμνότερα̣' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'με̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3μιμῆσ'-
20'θ̣α[ι]'[τούτο]υς̣ διαθῆ(*) τις,
[ὡς ἐκεῖνος]'[Σο]φ̣οκλέα'
'[καὶ]' '[Ὅμηρον]''[,]'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[11 lines missing]
34[- ca.9 -'πάντα' 'πράτ']
column 113P.Herc. 207 col. 113

το̣[υ]σιν ἢ τὰ πλ̣ε̣ῖσθ' οἱ τῶν̣
τραγ[ι]κῶν̣ ὑποκριταὶ πλ[ὴ]ν
[π]ρο[λ]ό[γοι]ς̣", ἅ̣περ αὐτὸς ἔγ̣ρα-
[ψ]εν. ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμειβομε[  ̣  ̣]
5μ[ -3-4- ], [ἐπειδ]ὴ πράττεται
κἀν τοῖ̣ς̣ ἔπε̣[σι] τὰ κἀν ταῖς
τραγω(*)δίαις. ὥστε οὐ 'τῆς'
'μὲν' 'τραγ''ω'(*)'δ[ί]ας' 'τό' 'τε' 'ἀ' ''-
'παγγέλλ̣ειν' 'ἐ̣ν' 'το̣ῖ̣ς̣' 'ἀγγέ'-
10'λοις' 'καὶ' 'τὸ' 'πρακτ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3κ̣ὸ̣ν' 'ἐν'
'τοῖς' 'ἄλλοις,' 'ἐν' 'δ[ὲ]' '[τοῖ]ς̣' 'ἔ'-
'πεσ̣ι̣' 'τὸ' 'μόνο̣ν' '[ἀ]παγ̣γέλ'-
'λειν', ἀλλ' ὅμοιο̣α(*) -- [ἢ] φῶ καὶ
δαψιλέστερον; -- τὸ ἀ̣παγγέλ-
15λειν. ἀλλὰ μὴν κα̣ὶ̣ τ̣ὸ λέ-
γειν 'τὸν' 'ἡρῶιον' 'στ[ί]χον' '[ἀν]'-
'τὶ' 'τῶν' 'τραγικῶν' 'ἔχ̣ε̣ιν,' '[συγ]'-
'κεῖσθαι' 'γὰρ' 'ἐκ' 'πάντω̣ν̣' '<τῶν>' '[μ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3έ'-
'τρων' 'τὴν' 'τραγωιδ[ί]αν' ἐ[πι-]
20τεθ̣ε̣ίς, [δ]ιέψευσται. τὸ το̣[ὺς]
γὰρ [ἡ]ρώ(*) ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣υ̣ς ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [σ]τ̣ίχους τῆι κα-
τασκευ̣ῆι παρὰ τοῖς ἐποποι-
[οῖς] κ̣ἀ̣ν ταῖς τραγω[ιδ]ί̣α̣[ις]
[εἶναι], τ̣οῖς δ' ὡς ἐ̣ν̣ [Σ]ο̣φ̣[ο-]
25[κλεῖ -3-4- ]δ̣ι̣[- ca.11 -]
[- ca.16 -]νασ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[ -1-2- ]ο̣λ̣[ -5-6- ]
[6 lines missing]
34[- ca.13 -ἐν ταῖς]
column 114P.Herc. 207 col. 114

νῦν ἐγδεχομέ̣ν̣αις εὑ-
[ρί]σ̣κετ̣αι τραγω(*)δ[ίαις], ἃ̣
[ -2-3- ]ι̣[ -2-3- ]ο πολυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ι̣[ -4-5- ]ων ὁ σε[μν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5π̣[ -5-6- ]νω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἔ]στ[αι]
μᾶ[λλο]ν̣ ἤπερ ἡ ν̣ο̣ουμέ̣-
νη τ[ραγ]ω̣ιδία μετὰ τ[ῆ]ς̣
ἄλλ[ης ἰδ]ιότητος, κμ(*)θ̣[ά-]
——
περ ο[ὐδὲ θ]ετέον τὴν ἀ-
10παγγ[ελ]ν(*) ὡς μόριο̣ν
τῆς δ̣ραστικῆς, ἀλλ' ἀ[ν-]
τιστρόφως, οὐδὲ 'πάντα'
'ἐν' 'τῆι' 'τρα[γ]ωιδίαι' 'τ[ὰ]' 'καὶ'
'ἐν' 'ἐκείνη̣[ι],' 'τοὐναντίον'
15'δ'' 'οὐχ' 'ὑπάρχειν', ἀλλὰ τἄν-
παλιν ἀμύθηθ̣' ὅσα περι-
λαμβάνειν φύσεως ἔργα
καὶ τύχης καὶ θεῶν καὶ παν-
[το]δαπῶν ζώ(*)ων̣, ἅπ̣ε̣ρ̣
20οὐ δύναθ' ἡ τραγωιδ̣ία{ι}
πλὴν ἐπ' [ὀ]λίγ[ον]. [καὶ] πᾶσι
τοὺς κ[- ca.10 -]ων,
ὡσ[- ca.15 -
[  ̣  ̣]ι̣[- ca.16 -]
25ω[- ca.16 -]
[8 lines missing]
column 115P.Herc. 207 col. 115

lost  ̣col column 116P.Herc. 207 col. 116

[18 lines missing]
19[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3π[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
22[⁦ -ca.?- ⁩]νι[⁦ -ca.?- ⁩]
[11 lines missing]
column 117P.Herc. 207 col. 117

[3 lines missing]
4τ[- ca.20 -]
5τι[ -8-9- ]ο̣σ̣βα̣[- ca.10 -]
καὶ̣ [ -6-7- δ]ιαφ[  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣'τὸ']
'πρ\ῶ[τον]/[ἐν]' 'τετραμέ[τροις]' ''[λέ-]
(added at left: Υ) γου[σι] '[ποεῖν]' '[αὐ]τούς'. πα[ρα-]
χω[ρῶ δὲ τὸ τ]ῶν τοιούτ[ων τὰ]
10μέτρα λ̣αμ̣[βάν]ειν, ἀλλ' [οὐ τὰ]
σχήματα καὶ τ̣ὰ μέτρα τ̣[ῶν]
ὑγρῶν καὶ ξηρῶν, ἣ καὶ ι(*)[ρι-]
μέτρωι καὶ μετὰ τούτου [δι-]
μέτρωι καὶ ἑξαμέτρω[ι] κ[αὶ]
15'παντὶ' 'μέ[τ]ρωι' 'χρωμέν[η]'[, κα-]
τὰ τὸν τούτου λόγον, καὶ 'π[ροσ]'-
'ειληφυῖα' 'μελοποΐαν,' '[εἰ]'-
'κότως' 'ἂν' 'νομίζοιτό' '[τι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν[α]' '[χά]'-
'ριν' 'ἑαυτῆς' 'ἔχε̣ι̣ν,' '[τῶι]' '[αὐ]'-
20'λῶι' 'μέλ̣[η]' 'μιμουμένη{ν}'. δ̣[ο-]
——
κῶ δ' ἔγ[ω]γε, καθ' ἣν πρό[λη-]
ψιν̣ ὁ φω[νο]ύμενος κ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποτε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]ν̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[5 lines missing]
30'[- ca.13 -ἡ τῶν]'
column 118P.Herc. 207 col. 118

'νόμων' 'πόησις', ε[ἰ] μὲν 'οὐκ' 'ἐν'
'δ̣ι̣η̣ρ̣θρωμέν''η'(*) γ̣ί̣νεται, λε-
γέσθω{ι} 'τὸ' 'τέλος' 'ἔχειν' 'ἐν'
'φων''ῆ'(*) 'καὶ' 'ψόφοις'· ἐπεὶ δ' 'εἰ'-
5'[σὶ]' 'λόγοι' 'μελ''ω'(*)'δούμενοι',
π̣ῶς ἐν τούτοις ἀλλ' οὐχὶ 'κἀν'
'[τ]ῶι' 'λόγωι' 'τὸ' 'τέλος' 'ἕξου'-
'[σι]' 'τῆς' 'μιμήσεως', μᾶλλον
[δὲ] μόνωι 'λόγωι', διὰ τὸ
10'φων̣ῆι' 'κα' 'ψ̣όφοις' ἀδ[ύ]να-
[τον] εἶναι 'πράγματα' 'μιμεῖ'-
'σθαι' καὶ μὴ μόνον φωνὰς
καὶ ψόφους αὐτῶν; οὐ μὴν
ο̣ὐδ' 'ὡς' 'πρὸς' 'τοὺς' 'τραγωιδο'-
15[π]οιούς φαμεν ἔχειν τοὺς
[ὑ]π̣οκριτὰς καὶ πρ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὸ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς τοὺς ἐ-
[π]οποιοὺς τοὺς ῥαψω(*)δούς,
[οὕτω] πρὸς τοὺς μελοποι-
οὺς {τους} {ραψωδους̣} {[ουτω]}
20{προ̣ς} {τους} {μελοποιους} τοὺς
α̣ὐ̣λητὰς καὶ τοὺς ἐν τῆι λύ-
[ρ]α̣ι δεικν̣ύ[οντα]ς". ἐκεῖνο[ι]
[δ]ε[  ̣]ι̣[  ̣]δη̣[ -4-5- ] μετα̣[ -2-3- ]
[ -2-3- ]ε̣π̣[- ca.15 -]
[4 lines missing]
29[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡς ὁ τῶν νόμων]
30[ποητὴς κατασκευάζει τὰ]
column 119P.Herc. 207 col. 119

[μέλ]η̣ καὶ πᾶς ὁ παραπλή̣-
[σι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ος ἐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν] το̣[ῖ]ς̣ φθόγγοις, ἃ καὶ
'τ[έ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3λ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3η̣' κ̣[αλ]εῖται νῦν. ἀλλ[ὰ τ]ο[ύ-]
[τ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ους ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 δοκοῦσι κατε[σ]κευάσθαι
5λόγοις οὐχ ἧττον τ̣ῶν Ὁμή-
ρου, τῶν δ' Εὐριπίδου καὶ Σοφο-
κλέους κα̣[ὶ] π̣αντάπασιν̣·
ἣν ἰδιότητα παριεὶς οὗτο̣ς,
οὐδ' εἰ 'τῆς' 'αὐτῆς' 'ἐ̣σ̣τι' 'τέχνης,'
10'ὡς' 'μόριον' '<ὂν>' 'τῆς' 'τραγωιδί̣α<ς>'
διδάσκειν ἐδύν̣α̣το̣. κα[ὶ]
——
μὴν οὐδ' 'ἐν' 'τῶι' 'λόγωι' μό̣-
νον 'ἡ{ι}' 'τραγωιδία{ι}' 'πᾶσαν'
'ποεῖται' 'τὴν' 'ἐργασίαν', ἀλ-
15λὰ καὶ τῆι φωνῆι χορηγεῖ τῶν
ὑποκριτῶν κα[ὶ τῶι] μέλει
τοῦ τε αὐλητ[οῦ καὶ] τοῦ χο-
ρ̣ι̣κ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣(*) vel ω̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πολλά, κ[αθ]άπ[ερ] μ̣ε-
λ̣οπ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ιός. εἰ δ' 'ἐν' 'ταῖς' 'τρα̣[γω](*)'-
20'δ̣ίαι[ς]' 'τὸ' 'μέλο̣ς' οὗτος νο-
[μ]οθ̣[ε]τε̣ῖ 'πρὸς' 'τὴν' 'πρᾶξι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν'
'[δ]ε̣ῖ̣ν̣' 'βλέπ[ειν]', κα[ὶ] πρὶ̣ν δια
[3 lines missing]
26[καὶ ὅταν φῆι τὸ 'πλείονα' 'εἴ'-]
'[δη]' '[τὴν]' '[τραγω](*)[δίαν]' '[περιέ]'-
'[χειν,]' '[εἴδη]' '[δ']' '[ἅπερ]' '[ἐστὶ]' '[κοι]'-
'[νὰ]' '[τῆς]' '[αὐτῆς]' '[εἶναι]' '[τέχνης,]'
30[καὶ τὸ 'ποεῖν' 'Δικαιογένην']
column 120P.Herc. 207 col. 120

'[ο]ὐ̣δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ενὸς' 'ἥττους' 'μελοποΐ'-
'αν(*)', ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 '[πλ]είονα' μ[ὲ]ν 'εἴδη' 'τὴν'
'[τ]ρ[α] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γ̣''ω'(*)' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3δία[ν]' 'π̣[ερι]έχειν' δι-
δόσ̣[θω]· τὸ δ' 'εἴ̣[δ]η' 'δ'' 'ἅπερ' 'ἐστὶ'
5'κοινὰ' 'τῆς' 'αὐ̣τ̣ῆς' 'εἶναι' 'τέ'-
'χνης' οὐδεὶς ὁ̣μολογήσει.
καταγ̣ελάσεται δὲ πᾶς ἀκού-
ων 'μη̣δ'' 'ἥττους' 'ποεῖν' 'Δι'-
'κα̣ιογ̣[έ]ν̣ην'-- ἐῶμεν γὰρ μεί-
10ζον[ας-- ] '' '[μ]ε̣λοπ̣οΐας' τῶ̣ν Σ[ι-]
μων[ί]δου κ[α]ὶ Πινδά̣ρ̣ου, κἀ[ν]
ταῖς τραγωιδ[ί]αις οὕτως δ[υσ-]
τυχοῦντα· χωρὶς τοῦ, κἂν πα-
[ρ]ιῆται ταῦτα, 'Πίνδαρον' 'μὲν'
15'[ἅ]περ' 'εἰς' 'τὴν' 'τραγωιδίαν'
'ἐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3χρῆ[ν]' 'μὴ̣' 'προσειληφέφε[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣]αιαι'','
'Δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ικαιογένην' 'δ'' 'ἐσχηκέ̣ν̣αι'
'τὰ' 'π ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρὸς' 'τὴν' 'ἔξω̣' 'τ̣ῆς' 'τρα̣[γ]ωι'-
'δ[ί]ας ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'μελοποΐαν'.
subscriptioP.Herc. 207 subscriptio

⁦ vac. 12 lines⁩
Φιλοδήμου
15Περὶ
ποιημάτων
ι̣
Δ̣
20ἀρι(θμός) ΧΧΓΔ

Apparatus


^ 3.8.13.103.9. l. 'ωι'
^ 3.8.13.104.10. l. [ωι]
^ 3.8.13.107.20. l. α (corr)
^ 3.8.13.109.6. l. ωι
^ 3.8.13.109.8. l. [ῆι]
^ 3.8.13.110.4. or ν, or ιη
^ 3.8.13.110.18. l. οὔ (corr)
^ 3.8.13.112.15. l. ωι
^ 3.8.13.112.20. l. ῆι
^ 3.8.13.113.7. l. ωι
^ 3.8.13.113.8. l. 'ωι'
^ 3.8.13.113.13. l. ν (corr)
^ 3.8.13.113.21. l. ώι
^ 3.8.13.114.2. l. ωι
^ 3.8.13.114.8. l. α (corr)
^ 3.8.13.114.10. l. ίαν (corr)
^ 3.8.13.114.19. l. ώι
^ 3.8.13.117.12. l. τ (corr)
^ 3.8.13.118.2. l. 'ηι'
^ 3.8.13.118.4. l. 'ῆι'
^ 3.8.13.118.5. l. 'ωι'
^ 3.8.13.118.17. l. ωι
^ 3.8.13.119.18. l. ọῦ (corr)
^ 3.8.13.119.18.
^ 3.8.13.119.19. l. [ωι]
^ 3.8.13.119.27. l. [ωι]
^ 3.8.13.120.2. l. ς̣ (corr)
^ 3.8.13.120.3. l. 'ωι'
^ 3.8.13.120.16.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.