Papyri.info

sign in

= P.Herc. 207 = Trismegistos 62391 = LDAB 3556Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62391 [xml]

title 1
[Φιλοδήμου]
[Περὶ ποιημάτων]
[Δ]
fragment 1P.Herc. 207 fr. 1

[μέ]ν̣ων καὶ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τὴ]ν αὐλητικὴ̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]ο̣υ δυναμέν[ου -5-6- ]
[ἐν]τείνων̣ [- ca.10 -]
5[  ̣  ̣  ̣]ησ[ -13-14- ]
[1 line missing]
7[- ca.10 -]λλον π[ -3-4- ]
[- ca.9 -ο]ὐ̣ δύνασ[θαι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]δὲ̣ τοῦτ' ἀλ̣[λ -1-2- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἐπὶ ποιήσε̣ω̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς καὶ παιαν[ -3-4- ]
[ -5-6- · εἰ γ]ὰρ μὴ μό̣[νον]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε̣ς συνθ̣[ -3-4- ]
15[- ca.10 -]ι̣νασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -ε]ὐτελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]αι τοῦ η[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τὸ̣ πλῆ[θος -0-1- ]
[- ca.10 -]πωι χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.10 -]ες νῦ[ν -3-4- ]
[ca.14 lines missing]
fragment 2P.Herc. 207 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]και[  ̣  ̣]λοιθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ιν τα[  ̣  ̣  ̣]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣] καὶ ποι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣] καὶ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τε]χ̣νῶν ὁ αὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ε]χόντων α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣] μ̣ήποτε καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ε διαφερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]υτην πι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ικαὶ τε[χν⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.18 lines missing]
fragment 3

column 1P.Herc. 207 fr. 3a

[- ca.10 -]ας καὶ κατα
[- ca.11 -]ν μυρία τῶ[ν]
[μετὰ χλευ]α̣σμοῦ σατύ-
[ρων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣αιδεύειν
5[ -10-11- δι]ὰ μου[σι-]
[κῆς- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ης ἀρισ̣[τ  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρας λογο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σχε κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θαπ[- ca.9 -]
αμο̣[- ca.13 -]
τε[- ca.14 -]νω
τι[- ca.15 -]πο
[- ca.16 -]ανο̣
[ca.20 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 3b

[8 lines missing]
9κα[- ca.16 -]
10χο[- ca.16 -] ›
ην[- ca.16 -]
πι[ -16-17- ]
μ[- ca.16 -]
τα[- ca.16 -]
[ca.20 lines missing]
fragment 4P.Herc. 207 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]α̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν. ἐνίων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]· καὶ γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυτας ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
fragment 5P.Herc. 207 fr. 5

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ες ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ως ἐμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ι̣ γιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
fragment 6P.Herc. 207 fr. 6

[ca.17 lines missing]
18[⁦ -ca.?- ⁩  ̣] τὰς μαθήσε̣[ις⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀδ]υνατεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.14 lines missing]
fragment 7P.Herc. 207 fr. 7

[5 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ρπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εναν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]μικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.24 lines missing]
fragment 8

column 1P.Herc. 207 fr. 8a

[- ca.17 -]κης
[- ca.17 -]τ-
- ca.16 -]μο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.31 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 8b

τιθε[- ca.14 -, κα-]
θάπ[ερ- ca.13 -]
——
ον[- ca.16 -]
π̣αν̣[- ca.15 -]
[ca.30 lines missing]
fragment 9P.Herc. 207 fr. 9

[⁦ -ca.?- ⁩πον]ηροῖς̣ εὐτ[ελ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣], τ̣οῖς δὲ φαύ[λοις⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ν̣ πάντας ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣] ἁ̣πλῆς η[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -5-6- ]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -3-4- ]ς κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -4-5- ]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.26 lines missing]
fragment 10P.Herc. 207 fr. 10

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Δημοκ[ριτ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣εἴ]δωλα τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- παρι]στάμεν[α⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩μου]σ̣ικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.29 lines missing]
fragment 11P.Herc. 207 fr. 11

οὖν ὀνομ̣[α- ca.10 -]
——
σκ[  ̣  ̣]εν[- ca.11 -]
[ca.32 lines missing]
fragment 12P.Herc. 207 fr. 12

[ca.11 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]γ̣ραψε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ν ὑπερι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ποι]ητὴς ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣οὐ]κ ἂν λέγ[οι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ν ἐστιν ῥ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -2-3- ]ηθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩γρ]α̣ψ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.16 lines missing]
fragment 13

column 1P.Herc. 207 fr. 13a

[- ca.11 -ἐδ]έησαν
[- ca.15 -]ροι τι
[- ca.12 -κ]αὶ ὁμο̣-
[- ca.12 -]ντες ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.30 lines missing]
column 2P.Herc. 207 fr. 13b

λ̣[- ca.18 -]
δ[- ca.18 -]
[ca.32 lines missing]
fragment 14P.Herc. 207 fr. 14

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]φα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]π̣οιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]ατυ̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
lost.- ca.30 -
fragment 15P.Herc. 207 fr. 15

[2 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩ -1-2- ]ουσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- ]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ν ῥο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- ] ἐπιγρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.27 lines missing]
fragment 16P.Herc. 207 fr. 16

[ca.10 lines missing]
11[γ]ίνεται [- ca.12 -]
τον̣ αὐτ[- ca.13 -]
και[- ca.16 -]
μ[- ca.16 -]
15ὑποθ[εσ- ca.12 -]
[ca.19 lines missing]
fragment 17P.Herc. 207 fr. 17

[⁦ -ca.?- ⁩τ]έχνης [⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.13 lines missing]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]παν̣ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩, ἀλ]λὰ καὶ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]τινα φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]ην[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.16 lines missing]
fragment 18P.Herc. 207 fr. 18

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣εγ]ραφεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩, καθά]περ ἀμέλ̣[ει⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οισ̣[  ̣]τιστ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣λαμ]βαν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.28 lines missing]
fragment 19P.Herc. 207 fr. 19

[10 lines missing]
——
πρῶτον α̣[ -10-11- ]
[  ̣]η̣ν, ω[ -13-14- ]
[  ̣]σο̣ν[ -13-14- ]
[ca.21 lines missing]
fragment 20P.Herc. 207 fr. 20

[10 lines missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩] πολλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθ̣ῆν[αι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑποθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]νων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ποικ[ίλ⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.19 lines missing]
fragment 21P.Herc. 207 fr. 21

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ τῆς̣ κρ[ίσεως]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον μιμεῖσθα̣ι [τὰ]
[τῶν γενῶν σ]χ̣ήματα κα̣-
[τὰ τ]ὰς ἰδιότητ̣[ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]αισ[ -13-14- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[- ca.13 -]
[5 lines missing]
12[ -3-4- ]δο̣[ -14-15- ]
[μεί]ζους [ -11-12- ]
[  ̣  ̣  ̣σ]υνγραφευ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[θαυ]μάζοντα̣[ι -7-8- ]
[ -3-4- ]α ποιοῦν̣[τες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[δια]φόρων π  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -4-5- ]αι σοφοὺ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ποι]η̣τὰς οἱ π[- ca.10 -]
20[ -2-3- ]ας κα[ -11-12- ]
[ca.14 lines missing]
fragment 22P.Herc. 207 fr. 22

[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ενκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.32 lines missing]
fragment 23P.Herc. 207 fr. 23

[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ινωσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι θεο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -0-1- Εὐρι]π̣ίδου [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ πα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣Ξε]ν̣οφάν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων μαλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Ἀρχιλο̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ -4-5- εἰ]σαγο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
16[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν καιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γω ῥα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]τ̣ατων α[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.13 lines missing]
fragment 24P.Herc. 207 fr. 24

[4 lines missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ς δει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μία μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ψευδῶς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τὴν φωνὴ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δι]αφέρειν [⁦ -ca.?- ⁩]
lost.- ca.23 -
column 99P.Herc. 207 col. 99

[- ca.18 -]νι
[20 lines missing]
22[ -17-18-
[12 lines missing]
column 100P.Herc. 207 col. 100

τω[- ca.12 -κω]μω[ιδ]
[ -10-11- λέ]γου[σι]
[- ca.15 -]
ἐπο[ποι -13-14- ]
5[  ̣]σ̣[- ca.16 -]
[16 lines missing]
22ρα[ -16-17- ]
α[ -17-18- ]
[12 lines missing]
column 101P.Herc. 207 col. 101

[  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ[- ca.13 -]
[2 lines missing]
4[- ca.16 -]τ̣ες
5[- ca.17 -
[- ca.15 -]ων
[- ca.16 -]ων
[- ca.16 -]τ̣αι
[- ca.16 -]τ̣ε
10[- ca.16 -]δ[  ̣]
[ -14-15- ]ι̣αν σο̣-
- ca.14 -]ι̣σεδε
[- ca.15 -] εἴδη̣ τὰ [ -0-1- ]
[- ca.10 -]ι[  ̣]ν̣ου τινας
15[- ca.14 -τ]ερον [ -0-1- ]
[- ca.16 -]δου
[- ca.12 -] τι̣ς, ὁ μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὲν
[- ca.17 -]λ̣η
[- ca.13 -ἀκ]ο̣ῆς
20[- ca.16 -]ν γι-
- ca.15 -]με
[13 lines missing]
column 102P.Herc. 207 col. 102

[ -3-4- άπ]α̣ξ ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[- ca.11 -]
[2 lines missing]
5[- ca.9 -]στοι[ -6-7- ]
[3 lines missing]
9[- ca.17 -]ι̣το̣τ̣[ -0-1- ]
10[- ca.17 -]τ̣ο̣.
[τ]ο̣ῖς γ[ὰρ κ]ο̣ινο[ῖ]ς̣ ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣]ος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἰδ]ιῶται, τῆ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς ο-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ο̣[  ̣  ̣]αινη̣[ -5-6- ]
[1 line missing]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -7-8- ]ο̣⟦τ⟧ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αικ[  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -8-9- ]νοδ[ -6-7- ]
[- ca.9 -]ντο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[16 lines missing]
column 103P.Herc. 207 col. 103

[  ̣]επ[- ca.9 -] καὶ ῥ̣[υ]θμ̣ο̣[ -1-2- ]
[  ̣]ε̣γρ[α- ca.14 -]
μ[- ca.18 -]
[  ̣]α̣σομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγ̣[ -1-2- · οὐδὲ 'βελ'-]
5'[τί]ο̣ν[α]' '[Στησίχορο]ν' ὅλως φα-
[σ]ί τ[ι]νες 'τ̣[ὸν]' '[με]λ̣οποιὸν' 'γε'-
'[γο]νέν̣α̣ι' 'τ[εχνίτην]' 'Ἡσιόδου',
ἀ̣[λλ]' ὁμο̣λ̣[ογοῦ]σ̣ι καὶ π[ε-]
[ρὶ τὸ] '[τὴν]' 'τῶν̣' '[μελ]''ω'(*)'δῶ̣[ν]'
10'λ̣[έξιν]' '[διαφέρει]ν' 'τὸ' 'μὲν'
'ὅ̣λ̣[ο]ν̣' 'τι,' 'κ̣ε̣[ι]μένας' 'δ̣ὲ' 'χιάσ'-
'μα[τι]' '[λέξ]εις̣' 'ἀποφαίνειν'
'παρέμφ̣ασι̣ν,' 'ἥ' 'ἐ̣σ̣τιν' '[ἰδί]'-
'α' 'τῶν' 'κατ̣[ὰ]' '[τὸ]' 'παραλ'-
15'[λ]άττ[ο]ν,' 'καὶ̣' '[σαφέ]σ̣τερον'
'αὐ̣τῆ[ι]' '[τ]ῆι' 'κ[ωμικ]ῆι'. πλὴν
καὶ̣ [ἡ] Σώ[φρονος λέξις] δ̣ο-
κε̣ῖ και̣[ -17-18- ]
σχ[ε]δόν, ὡ[ς- ca.12 -ὁ]
20Σώφρων̣ [- ca.11 -]
[14 lines missing]
column 104P.Herc. 207 col. 104

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χε[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς δ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ετω[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣, κατ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 π ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[άσ]α̣ς δὲ τὰ[ς]
5συ[γκρί] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3σε[ι]ς τοῖ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς τῶν ἐξ[η-]
τ[ασμένω] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ποή ((dagger)) 3 ((dagger)) 3μασιν δ[ι-]
[οίσειν Ἀρ]χίλ̣οχον, ὅμ̣[ως δὲ]
π̣ᾶ[σαν ἡ]δονῆι λέξ[ι]ν̣ σ[υ]ν̣-
δ[ιαπίπτε]ιν. ἕως γ̣[ὰρ ἂν ἑκα-]
10[τέρω](*) [γέ]νει μία̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[έχνη κέ-]
[ηται -3-4- ] τὸ [τ]ῶ̣ι π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
13'ὁρ[ᾶται]' '[τὸ]' '[ἴδ]ι̣ον' '[ποιητο]ῦ,' 'ὅ'-
'τ̣αν' '[γράφηι]' [, φη]σίν, '[καὶ]' '[τὴν]' 'ἐ'-
15'π[ι]κὴ̣[ν]' '[καὶ]' '[τὴν]' 'τραγικὴν' 'ποί' ''-
'ησιν', [ἐπὶ τῆι] ἐπικῆι ψευ-
δῶς, λ[έ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ων] '[τὴν]' '[ἐ]πικὴν'
'μέν,' 'κἂν̣' '[χρηστὴ]' 'γ̣ί̣ν̣ηται,'
'[εἶ]ναι' '[ἔντιμον]' '[π]ο̣ιηταῖς,'
20'κἂν̣' '[δὲ]' '[φαύλη,]' '[γελοίαν,]' '[τὴν]'
'[δὲ]' '[τραγικὴν]'[- ca.9 -]"
[14 lines missing]
column 105P.Herc. 207 col. 105

[⁦ -ca.?- ⁩]ιξημ[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3πο
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
5[  ̣]δ[- ca.17 -]
[2 lines missing]
8[  ̣]ητοταλ̣[- ca.11 -]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -]
[1 line missing]
11[- ca.13 -]αταπ̣[  ̣  ̣]
[- ca.11 -ο]ὐκ ἀπ[  ̣  ̣]
[1 line missing]
14(added at left: Σ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενο[ -9-10- ]
15[ -4-5- οὐ]κ ἔσ[τι -6-7- ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3να
[- ca.16 -]κ̣ασ̣
[- ca.16 -]ει
[- ca.16 -]ι̣ω
[- ca.16 -]ιοσ
[15 lines missing]
column 106P.Herc. 207 col. 106

[τ]οῖς̣ [οὕ]τ̣ω θέ[μ]α[τ]α [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] -2-3- δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣  ̣ἀνή]ιρην-
[ται- ca.9 -ἱ]κ̣α̣ν̣[ῶς,]
[σὺν τ]ο̣[ῖς πε]ρ̣[ὶ τῆς] ἐπὶ πᾶν
5[προση]κούσης τέχνης πε-
[φλυαρημ]ένοις. ἀλ[λὰ]
[χρὴ βλέψ]α̣ι τὰ τούτων,
[ἅπερ διηγ]ησάμε[θ]α, [τῶν]
[περὶ τὸ]ν Ἀριστο̣τέ̣[λην πε]ρὶ
10[μίμησι]ν κατὰ π̣[ά]ντων̣. [ὅ-]
σ̣[ο]ν̣ μὲν̣ οὖν, κἂ[ν ἕ]λ̣ηι,
τὸ μακ[ρὸν ἢ τ]ὸ μικρὸν
ὕστερ̣[ον, ὃ κα]τ̣' ἀρχὰ̣ς τῆς
νῦν ζ̣[ητήσ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ως εἰρ]ήκαμεν,
15λέγω [τὸ] ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[αύτην]' '[τ]έχνην'
'ἑτέρ[αν]' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ὐχ]' '[ὑπάρχειν]', καὶ
οὑτ̣[- ca.13 -τ]ῆς
αὐ[τῆς- ca.14 -]
π̣[- ca.18 -]
[15 lines missing]
35[- ca.14 -γεγρα]
column 107P.Herc. 207 col. 107

φέ̣ν̣αι τὸ 'μίμησ[ι]ν' 'κ̣εῖσθαι' '[τῆι]'
'ποιητικῆι.' τ̣[ὸ δ' ἴδ]ι̣ον [οὐ πᾶ-]
——
σα μίμ[η]σ[ις ἀκο]ύ̣σετ̣[αι, οὐ-]
δ' ὑπ̣[ομνήσει] π̣ᾶς τοῦ 'κεῖ̣[σθαι]'
5'τὴ[ν]' '[πρᾶξιν]' 'περὶ' 'ποιηματ[ι]'-
'κῆς̣.' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 κα ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ὶ φ]ημὶ δὲ μ̣ηδ' 'ὧν̣' 'ἔ̣σ̣[τιν]'
——
'ἑκ̣[άστη]' '[μ]ί̣μησ[ις],' 'ἅ̣π̣αντα'
αῦτ'' 'εἰς' '<τοὺς>' 'πράττοντας·' '[τ]ὰ[ς]'
'[δὲ]' '[πρ]άξεις' 'ἀπ̣[εικάζουσι]'
10'π̣ρα̣τ̣τόντων̣' '[μόνον]' '[κατὰ]'
'[τοὺ]ς̣' 'λόγους,' 'ο̣[ὐδὲ]' '[διὰ]' '[τῆς]'
'[ὄψ]ε̣ως' 'ἐργα[σίας]', φ̣ησί̣[ν], '[ἀλ]'-
'[λὰ]' 'δ̣[ι]ὰ' 'λ̣ό̣γων.' καὶ πλεί -
——
ον[ες] δ' [αὐ]τὸ παρενό̣η̣[σαν].
15τὸ [δ]' 'ἅπαντα' 'ταῦτ'' 'εἰς' 'τοὺς'
'πράττ̣οντας' ἰδίως ἐστὶν
ἄρ' [ἅπ]αξ τοῦ διαλεγομέ-
νου [καὶ] διδόντος ἀφορ-
μ̣[ὴν καὶ] α̣ἰ̣τ̣ίαν, ὅ τι ἂν πα-
20[ -6-7- ]γ[  ̣  ̣(*)τ̣ραγωιδ̣η-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣της ἀγ̣α̣[θ -1-2- ]
[- ca.9 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[12 lines missing]
column 108P.Herc. 207 col. 108

τ̣η̣[  ̣τ]ο̣ὺς ἀν[ειμ]έ̣να ἢ̣ πτα[ί-]
[οντα  ̣  ̣  ̣  ̣οὐκ ἀ]ρεστὸν [  ̣]
[1 line missing]
4[  ̣  ̣  ̣]π[- ca.16 -]ω̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, μ]ηδὲ̣ μέτρα μιμεῖ-
[ται]. τ̣ὸ " ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[έτρο]ν" δὲ 'τρα[γικ]ὴ̣' 'ἔ'-
'[χε]ι̣' 'κα[ὶ]' '[ῥ]υ̣θ̣μοὺς' 'κα[ὶ]' '[μέλο]ς̣'
[ἀπό]φ̣[η]μ̣ι. οὐδ' ἦν ὁ μῖμ̣[ος],
[ὥσπερ ἡ τ]ρ̣αγ̣ικὴ διὰ μ[έτρων]
10[π] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ποι]η̣μ̣έ̣ν̣η̣, [ἔμμετρος],
ο̣[  ̣]κ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]
οὐ φθ̣[έ]γ[γ]εται κα[θαπερεὶ]
ζῶ[ι]ο̣[ν], ἂ̣ν̣ δέ τ[ι]ς φῆι̣ τὰ ἤ̣-
[θ]η̣ [φαίν]εσθαι λέγειν. αὐ-
15[τὸν] τ̣οί̣νυν διεσ̣τ̣[ε]ι̣λά [ -0-1- ]-
[μην] ἄ̣τοπόν τε αὐτ̣ῶν
[τὰς λέ]ξεις π̣[α]ραλ[εί]πον̣τα :
[ἐν αἷς κ]α̣ὶ γί̣[ν]ετ̣α̣[ι] μ̣[ί]μησις,
['μέτρ'' εἰπόντ]α δ' 'ἐν' 'οἷς' 'πε'-
20['πόηται'  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣[ -4-5- ]
[14 lines missing]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ μόνον τῶν]
column 109P.Herc. 207 col. 109

μ[ε]λῶν [τοῖς μέ]τροις οὐ-
δ[ὲ τοῖς] λ̣ό̣[γοις, ἀ]λ̣λὰ καὶ
τ̣[οῖς ὑποκριταῖς οὐ]δ̣ὲ τ̣[ο]ῖς
μ̣[ορφ]ώ̣μα[σιν αὐτῶν]. [κ]α̣ί
5[φημι] π̣ά̣ντων ἐκε̣ῖνο[ν δεῖσ-]
θ̣α[ι, ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ὁ]π̣ό ((dagger)) 3 ((dagger)) 3σω(*) διοί[σ]ει τῆς συν-
θέ̣[σ]εως̣ ἰδιώτ[ου τ]ῆς ἐν
[αὐτῆ](*)[, τ]ὴ̣ν πο[ί]ησ[ιν γινομέ-]
νην αὐτίκ̣[α εὑρ]ὼν γ̣[ινομέ-]
10νης̣ ἀ̣ρετ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆ̣ς̣, οὐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3δ' ἐν [τῶι]
[αὐ]τ[ῶι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 γ]ένει τ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆς ἐν [ποι-]
[ήμασιν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ]έχνη ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ς]· ο̣ὔ̣[κουν]
[τὰς αὐτὰς] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ποήσ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ει, ἀλλὰ]
ἑτέρας καὶ ἕτερα [γένη]
15τ̣ῆς ἐμμέτρου. καὶ διέξ̣ε̣[ιμι]
μνησθεὶς ἐπὶ τὰ π[ρό]σω̣-
π̣α. καὶ ὁ 'τὰς' 'πράξεις' 'ἢ' 'εὖ' '[ἢ]' '[χεῖ]'-
'ρ̣ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν' φάσκων [ἦν ἄ]ν̣ευ τῆς
β ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ουλευτι]κῆ[ς]. [εἰ] μέν ἐστι̣
20'[βελτιό]ν̣ων' 'ἢ' 'καθ̣'' 'ἡμᾶ̣[ς]'
[ἡ πρᾶξις, -3-4- ]ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[12 lines missing]
column 110P.Herc. 207 col. 110

[δυν]άμε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν]αι δημιουρ[γῆσ]α[ι]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ὲ̣ περὶ παρ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τὴν διάνο[ιαν]
[  ̣  ̣]νι(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3υ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τον μό̣[νο]ν̣ [διὰ]
5[π]εζῶ[ν π] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρὶ ἀν̣τιλο[γίας],
[ἀ]λλ' 'αἱρο[ύσ]α̣ς' διαθ̣έ̣σ̣ε̣ις εἶ-
ν̣αι· φημ̣[ὶ] δ̣ὲ 'πα ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρ̣[α]τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3εθεί'-
'σας', εἰ μὴ̣ [πᾶσι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[οῖ]ς̣ ῥ̣[ήτ]ο̣ρ-
σι τὴν ἑ̣τ̣[έραν] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ἔ̣θ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ε]ντο. καὶ̣
10θᾶττόν τι̣ς̣ '[τ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ' 'γ̣ε̣λ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[οῖα]' 'μι'-
'ᾶς' 'τ[έχ]νης' 'ἐ̣[στὶν]' [ἔθ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ετ' ἂν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ἢ̣
'γεγρ̣[α]φ̣ένα[ι]' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'τ̣ο̣τ̣ὲ̣' '[ἔ]τ̣υ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3χε'
'βουλό̣μενος' 'κ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3αλο̣[ύς],' 'ὁ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τὲ'
'δὲ' 'αἰσχρούς.' 'ἀμέ̣[λ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ει̣' 'δ̣[έ]' '[ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3]' '[γ]ε'
15'πολλῶν' 'τῶν' 'ὕστε̣[ρ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣ν̣' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' '[α]ἱ'
'μὲν' 'ὁρῶνται' 'γραφαὶ' 'τ̣[οι]'-
'ούτων,' 'αἱ' 'δὲ' 'τοιο̣ύ̣των'
'οι(*),' '[ο]ὐδ'' 'α̣ὐτούς̣', φη[σι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ἡ ῥῆ[σ]ι̣ς,
——
'Ἀπ̣ε̣λ̣λῆς' 'καὶ' 'ἀ̣λη̣[θῶ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς' 'γέ̣'-
20'γρ̣αφεν.' αἱ δ̣ὲ [τοι]ού̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3τ̣ο̣[υ]
[13 lines missing]
34[- ca.11 -οὐκ ἀπὸ]
35[τέχνης παντοίας καὶ γε]
column 111P.Herc. 207 col. 111

[λοίας ἀλ]λ' ἀπὸ μιᾶς καὶ σε̣ (signum x parvum manu cursivo in marg. dext. paululum sub versu scriptum est)-
[μν]ῆ̣ς, κ̣[αθό]σον οὗτο[ς] ὁμο[ί-]
[ο] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3υ̣ς τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ινὰ]ς̣ [ε]ἰσάγει τ[ὸ] πο[λύ].
[κα]ὶ̣ [ὁ σεμνό]τ̣ατος̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ητής],
5φη̣μ̣ί̣, γελοίο[υς] ἐ̣[πο]ίει σα-
τύρου̣ς· καὶ πρότε̣[ρ]ον δ' ἐ-
((dagger)) 3 ((dagger)) 3χλ̣[εύαζο]ν̣ μετ̣<ὰ> <τῶν> [α]ὐ̣τῶν (added at right: τ)
ῥη[μάτ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ω ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν], ἢ̣ κ[α]ὶ̣ διαφό-
ρων ἀ[λλ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὰ̣ τ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆ̣ς αὐ̣τῆς ἐπ̣[ι-]
10στήμης. διὸ καὶ πάρε[ρ-]
——
γον ὁδοῦ κατάχρυσον
ἅνθρωπ[ος] ἐπό̣ησεν, 'ἐπι'-
'χειρῆσ̣αί' 'τινας' γράφων
'ἐξανθρωπίζειν' 'τὴν' '-'
15'τραγωιδίαν', ὡς αὐτό⟦θ̣⟧-
[θ]εν ἦν ἀδύν̣ατον ἐπι-
[τετευχό]τας. τὸ γὰρ τῆι
[λέξ]ει καὶ τοῖς πράγμα̣σ̣[ι]ν
[διασ]τέλλ̣ει[ν], καταλείπειν
20[δ]ὲ τὸν ἄλ[λως σπου]δ[αῖ]ον "ἐξ-
'[ανθ]ρ̣[ωπίζεσθαι]'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[10 lines missing]
33[- ca.14 -, ὥστε]
[τῆς τῶν σεμνοτέρων μι]
column 112P.Herc. 207 col. 112

μήσεως ἐκτὸς ἔσται καὶ̣
[ἐ]κεῖνος, ε̣ἰ τοῦτ̣ο̣ π̣εριε[ῖ-]
[χ]εν. ἐπ[ι]τ̣[ίθησ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ι̣ δ̣' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ὁ̣ αὐ[τὸς]
κ̣αὶ τὸ 'μ̣ηδ̣[ὲ]' '[μ]όνον̣' '[τὰς]'
5'ἀνθρωπικωτ̣έρας' 'Ἀρχί̣'-
'λο⟦ι⟧χον' 'κ̣[α]ὶ̣' 'Ἀριστοφ[ά]'-
' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ην' 'μ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ε<μι>μ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ῆσθαι' 'πράξει[ς,]'
ὧν [ὁ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μὲν Ἀ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρχίλοχ[ο]ς οὐ-
δ' ἂν μεμ{ε}ιμῆσθαι διε-
10τείν[ετο, ὁ] δ' Ἀριστοφά[νης]
α̣ἰσχίο̣[να] τοῦ 'τὰ' 'πάντα' '[γε]'-
'λοίω[ς]' 'κ̣ατ'' 'αὐτὸν' 'Παύσω'-
'νος' 'μεμιμημένου', πρὸς
τῶι μήτ' ἔπος εἶναι μήτε
15τραγωιδίαν τὴν κωμω(*)-
δίαν καὶ το̣ὺς ἰάμβους, ὑ-
πὲρ ὧν ἡ ζ̣ήτησις ἦ̣ν. δῆ̣ -
——
λον οὖν ὅ̣τι, κἂ̣ν̣ κατὰ
τὸ 'σ̣εμνότερα̣' ' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'με̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3μιμῆσ'-
20'θ̣α[ι]'[τούτο]υς̣ διαθῆ(*) τις,
[ὡς ἐκεῖνος]'[Σο]φ̣οκλέα'
'[καὶ]' '[Ὅμηρον]''[,]'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[11 lines missing]
34[- ca.9 -'πάντα' 'πράτ']
column 113P.Herc. 207 col. 113

το̣[υ]σιν ἢ τὰ πλ̣ε̣ῖσθ' οἱ τῶν̣
τραγ[ι]κῶν̣ ὑποκριταὶ πλ[ὴ]ν
[π]ρο[λ]ό[γοι]ς̣", ἅ̣περ αὐτὸς ἔγ̣ρα-
[ψ]εν. ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμειβομε[  ̣  ̣]
5μ[ -3-4- ], [ἐπειδ]ὴ πράττεται
κἀν τοῖ̣ς̣ ἔπε̣[σι] τὰ κἀν ταῖς
τραγω(*)δίαις. ὥστε οὐ 'τῆς'
'μὲν' 'τραγ''ω'(*)'δ[ί]ας' 'τό' 'τε' 'ἀ' ''-
'παγγέλλ̣ειν' 'ἐ̣ν' 'το̣ῖ̣ς̣' 'ἀγγέ'-
10'λοις' 'καὶ' 'τὸ' 'πρακτ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3κ̣ὸ̣ν' 'ἐν'
'τοῖς' 'ἄλλοις,' 'ἐν' 'δ[ὲ]' '[τοῖ]ς̣' 'ἔ'-
'πεσ̣ι̣' 'τὸ' 'μόνο̣ν' '[ἀ]παγ̣γέλ'-
'λειν', ἀλλ' ὅμοιο̣α(*) -- [ἢ] φῶ καὶ
δαψιλέστερον; -- τὸ ἀ̣παγγέλ-
15λειν. ἀλλὰ μὴν κα̣ὶ̣ τ̣ὸ λέ-
γειν 'τὸν' 'ἡρῶιον' 'στ[ί]χον' '[ἀν]'-
'τὶ' 'τῶν' 'τραγικῶν' 'ἔχ̣ε̣ιν,' '[συγ]'-
'κεῖσθαι' 'γὰρ' 'ἐκ' 'πάντω̣ν̣' '<τῶν>' '[μ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3έ'-
'τρων' 'τὴν' 'τραγωιδ[ί]αν' ἐ[πι-]
20τεθ̣ε̣ίς, [δ]ιέψευσται. τὸ το̣[ὺς]
γὰρ [ἡ]ρώ(*) ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣υ̣ς ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [σ]τ̣ίχους τῆι κα-
τασκευ̣ῆι παρὰ τοῖς ἐποποι-
[οῖς] κ̣ἀ̣ν ταῖς τραγω[ιδ]ί̣α̣[ις]
[εἶναι], τ̣οῖς δ' ὡς ἐ̣ν̣ [Σ]ο̣φ̣[ο-]
25[κλεῖ -3-4- ]δ̣ι̣[- ca.11 -]
[- ca.16 -]νασ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[ -1-2- ]ο̣λ̣[ -5-6- ]
[6 lines missing]
34[- ca.13 -ἐν ταῖς]
column 114P.Herc. 207 col. 114

νῦν ἐγδεχομέ̣ν̣αις εὑ-
[ρί]σ̣κετ̣αι τραγω(*)δ[ίαις], ἃ̣
[ -2-3- ]ι̣[ -2-3- ]ο πολυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ι̣[ -4-5- ]ων ὁ σε[μν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5π̣[ -5-6- ]νω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἔ]στ[αι]
μᾶ[λλο]ν̣ ἤπερ ἡ ν̣ο̣ουμέ̣-
νη τ[ραγ]ω̣ιδία μετὰ τ[ῆ]ς̣
ἄλλ[ης ἰδ]ιότητος, κμ(*)θ̣[ά-]
——
περ ο[ὐδὲ θ]ετέον τὴν ἀ-
10παγγ[ελ]ν(*) ὡς μόριο̣ν
τῆς δ̣ραστικῆς, ἀλλ' ἀ[ν-]
τιστρόφως, οὐδὲ 'πάντα'
'ἐν' 'τῆι' 'τρα[γ]ωιδίαι' 'τ[ὰ]' 'καὶ'
'ἐν' 'ἐκείνη̣[ι],' 'τοὐναντίον'
15'δ'' 'οὐχ' 'ὑπάρχειν', ἀλλὰ τἄν-
παλιν ἀμύθηθ̣' ὅσα περι-
λαμβάνειν φύσεως ἔργα
καὶ τύχης καὶ θεῶν καὶ παν-
[το]δαπῶν ζώ(*)ων̣, ἅπ̣ε̣ρ̣
20οὐ δύναθ' ἡ τραγωιδ̣ία{ι}
πλὴν ἐπ' [ὀ]λίγ[ον]. [καὶ] πᾶσι
τοὺς κ[- ca.10 -]ων,
ὡσ[- ca.15 -
[  ̣  ̣]ι̣[- ca.16 -]
25ω[- ca.16 -]
[8 lines missing]
column 115P.Herc. 207 col. 115

lost  ̣col column 116P.Herc. 207 col. 116

[18 lines missing]
19[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3π[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
22[⁦ -ca.?- ⁩]νι[⁦ -ca.?- ⁩]
[11 lines missing]
column 117P.Herc. 207 col. 117

[3 lines missing]
4τ[- ca.20 -]
5τι[ -8-9- ]ο̣σ̣βα̣[- ca.10 -]
καὶ̣ [ -6-7- δ]ιαφ[  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣'τὸ']
'πρ\ῶ[τον]/[ἐν]' 'τετραμέ[τροις]' ''[λέ-]
(added at left: Υ) γου[σι] '[ποεῖν]' '[αὐ]τούς'. πα[ρα-]
χω[ρῶ δὲ τὸ τ]ῶν τοιούτ[ων τὰ]
10μέτρα λ̣αμ̣[βάν]ειν, ἀλλ' [οὐ τὰ]
σχήματα καὶ τ̣ὰ μέτρα τ̣[ῶν]
ὑγρῶν καὶ ξηρῶν, ἣ καὶ ι(*)[ρι-]
μέτρωι καὶ μετὰ τούτου [δι-]
μέτρωι καὶ ἑξαμέτρω[ι] κ[αὶ]
15'παντὶ' 'μέ[τ]ρωι' 'χρωμέν[η]'[, κα-]
τὰ τὸν τούτου λόγον, καὶ 'π[ροσ]'-
'ειληφυῖα' 'μελοποΐαν,' '[εἰ]'-
'κότως' 'ἂν' 'νομίζοιτό' '[τι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν[α]' '[χά]'-
'ριν' 'ἑαυτῆς' 'ἔχε̣ι̣ν,' '[τῶι]' '[αὐ]'-
20'λῶι' 'μέλ̣[η]' 'μιμουμένη{ν}'. δ̣[ο-]
——
κῶ δ' ἔγ[ω]γε, καθ' ἣν πρό[λη-]
ψιν̣ ὁ φω[νο]ύμενος κ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποτε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]ν̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[5 lines missing]
30'[- ca.13 -ἡ τῶν]'
column 118P.Herc. 207 col. 118

'νόμων' 'πόησις', ε[ἰ] μὲν 'οὐκ' 'ἐν'
'δ̣ι̣η̣ρ̣θρωμέν''η'(*) γ̣ί̣νεται, λε-
γέσθω{ι} 'τὸ' 'τέλος' 'ἔχειν' 'ἐν'
'φων''ῆ'(*) 'καὶ' 'ψόφοις'· ἐπεὶ δ' 'εἰ'-
5'[σὶ]' 'λόγοι' 'μελ''ω'(*)'δούμενοι',
π̣ῶς ἐν τούτοις ἀλλ' οὐχὶ 'κἀν'
'[τ]ῶι' 'λόγωι' 'τὸ' 'τέλος' 'ἕξου'-
'[σι]' 'τῆς' 'μιμήσεως', μᾶλλον
[δὲ] μόνωι 'λόγωι', διὰ τὸ
10'φων̣ῆι' 'κα' 'ψ̣όφοις' ἀδ[ύ]να-
[τον] εἶναι 'πράγματα' 'μιμεῖ'-
'σθαι' καὶ μὴ μόνον φωνὰς
καὶ ψόφους αὐτῶν; οὐ μὴν
ο̣ὐδ' 'ὡς' 'πρὸς' 'τοὺς' 'τραγωιδο'-
15[π]οιούς φαμεν ἔχειν τοὺς
[ὑ]π̣οκριτὰς καὶ πρ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ὸ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ς τοὺς ἐ-
[π]οποιοὺς τοὺς ῥαψω(*)δούς,
[οὕτω] πρὸς τοὺς μελοποι-
οὺς {τους} {ραψωδους̣} {[ουτω]}
20{προ̣ς} {τους} {μελοποιους} τοὺς
α̣ὐ̣λητὰς καὶ τοὺς ἐν τῆι λύ-
[ρ]α̣ι δεικν̣ύ[οντα]ς". ἐκεῖνο[ι]
[δ]ε[  ̣]ι̣[  ̣]δη̣[ -4-5- ] μετα̣[ -2-3- ]
[ -2-3- ]ε̣π̣[- ca.15 -]
[4 lines missing]
29[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡς ὁ τῶν νόμων]
30[ποητὴς κατασκευάζει τὰ]
column 119P.Herc. 207 col. 119

[μέλ]η̣ καὶ πᾶς ὁ παραπλή̣-
[σι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ος ἐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3[ν] το̣[ῖ]ς̣ φθόγγοις, ἃ καὶ
'τ[έ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3λ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3η̣' κ̣[αλ]εῖται νῦν. ἀλλ[ὰ τ]ο[ύ-]
[τ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ους ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 δοκοῦσι κατε[σ]κευάσθαι
5λόγοις οὐχ ἧττον τ̣ῶν Ὁμή-
ρου, τῶν δ' Εὐριπίδου καὶ Σοφο-
κλέους κα̣[ὶ] π̣αντάπασιν̣·
ἣν ἰδιότητα παριεὶς οὗτο̣ς,
οὐδ' εἰ 'τῆς' 'αὐτῆς' 'ἐ̣σ̣τι' 'τέχνης,'
10'ὡς' 'μόριον' '<ὂν>' 'τῆς' 'τραγωιδί̣α<ς>'
διδάσκειν ἐδύν̣α̣το̣. κα[ὶ]
——
μὴν οὐδ' 'ἐν' 'τῶι' 'λόγωι' μό̣-
νον 'ἡ{ι}' 'τραγωιδία{ι}' 'πᾶσαν'
'ποεῖται' 'τὴν' 'ἐργασίαν', ἀλ-
15λὰ καὶ τῆι φωνῆι χορηγεῖ τῶν
ὑποκριτῶν κα[ὶ τῶι] μέλει
τοῦ τε αὐλητ[οῦ καὶ] τοῦ χο-
ρ̣ι̣κ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣(*) vel ω̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πολλά, κ[αθ]άπ[ερ] μ̣ε-
λ̣οπ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ο̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ιός. εἰ δ' 'ἐν' 'ταῖς' 'τρα̣[γω](*)'-
20'δ̣ίαι[ς]' 'τὸ' 'μέλο̣ς' οὗτος νο-
[μ]οθ̣[ε]τε̣ῖ 'πρὸς' 'τὴν' 'πρᾶξι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ν'
'[δ]ε̣ῖ̣ν̣' 'βλέπ[ειν]', κα[ὶ] πρὶ̣ν δια
[3 lines missing]
26[καὶ ὅταν φῆι τὸ 'πλείονα' 'εἴ'-]
'[δη]' '[τὴν]' '[τραγω](*)[δίαν]' '[περιέ]'-
'[χειν,]' '[εἴδη]' '[δ']' '[ἅπερ]' '[ἐστὶ]' '[κοι]'-
'[νὰ]' '[τῆς]' '[αὐτῆς]' '[εἶναι]' '[τέχνης,]'
30[καὶ τὸ 'ποεῖν' 'Δικαιογένην']
column 120P.Herc. 207 col. 120

'[ο]ὐ̣δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ενὸς' 'ἥττους' 'μελοποΐ'-
'αν(*)', ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 '[πλ]είονα' μ[ὲ]ν 'εἴδη' 'τὴν'
'[τ]ρ[α] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γ̣''ω'(*)' ((dagger)) 3 ((dagger)) 3δία[ν]' 'π̣[ερι]έχειν' δι-
δόσ̣[θω]· τὸ δ' 'εἴ̣[δ]η' 'δ'' 'ἅπερ' 'ἐστὶ'
5'κοινὰ' 'τῆς' 'αὐ̣τ̣ῆς' 'εἶναι' 'τέ'-
'χνης' οὐδεὶς ὁ̣μολογήσει.
καταγ̣ελάσεται δὲ πᾶς ἀκού-
ων 'μη̣δ'' 'ἥττους' 'ποεῖν' 'Δι'-
'κα̣ιογ̣[έ]ν̣ην'-- ἐῶμεν γὰρ μεί-
10ζον[ας-- ] '' '[μ]ε̣λοπ̣οΐας' τῶ̣ν Σ[ι-]
μων[ί]δου κ[α]ὶ Πινδά̣ρ̣ου, κἀ[ν]
ταῖς τραγωιδ[ί]αις οὕτως δ[υσ-]
τυχοῦντα· χωρὶς τοῦ, κἂν πα-
[ρ]ιῆται ταῦτα, 'Πίνδαρον' 'μὲν'
15'[ἅ]περ' 'εἰς' 'τὴν' 'τραγωιδίαν'
'ἐ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3χρῆ[ν]' 'μὴ̣' 'προσειληφέφε[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣]αιαι'','
'Δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ικαιογένην' 'δ'' 'ἐσχηκέ̣ν̣αι'
'τὰ' 'π ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ρὸς' 'τὴν' 'ἔξω̣' 'τ̣ῆς' 'τρα̣[γ]ωι'-
'δ[ί]ας ((dagger)) 3 ((dagger)) 3' 'μελοποΐαν'.
subscriptioP.Herc. 207 subscriptio

⁦ vac. 12 lines⁩
Φιλοδήμου
15Περὶ
ποιημάτων
ι̣
Δ̣
20ἀρι(θμός) ΧΧΓΔ

Apparatus


^ 3.8.13.103.9. l. 'ωι'
^ 3.8.13.104.10. l. [ωι]
^ 3.8.13.107.20. l. α (corr)
^ 3.8.13.109.6. l. ωι
^ 3.8.13.109.8. l. [ῆι]
^ 3.8.13.110.4. or ν, or ιη
^ 3.8.13.110.18. l. οὔ (corr)
^ 3.8.13.112.15. l. ωι
^ 3.8.13.112.20. l. ῆι
^ 3.8.13.113.7. l. ωι
^ 3.8.13.113.8. l. 'ωι'
^ 3.8.13.113.13. l. ν (corr)
^ 3.8.13.113.21. l. ώι
^ 3.8.13.114.2. l. ωι
^ 3.8.13.114.8. l. α (corr)
^ 3.8.13.114.10. l. ίαν (corr)
^ 3.8.13.114.19. l. ώι
^ 3.8.13.117.12. l. τ (corr)
^ 3.8.13.118.2. l. 'ηι'
^ 3.8.13.118.4. l. 'ῆι'
^ 3.8.13.118.5. l. 'ωι'
^ 3.8.13.118.17. l. ωι
^ 3.8.13.119.18. l. ọῦ (corr)
^ 3.8.13.119.18.
^ 3.8.13.119.19. l. [ωι]
^ 3.8.13.119.27. l. [ωι]
^ 3.8.13.120.2. l. ς̣ (corr)
^ 3.8.13.120.3. l. 'ωι'
^ 3.8.13.120.16.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 62391 Translation (Spanisch) [xml]

textpart: title

1 Filodemo, Sobre los poemas, libro IV

textpart: fragment

(Sobre el auletés, el peán, la poesía y la gente corriente) [...] 2 la aulética [...] de quien sabe [...] 4 musicando [...] 10 en el caso de composición poética [...] 11 y peán [...] 18 la gente corriente [...]

textpart: fragment

(Sobre poesía, artes, drama satírico, burlas y educación musical) [...] 8 artes [...] 13 jamás también [...] 14 se diferencian [...]

textpart: fragment

textpart: column

[...] 2 miles de dramas satíricos con bromas [...] bromear [...] 5 a través de la música [...]

textpart: fragment

(Sobre la educación musical) [...] 18 las lecciones [...] 19 ser incapaces [...]

textpart: fragment

textpart: column

(Sobre la creencia de Demócrito de que las imágenes divinas causan inspiración musical) [...] 1 Como [...]

textpart: fragment

[...] 1  bajos [...] 2 ordinarios [...] 4 simple [...]

textpart: fragment

[...] 2 Demócrito [...] 3 imágenes [...] 4 que se presentan [...] 5 música [...]

textpart: fragment

1 Así pues, una palabra [...]

textpart: fragment

(Sobre el drama satírico y la música extática) [...] 14 un poeta [...] 15 no diría [...] 16 es [...]

textpart: fragment

textpart: column

[...] 1 ellos carecen [...]

textpart: fragment

[...] 6 drama satírico [...]

textpart: fragment

[...] 6 tambor [...] 7 inscrito [...]

textpart: fragment

(Sobre mímesis y género) [...] 6 variado [...]

textpart: fragment

[...] 1 del juicio [...] 2  imitar las formas de los géneros de acuerdo con sus peculiaridades [...] 13 más importantes [...] 14 escritor [...] 15 son admirados [...] 16 cuando componen [...] 17 diferentes [...] 18 hábiles [...] 19 poetas [...]

textpart: fragment

(Sobre los dioses en Eurípides, Jenófanes y Arquíloco) [...] 5 dioses [...] 6 Eurípides [...] 8 Jenófanes [...] 10 Arquíloco [...]

textpart: fragment

[...] 9 falsamente [...]10  la voz [...] ((11)se diferencia [...]

textpart: column

(Sobre la existencia de los géneros) [...] 1 comedia [...] 2 dicen [...] 4 épica [...]

textpart: column

[...] 11 Sófocles [...] 13 géneros [...] 19 audición [...]

textpart: column

(Sobre la dicción en los géneros) [...] 1 una vez [...] 11 En efecto, a los comunes [...] 12 gente corriente [...]

textpart: column

[...] 1 y los ritmos [...] 4 algunos niegan completamente que el poeta lírico 5 Estesícoro sea mejor artista que Hesíodo. (Sobre la dicción en Hesíodo, Estesícoro y Sofrón) Ellos están de acuerdo con: “la dicción 10 de los poetas líricos es, en general, algo superior y las palabras que están situadas en quiasmo proporcionan una indicación de pasada que es específica de aquellas que se desvían y 15 de la propia (dicción) cómica más claramente. Pues incluso la dicción de Sofrón [...] 19 casi [...] 20 Sofrón [...]

textpart: column

(Los poetas superiores pueden presentar una dicción inferior) [...] 4 pero partiendo de todas 5 las comparaciones con los versos de los que han sido examinados, Arquíloco sería superior, sin embargo toda su dicción es deficiente con respecto al placer. Mientras 10 un solo arte sea atribuido a cada uno de los dos géneros [...] 13 la peculiaridad de un poeta se aprecia, dice él, cuando escribe poesía 15 épica y trágica, pero con respecto a la épica falsamente, cuando dice: “la épica, si llega a ser útil, es apreciada por los poetas, 20 pero si es mediocre es risible, pero la trágica [...]

textpart: column

(Refutación de Aristóteles sobre la unidad del arte del poema) 1 principios así [...] 2 han sido rechazados [...] 4 suficientemente, con las insensateces que se dicen respecto al arte 5 que es apropiado para todo. Sin embargo, debemos considerar las opiniones de éstos, de las que hemos hablado: las de Aristóteles y su círculo sobre 10 la mímesis, según éstas. (Aristóteles se equivoca cuando sostiene que la poesía representa al pueblo en acción) Pues bien, en la medida en que, si se toma, antes o después, lo que desde el principio hemos mantenido sobre nuestra investigación actual, 15 me refiero a que “la última no constituye un arte diferente [...] 17 al mismo [...]”.

textpart: column

1 Haber escrito que: “la mimesis se coloca en la poesía”. Pero la especificidad no será llamada ninguna mímesis, ni nadie mencionará que: 5 “la acción ha sido puesta alrededor de la poética. Yo afirmo que ninguna de las cosas que son cada mímesis, todas estas son para los que actúan, pero describen acciones de los que 10 actúan sólo según las palabras y no por la acción del espectáculo”, dice, “sino por medio de palabras”. La mayoría lo malinterpretó pero la declaración de que: 15 “todas estas cosas son para los que actúan” es específicamente, entonces, del que una sola vez ha hablado y ha dado el punto de partida y la causa, lo que [...] 20 tragedia [...] 21 buena [...]

textpart: column

(La poética no es una mimética de la acción) [...] 1 a los que [...] flojos o defectuosos [...] 2 no agradables [...] 5 ni metros que no imitan. Lo de que: “la trágica tiene metro, ritmo y canto”, lo niego. El mimo, como la trágica que se compone mediante metros, 10 no estaba en verso [...]. 12 No tiene voz como un ser vivo, pero si alguien dice que los personajes parecen hablar. En 15 efecto, yo lo definiré como raro por dejar de lado la dicción de ellos en la cual se produce la mímesis, pero dice: “metros en los cuales se 20 compone [...]”

textpart: column

(La excelencia no depende del género. Aristóteles, sobre el carácter.) 1 ni con los metros de las canciones ni con las palabras, sino también con los actores y no con sus formas corporales. También 5 digo que aquél los necesita todos en cuanto que será superior a la composición de un lego, que en ésta, encontrando que la composición poética se produce, en el momento en que se produce 10 la excelencia, y no solo en el mismo género que el arte que está en verso. Así que él no compondrá las mismas sino otras y diferentes géneros 15 de metros. Habiéndolo mencionado, paso a los personajes. Y quien dice: “las acciones bien o mal” es un imprudente. Si, por una parte, la acción corresponde “a los que son 20 mejores que nosotros” [...]

textpart: column

(Contra Aristóteles sobre los personajes) [...] 1 que son capaces de crear [...] el pensamiento [...] respecto a discursos 5 contrapuestos sólo mediante la prosa, pero que sus disposiciones son persuasivas. Pero yo digo que están yuxtapuestas, a menos que ellos pongan el otro para todos los rétores, (Contra Aristóteles sobre los personajes en la comedia y la pintura) 19 alguno podría haber puesto: “los ridículos pertenecen a un único arte” antes que: “él él precisamente ha querido a veces pintarlos buenos y, a veces, feos. Sin duda, al menos, de 15 muchos de los últimos se ven retratos de los de esta clase, pero de la otra, no. “Ni siquiera Apeles, dice la cita, los ha 20 pintado de manera realista”, pero las de uno así [...]

textpart: column

(Géneros serios y cómicos no difieren en sus personajes) [...] 1 pero de uno que es único y venerable, en la medida en que éste introduce en gran medida unos que son semejantes. El más venerable poeta, 5 afirmo, creaba dramas satíricos cómicos y antes hacía bromas obscenas con las mismas palabras o incluso diferentes pero de la misma pericia, (Sobre el drama satírico, la primera tragedia y los poetas que “humanizaron” la tragedia) 10 por eso el hombre compuso un desvío dorado del camino, cuando escribe: “algunos intentan humanizar la 15 tragedia”, pues era obviamente imposible hacerlo con éxito. Pues distinguir por su dicción y contenidos, pero permitir que el bueno, por lo demás, 20 se humanice [...]

textpart: column

(Comedia y yambo no soportan el principio de Aristóteles) 1 y aquél quedará también fuera de la mímesis, si incluye esto. El mismo también añade: “No solo 5 Arquíloco y Aristófanes han imitado acciones más humanas”, a las que Arquíloco ni siquiera se esfuerza en imitar mientras 10 que Aristófanes, son peores que cualquiera de forma ridícula, según él, siendo imitado Pauson”, hay que añadir que ni épica ni 15 tragedia eran la comedia y los yambos sobre los que se produce la investigación. Así pues, es evidente que si uno los clasifica por “imitar 20 a los más venerables” y como aquél “a Sófocles y a Homero” [...]

textpart: column

(Aristóteles considera la tragedia superior a la épica porque presenta partes añadidas) 1 “Los actores de tragedias representan (todo) o la mayoría excepto los prólogos”, como él escribió [...] 4 cambiando [...] 5 pues en la épica se representan las (que se representan) en la tragedia. De manera que lo que se comunica en los (discursos) de mensajero no es propio de la tragedia y 10 lo que se representa en los otros, pero en la épica el comunicar es lo único, sin embargo semejante –o yo diría también más amplio, es lo que se comunica. 15 De nuevo, la afirmación de que “tiene verso heroico en vez de trágico”, añadiendo: “pues la tragedia se compone de todos los metros” 20 es falso. El hecho de existen los versos heroicos en construcción en los poetas épicos y en las tragedias, pero para los [...] como en Sófocles [...]

textpart: column

1 se encuentran en tragedias que son comprendidas ahora [...] 5 es más que la tragedia concebida junto con el resto de su peculiaridad, como no debe ser puesta la narración 10 como parte de lo dramático, sino la conversación/respuesta y no que “todas están en la tragedia al que también están en aquélla, pero lo contrario no se sostiene”, 15 pero son de nuevo incontables cuantas obras contiene de naturaleza, suerte, dioses y criaturas de todo tipo que 20 la tragedia no puede excepto en muy poca proporción.

textpart: column

(De cómo puede la tragedia utilizar cualquier tipo de metro, incluyendo los metros líricos?) [...] 6 dicen que “al principio, ellos componían en tetrámetros”. Concedo que admite las 10 medidas de tales, pero no los esquemas ni las medidas de los líquidos y sólidos, aunque el trímetro y, después, el dímetro y el hexámetro y 15 “se vale de todo tipo de verso”, según el argumento de éste y (Aristóteles considera la tragedia superior porque tiene partes líricas/partes corales) habiendo admitido partes cantadas sería natural que se considerara que tiene cierto encanto que le es propio, pues 20 imita las canciones con el auló. Pero yo creo que, según la cual preconcepción, el que se pronuncia [...]

textpart: column

(Las canciones no son propiamente parte de la poesía, sino que pertenecen a la música.) 1 “La composición de nomos”, pero si se produce “no en la que se difunde”, que se diga “que tiene su finalidad en la voz y los sonidos” puesto que son 5 “discursos para ser cantados”, pero cómo van a tener la finalidad de la mímesis en ellos, pero, en el discurso, no; o más “en el discurso” sólo porque con 10 la voz y con los sonidos no se puede imitar cosas y no sólo de su voz y sonidos; ni tampoco decimos que “los actores 15 representan a los poetas trágicos y los rapsodas a los poetas épicos y, así, a 20 los poetas líricos, los flautistas y a los que actúan con la lira”. Pues aquellos [...]

textpart: column

(Los coros trágicos pueden tener como finalidad las palabras pero están compuestos con música) [...] 1 y cualquiera similar con respecto a las notas musicales (compone) canciones que también son llamadas “finalidad”. Sin embargo, ellos creen haberlos compuesto 5 con palabras que indudablemente no son inferiores a las de Homero, Eurípides y Sófocles. Abandonando esta particularidad, ni si “es propio del mismo arte, 10 como es capaz de mostrar una parte de la tragedia. Sin embargo, “no sólo mediante el discurso alcanza la tragedia todo su efecto”, sino 15 que también contribuye mucho mediante la voz de los actores y las canciones del flautista y del coro, como hacen los poetas líricos. Pero si éste sentencia que “la canción en las tragedias 20 debe mirar hacia la acción, incluso antes [...] 26 Cuando él declara que “la tragedia consta de varios elementos, elementos que son comunes al mismo arte” 30 y que “Diceógenes compone ...

textpart: column

(Aristóteles es absurdo por decir que Diceógenes es bueno en ambos géneros) ... 1 coros líricos que no son inferiores a ninguno”, concédase que “la tragedia incluye varios elementos”, pero nadie estará de acuerdo con que “los elementos que son 5 comunes al mismo arte” y cualquiera se reiría al escuchar que “Diceógenes componía coros no inferiores” –y mucho menos superiores a– 10 “a los de Simónides y Píndaro, aunque él no tenía éxito con sus tragedias. Aparte de esto, si dejan aparte estas cosas, que “no hubiera hecho falta que Píndaro los adoptara 15 para la tragedia, pero Diceógenes los tendría para las composiciones líricas que están fuera de la tragedia”.

textpart

13 Filodemo, Sobre los poemas, libro IV. Número de líneas 2.050.