Papyri.info

sign in

= P.Herc. 222, 223, 1082, 1089, 1643, 1675 = Trismegistos 62394 = LDAB 3559Introduction

PHerc. 1089 has been digitally edited by Anne Kram within the project "Digitizing literary and paraliterary papyri", revision by Vincenzo Damiani, Project Anagnosis and Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marco Löw, Marcel Moser, and Anne Kram and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62394 [xml]

title subscriptioP.Herc. 1675 fr.
Engraved 1817-1861 by Francesco Casanova

Φιλοδήμου
περὶ κακιῶν καὶ τῶν
[ἀντικ]ειμένων ἀρετῶν
κα[ὶ τ]ῶν ἐν οἷς εἰσι καὶ
5π[ερὶ ἅ.]
ΑΡΙΘ [Χ]ΧΧ[ΧΗΗΔΔΔ]Δ
column 6P.Herc. 1675 col. 5
Engraved 1817-1861 by Raffaele Biondi

  ̣  ̣καὶ μᾶλλον κόλαξ ἢ παρ-
ρησιαστὴς οὕτως ἐπιπλήττων
λίαν κακῶς ἐποίησας· οὐχ ἡ-
μεῖς ἡδέως ἐπιτιμῶμέν σο[ι]. δ̣ι̣ὰ
5; τί γὰρ ἐπὶ τούτοις
καἰ τοῖς ἄλ-
λοις ἐπιτιμῶμεν ἄλλ[οισ; ὅτι]
ΛΟΥ*Μ  ̣  ̣ΣΑΙ θαυμάζ[ο]μεν,
τὸ δ' οὐχ ἡμῖν̣ ἀρέσ[κον] καὶ Σ2.
10  ̣ΟΝΟΥΝ  ̣ΣΟΥ*Π  ̣ΕΤΟΝ  ̣  ̣  ̣τούς γ[ε]
μὴν ἀπὸ ψυχῆς εὐθείας φίλους
μάλιστα προβεβλημένος ὑ-
περαποδέχ[εσ]θαι  ̣  ̣  ̣
column 11P.Herc. 1675 col. 10
Engraved 1817-1861 by Francesco Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπιλογισ-]
τικωτέρων περὶ τοῦ κολα-
κεύ[ε]ιν, νομίζω ὀλίγα τῶν
παθολογίας δεομένων προσ-
5διευκρινῆσαι καθ' ὃν εἰώθ[α-]
μεν τρόπον. ※ διὰ τί τῶν κο-
λάκων ἔνιοι καὶ σφόδ[ρ]α κο-
λακεύουσιν καὶ λοιδοροῦσι
πικρῶς οὓς κολακεύουσὶ μά-
10λιστα μὲ[ν] αἰτία ἐστίν, ἣν Ἕρ-
μαρχος [ἀπ]οδίδωσ[ι]. τὸν γὰρ
ἀ[θ]ορύβως διάγοντα, φησ[ί, τὸν]
β[ίο]ν μὴ λίαν ὄντα λυ[πρὸ]ν
κατ̣αφρονεῖν ἀνὰ κ[ρ]άτ̣ο̣[ς]
15τῶν ἀλλ[ή]λων [ἀ]πορο[ύντω]ν·
πονοῦσιν ου<ν> <οἱ> πολι[τ]ευόμε-
νοι· προσεπιφέρε[ι] τοιγαρ-
οῦν·'πα̣ραιτο<ῦ>ντα[ι] διὰ μὲν
τὸ περὶ πόλλοις δυσαρεστεῖν
20στυγοῦντες αὐτού̣ς, διὰ δὲ
τὸ περὶ πλείστου ποιε[ῖ]σθα[ι]
τὰς παρ' αὐτῶν δό[σεις] καὶ
[τ]ειμὰς, πάλιν ἀν[τι]ποι[οῦ-]
μενοι δουλεύειν.' [τοιοῦτό]ν̣ τι
25[γ]ίνεται, φησί, καὶ [π]ερὶ τοὺς
κόλ[α]κας 'διὰ μὲν αὐτὸ [τὸ]
δύσκολο[ν] <τὸ> ἐν τοῖς ἤθεσιν
τῶ̣ν κολακευομένων πι-
κρῶς αὐτοὺς λοιδο[ρ]οῦσιν, δι-
30ὰ δὲ τὸ μεταλαμβάνειν
τὰ γινόμενα̣ π̣αρ' αὐ̣τῶν πε[ριουσί-]
α̣ι δεινῶς αὐτοὺς κολακεύ-
ειν ἀ̣ναγκάζονται.' τι-
νὲς δὲ καὶ ἀπ' ἀρχ̣ῆς κολα-
35κεύ̣ο̣ν̣τες α̣ἰ̣τ̣ίαι̣ μὲν ἑαυτῶν
καὶ τ[ὴ]ν τοῦ κολακε[ύ]ειν δ[ό-]
ξαν [λ]οιδοροῦσιν, ὁπό[τα]ν̣ ἀν[α-]
χ̣ί̣ων ἐ̣π' ἄθ̣λων τυγχάνωσιν
ὑπε[ρβ]αλλόντως θεραπεύ-
40ον[τεσ]  ̣* διὰ τὶ πρὸς φίλους
κα[ὶ σ]υγγενεῖς διαβάλλου-
σι τοὺς κολακευομένουσ;
ὅτι [  ̣  ̣λοιδορ]ουμένους
ἑαυτο[ὺ]ς ὑπε[  ̣  ̣]υ[  ̣]π̣ων εἰ τῆ[ς]
45[  ̣  ̣  ̣]ιτ[  ̣  ̣  ̣]λιω [νομι]ζόμενοι Ν   ̣  ̣
ΑΤΑΤΕ  ̣  ̣  ̣ει αι καὶ γνήσ[ιοι]
column 12P.Herc. 1675 col. 11
Engraved 1817-1861 by Luigi Corazza

ὡς εὐνοεῖν προσδοκ̣ῶσιν ὑ-
π' αὐτῶν ἐξωσθήσεσ̣θαι. ※ καὶ
σπεύδουσι μᾶλλον δ̣ο̣κεῖν εὐ-
νοεῖν τοῖς τρέφ̣ουσιν, ἤπερ οἱ
5φίλτατοι νομιζόμ[εν]οι, καὶ
μὲν ὅμ̣[οι]ον πείθονται φανε-
ρὰν ἔσεσ[θ]αι τὴν ἐνέδραν αὐ-
τῶν τῆι παραθεωρίαι ττῆ̣[ς χ]αύν[ης]
ἀναστροφῆς, καὶ τούτους ἀνε-
10λόντες εὐχειρώτους ἕξειν τοὺς
ἄλλους νομίζουσιν ἢ τατ-
τομένους ὑφ' αὐτούς, καὶ ἀβοη-
θήτους ὑπερηδομένων οἴον-
ται ποιῆ[σ]αι [ἵνα μὴ] ἀδικῶσιν,
15καὶ δύναμιν [ἔχουσι   ̣  ̣]ΩΤΙΚΗΝ
καὶ τῶν ἀναγκαίου [π]όθων ἐπι-
[δ]ε̣ι[ν]οῦνται  ̣* διὰ τί τοῖς
προαγομένοις τῶν οἰκετῶν
ζηλοτύπως ἔχουσιν; ὅτι τὰς
20χρείας δι' ἃς παραλαμβάνον-
ται, φοβοῦνται μήποτ' ἐκεί-
νων παρεχομένων, ὡς ἄχ[ρη-]
στοι παραβ̣[άλλωνται   ̣] καὶ κολα-
κεύουσι τοὺ[ς δε]σπότας μᾶλ-
25λ̣ον οἱ δοῦλοι̣, καὶ προάγονται
παρ' αὐτοῖς οἱ ταύτηι διαπρέπον-
τες καὶ μάλιστα τοῖ̣ς κόλα-
ξιν ἀντίκεινται παραιρουμέ-
[νο]ι̣ς τὰς ὑπουργίας καὶ μά-
30λιστα παρατηροῦσιν αὐτοὺς
ἐπὶ τῶ[ν] κατὰ μέρος πραττο-
μένων καὶ παραδιδόασιν
ἐπ' αὐτοφώρω[ι] κακου̣ργοῦν-
τας  ̣ καὶ νομίζουσιν, ἂν κλέ-
35πται φανῶσιν οἱ δοῦλοι, τὰς
ἁρπαγὰς αὑτῶν ἐπ' ἐκείνους
τρέψειν καὶ σπεύδοντες α[ὑ-]
τοῖς ὑποτάττειν αὐτούς, ἵνα
καὶ στέγωσι καὶ συνεργῶσι
40καὶ πίστιν ἐμποι̣ῶσ̣ι̣[ν] του [ἔ-]
ξωθεν ὅτι ΜΕ- ca.9 -
ἀλλὰ τον οικον  ̣* διὰ τί καὶ
  ̣  ̣  ̣ΑΥΣ  ̣  ̣  ̣ΤΑΙΙΣ  ̣  ̣  ̣ΝΑΤΑΣ
- ca.10 -ΑΤΙΟΝ  ̣  ̣  ̣ΡΗΝ
45  ̣  ̣  ̣Δ  ̣[μ]άλιστα ΚΑ  ̣  ̣  ̣ΘΕΡΟ
[  ̣  ̣  ̣  ̣πα]ρὰ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΙ.
column 13P.Herc. 1675 col. 12
Engraved 1817-1861 by Carlo Malesci

ψεύδε̣ι̣ ἐσ[τ]ί. γίνεται δ̣ὲ̣ τὸ πρό-
τερον ὅτι καὶ Ζηλοτυποῦσι τού-
τους ἵνα μόνοι κατεσθίωσιν·
καὶ φοβούμενοι μὴ παρωσθῶ-
5σι καὶ δόξαν ἐκκόπτοντες ὡς
ἀληθινῶς φιλοῦσιν, ὑπολη-
ψομένων οὐκ ει αι τοιο̣ύτους
ὅρους διαβάλλουσιν, ὑποπτεύ-
ουσι δὲ καὶ μὴ καταφανεῖς γε[ί-]
10νωνται καὶ στυγῶνται τοῦ
γένους δαψιλεύσαντες. ※ διὰ
τί καὶ τοὺς καλοὺς κολακεύου-
[σιν] οὐκ̣ [ἐκκ]όπτοντες, [δι]αβά[λ-]
[λοντες δὲ π]ρὸς τοὺς   ̣ΝΕ  ̣Α  ̣  ̣  ̣
15Δ  ̣  ̣  ̣; [ὅτι κ]αὶ τὸ πόλυ τῶν ἀν-
θρώπων πλῆθος ἐρωτικόν
ἐστιν, καὶ δ' ἐπιθυμίαν ἠναγ-
κ[α]σμένην ὑποτρέχειν δο-
κοῦσι καὶ π̣[ρ]ὸ πολλῶν παραλο-
20γίζεσθαι καὶ ἐλευθερίους ει-
ν[αι ψευδῶς κ]ατ[ὰ] τὸ δ[ειπνεῖ]ν
π̣[ρός γε το]ὺς κολακευο[μέ-]
[νους  ̣]* καὶ τοὺς μὲν [ἀ]μ[έτρως ὑ-]
πὸ δεῖ[πνον κ]ολακευομέ[νους],
25το[ὺ]ς δὲ ὑπ' ἄλλα, καὶ τοὺς μὲν
ὡ[ς] τὸ πολὺ μηδενὸς ἀποσπᾶν
τῶν ἀναγκαίων, τοὺς δ' ἀ-
πὸ πάντων, καὶ τοὺς μὲν ἀ-
πλαστῶς φαίν[ον]τα διὰ τὴν
30ἐπιθυμίαν λέγειν, [τ]οὺς δ' ἐ-
πὶ τὸ ἐπ̣[  ̣  ̣]ισολ[  ̣  ̣  ̣] τὰ πλεῖστα
μὴ συναρέσκομεν ὅσο[ν], καὶ
τοὺς μὲν φίλους ματ[  ̣]δους
διὰ τὸ καὶ καλεῖσθαι τὸν ἔ-
35ρωτα φιλ[ί]αν, τοὺς δ' ὑποκρι-
τας ει ΑΙΑΑΣ. καὶ τοὺς
μὲν ἕνα κολακεύειν, τοὺς δ̣ὲ̣
παρ' ὅσων ἂ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΧΘΕ προσδο-
κήσωσ̣ιν [  ̣  ̣  ̣]ιτομένου δ' αὐ-
40τὸν τοῖς τιν[  ̣]ν[  ̣]ς[  ̣  ̣]ωσκου-
σιν τὸ λα[βεῖ]ν ολ̣[  ̣  ̣  ̣]τας. διὰ τί Μ*ι̣
  ̣  ̣ΔΕ*ΝΟ- ca.11 -ΑΚΩΝ
ΤΑΙ οἷς οὐδ[ὲ το]ῦτον ὁμολο-
γοῦσίν τιν[ες] ἐνδίκοις ΑΚΕ
45ΟΥΜΕΝΩΝ  ̣  ̣  ̣Σ2  ̣ΝΕΥΜΕΝΟΙ
column 1P.Herc. 1089 fr. 1
Engraved 1857 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩το]ῖς μείζοσιν δελ[έασιν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νων οὐ φροντιζ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩(*)έγομεν οὐ κτι[- ca.20 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]οσων οὐ φιλοφιλο[⁦ -ca.?- ⁩](*)
5[⁦ -ca.?- ⁩το]ύτοις ὁ μὲν ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ται καθάπερ α̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εραν ἀπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σι καν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δια]θέσεως ὁ μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩βο]ηθεῖν· ἃ γὰρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οσειληπαικ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩πο]λεμεῖ τοῖς ἐκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩διά]θεσιν οἷον ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ροις καὶ λύμ̣[αις⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]δε τὸν μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υμα τοῖ[ς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντον[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 1089 fr. 2
Engraved 1857 by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣](*) καὶ πρόχειρος [παρεγένε]
τ’ἐν ταῖς χρείαις ὁ φ[ίλος καὶ]
[μό]νος ἐν μηκίστηι π[ενίαι⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣](*) καί πρὸς τὸ τοὺς μ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
5[  ̣  ̣]τας(*) αὐτοῦ τὰς εὐφο̣[ρίας⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣δ]εῖξαι(*) ματαίους ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]α καὶ δὴ φανη[.]σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]τ̣ος ἐναντίος[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ι καὶ πρὸς τὸ ωσσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[τὴ]ν ἔχθεσι[ν](*) [  ̣  ̣]των ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]τις κακὰ παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ργης· εἰ δὲ καὶ προ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]αι τινα καὶ τῶ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ἀλλὰ φιλοῦσι κο[λακ⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣]καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀλλὰ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ονιων κολακ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γὰρ δὴ γεπα(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]αι τινα καὶ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ἀλλὰ φιλοῦσι κο[λακ⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣]καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀλλὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ονιωνκολακ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γὰρ δὴ γεπα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ετων ε[.]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 1089 fr. 3
Engraved 1857 by Carlo Orazi

πεποίηκεν[⁦ -ca.?- ⁩Ἐπί-]
κουρον· ὅταν δ[ὲ⁦ -ca.?- ⁩]
——
δεῖν καὶ μήτε[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ παιδίον ισο[⁦ -ca.?- ⁩]
5νην κολακευσ̣[⁦ -ca.?- ⁩δο-]
κεῖ μοι καθ’ὁμ[οιότητα⁦ -ca.?- ⁩](*)
θαι ταὐτὸ[  ̣]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ταυ[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
τον[  ̣  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]κ[⁦ -ca.?- ⁩] γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]προς[⁦ -ca.?- ⁩]
λ[⁦ -ca.?- ⁩]π[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπι[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]ντωγε[⁦ -ca.?- ⁩]
η[  ̣  ̣]ενεκατε(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣]ισυ[  ̣  ̣]φερ[⁦ -ca.?- ⁩]
κολ[ακ⁦ -ca.?- ⁩]το[⁦ -ca.?- ⁩]
νεκ[  ̣  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]μο [⁦ -ca.?- ⁩]
εν[  ̣  ̣]α[κο]λακ[⁦ -ca.?- ⁩]
γ[  ̣]δη[  ̣  ̣]επα[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣]τωνε[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
π[⁦ -ca.?- ⁩]σ[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 1089 fr. 4
Engraved 1857 by Salvatore Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]ιπ[  ̣]ειν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ρευομενον ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[τὴ]ν κοίλην οὖν ἠθε[⁦ -ca.?- ⁩](*)[πα-]
[ρά]γεται κολακεύε̣ι[ν⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣ὑ]πό διαθέσεως τικ[  ̣]α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ι ἤτοι καθάπαξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ρ ὅσων τ̣’εἰς τὸ κ[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτα καὶ πρ[  ̣  ̣  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υδειδ[  ̣  ̣  ̣]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣]δια[  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣]ητε̣[  ̣  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εστ[  ̣]ποι[  ̣  ̣  ̣]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[φιλο]δοξ[ία] ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]εφα[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣]το[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣]ηνικα[  ̣  ̣  ̣]προσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ατεοσ[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣]κο[λακ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣κα[  ̣  ̣  ̣]σω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5P.Herc. 1089 fr. 5
Engraved 1857 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]ονου[  ̣  ̣  ̣  ̣]πωλ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν τοι γε ω[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ πρότερον ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τιω τοῦ κολακε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν μαρτυρεῖν εσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τετυφώμενα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]πόρρητα κα[  ̣]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀπο[  ̣]ν[  ̣  ̣]καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερο[  ̣  ̣]γα[  ̣  ̣]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]μεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μετασ[  ̣  ̣  ̣]κον[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 1089 fr. 6
Engraved 1857 by Domenico Casanova

ἀλλοτ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τῆι προσ[⁦ -ca.?- ⁩πα-]
ράσιτον ου[⁦ -ca.?- ⁩οἴ-]
νωι καὶ σίτοι[ς⁦ -ca.?- ⁩χω-]
5ρὶς γὰρ τοῦ νομ[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδ’ὁμοειδῆ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
γὰρ ωσ[  ̣  ̣  ̣]ομα[⁦ -ca.?- ⁩]
τωσαν οτων[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδ’ωσο[⁦ -ca.?- ⁩](*)
10σεως καὶ[  ̣  ̣]σ[⁦ -ca.?- ⁩]
χοντων[  ̣  ̣]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
κει κακει[  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
νίοτ’ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
θωτικησ(*)[  ̣  ̣]πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
15νυν λαμ[βα]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
πειθεγο  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ι[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣]αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
προσ[⁦ -ca.?- ⁩]τη[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 1089 fr. 7
Engraved 1857 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣ρήσει[  ̣  ̣  ̣  ̣]τον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πε]ρ̣ι̣στάσεων ὁμιλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κως(*)· προφερον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀλ]λοτριοκ(*) εἶναι λεγο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]κολακικῶς ὁμιλήσε[ι καὶ]
[πτω]χεύσει καὶ ψεύσεται[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι[  ̣  ̣]λ̣λος [  ̣]παναληθει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀφέντες[  ̣  ̣]ατον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ[  ̣  ̣]ισραψα[  ̣  ̣  ̣]τον[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩Τι]μαγόρας ἕτερον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λελ[  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣ἄ]λλο δὲ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α τελε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σος[  ̣  ̣]λουβεδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηγορεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]τιν[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣υθει[  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντα[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]οπ[  ̣]ιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὰ σχιματ̣α(*) λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣συο[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1089 fr. 8
Engraved 1857 by Vincenzo Orsini

[⁦ -ca.?- ⁩]σιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιτου(*)σετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην οὐ τότε οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε καὶ τὸ ταυ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ηγορουσας τοῖς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τον[  ̣  ̣]τας επα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 9P.Herc. 1089 fr. 9
Engraved 1857 by Vincenzo Orsini

[⁦ -ca.?- ⁩]ους κακι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιε που γελοι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πεκωτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν τοισ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ετβια(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν γα γελοι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]των[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κ]αθάπερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εμωι δο[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]αν ξο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]παρον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η γὰρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρων ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπὶ δε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τερον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυτη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 1
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣σ̣ας τ̣οι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣[  ̣]π̣εθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀνυπα̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ γὰρ ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2
[⁦ -ca.?- ⁩]λλων[⁦ -ca.?- ⁩  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]νε[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣η̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 1P.Herc. 222 fr. 1
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Luigi Corazza

διὰ τη[⁦ -ca.?- ⁩]
διὰ τὴν ὑ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ωνδ̣αυ[  ̣]ωσινα[⁦ -ca.?- ⁩φι-]
λαλ̣ή̣θους προ[  ̣]γ[⁦ -ca.?- ⁩]
5σι[ν] καὶ φυλαττω[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ἐρωτικὰ πά[θη⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] επ[  ̣  ̣] βιάζεται π̣[⁦ -ca.?- ⁩πα-]
[ρα]σίτων α[  ̣]ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]σι[  ̣  ̣  ̣] πρα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣]χαρισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ελ[⁦ -ca.?- ⁩]οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
τον [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ινεα[⁦ -ca.?- ⁩]
15οσ[  ̣]σωδη[  ̣  ̣  ̣] ἀντὶ τ̣ῆ[ς⁦ -ca.?- ⁩]
——
ἀρ[χ]αίουσ[2]τοντες α[⁦ -ca.?- ⁩]
τα[  ̣]λεισο[  ̣]λ[  ̣]εν[  ̣]δηρα[⁦ -ca.?- ⁩]
λι̣ε[  ̣]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣ωστη[⁦ -ca.?- ⁩]
περ[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣]ι σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωμεθ[⁦ -ca.?- ⁩]
20τειν· οἱ πα[  ̣  ̣  ̣  ̣] γὰρ ημ[⁦ -ca.?- ⁩]
πρ[  ̣]τουσ[  ̣  ̣]ειν[  ̣]π̣οκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]νουνη[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]επαισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ωτατη[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣]παν μει[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] λεγον[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]των τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]πην δια[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ῆς ὀρέ[ξεως⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 222 fr. 2
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

κροτητος ἔσονταί τινες ὁμοι-
ότητες· ὁ δὲ σοφὸς ὅμοιον μ[ὲν]
οὐδὲν προσοίσεται κόλα[κι,]
παρέξει δέ τισιν ὑπόνοιαν [ὡς]
5ἔστι τοιοῦτος, ὅτι κη[λεῖ φρέ-]
νας οὕτως ὃν τρόπον οὐδ' α[ἱ μυ-]
θικαὶ Σειρῆνες. καὶ περὶ ἠθ[ῶν]
[ἐ]νκατασκευὴν προσκα[θαρ-]
τικὸς ὁρᾶται καὶ [τ]ῶν [ἀγα-]
10θῶν ἐπ̣α[ιν]ετικὸ[ς σοφίας, δια-]
πρέπ̣[ει δὲ] καὶ κ[ακίας] διακ[ρί-]
να[ς ἢ τὰς] παρ' [ἡμῖ]ν̣ ἢ πάσα[ς.]
μάλιστα δὴ τῶν ἀ[νθρώπων]
[τοὺς] κόλακας ἐ[κ]διώκει, κα[ὶ]
15[πολύ]ς ἐστι κατατρέχων τῆ[ς]
δι[αθέ]σεω[ς] α[ὐ]τ̣ῶν. καὶ τῶν [ὑ-]
παρχόντων πόλλ' ἀπολα[υ]σ(*)-
τὰ διδόασιν αὐτῶι· κα[ὶ σ]υ[γ-]
——
γενεῖς ἐνίων καὶ συνήθε[ις]
20π[ρ]οτιμώ[μ]ενον ὁρῶντες [ἀπο](*)-
[διδ]όασιν αὐτὸν ὡς κόλα[κα.]
[τοῦτ]ο δὲ καὶ σοφισταὶ ποιο[ῦ-]
[σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ τ̣ὰς ἐρημίας ε[  ̣  ̣](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ]νωρίμων ἀπολ̣[  ̣  ̣](*)
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ δὴ καὶ τὸν ηκ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οποτεγενομε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]νον Ἐπικ[ουρ  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]υθ' ἡ βάσις[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3P.Herc. 222 fr. 3
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

το[  ̣  ̣  ̣] δ' οὐ τυχὼν ἡσδήποτε
χρείας ἐπὶ τὴν ἡ[σ]υχίαν ἀπέρ-
χεται. [ἔ]τι δ' οὐ διὰ φιλι[κ]ω̣τέρου(*)
πράγματος ἀλλὰ διὰ κολα-
5κείας ἐξαγίστου π[αρ'] ἁπ[άν-]
των πάσας ἐκπορίζεται τὰ[ς]
ἐν τῶι βίωι χρείας, ὧν ἀτευ-
κτήσει μᾶλλον [ὑ]πονοηθεὶ[ς]
μόνον εἶναι κό[λ]αξ, οὐχ ὅτι
10καὶ καταγνωσθ̣[εὶς  ̣  ̣]χουν̣
α[  ̣  ̣  ̣  ̣]νος εσ[  ̣  ̣]ανει διακ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δια[  ̣  ̣  ̣  ̣]εσασαλ̣[  ̣]
[βέ]βαιον μὲ[ν φίλ]ον ὃν πείθο[ν-]
[ται] δι' αὐτῆς ἐν̣[ν]οεῖσθαι φω[ρά-]
15[σα]ντες δ' ἐξο̣[ρί]ζουσι καὶ π[ι-]
[κρῶς] βλάβαις μ̣ε[γ]άλαις ἀ-
[πωσ]άμενοι· [τ]ῶν δ' αἰεὶ φ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κων οὔθ' α[ἱρε]τὴν ἔστ[ι]
[τὴν φ]ιλίαν λέγειν οὔτε δυ[  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενεσθαι λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]αν ἀλλὰ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ὥστε πλαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τι πᾶς δειλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ην ἀληθινὴ[ν] φιλτα[  ̣  ̣  ̣]
25[προ]σήκειν ἢ̣ τα[  ̣]α[  ̣]δια[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου μή τι δὴ γελ̣[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸ[ν] παρρη[σιαζό-]
[μενον  ̣  ̣]ς καὶ τα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 222 fr. 4
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

καιων(*) λόγος ἥιρει κακὰ τη-
λικαῦθ' ὑπομένειν ἐκτίν[ειν]
εἵνεκα τῶν περισαλ̣ων αι(*)
[  ̣]ησει̣[  ̣ · ἡ] δόξα τοίνυν χάριν ἀσ-
5φαλείας ἐδιώχθη κατὰ φύ-
σιν, ἣν ἔξεστιν ἔχειν καὶ ἰδι-
ώτηι καὶ φιλοσόφωι, κακία[ς](*)
[δ' ο]ὐ πάσης, ἐν αἷς ἡ κολακεία
[πρ]ωτα[γ]ω̣νι[στ]εῖ καὶ μεί[ζο-]
10[ν]ά [γ'] ἀδοξ[ί]αν αἰ[κ]ῆ π[ε]ριτίθ̣[η-]
[σιν ὅταν ε]ὐδοξίαν ἀποτελ̣[εῖ-]
[ν προσδοκᾶται]
column 5P.Herc. 222 fr. 5
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

0[χάριν περιου-]
σίας ἢ δόξης ἢ καί τινος ἀ[ρ-]
χῆς ἀρέσαντες ἀνθρώπ[οις]
μεγαλοπλούτοις καὶ δυν[α-]
στευτικοῖς ἢ καὶ δημοκ̣ό̣[ποις.]
——
5ἔνιοι δὲ διὰ ποικίλων χρε[ιῶν]
ἐν οἰκονομίαι[ς] ἴσως δ' ἔτι
καὶ φιλίας ἐροῦσι ταύτην ε[ἶ-]
ναι ποριστικωτέραν, τὴ[ν δὲ]
[αὐ]τὴν αὐστηρὰν καὶ ἀληθ̣[ινήν.]
10ἀλλὰ τῶι μὲν ἄλλως ἀδ[υνά-]
[τωι παρ]ασκευάζεσθαι [τἀπι-]
[τήδει' εἰ]ς τὸ ζῆν ουδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ' ἀνεκτὸς κα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ια πολλῶν α[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.9 -δυ]ναμένο[  ̣]ς [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -φι]λολόγωι δ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]υ καὶ διαφ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ινεσθαι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ν̣ βίον κολ̣[ακι-]
20[κὸν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ριαι τῶν ἀν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς φαίνοντα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ]νάγκης κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] κολακε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩κό]λαξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[⁦ -ca.?- ⁩]εν[  ̣]α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα προ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣]δη[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 222 fr. 6
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Domenico Casanova

0[κο-]
λακευομ[⁦ -ca.?- ⁩]
τωι πολλ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
νεται πα[⁦ -ca.?- ⁩]
αις ἐὰν το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ων καλου[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ χαρω[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπὶ τραπέ[ζης⁦ -ca.?- ⁩]
νος μονο[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]
κ τινων λ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
10καὶ τὸ συν[⁦ -ca.?- ⁩]
γ[  ̣  ̣]νωνο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]χεται λε[⁦ -ca.?- ⁩]
πυρος ἐπα[⁦ -ca.?- ⁩]
νος ἀλλαεσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ψέγεται [  ̣]να[⁦ -ca.?- ⁩]
——
μὲν οἴετα[ι⁦ -ca.?- ⁩]
δ' ὑπὸ πάντω[ν⁦ -ca.?- ⁩]
ἂν ἐπιγνωσθῆ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
ζει τόδε πάσχ[ων⁦ -ca.?- ⁩]
20ται ζημιο[⁦ -ca.?- ⁩]
——
μεν παρε[⁦ -ca.?- ⁩]
τοίους τυχεῖν, [ἐν μὲν τῶι δι-]
καστηρίωι μ[  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν δὲ τῶι κολα[⁦ -ca.?- ⁩]
25ωσι μήποτε [⁦ -ca.?- ⁩]
μὴ τὴν πρόθε̣[σιν⁦ -ca.?- ⁩]
σι καὶ μὴ δια[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 222 fr. 7
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

0[μισεῖ δ' ὁ κόλαξ]
πάντας ἁπλῶς τοὺς [ἐπιτη-]
δείους τῶν κολακευ[ομένων,]
μάλιστα δὲ γονεῖς κ[αὶ τοὺς]
ἄλλους συγγενεῖς κα[ὶ γαμε-]
5τὴν καὶ φίλους, οἷς [ἐπὶ δείπ] 6.-νοις ἐξοχώτατα πολεμ̣[εῖ.]
——
το̣[ὺς] κόλακας δὲ τοὺς ἄ[λλους]
ἐ[ρήμ]ους ἔχει μονοφα[γῶν κοὐ]
π[ολυω]ρουμένους· μει[λίττει]
10δὲ τὸν κολα[κε]υόμεν[ον καὶ μὴ]
νήψαντα - [οὐ]κ αὖ ἀτόπα̣[στον τοῦ-]
[το] - γ[ιν]ωσκόμενος ὅτι [πρόθυ-]
[μ]ος ὑβρίζεται καὶ πάνυ [πολλὰς]
ἀναδ̣[έ]χεται παροινί[ας καὶ]
15προ[π]ηλακισμοὺς ἄχ[ρι ἅ-]
μα [τ]ρ[ώσε]ων καὶ πληγῶ[ν πολ-]
λῶ[ν  ̣  ̣] οὐ παρ δὴ τὸν οδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ιον οἱ μνηστῆρε[ς⁦ -ca.?- ⁩]
λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣οδιοισω[⁦ -ca.?- ⁩]
20λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]αισδυσοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
να[  ̣  ̣  ̣] προσωπο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οσετ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λα μᾶλλ[ον⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οἱ τρέφον[τες⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]υ[  ̣  ̣]ουσθα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νελε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 222 col. 8

[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ κατηγορίαν
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν ἐν π[ο]λλοῖ[ς]
[⁦ -ca.?- ⁩]γκοφάγων μη
[⁦ -ca.?- ⁩]ος κατεχ[  ̣]ν ἀλ
5[⁦ -ca.?- ⁩]ροντος εκρ[  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩κ]αιδεχ' αἱ πρ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩παν]τάπασι καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]σολ[  ̣] δυνα
[⁦ -ca.?- ⁩]ουλησε
10[⁦ -ca.?- ⁩] η αἱ ἐπιχει-
[ρήσεις⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣]εν π[λ]ει [4 lines missing]
16[⁦ -ca.?- ⁩]αμη
[⁦ -ca.?- ⁩]χεσθ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]υμφε-
⁦ -ca.?- ⁩]ον[  ̣  ̣]
20[⁦ -ca.?- ⁩]τω
[⁦ -ca.?- ⁩]υομε
[⁦ -ca.?- ⁩]ν κ̣αὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]οβο[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]σο[  ̣]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ονη
[⁦ -ca.?- ⁩]οτε δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩]ρτα[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[  ̣
column 9P.Herc. 222 fr. 8
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

νος εστην ὑπερ[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ἀρετὴν ηυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκπλήττεσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
——
καὶ καθευδω[⁦ -ca.?- ⁩]
5τιοι αὐτὰ κα[⁦ -ca.?- ⁩πε-]
ρὶ αὐτοῦ πρ[⁦ -ca.?- ⁩ἀ-]
ξιολόγου χ[⁦ -ca.?- ⁩]
γεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
χην[⁦ -ca.?- ⁩]
10τως [⁦ -ca.?- ⁩]
λουν[  ̣  ̣]τησ[  ̣]ξ[⁦ -ca.?- ⁩]
θαι λε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]πιτηπ[  ̣]οσαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
κἂν κυνίδιον [⁦ -ca.?- ⁩]
15ἢ [π]ιθή[κ]ιον ἤ τ[ι τοιοῦτον]
τῶν τιθασῶ[ν ζώιων⁦ -ca.?- ⁩]
το καὶ εἰ τι[  ̣]ει̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
των καὶ παν[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτὸν ἐξ ἀλ[⁦ -ca.?- ⁩]
20φ[  ̣]οις κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ναυ[⁦ -ca.?- ⁩]
δ' εὐθε[⁦ -ca.?- ⁩]
αιπα[⁦ -ca.?- ⁩]
α[  ̣]ελ[  ̣]φ[⁦ -ca.?- ⁩]
25ανεχ[⁦ -ca.?- ⁩]
του[  ̣  ̣]αθ[⁦ -ca.?- ⁩]
παραμει[⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ καὶ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 10P.Herc. 222 col. 10

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἱ]κανὰ ταῦτα [  ̣  ̣]εφι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οἴ]ησιν εἶναι τὴν [πρ]αό-
[τητα πρὸς] τὸν κόλακα φιλο
[- ca.9 -] οὐχ οἷον ἱκαν[ῶ]ς ο
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ]α̣θάπερ Ἀρίστ[ω]ν ἔ-
[φησεν, ἀλ]λὰ μόριόν ἐστι τῶν
[ὑπ' αὐτοῦ π]α̣ραλελ̣ειμμέ[νω]ν,
[ὅπερ διεσαφ]ήσαμεν ἡμε[ῖς. ἄ]λ-
[λο μὲν γὰρ] τὸ μιμεῖσθαί τ̣[ιν', ἕ-]
10[τερον δὲ] τὸ ζηλοῦν κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]το
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται[  ̣  ̣]τεδε[  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εισθα[ι  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιμασα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ὕτως ε
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νθ' ὑποδομὴν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι μεταφορικ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε[  ̣]ν τοῦτο γ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σει προλη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὴν ἀρέσ[κειαν  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]κ ἐλάττονος [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]υσαν δὲ καὶ [  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ινειν τῆς κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε[  ̣] καὶ τὸ κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξεθ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 11P.Herc. 222 fr. 9
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

ων· οἱ δὲ π[⁦ -ca.?- ⁩]
ξ[ε]νικῶν [⁦ -ca.?- ⁩καὶ]
δ[υν]αστ[ευτικῶν⁦ -ca.?- ⁩]
έχουσι π[⁦ -ca.?- ⁩]
5λέγειν [⁦ -ca.?- ⁩]
μεντ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
τα λιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[στο]χασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣]φερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]λιτῆς ἀ̣ξ[⁦ -ca.?- ⁩]
γὰρ ἐν ἅπα̣[σι⁦ -ca.?- ⁩]
άττειν λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]σται που[⁦ -ca.?- ⁩]
15καὶ που [⁦ -ca.?- ⁩]
τινες α[⁦ -ca.?- ⁩]
ρωτερο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καθά[περ⁦ -ca.?- ⁩]
αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
20οι[  ̣]ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θαλ[⁦ -ca.?- ⁩]
δη κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 222 fr. 10
Sketched 1817 by Francesco Casanova
Engraved 1824-1851 by Raffaele Biondi

0[τὴν]
[ὑπό]κρισιν τὴν τοῦ φιλεῖν [εἰ]ς [κέρ-]
[δισ]τ' ἢ τὴν αἰσχρὰν ὁμιλία[ν συμ-]
[φέρ]ουσαν τῶι κολακεύον[τι  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ν τῶι κόλακι λέγει κατ' ἀνα
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἢ οὐ[κ·] ἀλλὰ τοῦτο λέγει [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν πρὸς τὸ κολακεύειν ο[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]φοι ἡμῖν· [  ̣  ̣] τότε γὰρ δε[  ̣]α[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁμιλίαν ἀντὶ τοῦ [λ]α[λ]ε[ῖν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τερόν ἐστι τῆς̣ [  ̣]λ[  ̣]α[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣]ων συνηθείας τιθε[  ̣  ̣]ωι̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι τῆς [συν]αν[ασ]τροφῆς [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[- ca.9 -] μόνον ο[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ειν[  ̣] 'ἐν δ' Ἔρις, [ἐν δὲ]
[Κυδοιμ]ὸ̣ς̣ ὁμίλεον ἐ[ν δ' ὀλοὴ Κήρ]'
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ]πὸ κράτους ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣τὴ]ν ὁμιλ[ίαν] γ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ομογ̣να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θη[  ̣]ρχα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα]τ' Ἐπίκου[ρον  ̣  ̣  ̣]χο[  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]αραβάλλοντα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις ὁμιλί[α  ̣]ασ[  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τας ἔν τισιν προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸ ὁμ[ιλ]ία[ς  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα[ὶ] μὴ τοῦτο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε μετα[  ̣]ονο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγμε[  ̣  ̣  ̣]ς τοὺ[ς  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣χαρ]ακτῆρα[ς   ̣  ̣]ς καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.3. l. λ (corr)
^ 1.4. φιλοφίλο[υς⁦ -ca.?- ⁩] (?) Acosta Méndez
^ 1.11. ος εἴληπται κ[⁦ -ca.?- ⁩] (?) Acosta Méndez
^ 2.1. [ἄο|κνος] Acosta Méndez
^ 2.3-4. [με|νει] Acosta Méndez
^ 2.4. μ[αταίους] Acosta Méndez
^ 2.5. [αὐ]τὰς Acosta Méndez
^ 2.5-6. [ἀ|ποδ]εῖξαι Acosta Méndez
^ 2.10. l. ἔκθεσι[ν] (corr)
^ 2.17. πεπα (?) Acosta Méndez
^ 3.6-7. ὁμ[οιότητα] (or ὁμ[οειδείαν]) [γενέσ]|θαι (?) Acosta Méndez
^ 3.14. ἕνεκά τε (or ἐν ἑκατέ[ραι] (?)) Acosta Méndez
^ 4.3. ἤθε[ι] (or ἤθε[σι]) Acosta Méndez
^ 6.9-10. [διαθέ]|σεως (?) Acosta Méndez
^ 6.14. θωπικῆς (or θω<πευ>τικῆς) Acosta Méndez
^ 7.3. [κα]κῶς (or [κολακι]κῶς) Acosta Méndez
^ 7.4. l. λοτρίοις (corr)
^ 7.17. l. σχήματ̣α (corr)
^ 8.2. [παρασ]ίτου (or παρασίτους) (?) Acosta Méndez
^ 9.5. l. εγβια (corr)
^ 2.17. l. ν (corr)
^ 2.20. [προ] Ihm
^ 2.23. ἑ[ταί]-[ρων καὶ] Barbieri
^ 2.24. ἀπολ̣[αύ]-[ουσι] Barbieri
^ 3.3. φιλι[α]ι̣τέρου Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.1. [δι]-καίων Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.3. αἱ-[ρ]ήσει Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.7. κακία[ι] Philologia Philosophica Herbipolensis IV

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.