Papyri.info

sign in

= P.Herc. 346 = Trismegistos 62407 = LDAB 3573Introduction

This papyrus has been digitally edited by Anne Kram and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62407 [xml]

fragment 1P.Herc. 346 fr. 1

[ca.3 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣]  ̣ωσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]αλο[⁦ -ca.?- ⁩]
εθαμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣γι̣
[ca.6 lines missing]
fragment 2P.Herc. 346 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ε ηδε [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3P.Herc. 346 fr. 3

[ca.7 lines missing]
1  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοσ υ̣  ̣[  ̣  ̣]εροπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τιονα[  ̣  ̣]  ̣  ̣ δια[⁦ -ca.?- ⁩]
ξετ̣αυ̣[  ̣]ωρουν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5πρα[  ̣  ̣  ̣]ν πολ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣τρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 346 fr. 4

[  ̣]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σιν  ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δεικ[⁦ -ca.?- ⁩]
5φημ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣ετ̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣σουσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ φησ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υντελ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 346 fr. 5

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νον̣  ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣και  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρο  ̣[  ̣  ̣]αγορε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνεισ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣συμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οδουσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οιο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εικα[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.4 lines missing]
fragment 6P.Herc. 346 fr. 6

[ca.2 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[  ̣  ̣νν  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣π̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣αυ  ̣  ̣  ̣σ̣ο̣  ̣μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ εἰς τὰς [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ουτ̣[  ̣  ̣]  ̣ ι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ακ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αποτ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ευε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣των
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἐγένετο εἰς το
[⁦ -ca.?- ⁩]ον  ̣  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7P.Herc. 346 fr. 7

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣συ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ναε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ὺς τόπ[ο]υς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ελ  ̣εσθ  ̣υπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ογκ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νθο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.7 lines missing]
fragment 8P.Herc. 346 fr. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ται[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]\  ̣ω/μακ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 346 fr. 9

[ca.5 lines missing]
1[  ̣  ̣]α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σκευ[⁦ -ca.?- ⁩]
συμπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ηπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.4 lines missing]
fragment 10P.Herc. 346 fr. 10

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν̣α̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο  ̣παλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ειω  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ντ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11P.Herc. 346 fr. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ραν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ειαι η
[⁦ -ca.?- ⁩]λογι
5[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ε̣  ̣  ̣σ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣καιρο[  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣καιτω
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣  ̣ταμ
[⁦ -ca.?- ⁩]τερ  ̣  ̣[  ̣]ητ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12P.Herc. 346 fr. 12

  ̣  ̣δο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣εμ[⁦ -ca.?- ⁩]
επιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
5θ̣ε̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 13P.Herc. 346 fr. 13

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [  ̣]εικ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣  ̣ου
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14P.Herc. 346 fr. 14

[ca.3 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]θο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] λόγον καὶ τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωνο[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣μ̣α̣ ποιει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ποιε̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15P.Herc. 346 fr. 15

[⁦ -ca.?- ⁩]ερ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ναι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣προε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιαφ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣λ  ̣ως επιτη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]και ενη  ̣  ̣ων
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣α ταύτης μνη-
[⁦ -ca.?- ⁩] εἴπερ του
[⁦ -ca.?- ⁩]εν  ̣ελιουσαμε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣να φ\ή/σει
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ην φαε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16P.Herc. 346 fr. 16

α[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
ακ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
5νω[⁦ -ca.?- ⁩]
λ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17P.Herc. 346 fr. 17

[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ρων
5[⁦ -ca.?- ⁩]δου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υμ
fragment 18P.Herc. 346 fr. 18

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ουσιν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἡμῖν̣ γ̣ὰ[ρ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]μαν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υσ[  ̣  ̣  ̣]δηο̣ρ̣[  ̣  ̣]εκ̣αι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣[  ̣]  ̣τειν μωρίας εἶναι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣ον[  ̣  ̣]τους δὴ τοιουτο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣ις και[  ̣  ̣]τ̣ο̣ι̣ς̣   ̣  ̣ων υμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣να  ̣αυ[  ̣  ̣  ̣] καθάπερ π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]ωντ[⁦ -ca.?- ⁩]
10λου  ̣  ̣  ̣ασ  ̣  ̣  ̣[  ̣]μνημον  ̣[  ̣]  ̣υδ  ̣ ἀ-
χαρίστους   ̣[  ̣]  ̣εθα δεῖν ε[  ̣]ν̣αια[  ̣]
χ[  ̣  ̣  ̣]ν ἔχει [  ̣  ̣]αιτια[  ̣  ̣]  ̣υ [  ̣]τουσ  ̣[  ̣]
ου[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ αλ̣λ̣[  ̣] καὶ αλλο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μέρους ε[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19P.Herc. 346 fr. 19

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οστισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20P.Herc. 346 fr. 20

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ην
υν[  ̣  ̣  ̣]τ̣ε̣ια  ̣  ̣σψ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ δια-
τ̣  ̣[  ̣  ̣]ουσαν κα  ̣  ̣ν̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ντο σὺν
5[τῆ]ι μνήμηι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣ρόνον
[  ̣  ̣]  ̣εσθενχαριτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] χάριτι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγορευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣να̣θν  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] γὰρ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣του
[  ̣  ̣  ̣]  ̣καθολε  ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ χάριν ε-
10χε[  ̣  ̣  ̣]αι τῶι κατὰ προα[ί]ρεσιν
[  ̣  ̣]γ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]κεινου
[  ̣  ̣]  ̣αινον οιχ̣ει̣[  ̣  ̣]απερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]οι  ̣τ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩
fragment 21P.Herc. 346 fr. 21

τοσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τιας ω[⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
χρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
10φ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 1P.Herc. 346 col. 1

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π  ̣ο̣γει  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]η˙ αφ  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν[  ̣  ̣  ̣] ἀεὶ παν  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ δ]ιὰ ὀρθῆς σ̣[  ̣]  ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]ρασ καὶ τελ  ̣[  ̣]  ̣  ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣  ̣]ενισ̣[  ̣]  ̣ε[  ̣]η̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ειωτωιε[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ  ̣τονα  ̣ε  ̣  ̣  ̣τ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]εν χ[ρ]ωμ[έ]νης   ̣ει
[⁦ -ca.?- ⁩]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηδεισ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[  ̣  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λου
[7 lines missing]
21στεοντων[  ̣]τελοιν[  ̣  ̣]σ καὶ [τ]ῆς νῦν
καθηκούσης ἡμέρας ἐ̣ς̣ [τὴν τε]λ̣εί-
ωσιν̣ τοῦ ὅ̣λο̣υ̣ β̣ί̣[ο]υ̣ [τὴν κ]υριω-
τάτην αἰτίαν προσφερ[ομ]έ̣νης
25αὐτῆ̣ς ἢ τε[  ̣]ομ̣ενοσ  ̣  ̣[  ̣]  ̣ω  ̣  ̣σ
  ̣  ̣τ̣  ̣υτ̣ι̣σ̣ λε[χ]θὲν σκ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ελ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αι̣χαρ[  ̣  ̣[  ̣]ν καὶ του[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]  ̣ελ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]ο̣υ̣τ̣ωι  ̣  ̣ακ[  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣] συμπεριφερε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 346 col. 2

τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
μνήμηι̣ καὶ ζ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ραινειν· οὐ
γὰρ ὁ σεβασμὸς [εὕ]ρητ[αι καθ]ὸ χάρις περὶ
τοὺ\ς/ εὐεργέτας καὶ [αἰτίους] τινὸς ἀγα-
5θοῦ τοῖς φρονοῦσιν· ἐ[κ πάντω]ν τῶν π[α-]
[ρ]όντων γίνεται ὅλως, τοῦ δ’ αἰτ[ίο]υ
τῶν ο[ἰ]κείων ἐφικ[έσθαι], ἀλλὰ τὸ [πε-]
ρὶ ταῦτα σπεύδειν ὅθεν οὐχ εὑρίσκε-
ται τὸ προσδοκώμε[ν]ον, καὶ τὸ τοὺς
10τοιού̣τους \καὶ/ ἐπὶ τοσοῦτον σέβεσθαι καὶ
τιμᾶν, ἀφ’ ὧ̣ν̣ οὔτ’ ἀπ[ο]βέβηκεν ο[ὔ]τ’ [ἀ-]
πο̣[κ]λίν[ει τὸ π]ροσδο̣κώμενον [οἰ]κε̣ῖ-
ον [τ]ύ̣χην οὐ προσδοκητὴ[ν κατὰ]
τ[ὴν] αἵρ[εσιν] τῶν [φ]ρονούντων τὸ
15[αἴτιον⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
21τ[  ̣]α καί τιν[α δι’] ἑκάστων   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μ[  ̣  ̣]ω[  ̣]καὶ μάλισθ’ ὑπάρχει ⟦σ⟧ τούτοις·
ὅθε̣ν οὐδεὶ[ς  ̣]  ̣ δη καὶ οἰκειώματ̣ι ἐ̣-
λάτ[τ]ονι̣ κε̣[χρημέ]νος τῶν ἐο[ικό-]
25των̣ μορφῆς ἢ̣ σοφίας ἀληθινὸς ἐ̣ρασ-
τὴς εὑρεθή̣σε̣τα[ι] οὐδ[ὲ δι]ὰ συνα̣[ί]τι-
α⟦τ  ̣]νσυμπαρε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]θιασ ἧττον
τιμ[⁦ -ca.?- ⁩]ρωντον  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]φα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 346 col. 3

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα]τ’ ἀ[ληθῆ] εὐ[το]ν[ία]ν συ-
νοικ̣ει̣ο[ύμενοί γ]ε̣ τοιούτοις ἔρ-
χοιντο κατ[ὰ φ]ύσιν· [οὗ]τοι σοφίας
ζηλωταὶ τοῖς τὰς ὑπομνήσεις
5καὶ τὰς α  ̣αν̣ε  ̣ι̣σε̣ις ποιουμένοις
τῶν ὑπαρχόντων [τε] καὶ προγε-
γονότων οἰκείων ἅμα ταῖς συ-
ν[α]πτομ[έν]αις ψευδέσι ⟦δεσι⟧ δό-
ξα<ι>ς μόν[οι τὸ] δέον ἑ[λό]μενοι εὑ-
10ρεθήσον[τα]ι· ἀλλ’ ὅθεν καὶ μεῖζον
καὶ πωρρώ[τερο]ν ἀεὶ μᾶλλον καὶ βλέ-
πουσι καὶ συνάπτουσιν κα[ὶ] τῶν
τοῦ̣το οἰκεῖον κἀ[ν] τοῖς εἰς τοῦ-
το̣ ἐνεργοῦσιν τ[- ca.11 -]
[7 lines missing]
22ἐπίσταν̣ται μάλισ̣[τα- ca.11 -]
μειν [ὡς] πρὸς ταῦτα συμπαθίαν
[τε] καὶ μνήμην κεκ- ca.9 -
25[  ̣  ̣] οἰκε[ι]ωτικοῦ πάθ[ο]υς π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣-
στα ἀγ̣όμενοι καὶ ἐκ τούτων πά-
λιν τ[ὸ οἰ]κειωτ[ι]κὸν πάθος πρὸς ἕ-
καστα [μάλισθ’] ἕξοντες, ἐπαύξησις
π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἐκείνης εν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
30  ̣  ̣τ[  ̣  ̣  ̣] καὶ χάριτος [  ̣  ̣]νεσισο̣  ̣[  ̣]  ̣ [αὐ-]
ξήσε[ι]ν α[  ̣  ̣]ν καὶ τ[ὸ ἐπ]αυξηθὲν
πάλιν  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τὴν [παρε]χομέ-
νην ε[ὐχ]αρι[στ]ί̣αν ἑ̣κάστους ἀφ’ ἧς
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 346 col. 4

[- ca.12 -] ειασ  ̣ συμπε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ [  ̣ἐ]θισμ⟦ι⟧οῖς εφ[  ̣  ̣]ευ  ̣[  ̣  ̣]
χο[  ̣  ̣]νουτ  ̣[  ̣] ουδεμι[  ̣]  ̣εν̣· τοιοῦ-
το [γ]ὰρ ἐξεύ[ρη]ται αὐτῆι τῆι παρ’ αὐ-
5τοὺς ἐννοία[ι πα]ντὸς καὶ ἔργου καὶ
καιροῦ καὶ ἄλ[λ]ου, οὗ δή ποτε <τε> λεῖται
τὸ οἰκεῖον τ̣ῶ̣ι ὁμοίωι κατὰ τὴν
μνήμην ἐ[ν]αργήματι χ̣[ρ]ω̣μένους
εὐφραίνε[ι]ν αὐτοὺς συ[  ̣]  ̣α̣ι  ̣  ̣  ̣
10[  ̣]  ̣εν καὶ ἡμ̣ῖν προσή̣κ̣ει, ὦ̣ φίλ̣[οι ἄ]ν̣-
δρες, τὸ σοφίας ἴδιον ἐργαζομένους
ἐν παντὶ καιρῶι τ̣[αῖ]ς ἰδι[ό]τησιν ἀ-
εὶ τῶν συ[μ]βεβηκότων καὶ ἐπι[βο-]
λὰς ἰδία[ς π]οιουμένους, κα[ὶ] λόγον τὸν
15[κυριώτατον   ̣  ̣  ̣  ̣ προσάγο]ντας [  ̣  ̣]  ̣
[5 lines missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣τησσ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμέρας
ἰδίων με  ̣[  ̣]  ̣  ̣μενοντας εὑρίσκε-
σθαι καὶ ερ  ̣[  ̣]ασιν σ[υν]όλως ἢ τῆι
25κατὰ μέρος ἀρθρ̣ω̣[δῶς] ἢ̣ τῆι γε ἀθρό-
αι ἐπιβολῆ[ι] χρωμένο̣υ̣ς ὑμνεῖν
καὶ τὸν σωτ[ῆ]ρα τὸν ἡμέτερον
καὶ κτίσαι [  ̣  ̣]ητ̣ησ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣κ̣α
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣σιν  ̣[  ̣]θ̣εια̣σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ν  ̣[  ̣  ̣  ̣]
30  ̣  ̣  ̣ καὶ φιλοσόφων καὶ ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωντ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]αι μνήμηι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αριωσ καὶ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5P.Herc. 346 col. 5

[  ̣  ̣  ̣] το ἀπροσδόκητον μὲν ν[ῦ]ν̣ π̣ρο-
[απ]ο̣λελαυκὸς δε[  ̣  ̣  ̣]  ̣επι  ̣  ̣ομε
ν̣[  ̣]ν ὕμνων αὐτοῦ πᾶν δὲ κ̣εφα{ι}-
λ[αι]ώ\μ/ατι τἀγαθὸν ἐκ πάν[τ]ων τῶν
5ἐμ̣ῶν συμπληρωσαμένω[ν]· πᾶγ
γὰρ τὸ τοιοῦτο ⟦ν⟧ καὶ τὸ ὁμοειδές
τούτων̣ ἐ̣πιλό̣γ[ι]σ̣μα καὶ σ[υ]ν̣αύ-
ξ̣ημα τῆς ἡμετέρας διαγ[ωγῆς, τὸ]
γινόμενόν τε καὶ ἐσόμενον ἐκ [τ]ῆ̣ς̣
10περὶ ἐκεῖνον ὀρθῆς διαλογίσεως
καὶ πρὸ ὀμμάτων θέσεως ἁπάν̣-
των τῶν ἐκε[ί]νου \τε ἀγαθῶν καὶ ἀπὸ τῆς/ κ̣αθηγ̣ήσεως
γεννω̣μένων [ἀνδράσι δ]εκτι-
κοῖς αὐτ̣[ῶ]ν οὔτ̣’ ἀ[γαθῶν] τῶ[ν] λώ-
15[ιων ⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
21  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] δυναμε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣τε̣  ̣  ̣  ̣ἐγ[λ]ύσωμεν   ̣  ̣αβε  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῆι̣ τύχηι καὶ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣
ειν̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣δ̣[  ̣] τῆς κι[ν]ήσεως κ[αὶ]
25[τῆς] μονῆς τῶν ζηλουμένων
[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣π̣  ̣π  ̣α̣  ̣ν οὖν   ̣ πέφυκεν  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υ̣φ̣  ̣  ̣  ̣ου[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣τα  ̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ  ̣[  ̣]ωμον  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ωι   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
30[  ̣]  ̣μ  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σε  ̣  ̣  ̣σου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣]ταυτο  ̣μα[ -10-17- ]ι̣  ̣
μονὴ θαρσ[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]σε
column 6P.Herc. 346 col. 6

[  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣[ -9-18- ]
τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -10-20- ]
μεν̣  ̣  ̣υ  ̣  ̣ν̣ω  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣γγυτέρω
καὶ εσχ[  ̣]κον[  ̣  ̣  ̣] μετέχειν αὐ-
5τῶν καὶ ταυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] το τοῦ μηδὲ
ζηλοῦντος αυ[  ̣  ̣  ̣  ̣] παράπαν ἐφ’ αὑ-
τῶι γε καὶ τὰ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣τ̣ι̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μ  ̣[  ̣] τοῦ τυχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ιν̣α̣ καὶ οὐκ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐ-
10τοῖς ἔξωθεν αἰτίοις α̣ἰ̣ω[νίου]
φόβου καὶ δυσελιπιστίας ἅμ[α ταρα-]
χὴ̣ γίνεται ἀφ’ ὧν ου  ̣α[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ον ἀ-
γαθ̣ὸν̣ ὑμνή̣[σ]ει κατ̣ὰ̣ μέ[ρος]  ̣
τ[  ̣]αυτουσ[  ̣  ̣]βαιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
21[ -20-27- ἀ-]
[να]νκαῖον τὰ παρα[ -6-14- ]
φ̣ωι ἐφ’ ὅσον αμολ[ -7-15- ]
φου ἀγαθὸν μ[ -10-18- ]
25[  ̣  ̣]ν̣ αὐτὸ αλλα  ̣δὲ ὅσον [ -3-11- ]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ ἐφάπτεται [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ν τελοι  ̣  ̣ων και[ -2-10- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ καθὸ καὶ οσ[ -5-13- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ακολουθων[ -6-14- ]
30[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣και  ̣[ -10-18- ]
  ̣[- ca.9 -]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]του  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 346 col. 7

φα  ̣  ̣αντε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωμ̣ω̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πά[ντω]ν   ̣  ̣σ  ̣  ̣σων ὑπαρχόν-
τ[ων] λαμβάνει καθὸ μάλι̣σ̣τα [τ]ι-
μώμενος, ὁ βλέπων ἀε[ὶ] μάλισ-
5τα [τ]ὸ τούτου ἀγαθόν, ὡς πρ̣οείρη-
κα, [κ]αὶ τὸ αὑτοῦ ἀγαθὸν σ̣[υν]υμνεῖ
τ̣ε̣ καὶ συναύξει κατά τε̣ τἄλλα
ὁμοιοῦν αὑτὸ̣ν τῶι σοφῶι ζη-
τῶ̣ν κ̣αὶ <δι>’ αὐτ[οῦ] τοῦ κατὰ τὸν ὕ-
10πνον ἐνερ[γ]ή̣ματος· καὶ γὰρ
τελεῖν τὸ ὑπάρχον οὗτος ὀρ-
θῶς τι[μ]ώ̣μεν[ο]ς κ̣  ̣  ̣ο̣ναι̣  ̣τις πα
  ̣  ̣ναλ  ̣ω  ̣υν̣  ̣  ̣  ̣ πράξεων   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ημ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πο̣ιεῖ· ὅθ[ε]ν̣ βλεπτέον ὀρθῶς  ̣σ̣
σ̣ [- ca.12 -] ἄγοντας αὐτοῦ
π[α]νταχόθεν καὶ τὸ τοῦ καθ[ηγ]ε̣-
μόνος καὶ σωτῆρο[ς ἡ]μ̣ῶν ἀγα-
25θὸν  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣εν  ̣καὶ το  ̣  ̣  ̣ων  ̣η̣
ρων  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣ο̣ν̣[  ̣]ποτ[  ̣  ̣  ̣]υ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
κα[ὶ] το[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣[  ̣]ο[  ̣]κατα
λε[  ̣]ο̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣ο̣[  ̣]αν καὶ λα  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ν̣
  ̣[- ca.12 -  ̣  ̣  ̣  ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[ -20-28- ]
[ -20-28- ]
[ -20-28- ]
column 8P.Herc. 346 col. 8

  ̣  ̣  ̣μ̣ο̣νο̣ς γ[  ̣  ̣  ̣]ει ἐξ ὧ[ν π]ροσευ-
ρ̣ε̣[θή]σ̣ετα<ι> κ[ριτήριον κτ]ησά-
μενος ὃ αὐτ[ὴ] ἐπεσημ̣ή̣ν̣ατο ἡ
φύσις καὶ ἀπὸ [τ]ῶν πρώτων καὶ
5ἀρχη̣γῶν ὁ[ρ]μ̣ήσας ἐπὶ τὸν ἐξε-
τασ[μ]ὸν κα[ὶ] τὴν ἔφοδον τῆς κρί-
[σ]εως τῶμ πραγμάτων ἐξ ὧν
ἐγγίνεται μόνων ψ[υ]χῆι πίστις·
π[ροσγρ]άφων πάλι[ν·   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ καὶ
10εἰ τὸ τέλος εἰς οδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νε  ̣κ̣  ̣αν
τ  ̣νουγη[  ̣]φαλ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θει  ̣κε̣
  ̣σα  ̣  ̣[  ̣  ̣]σε  ̣  ̣[ -9-17- ]
ψ  ̣κ̣αιτ[ -14-22- ]
[  ̣]ωτ  ̣[ -16-24- ]
[6 lines missing]
21γενέσεως [  ̣  ̣]  ̣ασ̣η̣σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] τὰ μέτρα
  ̣εως ελεω  ̣ [  ̣  ̣] ἐπὶ τὴν [τ]ῶν ὄντων
θεωρίαν καὶ ἀπὸ τούτων̣ ἕκαστα πισ-
τούμενός τ[ε] – ὃ πρὸς τὰ ἔσ̣χατα τέλη
25τῆς κρίσεως ἀγωγή – δι’ ὧ̣ν καὶ φε̣-
[  ̣  ̣  ̣]καἰξ̣ ὧν̣ [ἑξ]ῆς πᾶσα [μὲ]ν̣ δύνα-
μι̣ς καὶ [τὸ] δέο[ν] πᾶν ἐθεω̣ρήθη ἐφ’ ὅ-
[σ]ο̣ν τ[ε] κ̣αὶ [εἰ]ς δυνατ[ὸ]ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ων καὶ μέχρι τινὸ[ς] ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[κ]αὶ ἐφ’ [ὅσ]ω̣ν [ -11-19- ]
[  ̣  ̣]νο  ̣[  ̣]υν  ̣[ -11-19- ]
μενο[ -16-24- ]
[  ̣]ε καὶ α[ -14-22- ]
column 9P.Herc. 346 col. 9

[- ca.9 -  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α]ἰ̣τίας [ο]ὐδεμ[ίας   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ τ]οῖς οὖσιν̣ ἐψεῦ[σ]θαι συμβαίνει
[ἅ]μα τά τε δυνατὰ καὶ μὴ συνορᾶν
5[κα]ὶ̣ ἀφ’ ὧν καὶ ἐφ’ ὅ[σ]ο̣ν ἕκαστ’ ἀποβαί-
νειν πέφυκεν καὶ μὴ τά τε ἀναίτι-
α αἰτιᾶσθαι μήτ[ε] τῶν κατ' ἀλήθει-
αν ἐχόντων τὰς αἰτίας δ̣  ̣  ̣ [  ̣] ου
  ̣υμε[  ̣  ̣]υσμο̣[ -7-15- ]ειν
10ἀλλὰ τὰ οἰκεῖα ἐ[φ]' ὅσον ὑπάρχει
ἔν τε τοῖς κατὰ μέρος ποιητικοῖς
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεο̣ε̣1ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
τοσου[  ̣  ̣  ̣]  ̣διω[  ̣  ̣]  ̣η̣τατε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -16-24- ]σειν
[5 lines missing]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μήτ̣[ε- ca.9 -]οξ  ̣  ̣
ἀπατωμέμενο[υ]ς εἰς δ̣ειν̣ὰ̣ς μ̣ὲν
καὶ ἀλυσιτελεῖς ὁρμὰς καὶ ἐπιθυ-
μίας ἐμπίπτειν ἐξ ὧν πολλα-
πλασίω̣ς τὸ [ὀ]χ̣[λη]ρὸν ἀπο[β]αίνει
25τῆι φύ[σ]ει [ποικί]λας δὲ κα[ὶ] πα[ν-]
τοδα[πὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πας κα   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]
ι̣[  ̣]ν̣πα[- ca.9 -] κ̣αὶ αλυ[ -1-9- ]
ερχε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λουτ[- ca.10 -]ν υπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30τασ τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υχης κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εντε[- ca.10 -]ουθεν   ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -20-28- ]
column 10P.Herc. 346 col. 10

τοῦ συγ̣γενικοῦ τέλους̣ [τ]ῆι φύσ̣[ει]
παρεσκεύασεν· [ὁ]ρίζει μὲν τὰς τῆς
φύσεως ἐπιθυμίας διδάξας, ὁρίζε̣ι
δὲ τὰς τῶν ἔξωθεν οἰκ[εί]ω[ν] ἢ ἀλ-
5λοτρίων̣ δυν̣άμ[ει]ς καὶ α[ἰ]τίας, ὁρίζε[ι]
δὲ τὰ ἐγ νόσων καὶ ἀλγηδόνων ἀλ-
λότρια καὶ τὰ ἐκ τῶν ἄλλων αἴτια̣
καὶ συν[α]ίτια πάντα, διαλα̣μβάν̣ει
δὲ τἄλ[λ]α καὶ ἐπὶ πόσον π[ρ]ὸς ἡμᾶ[ς]
10τῶν τ[ο]ῖς πράγμασιν ὑπ̣[αρ]χόν[των]
καὶ τῶν ἐν ⟦τοις⟧ νόμοις καλ[ῶ]ν καὶ [  ̣]
[  ̣]ι̣[  ̣]ερο[  ̣]- ca.9 -[  ̣  ̣  ̣ δι]δά[σ-]
κων κα[ὶ κα]λῶς̣ [  ̣  ̣]ωντ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]σπ[  ̣  ̣  ̣]
[5 lines missing]
19[ -15-23- ]α ψυχ[  ̣]
20δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εως καίπ̣[ερ] κατὰ μέρος
αρ[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔργα διωμ[  ̣  ̣]ενων ἦν
συμπ[λη]ροῦσθαι τὸ τῆς̣ φύσεως τέ-
λος κατ̣ὰ τὸ ὁμοειδὲς τ[ῆ]ι πρώ-
τηι καὶ συγγεν[ε]ῖ̣ ει ἀρχῆι πάντα
25τοῦ ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣ο̣υ̣ σ[υ]ναύξο[ν]τας αυ
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χυου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αντισ πω
  ̣σε̣νου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υφα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣α  ̣
[  ̣]σ τοῦ πάθ̣ους, οὓς [ἡ] νόσων ἄνοια
τίκτει λ̣υμαινομένους [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30πραττ[  ̣]  ̣  ̣σ̣το\ι/σ τ̣  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣ν
column 11P.Herc. 346 col. 11

σ̣[υν]εχὲς τῆ̣[ι] φύσε̣ι̣ ὑπάρχειν· οὕ-
[τως] γὰρ [οὖ]ν π̣α̣[ν]τὸς καὶ λόγου καὶ
ἔργου ἀπροσ[δε]ήτους ὄντας, ὧ̣ν οἱ
π̣ο[λ]λοὶ ζηλ[ο]ῦσιν, εὐδαιμο[νί]αι
5[τ]ῆ[ι] ἀκροτά[τ]ηι καταζῆν τ̣[ο]ῦ αὐ-
τοῦ τούτο̣υ ὕμνο̣ν συνεχὲς
ἐνκαταρδεύοντας αὑτοις ἅμα
  ̣  ̣η  ̣του κτ[  ̣]σ̣α̣[  ̣]θ̣α[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε[  ̣]  ̣ονοσ
[  ̣  ̣αι μν̣ήμηι [  ̣]  ̣ιτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων
10[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣το̣- ca.11 -ογο̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υμνο[⁦ -ca.?- ⁩]και
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εισ  ̣  ̣[ -11-19- ]
μεσον κ[ -14-22- ]
[5 lines missing]
19[ -13-21- ]α ασκ[  ̣]   ̣  ̣
20ο  ̣  ̣υα  ̣  ̣τ  ̣  ̣ογκ  ̣  ̣αε  ̣λ̣ου  ̣ωι
οὐ μόνοι, ὦ φ[ί]λοι ἄνδρες, καὶ κα-
τὰ τοὺς ἁρμόττοντας αε  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣τ̣α̣ῖς ἰδιότησι τὸ προσῆκον ἀπο-
διδόντες ἐκ πάντων τῶ[ν  ̣]  ̣ι̣
25δων ε[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ωμενη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υσ
τὸ κ̣[υ]ριώτατον εορ[- ca.9 -]
τον  ̣ σ̣εστ  ̣  ̣ωρ[- ca.10 -]
και  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[ -10-18- ]
εγα [  ̣]  ̣ ἡ̣μῶ[ν] καὶ [- ca.10 -]
30ενο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ι̣ ουμ[- ca.9 -]
το[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 346 col. 12
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

γον̣τ̣ες τε δηι[  ̣  ̣  ̣]  ̣κατα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ὐε-
τ̣ηρίαι̣   ̣  ̣αβε[  ̣]  ̣οντες ἕκαστα καὶ
τη  ̣ε  ̣ε̣ αρκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ηκη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
οἰκε̣[ιότ]η[τ]α̣ ἀ̣ν̣α̣λ[η]ψόμεθα, καὶ̣ ὑβ<ρ>ίζε-
5σθαι ζ[ητ]οῦν[τ]ες τὰ ἀπαραβίαστα,
μαχούμε̣θ̣α̣ [μὲ]ν̣ τοῖς πάθεσιν ἡ-
μῶν αὐτῶν, ἄλ[λα δὲ] πράττοντες
τῆι φύ[σ]ει [τοῖς τε] ταύτης ἐπισπασ-
μ[οῖς ἑψόμεθα]   ̣  ̣ δ' ἡμᾶς αὐτοὺς
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣σ κενὰς καὶ παραβε
[ -8-16- ]πα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ησ
[ -6-14- ]ρονα[  ̣  ̣]τ̣ασ[  ̣  ̣]οτη
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]ται
[5 lines missing]
19[ -20-28- ]
20δόξας ὑ[παρχο]ύσης τ̣ὰ̣ πά̣θη λαμ-
βάνοντες καὶ τὰς ἀπὸ τούτων
πράξεις συντελοῦντες, ἃ διαφό-
ρω̣[ς] τῶν πολλῶν [ἐνν]\ο̣/ο̣ύμεθα α̣  ̣  ̣  ̣περ
εν αρχα̣  ̣  ̣φ  ̣[  ̣]σ̣ καὶ καθόλου   ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣εο  ̣  ̣[  ̣]  ̣ο̣  ̣κ  ̣[  ̣  ̣]αταμε  ̣στ  ̣[  ̣]  ̣ υ
  ̣ουπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣τεσατ̣ο το
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -20-28- ]
30[ -20-28- ]
column 13P.Herc. 346 col. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]κ[  ̣]ου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]α̣  ̣νολ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣ει  ̣α  ̣το̣τ[  ̣]
αν[  ̣]  ̣αι̣πω[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν εἰς τ[ὴ]ν̣ ἀ̣λ̣ηθι-
[ν]ὴ[ν] σωτη[ρ]ίαν αἰτίαν ἢ συνέργει⟦η⟧-
5ά[ν τι]να παρασχομένων καὶ καλῶς
μ[ὲν] συμπεριοισθησόμεθα τοῖς
τ[ῆς] φύσεως [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣λλοτρίοις π̣ρὸς
π[  ̣  ̣]λσοσινε  ̣  ̣  ̣  ̣μοις κ̣α̣μ̣  ̣δαυ
τ[ -19-27- ]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ψα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
17[  ̣  ̣  ̣]τ̣εοπον  ̣  ̣  ̣θ̣  ̣ρι̣η̣ν̣ πο[ι]ο̣ῦν-
τες τῆι κατὰ ψυχὴν εὐετηρί-
[αι] κα[ὶ] τοὺς καθήκοντας ἀεὶ τῶν
20κατ[ὰ] μέρος καλῶν ἑορτάζοντες
[ὡς πρ]οσήκ[ε]ι καὶ ἐν ἀρχῆι καὶ ἐπὶ
δ̣' οὐδεμ̣[ί]α̣ν τι  ̣  ̣  ̣ρ̣ο̣  ̣  ̣ο̣ν α̣ἴ-
τιον̣ τῆς   ̣  ̣  ̣αυξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣ε  ̣τ̣ῆ̣ι̣
προση̣κούση̣ι μνήμη[ι   ̣]ντι  ̣  ̣η̣
25τι[ -18-26- ]
[ -20-28- ]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.4. η˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.