Papyri.info

sign in

= P.Herc. 240, 435, 455, 467, 468, 1095, 1096, 1099, 1101, 1426, 1633, 1646 = Trismegistos 62416 = LDAB 3589Introduction

This papyrus has been digitally edited by Franziska Borsch, Marcel Moser, Christian Sailer and Vanessa Zetzmann and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62416 [xml]

column 1aP.Herc. 1426 col. 1
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza
Sketched by Giovanni Battista Malesci

τ̣ῆ̣ς ἐ̣⌈κ⌉ τ⌈ῶ⌉ν διδασκ̣[α-]
λ̣εί⌈ων⌉ το̣ύ̣τ̣ων εὐρυθ̣μί-
ας ἱκ̣α̣νῶς χαριέστε-
ρ̣[οι] ⌈γ⌉εγό̣ν̣α̣σ̣ι καὶ ἐν δή̣-
5μ̣⌈οι⌉ς κα̣ὶ ἐν ἐκκλησίαις, κ̣αὶ
γ̣ὰ̣⌈ρ⌉ τάχ̣α καὶ ποητικῶν
κ̣[αὶ̣] φ̣ιλο̣σ̣όφων μαθημ̣ά-
τω̣ν ⌈με⌉τ̣α̣[σ]χό̣ντ̣ες. τ̣ι -
——
νὰ̣[ς] ⌈δ̣⌉' ἂ̣⌈ν⌉ ἡ̣ ῥ̣[η]τορικὴ κα̣ὶ
10π̣[ολὺ] βλ⌈ά⌉π̣τ̣[οι]· τ̣ὰ̣ γὰρ̣ ἐκ
⌈τ⌉[ῆ̣ς̣] φ̣ύσε̣ω̣ς̣ ⌈ἀ⌉γαθὰ̣ π̣ο̣λ-
[λοί̣ τ̣ι̣]ν̣ε̣[ς] ἀ̣[π]ο̣β̣ά̣λ̣λ̣ο̣ντες
[ὁρῶ̣ντ̣α̣ι̣ ἀπορ]ο̣ῦ̣ν[τες ἐ]ν̣
[τ̣ρόπωι τιν̣ὶ δι̣]α̣λ̣[έ̣γ̣εσ]
15[θαι 1 line missing]
17[⁦ -ca.?- ⁩]ι [2 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ει [1 line missing]
24[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
25[⁦ -ca.?- ⁩]δη
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ις [4 lines missing]
column 2aP.Herc. 1426 col. 2
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza
Sketched by Giovanni Battista Malesci

ξιμ̣έ̣ν̣η̣⌈ς⌉, ὡ̣ς̣ οὐκ ἄν
π̣οτε προσ̣⌈ῆ<ι>σα⌉ν τοῖς
ῥητορικοῖς ἀρ⌈γ⌉ύριον δι-
δό̣ν[τ]ες, εἰ̣ μ̣ὴ̣ τὸ δη-
5μ̣η̣γ[ορ]ε̣ῖ̣ν κ̣⌈α⌉ὶ δικολο-
γε̣ῖ̣ν̣ ἐ̣κ̣ [τ]ῆ̣ς̣ τ̣έ̣χνης αὐ-
τῶν̣ ⌈π̣⌉[ερ]ιε̣γίνετ̣ο, τε-
λείως [ἀν]α̣σ̣τ̣ρ̣έφον̣ται
παχέω̣[ς. το]ῦ̣τ̣ον γὰ̣ρ αὖ
10πορε[υό]μενός τι̣ς̣ τ̣[ὸ]ν
——
τ̣ρ̣ό̣π̣[ο]ν ἀ̣ξιώσ̣ε̣ι̣ κ̣[α̣ὶ]
τ̣ὴ̣ν [χ̣αλδα]ϊκ̣ὴ̣[ν καὶ τὴ̣ν̣]
⌈ἄ̣⌉λ̣λη̣[ν̣ μ̣α̣ντ̣ι̣κὴ̣ν̣ ε̣ἰ̣]
ῆ̣σ]θ̣[αι δύν̣α̣μ̣ι̣ν̣⁦ -ca.?- ⁩]
15λ  ̣[  ̣]  ̣[τικὰ̣ς̣ τ̣ῶν ἀ  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]-
λ̣ό̣ν̣τ[ω̣ν, καὶ π̣ᾶσ̣αν φ̣ι̣λ̣ο̣σο-]
φία̣ν̣ [μηδὲν ὑγιὲς συν-]
τελεῖ̣[ν, ἐπεὶ πολλοὶ συν-]
ί̣α̣σ̣ι̣ν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩μισθὸν]
20διὰ φ̣ό[βον ἐ̣κ̣τ̣ί̣νο̣ν̣τες]
ἑκάστ̣[οι]ς̣ [τῶ̣ν̣ τ̣ὰ̣ς εἰρ̣η]
μένα̣ς δ[υν̣ά̣μ̣ε̣ι̣ς̣ ἐπ̣α̣ν]
γ̣ε̣λ⌈λ⌉ο̣μ̣έ̣[νων]. [ἐ̣ὰ̣ν δ' ἀ-]
——
π[ό̣πλ̣η]⌈κ⌉[τον̣ ἦ̣ι τῶι πα-]
25ρ̣α̣λ̣ο̣γ̣⌈ι̣⌉σ̣μ̣[ῶι τό̣ τιν̣ων̣]
παραμετ[ρεῖ̣ν τ̣ὰ̣ς̣ δ̣υν̣ά̣]
μεις̣, ο̣ὐδὲ τ̣ὸ̣ [συ̣ν̣ίστασ-]
θαι τ[οῖ̣]ς̣ ῥήτορ[σί̣ν̣ τιν̣ας]
[μισθὸ̣]ν ἐκτ{ε}ί̣ν̣[οντας]
30[σ̣ημεῖο]ν ἔσται τ̣⌈ο⌉ῦ κ̣⌈α⌉[τα]
[σκευά]ζεσ̣θα̣ι π̣ολ̣ε̣ι̣⌈τ⌉[ι]
[κοὺς ]π̣ὸ τῆς ῥητορ⌈ι⌉κ̣[ῆ̣ς̣].
[καὶ μ]ὴν ο̣ὐ̣χ ἕνε̣[κ̣α]
column 3aP.Herc. 1426 col. 3
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

τ̣οῦ κοινοπ̣οῆσα̣[ι] μ̣ό̣νον
τὸ τεκμήριο̣ν εἰρῆσθαι
τοῦτο νομισ̣τ̣έ{\  ̣/}ον πρὸς ἡ-
μῶν, ἀλ̣λ̣ὰ̣ ταῖς ἀλη̣θείαις,
5καὶ πλα̣ν̣[]ν⌈τα⌉ι πάν̣τες
οἱ σ̣ο̣φιστ̣[αῖ]ς̣ ἀ[ρ]γ̣ύριον ἀ-
ναλίσκ[ο]ν̣τ[ες. ὅ]ταν γὰρ̣
——
ἀ̣κ̣ούσω̣σ̣[ι̣ν α]ὐ̣τῶν ἐν̣
τα̣ῖ̣ς δε̣ί̣ξ[εσι̣ν κ̣]α̣ὶ τ̣αῖς πα-
10νη̣γύρεσι̣[ν, φ]η̣σ̣ὶν [ὁ] Ἐ̣π̣ί-
κο̣υρος, κα̣[ὶ̣ ψ̣υ]χαγωγη-
θῶσι̣ διὰ [τ̣μ̣ὴ̣ ε̣]ἶ̣ν̣α̣ι π̣ε̣-
ρ̣ὶ̣ σ̣υ̣μ̣βο[λαίου τ̣ι̣]νὸς τὸν
λόγ̣ο̣[ν ἢ π̣ερ̣ὶ τ̣ῶ̣]ν σ̣υ̣⌈μ⌉-
15φερόν̣[των, ὥσπ̣ε̣ρ̣] ἐ̣ν τ[α̣ῖ̣ς̣]
ἐκκ̣λ̣[η̣σίαις κ̣α̣ὶ̣ τ]οῖς δι-
κα̣σ̣τηρ[ίοις γ̣εί]ν̣εται - ἐν̣
——
μὲν γὰρ̣ [τ̣ο̣]ύ̣[τ]ο̣ι̣ς̣ ὑπὲρ
⌈τ⌉οῦ ἐνκεφ̣ά̣λου̣ [τ]ὸ δὴ λε-
20γό̣μενον̣ κ̣ινδ[υ̣]νεύ̣ον-
[τ̣]ες ὅταν̣ ἐ̣κ̣κ̣[λ]η̣σι̣⌈ά⌉[ζ̣]ω̣-
σ̣ιν̣, ὅτ̣α̣ν δὲ δικ̣[ά]ζ̣[ω]σ̣ι̣
τ̣ὸν ὅρκον ⌈φ⌉οβο[ύ]μ̣ενοι
π⌈ρο⌉σ̣έχ̣ου̣⌈σ⌉ι τὸν̣ νο̣ῦν
25το̣ῖ̣⌈ς⌉ λεγο̣[μ]έ̣ν̣ο̣ις̣, ἐν δὲ ταῖς̣
πανηγύρεσι κ̣αὶ δείξε-
σι τῶν σοφιστῶν ο̣ὐθὲν
ο̣ὔ̣θ̣' ὑ̣π̣ὲρ̣ ὅ̣ρ̣κου̣ φρ̣ο̣ν̣τ̣ί̣ζον-
[τ̣ε̣ς̣ - ο̣]ὐ γ̣[ὰ̣ρ] ὀμω̣μόκασι̣ν
30[ὀρ̣θῶ̣ς̣ κ̣ρί̣]ν̣ειν - οὔθ' ὑπ̣ὲ̣ρ
[τῶν̣ λ̣εγ̣ο̣]μ̣⌈έ⌉νων, εἰ συμ-
[φέρει τ̣ι πόλει] ἢ μὴ - οὐ γάρ
[ἐστι̣ν̣ ὑπ̣ὲ̣ρ̣ π̣]ο̣λ̣έ̣μο̣υ̣ καὶ̣
column 4aP.Herc. 1426 col. 4
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

ε̣[ἰρ̣]ήνης ὁ λόγος, ὑ̣πὲρ
ὧν ἀναγκαῖόν ἐσ̣τιν
ἄτ̣τ̣α δήποτε ψη̣φί-
σασθαι, ἐὰν δ̣ὲ̣ κ̣αὶ ὑπ̣ὲρ
5π̣ο̣λ̣έμου [κ̣α]ὶ̣ εἰρήν̣ης ἦ<ι>
γ' ἢ κ̣αὶ ἄλ̣λ̣ο[υ τ]ι̣νός, ὧ̣ν ἐν̣
ταῖς ἐκκλη̣[σίαι]ς̣ β̣ο̣⌈υλ⌉[εύ̣ον]
τ̣αι, οὐ περὶ κ[α]τ̣επ[εί̣γο̣]ν̣-
τός̣ τιν̣ός γ̣[ε̣] ο̣ὐ̣δεν̣[ό]ς̣
10ἐστιν ἐν τῶ<ι> π̣α̣ρ̣ό̣ν[τι]
ὁ̣ λ̣ό̣γ̣ος̣ -, ὥ̣σ[τε] σ̣φό̣[δρα]
ἔ̣ξ̣ω̣⟦ι⟧ ὄ̣ν̣τ̣ε̣ς̣ τ̣[ο̣ῦ ἀγ]ω̣[ν̣ι̣]
ᾶν ἀ̣κ̣ο̣ύ̣ο̣υ̣σ̣ι̣ν̣ [ἐν τ̣]αῖς π̣α-
νηγύρ̣εσιν̣ - [ὅ̣ταν] δ' οὕ̣-
15τ̣ω⌈ς⌉ ἀκούω̣[σι, τ̣οῖ̣ς̣] μ̣ὲν̣
[λ]εγομένοι[ς ο̣ὐ̣ π̣ρ]οσέχο̣υ̣-
[σ]ιν̣, [π]ό̣τ̣ε̣ρ̣α [σ]υ̣μ[φ]έ̣ρ̣ον-
τα ἢ ο̣ὐ̣ σ̣υμφ̣έ[ρον]τα
καὶ τὸ ⟦  ̣⟧ σύνο̣λον̣ ἀληθ̣ῆ̣
20ἢ οὐκ ἀ̣λ̣ηθῆ, ὑ̣π̣' α⌈ὐ⌉τοῦ̣
δὲ τοῦ̣ ἤχου̣ καὶ τ̣ῶν̣ [π̣]ε-
ριόδων καὶ τῶν παρί-
σ⌈ω⌉[ν̣] κα̣ὶ̣ ἀ̣[ν]τ̣ι̣[θέ]των̣
καὶ ὁμοιο⌈τελεύ̣⌉τ̣ω⌈ν⌉
25ψυχαγωγ̣⌈ο⌉[ύ]⌈μεν⌉ο̣ι̣ ἤ̣-
δη προ̣σε⌈δ⌉όκησα̣ν, εἰ
οὕτω̣{ι̣} λά̣[λ̣]⌈ώ⌉<ι>ησ̣αν, κα̣⌈ὶ⌉
ἐν ἐκκ̣λη̣[σ]ί̣αις καὶ̣ δικασ̣-
τηρίο̣ι̣ς εὖ̣ [ἀ]παλ̣λάττ⌈ε⌉ι̣⌈ν⌉,
30οὐ συνορῶ[ν]τες, ὅτι̣ ⌈οὐ⌉-
δ' ἂν ἠ̣ν̣έσ̣χ̣οντο,̣ ε̣ἰ ⌈ἐν ἐκ⌉-
⌈κ⌉λ̣ησ̣ίαι κ[αὶ] δ̣ικαστη̣⌈ρί⌉ -
column 5aP.Herc. 1426 col. 5
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

ω̣[ι̣ οὕ]τω{ι} λαλοῦντος
ἤκουον, ὅθεν ἦλθον ἐ-
πὶ̣ τὸ̣ ἀναλίσκειν μι̣σθὸν
τοῖς σοφισταῖς̣. ε̣ἶτ' ⌈εὐ⌉θὺς
5γιγνώσκουσ[ιν], ὅτι ἀπο-
λωλέκασι τὸ [ἀ]ρ̣γύριον.
οὐθ̣ὲν γάρ, οἶμ[αι̣], αὐτοῖς
συ[ν]τελεῖται π[ρ]ὸς τὸ πρᾶ-
[γ̣]μ̣α ἀλλ' ἢ δια[β]ο̣λ̣ὴ καὶ
10ἀγωνία· διαβ̣[ο̣]λ̣ὴ μὲν
⌈ὡ̣ς γ̣⌉εγυμνα̣[σμ]έν̣οις ῥη-
τορεύ̣ειν, ὥ̣[στ̣ε κ]ατὰ τ̣ρ̣ό̣-
π⌈ο⌉ν μὲν ἀπ̣[αλ]λάττον-
τας̣ κατὰ τὴ̣[ν̣ ἐ̣]ν̣ τῶι λέ-
15γειν ἰδέαν δ̣[οκ]ε̣[]ν̣ πα-
ρακρούεσθ⟦ω[ν]⟧\α[ι]/ [το]ὺς δικασ-
τ̣ά̣ς, μὴ κατὰ τ̣ρόπον δὲ
ἀποχωροῦντ̣ας δι̣ὰ κε-
νῆς ἀργύριον ὑπολ̣α̣μ-
20βάνεσθαι σοφιστεῖ ἀνηλω-
κ̣έ̣ναι· ἀγω̣ν̣ία δὲ πε̣ρὶ
αὐ̣τῶν τούτων ἐνθυ-
μου̣μ̣ένοις καὶ̣ μᾶ̣λλ̣ον
ἔτι πε̣ρ̣ὶ τοῦ π̣ῶ̣ς̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣
25λό̣γωι δόξει ἀπ̣αλλάτ-
τειν ἤπερ περὶ τοῦ μὴ
δ̣ό̣ξ̣η̣<ι> παρακρο̣ύ̣ε̣σθαι
τοὺς δικαστάς. ταῦ̣τά
τε δὴ αὐτο̣[]ς περί̣εστ̣ιν
30ἐκ τοῦ ⟦περ̣ι⟧ πράγ̣μ⌈α⌉-
τος καὶ̣ ἅ̣μ̣α̣ συν̣[δ]έσμ̣⌈οις⌉
ἐ̣πε̣ι̣[δὰ]ν̣ π̣ρ̣οσέχωσι κ̣α̣ὶ̣
column 6aP.Herc. 1426 col. 6
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

π̣τ̣ώσεσιν ἐν τ̣ο̣ῖς λεγο-
μένοις, μήτε το̣ῖς ὑ-
φ' αὑ̣τ̣ῶν ἀναγγελ̣λ̣ομ̣έ-
νοις̣ παρακολουθεῖν μή-
5τε τοῖς ὑ̣φ' ἑτ̣[έ]ρω̣ν. ⁦ vac. ? ⁩ οὐ
μ⌈ὴ⌉ν ἀλλὰ̣ κατ̣[ὰ] τ̣⌈ὸ⌉ σ̣υνέ-
χον̣ μὲν διὰ τα̣[ύ̣]⌈την⌉ π̣ροσ-
έρχ̣ονται τὴν̣ α̣ἰτί̣α̣ν τοῖς
ῥητ̣ορικοῖς ἔν[ιο̣ι] κα̣ὶ δι' ἄλ-
10λας̣ δέ τινάς π̣ω̣ς, τ̣ὰ̣ς̣ μὲν
ἁμαρτάνοντ̣[ε]ς̣, τὰς δ' ο̣ὐ-
κ ἄγ̣αν, ὧντ̣[ι̣ν̣]ω̣ν ἐπε̣-
[μ]νήσθημεν̣ [κ̣αὶ ἐ]ν το̣⌈ῖ⌉ς π̣ρό-
τ̣ερον ἀνα[γ̣ρα̣]φεῖσ̣ιν. οὐ
15τ̣οίνυν βέλ[τιον] ⌈ἀ⌉ν̣αστρέ-
[φ]ονται τού[τ]ω̣ν̣ ⌈οἱ⌉ σ̣οφισ-
τ̣α̣ὶ̣ ⌈ῥ⌉ή̣το̣ρ̣ες̣ [οὐ]δ[ὲ ἐ]π̣ει̣-
δὰν φῶσι τεκμ̣ή[ρ]ιον [εἶ-]
να̣ι τ̣οῦ κατασκ[ε]υ̣άζ̣⌈ε̣⌉σ̣-
20θαι πολειτ⌈ι⌉[κοὺ]ς̣ ὑ̣[πὸ]
τῆς τέχ̣[ν̣ης̣ τ̣ὸ̣] π̣[λ]ε̣[ί]ο̣να̣ς̣
ἐκ τῶ̣ν δ[ι]δ̣ασκαλ̣είων̣
οἱούς̣ τ̣' εἶνα̣ι καὶ δίκ̣[α]ς λέ̣-
⌈γ⌉ε̣ι̣⌈ν⌉ [κα̣ὶ] δ̣ε̣ό̣ντ[ως̣] ἐν ἐκ-
25κλησ̣ί̣α̣ι̣ς ἀναστρέ̣φ̣ε̣σθαι \ὥσπερ/
τοῦ τ̣[ὴ]ν̣ γρα̣μματ̣ικὴν
ἀπ⌈ο̣⌉[τε̣λ̣εῖ̣ν] γράφ⌈ον⌉τας̣
καὶ̣ [ἀ̣]ν̣αγιν̣ώ̣σ̣[κ̣ο̣]⌈ν⌉τας
τὸ τοὺς π[ρ̣]ο̣σεδ[ρ̣]ε̣ύσαν-
30τας δ̣ύνασθ̣αι τα̣ῦ̣τ̣α ποι-
εῖν̣· τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ [τὸ π]αρατε̣-
θὲν ὑπ̣' αὐ̣[τ̣]ῶν ἐ̣λε̣γκτ̣ι̣ -
column 7aP.Herc. 1426 col. 7
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

κὸ̣ν μᾶλλον ἐστὶν αὐ-
τῶν, ἐπειδὴ γραμμα-
τικὴν μὲν οὐδεὶς ἀνα-
λαβὼν ἀνε̣πιστήμων
5ἐστὶ τοῦ γρ̣[ά]φειν καὶ ἀνα-
γινώσκε̣[ιν], οὐδὲ μὴ⟦ν̣⟧
μ̣αθὼ̣ν̣ ⌈α⌉[ὖ ἐ]π̣ιστήμ⟦α⟧ων,
τὰ δὲ ῥητο[ρ]⌈ικὰ πολλοὶ⌉
μαθόντε⌈ς̣⌉ []δ̣υνατ̣οῦσ̣ι̣ν
10δίκας λέγε[ι̣]ν̣ καὶ δημη-
γορεῖν, κα[ὶ π̣]λεί̣ους̣ γ̣ε
τῶν δυν[αμ]ένων, π⟦λει⟧\ολ/-
⟦ουσ⟧\λοὶ/ δὲ τῶν̣ [μ̣ὴ̣] μαθόν-
των \δύ̣ν̣α̣[ντα̣ι, κ]αὶ πολλῶι γε πλεί̣ους τῶν μαθόντων./ δι̣ό̣[π]ε̣ρ ἐκ τού-
15των ἀνάγκ̣[η] λέγειν, μή-
δ' ὅσοι δύν̣[α]ν̣ται πολει-
τεύεσθαι τ̣ῶ̣ν̣ μαθόντων
παρὰ τοῦτ̣ο̣ δύ[ν]α̣σθαι,
παρόσον [τή]ν̣ [γε̣] δ̣ύ̣ν̣α-
20μιν̣ ὑ̣π̣έλαβο̣ν̣, [ἣ]ν οἱ σ̣ο̣-
φιστ̣αὶ παρ̣α̣[δι]δόασιν̣,
ἀλ̣λὰ πα̣ρά τ̣ι̣ν̣ας ἄλλας
αἰτί̣α̣ς. ⌈ε⌉ἴ̣η̣σαν δ' ἂν αὐ-
τ̣α̣ὶ φύ[σ]{⌈ε⌉}ις τε καθ' ὑπε̣ρ-
25βο̣λ̣ὴ̣⌈ν⌉ \[π̣ο]λὺ κ̣/[α]ὶ̣ συνε̣ργ̣οῦσα
πρὸς δυν̣ά̣μεως ῥητο-
ρικ̣ῆς κατάκ̣τησιν καὶ
σπουδὴ{[ν]} [π̣ε]⌈ρ⌉[ὶ̣] τὴν ἄσκη-
σιν τήν̣ [γ'] ἐ̣ν τοῖς πολει-
30τικ̣οῖς, ἐπειδὴ καὶ ἅπαξ
ἀ̣νέ̣δειξαν αὑτοὺς̣ ῥη-
τορικῆς̣ζηλωτὰς μα -
column 8aP.Herc. 1426 col. 8
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza
Sketched by Giovanni Battista Malesci

θήσ̣εως καὶ ὁμῶς κ̣αὶ
ἐν τῆ<ι> διατρ̣ιβῆ<ι> λόγων
πολειτικῶ̣ν ἀνεπλή\σ/θη-
σαν [ἐ]χ̣όν̣τ̣ων πολὺ τὸ
5τῆ̣ς̣ ὁ̣μ̣ο[ι]ό̣τητος καὶ
μειμ̣ήσε[ω]ς καὶ μετα-
γ[ε]ν̣ῆ̣ μετὰ ταῦτ̣α̣ τ̣[ὴν]
πο̣λυ̣πρα̣γμοσύνη̣ν, ἀ-
φ' ἧ̣ς̣ ἡ̣ πο[λ]ειτικὴ̣ μ̣ά-
10λι̣σ̣τ̣' ἐμπ̣ειρία π̣ε̣ριγί-
ν̣εσ[θ]α̣ι π̣[έ]φυκεν, καὶ
ἄλλαι δ' [ἴσ]ω̣ς αἰτίαι πλεί-
ους̣, ἃς οὐ̣[κ ἀν]άγκη μηκύ-
νε̣ι̣ν ἀ[ναλε]γόμενον.
——
15ἀλλ' ὅμ[ως, κ]αίπερ τοιαύ-
της ἐπ̣[ικοι]ν̣ωνίας
[π̣]ρ̣ὸς τ[ὰ̣ς δια]τριβὰς ὑ-
παρχο̣ύ[σ]ης, ὅμως οὐ
[πλεί]ονες ἐξ̣ α̣ὐ̣[τῶ]ν προ-
20[έρχ̣]ο̣ντα̣ι [δίκας κ̣]αὶ
δ̣[η]μ̣ηγορί̣ας [ἱκανῶ]ς ἐπι-
σ̣τ̣ά̣μ[ε]νοι χειρί̣ζ̣ειν ἢ
[]π̣ὸ τῶ̣ν̣ ἄ̣λ̣λ̣ων μαθη-
[μ̣άτ]ων̣ οἷ[ον̣] φι̣λοσοφί-
25α̣[ς, λ]έγω⟦ι⟧, κ̣α̣ὶ̣ γραμματι-
κ[]ς̣ καὶ ὁπ̣οι̣ασοῦν. εἰ
δ̣' ο̣ὐ̣⟦ς⟧ φανήσ̣εται χάριν
τ̣[ο̣ύ̣]του̣ μέ̣τρ̣ιον̣ τὸ δη-
[μ̣ι]ουργ̣οὺς τὰς ἐπιστή-
30μ̣[ας τ]α̣ύτα̣ς ἀποφαίνε̣ιν
τ̣[ῶ]ν̣ π̣ο̣λειτικῶν δυνά-
[μ̣εων], ο̣ὐδ[ὲ̣] τ̣ὸ τὴν ῥητο-
[ρ̣ικὴ]ν̣ ἕνεκα τοῦ τινας
column 9aP.Herc. 1426 col. 9
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

ἐκ̣ τῶν̣ ⌈δι⌉ατριβῶ̣[ν] π̣ρο̣-
έρχεσ[θ]⌈α̣ι⌉ πολειτεύε̣⌈σθ⌉αι
δυν[α]μ̣ένους. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ ταῦ -
——
τα μ[ὲ̣]⌈ν⌉ ἐπὶ τοσοῦτ̣ον.
5ἐπειδ[ὰ̣]⌈ν̣ δ̣⌉' ἐρωτῶσιν, 'εἰ
μὴ τ̣[οὺ]ς̣ [ῥ]ή̣⌈τ⌉[ο]ρας φ̣ήσο-
μεν [πολ]ει[τ]ικού[ς], τ̣ί̣-
νας ἄλ[λ̣]ου[ς],' ἀπο̣κρι̣θῆ-
ναι ῥά<ι>[δι]ον, ὅτ̣ι τ̣ο̣ὺς ἰδιώ-
10τας, οὐ[δ]' ἂ̣ν εἴ[ποι] τ̣⌈ι⌉[ς] ο̣ὐ-
δὲ το̣[ὺς] φιλ̣[ο̣σ̣]όφους, ἐπει-
δὴ μ̣[ετ]αξὺ τ̣ούτ̣ω̣ν ἔ-
δοξ[εν το]ύτο[υ] μ̣ηδὲν
ὑπά[ρχει]ν, ἀλλὰ καὶ τοὺς
15ῥήτο̣[ρας - ο]ὐ̣ μέντοι τοὺς
παν[ηγ]υρικο̣ύς̣, ἀλ̣λὰ
τοὺς [ἐν] τ̣οῖς ἀλ̣η̣θιν[ο]ῖ̣ς̣ ἀ̣-
ν̣α̣στρ̣ε̣φ̣ο̣μέν̣ους ἀγῶ-
σ̣ι - καὶ̣ π̣ολ̣λοὺς τῶν οὐ
20ῥητόρων δύν̣αμιν κ̣εκ̣-
τημένους π̣ολειτική̣ν̣,
——
χωρ̣ὶς τοῦ̣ γελοιό̣τ̣ατ̣ο̣ν
εἶνα̣ι τ̣ὸ δ̣ι̣αλαμβάνειν,
ἂν ὁ π̣ρ̣[ὸς ταῦτ' ἀ]π̣ο̣λ̣⌈ο̣⌉γ̣ού-
25μεν̣⌈ος⌉ μ̣ὴ δυ̣να̣[τ̣]ὸ̣ς εἰ-
πεῖ⌈ν⌉ ⟦η⟧ \[κά]τ̣ω·/ \ἦι, τί̣[ς] ἐ̣στι̣ν ὁ̣ πολιτικὸς κ̣[αὶ τίς δύνα]⌈μ̣ι̣⌉ς̣ ἡ̣ ἄ̣ν̣ω̣·/ κατ̣ασκευά̣ζου-
σ⌈α⌉ π̣ο⌈λειτ⌉ικ̣ούς, εὐ̣θ̣έ̣ω̣ς
α⌈ὐτ̣⌉οὺς π̣ροσηχέν⌈α⌉ι τὸ
τὴ̣ν̣ ῥητορικὴν \ε̣ἶναι π̣ο̣[λ]ι̣⌈τικ̣ὴ̣⌉[ν]/ ἢ κα̣[τα-]
30σκ[ε]υάζουσαν πολει[τι-]
κού̣ς. ἀλλὰ μὴν κα̣[ὶ ἐπε̣ι]
δὰν̣ τοὺ̣[ς] τοιο̣ύτους̣ π[ροφέ]
ρω[ν]ται τ̣ῶν λ̣ό̣γω̣ν̣, [ὅτι̣]
column 10aP.Herc. 1426 col. 10
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

τῶ̣ν̣ πολειτικ̣ῶν ἔρ-
γο̣ν̣ π̣ροίστασθ̣α̣ι πόλε-
ων [σ]υ̣μβουλεύειν πρεσ-
β̣[ε]ύ̣[ει̣]ν ἐμπειρίαν ἔχειν
5ν[όμ]ω̣ν, ψηφισμάτων, τῶν
σ̣υ̣[σ̣τ̣]οίχων τούτοις, ⟦τ⟧οἱ⟦ς⟧
δ[ὴ̣ ῥ̣ή̣]τορε̣ς̣ ἐπίστανται
πά̣[ν̣]τ̣α ταῦτα καὶ δύ-
ν̣[α̣ν]ται, τὸ μὲν χάριν α̣ὐ-
10τ̣ῶ̣ν μ̣ὴ δείκνυσ̣⌈θ⌉α̣⌈ι⌉ τ̣ὸ̣
[τος ῥ]⌈ή⌉τορας̣ ἧ̣<ι> ῥ̣ή̣τορες̣ ε̣ἴ̣-
δ[η̣]σ̣ιν̣ [κα̣ὶ δύνα]⌈μιν ἔ⌉χειν̣
τ̣ο̣[ύτων, πα]ρ̣ῶ̣μεν [ -1-2- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
α[  ̣]τω̣[⁦ -ca.?- ⁩καὶ] τ̣ό τιν̣α̣[ς]
15π̣[ολ]ε̣[ι]τ̣ι̣κ̣[ούς], ο̣ὐκ ὄντα[ς]
ῥ̣[ή]τορα̣ς, π[άντ]α ταῦτ' ἔ-
χ̣[ε]ιν· [ἀ̣]⌈λ̣⌉λ̣ὰ τ̣[ο]ὺς ῥήτ⌈ο⌉ρ̣⌈α⌉[ς]
——
ἂν̣ μὲ̣⌈ν⌉ τοὺ̣ς σχολαστ̣[ι]
κ̣ο̣ὺς λ⌈α⌉μβάν̣ω̣σιν, γέ̣λ̣ω̣--
20τα πολ̣ὺν παρέξουσιν
ἡ̣μῖν, ἂν δὲ τ⌈ο⌉ὺς ἐμπράκ-
τ̣ου̣ς, ⌈ο⌉[]χ ἡμᾶς ἕ̣ξ̣ου̣σιν
ἐναντι̣ουμένους, ἑαυ-
τ̣[ο]⌈ῖ̣ς̣ δ̣⌉[ὲ] π̣ερι̣θ̣ήσουσιν
25οὐδὲν π̣λ̣ε̣ῖ̣ο[ν]. ὅτα̣ν̣ δὲ
——
γελ̣οίους ε̣ἶ̣ναι φῶσι τοὺς
ἀφαιρ̣ο̣υμέ̣ν̣ο̣υ̣ς̣ [τ̣]ὴν πο-
λειτικ̣ὴ̣ν δύναμ⌈ιν⌉ τ[ῆς]
τ̣ε̣⌈λ⌉ε̣ίας̣ ῥη̣τ̣ο̣ρ̣ικῆς ἐ̣μ-
30περιειλημμέ̣νην ἐν̣
τῆ\ι̣/ προλήψει καθ̣ά̣περ̣
τοὺς τῆς ἰατρ⌈ι⌉κ̣⌈ῆ⌉ς τὴν̣ ε̣ἴ-
δη̣σιν τ̣ῶ̣ν ὑ̣⌈γι⌉[ε̣ι̣ν]ῶ̣ν̣
column 11aP.Herc. 1426 col. 11
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

καὶ νοσηρῶν, ἡδονῆς
εἰσιν \ἀν/άμεστοι. πῶς γὰρ
——
ἡ μὴ συγχωρουμένη πε-
ριποιεῖν τὴν πολειτι-
5κὴν ἐμπεριειλη[φ]έναι
κατὰ τὴν πρόληψ̣[ι]ν δο-
θήσε̣ται τὴν πολει̣[τ]ικήν,
ἀ̣λλ' οὐχὶ̣ τὴν μὲν [ἐ]παγ-
γελίαν ἐπ̣ιδράττεσ̣θ̣αι
10καὶ ⌈τ⌉αύτη̣ς, τὴν̣ δ̣έ [γ'] ἄ̣κρι-
τ̣ον νόησιν αὐτὸ̣ [π]εριέ-
χειν τὸ γ̣ε̣ινό̣μεν[ο]ν̣ κα̣ὶ̣
θ̣εω̣ρο̣ύ̣μεν̣ον ἀν[απ̣ο]δε̣ίκ-
[τ]ως; ⁦ vac. ? ⁩ οὐ χρε̣ί̣α̣ δ̣[] λ̣όγου
——
15π̣λείονος οὐδὲ π̣ρὸς τὸ
τ̣ὰ̣ς πόλ̣ε̣ις ὑπὸ̣ [τ]ῶ̣ν ῥη-
τό̣ρ̣ων δ̣⌈ε⌉δι⟦ο̣⟧\ω/ικῆ[σ]θαι. κἂν
π̣α̣ρά̣π̣αντα παρίδ̣ωμεν,
⌈ὑπ⌉ὸ̣ τ̣ῶ̣ν π̣ο̣λειτικῶν
20ῥητ̣όρων καθὸ πολειτι-
κ̣ο̣ὶ δε̣διω<ι>κῆσ̣θαι δώσο-
μεν, οὐχ ὑπὸ τῶν ῥητο-
ρικῶν, ἂν δὲ καὶ ὑπὸ τού-
τ̣ων̣, ο̣ὐ̣ καθ̣ὸ ῥητορικοί.
——
25πα̣ρ̣απ̣λησίως δ' οὐδὲ
πρὸ̣ς τὸ̣ τοὺς φιλοσόφους̣
μη̣δὲ̣ν πεπ̣ρ̣α̣γμ̣ατε̣ῦσ-
θ̣αι π̣ερ̣ὶ πο̣λ̣ει̣τεί̣α̣ς, ἀλ-
λὰ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ῥήτορας̣. ⌈ἄλ̣⌉λοις
30μὲν γὰρ̣ ἀν̣τι̣π̣α̣ρ̣άγε̣ιν
ἐξ̣έστ̣ω̣{ι̣}, π̣αρ̣ὰ̣ δ̣' ἡ̣μ̣ῶν
ὁμολογεῖσ̣θω̣ κ̣α̣ὶ̣ δ̣ι̣ὰ
τοῦτο συγχωρείσθω̣ τὸ
column 12aP.Herc. 1426 col. 12
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza
Sketched by Giovanni Battista Malesci

μ⌈η⌉δ̣ὲ ἀποτελεῖν πο-
λειτικοὺς τὴν φιλοσο-
φίαν. μὴ μέντοι λεγέσ-
θω{ι} μ̣ηδ' ἡ σ[ο]φ̣ι̣στικὴ κα-
5τασκευάζ[ειν̣] αὐτούς. οὐ
γὰρ εἰ γ[ρά̣φουσ]ί̣ν τινας
φληνάφους ἐ̣ν̣ τ̣αῖς τέ-
χναι̣ς ὀνόμα̣σιν κατα-
χ̣[ρ̣]ώμενοί̣ τισιν οἷς καὶ
10οἱ̣ [π̣ο]λειτικ̣οί, διὰ̣ ταύ-
τη̣[ν] τὴν αἰτ̣[ί]αν καὶ δὴ τῆς
π̣[ο]λ̣ειτικ[ῆ̣ς] δυνάμε-
ως ἀ̣π̣ε̣ρ̣[γα̣]σ̣τικ̣ὴ̣ν α̣ὐ-
τὴν ἐροῦ̣[μ]ε̣ν. οὕτως̣
15γὰρ̣ ο̣ὐ̣κ ἂν̣ [φ̣]θ̣άν̣οιμεν
πᾶ̣σ̣ι πάντ̣[α̣] πρ̣οσνέ̣μ̣ον-
τες ὑπὲρ ὧ̣ν ἐπαγγέλ-
λονται σ̣υ̣γ̣γ̣ράφειν. οὐ-
κ̣οῦν ἐπ̣εὶ καὶ ταῦτα τῆς
20⌈συν⌉εχούσης ἐπιδρο̣-
[μ]ῆς τέτε̣υχε, λ̣οιπὸν ἂ-
ν̣ εἴη δι̣αλαβεῖν ἐκεῖ-
ν̣⌈ο̣ τ̣ὸ⌉ μ⌈έ⌉ρος, εἰ ὁ ῥήτωρ
ἕ̣νεκα ῥητορικῆς ἀγα-
25θὸς ἂν γένοιτο πολειτι-
κό̣ς. τὸν μ̣έντοι νῦν ⟦το⟧
——
δια̣τ̣ρι̣β̣ι⌈κ⌉ὸν ῥήτορα πῶς
ἂν λ̣έγοι̣μεν̣ κα̣θ̣ό̣σον
ῥή̣τωρ ἀγαθὸν ἂν γενέσ-
30θαι̣ π̣ο[λ̣]ειτικόν, ὅς γε οὐ-
δ' ὅλω̣ς̣ πολειτικὸς εὑ-
ρ̣ίσκετο κα̣θόσον ῥήτω̣ρ̣;
—— []πὲρ̣ δὲ τ[οῦ] πολε⌈ι⌉τι⌈κοῦ⌉
column 13aP.Herc. 1426 col. 13
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched 1791-1798 by Antonio Lentari
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

ῥήτ̣ο̣ρος ὧδε̣ δοκι-
μάζο̣μεν ἀποφαίνεσ-
θαι· τ̣ῆ̣ς 'ἀγαθὸς πολειτ̣[ι]
κός̣' δ̣ιαλέκτου προχ̣[εί-]
5ρω[ς̣ δ̣]ηλούσης̣ μὲν κ[αὶ]
τὸν̣ δ̣υνατὸν πολειτι-
κὸν̣ καὶ γεννι̣κῶς ἔμ-
πε̣ι̣ρ̣ον, δ̣η̣λ̣ούσης δὲ
καὶ τ̣ὸν σπουδαῖον τοῖς
10ἤθεσ̣ι πολειτι̣κόν, κα-
τὰ μ̣ὲ̣ν τὸ πρότερον δ̣[εκ]
τ̣ὸ̣[ν] \[κα]θὸ̣{ν}/ [ῥ̣]ήτω̣{\ο/}ρ ἀγαθὸν α[]
τ[ό]ν̣ φαμεν εἶναι π̣ολ̣[ει]
τ[ι̣κ]ὸν ὥσπερ τὸν αὐ[λη̣]
15τ[]ν τὸν τεχνείτην κ̣[α]
θό[σ̣ο̣]ν αὐλητὴς τεχνε̣[ί]
τη̣ν̣ λέγομεν αὐλητή̣[ν],
οὕτως δὲ̣ καὶ ἀγαθὸν αὐ-
λητήν, ⁦ vac. ? ⁩ κατὰ δὲ τὸ δεύ -
——
20τερον δ̣ε̣κ̣τ̣ὸ̣ν ο̣ὐκέτι
μαινόμεθ⌈α⌉ λ̣έγειν καθὸ
ῥήτωρ ἀγαθὸν ἂν γενέσ-
θ̣αι πολει⌈τι⌉κὸν τὸν ῥή-
τ̣ορα. πρῶτον {τον} μὲν γὰρ
25κατ' αὐτ⌈ὴν \τ̣ὴν̣/⌉ ἐμπειρίαν
τῶν πόλ̣ε̣ως ποιῶν συμ-
φ̣ερόντων νοεῖται καὶ
λ̣όγου δυνάμεως, καθά-
π̣ερ ἰατρὸς κατὰ τὴν τῶν
30ν̣οσερῶν κα̣ὶ ὑγ[ι̣]εινῶν.
——
ἐὰν οὖν ταῦτ' ⌈ἔχη⌉<ι>, κἂν
ὁποῖος δήπ⌈οτ' ἦ<ι> τ⌉οὺς τρό-
πους, οὐ κω̣⌈λύε⌉ται ῥή -
column 14aP.Herc. 1426 col. 14
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

τωρ ὑ̣πάρχε̣ι̣ν ⁦ vac. 1⁩ - τὸ̣ δ' αὐ-
τὸ κα⌈ὶ⌉ ἐ̣πὶ τοῦ̣ μὴ ῥήτο-
ρος, πο̣λ̣ειτικ̣ο̣ῦ δὲ ὑπ̣α̣-
κουστ̣έον -, ἐ̣κ̣ωλύετ̣ο̣
——
5δ' ἄν, εἰ καθὸ []ή̣τωρ, ἀγ̣α̣-
θὸς ὤφειλε[ν] ε̣ἶναι· τὸ γ̣ὰρ
'καθὸ ῥήτωρ' [ο̣]ὐ̣κ ἄλλο τι
λαμβάνεται ν̣ῦν ἢ τὸ 'σ[ὺ̣ν̣]
τούτ̣ω\ι/ ῥήτωρ̣ []στὶ καὶ ἀ-
10π̣ὸ τῆς̣ αὐτῆ̣[ς] δ̣ι̣αθέσε̣-
ως καὶ οὐκ ἄ̣[λ]λ̣ως δύν̣α-
ται ῥήτωρ []π̣ά̣ρχειν', ἐ̣μ
μέσω<ι> τε π̣[ᾶ̣]⌈σί⌉ν ἐ̣σ̣[τ]ι κ̣ε̣ί-
μενον διό[τ̣]ι̣ π̣άμπολλοι
15ῥήτορες μέν εἰσι δυνατώ-
τατοι, τῶ\ι/ δ' []θει παμπό-
νηροι· τὸ δὲ κ̣α̣θὸ̣ τοιο̣ῦ̣τόν̣
τί ἐστι πρ̣ο̣σὸ̣ν̣ οὐκ ἐ̣πι-
δέχε̣ται χ̣ωρισμόν. ὅ-
20θεν δὴ καὶ̣ διὰ τ̣ὸ ταῦθ̣' οὕ-
τως ἔχειν̣ οὐδὲ χρησίμην̣
ἡ̣γ̣ούμεθ̣α τὴ̣ν πο̣[λ]ε̣ιτι-
κ̣ὴν δύν̣α̣μ̣[ι]ν οὔ[τ]' α̣ὐ-
τοῖς τοῖς κεκτη̣μένοις
25οὔτε ταῖς πόλεσιν αὐτὴν
καθ' αὑτή̣ν, ἀλλ̣ὰ̣ π̣ολλά-
κις αἰτίαν καὶ συμφορῶν̣
ἀνηκέστων, ἧ\ι/ λέγε̣ται
πολλάκις αἴτιον τὸ δι-
30δὸν ἀφορμάς, μ̣ε̣τὰ̣
μέντοι καλοκἀγαθία̣ς̣
λαμβανομένη̣ν [τ]αῖς
μὲν πόλεσιν ἀγαθὰ πολ -
column 15aP.Herc. 1426 col. 15
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

λὰ συμβά̣λλεσθα̣ι καὶ
με̣γάλα, τοῖς δ̣ὲ̣ κε̣κ-
τη̣μένοις ἔστιν̣ ὅτε
π̣λείω⟦ι⟧ τῶν ἐν ἰδ[ι]ωτεί-
5α̣<ι>, π̣ολλάκις δὲ κ[α]κ̣ὰ πλεί-
ω̣[ι], καὶ τούτοις α[]τ̣ὸ̣ν οἰ-
όμ̣εθα τὸν βίον μ̣α̣ρτυ-
ρε̣ῖν. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ νὴ τὸν [Δ]ί̣' ἄν τις
——
ο[]ς εἴπαμεν̣ [π̣ρ̣]ο̣σβάλ-
10λων λέγη̣<ι> δεῖν τ̣[]ν ἀγα-
θ̣ὸ̣ν πολειτικὸν̣ π̣ολλὰς
ἔχ̣ειν ἀρετὰς κ[α̣ὶ̣] σ̣ώζεσ̣-
θ̣[α]ι τὰς πόλεις ο̣[]χ ὑπὸ
τ̣ῶν ῥη̣τόρων ἢ̣ πολει-
15τ̣ικῶν, ἀλλ' ὑπὸ τ̣ῶν ⟦ορ⟧ ἀ-
γ̣αθῶν, ὀρθῶς {λ̣}ἐ̣⟦γ⟧\ρ/εῖ. κα-
λ̣ὸν̣ μὲν οὖν γένο̣ιτ̣' ἄν,
[ε]ἰ καὶ φιλοσοφί̣α̣[\ι/ χ]ο̣ρε[ύ]
σειεν ὁ πολ̣ειτικό̣ς,
20ἵνα καὶ νεανικωτέ-
ρ̣ως ἀγαθὸς ἦ\ι/, κα̣ὶ διὰ
τοῦ̣το λέγο̣μ̣εν, [ὅ̣]τ̣[ι] φ̣[ι]
λοσοφία{\ι/} καὶ κοινῶς προσ-
τε̣θεῖσα πολειτικῆ̣\ι/ δ̣ι-
25αθέσει καὶ κατὰ̣ μ̣έ̣ρος
ὑποθήκας πρ⌈οσ⌉εχεῖς
τῆ̣<ι> πολειτικῆ̣⌈\ι/ δ⌉ι̣ο̣[ι̣]
κήσε̣ι̣ παραδο̣⌈ῦσα⌉ δ̣ι-
αφορὰ̣ν οὐρανομ̣⌈ή⌉κη
30ποήσει πρὸς τ̣ὸ̣ κ̣⌈ρε⌉ῖτ-
τον. ⁦ vac. ? ⁩ ο̣ὐ μὴν ἀλλὰ γ̣έ-
νοιτ' ἂν ἀγαθὸς ῥή⌈τ⌉ω̣ρ
καὶ π̣ολειτικὸς̣ κ̣α̣[]
column 16a
P.Herc. 1426 col. 16
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza
Sketched by Giovanni Battista Malesci

column
πολλὴν τὴν ὡς ἐν ἰ-
διώ⟦τει⟧<τ>αις̣ ἔ̣χων ἐπιεί-
κειαν καὶ χρηστότητα
κ̣αὶ τ̣ὴν ἄλλην με̣τριο-
5πα[θί̣]αν τ̣[ε] καὶ φ[ρ]ό̣νησιν̣
ἔ̣κ̣ τε τῆ̣ς̣ φύσεω̣ς καὶ̣
τ̣ῆς̣ ἀ̣γ̣ω[γ]ῆς καὶ τ̣ῆς ἀ-
κολούθο̣υ̣ τ̣ούτο̣ις ἀγχι-
ν̣οί̣ας̣.
subscriptio
Π̣οσειδώ̣να̣κ̣τος
τ̣οῦ Βίτω̣νο̣ς
σε̣λ̣ιδ σδ
title subscriptioP.Herc. 1426 col. 16
Sketched 1791-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

Φ̣ι̣λο̣δ̣ή̣μ̣[ου]
περὶ ῥη̣τορικ[ῆς] ⁦ vac. 1 line⁩
ἀριθ̣μ⌈ὸς⌉ ΧΧ̣[ΧΗΗΓΔΔΔΙΙ]
fragment 1P.Herc. 455 [fr. rechts unten]
Sketched 1781-1806 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

0[οὐ μόνον  ̣  ̣  ̣ἐν τῇ ῥητορικῇ προει-]
λήφαμεν, ἀλ[λὰ καὶ ἐ-]
πὶ τῶν λοιπῶν [ἐπιστη-]
μῶν τε καὶ δυ̣[νάμεων]·
ἐὰν δὲ δ̣ὴ̣(*) καὶ τὴν ἐμ-
5πειρίαν τῶν [πόλει συμ-]
φερόντων ἀφα[ιρούμε-]
νος τῆς ῥητορικῆς [τῇ](*)
φιλοσοφίᾳ προσ[θῇ, μὴ δυσ-]
χερ[αίνω̣]μεν. Κ[αίτοι γε]
——
10ἵν' ἐπί τι τῶν κα[ὶ τού-]
τοις ὁμολογου[μένων μετ-]
έλθωμεν, οὐκ̣ ἄρα [πρὸς]
τὸ χρε[ί]αν ἔχειν [ῥήτορ-]
[α]ς ἠθῶν(*) καὶ παρὰ φιλο-
15σοφίας τοῦτο λαμβά-
νειν, ὃ(*) καί τινες ε[ἶπον ὅ̣τι](*)
πα[ρὰ] τῶν(*) σοφιστῶν, ο[ὐδ' ὃ]
Δημοσθένης εἶπ[ε τῶν ῥητορ-]
ικ̣[ῶ]ν [τ]έλος εἶναι, [ὑπομνήσομεν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2P.Herc. 455 fr. 2
Engraved 1845 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩Δημ]οσθεν   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ῥήτορες   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]νες ἡμῖν
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ταιωρικε(*)-
5[ναι  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὰ̣ς ἐπιθυμίας
[⁦ -ca.?- ⁩]ὑπὸ τούτων
[⁦ -ca.?- ⁩]αισικουκα
[⁦ -ca.?- ⁩]τος κακοὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]προστάτα[ι]α
10[⁦ -ca.?- ⁩]πολλῷ μᾶλλον
[⁦ -ca.?- ⁩]ἡ δὲ ῥητορικὴ
[⁦ -ca.?- ⁩]προσεριυ̣ειν
[⁦ -ca.?- ⁩]υμας· οὐδὲν δ' ἐλα
[⁦ -ca.?- ⁩]ε γὰρ δι' ὧν σ
15[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ον ἐπιθυμυ
[⁦ -ca.?- ⁩]ικαι πολλε
[⁦ -ca.?- ⁩]φυ[σικ]όν τι
fragment 3P.Herc. 455 fr. 3
Engraved 1845 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]χιδακαι.
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λειψιν τοῦ
αὐτοῦ, ἐφ' ὧι δ[ὲ] καὶ πρὸς(*)
ῥήτορας σεμνύνεται(*),
5οὐ πρὸς αρχελον, ἀλλ' ὅμως
τοιοῦτος τῶν μὲν πολ-
λῶν ῥητόρων ἀμείνων
[ἐστί]ν, ἀπὸ φύσεως
  ̣  ̣ υ̣παρατιμ   ̣ ωντι
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φιλοσοφίας. Οὐ μὴν
[ὁ ἀγα]θὸ[ς λε]γό[με]ν̣[ος τεχν]είτης οὐ
τοιοῦτος· ἀκούων δέ, ὡς
[περὶ] γεω̣με̣τρίαν καὶ φιλο-
σοφίαν ἡ κω̣μῳδ̣ία φη
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σε
fragment 4P.Herc. 455 fr. 4
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

κατ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [θἄτερον μὲν]
μέρος ἔχ̣[οντας τῆς ἐπι-]
στήμης, θατέρ[ο̣υ δ' ἀμοιρή-]
σαντας. 'Εἰκότω[ς εἴπερ]
5τοῖς ἤθεσιν οὐκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
διαπρέπει, ἀκ̣ο̣[λούθως κατ-]
ὰ τούτους καὶ το[ύς τι ἑαυ-]
τῶν ἄξιον λέγο̣[ντας οὐ]
δύναται δικαίου[ς καὶ σώ-]
10φρονας ἡ ῥητορ[ικὴ](*) κατα-
σκευάζειν.' Οὐ μὴν   ̣  ̣  ̣  ̣
πο̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ττων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
απτομενων εμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τον, διότι τὴν πο-
15λειτικὴν ἀρετὴν [μὲν ἔχ-]
[ουσι  ̣] μο̣   ̣ τηντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ [δυνά]μεως κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 455 fr. 5
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]σι   ̣  ̣ αι ὅταν
[⁦ -ca.?- ⁩ἀγαν̣]ακτεῖν δέηι καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]και, χρεῖαι δ' ὅτα[ν̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]εινος χρησίμων
5[⁦ -ca.?- ⁩]νται καλοῦντ[ες]
[⁦ -ca.?- ⁩ἔ]μπειροι τῶν πό̣[λει]
[χρησίμ]ων καὶ τετριμμ-
[ένοι], ταῖς τε πόλεσιν ὁ
[δυνά]μενος συμβου-
10[λεύει]ν \αὑτῶι δύναται συμβουλεύειν/ π[ολ]ὺ πρότε-
[ρον  ̣  ̣]σδει̣   ̣  ̣ ου   ̣  ̣ αλλου
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τορ   ̣  ̣  ̣ καὶ Δημα
[⁦ -ca.?- ⁩]ρομενος
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ διότι
15[⁦ -ca.?- ⁩]ε χρημα
fragment 6P.Herc. 455 fr. 6
Engraved 1845 by Domenico Casanova

τιν ἡ ῥητο[ρικὴ⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣καιπλα[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
——
παινοῦσιν[⁦ -ca.?- ⁩]
γνοτ̣ερον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5μα εἶχεν αυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣καθάρτου[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐκ αἰσχυν̣[⁦ -ca.?- ⁩χα-]
μαιτυπεῖο[ν⁦ -ca.?- ⁩]
σιτατον ὅτι[⁦ -ca.?- ⁩]
10περιφράξ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ὐθ̣υρρ̣ημο[σύνη⁦ -ca.?- ⁩]
καινωσιναι[⁦ -ca.?- ⁩]
λ   ̣  ̣ γωναπο[⁦ -ca.?- ⁩εὐσ-]
χημονοῦν[τες⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7P.Herc. 455 fr. 7
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

μων   ̣ γε πολιτικ[⁦ -ca.?- ⁩]
ναωιπαλαιο[⁦ -ca.?- ⁩]
πόλε[ι]ς τε καὶ βί[ον ὠφέ-]
ληκεν ἀνθρώπω[ν̣]   ̣  ̣  ̣  ̣
5δονησικιωτισφ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
συν ταῖς κτίσεσιν   ̣  ̣  ̣  ̣
ως γενομένη τροπή, ἐφι-
στᾶσιν ιτισβ(*)ουλευων   ̣  ̣
τεν ῥητόρων καὶ φιλοσό-
10φων ανην ἐργαζσ̣   ̣  ̣  ̣ πο-
λιτικὴ κτίσιν λεγε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩π]εριβο   ̣  ̣  ̣
fragment 8P.Herc. 455 fr. 8
Engraved 1845 by Domenico Casanova

τὴν ῥητορικὴν τέχνην
οὐχ ὑπά[ρ]χειν, καὶ πάλιν
τῶι (?) περὶ [τ̣]οῦ τέχνην τοῦ-
το, πειρα[σό]μεθα καὶ νῦν
5κακίας παραδιδόν[αι κ]α̣ὶ
κοινοτέ[ρ̣]ας καὶ διὰ τῶν
πλείστω[ν] λόγων διηκού-
σας, εἰ μὴ καὶ διὰ πάντων
τινάς· μάλιστα γὰρ ἂν οὕ-
10τως μεθοδικὸς ὁ τρό-
πος ἐπ[ενεχ]θείη τῆς ἀν-
τιρήσε[ως̣], ἐὰν ἀπὸ τινων
ὁρμώμενοι στοιχείω[ν] δια-
πο[ν]ώμεθα τὰς διακο-
15πάς. Π[ρῶ]τον μὲν οὖν
κατὰ τὸ̣ [πρ]όχειρον ν[οου-]
μένης ῥητορικῆς και   ̣  ̣  ̣
fragment 9P.Herc. 455 fr. 9
Engraved 1845 by Domenico Casanova

οὐ πολιτείας ἰδία [δικαιο-]
σύνη μόνον ἀλλὰ κ[αὶ πά-]
10σης κοινωνίας, ἀδ[ικία]
[μέντοι κ]α[ὶ πλεον]εξία κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10P.Herc. 455 fr. 10
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

0'[τῇ τ' ἀνδρῶν]
ὄμ[ματα θέλγει, ὧν ἐθέ-]
λ̣ει, τοὺ[ς δ'] αὖτε καὶ ὑπνώ̣-
οντας ἐγείρει', καὶ τὸν
κεστὸν ἱμάντα τῆς Ἀφ[ρ̣ο-]
5δείτη[ς], 'ἔνθ' ἔνι μὲν φιλό-
της', τοῦτο̣ δ' ἐστὶν τὸν
λόγον, ὃς οὐκ ἀ[χάρισ]το[ς καὶ]
ἴδιος εἶναι λ̣ει̣αυτ   ̣ νη
τῆς̣ ῥητορι[κῆς. Καὶ ἔμ]πει-
10ρον ε[ἶν]αι δεῖ νόμων, ψη-
φισμ[άτ]ων, τῶν ἄλλων δι-
αταγ[μά]των, ἐθῶν, πρὸς
δὲ το[ύ]τοις τῶν π̣[ά]λα[ι]
[ἐπ]εγ[ν]ωσμέν[ων ἐν δή-]
15[μο̣ι]ς [κ̣α̣]ὶ δικαστηρ[ίοις. Ψευ-]
δὲς δ' ἐ[κ] τῶν τε[θεωρημέ-]
[νων ἡ]μῖ[ν ἐπ]ανγ[έλλονται(?)]
fragment 11P.Herc. 455 fr. 11
Engraved 1845 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]σιον τὸ περὶ το   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ α πολὺν φέρειν οὐ[δὲ]
[  ̣  ̣  ̣]σιον ἄδηλόν ἐστι τ[ὸ]
πρᾶγμα, ἀλλ' ὁ βίος μαρτ-
5[υρεῖ], ὅτι τὰς πόλεις οὐ τρί-
[βου̣]σι πωλοῦντες αὐτῶν
[τὸ] συμφέρον· νῦν μὲν οι
  ̣  ̣ τοῖ̣ς̣ διαχωροῦσιν ἤ-
[θεσιν̣] ἐπέγνωσται παρὰ
10[ταῖς π̣]όλεσιν ἡ δύναμις
[αὐτ̣]ῶν, [ἐν] ἀρχαῖς δὲ προς-
[αυξανομ]ένης τῆς δυνά-
[μεως, αἱ] ψῆφοι   ̣ ινο   ̣ σ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣ ομενοισπα
fragment 12P.Herc. 455 fr. 12
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]
Engraved 1845 by Domenico Casanova

κων ἢ παρ' ἄλ[λων πυθόμε-]
νος. Τὸ μὲν πρῶτ[ον ψεῦ-]
δος· ἃ γὰρ αὐτὸς μ[ὴ ἔμα-]
θεν, πῶς ἂν ἄλλον̣ δ[ιδά-]
5ξαι τ̣[ῶν τὸ] σ̣υμ[φ]έρο[ν οὐκ ἐσ-]
κεμ[μένω]ν οὐδ' αὐτὸ[ς ὢν ἐπι-]
στή(*)[μων; Δω]ροδοκ[ίας δὲ]
κα[κῆς καὶ] κέρδου[ς αἰσ-]
χρ̣[οῦ καὶ ἀπ̣]ατῶν π[ῶς ἂν ἀπ-]
10έχ[οι; Κα]ὶ δῆλον ὅτ[ι οὔτε]
προπ̣εύσεται οὔτ[ε  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κο̣λαυει(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι   ̣  ̣ καθόλο[υ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δύναμιν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ει καθάπε[ρ̣⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 1P.Herc. 1095 fr. 1
Engraved 1848 by Vincenzo Orsini

[3 lines missing] 4τὴν ῥητορικὴν[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
6ἁπασῶν[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
8φιλοσόφου.
fragment 2P.Herc. 1095 fr. 2
Engraved 1848 by Vincenzo Orsini

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γὰρ τῶν π[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καιδαιιαπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ἡ]μέραι μιᾶι κ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ανκαι[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣ αι πολλῆς[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς χώρας ἐνεργε\ο/[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ ενος που τὰς πρατ-
τεν τοῖς πολεμικοῖς
τοις. Καίτοι γε ἔνιοι
10  ̣ μυθογράφων εισα-
σιν περὶ αὐτοῦ λόγους
fragment 3P.Herc. 1095 fr. 3
Engraved 1848 by Raffaele Biondi

τῶν πολλα[⁦ -ca.?- ⁩]
τικου δο[⁦ -ca.?- ⁩]-
κλέους[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ μέγα ν[ομίζων]
5μηδὲν καὶ [τὸν θαυμαστὸν]
περίβολο[ν τῆς πόλε-]
ως κατασκευάσ[ας, καθά-]
περ Ἀγχιάλην [καὶ Τάρ-]
σον ὁ Σαρδανά[παλλος].
10Καὶ γὰρ εἰ σεμν[ύνονται]
κατὰ τοῦτο, κα[ὶ πολιτι-]
κὸς ἀνὴρ πᾶς ἂ[ν εἴη(?)]
fragment 4P.Herc. 1095 fr. 4
Engraved 1848 by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣  ̣οἱ συ]νηκρι[β]ωκ[ότες]
[μάλιστ]α τὸν πολιτικὸν
[τρόπο]ν ἐ[πιστήμ]ην ἔχ[ου-]
<σι> καὶ τῶν παρακα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αγ   ̣  ̣ ωι καὶ πολλάκις
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ωι κατὰ τ[ὸ]ν τούτων
[καὶ] τὸν θηρίω[ν̣]· καὶ ἕν' οὐ-
[κ ἀ]ξιῶ λόγου, καθ' ὃν ἡ[γεῖ-]
[ται] οὐ μὴ τοῦτ̣' ἔργον εἶ-
10[ν]αι πολιτικοῦ τὸ πόλιν
[ἐκ] μικρᾶς [ποιῆ]σαι μεγά[λην]
fragment 5P.Herc. 1095 fr. 5
Engraved 1848 by Vincenzo Orsini

[2 lines missing] 3  ̣  ̣ ΠΕΔΟΚΑΙ   ̣(*) [1 line missing]
5πείθειν [2 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩] πάνυ ῥᾴδιον
fragment 6P.Herc. 1095 fr. 6
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]
Engraved 1848 by Vincenzo Orsini

0[ὁ]
γραμ[ματικὸς οὗ]τος(?) ὥσ-
περ ἐπιτ[ετηρ]ηκὼς τὸ (ν)
πανταχόθεν φεῦγον
συνάγειν τοὺ<ς> τὸν λό[φ]ον
5[χ]αίνοντας καὶ βλέπον-
τας εἰς τοὐροπύγιον ἀ-
[λ]έκτορας οὐ παρῆκεν.
Ἐπαινῶμεν δὲ καί, διό-
τι ταῖς διαβολαῖς προσέ-
10χει τῶν ἀντιδίκων τῶν
Δημοσθένους τῶν ἐν τῇ κα-
τηγορίαι ταύτῃ μηδὲ τὸ
πέμπτον μέρος μετα-
λαβόντων ἐπὶ ψηφοφο-
15ρίαι, τοῖς δὲ Ἀθηναίοις οὐ
προσέχει το[ῦτο]ν ἀτιμώ-
σασι τὸν κατήγορον κ   ̣
fragment 1P.Herc. 240 fr. 1
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

0(pag. sin.)
προσε
τὸν ὅ[μοι]ον λ[όγον]
πολειτικὸν [λέγουσί τι]νες τῶν φιλο[σόφων]
τοῖς ὅλοις αντ̣
5ποιων τονη
π̣αρωρικέν[αι τὰς ἐ]πιθυμίας
καὶ [τοὺς φό]βους τὸν πολε[ιτικόν· ὅτι] δ' ἔχ[ει]ν
δια[νοήσεις πε]ρὶ θεῶν κ
τουσπασλο̣
10[  ̣  ̣]τὰς α̣ὐτ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτ[  ̣]εχ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]παρα
πολλὰ[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
παρκ
15προσ
η
ἐστι[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣]ου
οὐδείς ἐστιν [πολειτικός·  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣]εν
εσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]φιλοδ[οξ]
20δη τοτε λαθω
πος προσέθηκε
πολιτικὸν δειη
σον ἀφιλόδοξον̣
ου[  ̣  ̣]ος καὶ ἐπι
25λων διεστειλ̣[ε]
πα[  ̣  ̣]δ[  ̣]και κατὰ
λόγους ἐξεθηα(*)
δ[  ̣  ̣]διε[  ̣]προσκ
fragment 2P.Herc. 240 fr. 2
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣ἐν]εγκεῖν ἐξεσυ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ἐθ]έλουσιν[  ̣]Ὅτα̣ν τοι-
[οῦτον] εἰπὼν τὸν πολειτι-
[κὸν ὑπάρχ]ειν ἔμπειρον εἴ-
5[πηι τῶν συμ]φερόντων καὶ ἀ-
των(*) καὶ πανάρε-
[τον καὶ] ὅλω[ς ἐ]πενέγκη-
[ται τ]οὺ[ς ῥ]ήτορας μηθὲν
[ἐπίσ]τασ[θαι] τούτων μη-
10[δὲ ἐ]π̣α[γ]γέλλεσθαι, θράσος
[τε καὶ] λα[λ]ιὰν κενὴν ησ[  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]περὶ οὐδὲν ἕ-
[τερ]ον̣ [ἢ πε]ρὶ τὴν[  ̣]ξι
[  ̣  ̣  ̣]τα[  ̣  ̣ἀ]λλὰ καὶ ησ[  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣]λεγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τεν επι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αντρ[  ̣  ̣]τον ὑπερ
[  ̣  ̣  ̣]ται
πρὸσ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τους [ἐμπρ]άκτου-
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣]λ̣εσπασεκ
ι̣ταδικασ
εχοντας ειμεν
προτερουστο
αλλονται (E. g. ἐμπράκτους ἑαυτοὺς περὶ τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰ δικαστήρια παρέχοντας. Εἰ μὲν πρὸς τοὺς προτέρους τοῦτο συμβάλλονται)
fragment 3P.Herc. 240 fr. 3
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

0(fr.3: ὑπομν. fr. XVII cf. p.201.)
[1 line missing]
2[Λυ]κοῦργον [καὶ Δημοσθέ]νην καὶ Ὑπε-
[ρείδην ἐμπρ]άκ̣τους ἐκ τοῦ
[λόγου το]ύτου πῶς ἂν λέ 5- [γοι; Πρῶτο]ν γὰρ οὐχ οἷον
[ἐπὶ τῶ]ν ἀληθινῶν
[ἀγών]ων ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ
[τῶν συ]ντάξεων ἔν-
[φασις] κόσμου τις ἦν,
10[οὐδὲ τῆι ἐ]πιμε̣[λ]είᾳ φ[α]ί-
[νονται λ]αλ̣ι̣ὰ[ν] κενὴν
[φεύγον]τες καὶ περὶ
[πραγμά]των ἀκατ[α]στο-
[χάστων]. Τοὐναντίον
15[μὲν γὰρ] εἴ τινες ἄλλοι
[περὶ ὁτιδή]ποτε καὶ συ-
[νετῶς] καὶ δυν[ατῶ]ς καὶ
[γεννι]κῶς κ[αὶ] ὑγιῶς
[διειλεγ]μένοι τυ[γ]χά-
20[νουσιν, ἐ]ὰν μὴ τὰ πρὸς
ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ενα τις αὐτο<ῖ>ς
[ψευσθέντ]α προσ[χα]ρίζη-
[ται μηδ]ὲ ἐπὶ τῶν λο
[⁦ -ca.?- ⁩]των κ[αὶ ἔ]πι σο[  ̣]
25α̣φερων ἐξε
[τὰ]ς κατασκευ[ὰς]
τως οἱ φιλό[σοφοι]
[ἀ]ληθείας α
νως υ[  ̣]
fragment 4P.Herc. 240 fr. 4
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

0(pag. sin.) [πό-]
λεων μᾶλλον
[  ̣]παίδων, γονέ[ων]
[  ̣]εται πρὸς τῶν [τὴν πο]λειτικὴν τῶν δημ[ηγόρων]
οὐδὲν ἕτερον ἢ ῥητο[ρι]κὴν ἀποφαινομένω̣[ν τὸ] λοι-
5πὸν ἐν μὲν ταῖς [δί]καις ἀπαλωτέραν ὑπ̣[άρ]χ̣ειν, καθὰ
περ [ὁ]μολ[ογ οῦσιν ἅ]π̣αντ[ες], καὶ [  ̣  ̣  ̣Κρι]τό[λα]ος
τὴν πολειτικ[ὴν] λ[έγει] τοῦ χρόνου μ[όνον δεῖσθ]αι,
μᾶλλον πρι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσθαι κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ πρὸς δια
τελῶν
τῶντ[  ̣
εμενων τι
20τὴν [τ]έ[χνη]ν
καὶ τῶν[  ̣]μολογων
καὶ πολειτικὸν.[1]οσ
τοιούτων
ἐπιδρομὴν
[ὁ φιλόσο]φος οὗτο[ς]
fragment 5P.Herc. 240 fr. 5
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣]οα[- ca.9 -]ων̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣] παι[  ̣  ̣  ̣] α σ̣υμ[φ]ων[ι]
[  ̣  ̣  ̣] ομοεινε[  ̣]ηλου[  ̣]σ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τε τούτ[ων] τῶν σ̣τα-
5[σ]ιαζόντω[ν ἀνθρ]ώπων
ειομοποθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λου[  ̣  ̣]
νωνυμία[σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ὑπαρ-
χούσης κατὰ[- ca.10 -]
τον· πῶς οὐκ ἐ[πῆλθε]ν α[ὐ-]
10τῶ[ι] ταῦτα γρ[άφοντ]ι καὶ τὸ̣
[π]ρὸ τούτων π[ρ]ὸ[ς] αὑτὸν ἐν-
[θ]υ[μ̣]ηθῆναι; τί δήποτε οὔ-
[τε Σωκ]ράτ[ης] ὁ γινώ[σκων]
[ἕνα πρ]ὸς ἕνα συλλ[ύειν ἔοι-]
15[κεν ἱκα]νὸς ἕν̣[α πρὸς πλήθη]
[οὔτ' Ἀντ]ισθέ[νης οὔτε Ζή-]
[νων οὔ]τε Κ[λεάνθης οὔτε]
[Χρύσι]ππος οὔτ[ε ἄλλος τις]
[τοιαύ]τας προκο[πὰς πεποιη]
20[μένοι]; Καὶ μὴ[ν] ἂ[ν λέγηι,]
[ὅτι ἔστ]α̣ι δυν[ατ]ὸς κ̣[αὶ πολ-]
[λὰς] πρὸς ἀλλήλας συλλ[ύειν]
[καὶ μὴ] μ̣αχ[ο]μ̣[ένας ποιεῖν,]
ὡ̣ς ὁ μουσικὸ[ς] τ̣ὴ̣ν [μίαν]
25λύραν εἰς συμ[φωνίαν ἄγει]
πρὸς τὰς π[ολλάς, οἱ ῥήτο-]
ρες οὐ τοῦτο σ[κ]ο[ποῦσι τὸ μὴ μα-]
χ[ο]μένας ἔχειν. Καὶ [μὴν]
„νὴ [Δ]ία, φησίν, εἷ[ς](*)
30μνημονεύεται τούτων̣
πεπρεσβευκὼς ἐπὶ [τ]ῶ̣[ι]
συμφέροντι τῆς π[ατρίδος“.]
α[  ̣  ̣  ̣]ι συν[- ca.11 -]
σιν σ[  ̣  ̣  ̣]ουσιν κ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ην σφερε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουσιν καὶ [  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὅ]ταν ᾖ τι λ[α]μβά[νειν·]
[Ἀλλ' εἴ] τις οὕτως [ἐ]ν μέ-
[ρει τῶ]ν̣ Πανελ̣λ[ή]νων
40[  ̣  ̣  ̣  ̣κ]αταψε[ύδε]ται, μυ[ρ]ί̣-
ω̣ν ῥητ[ορευσάντων] ὄνο̣-
μ̣α λέγε[ιν δυνατόν ἐστι]ν
καὶ ἐπὶ τ̣[ῶι συμφέρον]τ̣ι̣
[τῶν πατρίδων πε]πρε̣σβευ-
45[κότων καὶ σωφρόνως] ἐν̣
τα[ῖς γνώμαις καὶ οὐ τοῦ]
σφάλλ[ειν ἕνεκα πολλὰ]
ὑπερι[δόντων καὶ οὐ χά-]
ριν τοῦ λαβ[εῖ]ν ἅπαν ε[ἰρη-]
50κότων καὶ παραπ̣ρεσ[βεί-]
ας οὐ κατακ̣ριθέντων[  ̣  ̣]
αστιλ [  ̣]υσιφοκε[  ̣]τωι[  ̣  ̣]
[  ̣]ιν αλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣]των̣.
δὲ καὶ [τὴν εὔθυνα]ν ὑπέ[σ-]
55χον οὐ[κ ὀλίγοι] κατὰ τὸ
δου[- ca.11 -]εντων
τιν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται ι̣[  ̣]το̣ι̣γιν
[  ̣]τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φετονσυ[  ̣]υμως
[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]η κελεύειν ὀμό-
60σαι, διό[τι τἀ]ληθῆ λέγουσιν.
„αλλ' οὐ[δὲ] εἷς, φησίν, ἱστόρη-
[τ]αι τούτων πολίτης ἀγα[θὸς γεγονέναι.“]
fragment 6P.Herc. 240 fr. 6
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[σας μέλ]λου[σιν πολὺ μᾶλ-]
[λον διαλλ]άτ[τειν] π̣ρὸς τ[ὸν μι]
[σού]μεν[ο]ν καί πως ἀπ̣[ερ-]
[γάζ]εσ̣θ̣[αι] φιλίαν· τ[ῆς γὰρ]
5[αὐτ]ῆς ἐ[στιν] ἐ̣νπειρί[ας ἕ-]
[να π]ρὸς ἕνα̣ οἰκειῶσαι κα[ὶ]
[πλήθη], καθ̣άπερ τῆς αὐτῆ[ς]
[ἐνπειρί]ας μίαν λύραν π[ρὸς]
[ἑ]τέ[ρ]αν σύμφωνον ποιῆ[σαι]
10καὶ πολλὰς πρὸς πολλάς“ Καὶ
πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τικον φιλοσόφους
ἄν[δρ]ας ι[  ̣]τ[  ̣]ρειν ὑπόδει-
γμ[α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φη]σὶν δὲ πρεσ
βε̣[- ca.10 -]δρωμε[  ̣  ̣
15ω[⁦ -ca.?- ⁩]
κο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩Πῶς]
δ[ὲ- ca.17 -]
ἔλεγεν; [π]ῶ[ς δ' ἐνδεχόμε-]
20νον, εἰ στα[σιάζουσι, δύνασ-]
θαι συλλύε̣[ιν τὰς διαφερο-]
μένας ἐν τ[αῖς οἰκίαις]
π[ρ]ὸ̣ς τοὺ̣[ς ἄνδρα]ς̣ αὐτ̣[ῶν,]
ὡ[ς] ἐν [ταῖς πόλεσι]ν πείθ̣[ου-]
25[σι τὸ πλῆθος; ἐκ]εῖνο δ' ἤδ[η]
[δοκεῖ τινος τ]ὰ φιλοσοφίας
[οὐ σφ]όδρα γινώσ[κ̣]οντος
[ἀνθρ]ώπου τὸ φάναι μίαν δ̣ι̣-
άνο[ι]αν εἶναι, δι' ἧς ἕνα πρ̣ὸ̣[ς]
30[ἕνα] δυνατὸν οἰκειῶσα[ι]
[καὶ] πλή[θ̣]η πρὸς πλ̣ήθη· [δῆ-]
λα [δὴ] γὰρ ὅταν τὸν Ἀθηναί̣-
[ων δῆμον καὶ τὸν Λα]κεδαι[μονίων  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]εητοισ[- ca.12 -]αι παρ[- ca.11 -]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] θα [- ca.13 -]περὶ λε[- ca.9 -] 36.[- ca.14 -]λλων[- ca.13 -]μὲν συμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ]υναι[- ca.10 -]ες ἐν[δέ]χεσ-
[θαι] οἱ μ[ὲν συ]νφέ[ρο]υσιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣[ἱ] δὲ
κενοὺς [καὶ] ψε̣υ[δεῖς] λ̣[έγον]τ[ες] οἱ δὲ α[  ̣]
40[  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣]ους κα[ὶ ἐκ] μιᾶσ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πα̣ρ-
[έχo]ντε[σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣νφ[  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ον δὲ [ὅτ]αν κα[- ca.9 -] τ' ἀ[π]εργά-
ζω[νται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]εὐκινητ[- ca.11 -]ου-
ριου πα[ρ]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣]ως αδια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[ὥσπε]ρ καθεύδων[- ca.12 -]τοιαῦτ'
ἔ[φη- ca.10 -]νο[  ̣]ιτλ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Διο-
[γένην] αὶ [- ca.15 -] νε
τὰ τ[ῶν ἠ]θ[ῶ]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γέ]λωτα[- ca.9 -ἐ]ν-
κείμενον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οπερ οἱ μαεσθ (*)
50ι[  ̣]υ[  ̣]τονι̣[  ̣  ̣]τωι
κη πρὸς ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ης το
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αθει
fragment 7P.Herc. 240 fr. 7
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

ρητωι, Κριτόλα[ος δὲ καὶ σ]τ̣ρ̣α[τηγ]εῖν [ἔ]οικ[ε]
[κα]ὶ βασ[ιλεύειν] διδάσκειν, δῆλον δ' ὅτι κ[αὶ ἱππεύ-]
ειν καὶ κυβερ̣[ν]ᾶν καὶ τἆ[λλα π]άντ[α τοῖς] ἄλλο̣ι̣ς
ἅπασιν [χρῆσθαι] (Deinde sub finem tertii versus:)
5τεχηι
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ μάλισ[τα⁦ -ca.?- ⁩]τονωνισ[⁦ -ca.?- ⁩
τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡ]μ[ο]λογη-
μ[ένων⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]ν οὐκ ἔ̣στιν ὅστις τῶν [ἀλλο]τρίω̣ν
τουνσ[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]οσομο[⁦ -ca.?- ⁩π]ολιτι[⁦ -ca.?- ⁩]εισθαι
[1 line missing]
11[1 line missing]
12νατ[  ̣  ̣]ερι τσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ονοαλλων· ἔχετ̣[α]ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[φι]λόσοφος οὗτος[⁦ -ca.?- ⁩]
υνητ[  ̣]ντ[  ̣]τὴν [πολιτ]ικὴν οὐκ εἶναι τῆι [σο-]
15[φιστικ]ῆ̣ι τὴν αὐτήν, του[⁦ -ca.?- ⁩]
το μέρος αὐτοῦ
α[  ̣]ινας πολ[ι]τικός.“ Οὐ μ[ὴ]ν ὅ γε τῆς ἰδιω-
τέρας τυν[χά]νων προσηγο-
ρίας πολιτικὸς ἐπὶ τὸν [στρα-]
20τηγεῖν δυν[άμ]ενον καὶ
ναυαρχεῖν ἐ̣π̣[ι]διατείν[ει,]
<κατὰ ταὐτὸ δὲ καὶ ὁ συμβου>-
<λεύειν δυνάμενος καὶ δίκας>
λέγειν ὀνομά[ζ]εται [τῶι]
25[χω]ρὶς τήν γε ἐνπειρ̣[ίαν]
[ἔχε]ιν, κἂν [μ]ὴ δεινῶ[ς] ἐπι-
στῆται λέγειν· κ̣ἂν πο[λ]λά-
κις ὁ κατὰ τ[ο]ῦτον τὸν τρό-
πον πολιτικὸς λεγόμενος
30εἰδῇ στρατηγεῖν καὶ πολ-
λὰς ἑτέρας ἀρ̣χὰς διευθύ-
νειν, [οὐ] κατὰ τ[οῦ]το τ[ε]ύ-
ξε[τ]αι τῆς [δυ]ν[άμεως οὐ-]
δ' ἀπ[ὸ τῆ]ς πο̣λ̣ιτι[κῆς δυνά-]
35μεω[ς] εὐ[θὺς καὶ τὴν ἄλλην]
[χρ]ὴ [π]ερὶ αὐτὸν [εἶναι τὴν]
μα[κρὰν] κε[χωρισμένην. Ἔτι]
κ̣αταγελά[στως φησίν· „τῆς] μ̣[ὲν]
ῥητορ[ικῆς ἀ]ν[τι]ποιου̣μέ-
40ν[ης ο]ὐ [π]αν[τὸ]ς τοῦ π̣ολιτι-
κοῦ καὶ οὐ [μό]νου, τοῦ δ' ἰδί[ου]
[  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣]τα[  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιβουλευ
fragment 8P.Herc. 240 fr. 8
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[  ̣]κα[- ca.15 -Ζή-]
[νω]νος καὶ Κλε[άνθους καὶ]
[Χρ]υσίπ̣που καὶ τῶν τ[οιού-]
τ[ω]ν ἁπάντων, ἀλλ' ἀγα[θῶν]
5προσεδρεύειν π̣[ρέπει, οὐ]
τοῖς Διογένους λ̣[όγοις· καὶ]
γὰ[ρ οὔ]τ̣' ἀκριβὲς οὔ̣[τε ἑσ-]
τη̣[κός] τι [γρ]άφ̣ων [φαίνε-]
τ[αι ὁ ἀνήρ οὐ]δὲ τοῖς Κ[  ̣  ̣]
10λ[- ca.10 -]τομονο[  ̣  ̣]
δο̣[  ̣  ̣ἱ]κανὸν[  ̣  ̣  ̣]πρὸς τὰ̣[ς]
τῶν διεξόδω[ν οἰκονο-]
μίας, ἐπεὶ [τ]ούτ[ων] τ[ετευχό-]
τες τὰς τ[⁦ -ca.?- ⁩]
15πλείον[ας⁦ -ca.?- ⁩]
μενος
[Τούτω]ν δὲ σ[υν]κεκορ[υφω-]
[μέ]νων τάχα τις ἐρ[εῖ]
[αὐ]τῶν, [ὧ]ν ἐστιν ὁ Π[  ̣]
20[  ̣  ̣]ων ἕνεκα τῆ[ς] π[ρὸς τοὺς]
[ῥή]τορ[ας ἀντιρήσεωσ  ̣  ̣]
[  ̣]ι̣ροσον [μά Δί', ἀλλὰ  ̣  ̣  ̣]
πολὺ χε̣ῖ[ρον  ̣]λι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ναν α[ὐ]τ̣ὴν[- ca.11 -]
25ουθη[  ̣  ̣]τοσα[- ca.9 -]
λοι πῶς ουσ[- ca.10 -]
ρου[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[  ̣  ̣]τοῦτο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν[κρ]ίνειν[⁦ -ca.?- ⁩]
30ρεσ[  ̣  ̣]εο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εκσ̣[  ̣φι]λοσόφο[υ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γοε [  ̣  ̣  ̣  ̣π]ολιτι-
[κοὺς   ̣  ̣  ̣]αι[  ̣]ε ἐ[πικρ]άξ̣αντο̣[ς]
[καὶ] Δ̣ημοσθένην καὶ Κα[λλί-]
35[στρ]ατον καὶ Θεμιστ[ο]κ̣λ̣έα̣
[καὶ] τοὺς ὁμοίους [τούτω]ι [ἀ]ν-
[τιγρά]φειν π̣[ροαιρού-]
μ[ενος ἐπήνεγκεν, ὅτι οὔτε τούτων]
[οὐδεὶς] ο[ὔτε τῶν[ἄλλων ῥητο-]
40ρικῶν γέγ]ονε π̣[ολει]τικὸ[ς]
[οὐδ' ἐλέγε]τ' εἶνα̣ι̣. Μετὰ-
[δὲ] ταῦτα τῶν περὶ τὸν [Ἐ-]
[πίκ]ουρον ἀσ[τ̣]είους τινὰ[ς λό-]
[γους διὰ π]λειόνων ποι[εῖσθαι]
45[λέγει, κ]αὶ τούτους εἶναι [τοὺς]
[τῆς προσ]τασ[ίας] ἐν τα[ῖ]ς π̣ό̣[λεσιν ἔ-]
[χοντ]α̣ς̣ τ[ὴν] ἐνπ[ειρίαν, καὶ]
[συνε]χώρει τοῖς τῶ[ν πόλεων]
[τὴν] προστασί̣[α]ν ἔ[χουσιν]
50[σπ]ουδαιότητα, τῶν κ[ακῶν δ']
[ἐξ]ηρεῖτο πάντων· πρὸς
[δὲ] το[ύ]τοις ὅσα τις ἂν τάχα
καὶ γινόμεν̣α συνεργήσ[ειν]
[εἴ]π̣αι τῶι μέλλοντι συμ[φε-]
55[ρό]ν[τ]ως πολιτεύεσθ̣[αι]
fragment 9P.Herc. 240 fr. 9
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2το[  ̣]αιου[- ca.12 -]
[ε]ἴληπτα[ι- ca.12 -]
εγασριν. [Ἀλ]λ' οὖν ἂ[ν Περι-]
5[κλ]ῆν [μ]ὴ̣ λέγωμεν ἀν̣[εκ-]
[τὸν πολεί]την, οὐκ οἶδα̣, [τί-]
[να τῶν ἐ]ν τοῖς ἄστεσιν̣
[ἀγαθὸν] ἔλεγεν εἶ[ναι. Κα-]
[θάπερ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοῖς ὅλοις οὐ-
10δὲ [θεσ  ̣  ̣  ̣  ̣τὸν] μὴ σοφὸν
καλεῖν [ἀγ]αθὸν π̣[ο]λείτην
οὐδὲ πολ̣[είτη]ν̣, οὕτω[ς] οὐδέ-
να θαυμ̣[άζειν τῶν] πρὸς λό-
[γους ἱκανῶν] ὀ̣φλ̣ισκά-
15νωμ[εν- ca.10 -]υιας
καὶ[  ̣]μ[- ca.11 -]ὑπὲρ
τ̣ῶν π[ρεσβευσάν]τ̣ων νοοῦμεν
καὶ [τῶ]ν ἀ[ρχ]ὰ[ς διοικησάντ]ων
[καὶ] τῶν [ῥητορικῶ]ν
19aκαὶ τῶν πολειτικῶν, με-
20τ̣[α]φέρου[σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εἰς με-
[  ̣  ̣  ̣]τουσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δίκας λη
[  ̣  ̣  ̣]μαλ [  ̣  ̣  ̣] ι̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]οχεισ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ητι
25[⁦ -ca.?- ⁩] να[  ̣]ζ[  ̣]
[  ̣]ντε[⁦ -ca.?- ⁩]κ[  ̣]ξο
[  ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]το
[  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]τησ
[⁦ -ca.?- ⁩
30[⁦ -ca.?- ⁩]ει τῶν πρ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ουσης
ἀν[τι]ποιησ[ο]μένων καὶ διὰ [τ]οῦτο [π]ολ-
λῶι γ̣έλωτ[ι σ]υν[γ]ειν[ομέ]νων ἐπιτ[  ̣  ̣  ̣]
ηοκαι
35ατοι καὶ
ιδας π[  ̣  ̣]
ιος ἄλλους τ[  ̣]
οι τούτων ἀλλὰ
εἰς διοίκησιν ε[  ̣]
40λο νίκην πόλεως
ις δὲ καὶ σοφίας
ουργεισεν δυνα
χωρὶς τῶν ἄλλων [ἁπά]ντων των(*) οὐ [δ']
[αἰ]τίαν τις ἐφευρισκ [  ̣  ̣  ̣]νεμει ἀλλὰ φιλοσο
fragment 10P.Herc. 240 fr. 10
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

[σ]υγχωροῦμε[ν  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νὴ Δί' ἀλλὰ φήσει
[εν ἂ]ν οὗτός τε καὶ πᾶς
[ὁ νοῦν] αὐτῶν ἔχων τὸν
5[χυδαῖο]ν, ὅτι καὶ πάλαι [γε-]
[γράφ]ασιν οἱ ῥήτορες τοὺς
[νόμους] καὶ νῦν αἱ̣ πό[λεις]
[οὐκ ἐ]π̣ιτρέπουσ[ι μόνον]
[τοῖς φι]λοσόφοις ἀλλὰ [καὶ]
10[τοῖς ῥή]τορ[σι] νομοθ[εσί-]
[ας], οὐ μὴ[ν] καλῶς [αὐτὰς]
[ὑφ'] ἑκάσ̣των διωρ[θῶσθαι]
[  ̣  ̣]νοι ταῦτ' ανα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ἀλλ' [ο]ὐδ[ὲ- ca.10 -]ὑπὸ
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τῶν φιλοσ[όφω]ν
[1 line missing]
17[1 line missing]
18[1 line missing]
19[1 line missing]
20[  ̣  ̣]μαλλων[  ̣  ̣  ̣  ̣]δια
[  ̣  ̣]τωνκαταπερ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἐπιβ̣λε[  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ
[τὸ] σ̣ύνολον τῶν [διαχωρούν-]
[των] παρ' ἀνθρώποις νόμ̣[ων·]
25[ὥστ' εἰ] φιλοσόφων τις ἔθηκ̣[εν]
[αὐ]τῶν, τέ[θ]ε[ικ]εν τῶν [παλαι-]
ῶν φιλοσόφων· εἰ δὲ μ[ή, ἀ-]
πέχων περιπατητικ[ῆς αἱρέ-]
[σεω]ς. Οὔτε γὰρ̣ Σόλων ο[  ̣]
30λαλλωνκ[  ̣  ̣  ̣] οὕτε Χα̣[ρώνδας]
fragment 11P.Herc. 240 fr. 11
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

<οἱ πολιτευόμενοι καλῶς>
<κατ' οὐθὲν μαθόντες τὴν τῶν>
[ῥητόρων δύναμιν ἐοί]κ̣α[σιν]
[μετεσ]χ̣ηκέναι καὶ ταύτης, οὐ
5[διὰ τὴν πολιτικὴν] ἐνπε[ι]ρ[ίαν]
[ἀλλὰ διὰ τοὺς δ  ̣  ̣  ̣]κασμου[ς·]
[ὁ γὰρ ἐπιβ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οης Πε[ισί-]
[στρατος καὶ Κλ]εισθένης ῥή-
[τορες ὑπ]ῆρχο[ν] καὶ Θεμιστο-
10[κλῆς ὁ τ]ῶν [ἁ]πάντων [στρ]α-
τη[γικ]ώτατ̣ος καὶ Περ[ικλ]ῆ̣ς
ὁ το[σο]ύτοι[ς ἀ]γ̣αθοῖς τ̣[ὴν]
π[όλιν] κοσμ[ήσ]ας τὴν τῶν Ἀ-
[θηναί]ω̣ν εἰς δύ[ν]αμιν καὶ
15[πλοῦτον κ]αὶ τὴ[ν ἐν ἀνθρώ-]
[π]ο[ι]ς δόξαν κα[ὶ Παυσανίας]
[ὁ] τὴν ἐν Πλαταια[ῖ]ς̣ [μάχην]
[βρα]βεύσας καὶ Κ[ί]μων [ὁ ἐν]
[πλεί]στ[οις] ἀγωνισ[ά]μ[ε-]
20[νος τό]ποις, ἐπ̣[ι]δείξ̣ας̣ [δ]ὲ
[τῇ τό]τε κ[αὶ] ναυμαχίαι καὶ
[πεζομ]αχίαι τοὺς βαρβά[ρου]ς [νι-]
[κῶν, πῶ]ς εὖ [τις ἂν] αὐξ̣άν[οι τ]ὴ[ν]
[δύν]αμιν [τῶν πολιτ]ῶν, καὶ
25[Ἀλ]κι[βιάδης ὁ τῶν Λακεδ]αι-
[μονί]ω[ν καὶ πάντω]ν̣ Πελο-
[π]ονν[ησίων κρατήσ]ας ανα
[- ca.16 -]σ̣ι καὶ
[- ca.12 -] της Ἰσοκρά-
30[τους καὶ μ]υρίοι̣ [π]ρὸς τούτοις
[ἕτεροι, πε]ρὶ ὧ̣ν [λ]έ[γο]ντα
[μηκύν]ε̣ιν ἄκαι[ρό]ν ἐστιν.
[1 line missing]
34[1 line missing]
35[1 line missing]
36[1 line missing]
37[1 line missing]
38[1 line missing]
39[  ̣]α[  ̣]ινας πολ[ι]τικός.“ Οὐ μ[ὴ]ν ὅ γε τῆς ἰδιω-
40τέρας τυν[χά]νων προσηγο-
ρίας πολιτικὸς ἐπὶ τὸν [στρα-]
τηγεῖν δυν[άμ]ενον καὶ
ναυαρχεῖν ἐ̣π̣[ι]διατείν[ει,]
<κατὰ ταὐτὸ δὲ καὶ ὁ συμβου>-
45<λεύειν δυνάμενος καὶ δίκας>
λέγειν ὀνομά[ζ]εται [τῶι]
[χω]ρὶς τήν γε ἐνπειρ̣[ίαν]
[ἔχε]ιν, κἂν [μ]ὴ δεινῶ[ς] ἐπι-
στῆται λέγειν· κ̣ἂν πο[λ]λά-
50κις ὁ κατὰ τ[ο]ῦτον τὸν τρό-
πον πολιτικὸς λεγόμενος
εἰδῇ στρατηγεῖν καὶ πολ-
λὰς ἑτέρας ἀρ̣χὰς διευθύ-
νειν, [οὐ] κατὰ τ[οῦ]το τ[ε]ύ-
55ξε[τ]αι τῆς [δυ]ν[άμεως οὐ-]
δ' ἀπ[ὸ τῆ]ς πο̣λ̣ιτι[κῆς δυνά-]
μεω[ς] εὐ[θὺς καὶ τὴν ἄλλην]
[χρ]ὴ [π]ερὶ αὐτὸν [εἶναι τὴν]
μα[κρὰν] κε[χωρισμένην. Ἔτι]
60κ̣αταγελά[στως φησίν· „τῆς] μ̣[ὲν]
ῥητορ[ικῆς ἀ]ν[τι]ποιου̣μέ-
ν[ης ο]ὐ [π]αν[τὸ]ς τοῦ π̣ολιτι-
κοῦ καὶ οὐ [μό]νου, τοῦ δ' ἰδί[ου]
[  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣]τα[  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιβουλευ
fragment 12P.Herc. 240 fr. 12
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣]το[- ca.15 -]
σι[  ̣]ου[- ca.10 -]ολολ[  ̣]
κον ἀπη[- ca.9 -]ησ[  ̣  ̣]
τοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τι[  ̣  ̣]οδενπε
5τονσ[  ̣]ποε[  ̣  ̣]ει[  ̣]ισουν̣αρη
[  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐ]άν τε διὰ τοῦ-
[το λέγηι] τὴν πολιτικὴν ῥη-
[τορι]κ̣ὴν εἶν[αι] πάντως, ἐπει-
δ̣ή [τι]νες οὐκ̣ ὄντες ῥήτο-
10ρ̣ες καλῶς πρ[ε]σβεύο̣[υσιν,]
τό [γε] τὴν ῥητορικὴν οὐ-
κ εἶναι καὶ πολιτικὴν [πῶ]ς
προσῆκτ̣αι; „Ν[ὴ Δ]ί' ἀλλὰ καὶ
——
Ἀθηνα[ῖο]ι κα[ίπε]ρ ὄντες̣
15φιλορήτορε[ς ἤδη] προσκό-
πτουσι ταῖς π̣[εριόδοις] καὶ
τοῖς τ̣έχνης [καὶ διδασ]κ̣α-
λεί[ου] ῥητορικοῦ π[ρο]σβάλ-
λο[υσι]ν“. Γελοῖον μὲν τὸ
——
20ν[ῦ]ν λέγειν προσκόπ[τ]ειν
Ἀθηναίους τούτοις. [Διὰ τί]
γὰρ προσέκ[οπ]τ[ο]ν μᾶλ̣[λ]ον
[ν]ῦν; „Οὐ μ[ὴ]ν̣ ἀλλ' οὐ προσέ-
[β]αλλ[ο]ν̣ δ[ιὰ π]αντός, οὐδ' Ἀ-
25[ρι]στοφ[φ]ῶν [οὐδὲ  ̣]ν̣[  ̣  ̣]υ̣λος οὐ
[δ' Αἰ]σχ[ίνης οὐδὲ] πάντες,
[ὧν ἐμνήσθην, ὦζ]ον διδασ-
[καλείου ῥητορι]κοῦ ταῖς [τε]
περ[ιό]δοις οὐ κέχρηνται
30[τ]αῖ[ς λελ]υμέναις.“ Εἴ[π]ερ
ἄρα δ[ιαλέ]γεται ταῦτα π̣ρὸς
fragment 13P.Herc. 240 fr. 13
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

0(pag. sin.)
καὶ διὰ τῶν
την ιατροπ(*)
δὲ παντε
τοὺς [μ]ὲν πε
5θεραπεύουσιν
πονοσανατεν
ρους καὶ φαρμα[κ]
καίειν ἔστιν σ
[τέ]μνειν αὐτοὺς
10σων ἁπαντ
λιατουσιν οὐκ
[εὐ]μαρὲς αντρω
μα[  ̣  ̣]μωσ
[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]νιθυ
15(infra:) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μη[  ̣]θεω
λο κατοιχο
δικαστηρίων
τοὺς ῥήτορας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασθαι τ
20[  ̣  ̣  ̣ῥή]τορες ουν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νωση
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγει φό[βους καὶ] τἆλλα παρω[ρικέναι  ̣  ̣]νονετοη
fragment 14P.Herc. 240 fr. 14
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

hyp. col. 16 [σας μέλ]λου[σιν πολὺ μᾶλ-]
[λον διαλλ]άτ[τειν] π̣ρὸς τ[ὸν μι]
[σού]μεν[ο]ν καί πως ἀπ̣[ερ-]
[γάζ]εσ̣θ̣[αι] φιλίαν· τ[ῆς γὰρ]
5[αὐτ]ῆς ἐ[στιν] ἐ̣νπειρί[ας ἕ-]
[να π]ρὸς ἕνα̣ οἰκειῶσαι κα[ὶ]
[πλήθη], καθ̣άπερ τῆς αὐτῆ[ς]
[ἐνπειρί]ας μίαν λύραν π[ρὸς]
[ἑ]τέ[ρ]αν σύμφωνον ποιῆ[σαι]
10καὶ πολλὰς πρὸς πολλάς“ Καὶ
πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τικον φιλοσόφους
ἄν[δρ]ας (?) ι[  ̣]τ[  ̣]ρειν ὑπόδει-
γμ[α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φη]σὶν δὲ πρεσ
βε̣[- ca.10 -]δρωμε[  ̣  ̣
15ω[⁦ -ca.?- ⁩]
κο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩Πῶς]
δ[ὲ- ca.17 -]
ἔλεγεν; [π]ῶ[ς δ' ἐνδεχόμε-]
20νον, εἰ στα[σιάζουσι, δύνασ-]
θαι συλλύε̣[ιν τὰς διαφερο-]
μένας ἐν τ[αῖς οἰκίαις]
π[ρ]ὸ̣ς τοὺ̣[ς ἄνδρα]ς̣ αὐτ̣[ῶν,]
ὡ[ς] ἐν [ταῖς πόλεσι]ν πείθ̣[ου-]
25[σι τὸ πλῆθος; ἐκ]εῖνο δ' ἤδ[η]
[δοκεῖ τινος τ]ὰ φιλοσοφίας
[οὐ σφ]όδρα γινώσ[κ̣]οντος
[ἀνθρ]ώπου τὸ φάναι μίαν δ̣ι̣-
άνο[ι]αν εἶναι, δι' ἧς ἕνα πρ̣ὸ̣[ς]
30[ἕνα] δυνατὸν οἰκειῶσα[ι]
[καὶ] πλή[θ̣]η πρὸς πλ̣ήθη· [δῆ-]
λα [δὴ] γὰρ ὅταν τὸν Ἀθηναί̣
fragment 15P.Herc. 240 fr. 15
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2σοκη[  ̣]
μ[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]ιδοντα[  ̣  ̣]ριτοσερ[  ̣]
[  ̣  ̣]πανταδαινι[  ̣]αιπαν
5[  ̣  ̣  ̣]οκαιπαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υστη[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αποτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ ὁ μὲν ε[  ̣]αισγα[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτος ἀρχ[  ̣  ̣]ω μ[ὴ] φίλ̣ο[ις] μηδὲ
[πολ]ίταις, ὁ δὲ περισεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αλλων(*) καὶ
10επρεικεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μετρησ(*)
[  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣]χα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιωσ[  ̣]
ο̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]τωτιγ̣[  ̣]
[  ̣]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
15νκαι γεινε[⁦ -ca.?- ⁩]οφαν
[  ̣]υ[⁦ -ca.?- ⁩]ηναγων
[  ̣  ̣  ̣]η[  ̣  ̣]ο[  ̣δικαί]ως μὲν
[ἔσωσε] πολλούς, ἀπέκτει-
[ν]ε̣ν δ' ἀδί̣κ̣ως οὐθ[ένα]· ἀλ̣λ̣' ε[ἰ]
20[μη]δ̣ὲ τ̣αῦτα, π̣ῶς απουτος
[ἐστι]ν ἡ̣ ῥητο[ρικ]ὴ πρὸς ταῦ-
[τ]α; [Χω]ρὶς γ̣ὰ[ρ τοῦ τὸν] Καλλί-
[στρατον ἐκεῖνο]ν καὶ τὸν Περι-
[κλέα καὶ τοὺς λ]οιποὺς τῶν
25[πολιτικῶ]ν ῥητόρων μὴ
[προσήκε]ιν αὐτοὺς ἐξετ̣ά-
[ζειν ἐκ τ]ῶν τεχνολογιῶν,
[ὧν τινες] ἀνέγραψ̣αν ὁμωνύ-
[μ]ως προσαγορευόμ̣ενοι ῥή-
30τορες, καὶ ἄλλως οὗτοι μὲν οἱ
[τεχ]νολογίας ἰδίας ἀνεγνω-
[κότες]
fragment 16P.Herc. 240 fr. 16
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

[  ̣  ̣]ον εἶχεν ωοτε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
περὶ τῆς ὁδοῦ γὰρ(?) ητι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[μ]ὴ δύνασθαι πε[ρὶ πολι-]
[τε]ίας γράφειν, τὸ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣]εθεῖσθαι διαδηλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Θεόφραστον ἀλλὰ τὸ [δι-]
[η]χέναι τὸν ἅπαντα [χρό-]
[νο]ν ἐν ἰδιωτείαι καὶ [φιλο-]
[σο]φίαι καὶ βασ[ιλι]κ[ῶν ἀ-]
10[πειρ]ίαι π[ραγ]μάτ[ων. Ἀγένη-]
[τον] δέ τι [καὶ] περὶ τ[ῶν αὐ-]
[τῶν] καὶ Κ[ριτ]ολάω[ι καὶ Ἀρίστωνι προσπαισθεν.]
fragment 17P.Herc. 240 fr. 17
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Domenico Casanova

0(pag. sin.)
[  ̣  ̣] των κατα
πρε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μαλ
[  ̣  ̣  ̣]εἰρημένων με
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εναι [σο]φίαν το
5[  ̣  ̣]ουν πάλιν ταὐτὸν ἔ[χου]σιν[  ̣  ̣]απιτατ τ [  ̣  ̣  ̣]ιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π θεδύνασθαι (?)(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]ναι βλεπομέν[ας παντά]πασιν
παρῶμεν [κακίας], οὕτως δὲ καὶ τὰς [διακοπὰς] τῶν
ἀναλ[ό̣γων ταύταις] κακιῶν ὑπερ-
[βαλώμεθα], τῶν μὲν
δια (sequitur participium)
fragment 18P.Herc. 240 fr. 18
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

(pag. sin.)
θησομεν
περίοδον ἕ[νεκεν ἐπι]δείξεως τα[⁦ -ca.?- ⁩ἐξ-]
ετάζομεν τῶν
5τῆι κοινολογίαι τ
θεις εἰ τὸν Σ̣ύρον
Σαρδανάπαλλον
τυχόντων καὶ τ
χην τοιοῦτον ουο
10[  ̣]η παραδεδωκ
ρα φησὶν ἀλλ
του μὲν τῶν
και[  ̣  ̣]ελα̣
fragment 19P.Herc. 240 fr. 19
Sketched 1847 by Carlo Malesci
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

(pag. sin.)
των αντρ
και ἀλλὰ δ[ιὰ τί ῥητέον,]
[ἐ]ὰν πολειτικὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παρελέσθαι(*)
τῆς ῥητορικῆς, τὸ μὴ χρῆσθαί [τι]να αὐτῆι πολειτε[υ-]
5[όμενον]; πειθο[ῦ̣ς γὰ]ρ οὐκ ἔσ[τιν ἐπὶ] πάντων χρεία
[  ̣  ̣  ̣]ιμ[  ̣]ν ἄρχω[ν τις οὐκ ἀ]παισ[χυνό]μεν[ος  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ματος
fragment 20aP.Herc. 240 fr. 20
Sketched 1847 by Carlo Malesci

(pag. dextra)
την το
καὶ τὰς
ιτων καὶ
ενου
5λλων[  ̣]ιο
λλη
ἀλλὰ δια
τομεν[  ̣  ̣]
ἐννοησα
10παραγινε
λι διαγε
δὲ τῆι
ητερον
ἀλλὰ δην
15καὶ φιλοσο
θελον
fragment 20bP.Herc. 240 fr. 20
Sketched 1847 by Carlo Malesci

(pag. sin.: ὑπομν. Col. V. )
μαλλων
μονος
φοσιν
ραδιδω̣
5Σωκράτης
πρὸς ἀλλ
διελεχ
θεν ην
σιαν σ φοσ
10μενου
σοφιστικὴν
πολειτικὴν
εμ
περιτ
15καταπερ (idem est finis fr. VII)
fragment 21aP.Herc. 240 fr. 21
Sketched 1847 by Carlo Malesci

(pag. d.)
καὶ πολει
αλ[  ̣]θεων
της ὁ δια
τὴν ἐμπει
5παριναρ
ηθανη κρι
σιν παρα
ο μόνος καὶ
περὶ ὧν
10γὰρ ἔρχεσ-
[θαι] των ἀλλ' οὐ
νει.
fragment 21bP.Herc. 240 fr. 21
Sketched 1847 by Carlo Malesci

(pag. sin.)
λεγιν
παρ
καὶ φιλο
τῆς σ
5τινας
γετειν
περο
τινον
κονο
10ων καὶ
ροντας
τῶν ἀλ
fragment 22P.Herc. 240 fr. 22
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1847-1848 by Ferdinando Ventrella

[μὲ]ν γὰρ τὰ πρὸσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]ολλοὶ τῶν ῥη[τό-]
[ρω]ν εὑρεθήσονται καὶ [ἀπει]ργασμένοι πολλὰ [τῶν]
[κ]αθηκόντων καὶ [εὐσχη]μόνων καὶ δικαί[ων  ̣  ̣  ̣] καὶ
τὴν πρὸς τὰ [⁦ -ca.?- ⁩] τ[  ̣  ̣]ην των
5 [⁦ -ca.?- ⁩]χη[  ̣  ̣  ̣  ̣]πρὸς
[⁦ -ca.?- ⁩]μονως αὐ
[⁦ -ca.?- ⁩]τὰ τοῦ βί[ου ⁦ -ca.?- ⁩]οὐδὲ γὰρ
[⁦ -ca.?- ⁩]γατεν
fragment 23aP.Herc. 240 fr. 23
Sketched 1847 by Giovanni Battista Casanova

(pag. d.)
τε πειθον
δ' ἐφ' ὧν ομ[  ̣]
μο ἀλλὰ π[  ̣]
καὶ τῶν τὰς
5[παιδ]αριῶδες
ν φιλόσοφον
λενον
τον του
ιτουσυ[  ̣]
10των καὶ
fragment 23bP.Herc. 240 fr. 23
Sketched 1847 by Carlo Malesci

(pag. sin.: ὑπομν. fr. VI. )
καὶ ὑπολ
της, ὅτι α
ληθηαισ(*)[τὸν πόδα] τοῦ κακ̣[οῦ]
[ λέγει Κρι]τόλαος
5χαστοντ
φιλόσοφον
καθὸ
φι[λόσοφος]
σινκον
fragment 1P.Herc. 467 fr. 1
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

[1 line missing]
2τὸν ῥήτο[ρα]
[προσῆ]κον σπ̣ου-
[δαῖον ὑπάρ]χ̣ειν
5δίκαιοσ [- ca.10 -]
[  ̣ ὁ] γὰρ ἄκρω̣[ς ὑπάρχων πολι-]
τικὸς τού[των ἔμπει-]
ρος τῶν π̣[όλει συμφε]ρόντων [ἐστίν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2P.Herc. 467 fr. 2
Engraved 1824-1851 by Ferdinando Ventrella

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2ἄλλων κακῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
τις καθητησ(*) [ὥσ ⁦ -ca.?- ⁩]-
τ' ἀπλάτων ὄν̣[των οὗτοι μό-]
5νοι διδάσκα[λοί εἰσιν  ̣  ̣]
δ' οὔθ' ὅρος οὔ[τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]-
τωσαν ἀνθρ[ωπ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3P.Herc. 467 fr. 3
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

[3 lines missing]-
2λογιας καταλειψο̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
παρὰ το[ῦ]τ̣ον μ [⁦ -ca.?- ⁩κα]τηπρουμενη(*)
ῥη[τορική].
5Φημὶ [γο]ὖν ἔγω[γε⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπ[  ̣  ̣  ̣  ̣] νειδελ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]-
πισυ[  ̣  ̣] αδεο [⁦ -ca.?- ⁩]-
ομολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]-
νεσθα[⁦ -ca.?- ⁩]-
10μεναι[⁦ -ca.?- ⁩]-
πειρα[  ̣] κλ[  ̣  ̣ Δημοσθέ-]
νην καυχᾶσθαι [πρὸς Ἀ-]
ριστόδ[η]μον[  ̣] π
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4P.Herc. 467 fr. 4
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

τες εἰς τὰ κ[- ca.9 -]
πολλοὺς π[αναρέτους(?)]
παρίστανται, καὶ δὴ κ̣[αὶ]
Διογέν̣[ης ἔοι]κε συνεω-
5ρακέναι τοῦτο. Πᾶσαι γ[ὰρ]
αὐτῶν α̣ἱ ἐπιχειρήσε[ις]
ὡς εἰπεῖν εἰς μίαν ταύ-
την ἀπόδειξ[ιν] κατα-
κλε<ί>ονται, τὸν πολει-
10τικὸν ἀ̣εὶ πάσ[ας ἔχειν]
τὰς ἀρετάς· οἱ δ' ο̣[ὐ τὰς]
ἁπάσας ἔχουσι[ν ἀπὸ Στο-]
ᾶς, ἀλλ̣' οὕτ[ω συναπορρι-]
πτήσαν[τες μέλλουσιν αὐ-]
15[τοὶ σ]υνδ[ι]α̣πίπ̣τ̣[ειν μιᾶς]
[ἐλλείψει  ̣  ̣]ν δὲ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5P.Herc. 467 fr. 5
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

[ἐπιστή]
μην αὐτάρκ[ως ἔχειν τι-]
νῶν καὶ ἑτέρων ἐ̣νδε-
ῶς. Οὕτως κἀκεῖνοι φή-
5σουσι τὴν ῥητορικὴν-
τὴν αὐτὴν μὲν εἶναι <τ>ῆ(*)
πολειτικῆ(*), μὴ μ[έ]ντοι γε αὐ-
τάρκη πρὸς τὸ πολιτε[ύ-]
εσθαι καλῶς, ἀλλὰ προς-
10δεομένην ἄλλων τι-
νῶν τῶν καταστε[λο]ύντω[ν]
τάς τε ἐπιθυμίας α̣ὐτ[ῶν]
καὶ τοὺς θυμ[ούς]· καὶ δ[ὴ]
μὰ τὸν Δία ἐ̣[ν τ]οῖς ἀν[ὰ]
15λ̣όγον ἐὰν τ[ιθ]ῶσιν [  ̣  ̣]
[  ̣]ερους κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]μει[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ο ἀρτίω[σ  ̣  ̣  ̣]   ̣ηε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6P.Herc. 467 fr. 6
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

τὸν κάπη[λον καὶ τὸν κυ-]
βερ̣νήτην ἄοκνον κ[αὶ]
ἀνδρεῖον εἶναι δεῖ, κἂν π[ρο-]
τιθῆ(*) δέ τις 'τὸν ἀγαθόν'. [Ἔ-]
——
5τι μᾶλλον πλανήσει, πα[ρα-]
βληθήσεται δ' ὁμοίως,
κἂν ἐπὶ τοὺς κατὰ μέρο<ς>
φιλοσόφους παραγεινό-
μενοί τινε[ς] κἄπειτα
10μοχθηρῶς βεβιωκότα<ς>
αὐτοὺς δεικνύοντες [σ]υ<ν>-
άγειν θέλ̣ω̣[σιν] τὸ τὴν̣ φ̣[ι-]
λοσοφί[α]ν̣ οὐκ εἶναι τὴ<ν>
αὐτὴν [τῆι] β[ί]ον εὐδαίμ̣[ο-]
15[ν]α δημιο̣υ[ρ]γούση(*). Τ[οί-]
[γαρ] καὶ κ[ατ'] ἄλλους δ[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7P.Herc. 467 fr. 7
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

δηλοῖ δὲ [κ]αὶ [οὕτως· εἰ συμ-]
βάλλει τῶι πολιτι[κῶι]
καὶ προσήκει δικαί[ωι]
καὶ ἀνδρείωι εἶναι, κα-
5λῶς ἂν φρονώ(*)η δίκα[ιος]
ὢν καὶ ἀνδρεῖος ὁ πο[λι-]
τικός. Δηλοῖ δ' ὁμοίω[ς]
——
καὶ τρίτον τι τοιοῦτο· [οὐ-]
κ ἄλλως τις εἶναι δύν̣[α-]
10ται πολειτικός, εἰ μ[ὴ]
ἀνδρεῖος εἴ[η] καὶ δ[ίκαι-]
ος καὶ πάσα[ς] ἔχων [τὰς ἀ-]
ρ̣ετάς, κα[ὶ εὐθ]ὺς [ἂν πο-]
[λει]τικὸς ε[ὑρ]ίσ[κο]ιτ' [ὤν, εἰ]
15[τοι]ο̣ῦτος ὑ[πάρ]χε[ιν δύναιτο].
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8P.Herc. 467 fr. 8
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

ων ἀρξ[α]μένοις ἀ[ναισ-]
χ̣υντ[ί]α<ς> τόνου, δ[ι]ότ[ι Σω-]
κράτου̣ς ἀνοσιώτα[τα κα-]
τηγορήκασι τοῦτο [οἱ ῥή-]
5τορε̣ς, ὡς δέ φησιν [Πλά-]
των ἐν τῆι ἀπολογ[ίαι],
ἀπεκτόνασιν· ὁ δ' [  ̣  ̣  ̣  ̣]-
τος ἦν πάρεργον ω[  ̣  ̣  ̣]-
σαμεν ἐκ τούτων̣ [ἐλατ-]
10τοῦσθαι τὰς τῶν ῥ[ητόρων]
κατηγορίας, ἵνα μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]-
ους ἀποφαινώμ[εθα αὐ-]
τοὺς καὶ καθ' ἡμῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
κατέχειν ἑξῆς, ὅτ[ι ῥή-]
15[τ]ω̣ρ ἦν προστωι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]-
[  ̣]ναι τω[  ̣]τρ[  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9P.Herc. 467 fr. 9
Engraved 1824-1851 by Vincenzo Orsini

τινὲς δὲ φάρμα[κα τρί-]
βοντο(*) [ς] τ(*)ἐρίτ(*)ο[ντες(?) ὕστε-]
ρον ἐτοσ(*) τοῦτο [ἦλθον],
——
καὶ τινὲς μὲν ἰ(*)[οίκασι]
5συμβεβουλευκ[έναι τὰ]
δεύτερα πάλιν ἢ [καὶ σώ-]
ζειν Ω(*)[λ]λ̣ηνά[ς φασιν, τι-]
νὲς δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
10μηκύνειω(*)[ τὰ τῶν γε-]
γ̣ρ̣α̣φότων [πρὸς τὸν Ἀ-]
λ[έξ]ανδρον ι(*)α̣[ὶ ἐπὶ]
[τῶν ἀρ]χῶν ὄντ[ας].
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10aP.Herc. 467 fr. 10
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩] ιντην
[⁦ -ca.?- ⁩] τις ἀντι
[⁦ -ca.?- ⁩] υμησο
[⁦ -ca.?- ⁩] παντελῶς
5[⁦ -ca.?- ⁩] τιας ἔχων
[⁦ -ca.?- ⁩] δινητον [  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ δύν]αμιν αυ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] μενοι παρ
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]υντάξεις
10[⁦ -ca.?- ⁩] τας ἀδυ
[⁦ -ca.?- ⁩] ουτο πα
[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣ακυ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣γοντε
15[⁦ -ca.?- ⁩] ασω[  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10bP.Herc. 467 fr. 10
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

ταύτα[ς] ἔχει [⁦ -ca.?- ⁩]
τεγενεσ ουοε(*) [ἐσ ⁦ -ca.?- ⁩]-
τιν οὔτ' ἂν γέγ[ονεν πο]
λειτικὸς ειδ [⁦ -ca.?- ⁩]
5αὐτὸν ἔχειν [⁦ -ca.?- ⁩]
δεῖ γὰρ οὐδὲ ε[⁦ -ca.?- ⁩]-
τοι τὰς μὴ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀρετάς, οἱ μέ[ν τοι(?) πολι]
τευόμενοι [τὰς ἀρε-]
10τὰς ἔ[χ]ειν ἁ[πάσας]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11aP.Herc. 467 fr. 11
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩διὰ π]λειόνων
[δέδεικται] τὸ τ̣ὴν πο-
[λιτικὴν ῥητο]ρικὴν οὐκ ε
[⁦ -ca.?- ⁩]κῆ(*) τινι τ[οι]αύ
5[⁦ -ca.?- ⁩ τη](*) σκαταπ[  ̣]αζ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι ἐπιχειρ[ο]ῦσιν
[⁦ -ca.?- ⁩] κην οὐκ εἶναι
[⁦ -ca.?- ⁩] πειρώμενο̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩] τετομην̣[  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]αν πολιτι[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι εἶναι συν
[⁦ -ca.?- ⁩]εν ὑπο δε-
[ίγμασινἐ]π̣ισεσήμαν
-[ται]καὶ τοιαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν λέγ̣ων
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ομε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11bP.Herc. 467 fr. 11
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

[  ̣]ντες λ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]-
σιν  ̣ολ[⁦ -ca.?- ⁩]
ταῖς ψυχα̣ [⁦ -ca.?- ⁩ κε-]
κοσμημ[⁦ -ca.?- ⁩]
5καὶ τοὺς [⁦ -ca.?- ⁩]-
ηρημενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τάττειν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣ο̣ητασα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὀφειλον [⁦ -ca.?- ⁩]-
10αι[  ̣]λα [⁦ -ca.?- ⁩]
σο̣ναμ[⁦ -ca.?- ⁩]-
νων π[  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
σ[  ̣] παν [⁦ -ca.?- ⁩Θε]μιστοκ[λῆς]
[ὁ Νεοκλέ-]
15ους κα̣[ὶ Καλλίστρατος(?) καὶ]
Δημο[σθένης⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12aP.Herc. 467 fr. 12
Engraved 1824-1851 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣ε τῶν δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩]ναλλαμενεσ
[⁦ -ca.?- ⁩π]όλεως δ' οἰκο-
[νομίαν τοῖ]ς σ̣κυτο̣τόμοις
5[⁦ -ca.?- ⁩]ρος ἐστιν, εἰ μὴ
[⁦ -ca.?- ⁩]εζεδρων(*) [  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ τούτοις
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶ̣ν ἐπι[τ]ετραμ
[μένων τοῖ]ς φιλ[οσ]όφοις ̣̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]ντιγοι[  ̣]αι
[⁦ -ca.?- ⁩]σικαισ̣[  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩τοῖ]ς ῥή[τορ]σιν
[⁦ -ca.?- ⁩] ἢ̣ τοῖς λ̣[έγ]ο̣υσι
[⁦ -ca.?- ⁩]ης εἴρ[η]ται
15[⁦ -ca.?- ⁩]νατ[  ̣  ̣]και
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12bP.Herc. 467 fr. 12
Engraved 1824-1851 by Domenico Casanova

τὴν ῥητορικὴν τέχνην
οὐχ ὑπά[ρ]χειν, καὶ πάλιν
τῶι περὶ τ̣οῦ τέχνην τοῦ-
το, πειρα[σό]μεθα καὶ νῦν
5κακίας παραδιδόν[αι κ]α̣ὶ
κοινοτέρ̣ας καὶ διὰ τῶν
πλείστω[ν] λόγων διηκού-
σας, εἰ μὴ καὶ διὰ πάντων
τινάς· μάλιστα γὰρ ἂν οὕ-
10τως μεθοδικὸς ὁ τρό-
πος ἐπ[ενεχ]θείη τῆς ἀν-
τιρήσε[ως̣], ἐὰν ἀπό τινων
ὁρμώμενοι στοιχείω[ν] δια-
πο[ν]ώμεθα τὰς διακο-
15πάς. Π[ρῶ]τον μὲν οὖν
κατὰ τὸ̣ [πρ]όχειρον ν[οου-]
μένης ῥητορικῆς και[  ̣  ̣  ̣]
fragment 13aP.Herc. 467 fr. 13
Engraved 1824-1851 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩] ετε[  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣[  ̣  ̣  ̣]π̣ολιτικοὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ισι [  ̣  ̣  ̣] τῶν φιλο-
[σόφων] τοῦτ' ἔστιν σο̣ιον
5[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν ἰ]διωτῶν τὸ μὲν
[γὰρ ἁπά]ν̣των λέγειν κα
[ταγέλα]στον. Ἀλλὰ μὴν
[καὶ τῶν] φιλοσό φων οὐδεὶς
[ἐν δήμωι φ]θέγξασθαι
10[οἷός τέ ἐ] στινα(*)[  ̣]μαν
[εἰ χρ]ὴ χάριν ἑαυ
[τοῦ διαλεχ]θῆναι ἢ τσισ(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερους παρισ
[⁦ -ca.?- ⁩] εδεκ[  ̣  ̣] επι
15[⁦ -ca.?- ⁩] γενομενο
[⁦ -ca.?- ⁩]ο[  ̣]ατων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13bP.Herc. 467 fr. 13
Engraved 1824-1851 by Ferdinando Ventrella

'[τῆ](*) [τ' ἀνδρῶν]
ὄμ[ματα θέλγει, ὧν ἐθέ-]
λ̣ετ, τοὺ[ς δ'] αὖτε καὶ ὑπνώ̣-
οντας ἐγείρει', καὶ τὸν
5κεστὸν ἱμάντα τῆς Ἀφρ̣[ο-]
δείτη[ς],'ἔνθ' ἔνι μὲν φιλό-
της', τοῦτο̣ δ' ἐστὶν τὸν
λόγον, ὃς οὐκ ἀ[χάρισ]το[ς καὶ]
ἴδιος εἶναι λ̣ει̣αυτ[  ̣]νη
10τῆς ῥητορι[κῆς]. [Καὶ ἔμ]πει
——
ρον ε[ἶν]αι δεῖ νόμων, ψη-
φισμ[άτ]ων, τῶν ἄλλων δι-
αταγ[μά]των, ἐθῶν, πρὸς
δὲ το[ύ]τοις τῶν π̣[ά]λα[ι]
15[ἐπ]εγ[ν]ωσμέν[ων ἐν δή-]
[μο̣ι]ς [κ̣α̣]ὶ δικαστηρ[ίοις]. [Ψευ-]
δὲς δ' ἐ[κ] τῶν τε[θεωρημέ-]
[νων ἡ]μῖ[ν ἐπ]ανγ[έλλονται(?)]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14P.Herc. 467 fr. 14
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣τ]ὰ̣ς γνώμας μήτ[ε] ἐπ̣[ὶ]
[τὸ(?) δ]ημαγωγεῖν καὶ ἀνασεί̣-
[ει]ν̣ [τ]ὰ πλήθη πρὸς τὸ χεῖ-
[ρο]ν. Καὶ μὴν οὐθὲν ἡμῖν
5ἡ ῥητορικὴ περὶ φιλοδο-
[ξί]ας ἀπολύσεως λελά-
ληκεν, ἀνάπαλίν̣ τ' ε[ὐθὺς]
προσεπιτείνει τὴν π[αροῦ-]
[σαν] ἐπιθυμίαν ἐ[κείνη τά]
10[τε ἑ]α̣υτῆς ἐγκωμι[άζουσα]
[καὶ δ]όξαν προτείνουσα
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15P.Herc. 467 fr. 15
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

[οἱ λεγόμ]ενοι λογ[ογράφοι καὶ]
οἱ κατ' αὐτοὺ[ς ὄντ]ες κω-
μω(*)δ̣ογράφο[ι] καὶ οἱ τοὺς
β̣ίους γεγραφότες· δημί-
5ου[ς γ]ὰρ ἀποφαίνουσιν
τῶν ἰδίων πατρίδων
καὶ ἀλλο[τρίων] καὶ τῶν
λοιπῶν Ἑλλήνων τού-
τους γεγονότα[ς, ε]ἴθ' ἡ πο-
10[λ]ιτικὴ διὰ τῆς [ῥητο]ρι-
[κῆ]ς παρεσκε[υάζε]το
[  ̣  ̣]ροις η  ̣ο̣η  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο
[  ̣  ̣  ̣]κ̣[  ̣]εαοσ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16P.Herc. 467 fr. 16
Engraved 1824-1851 by Vincenzo Corazza

[ῥή-]
το̣ρ̣ες̣ τὴ[ν] ἑαυ[τῶν οἰ-]
κίαν ἐκ τέκνω[ν καὶ]
γυναικὸς καὶ δού[λων]
5καὶ ἐλευθέρων συγ[κει-]
——
μένην οὐ δυνάμε[νοι]
κατὰ τρόπον διευθ̣[ῦναι]
πῶς ἂν τὸ μεῖ[ζ]ον [σκά-]
φος δυνηθείησαν [τὴν]
10πόλιν ἐκ πλειόν[ων παί-]
δων καὶ γυν[αικῶν συν-]
εστηκυῖαν; ἐπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τουτονεὶ τ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17aP.Herc. 467 fr. 17
Engraved 1824-1851 by Ferdinando Ventrella

[ῥητο]ρικὰ
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αλῶ[ς]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε συμ
[⁦ -ca.?- ⁩] δεο[  ̣  ̣]μο
5[⁦ -ca.?- ⁩]αυσ̣[  ̣] μο
[⁦ -ca.?- ⁩ὑ] τοθε(*)σεως
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ητατοσυμ
[⁦ -ca.?- ⁩] πολλῆς ορα
[⁦ -ca.?- ⁩]φλυαρίας ει
[⁦ -ca.?- ⁩] \δ/ [  ̣  ̣] καιο  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩πο]λιτικο[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]νουθε[  ̣]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣η ῥητ[  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17bP.Herc. 467 fr. 17
Engraved 1824-1851 by Ferdinando Ventrella

μ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ὅθεν κατα [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ οἱ λοιποὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
πειρᾶται τι [⁦ -ca.?- ⁩]
5παραδεδον̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ναι τε δι[  ̣] τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὁ]πότε γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀγόμενοι κ[⁦ -ca.?- ⁩εἰ γὰρ τοὺς]
ἰδίους δομ[ους τινὲς μὴ δ-]
10[ύνα]νται π[προσηκόντως διοικ-]
[εῖν], ουχ[ὶ καὶ τὰ τῆς]
[πα]τρίδος [οἷοί τ' εἰ-]
[σὶ] περιστ[εῖλαι].
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18P.Herc. 467 fr. 18
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

[μίαν λύραν σύμφωνον]
ποῆσαι καὶ πολλὰς πρὸς
πολλάς, καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματα δὲ φανερά· τού̣-
5των γὰρ εἷς ἢ οὐδεὶς
μνημονεύεται πεπρες-
[β]ευκὼς ἐπὶ τῶι συμφέ-
ροντι τῆς πατρίδος,
τ̣ῶν δὲ ἄλλων οἱ μὲν
10[ἁλ]ί̣σ̣κονται παραπρες-
[βείας], ο̣ἱ δὲ κἄν τι περι-
[ποι]ῶσιν, [οὐ] χρήσιμον
[αὐτὸ] τοῦτο περιποι-
[οῦσιν τῆι πατρίδι]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19P.Herc. 467 fr. 19
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

[παρασκ]ευά̣[ζε]ιν τὴν ῥητο-
ρικὴν πολιτικούς. Ἡ-
[μ]εῖς δ' [ἵνα] μή τισιν δό-
ξωμεν π̣αρασιωπᾶν, ἃ κατεχωρ[ίσθ]η,
5[ἀ]διάφορα δ' ἢ καὶ Στω-
[ικῆ]ς προσβάλλοντα τ̣α-
[λαιπω]ρίας μικρὰ παραι-
[τησ]άμενοι τοὺς ἑκατέ-
[ρων λό]γ̣ους ἅμ̣α νοῦν
10[ἔχοντας ἀπο]λ̣ογού[με-]
[νοι παραθήσομ]εν καὶ τὰ
[⁦ -ca.?- ⁩] β̣ραχέως ε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 20P.Herc. 467 fr. 20
Engraved 1824-1851 by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣]νο[  ̣]  ̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
δ' ἡδονὴ χαριτ [ι ἀκολου]
[θ] εῖ δι' ἀκροάσεως κα [ὶ]
[ἄλ]λ̣ου τοιούτου [ὡς ἐν τοῖς]
5[Σο]φοκλέους [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩οὔ]τε
τὴν χάριν δ\ι/ε\ῖ/λ[ε οὔτε]
δ[ι]εστε[ιλ]ε την [ταύτης μεθο-]
δικην[τῶν] δ[ὲ τοιούτων]
——
10ο̣ὐ̣δὲν̣ [περιγίνεται παρὰ]
[τ]ῆς ῥη[τορικῆς].
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21P.Herc. 467 fr. 21
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

συμφερόντων· ἐρεῖ γὰ[ρ συμ-]
φέροντα, τὰ συμφέροντα δ' ὠφέλιμα π[άν-]
τως ἀγαθὰ προσομολο[γή-]
σει, τὰ [δ' αὐ]τὰ ἰδιώτα[ις]
5τε καὶ δήμοις, ὥσπερ [ἐκ]
τῶν ἐναντίων τὰ βλαβ[ε-]
ρὰ κακὰ· μόνης δὲ σοφί[ας]
ἐστὶν ἡ τού[των̣] ἐπιστ[ή-]
μ[η, ῥ]ητέον [τ' αὐτὴ]ν οὐ[κ εἶ-]
10ν[αι] πολιτικῆ[ς ἀπ̣εργαστι-]
[κ]ήν. [Ἔ]δει γε μὴν [καὶ τοῦτο]
[νῦν εἰ]δέναι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22aP.Herc. 467 fr. 22
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩] ιιν
[⁦ -ca.?- ⁩]υκα̣υ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] το ῥα(*)δίως ου
[⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣]ο̣φο̣εμ
5[⁦ -ca.?- ⁩] πάντων τε εσ
[⁦ -ca.?- ⁩]ατων, ὅσα δρω
[⁦ -ca.?- ⁩] ποι μόνων
[⁦ -ca.?- ⁩]ντων [τ]ὴ̣ν
10[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]πιστή[μ]ην
[⁦ -ca.?- ⁩]αιμ[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22bP.Herc. 467 fr. 22
Engraved 1824-1851 by Francesco Biondi

των τα[⁦ -ca.?- ⁩]-
ιλοσαρο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἕνεκα τῆ[ς⁦ -ca.?- ⁩]-
ρον κλεψύ[δρας ⁦ -ca.?- ⁩]
5πόλιν ἐξ ἀ[δίκου ποιεῖν⁦ -ca.?- ⁩]
δικαίαν καὶ [ἐξ ἀτάκ ⁦ -ca.?- ⁩]-
του σώφρονα [⁦ -ca.?- ⁩]-
ρημεν[  ̣]ν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀντὶ π[  ̣]  ̣οχ(*)στης
10αυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ληπρου(*)[⁦ -ca.?- ⁩]-
απαι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 23P.Herc. 467 fr. 23
Engraved 1824-1851 by Giuseppe Casanova

οὐ ῥητέον, ὅτι [δεῖ τοιαύ-]
την αὐτὴν ὑ[π]άρχε[ιν]
τὴν ῥητορικήν. Ἀλλὰ
——
μὴν ὁ μὴ δυνάμενος τὸ
5ἴδιον κυβερνῆσαι σ̣κά̣-
φος κατὰ τρόπον οὐδὲ
τὰς τῆς [π]ό̣λεως τριή-
ρεις οἷός [τ' ἂ]ν εἴη διευθῦ-
ναι, καὶ [κα]τὰ [τοῦτον τὸν τρ-]
10[ό]πν ἄ[κα]τον οἰκε[ίαν κα-]
[λῶς ἀδυ]ν̣ατῶν ε[ὐθύν]
[⁦ -ca.?- ⁩] μόνης ερ[  ̣  ̣  ̣  ̣]-
[ειν⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ις ἐποχα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]αχου[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24aP.Herc. 467 fr. 24
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩] ιταηο
[⁦ -ca.?- ⁩]π[  ̣  ̣  ̣]αρ⟦θ⟧οπα
[⁦ -ca.?- ⁩]κ[  ̣]α[  ̣] καιφω
[⁦ -ca.?- ⁩] σκαιφαλιζε(*)
5[⁦ -ca.?- ⁩] κοωμε
[⁦ -ca.?- ⁩τε]χνῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]ντων
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣θ[  ̣]α[π]ρεσ
[⁦ -ca.?- ⁩] τοπ[  ̣  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ουσ[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24bP.Herc. 467 fr. 24
Engraved 1824-1851 by Carlo Orazi

τοῦτο [⁦ -ca.?- ⁩]-
προκε[⁦ -ca.?- ⁩]
φέρουσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
καινήν [⁦ -ca.?- ⁩] -
——
5ανωιτου[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]-
ρεσιν ἑταιρ [⁦ -ca.?- ⁩]
διεφθόρ[α]σι [⁦ -ca.?- ⁩]
ποινοφα
πολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10τε [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 25P.Herc. 467 fr. 25
Engraved 1824-1851 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]ω[  ̣]ικ[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι αὐτὰς [  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντων [  ̣]ητη[  ̣].
[Πάλι]ν δ' ὅτε γ̣ρά[φου-]
5[σιν ὥσ]περ ἑκατέρου δε
[όμεν]ον, τὸν ἁρμότ[τον-]
[τα] ποιησόμεθα [λό-]
[γον, ὅ]ταν τὰ τοῖς ἄλλο[ις ἐκ-]
[τεθέντα] τῆς προσηκ[ούσης]
10[ἐναντιώσεω]ς ἀξι̣[ώσωμεν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Κριτ[όλαον(?)]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 1
P.Herc. 1633 fr. 1
Engraved 1853-1876 by Vincenzo Corazza

fragment pars_superior
0(= Vol. 2, p. 213-214 (PHerc. 1506, col. 9, 27-col. 10, 3)) fragment pars_inferior
0(= Vol. 2, p. 207 (PHerc. 1506, col. 5, 17-26)) fragment 2

fragment pars_superiorP.Herc. 1633 fr. 2
Engraved 1853-1876 by Vincenzo Corazza

(pag. med.) [⁦ -ca.?- ⁩]το φάναι μ  ̣νλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αν εἶναι διηθε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν ἀδύ[ν]ατον[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ιπερο  ̣ληφη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αρ ὅταν τὸν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τιτολον καὶ τὸν λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μηνιων συμφε[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τὴν φιλίαν ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τανουσι χρητ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]λοπ  ̣  ̣  ̣  ̣ τοισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φιως ἕως ἂν δ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣χρ  ̣αλλον[⁦ -ca.?- ⁩] (Inferior pars huius paginae ὑπομν.1 Col. XII)
fragment pars_inferiorP.Herc. 1633 fr. 2 pars inferior

0(= Vol. 2, p. 216 (PHerc. 1506, col. 12, 9-17)) fragment 3
P.Herc. 1633 fr. 3
Engraved 1853-1876 by Domenico Casanova

fragment pars_superior
0(= Vol. 2, p. 215 (PHerc. 1506, col. 11, 22-29)) fragment pars_inferior
0(= Vol. 2, p. 214 (PHerc. 1506, col. 10, 16-22)) fragment 4P.Herc. 1633 fr. 4
Engraved 1853-1876 by Ferdinando Ventrella

(pag. med.) [⁦ -ca.?- ⁩]ἐπὶ τὸν Διο[γένην⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]παρέσται περι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντων καινησ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οντων καὶ πα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ησιον, ὧι Σόλω[ν⁦ -ca.?- ⁩]-
εβάλετο καὶ Χαώ[νδας⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς Καλλισ  ̣λης καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αντος ο̣  ̣  ̣τοισδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γματ  ̣  ̣ι πολε[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]χιν  ̣  ̣τ  ̣  ̣τα δευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μετ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τησα[⁦ -ca.?- ⁩]
(inferior pars) [⁦ -ca.?- ⁩]τοισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι τῶν π[ο̣λιτι]κ[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]τι  ̣  ̣μουσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσθαι δι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου καὶ τοῖς κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μονα  ̣ιστευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκ  ̣  ̣  ̣ιφ  ̣νηα[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]κατ' ἐνιαυτὸν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ ἀγῶνας[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]βιουσουλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τἀνάλογον[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 1633 fr. 5
Engraved 1853-1876 by Carlo Orazi

(pag. sin.) διστα[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν φιλ[⁦ -ca.?- ⁩]
νοντω[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ πολ[⁦ -ca.?- ⁩]
5λου γελο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τους τοι[⁦ -ca.?- ⁩]
σικαταλ[⁦ -ca.?- ⁩]
λις οὐδε[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τῶν γ[⁦ -ca.?- ⁩]
10τροπο[⁦ -ca.?- ⁩]
κηθει[⁦ -ca.?- ⁩]
τηνων[⁦ -ca.?- ⁩]
τουσιν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ητε[⁦ -ca.?- ⁩]
15καὶ τοὺς[⁦ -ca.?- ⁩]
τορενκ[⁦ -ca.?- ⁩]
καθάπε[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
σιντω[⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣  ̣  ̣  ̣μψιν[⁦ -ca.?- ⁩]
νησαξ[⁦ -ca.?- ⁩]
βηκεν[⁦ -ca.?- ⁩]
πολιτο[⁦ -ca.?- ⁩]
θως δὲ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
25ειστεον[⁦ -ca.?- ⁩]
νων κο[⁦ -ca.?- ⁩]
πραγμα[⁦ -ca.?- ⁩]
κασι τὸν[⁦ -ca.?- ⁩]
ονδιαμι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6P.Herc. 1633 fr. 6
Engraved 1853-1876 by Domenico Casanova

(pag. sin.) πολλοῦ καὶ τω[⁦ -ca.?- ⁩]
λειτικὴν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
τρε  ̣  ̣υς τοῖς[⁦ -ca.?- ⁩]
νων πῶς δια[⁦ -ca.?- ⁩]
5ταν τις ειγ[⁦ -ca.?- ⁩]
τοις   ̣  ̣αι γὰρ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τομασ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
κακοπαθίας[⁦ -ca.?- ⁩]
χισ  ̣  ̣  ̣σιν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ τῶν πολλο[⁦ -ca.?- ⁩]
λων καιμ[⁦ -ca.?- ⁩]
μηεθεσι[⁦ -ca.?- ⁩]
λα  ̣  ̣  ̣τοισμ[⁦ -ca.?- ⁩]
(inferio pars)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αιτοιο[⁦ -ca.?- ⁩]
15καθα̣τωνκ[⁦ -ca.?- ⁩]
κην  ̣  ̣  ̣  ̣μη[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τῶν με[⁦ -ca.?- ⁩]
θιωποιστ[⁦ -ca.?- ⁩]
τινονδιατω[⁦ -ca.?- ⁩]
20πολειτευ[⁦ -ca.?- ⁩]
την ασχον(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
νεγμενον[⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ γενομ[⁦ -ca.?- ⁩]
καθαυτων(*)
fragment 7P.Herc. 1633 fr. 7
Engraved 1853-1876 by Vincenzo Corazza

(pag. med.) [⁦ -ca.?- ⁩]εσεπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατην ἐπὶ τὸν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]προησαμενοισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατη  ̣αν οἱ μὲν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ητ  ̣  ̣  ̣ν οἱ δὲ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιτον  ̣  ̣  ̣εινον καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νει κατὰ Πλάτωνα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονεπερ  ̣  ̣ητω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υκνασ  ̣  ̣  ̣νει[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ηριον η  ̣  ̣καστην(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μους δὲ   ̣  ̣  ̣ψηφιν(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ τῶν πολιτι[κῶν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τισηκα[⁦ -ca.?- ⁩]
(pag. dex.) [⁦ -ca.?- ⁩]λωντ  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]ον καὶ τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]α λόγον
[⁦ -ca.?- ⁩]ων εγιων(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ νευ
[⁦ -ca.?- ⁩]τοις καὶ
20[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ φιλο
[⁦ -ca.?- ⁩]πράγματα
[⁦ -ca.?- ⁩]ναλλα
[⁦ -ca.?- ⁩]ων καὶ κα
[⁦ -ca.?- ⁩]των καὶ δι
25[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὁμοίων
[⁦ -ca.?- ⁩]τῶν ἐπιστη[μῶν]
fragment 3P.Herc. 468 fr. 3
Engraved 1839 by Luigi Corazza

[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣]
χειν γαιησ[⁦ -ca.?- ⁩]
δη προσφερ[⁦ -ca.?- ⁩]
οσυνην ἐπεὶ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
κατασχλιαν· ἀδύ[νατος δ' ἐσ-]
——
5τίν, ἐὰν ἀπὸ ποη[τ̣ικῆς (?)]
μηδαμῶς τέλε[ιον  ̣  ̣  ̣  ̣]
τον μὴ λέγῃ παι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τὴν αἰτίαν ταύτ[ην  ̣  ̣  ̣]
ἁμαρτίαις ἔτι συν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10μενον ταῖς τοιαύτα̣[ις  ̣  ̣]
τῶι λόγωι τούτω[ι  ̣  ̣  ̣]
σεται χρᾶσθαι πε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τικως π̣   ̣  ̣ ανεσι κα   ̣  ̣  ̣  ̣
ραφερ   ̣ ν κατ' ἴσην α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 468 fr. 4
Engraved 1839 by Luigi Corazza

[νόμους καὶ ψη-]
φίσμα[τ̣α καὶ ἐθισμοὺς]
καὶ τὰ παραπλή[σια τού-]
τοις· ἐναργὲς γάρ, ὅτι τ̣ιν[ὲς αὐτῶν]
5καὶ τὰς πόλεις οὕτ[ως ἀπὸ]
τῆς τῶν τοιούτων [ἐμ-]
πειρίας οἰκονομοῦσ[ι. Πολ-]
——
λοὶ δὲ φάσει μόνον δ̣[ιο-]
χ̣υροῦν ἐθέλουσι τὸ [π̣ρο-]
10κείμενον, ὡ[ς] ἔσται δ[ῆ̣λον],
ὅταν ἐπὶ τῆι διακο[π̣ῆι]
παραγενη[θῶ]μεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ιγε   ̣ λ̣ε καὶ μα
fragment 5P.Herc. 468 fr. 5
Engraved 1839 by Luigi Corazza

[ἐν ᾧ]
πολ[ειτικὴν οὐκ εἶναι]
ἐροῦσιν [τὴν πολειτικὴν]
5δύναμιν μὴ προ[σφέρου-]
σαν φιλοσοφίαν, ὥς ἐ[στι]
μὲν χρεία φιλοσοφία[ς],
οὐκ ἀρνοῦντ[αι], σὺ δ', ὅτ[ι]
τὴν πολειτικὴν δύνα-
10μιν ἡ ῥητορικὴ περιτ[ί-]
θησ̣ιν, οὐκ ἀναιρεῖς. Καὶ
——
κατ' ἄλλον δὲ τρόπον [οὐ-]
κ ἀ[π]ορήσουσιν οὐδὲ κα-
τὰ τὰς φορὰς τῶν Στω-
15ικῶν πρὸς τοὺς λόγους ἀπαντᾶν
χαρ̣ακτηρικῶς· κατὰ [λό-]
[γον γὰ]ρ ἐκεί[ν]ων οἱ μὲν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οι τὸν σοφὸν   ̣  ̣  ̣
fragment 6P.Herc. 468 fr. 6
Engraved 1839 by Luigi Corazza

[ἰα-]
τρὸς οὐδὲ̣ [κυβερνήτης]
5οὐδὲ ζῳγράφος τεχνί-
της, οἰκείας οὔκ εἰσιν [ἐπισ-]
τήμης οὐδὲ τὴν δύνα-
μιν ἔχουσιν, ὅτι τὴν θέ-
λησιν πολλάκις οὐ προσ-
10ειλήφασιν οἱ μὲν τοῦ σ[ώ-]
ζειν ἀλλὰ τοῦ περιτρέ-
πειν, ὁ δὲ τοῦ καλοὺ[ς] δημι-
ουργεῖν πίνακα[ς ἀλλ̣]ὰ το[ῦ]
γρυλλογραφεῖν. Ἐπεὶ κα[ὶ]
——
15θέλειν ἐρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβους ε
δι - ca.11 - καὶ δηιο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἀσχο̣
fragment 7P.Herc. 468 fr. 7
Engraved 1839 by Vincenzo Corazza

5το μὴ κωλύεσθα[ι φεύγειν]
τινὰς τὰς κακίας· ἔ[πει-]
τα καθάπερ ἰατρὸν ἀ[γ̣α-]
θὸν εἶναι καὶ τέκτον[α]
καὶ κυβερνήτην καὶ [ζῳ-]
10γράφον, οὕτως καὶ πολειτι-
15κὸν ἀγαθόν· οἱ δὲ περ[ὶ τὸν]
[ἀγα̣]θὸν ἄνθρωποι   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μετασδεχ
fragment 8P.Herc. 468 fr. 8
Engraved 1839 by Vincenzo Corazza

-θυμία θαυμαστ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δὲ ἀδυναμίας δι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τον ἐκ̣ τῶν γυνα[ικοθύ-]
μων βλασφημιῶν· [ἐ̣πεὶ ὅ-]
5ταν ὑπὸ τῶν μαλλ   ̣  ̣  ̣
κηκετων(*) τοπνοσω   ̣  ̣
ὁμοίας λαμβάνωμε[ν, δι-]
αμασ[τιγ̣]οῦμεν τὴν   ̣
παν - ca.11 - ὑφ' ὧν
10γα [⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλὰ το̣
——

Apparatus


^ 1.4. Sudhaus : ονο pap.
^ 1.7. Sudhaus : εν pap.
^ 1.14. Sudhaus : ησηθων pap.
^ 1.16. Sudhaus : ει pap.
^ 1.16. Sudhaus : ε   ̣  ̣  ̣  ̣ pap.
^ 1.17. Sudhaus : παντων pap.
^ 2.4. pap. : παρωρικέ Sudhaus
^ 3.3. Sudhaus : πρω pap.
^ 3.4. Sudhaus :   ̣  ̣ τορασεμ   ̣ υνεται pap.
^ 4.10. Sudhaus : φο   ̣ νασηρητορασ pap.
^ 7.8. pap. : συμβ (?) Sudhaus
^ 12.7. Sudhaus : στησ pap.
^ 12.12. pap. : παρασκευάσει Sudhaus
^ 5.3. pap. : Ἐμπεδοκλῆς Sudhaus
^ 1.27. l. ἐξέθηκε
^ 2.6. l. [συμφόρ]ων
^ 5.29. or οὐδ̣[εὶς]
^ 6.49. or μάλισθ'τ
^ 9.42. l. ἀγαθ̣ῶν
^ 13.2. or ἰατροὶ τ
^ 15.9. or χων
^ 15.10. or κε[  ̣]ρησ
^ 17.6. or πείθειν δ[  ̣] (?)
^ 19.3. or παρελεισθαι
^ 23b.3. l. ἀληθιναῖς
^ 2.3. l. καθηγήσ[εται] (corr)
^ 3.3. l. τηγορουμένη (corr)
^ 5.6. l. ῆι
^ 5.7. l. ῆι
^ 6.4. l. ῆι
^ 6.15. l. ηι
^ 7.5. l. ώι
^ 9.2. l. ε (corr)
^ 9.2.
^ 9.2. l. (corr)
^ 9.2. l. ζ (corr)
^ 9.3. l. πὶ (corr)
^ 9.4. l. ἐ (corr)
^ 9.7.
^ 9.7. l. (corr)
^ 9.10. l. ν (corr)
^ 9.12. l. κ (corr)
^ 10b.2.
^ 10b.2. l. ἑ. (corr)
^ 11a.4. l. ῆι
^ 11a.5. l. [ηι]
^ 12a.6. l. ἐξέδρων (corr)
^ 13a.10.
^ 13a.10. l. μάλ̣ι̣[στα] (corr)
^ 13a.12. l. τοὺς (corr)
^ 13b.1. l. [ῆι]
^ 15.3. l. ωι
^ 17a.6. l. ποθέ (corr)
^ 22a.3. l. αι
^ 22b.9. l. υ̣ (corr)
^ 22b.12. l. τ (corr)
^ 24a.4. l. ἐξασφαλίζεται (corr)
^ 6.7. l. πολλὰς (ex PHerc. 1506, col. 3, 17) (corr)
^ 6.21. l. ἀσχολίαν(ex PHerc. 1506, col. 4, 2) (corr)
^ 6.24. l. καθ' αὑτόν(ex PHerc. 1506, col. 4, 4) (corr)
^ 7.10. or δικαστήν
^ 7.11. or νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα
^ 7.17. l. ἐπῶν (corr)
^ 8.6. pap. : ο̣ἰ̣κετῶν Sudhaus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.