Papyri.info

sign in

= P.Herc. 495 = Trismegistos 62425 = LDAB 3598Introduction

This papyrus has been digitally edited by Tina Heindel and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62425 [xml]

fragment 1sin

column 1P.Herc. 495 fr. 1sin col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣  ̣
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣κ̣λ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νε̣ι̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔ̣φη̣   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σπ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]λα[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩]σε  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣η  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩ ὦ ἄ]ν̣θ̣ρ̣ωπ̣ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣αλην
column 2P.Herc. 495 fr. 1sin col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]η̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣οτ̣εσοκ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣η̣  ̣  ̣  ̣εκηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ἀ̣λλ' ἀεὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καί] ποτε ὦ̣ [σύ γ'], ἠρώτησ[εν, ⁦ -ca.?- ⁩]
η̣ν̣[  ̣]ν̣οστη̣  ̣  ̣μουπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣α̣τρι[  ̣  ̣]οπλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 495 fr. 1sin col. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]φρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εαγ  ̣  ̣φ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ἔ̣φη̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εω[⁦ -ca.?- ⁩]
5ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αφ[⁦ -ca.?- ⁩]πα̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
π[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 495 fr. 1sin col. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]ε φ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εως̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]πλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 1

column 1P.Herc. 495 fr. 1 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]θα̣[  ̣  ̣  ̣]ησ̣[  ̣  ̣]αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ίζει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οφον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ψ̣  ̣  ̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩ Σωκ]ράτης [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ Ξα]ν̣θίππ̣η̣ν λα[  ̣  ̣  ̣]με
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣εχ π̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τ̣εσ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]στ  ̣νυν[⁦ -ca.?- ⁩]μπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣  ̣μι  ̣  ̣διοκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣γενε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣οκαιεν
column 2P.Herc. 495 fr. 1 col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]τα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουσιν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]εττ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
8ε[⁦ -ca.?- ⁩]
θ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣  ̣  ̣σθαικαν
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νισ̣ων[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 495 fr. 1 col. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]ταν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ρκα  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οἰκίαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣νε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2

column 1P.Herc. 495 fr. 2 col. 1

  ̣  ̣πο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀνθρω[π⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣στερ[⁦ -ca.?- ⁩ Ἕρμιπ-]
πός φη[σιν ⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 495 fr. 2 col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]μετι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν δ' ἑαυτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην καὶ μη[⁦ -ca.?- ⁩]
φα[⁦ -ca.?- ⁩] δρᾶμα λ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ταισπα φθ̣ι̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]α̣θ̣μα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πεμ[⁦ -ca.?- ⁩ φιλ]οσοφεῖν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σιν οδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εἶναι δ[έ ⁦ -ca.?- ⁩]
Sottoposto 1P.Herc. 495 fr. 2 sottoposto 1

  ̣πα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λόγον πε[ρὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣αβὼν αὐτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τῆι ἀφωνίαι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3P.Herc. 495 fr. 3

[⁦ -ca.?- ⁩γρά]ψαν[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ διὰ τὴν εὐ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣αν ἀ]ποστῆσαι. Ἐπεὶ
[δ' Αἰ]σχίνης ἑωρᾶτο πιε-
5[ζούμ]ενος ὑπὸ τῆς πενί-
[ας   ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ τοῦ λόγου
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ ἐθίζεσθαι
[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]ωκράτους πα
Sottoposto 1

column 1P.Herc. 495 fr. 3 sottoposto 1 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]ωκρά-
[της ⁦ -ca.?- ⁩]ιπα
column 2P.Herc. 495 fr. 3 sottoposto 1 col. 2

διὰ πα̣[ντός   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἱ-]
κανά[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπαγ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ ο̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
Sottoposto 2

column 1P.Herc. 495 fr. 3 sottoposto 2 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]ειν φη-
σιν [  ̣  ̣]  ̣αισσχε
[⁦ -ca.?- ⁩]νόμ̣ενος αι
column 2P.Herc. 495 fr. 3 sottoposto 2 col. 2

τινος[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν χεῖρα[⁦ -ca.?- ⁩]
σειεν ὡς[⁦ -ca.?- ⁩]
τραπη[⁦ -ca.?- ⁩]
5ουν οὐδ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4

column 1P.Herc. 495 fr. 4 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]των̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υψ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 495 fr. 4 col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ουν[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ν ἔφη̣ κάρδοπο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ηιραφ  ̣  ̣  ̣ειδ  ̣  ̣ηεα[⁦ -ca.?- ⁩]
το̣πουν εἴπω   ̣ ουκα[⁦ -ca.?- ⁩]
5τον καὶ προσενέγκα[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ περιπατῶν   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυ  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γα[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
13αι[⁦ -ca.?- ⁩]
αυ  ̣  ̣  ̣  ̣ων[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣  ̣φαι[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το-]
ῖς ἰδίοις σπ[έρμασι ⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 495 fr. 4 col. 3

εγ[⁦ -ca.?- ⁩]
μον[⁦ -ca.?- ⁩]
υπ[⁦ -ca.?- ⁩]
ισα[⁦ -ca.?- ⁩]
5νεαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
θη  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
ὄντα [ἐν φιλοσο]φία[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5

Col 1P.Herc. 495 fr. 5 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσχαι  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]μιδ  ̣η̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ἀκροατ̣[αὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ φύ]λακος
5[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀθη]ναῖοι
[⁦ -ca.?- ⁩ αἰ]τίας[⁦ -ca.?- ⁩]
Col 2P.Herc. 495 fr. 5 col. 2

ια[⁦ -ca.?- ⁩]
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τορα[⁦ -ca.?- ⁩]
ωι τε̣θ̣ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
λετ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νο[⁦ -ca.?- ⁩]ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
10σι[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
12ο[⁦ -ca.?- ⁩]
πο  ̣  ̣ου  ̣  ̣παυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Col 3P.Herc. 495 fr. 5 col. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ἱ θεο[ί ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νομ  ̣ενο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]οποι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τινων[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]ωτησ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩ κα]τ̣α̣στροφη  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ελ  ̣  ̣ον εἶναι ν
[⁦ -ca.?- ⁩]ειτη  ̣ μεθ' ἑαυτοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]οσον [ἀ]πα̣λ̣λ̣αγῆς ἂν τοσ
[⁦ -ca.?- ⁩]οὔκουν, ἔφη, φρον -
Col 4P.Herc. 495 fr. 5 col. 4

[τίζετε ⁦ -ca.?- ⁩] fragment 6

column 1P.Herc. 495 fr. 6 col. 1

[⁦ -ca.?- ⁩] ταῦτα
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣δ̣ ἀφελ-
[⁦ -ca.?- ⁩κομένου δ' Αἰ]σχίνου διὰ
[⁦ -ca.?- ⁩τὴν ἀπορ]ί̣αν [⁦ -ca.?- ⁩] τον
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιοτο̣  ̣ι̣ωνια
column 2P.Herc. 495 fr. 6 col. 2

ο̣γων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
4θ̣απ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ν̣εχθρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ  ̣σ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λημα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πει[⁦ -ca.?- ⁩]
10ιππ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7P.Herc. 495 fr. 7

[  ̣  ̣]  ̣  ̣ μὲν το[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ην  ̣  ̣αλαι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣εσ  ̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]δ[ει]νὸν γὰρ τὸ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣]καὶ Διογ[έ]ν[ης ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἔσκ ⁦ -ca.?- ⁩]ωπ̣τ̣ον εγ  ̣  ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]ἐνεγ[κεῖ]ν τοι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8

column 1P.Herc. 495 fr. 8 col. 1

[4 lines missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩
[2 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]κινδυ- ((filler))
[⁦ -ca.?- ⁩ ν]σ̣τίαν αὐ
10⁦ -ca.?- ⁩]του ((filler))
column 2P.Herc. 495 fr. 8 col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ιν[  ̣  ̣Ἕρ-]
[μιπ]π̣ος ἐ[ν   ̣  ̣  ̣] καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[γρά]φειν   ̣  ̣  ̣  ̣ερ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μασ  ̣εν  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ἀπὸ πρ̣ώτ[ης ⁦ -ca.?- ⁩]λι[⁦ -ca.?- ⁩]
δε[  ̣  ̣]αρχ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἀλ-]
λὰ τῶν ι  ̣  ̣νδ  ̣  ̣[οὐκ ἀνε-]
κτὸν γενέσθαι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸν Διονύσιον̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10τεσθα̣ι̣ Δίωνι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 495 fr. 9

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πιεσε  ̣μα̣  ̣  ̣ τινες [Ξενο-]
φῶντι μετ[ὰ τ]ὴ[ν Ἀθηνῶν ἅλω-]
σιν στρατευσ[α]μέν[ωι εἰς ⁦ -ca.?- ⁩]
5τὴν Ἀσίαν, Πλάτωνι δ[έ ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10

column 1P.Herc. 495 fr. 10 col. 1

[2 lines missing]
3ιψα
[1 line missing]
5  ̣ραμμε
  ̣ατντη
[1 line missing]
column 2P.Herc. 495 fr. 10 col. 2

δ  ̣  ̣ [τ]ῆς πολιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ-]
ρί[σ]τη πό[λ]ις [⁦ -ca.?- ⁩ ἀλ-]
λ' ἀκολουθ[εῖν ⁦ -ca.?- ⁩]
μην αὗ[τ]αι ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5οὐδεν  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτο  ̣  ̣  ̣ι̣νεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
νῦν δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]ζασ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11P.Herc. 495 fr. 11

αν[⁦ -ca.?- ⁩]οισ[⁦ -ca.?- ⁩]ρα
[⁦ -ca.?- ⁩]νοικ  ̣  ̣ασ
  ̣μα[⁦ -ca.?- ⁩  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]οικ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οι  ̣  ̣  ̣δ
5  ̣κι  ̣ Δ̣ι̣ο̣σκούρους   ̣  ̣  ̣  ̣ ριδ  ̣
τ  ̣γ  ̣  ̣αι Π̣λάτωνος [μ]αθητῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
ομο  ̣  ̣οιστα  ̣  ̣ν  ̣  ̣ελ̣ι̣ουταμεν
ενοισ  ̣ειν  ̣αμενη  ̣  ̣  ̣τηρε
fragment 12P.Herc. 495 fr. 12
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[  ̣  ̣ τ]ὰ̣ πολι[τι]κ̣ὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] Ἀ̣θη̣[ν]αίων ἐξ Α[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο-]
[στ]άντ̣ων, μετ' ἐκφο̣ρᾶ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[δ]ὲ̣ λα̣μπρᾶς ἔθαψε, κ̣[αθ]ά[περ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[ἐ]μαρ̣τύρησε Ξεν̣ο̣[  ̣  ̣]τει
fragment 13P.Herc. 495 fr. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]ως πο-
[⁦ -ca.?- ⁩λ] δὲ [σω]φρόνως
[⁦ -ca.?- ⁩]ατενλ  ̣  ̣ανε
[⁦ -ca.?- ⁩ μετ' εὐτ]α̣ξίας εἰπεῖν
fragment 1ΟP.Herc. 495 fr. 10

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δὲ αὐ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ην καὶ μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣ ἄν]δρα μάλ[α⁦ -ca.?- ⁩]
ταῖς πλ  ̣φθιν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣ γ]νώμα̣[ις⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ φιλ]οσοφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενα̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.