Papyri.info

sign in

= P.Herc. 862 = Trismegistos 62430 = LDAB 3603Introduction

This papyrus has been digitally edited by Vincenzo Damiani and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62430 [xml]

column 2P.Herc. 862 col. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ριτησω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησα φιλοδόξως̣ ο̣ι̣ο̣ν̣
  ̣  ̣ιν̣σασιο̣ κεκραγὼς ασγ  ̣
  ̣ε τοῖς συ̣νφιλοσοφοῦσιν
5  ̣  ̣αντὶ γὰρ Ἐπικούρο[υ]  ̣ατα
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣νιτ  ̣  ̣  ̣  ̣λων
[⁦ -ca.?- ⁩]ο
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9[⁦ -ca.?- ⁩]αθη[⁦ -ca.?- ⁩]
10πραγ̣[μ]ατείας το[ὺς ἀπερ-]
ριμμένους ἀναγαγ̣ών,
καὶ καθάπερ ὁ Λυγκ[ε]ὺς ἀν-
θρώπο[υ(?)]ς ἐξετίθει [τῶ(?)]ν ἄλ-
λων ἐπιγραφομέν̣ων
15παντ̣[ο]ίας ἀγωγὰς πά̣λιν
column 3P.Herc. 862 col. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]αφην[⁦ -ca.?- ⁩]
προσ(*)αγ̣ορεύειν ι  ̣  ̣  ̣ τὸν
Μητρόδωρον. ὃ δι[α]ρρέ
——
ο[ν]τος ἤ[δ]η τοῦ πρὸς αὐτὸν
5πό̣νο̣υ̣ καὶ τῆς φιλο̣[σ]ο̣φίας
αν  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ατρι
χομει[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9τροπ  ̣ν̣αδ[⁦ -ca.?- ⁩]
10τιν εἰπεῖν ἐξέδωκα σ  ̣ν
διακούω̣ν̣ καὶ ἀνα̣γιν̣ώ[σ-]
κων τὰ τἀνδρὸς ὑπεμνη-
ματι[σ]άμην ἕως μ̣ὲν αὐ-
τὸς εἶχον εἶτα παντοδα[π(?)]
column 4P.Herc. 862 col. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὴν δ[ιδα]σκαλ(*)[ίαν(?)]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν̣  ̣  ̣τινων καὶ πα  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σαυτουτωνν̣η̣λεη  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]υς ἄπαντας λεν  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8[⁦ -ca.?- ⁩]ντωε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μη  ̣γεναιτοισσ  ̣  ̣  ̣ωσκε
10περὶ [τ]ῶν ἐν τῆ(*) ι  ̣[  ̣(?)] δεικνυ-
αιπ  ̣λαδεαυτο  ̣λοχην δέ-
δει[κτ]αι τρόπον ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χει  ̣ κ̣ατηγορίας οὐκ ἐπι-
δεικτικὸν ὡς ἀπεδοκιμα
column 5P.Herc. 862 col. 5

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣παρανει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ολλασ  ̣σεγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οστειντεκα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]υνανεομσ[⁦ -ca.?- ⁩]
διαπαντὸς η  ̣  ̣  ̣  ̣σα  ̣  ̣  ̣
χ[ρε(?)]ιωδεστέρον β̣υβλίων [⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 862 col. 6

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2α̣  ̣  ̣λοπ  ̣  ̣  ̣οισουτω  ̣  ̣  ̣  ̣
σι μετὰ τῆ̣ς λιθινότητος
  ̣  ̣  ̣νεπα  ̣τους εἶναι   ̣  ̣ι
5θηριωδῶς̣ λυμαντ[ηρ(?)]  ̣  ̣
κἀκεῖνο̣[ς] κ̣αὶ τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
θων ἰδ[ίω(?)]ς, μᾶλλον δὲ
καὶ πάν̣[τω(?)]ν ἁπλῶς τῶν
column 7P.Herc. 862 col. 7

[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ κα[⁦ -ca.?- ⁩]υρο
α  ̣  ̣  ̣  ̣ηψεισψ1[⁦ -ca.?- ⁩]λε
ἐτρέπετο κα[⁦ -ca.?- ⁩]λευ
5ρος τοῦ χρόνου [⁦ -ca.?- ⁩]ει
[⁦ -ca.?- ⁩]υτο[⁦ -ca.?- ⁩]ιναι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8ην  ̣  ̣  ̣  ̣[ιλ(?)]ησαν  ̣  ̣τη ἐ̣πε-
νεγκ[ε]ῖν ἀνθρώπ(*)ω<ι> μη
10τ̣αμι  ̣  ̣ιας  ̣υ κακίαν ον
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιξουτοις, οἷοι γὰρ
ἠκ(*)[o]λ[o]ύθησαν ὅσας ἅ-
παντε̣ς ἔσχον οἱ συνε-
λασθέν̣τες ὑπὸ τῆς μυθο-
15[λογίας]
column 8P.Herc. 862 col. 8

τρόπ̣[ο]ν τοῦτον, ὡ̣ς Ἐπι-
κούρου τὰς ἑαυτοῦ διεξό-
[δο]υς εὖ καλούντ[ο]ς, οὐ μᾶλ-
λον Ἐπικούρω(*) συνε(ιπ)(*)-
5οῦσιν(*) ἢ τῶν ἁπασῶν αι
[⁦ -ca.?- ⁩] διό[π(?)]ερ ουμενει
[⁦ -ca.?- ⁩]ναξιων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χρωμε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10[⁦ -ca.?- ⁩]μενα[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣  ̣  ̣ησνιψ1ε[⁦ -ca.?- ⁩]
σ  ̣  ̣σει  ̣ειασησει[⁦ -ca.?- ⁩]
κ  ̣  ̣ισ̣αφηνιξομε[⁦ -ca.?- ⁩]
ω  ̣ι  ̣αι  ̣ροφ[⁦ -ca.?- ⁩]λοι
15δ[ι]εξερχόμεθα, τούτω<ν(?)>
δ' [ο]ὐδὲ εἶς ουδέπ̣οτε π̣[α-]
ρόντος τινὸς τῶν ειμη
column 9P.Herc. 862 col. 9
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

η πάσης ἀνεννόη[τοι(?)]
π̣αιδείας συνίασι τὰ [ἐν]
τοῖς βυβλίοις καὶ πάντα
καὶ αφ' ἑαυτῶν καὶ καθ' ὃν
5ἂν χρό̣νον π̣ρώτως ἐπ[αι-]
[σθ(?)]ων̣τ̣αι, καὶ τόσα δέρμα-
[τα(?)] οωνλαρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12[⁦ -ca.?- ⁩]φησαπ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κα]θ' ἅπαντο[ς π]ροτει-
νόμενον, ὅσον μὴ μο-
15νοις ἐφ̣ικτόν ἐστ̣[ι] τοῖς
τελειωθεῖσιν, ε[ἰώ]θ̣η νὴ
Δία χωρὶς ἀσκήσεως
καὶ συ[γ]γ̣υμνασίας ἁπά-
σης ἕτοιμον ἡμῖν γί-
20[γνεσθαι(?)]
column 10P.Herc. 862 col. 10
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

δσν ἐ̣ξ ο̣ἰκονομ̣[ίας(?)]
ὑπερβαίνειν οι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τῶν σπαλάκων ἧττον
βλέποντες αἱροῦνται τὰ
5πάντα πῶς ποιοῦμεν ἐ-
κάστοτε ἃ λέγω κἀν ταῖς
διατρι[βαῖς κ]ἀ(*)ν τ̣οῖς ὑπο-
μνήμ̣[ασι]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μη
  ̣υν[⁦ -ca.?- ⁩]αμε
10  ̣  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]ωσι
10a  ̣[⁦ -ca.?- ⁩
[2 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩]ο[⁦ -ca.?- ⁩]τονη  ̣  ̣ασ
ουν διωκομένους φα-
σιν ὑφ' ἑαυτῶν καὶ τοῦ
15καταπτάντ̣ος ἐκ τῶν Ἀ-
θηνῶν βυ[β]λίου τὴν ἄ-
φετον ἐξουσίαν τοῦ λε-
γειν ἣ γρ[ά]φε[ι]ν ἃ δή ποτ̣' εἰς
[νοῦν(?) ἔρχεται(?)]
column 11P.Herc. 862 col. 11
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

ἔφαμεν̣  ̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
ἡμῖν εἶνα[ι] καὶ λέγειν τι
καὶ συγγράφειν, τινὲς μὲν
καὶ αὐτοί φασιν ἔνια ποι-
5εῖν καὶ δύν(*)ασθαι, τινὲς
δὲ κατ' ὀλίγον προαγό-
μ̣[ε]νο̣[ι(?)] κα[τὰ(?)] πάντας   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣νπ  ̣  ̣  ̣  ̣μεντι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν̣ιοι[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ανε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12ουδ[⁦ -ca.?- ⁩]
ρον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν ἀλλὰ μετα -
——
νοο̣ῦντας ἢ καὶ πρότε-
15ρον ἔτι συμφονοῦντας
ἡμῖν ἢ κατὰ π̣άν ἢ κατα
ποσὸν οὐκ ἂν ἐπιμεμ-
φοίμην, οὐδ' ἐφ' ὅσον ο
column 12P.Herc. 862 col. 12
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αικα[κ(?)]  ̣παραι[  ̣(?)]
πρη  ̣  ̣εν[α(?)]ν̣ περ[ι]τ̣τῶν
ἀκηκοέναι, διότι δὲ ου-
δὲν δύναν[τ]αι ποιεῖν τῶν
5ἐκκειμένων· οἱ δὲ καὶ
[συ(?)]γγρύζοντες ἐκ τ̣ῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θέντω[ν]· π̣ωσα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11[⁦ -ca.?- ⁩]νη  ̣  ̣  ̣  ̣λαν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κατέστησε καὶ δ[ιε]κήρυ-
ξεν ἀσεβὲς εἶναι τὸ ποιεῖν
ἄλλως, καὶ φανήσ̣εται συγ-
15γεγραφὼς οὐδὲν ἁπλῶς
ἔξω τῶν ὑποδεδειγμέ-
νων εἰδῶν. ἡμεῖς τε [⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 862 col. 13
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

μεν  ̣  ̣νια[⁦ -ca.?- ⁩]
μᾶλλον διακρι[β]ωθησ[ό-]
μενον οὕτω κεφαλαιω-
δῶς ἐπισεσημάνθω. δι -
——
5ότι δὲ οὐχὶ νῦν διὰ τὰ
βάρ̣η τῶν παπυριτῶν καὶ
τὴν γε[γ]ονυ̣[ῖ]αν αὐτο̣[ῦ(?) Ἐ-]
πικούρ[ου(?)] αν  ̣  ̣  ̣  ̣ην
τωσπο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ας καὶ τ[οί(?)]ας ἄλλας προσ-
οίσεται διαφορὰς οὐδὲν
15ἐφελκομένας τῶν ὀνει-
διζομένων Νικάνορι-
καὶ τοῖς ὁμοίοις· ὅθεν ὁ
τὰ παρὰ τοῖς ἀνδράσιν α
column 14P.Herc. 862 col. 14
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

ει[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπιτίμη̣σιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αρ
δὴ τῶν ἄλλων συ[να]γωγὴν
τ ἐπ[επ(?)]ίεξε τὸ γέν[ος(?)] τῶν
5ἐπιτροχ̣ασμῶν, καὶ τῶν
παρὰ τοῖς ἀνδρ[ά]σιν ἐξη-
[γήσ(?)]εις, καί τ[ι]νων ὕστερον
ἐναπο[τε]θέντω[ν] εγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αμ[⁦ -ca.?- ⁩]το[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3.2. l. ν (corr)
^ 4.2. l. σ (corr)
^ 4.10. l. ῆι
^ 7.9. l. τ (corr)
^ 7.12. l. ρ (corr)
^ 8.4. l. ωι
^ 8.4.
^ 8.5. or συνε(ργ)οῦσιν
^ 10.7. l. ω (corr)
^ 11.5. l. σ (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.