Papyri.info

sign in

= Trismegistos 62436 = LDAB 3609Introduction

This papyrus has been digitally edited by Birgit Breuer and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62436 [xml]

fragment 5Engraved 1839-1843 by Carlo Orazi

λον μα  ̣ο̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὸ δυσέφο̣[δον]
αποεμεαυ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νκ  ̣  ̣
σεντωσλου  ̣  ̣επικ  ̣  ̣  ̣  ̣
5τηκετασον  ̣  ̣  ̣ καὶ θαρ-
ρούντως διατενοῦνται
πολυ[ο]νειδίας εἶναι τὸν
  ̣αν
fragment 6Engraved 1839-1843 by Carlo Orazi

ατων  ̣  ̣  ̣αταρς.
[⁦ -ca.?- ⁩]εν  ̣  ̣ καλὸς
[⁦ -ca.?- ⁩]των ταῖς
το [⁦ -ca.?- ⁩]τα  ̣  ̣οτω
5[⁦ -ca.?- ⁩]αρν  ̣  ̣  ̣νο
[⁦ -ca.?- ⁩]ας  ̣  ̣  ̣  ̣ακο
[1 line missing]
8  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θαι συγκατατί-
θεσθα[ι κ]αὶ διαμερίζε-
10σθαι μέ[ν]τοι τοὺς μανθά-
νοντας ἄλλους εἰς ἄλλα
μετὰ τὴν εἰρημένην
καὶ διὰ τὰς ἐμφαινομέ-
νας ἢ τον  ̣  ̣  ̣  ̣αδε  ̣  ̣  ̣
15καὶ μον[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

καὶ λοι[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸν νόμ[ον] τοδις  ̣  ̣  ̣  ̣
ται ἀγαθὸν εἶναι, [εἴτ' ἐπι-]
μελητέον η[ν] το[ῦ φιλη-]
5δ[οῦς] ἢ οὐκ ἐπ[ι]μελ[ητέ-]
ον, ἐμφατικὸ[ν] δὲ τὸ κα-
τάρξασθαι τῆς [λέ]ξ̣εως
εὐθὺς οὕτω· δι' οὗ γίνε-
ται τὸ ζῆν ἀλ̣[ύ]π̣ως, ἐπι-
10μελητέον το[ύ]του, δι' οὗ
δὲ [μ]ὴ γίνετ' , οὐδαμῶς  ̣
τὸ μὲν γὰρ ἐ[ν οἵ]α[ις] πέ-
πτωκε, πολλῆς δεῖτα̣ι
σκέψεως κα[ὶ] κα[τὰ τ]ὴν
15ἐπαναγ̣ωγ̣[ὴν]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣
την  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ξηναι ὑπο̣  ̣
ειαν  ̣  ̣  ̣  ̣ παθ̣ητ̣ικὴν
λ̣ισειστ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣και[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νοις καὶ τα  ̣  ̣  ̣  ̣
λ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ ἴδια μὲν κοι[νοῖς]
συμ[μίξα]ντα καὶ κατο.
χω  ̣  ̣  ̣ι̣ι̣ερας  ̣νπερ  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αυτα  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον ὁτὲ [μὲν] οὕτως,
[ὁτὲ δ]ὲ στοχασμῶι θηρεύ-
[ε]ιν τῶι κρατίστωι, καὶ μη-
[δὲ] τ[έχν]ην εἶναι τὸ καθό-
10[λου τοῦ π]ε[ίθ]ειν ἀλ[λὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νο κἂν βίον
[⁦ -ca.?- ⁩]ει καὶ ταύτην
[⁦ -ca.?- ⁩]έον λέγε[ι  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ινικη  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
fragment 9Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[3 lines missing]
4ρ[η]μένοις
5κἂν μ[ή γ' , ἀλ]λ' ὅπε[ρ] π̣ρο-
ε[ίρηται ἐ]ν οἷς
τοι[ο]ῦ[το]
κα  ̣ιε  ̣  ̣αι τὸ τὸν κα[θ]εύδοντα Ὀδυσσέα μη
  ̣  ̣  ̣  ̣θῆναι λ- ca.9 -
10  ̣  ̣  ̣θαι διὰ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
αν ἀλλ' οὐ διὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
θῆναι· τάχα δ[ὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
[Αἰ]όλου τὸ π[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣απετον[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣  ̣  ̣θονο [⁦ -ca.?- ⁩] διά τε τὸν   ̣  ̣  ̣ φθόνον’
fragment 10Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[7 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩
  ̣αι τὴν αμ  ̣  ̣  ̣  ̣, ἔτι δὲ
10[τ]ὴν εὐεργε̣σ[ίαν] καὶ τὴν
  ̣  ̣φην̣αι[  ̣  ̣ εὐ]θέως ὅτι
  ̣τεωρεικ  ̣ευολ  ̣  ̣  ̣  ̣υα
  ̣τειν αυ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

πολ̣  ̣  ̣  ̣ι̣πολ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
της  ̣  ̣  ̣ποι[  ̣  ̣  ̣  ̣ δυνά-]
μεως, κα[ὶ τὸ μ]ὲν π̣ρότ[ε-]
ρον ἔργ[ον] οἰήσονται τῆς
5φιλοσο[φί]ας, τὸ δ' ὕστ[ε-]
ρον τῆς [ῥη]τορικῆς. οὐ
——
μὴν ἀλλ[ὰ α]ὐτά γε τὰ συμ-
φέροντα [καὶ] ἀσύμφορα,
ὧν ἐπε[μ]νήσ[θ]η, πληθῶν
10ἐστιν, εἰ δὴ πολεμίοις
πιστεύειν τὰς πόλεις κα[ὶ]
τῶν κρειττό[ν]ων οὐκ ἐπ[ι-]
τρ[ε]πόντων [τ]οῖ[ς ἰ]δίοι[ς]
κ̣αταχρᾶ[σθαι, πε]ρὶ ὧν
15[οὐ]χ ὁ φιλόσ[οφος] ἀλλ' [ὁ]
[χυδαῖος ἱκανὸς] ἐπιγν[ῶ-]
[ναι- ca.15 -] ῥή-
[τωρ]
fragment 12Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

  ̣  ̣  ̣περει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τινδ  ̣  ̣
  ̣  ̣τιναπ  ̣  ̣αυτωισπ.
  ̣  ̣  ̣ατα τῶν δ  ̣  ̣  ̣ω  ̣ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ισιν ὀρθῶς
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι καθόλου δ' ε[ἰ-]
[πεῖ]ν φ[αί]νεται τ[ὸ]ν περὶ
[τῆς] ῥητορικῆς [λ]ό[γο]ν ἐπι-
[δε]έστερον [π]επ[οι]ῆσθαι,
[π]ερ[ὶ] τῆς φιλοσοφίας
10δέ τι[σ]ιν Ἀριστω[ν]εί-
[οις ὑπο]μνήμασιν ἐπί-
[στευεν], ἐν οἷς ἔστι μὲν
  ̣ισο̣  ̣απολια δ' αὐτῶν
τωνοσκα  ̣  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩] τὸ χεῖρον ετη
[⁦ -ca.?- ⁩]ενα α  ̣  ̣δη
[⁦ -ca.?- ⁩]βα  ̣μεν
[1 line missing]
column 3Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

ειν
κ̣αὶ [τὰ ὑγιειν]ὰ καὶ τὰ
νοσ[ηρὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοιης  ̣  ̣  ̣
ματ̣α̣, [δύ]νασ[θ]αι πιθανῶς
5ἐπαινεῖν, ἣν ἂν βουλώ-
μεθα δίαιταν, κα[ὶ] πάλιν
τὴν αὐτ[ὴ]ν ταύτην, ἂν ἡ-
[μῖ]ν δοκῆ(*), ψέγειν· ὥστε
πείθ[ει]ν̣ ̣τ̣ὸν λόγ̣ον, ὅτι
10εἰσὶν ὑγιειναὶ αἱ ὑφ' ἡ-
μῶν λεγόμεναι, ἢ ἐκεί-
νην μᾶλλον τὸν ὑγιαί-
νε̣[ι]ν̣ βουλόμενον. ἡ δὲ
τοιαύτη ἐργολαβεῖν μὲν
15τὰ ἰατ[ρι]κὰ ζητοῦντι, [φη-]
σίν, [οὐ]κ ἂν ἄ[χ]ρηστος
[εἴη], πρὸς [δὲ] τὸ ὑγιαίνειν
[οὐθὲ]ν [ἂν συμ]βάλλ[οι]το --
column 6Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

[εἰ δ' ὀλί]γα τῶν κατὰ
[δό]ξαν ἀληθῆ φαίνε-
τ' εἶναι -- προσῆκον ἀντι-
[θ]εῖναι τὰ κατὰ ματα[ί]αν δό[ξ]αν --
5ὑπόκωφον ἦν, ὃ ὑπ̣ή-
γ̣αγ̣εμὴ τὴν ἀναφ[ο-]
ρὰν ἐπὶ [τ]ὰς ἐν[α]ρ[γεί-]
ας λαμβάνοντα, καὶ μ̣η̣-
δὲ τούτων τελέως ἐ[λ-]
10λ[είπ]ειν τοὺς ῥήτορα[σ]  ̣
ἀλλὰ μὴν ἐν τῶι κατα-
σκευάζειν τὸ προκε[ί]μ[ε-]
νον πρὸς οὐθὲν ἔο[ικ]εν
ἀπὸ τῆς μουσικῆς ἐ-
15πάγειν. οὐ γὰρ η φαυ-
λ̣ότερα τὰ κατ' αὐτ[ὰ] λέ-
[γ]ων, ὑπὲρ ὧν ἐποιε̣ῖτ' α(*)[γ-]
[λογι]σμο[ύ]ς· ἀλλὰ ταῦ̣τα
[μὲ]ν εὐπαρακολ[ο]ύθη-
20[τα πᾶ]σιν ὄντα πέφ̣[υκε]
[τοῖς τὸν] βίον ἐκε[ῖνον προελομένοις]
column 8Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

γωι  ̣  ̣σον[⁦ -ca.?- ⁩]
[γ]ὰρ ἑκα[τ]ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
ται τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηι[⁦ -ca.?- ⁩]
σι φιλόσοφοι κατὰ [δόξαν],
5π̣ερὶ ὧν ἡ φ[ιλοσοφία ἤ-]
νεγ[κε] λόγου[ς οὐ στοχασ-]
τικοὺς ἀλλ' εἰκό̣τας [καὶ ἀ-]
να[γκασ]τικοὺς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μενων  ̣ρειν γ̣  ̣  ̣  ̣ [οἱ δὲ]
10ῥήτορες, ἐπειδ[ὴ οὐ τοῖς]
παγίοις χρῆσ[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εικου  ̣  ̣ογα[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸ γὰρ α  ̣τευς[⁦ -ca.?- ⁩]
τοζ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]
θειρα[⁦ -ca.?- ⁩]
λατε[⁦ -ca.?- ⁩]
τον[⁦ -ca.?- ⁩]
πιθη[⁦ -ca.?- ⁩]
20και[⁦ -ca.?- ⁩]
column 9Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

καιτα  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ ἐπ]ειδὴ μὴ ταῦ[τ' ἰδί-]
[ως π]αρ[έδο]σαν, ἀ[λη-]
θε[ῖς] δὲ καὶ χα[ρίεντας καὶ]
5καλοὺς εἶναι συγχωρή-
σουσιν μέν, ἂν θέληι, φρον-
τιεῖν δ' αὐτῶν οὐδαμῶς
ἐροῦσ[ι]ν ἁμαρτανόν-
των τοῦ συμφέροντος, ἀλ-
10λὰ κἀκείνου καταγνώ-
σεσθαι βαθέως εἰς ψι-
[λ]ὴν ἀλήθειαν ἢ δικαι-
[οσ]ύνην κ[αὶ δ]όξαν κα̣[τασ-]
τ̣ρέφοντος  ̣  ̣ο δ' ἐξ ις  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιμεν πάλι[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι προ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ειμ  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 10Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

σιν του-
τὸν ενπ  ̣  ̣  ̣  ̣οι καὶ [τὸν]
φαῦλον   ̣  ̣  ̣μεναι  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τη [κ]α̣θολικῶς α  ̣  ̣  ̣
5το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιναν δὲ φ  ̣  ̣  ̣  ̣
με [ἐ]παίνους θ̣ηρεύειν
τῶι κρατίστωι στο[χ]α[σμῶι]
δώσου[σι]ν μέν, ἀ̣[ρνήσον-]
ται δ' ἑκάστην [τέχνην]
10[τ]ὴν τοια[ύ]την ἐπ[ι]σ[τ]ή-
μ̣ην ει [αι] καὶ κη̣  ̣  ̣  ̣ον
βεβαίως   ̣υ̣τις̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α,
τὰ δὲ φαῦλα καὶ τὸ συνέ-
[χ]ον τινὲς ει  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣ντες ε  ̣  ̣  ̣  ̣και  ̣  ̣κα
  ̣  ̣α  ̣ιουτ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 15Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εοχω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἑαυτοὺς καὶ ἑ[τέ-]
[ρους ἅ]μ' εὐμαθε̣ῖς [ο]ὐ πεί-
[θουσιν], ἀλλὰ πᾶσα ἡ μελέ-
5[τη ἐσ]τ[ὶ]ν αὐτῶν πρὸς τοὺς
[ὄχλους] καὶ τὰ δικαστήρια.
[ὅθε]ν δὲ πρὸς ἑαυτόν τι ἐ-
ρε̣ῖ, [ο]ὐθεὶς ἐπιμέλεται
οὐδὲ πρὸς συνήθη, πρὸς υἱ-
10όν, πρὸς γυναῖκα. κἂν μὲν
δίκη γένηται πέντε μνῶν,
μ[ε]λ̣ετῶσιν καὶ ἐντεί-
[νο]ν[τ]α̣ι̣, ὅπως πείσουσιν·
[τὸν] δ[έ] που διὰ κενοδοξί-
15[α]ν εἰς μοχθηρὰς επ̣ι-
θ[υμί]ας [τ]άλαντον μέ[λ-]
[λ]οντ[α] ἀναλίσκειν καὶ
[μετὰ τ]ούτου ἑαυτὸν προσ-
α[π]οβάλλειν, [τὸ] τ̣ῆς [γ]υναι-
20[κ]ό̣ο(*), [τὸ τοῦ υἱ]οῦ ς  ̣  ̣  ̣  ̣τοε
  ̣υ  ̣  ̣  ̣τινουακ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 17Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

αὐτὰς   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ε  ̣εν  ̣  ̣  ̣
τὰ λεγ̣όμεν̣α. ἅμα μὲν
γὰρ ἐπ̣αγγέ[λ]λονται πο-
λιτικοὺς πο̣[ι]ή̣σειν καὶ
5χρη̣σίμους [τ]ῆι πόλει καὶ
τοῖς φίλοις, ο(*)μα δ' ἀπολο-
σ(*)οῦνται περὶ τῆς
τέχνης, ὡς οὐκ οὔσης φαύ-
λης ἀλλὰ τῶν [χρ]ωμένων
10αὐτ[ῆ]ι φαύλως· ὥσπερ δυ-
νατὸν τοὺς γενομένους
οἵους δεῖ, [καὶ] τῆι πόλει
χρησίμους καὶ τοῖς φίλοις, ἐν ταύτηι τῆι δυνάμει
ἀγνω[μό]νως [φέρ]εσθ[αι]
15ἢ ἀλλ  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣η  ̣ιδ  ̣  ̣
[ἀ]γ̣νω[μον- ca.10 -]
  ̣υοκα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 18Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

  ̣ερον ὡς ο- ca.10 -
  ̣ειν ἐν Μ̣αραθῶν̣[ι Λακε-]
[δαι]μονίους.τί ου ἐπε[χ]εί-
ρεισ; ἐρωτήσαντος ἔφη·
5ὅτι τὰ στενὰ καὶ τὰς παρό-
δους καταλή[ψ]ονται κ̣[αὶ]
τὰ ὀχυρώματα ἐκπολ[ιορ-]
κήσουσιν. ἐλήλυθας ου
εἰπόντος εἰς Μαρα̣[θ]ῶ̣να;
10οὐκ ἔφη. ἀλλ' ἀκ̣ήκοα[ς] ἐπι-
μελῶς περὶ τού[του] τ[οῦ] τ[ό]που;
τοῦ δ' ἀνανε[ύσ]α[ν]τ[ος] τ̣ί̣ ου ,
ειπεν, ἐπιχε[ιρ]εῖς οὐ[δ'] εἰ-
δώς, εἰ εἰσίν; [τ]οι̣οῦτοί εἰ-
15σιν οἱ σύμβου[λοι] οἱ δοκοῦν-
[τες] ει α[ι] δεινοὶ ἐν ταῖς
[πόλ]εσιν, καὶ λέγουσιν [ο]J-
[μοί]ως τούτωι, οὐθὲν̣ [δὲ ἀπ-]
[ειργ]α[σ]μένο[ι, ὧν λ]έγου[σιν, ἀ]λλ' αὐ[τοὶ]
column 19Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

[1 line missing]
2[  ̣  ̣ εἰ]κῆ(*) δ[έ τι]ς τῶν π[ονη-]
ρῶν ἐνίο̣[τ' ἐν] π̣όλε[σιν]
τῆι τέχνη(*) χρῆτ̣αι. γενο-
5μένους μὲν γὰρ οἵο[υς] δεῖ,
καὶ τῆι πόλει χ̣[ρ]ησίμου[ς]
καὶ τοῖς φίλοις, [οὐ]κ ἐνδ[ε-]
χόμεν[ο]ν ἀγν[ω]μόνως
χρῆσθαι τούτο̣[ις], οὓς ἐπην-
10όρθωσαν, οὐδ' ἀγνώμο-
νας κα[ὶ] π̣ονηροὺς κα[ὶ δω-]
ροδόκο[υ]ς τιν[ὰς] ὄντα̣ς
καὶ πό[λ]ει κ[αὶ φίλοις ε]ι-
ναι χρησίμ[ους]. ἡ δ' ἀπο-
15[λογί]α μετὰ τ̣ῶν π̣α̣ρα
column 20Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

ναι
[⁦ -ca.?- ⁩ τὸν μὲν ἀγ]ν̣ώμο̣-
[να⁦ -ca.?- ⁩τῶν] φυσι-
[κῶν τι] ἐπιφέρ[οντ'] εἴτ' ἐξ
5ἀγωγῆς εἴτ' ἐ[κ] παιδεί-
ας εἴ[τ' ἐ]ξ̣ ἄλλο[υ τι]νὸς
ὡς ἐπ̣εισιοῦσ[α]ν τὴν
π̣[ειθὼ μ]όνον ἀ̣[διά]φο-
[ρον φα]ίνεσθαι, τὸν δὲ
10τῶι λόγωι περί τινος [κρί-]
νον[τα μ]έρος ἔχειν τῆς
ῥ[ητ]ο[ρικ]ῆς· τὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 21Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰκότω[ς τ]ὸν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣άσχειν αὐ[τὸ]
- ca.9 - ἐξετάσε[ιν   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τοὺς] δὲ πιθ[ανῶς]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξετά]ζοντας   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σιν λέγειν [τι]
τ̣εκμή[ριο]ν τούτου τὸ[ν]
π̣αρα[τ]εθέντα   ̣  ̣ελι  ̣  ̣  ̣
τον φέρειν οὐ περὶ τοῦ
10γίν[εσ]θ̣α̣ι [ἀλλὰ περὶ τοῦ]
γεγενῆσθαι τὸν [ῥήτ]ο[ρα]
σοφό[ν]. χω[ρὶς γ]ὰρ   ̣  ̣τα.
column 23Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]οκ
[⁦ -ca.?- ⁩]δια
[⁦ -ca.?- ⁩ ὅ]τι ἐν [τ]αῖς ο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν]ίοτε ὁ μὲν τι-
5  ̣  ̣  ̣ιτο  ̣  ̣  ̣οε  ̣  ̣ ὅτα[ν]
[ηι π]ονηρός, ἄλλος δ' ἐ-
[ὰν καθ]αρός, ἐπιτρόπου
[δὲ] τ̣οῦτο καὶ ἐν Ἀθήναις
[ἐπιδ]εῖται. οἱ γὰρ ῥήτορες
10[οἷον ο]ὔποτε στρατηγοῦ[ν-]
[τες ο]ὐδὲ πιστεύονται
[νικᾶ]ν, ὥστ' ἐνίους κ[α]ὶ
[διαλεγομέ]νους τρανότε-
[ρον εἰ]π̣εῖν προσποιεῖσθαι.
15[ὅταν γ]ὰ̣ρ τὸ ἀφελὲς ἀ[εὶ]
[μελετ]ῶσιν, εἰς [τὸ] λοι-
[δορεῖν] καὶ [π]ᾶν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 27Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

οι- ca.11 - ἐστίν,
οὐ κακῶς ἔ̣λ̣εγεν, ὅτι
δ' , ε[ἴ τίς] ἐστιν αὐτῶν
δυν[ατό]ς, περίτραν̣ός
5ἐστιν, [οὐκ] ὀρθῶς. οὐ γὰρ
ο[ἴδ]αμεν οὐδ' [ἐπ]εγ̣[νώ-]
καμεν [πρ]ὸ̣ Περικλέους
καὶ [Καλλι]στράτου καὶ
Δημοσθένους καὶ τῶν [ὁ-]
10μοίων περίτρανον ε[ἰ]
μὴ τ[ὴ]ν δεινότ[η]τ[α πε-]
ρίτραν[ον λέ]ξε[ι] κα[ὶ] λέγ[ε-]
τ̣αι δεινῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ιντακ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣απα  ̣  ̣  ̣
15π̣
column 29Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣ντα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣τατι[⁦ -ca.?- ⁩]
λωριζ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
πότερ[ον] υ- ca.9 -
5ἐπαν[γέλ]ληται διδά-
ξειν, ὥ[στ'] εἰ τὸ ἀδο  ̣  ̣ον
ἄρτι - ca.11 -κα-
μεν, φαινό[μεθ]α Ὀϊλεῖ
το[ὺς θ]εοὺς τ  ̣  ̣τυσαν-
10τα  ̣  ̣ην· διὸ ἀ[ρέσ]κειν [μὲν]
ἐκκηρύ[ττοντα καὶ ἐπαγ-]
γελλόμενον ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
περγαιματιη[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀλεξανδ[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
15ναελ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 30Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣νωιλον- ca.9 -
κ̣αὶ δικολόγο[ν]. [πρῶ-]
τον μὲ[ν το]ίνυν προσ[ε-]
κτέον [η]ν, μήποτ' ο[ὐ]κ ἀ̣-
5φαιρῆι [τῶν] νεωτέρων
τὸν πόθ[ο]ν τῆς ῥητορι-
κῆς ἀλλ' ἐπ̣ιτείνηι διὰ
τῶν κ̣ατηγοριῶν. κἂν
γὰρ ἐμφ[α]νῶ̣[ς] ἄλλο τι
10λέγω[σι]ν̣, θαῦμα [ει]ναι
τὴν οὕτω γε πρ̣[ακτ]ικὴν
δύ[ναμ]ιν οἱ[ο]ν[εὶ] μεμυ-
θευμένη̣ν π̣[ερὶ τ]ὸν
Αὐτόδ(*)υκ[ον καὶ τοὺ]ς ὁ-
15μοίους  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυ]ν̣α-
[τὸ]ν̣ εἰ λο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αψ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υτω
  ̣  ̣  ̣  ̣ς νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον
ελ  ̣  ̣οτ[⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣αιλι[⁦ -ca.?- ⁩]
με[⁦ -ca.?- ⁩]
column 31Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2οινου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρν  ̣  ̣  ̣ν̣κα
μᾶλ[λο]ν̣   ̣ε
φεις καὶ   ̣  ̣  ̣ιονε εἰκός
5ἐστιν ἔπ[ε]ργα ποιεῖν οὐ-
κ ἐπαγγέ[λλοντ]αι, δύνα-
σθαι δὲ π[άντ]α[ς ἀ]κολου-
θ[ή]σειν, [οἷς ἐ]ρωτᾶ(*) τις.
οὐ μόνον [δ' ο]ὐκ ἐπ̣[αγγ]έλ-
10λονται τα[ῦθ'] οἱ ῥήτορες
ἀλλ' οὐδ[ὲ δυ]νατο[ὶ] π̣ολ-
λοὶ κ[αὶ τῶ]ν πάλα̣ι καὶ
τῶν ν̣[ῦν ἑ]κόντες εἶναι
καὶ [γι]νώ[σκ]οντε[ς] τὰ δί-
15και[α] καὶ τἀλ[ηθ]ῆ. τοὐναν-
τ[ί]ον δ' ὁ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπαγγελ-]
λόμεν̣[ος- ca.13 -]
ειδο
column 32Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

ἐπ[ι]βάλλεται   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν  ̣του[  ̣ π]αρὰ το[ῖς ἀνδρά-]
[σ]ιν αἴσχ[ισ]τα καὶ ἀσε-
βέστατα [κ]αὶ ἀδι[κ]ώτα-
5τα νομιζ[ό]μενα   ̣  ̣  ̣ν
εναι τε δ  ̣  ̣φυς  ̣  ̣νοη-
τα τ̣ει  ̣  ̣μ  ̣  ̣αν [π]α[ρι]ε(*)τά-
νειν [ταῖς δ]είξεσιν πο[ι-]
κιλώταθ̣' [ὥ]στε π  ̣  ̣  ̣  ̣
10χω  ̣  ̣  ̣πι. προσῆλθο[ν]
τοῖς φιλο[σό]φοις ς  ̣  ̣με
τεαι- ca.11 -μεν
[κ]αλὰ δη  ̣  ̣αντ  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ νποσεω  ̣  ̣  ̣  ̣ος τὰ [ν]ῦν
[κἀ]ν ταῖς [πρ]ὸς τὴν [ῥη-]
15τορικὴν ἀ[ντι]λογ[ίαι]ς
[τρ]ανοὺς [ἔφη] δειν[οὺ]ο(*)
  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣σι  ̣  ̣  ̣υενα  ̣  ̣ην
  ̣  ̣ωμε  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣να  ̣  ̣  ̣ρι
ν̣ε  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣λαι καὶ
20κα  ̣  ̣  ̣  ̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τονη
[1 line missing]
column 33Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

  ̣ον  ̣ω  ̣  ̣  ̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
νων δ  ̣  ̣  ̣ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
τωντα· ἃ δὲ κ[αλὰ]
καὶ ἀληθῆ [⁦ -ca.?- ⁩]
5ῥητόρων ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α
ρωι καὶ τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
οτες καὶ   ̣π  ̣  ̣ρ  ̣τ  ̣νε.
δηκαιτια  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣στρην̣.
ἐν τούτωι τ[ὰ]ς [α]ἰσ[χί]στας
10ἁμαρτίας εἰσάγουσα,
χάρις [πολ]λάκ̣ις [μ]ε̣τα-
βαίνειν ἀπ[ὸ τῶ]ν̣ παρα-
χαρα[τ]τόντ[ω]ν [ἢ τῶν] το[ῖς]
ἐξιτήλοις ἑρ[ματι]ζομ̣[έ-]
15νων̣ [τ]όποι[ς ἢ] κ[αιροῖς]
ἢ̣ πρ[άγμασι ⁦ -ca.?- ⁩]
column 36Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[- ca.12 - ἐλ]εύθερος
  ̣  ̣  ̣  ̣ἀπε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι φήσει
τὰ [τῶν] π[άλαι φ]ιλοσόφων
εἰ καὶ τῶ[ν νῦ]ν εἰρημέ-
5νων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δι-
ειλοῦντα κἀκεῖν' οὐ-
ποτ' ὄντα, κἀκεῖν' οὐ-
δὲ σοφῶν ἀλλο[τρίων]
οὐχ ὅ[τι] νεωτέρων [ἡ-]
——
10γήσεται κα[ὶ π]ολλῶ(*) μᾶλ-
λον ἢ κωμ̣[ωιδ]ίας ἢ καὶ μί-
μους οιμ[αι  ̣  ̣  ̣  ̣] και  ̣ει
ποτὲ χά[ριν ψυχ]αγωγί-
ας ες  ̣  ̣  ̣ων  ̣  ̣  ̣εια πρὸς
15πολλὰ[ς] α[ὐτ]ῶν καὶ δι-
[αφόρους⁦ -ca.?- ⁩]σιν
[⁦ -ca.?- ⁩]λλα  ̣  ̣  ̣  ̣κι
[⁦ -ca.?- ⁩]ναι καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]του σο
20[⁦ -ca.?- ⁩]στα
[1 line missing]
column 37Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

υς  ̣  ̣  ̣  ̣
επ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ενα  ̣  ̣  ̣  ̣
ατω  ̣καν  ̣των εκ  ̣  ̣  ̣  ̣
τὴν ἐπισ[τ]ή̣μην [ἔντε-]
5χνόν τε ποιῶν κ[αὶ τὰ]
[π]α̣ραπλή[σ]ια πα[ραχωρῶν]
τῆι φιλο[σο]φίαι β[οη]θεῖν
οὐ δυν[ά]μ̣ενος ἄλ-
λω[ς αὑτῶ(*)] κ̣αὶ ψεύδεται ἢ
10πάντας λο(*)γων [ἰ]ταμω-
[τ]άτ[ους γε]γονέναι, κἂν
τοῦ̣[το μ]όνω(*) ἐ̣γ̣γ̣είνη[ται]
τῶ(*) - ca.12 -τους
τε φ[⁦ -ca.?- ⁩]οχ̣λε
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νομιζ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 38Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3ν  ̣φαίνε-
  ̣  ̣  ̣ιωι [πιθ]ανόν, εἴπερ
5ἀ[μέ]λ̣ει θ̣ρασεῖς καὶ τε-
τολμηκ[υ]ίας καὶ ἀναι-
δεῖς ἡ ῥητορικὴ δέ-
[χεται] ἢ π̣αράγγελμα φ[έ-]
ρον εἰς ταῦτα, τῆς τέ-
10χνης οὗ[τος] οὐχ εὑρ[ίσ-]
κων ἀφο[ρμὰς ἐ]λλε[ίπει, εἴ-]
περ ἄρα μ- ca.10 -
διδόναι - ca.10 -δι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ποτ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, μὴ μέν-
15τοι [παρασ]κ[ευ]άζων λό-
γο̣ν ἐκεῖνο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣και
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το[⁦ -ca.?- ⁩]
column 40Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[1 line missing]
2εδω  ̣αλ
  ̣  ̣  ̣σι  ̣ανειπη̣  ̣σχε
  ̣λ Δημοσθέν[ην τ]οῦ-
5τ' εἰρηκέναι μ  ̣τοσι.
ὑ[π]ονοῶν οτ  ̣σθαι δι-
ὰ [τ]οῦ μεγάλα [σ]υνερ-
γεῖν τὴν ἀνα[ίδε]ι[α]ν καὶ
τὴν βδελυρίαν π̣ρὸς τὸ
10ῥητορεύ[ει]ν· ἀλλ' οὐ μ[ε-]
τ' εἰρων̣[εία]ς ἀεὶ [κακηγο-]
ρεῖν τὸν̣ [πᾶν] τολμῶν-
τα κα[ὶ] τ̣[ὸν θρασυν]ά-
μενον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς α-
15  ̣  ̣ν  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πι  ̣  ̣  ̣μαι
οὐκ ἀ[π]ε[χο]μέ[ν]οις μό-
νον [ἀλλὰ καὶ ἐσ]τερη-
[μένοις]
column 41Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2α̣[ὐ]τ̣[ὸ]ν ἐδυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ιιυ̣σιν  ̣  ̣νε[⁦ -ca.?- ⁩]
πλωτικὸς καὶ ἐ[πιβά-]
5της καὶ ληστής(*), εἴτε̣ ἑαυ-
τὸν ἔπαιζεν τοιαῦτα.
——
μνησθ[εὶ]ς τοίνυ[ν] ἐν τῶι
λόγω(*) τῶι π̣ερὶ τῶν δι-
κασά[ντ]ω̣ν τοῦ συνη-
10γορήσαντος Ἀριστίπ-
[πωι π]ροῖκα· μὴ δυνη-
[θέντι π]ερὶ ἑαυτοῦ λέ-
γειν-- πρὸς [γὰρ] ἐρωτῶν-
τα, [τ]ί ὁ Σ[ω]κράτης αὐτὸν
15ὠφέλησεν, ειπε τὸ [τοι-]
ούτους εὑ[ρίσ]κεσ[θ' ὑπὲρ ἐ-]
μαυ̣[τοῦ], ὥ[στ' ἀρέ]σκε<ι>ν [τοῖς]
ο(*)[υ]νφ[ιλοσοφοῦσιν --]
column 42Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

ιοε  ̣  ̣παι
[⁦ -ca.?- ⁩]κα  ̣ετουη
- ca.9 -ν, ἄλλοι δὲ
[μα]κρῶ[ι εὐ]λαβέστερον
5τὴν πρώ[την] ἐ̣παγγέλ-
λονται καὶ ὅμως τοιαῦ-
τα συνγ̣ραφόμενοι οὐ
μόνον κατὰ τὰ πρά-
γμαθ' ἡτ[τ]ῶνται ἀλλὰ
10καὶ κα[τ]αλαληθέντες
πολλ[άκις] ὑπ' ἰδιωτῶν,
οὐ[δ]ὲ[ν οὕ]τως ἐστὶν πει-
[σ]τικ[ὸν] ὡ̣ς ἀλήθ̣εια
καὶ ἡ π̣[ερ]ὶ̣ [τῶ]ν πραγμά-
15των [ἀμε]τά[πτω]τος ἐμ-
πειρ[ί]α. ὁρᾶ[ς](*) [τοίν]υν, ὡς
περι[γίν]ετα[ι   ̣  ̣  ̣]αο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καρ  ̣  ̣  ̣ρησα
column 43Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2τρο  ̣φ[⁦ -ca.?- ⁩]
αλλ  ̣ον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ας δὲ
ταῖς πειρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ταιτα
5καιπουαπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣δη
νιον τουτο[  ̣  ̣ ἐρ]ωτᾶ(*),
τ[ὸ] πάντ[ων] ἀ[γενέσ]τα-
τον ἔμο[ιγ]ε φα[ίνε]ται
τὴν ἀσθένει[α]ν τῶν ὄ-
10χλων [πείθ]ον[τ]ας ἀφο̣[ρ-]
μὴν πλάτ̣τειν, [εἰ μ]ὴ καὶ
ο(*)υνάγειν [τ]ὰ τ[ούτο]ις ἀ-
ρέσκοντα [καθάπερ με-]
λοποιοὺς- ca.12 -
15ητα  ̣  ̣  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 44Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιους π̣α̣ρ̣[ασ]κευα-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οντατους μεγάλα·
[τοὺ]ς δὲ φιλοσόφους δυ-
να[τ]οὺς [ὑπ]ά[ρχ]ον[τας] κε-
5λ[εύ]ειν αὐτὰ παριέναι
π̣επ̣ρα[γ]ματευκόσι καὶ κε-
χορευ[κό]σι καὶ τετελω-
νηκόσι καὶ τὴν ὥραν πε-
πωληκόσιν· εἰ δὲ ὑ̣πέ-
10δε[ι]ξ̣ε μὴ παραχωρεῖν
λέ[γ]ειν ἀλλ' ἀντ[ιποιεῖ-]
σθαι [τ]ο(*)ν ἀποτελεσμάτο(*)ν,
ἀπ[ιστ]ό̣τερον ποιεῖ τὸ
[ἀ]μ[φίβολ]ο̣[ν] φάσκων ὑπὸ
15τῶν ἰδι[ω]τῶν παρα[σκευ-]
[άζε]σθαι. ὁ δ' ἐπὶ [τ]ὰς
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι κατασκευὰς   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶ]ν ῥη[τόρων] τὸν
column 45Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

ε  ̣ουν[⁦ -ca.?- ⁩]
ο  ̣ινομ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣οας[⁦ -ca.?- ⁩]
[ει]ναι τὸ κατ' ἀλλήλω[ν]
5[εἰ]ρηκέναι [τ]οὺς ῥήτο[ρα]ς,
ἃ παρατίθησ[ι], καὶ τοῦ
παμπονήρους γεγονέ-
ναι τοὺς φιλοσόφους εν
  ̣  ̣ισδ ἡγήσεται τὰ κα-
10[τ'] ἀλλήλων παρ' αὐτοῖς
γεγραμμένα -- καὶ πολὺ
μᾶλλον, ὅσωι τοῖς μὲν
οὐκ ἀπαρέσκ[ε]ι τὸ καὶ
ψευδές που μ̣(*)[εχθὲν πε-]
15ρ[ὶ τῶν] παθῶ[ν ἀγαθῶν(?)]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣συν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 46Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

0[⁦ -ca.?- ⁩ἀπο-]
[δει]χθήσ[ε]σθα[ι] τῆς ὑγ[ι-]
[εί]α̣ς οὐκ ἀπεργαστι[κὴ]ν
[ο]υσαν, ἐπειδὴ νικῶν-
[ται] ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν
5φάρμακον ἱστορηκότων
τι νοσήματος ἀπαλλα-
κτικὸν ἀγνω(*)οῦντες αὐ-
τοί. τῶν τε ῥη[τ]όρων οἱ
διαφέροντες οὐ πολλά-
10κις ὑπ' ἰδιο(*)τῶν ἡττ[ῶ]ν-
[ται], τοῖς πράγμασιν [δὲ]
[πολ]λάκις ἄπ(*)αν, κατα-
[λ]α̣λ̣εῖσθαι δὲ πολ[λάκι]ς
[ἐπ]ιδέουσιν, εἰ μὴ τα-
15π̣εινοὶ διὰ σωματι-
[κ]ὴν νόσον [κ]α[ὶ] κα[κο]ὶ
[ὑπ]ό τινος πάθ̣[ο]υς [γεγε-]
[ν]ην̣(*)ένοι νυον  ̣  ̣τ  ̣  ̣
  ̣ταιμασιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20τιηλπισμεν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 47Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2ἐμπ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐστι, [τοὐν]αν[τί]ον δὲ
οὐ τῶν ῥητόρων ἀλλὰ
5τῆς Διογένους καὶ τῶν
ὁμοίων ἐπαγγελίας
ὑπὲρ τοῦ ῥήτο[ρ]α κα[ὶ] μό-
νον εἶναι τὸν σοφὸν ἀ̣-
πο[φα]τικόν. οἱ μὲν γὰρ
10[ἑωρ]άκασι τὴν ἀλή-
θ̣ε[ιαν ἑ]κάστου [τῶν πό-]
λε[ι συμ]φερόντων κα-
τὰ [τὴν ἱστο]ρίαν τῆς   ̣  ̣
τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 48Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

εἶναι Φίλωνος ὁ [Δημή-]
τριος ὁ Φαληρεὺς ἐν [τ]ῶ(*)
περὶ τῆς ῥητορικῆς ἔ-
ταξ̣εν ἴσως \τὰ πράγματ' ἄλλ[ως],/ κατ' αὐτοῦ
5δὲ καὶ τὰ περὶ θἀτέ[ρο]υ
Φίλωνος. ε[ἴ]τε γὰρ ὁ μᾶλ-
λον εἰδὼ[ς τῶν] εἰδό-
των μὲν π̣[ράγ]μ̣αθ' , ἧ[τ-]
τον δ' ε[ἰδό]των ἀφειδ[ῶς]
10τὸ τὴν ἐργολαβ[ίαν   ̣  ̣  ̣]
ἀνασκε[υ  ̣  ̣]αι  ̣κοι  ̣  ̣  ̣
σει τὸν ρα(*)[ω]ς ἄπει[ρον]
σοφὸν τῶν πολιτικῶν
ὁ τὴν ἄκραν ἐσχηκὼ[ς]
15ῥήτωρ ἐμπ[ειρί]αν ἀ[πὸ]
τῶν [θ]εω[ρηματικῶν]
δυ[ν]άμε[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ετα[⁦ -ca.?- ⁩]
[φ]έρεσθα[ι]
column 49Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣ω- ca.9 -λειν μᾶλ-
λον̣ ̣π̣[λανω]μ̣ένων ἢ μὴ̣
πλ[α]ν[ω]μέν̣ων ὑπ[ὸ] Δι-
ογένους [τε κ]αὶ τ[ῶν πα-]
5ραπλησίω[ς] σχεδὸν
δ̣ι[α]λεγομένων [ἐ]ξα-
πατᾶσθαι, καὶ κατ[ασ]κευ-
ασ[τ]ικὸν φέρει το[ῦ μ]ὴ
πλαν̣ᾶν τοὺ[ς ῥ]ήτο[ρ]ας
10ἀλλὰ τἀλη̣[θινὰ αὐ]το[ὺς]
πείθειν κατ̣[ὰ τὸ π]λ̣εῖσ-
[τ]ον· πείθειν - ca.10 -
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
ως [⁦ -ca.?- ⁩]τα
15  ̣απα  ̣  ̣  ̣  ̣ονυγ[⁦ -ca.?- ⁩]
τειθε  ̣  ̣ν̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ητε [πο]λειτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οορι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 50Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

ινο̣  ̣  ̣  ̣  ̣αη  ̣α  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ιδπ  ̣  ̣εξοι  ̣  ̣  ̣  ̣
ενοφ  ̣  ̣  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣λλα  ̣  ̣  ̣τερε  ̣  ̣  ̣λλε
5  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣φεγε  ̣  ̣  ̣υιος
[⁦ -ca.?- ⁩]ι προσ  ̣  ̣  ̣ιλ
ν  ̣ιο  ̣  ̣ τοὺς κα[ιρο]ύο(*),
ἔ̣[τι δ]ὲ̣ τὰ παρ[ὰ το]ῖς πολ-
λε(*)ῖ[ς ἀπ]οτεύ[γματ]α [δ]ι-
10εσπαρ[μ]ένα [συλ]λέξαν-
τας ἀρ̣[ίγν]ω[στ]α πεποι-
ηκένα[ι], τοὺς   ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣της
στασ  ̣σκειν [μη]δὲ[ν δι-]
ακρίναντας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ος  ̣  ̣
15χει τα  ̣ων  ̣υ  ̣  ̣  ̣ιων.
συμφο[ριῶ]ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σοφίαν
κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
οπε[⁦ -ca.?- ⁩]
20εα  ̣  ̣  ̣πα
column 51Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩κ]αθῆκον
-- [θρα]σεῖ[ς δ]ὲ
μ̣[ᾶ]λ̣λ̣[ον ἤπε]ρ [ο]ἱ σποδ̣ού-
μενοι πεπαύσε[τα]ι -- φη-
5σὶν Ἀριστοφάν[η]ς οὕτω
θεὶς ἀσυρῶς ὡ[ς ἐ]κεῖ-
νος. τοιγαροῦν ἐνίοτε
μεγάλα σφάλ[μα]τα λαμ-
βάνουσιν αἱ πόλεις, ὅ-
10ταν τοιούτων συμβουλι-
ῶν ἀκούσ[ωσιν   ̣  ̣  ̣]ο  ̣ις.
τητ. φησὶν ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει
ραι  ̣α  ̣αθραευτ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α
δυς  ̣αετκροπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ.
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αθρα
column 52Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

  ̣  ̣  ̣ρνυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
ου. ἐπιδε[χ]ον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸ τοὺς με[γά]λους [τῶν]
πρ[ότερ]ον ῥη[τ]ό[ρων κατὰ]
5σύνεσιν ἑστηκέναι πο-
λιτικὴν κ[αὶ] με[γ]άλ[η]ν.
εὐα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]αῖς π̣ό[λε-]
σι γ  ̣  ̣ιαγες  ̣  ̣  ̣σθ  ̣ι β  ̣  ̣  ̣  ̣
τικήν, τοὺ[ς] ν[ῦ]ν [γ]ὰρ ε  ̣  ̣
10τ̣αρις  ̣επ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δευ-
τερα πόλεις τε  ̣  ̣  ̣  ̣υς,
οἱ δὲ καὶ ἐπι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα.
λοι σαινουσ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υα.
δ' ἀληθ  ̣ιι- ca.10 -
15φωνει  ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
τε  ̣  ̣  ̣  ̣σα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ας[⁦ -ca.?- ⁩]
column 53Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3λ  ̣ι  ̣ι ῥή-
[τωρ πολλ]άκις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η.
5[φ]αινόμενος   ̣ναρικαι
εφ  ̣  ̣  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣σαι
πόλεις ε  ̣  ̣  ̣η [ἐ]λλ[εί]πω-
σιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρα  ̣  ̣  ̣ας ἀνα<σ>-
κευ[αστι]κ̣αὶ πρὸ[ς ὄχ]λον
10τυγ[χάν]ο[υ]σι [μ]ηθὲν μα-
θόντων  ̣οτ  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δην μή[τ' ἀπὸ τῆ]ς ἐ[ν]αν-
τίας ἐν[δόξ]ων γεγονό-
των μήτ' ἀ[π]ὸ τοῦ καλῶς
15[ἔχοντ]ος [πρ]οσερχομέ-
[νων ταῖς] ἀρχαῖς ἀλλ' ἀ[να-]
[στρεφομένων πε]ρὶ λαλήσε-
ως- ca.10 -πω  ̣ου  ̣ο.
[⁦ -ca.?- ⁩]νερια.
[1 line missing]
column 54Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[1 line missing]
2αλ  ̣  ̣  ̣
σ̣ι φάσκοντ[ε]ς ου  ̣  ̣  ̣  ̣
σ̣ι̣ας̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι π[αρα-]
5πλήσιοί τινες οὐ[θὲν μα-]
θό[ντ]ες. ἐμπείρω[ς γὰρ ἔ-]
——
χειν [κ]αὶ ἀ[π]ὸ τοῦ κ[αλλί-]
στο̣υ προ[σέρ]χεσ[θαι ταῖς]
ἀρχαῖς ἀπειργ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10τοὺς τελείους κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ [τ]ὰς πόλ[ει]ς αι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
βρ  ̣  ̣ε  ̣  ̣ειν. ἀλλὰ [τοὺς τὴν]
μὲν ἱσ[τορί]αν ἐκ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κα- ca.9 -ρε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15φι[λ]οσοφ[⁦ -ca.?- ⁩]
τα  ̣  ̣ακα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 55Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[1 line missing]
2[ὑπ-]
άρξα[ι Ἀ]θ[η]να[ίοις τό τε]
δύνασθ̣αι σιωπᾶν, ὡ<ς>
5παρὰ Ξενοκράτει, μο-
νωτάτους καὶ λέγειν
εἰδέναι· ταὐτοῦ γὰρ ἑ-
κάτερον εἶναι. τί[νι] προ[σ-]
έχο[ν]τες [τ]ί πρὸς θεῶν
10πιστεύσομεν εἰ μὴ τῶι
Ξενοκράτην οὕτως
ἐ̣π' Ἀντιπά[τ]ρου καὶ τῶν
συνέδρων διαλεχθῆ-
ν̣α[ι, καθά]π[ερ ὁ] Φαληρεὺς
15[ἱστόρηκεν ἐν τ]ῶι ηο(*)-
[ρὶ τῆς ῥητορικῆσ]; ἄλλον
column 56Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[2 lines missing]
3ης  ̣  ̣  ̣  ̣μη  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]εγ  ̣αιαμ  ̣τος
5[τοὺς λαμπρο]τά[τους κ]αὶ τοὺς
ἐ[πι]σημ[ο]τάτ̣ους̣ ̣τ̣[ῶ]ν
[ἐμ]π̣ράκ̣τ̣[ων ῥ]ητόρ̣ων δι-
[ὰ τὴ]ν ἐ[μ]φαινομένην
ἐκ τῶν̣ φ[ι]λοσόφων συν-
10ερ[γ]ίαν ἦχθ̣[αι] παρ' αὐ-
τῶ̣[ν] ὥ[σπερ Πε]ριv(*)λέα
καί τινας ἄλλους ἄρχον-
[τας καὶ] Δη[μο]σθένην, καὶ
[οὐ]δ' ἔντε[χνον ει] αι τοι-
15[οῦ]τον, οἷον [Σω]κράτε[ι]
παραβαλόν[τας] Ἀλκι[βι-]
άδ[ην] τε κ̣αὶ λ̣οιπα(*)[ν]· τῆς
[δ'] αὐτῆς υ  ̣  ̣  ̣τ[  ̣  ̣ τῶν ῥη-]
τόρων ἔχ[εσθαι]
column 57Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

λ̣αις τὴ[ν]
ἀ[πά]ν̣τη̣ι(*)ι̣ν π̣αρεισ-
[ῆγ]εν, τοῖς δ' ὅπλοις οὐ-
[κ ἔο]ικεν. τὰ μὲ[ν] γὰρ οὐ-
5θὲν εὐφυὲς προσφέρε-
ται πρὸς ἀπάτην μεμη-
χανημένον, ἡ δ[ὲ] τῶν
ῥη[τόρ]ων εἰσαγωγ̣ὴ πάν-
τα [τ]ὰ θεωρήματα πρὸ[ς]
10τοῦτ' ἔχει τείνο[ντ]α̣ καὶ
κατὰ τὸν Ἡράκλειτον
κοπίδων ἐστὶν ἀρχη-
[γὸς] ῥᾶιστα αὐταῖς δο.
ημ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἣν ειχ[ε]ν ἐυ(*)[πε-]
15[π]ονημ[έν]ος πονη[ρ]ίαν   ̣  ̣
επαυ  ̣ον  ̣  ̣αυ  ̣ονει  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣εναο  ̣υκα  ̣  ̣οκα
[⁦ -ca.?- ⁩]ια  ̣  ̣  ̣  ̣ιον
[1 line missing]
column 58Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

αν̣σιλι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σευ  ̣οιτειυ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣ς  ̣  ̣τιονε  ̣κα
  ̣  ̣  ̣ πισ[τεύ]εσθ̣αι πάν-
5[τας το]ὺς ῥήτ[ο]ρας [ἢ] καὶ τὸ
  ̣  ̣  ̣ινατ  ̣  ̣ν, ὃ προάγε-
[ται εἰς πολ]λούς, ἀλλὰ
[τὸ ἰδί]ως ἕκαστον τα-
ράττεσθ[α]ι καὶ [συμ]με-
10[τεω]ρίζεσθα[ι ἄλλ]οις· δ̣ι-
[ὸ κιν]α<ί>δοις Ἀριστοφά-
νης α[ὐ]τοὺς ε[ἰ]κά[ζ]ει   ̣  ̣
[καθ]ό̣σα [δ]ὲ δύνα[ντ]αι
  ̣  ̣  ̣  ̣τι  ̣ιουσι  ̣  ̣  ̣αο.
15  ̣  ̣  ̣  ̣ει  ̣αι  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φυε
[⁦ -ca.?- ⁩]ηδ  ̣κ
[1 line missing]
column 59Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]θε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιωιου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ως
  ̣  ̣  ̣σιτ  ̣ιλ  ̣  ̣αλ  ̣  ̣αι  ̣  ̣  ̣
5π[επι]στευμένω[ς δ]ὲ̣ ἱστο-
ρία[ν γ]ράφειν [τὴν ἀγ]ενοῦς
τινος καὶ ἀν̣ε[πιγρ]άφου
παρ[α]τιθείς. [οὐ μ]όνον
δ' Ἀλ[έξ]αν[δρ]ον ἠρέθι-
10ζ[ε]ν ἀλλὰ καὶ τὸν [κ]ατάρ-
χ̣ον[τα ἁ]π̣[άντ]ων κωμω-
δοποιὸν(*) [τῆ]ς εἰς τοὺς
ῥήτορας [ὑπο]μνησθεὶς
[βλα]σφημίας, ὅθεν φη-
15[σὶν ο]ὐ κακῶς μο  ̣ο̣κ  ̣υ
  ̣νην ε  ̣  ̣ων πε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ρε  ̣  ̣ατο  ̣  ̣δοπ  ̣η  ̣υε.
column 60Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

0[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
πιφέρ[ων τῶι μηθὲν]
προσδοκ̣ῶντ[ι κἀν τῶι]
νῦ[ν] γε διαμ[αχόμενος]
φιλοσόφωι χ[αρακτῆρ]ι
5πιέ[ζ]ει πρὸς [τὸ ἄ]π̣ορ[ο]ν
τὸν φιλόσοφον. οὐ μὴν
ἀλλ' ἔτι [τ]αῦτα πάντ' ἐπ[ι-]
[με]λῶς ἐπικόψομεν,
εἰ κα[ὶ] δι' αὐτοὺς ἀναγκα-
10ζ̣όμεθα καὶ αὐτοὶ π[ρὸ]ς
τὰ παραπλήσια π[άντ]α
λέγειν. τίς γὰρ οὐκ ἂν δ[ι-]
ετ[ρ]άπ[η τὴ]ν Διογένους
πή[ραν, οὗ] μὲν μὴ πιθα-
15νώ[τερο]ν̣ προσφέροντα
κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α ποιι̣  ̣  ̣ας εἰσ-
ῆκ[ται π]αρὰ Πλάτωνα
[⁦ -ca.?- ⁩]εν ἕτ[ε]ρον
[⁦ -ca.?- ⁩]ωσα
[⁦ -ca.?- ⁩ἀλ]ηθὲ[ς] ἤ [π]ρα-
[γματῶδες⁦ -ca.?- ⁩]
column 61Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣ινειω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εδει
[  ̣  ̣τ]ινος ἀπαντήσ[ε]α(*)
περιττοτέρας βραχε[ῖ-]
αν ταύτην ὑπογράφ[ειν].
5[τὸ δ'] αυ φῆσαι τὸ ῥηθὲν
ὅμοιον εἶναι τῶι λέγειν,
[ὡς οὐ] κωλύει τὴν μέ-
θοδον εἰδέναι, καθ' ἣν
[ἄ]περγα ποιοῦσι καινὰ
10[φ]αίνεσθαι καὶ καθ' ἣν [ἀ-]
π̣οτέμνουσι βαλλάντι[α],
μὴ μέντοι χρῆσθαι κα[τ']
ἀνθρώπων, ἀλλ' ὅταν
χρεία γένηται, ταὐτόν
15[ἐ]στιν τῶι μηδὲν ε[ι]ναι
ἀντειπεῖν -- ει α[ι γὰ]ρ αὐ-
[τ]ῆι χρῆσθαι π̣ο[λὺ ἄμει-]
[νο]ν καὶ π  ̣ο  ̣σο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ισθαι κα
column 62Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ὰ̣
[μὲν γὰρ οὐθὲν ε]ὐφυ-
ὲς ἔχε[ι πρὸς ἀπάτ]ην
μεμηχα[νη]μέν[ον], ἡ
5δὲ τῶν ῥητόρων [ε]ἰσ[α-]
γωγὴ πάντα τὰ θεωρή-
ματα πρὸς τοῦτ' ἔχει τεί-
νοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡ-
ράκλειτον κοπίδων ἀρ-
10χηγός. πῶ[ς] γου ἔστ[ι]ν̣
χωρὶς τοῦ πάντ' ἐπιδεῖ-
ξαι τὰ θεωρήματα πρὸς
ὃ λέγει τείνοντα τ[ούτων]
μηθὲν ἁπλῶς εἰπεῖν;
15ἢ τίς ἂ[ν τ]ὸ π[ρ]ότερον τοῦ-
τ' ἀν[έχοιτ'] ἀπὸ τοῦ ῥη-
[θ]ησομένου κα[ὶ λ]εγο-
[μέ]νου πρὸ[ς αὐ]τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
υο  ̣  ̣  ̣αντα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 63Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

τάχα δι' ὧ[ν σλι(*)ορμήν]
τιν' [οὕ]τω δίδωσ[ι]ν
ἐν[ί]ε(*)ις πρὸς ἀπάτην
τῶν ἀκο[υό]ντων. ἀλλὰ
5νὴ Δία τοῦ[τ]ο τοῖς ὅπλοις,
ἐρεῖ τις, οὐ συμβέβη-
κεν [τ]ὸ δ[ι]δ̣όναι πρὸς ἀ-
πάτην ἀφορμάς. οὔκουν
τοῦτ' ἐχρῆν, ἐ[γὼ φ]ήσω,
10λέγειν συμβεβηκέναι
τοῖς τῆς ῥητορικῆς θε-
ωρήμασιν, μᾶλλον δὲ
τισίν, ἀλλ' οὐ τὸ πάντα,
καὶ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς
15τοῦτο τεί[ν]ειν̣ θ  ̣  ̣  ̣ατα
το  ̣  ̣  ̣α- ca.10 -χη
column 64Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι τ[ὸν] ὀργι-
[ζόμεν]ον. [καὶ μὴν] περ[ι]ο[υ-]
σίαν καὶ σ̣ώ[μα]τος [ἰσ-]
5χὺν κα[ὶ κ]άλλο[ς] καὶ [μυ-]
ρί' ἄλλα προφέρειν [ει-]
χεν ἄ[ν] τις ἀφορμὴν μ[έν]
τισιν εἰς ἀδικίαν ἀ[ν-]
θρώπων διδόντα, τε-
10τιμημένα δὲ χάριν ὠ-
φελίας καὶ παρεχόμε-
να πολλ[ά, εὔχ]ρηστα δὲ
λεγόμενα καὶ ὑπὸ Δι-
ογένους. εἰ δ' ὄντως ἁ-
15μιλ[λᾶ]σθαι δυνατός ἐσ-
τιν ὁ ῥήτωρ καὶ τὴν σιω-
π[ὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σο  ̣  ̣ια  ̣  ̣
εασαι  ̣  ̣  ̣  ̣ατα  ̣  ̣  ̣  ̣
η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πολλὰς α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 65Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

0[⁦ -ca.?- ⁩πῶς]
[πῶς]μὲν δυ[νατόν ἐστιν καὶ]
[το]ὺς Στωικούς, [εἰ μὴ] κα[ὶ]
τοὺς φιλοσόφους ἅπαν-
τας λέγειν ὁρᾶσθαι τοι-
5ούτους καὶ ἐπιδεικνύ-
ειν τινὰς ῥήτορας οὐ
τοιούτουσ; εἰ καὶ παιδα-
[ρ]ιωδῶς οὗτ[ος π]δ(*)[ρ]ν(*)[σ-]
τή[σ]ας ὑποπτευθή̣σε-
10σθα[ι ἢ] ἀπαντηθήσεσθαι
τοῦτο προσέθηκ[εν]· [ἐὰ]ν
μή τις οἰκείας ἥτ[των] ηι
φύσε[ως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ὺς
ἀπολα̣[ύ]οντας ἑαυ[τῶν]
15ἀν[θρω]π̣ους καὶ λόγους   ̣
ξ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣εν  ̣ι καὶ δι.
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣οτε  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 66Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

καθ[άπε]ρ ἐν Λα[κεδαίμο-]
νι φ̣α[νῆ]ν̣α[ι] τοὺς ῥήτο-
ρας ἠ[τι]ᾶτο(*) - ἄλ[λ]αι δὲ
πολλαὶ συντυχίαι καὶ
5[π]ονηρίαι πάντη(*) διὰ
τῶν ἀνθρώπων. [ἐ]ῶ γάρ,
ὅτι κα[ὶ] ἀπὸ φιλοσοφί-
ας ὡρμ[η]μένου[ς ἔχ]οι
[ἂ]ν ἐπιδεικνύειν τι-
10νὰς αἰτίους κα[ὶ ἀ]ν̣αι-
τίους τῶν εἰρημένων.
εὐπορήσουσι δὲ καὶ
δημοκρατίας ἐκ τυραν-
νίδων παραφέρειν [καὶ]
15φυλακὰς ἐκ πολε̣[μίων]
[κ]αὶ σωτηρία[ς ἐκ τῶν με-]
[γί]ε(*)των συμφ[ορῶν τοὺς]
ῥήτορα[ς ἐξευρηκότας]
παραστήσ[ουσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 67Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣ οὐδ' εἰ λέγε]ι, ὡς Ἀ[θή-]
νη[σί τι ἔρυμα ἐ]φύετ[ο]
τῶν τ̣υράννων, ὅπου
πλείονες ἐγένοντο ῥή̣-
5τορες ἢ συλλήβδην κα-
τὰ τὴν ἅπασαν οἰκου-
μένην, ἀληθὲς εἶναι
δύναται τὸ μηδεμίαν
π[ολιτείαν] διὰ ῥήτο-
10ρας ἐκ δημοκρατίας
εἰς τυραννίδα περι-
στῆσαι. σιωπῶ γὰρ, ὅτι
καὶ τὰς [αἰ]τίας, ἃς φα[ύ-]
[λ]ας ὑπέγραψε, κοινὰς
15[μὲν] εἶναι καὶ παντὸς ὄ-
χλου συμβ[ήσε]τα[ι   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δια̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣ν καὶ τι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χρι
[1 line missing]
column 68Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χεσι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λασεα  ̣ισαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
εἰ δ' ʼ α[ἰσχί]νης οὐκ ἂν
ἐπετο(*)[ί]μ̣α τοῖς Ἀθηναί-
5οις, ὅτ̣[ι] Δημοσθένην
οὐχ ὡς τοὺς περιτρέψαν-
τας τῶν πορθμέων ἐ-
κώλ̣υ[ον ἀ]πευθύνειν
ἀνατε[τρ]αφότα τὴν Ἑλ-
10λάδα, κ[α]κῶς Διογένην
ἐροῦσιν λ̣έ[γει]ν οὐ χρῆ-
σθαι τοῖς αὐτοῖς ῥήτορσι
τοὺς Ἀθηναίους. οὐ μὴν
ἀλλὰ κἀκεῖνον κακῶς
15καὶ μαχόμεν[οι] ο̣ἷς̣ ἐ-
ψηφίσα[ντο] μετὰ τὴν
τε[λευτὴν οἱ Ἀθην]αῖοι
τὴ[ν Δη]μοσ[θένους] καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θομ  ̣επιρα
column 69Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

λαιι̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ Δημοσ[θέ]ν[ο]υς καὶ
Λυκούργου περὶ τῶν Ἁ<ρ>-
πα[λ]είων ψευδῆ πειρά-
5σονται δεικνύειν, [ἐκ] δὲ
τῶν μάλιστα πεπιστευ-
μένων ἱστορι[ο]γράφων
γράφειν, ἅ φησιν λέγειν,
καὶ π[ά]ντως ἀσημότατον
10εἶναι δια[τε]νοῦνται
καὶ δυσμενῆ καὶ τὸ πέ-
ρας ἀ[ν]αιδ̣ε[ίας]. ἀπαρν[ή-]
σονται δ' εἰκότως καὶ Ἀ-
λέξανδρον αὐτοὺς ἠρε-
15θ[ικέ]να[ι] κ̣αὶ τὸν πατέρα
[πολ]ὺ πρότερον ἐπ[ηρε-]
θίε(*)[θαι. το]ὺς δὲ τὰ τ  ̣  ̣  ̣
να [⁦ -ca.?- ⁩]τας τ[ῶ]ν̣
λη[⁦ -ca.?- ⁩]
20ειν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 70Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[ῥή]τ̣ο-
[ρας δὲ ἐκβεβληκέ]ναι
καὶ τεθανατωκέναι
τὰς Ἀθήνας. εἰ δ' ἔνιαι
5καὶ ῥήτορας ἐκώλυσαν
προσιέναι, μὴ μόνον
συμβουλεύειν, ἀλλὰ
πολλὰς καὶ τὰς μεγίσ-
τας διατελεῖν αὐτοῖς
10χρωμένας· καὶ πάλιν
——
τοὺς ῥήτορας μὴ πάν-
τας αὐχοῦντας, ὡ[ς] ἔ-
φην. πῶς ε[ἴρη]τ' ἀδι[κ]ε[ῖν ἢ]
[συν]τελεῖν τόλμαν; καὶ
15[πῶς τ]ῶν ἄλλο̣(*)ν [τ]οὺς
[μὲ]ν κακουργ[ίας, τοὺς]
[δὲ] καὶ τἀγαθά; πῶς πεί-
[θει]ν εἰς παρα[σ]κ̣ε[υ]ὰ[ς]   ̣
column 71Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νους[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ην ἀπεφ[αι]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
νης. ἀλλὰ τ̣[ῶν] π[ερὶ]
——
τούτου πλέον ἢ προσ[ῆ-]
5κον ἴσως η ἀπελαύ-
σαμεν, εἰ καὶ μεμήκυν-
τ[αι] τὸ βιβλίον τ̣ἀριστω-
νος. ἐ[πὶ] το[ίν]υν [τ]ούτο̣ις,
καθόσον α(*)ή̣ [π]οτε συμ-
10φέροντα, τ[ὰ τῶν ἐξ]ετα-
σθέντων ἀποθεωρή-
σομεν-- πρότερον ἐπι-
σημαινό̣μενοι τ[ὸ] μ̣η-
δὲ τούτοις ἐνη[νέχθαι]
15τοῦ μὴ φιλορήτ[ορας γί-]
νεσθα[ι   ̣]αγαιπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τερον ατο- ca.10 -
φιλοσοφικὴν ητο  ̣  ̣  ̣  ̣
τοις- ca.10 - το[ῖς ῥή-]
20τορσ̣[ι]ν ο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 72Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2τικ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ασα  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νι̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιτο  ̣
καὶ σωθῆι [μάλι]στα, ε(*)[ὐ]
5τὸ μὴ προτ[ρέψ]αι παν-
τελῶς ἀφι[στάν]ειν τῆς
ῥητορικῆς [φησι]ν ταῖς
ἐπιχει[ρ]ήσ[εσιν ἀπο]φαί-
νεσθαι, μόνον δὲ τῆς ἄ-
10γαν προσκαύσεως, τῆς
δὲ πολιτικῆς οὐδ' ὅ-
λως. φησὶ δὴ πρῶτον
——
ἀποτρέπων, ὅτι κελευ-
στοῦ καὶ οὐ κυβερνή-
15του δ[ό]ξαν ἔχων ὁ ῥή-
τωρ οὐκ ἄξιός ἐστι
προσποιεῖσθαι κυβερ-
νήτης [ει] αι. πολιτι-
κῆς γὰρ οὐκ ἔστιν [ἰδί-]
20[ω]ς λέγειν διασα  ̣  ̣
column 73Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

φησὶν ὅλην τὴν σύστα-
σιν ἔχειν ἐκ τοῦ ψεύδους,
ὥστε φαίνεσθαι τῶι φι-
λαληθεῖ φευκτέαν. ἐ -
——
5γὼ δὲ τὴν σοφιστεύ[ου-]
σ[α]ν ἀφείς, εἰ καὶ περὶ ταύ-
της ἐδυνάμην τι λέ-
γειν, καὶ τὰς τέχνα[ς τὰς]
Ἀριστοτέλους -- καίτο[ι ὅτι]
10[ἄ]λλ[ο]ι τ̣ῶν ἀπ̣' αὐτο[ῦ] συν-
έγραψαν ἐπ̣' αὐτοῦ πα-
νουργίαις τῶν ῥητόρων
σοφιστικῶν, ειχον ἐπ̣[ι-]
δεικνύειν-- τὴν Περι-
15κλέ[ους] καὶ Καλλισ[τρ]ά[του]
[καὶ Δη]μοσθένους ου(*)-
[τορείαν τί]να τρόπον ει  ̣  ̣
column 74Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

λ̣ισυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]θει ψε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ημένους ὁρῶ καὶ
χρ̣[ω]μένους τοὺς οἵους
5ε[ιπον]. εἰ δὲ τὸ κατεστο-
χ[ασμ]ένον εἰκότως
[ἢ τἀληθ]εῖ ο(*)υνεγγ[ί]ζον,
πιθανὸν ἔλεγεν ὥσπερ
ἀδυνατ[οῦ]ν ἀληθὲς ει-
10ναι καὶ ἀποβαίνειν· ἐ-
φ' ὧν, ὡς λέγουσιν οἱ ῥή-
τορες, αἰσχύνομαι πε-
ρὶ τοῦ μηδ' ὁποιανοῦν
ἀπόδειξιν εἰσεν[εγ-]
15κε[ῖ]ν. πρὸς δ' ἑστ[ῶτα λα-]
λήσαντες μετα  ̣ε  ̣  ̣  ̣
τα πονεῖν εἶναι φ  ̣  ̣  ̣  ̣
κος- ca.15 -
  ̣  ̣θαι α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 75Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σημα  ̣  ̣μα
τοτεν μεμφθῆναι
τιοντον τῶ[ν] αὐλη-
τρίδων παρ' α[ὐτῆ]ς ὑπο-
5λαβόντ̣' εἶναι πρὸς τὸν πυν-
θανόμενον, ὃ γίνεται
παρ' αὐτ[ῆ]ς τος  ̣οτε  ̣  ̣
μάλα δὲ τὴν αἰτίαν
φύσιν· τοῦτον δὲ πειθό-
10μενον [καὶ] τὸν θρασύνο[ν-]
τα καὶ τὴν ἀναίδε̣ιαν
ὑπὸ τῆς ῥητορικῆς γεν-
νᾶσθαι μὴ τὸ παραπλή-
σιον [ἀ]λλὰ τὸ ἀντίστρο-
15φον [ἐρω]τᾶν καὶ ἀπο[κρί-]
νασθ[αι· τ]ὸν ποιήσα[ντα]
τὴν μὲν ἐ[ρώ]τησιν [ὡς]
θρασύ[νον]τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 76Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3  ̣ω  ̣  ̣  ̣η̣δειαν, ὅτι [χ]ρή-
σιμον [ἕ]τερον, ἀλλ' [ε]ἴ [γ]ε
5[τ]οὐλάχιστον δύναται
συνεργεῖν, πλήθους δύ-
[ναμ]ίς ἐστιν καὶ ὀχλι-
[κ]ήν [τ]ινα διοικοῦσ[ιν ἱ-]
[στορί]αν ἐν ἐκκλησίαις
10καὶ δικαστηρίοις, [εἰ καὶ]
ἐν τοῖς μετα[ξ]ὺ [κ]α[ιρ]ο[ῖς]
οὐκ ἔ[σ]τιν̣ α[ὐτο]ῖς χρεία
π̣ε[ιθ]οῦ[ς· διὸ οὐ]δὲ τέχνη [ἐσ-]
τὶ[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει  ̣  ̣  ̣ιε  ̣ον ε.
15ει  ̣  ̣λλοι  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]οπε  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩], καθ' ἣν   ̣
[1 line missing]
column 77Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣π  ̣με[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣αρ  ̣  ̣  ̣απ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ην  ̣  ̣  ̣ ἐπαν[ο]ρθοῦν
  ̣  ̣  ̣ην ου  ̣  ̣  ̣νωι̣ετ̣ει
5  ̣  ̣  ̣ χρῆσιν [μ]όνον τω
  ̣  ̣  ̣ ἑτέρων ὡς κ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τα[ύ]της π̣ου π[ο]ρ[ί-]
[ζ]ειν τὰ πρὸ[ς τ]ὸν βίον
καὶ τῶν ῥ̣[ητό]ρων ἀμέ-
10λει τούτ[ων με]τὰ τῆς
ῥητορικῆς ἐνδόξω[ν]
καὶ μετ' ἄλλων μυρίων
γίνεσθαι με[λλόν]των
καὶ τὴν ῥητορικὴν φασ-
15κόντων  ̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣ην
τσ̣ιανα  ̣ενι  ̣  ̣  ̣  ̣δη καὶ
προση- ca.11 -αι
κη[⁦ -ca.?- ⁩]
column 78Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

πολιτεύσε[σθαι τ]ὸν [σο-]
φὸν [ο]ἰομέ̣[νω]ν̣, κατ[ὰ] τ[ὸ]
[τὴν] π̣ολιτικὴν φιλο-
σοφίαν [ε]ι αι παρ[άγ]ει
5τὸ τὴ[ν] ῥητο[ρικ]ήν, διότι
πλη  ̣ον  ̣  ̣  ̣υπ  ̣ρετω.
τ̣αρα  ̣μὴ μόνον τοῦ
[πρά]τ[τ]ειν ἀλλὰ καὶ
ο[ἰκ]εῖν τινα καὶ διοικ[εῖ]ν
10ἢ τ[οι]οῦ[τ]ον ἔχοντα ν.
ου  ̣α  ̣ελ̣ενοι τὸ πα[ρα-]
πλ[ήσιο]ν ἐπιτηδεύε[ι]
απρ  ̣  ̣  ̣ντ  ̣  ̣ν̣α μ[έν-]
——
τοι π  ̣  ̣  ̣σεγ  ̣ρ  ̣  ̣  ̣σε.
15καθ' ἣν   ̣  ̣ου δια̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σης τη[⁦ -ca.?- ⁩]
column 79Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2ν̣  ̣οι  ̣  ̣
κ[α]λῶς μὲν ἐπέβαλλεν
ἀλλ' οὐ [συ]μφώνως οἷς ὑ-
5πὲρ [τοῦ πο]λιτεύεσθαι
δοκ̣[ιμάζ]ουσιν, ἃ κα-
[ταλ]ε[ίπ]οντες αὐτὸ τοῖς
λοιπ[οῖς κατ]ορθ̣ο̣[ῦσι] φι-
λοσοφίας ἐνερ[γήμασι]·
10κἀκεῖνα τιμώντων
εἶναι δι' αὐτὸ καθάπερ
καὶ τὴν θέαν τῶν [ἰ]ν(*)[ῶ]ν·
λέγει δὲ καὶ τὸ̣ πλε[ῖ]στον
  ̣  ̣  ̣  ̣λιτ  ̣  ̣  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣  ̣  ̣λε  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣  ̣νο  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ταν
[⁦ -ca.?- ⁩]δυνα  ̣  ̣
[1 line missing]
column 80Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τῶ[ν   ̣  ̣  ̣]ρισι̣  ̣
[μ]ένω̣ν ἀλλὰ μυρί[ωι]
ταῦτα μᾶλλον, εἰ μὴ καὶ
5παρὰ πολλοῖς τῶν δια-
ατριβικῶν. ἄλλως δὲ
τοῦ μὲν σ[ώ]φρονος κρι-
τοῦ ο(*)π̣αν[ί]ου τινὸς ὄν-
τος ἄφρονος τ' οὐ πλέο-
10νος καὶ τούτου παρατ[α-]
ξομένο[υ] μ̣[ᾶλ]λον ὑπὸ
τῆς κατασκευῆς, εἰ μὴ
καὶ τῆς λέ[ξεως   ̣]ας.
η̣σο̣  ̣  ̣ιτι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιω
15  ̣λυ  ̣  ̣  ̣τω
column 81Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[2 lines missing]
3ἐδωρο δόκησεν. τὸ μὲν [γὰ]ρ ὁ-
λοσχερὲς εἶναι καὶ τῆς
5προθέσεως οὐ θιγγά-
νον, ἄλλως δὲ ῥάιδιον
ταύτηι [ἁπαν]ταχῆι συν-
άιδ[ον   ̣]ν̣ω  ̣ι  ̣, [τ]ὸ δὲ τῶι
[κ]ριτεῖ δ̣[οκ]οῦν κα[ὶ] τῆ[ς κα-]
10τ' αὐτοῦ π̣ίστεως πειρώ̣-
μενον θ[ιγ]γάνειν, τὸν
ῥήτορα δὲ α  ̣ιω  ̣οντα
[κ]αὶ αδιαρινητον ὁμο[ί-]
ω̣ς εἰ ἐπὶ προτέρων κα-
15[τα]φέρεσθαι καὶ τὸ π[ρῶ-]
τον ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι τη  ̣  ̣  ̣  ̣
το τῶ[ν φ]ιλο[σό-]
[φων⁦ -ca.?- ⁩]
column 82Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

κα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σι [λ]αμβ[άνειν]
καθολικόν, ὥσ[περ ἔ]οι-
κεν, εἰ κα[ὶ] το[ῦτό] ποτε
5ἐνκρίνουσι πρόσκαι-
ρον οἱ πρακτικοὶ τῶν
ῥητόρων, [ἀλ]λ' οὐ̣ κατα-
κόρως· ἀ[μέλει δὲ] κ̣αὶ
πρὸς τῶν ε̣[ἰδό]των πα-
10ραινεῖται [τὰ] πολλὰ φεύ-
γεσθαι τὸ τοιοῦτον ἁν̣-
δ̣άν̣ον διὰ [τ]ὴν ἀργίαν
καὶ τ[ὸ μὴ] κοπιᾶν, ὅ-
ταν [μὴ ἔχηι] τὸ μεθο-
15[δικόν τις- ca.9 -]νο
  ̣  ̣  ̣  ̣νλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣παρα
  ̣  ̣  ̣  ̣ν
  ̣  ̣  ̣  ̣νχηι  ̣  ̣ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 83Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

ο
  ̣τεν̣ [⁦ -ca.?- ⁩
λ̣ηνο̣του [⁦ -ca.?- ⁩]των
ἁ[π]τόμο(*)ν[ο]ν̣ τό θ' ἁρμότ-
5τεσθαι κατὰ τοὺς ἐλέγ-
χους, ὑπὲρ ὧν φασιν ἐ[κ-]
θεῖν[αι] τὰ κατὰ μέρος, ε[ἰ]
πε[ύ]σεται, καὶ τὸ ἐγκω-
μιάσ[α]ι καὶ ψέξαι δυνα-
10τὸν εἶναι τὸν ῥήτορα,
καὶ εἰ διὰ τὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους [ε]ὐ̣[φ]ωνῆ[σ]αι μό[ν]ον
ἐπαμ[ύνοντ]αι φο  ̣ε.
πε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 84Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

  ̣ονι  ̣  ̣  ̣  ̣ατ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μασιν  ̣  ̣πονον ἔμπει-
ρον ἰδ[ίω]ν εἶναι, καθὸ
ῥήτωρ. π̣ῶς μὴ θαυμά -
——
5σωμεν; ἢ γ[ὰ]ρ οὐδὲ τὸν
πολιτικὸν ἐροῦσιν ἢ
τοῦτον ὁμο[λ]ογοῦντες
[π]ῶς οὐ δε[δ]εί[χ]ασιν ἕ-
τερον ὄντα τῆς τῶν ῥη-
10τόρων ἐμπειρίας εκα.
νον οὐκ ἐκ[β]ά[λλ]ουσ̣ιν;
ὥστ' οὐδ' ἐγκ[ωμιάζε]ιν
καὶ ψέγειν κ- ca.10 -
  ̣φωνες[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣  ̣  ̣ωνα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 85Engraved 1839-1843 by Vincenzo Orsini

[1 line missing]
2  ̣  ̣σον̣  ̣  ̣ ὁμοίω[ς δ' οὐ-]
δὲ πε[ρὶ] ἄ[λ]λων δῆλον
[ὅ]τι, περὶ δὲ συμφερόν-
5των ποιῶν ἀκ[ούο]ν[τ]α[ς]
ἄλλου προεστηκέναι,
τὸν δὲ ῥήτορα μηδενός,
[εἰ] τοιοῦτος. συμφερόν-
των μὲν γὰρ πολιτῶν
10τοιούτων ἔμπειρός ἐσ-
τιν, οἵω[ν ὁ] νοούμενος
π[ο]λιτικός, καλῶν δὲ
καὶ δικαίων τῶν κατὰ
δόξας, καὶ διαλέγεται
15[π]ερὶ αὐτῶν, ὧ[ν] φαμεν,
οὐ[χὶ] τοῖς [π]ροεῖν̣αι [δυ]να-
[μένοις⁦ -ca.?- ⁩]
column 86Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

σου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -ις. φ[υσι]κὸν
γὰρ τούτου γ' εἶ[να]ι τὸ πα(*)[εῖσ-]
τον, ὅσον δ' ἐξ ἐπιμελεί-
5ας καὶ παρανγελμάτων,
οὐκ ἐν ἡμέρα̣ς βραχεῖ
μέρει παραδοτόν. ὅμοι-
α δ' εἶναι καὶ περὶ τοῦ
προσεκτικοῦ. καὶ μὴν
10τῆς γε διηγήσεως ἐπεὶ
τὸ κυριώτατον ἐν τῶι
σαφῶς, σαφέστατον ὑ-
πὲρ ἑκάστου διηγητὴν
εἶναι τ̣[ὸν] μάλιστα πα-
15ρακο[λουθο]ῦντα, τὸν ῥή-
το[ρα δ' οὐκ] εὐθὺς ἡ ῥη-
[τορικὴ  ̣  ̣]λαλ  ̣  ̣ιδε
column 87Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄξιον] δ' ἐπιστ[ά-]
σεω[ς] τὰς μὲν ἀτέχν[ους]
5κοινὰς ἁπάντων ὑπά[ρ-]
χε[ι]ν, τῶν δ' ἐντέχνων τ[ὸ]
εἰκὸς καὶ τὸ σημεῖον
καὶ τὸ τεκμήριον οὐ-
θὲν αὐτοῖς προσήκε[ι]ν, ἀλ-
10λὰ τὸ μὲν σημεῖον ει-
να[ι] τοῦ παρηκολουθη-
κότος ἴδιον, οἷον τὸ μὲν
ἐν νόσοις ἰατρῶ̣[ν], τὸ
δ' ἐν τοῖς περὶ τὸ πλεῖν
15χ[ειμ]ῶ̣σιν κυβερνή-
του, παραπλησίως [δ]ὲ καὶ
ἐπὶ τῶν ἄλλων· τὸ δ' εἰ-
κὸς [το]ῦ παραθεωρή-
[σαν]τος, πῶς τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ προ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 88Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[συνεστηκέναι δὲ τῶν περὶ τὰ πά-]
θη κα[ὶ ἤθη, οἷς δικαστή-]
ρια [κι]νεῖ, τ[ὸ] κυριώτα-
τον ἐν τῶι κατανοῆ-
5σαι, διὰ τίνων καὶ γεν-
νᾶται καὶ καταπραΰνε-
ται ταῦτα. τοῦτο δὲ μό-
νον ὡς οὐ προσῆκον ἑ-
αυτοῖς ο[ὐκ] ἐνχειρῆσαι
10τοὺς ῥήτορας ἐκ τῶν Ἀ-
ριστοτέλους μετενεγ̣-
κεῖν, τὰ λοιπὰ μετενη-
νοχ̣ότας. τοιούτων δή
τινων λεγομένων
15προχειρό[τατο]ν̣ ἂν δόξ[ει-]
εν εἶναι [τὸ] τῶν το  ̣  ̣ν
μερῶν [εὐκ]αταφρόνη-
[τον⁦ -ca.?- ⁩]ιτονι  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ τεκμ]ήρια μ  ̣ι
[1 line missing]
column 89Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2αν  ̣  ̣ιατες[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣ρς  ̣ησετ[⁦ -ca.?- ⁩]
ο[ὐ]δ[ὲ κ]αθ' ἕνα παραπλη-
5σίως τοῖς τοὺς νοσοῦντας
[ὑγ]ι̣άζουσι διὰ τῶν ἀλό-
γων παραιτ[η]σόμεθα
  ̣  ̣ισδιων τὸν ἀξιοῦντα
μηδ' ἀθρόου[ς πεί]θειν, ἐ-
10πειδ[ή]περ οὐδ' ἑ[αυ]τοὺς
οὐδ' ἐρώμενον καὶ φί-
λον προσεπ[ι]σημηνά-
μενο̣[ι], διότι καὶ [τούτους]
φασὶν εὔνους, οὐ λία[ν]
15θετι[κ]ῶς̣ ἀλ[λ]ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣κατου  ̣  ̣ τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πα  ̣  ̣  ̣τυ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ρα  ̣ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 90Engraved 1839-1843 by Luigi Corazza

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣ιτ  ̣  ̣  ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ετ  ̣  ̣  ̣απ  ̣  ̣  ̣λα- ca.349 -[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣  ̣υχη[  ̣ ἀ]λλ' ἐ[πὶ] τὴν
5καιρία̣ν̣ ο[υσ]αν, ἣ παρὰ τὴν
ἰδιότητα τοῦ χειρισμοῦ
τὸν λοι̣[πὸν] παραγινο-
μέν[η χρόνον οὐ]δ' ἐν ἡ-
μέρα[ς βραχεῖ] μέρ[ει ἐγ-]
10γείνεσθαι [πέφυκεν]· τὸν
α(*)[ὲ νε]ικᾶν̣ [μὴ] δυνάμε-
νο[ν] καὶ γεινόμενον [ἕ-]
ων(*)[ον] κα[ὶ τ]απε[ι]νὸν   ̣  ̣
προς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιαρα
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣εταυ
[⁦ -ca.?- ⁩]υτου παρ'
ἡμῶν δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ερι[⁦ -ca.?- ⁩]
μηδὲν ἄτεχν[ον ⁦ -ca.?- ⁩]
column 91Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυν]α[τὸν οὕ-]
τως ε[ἰ]πεῖν, ὡς μέ[λλει]
καὶ τὸ πλῆθος ἐν ὀ̣[λίγωι]
καιρῶι ποιῆσα[ι παρα-]
5κολουθεῖν. θαυμαζέ̣-
σθω δὲ καὶ καθό[σον γ'] ,
εἰ ταῦτα [γ]ινώσκ̣[ει],
ὁμοίως οὐκ ἀπεῖ[δ]εν
διαφορὰ[ς] τοῖς πεπαι-
10δευμένοις καὶ φιλο-
σόφοις ἐν τῶι σαφέστε-
ρον ἐξενεγκεῖν πρὸς
τοὺς μὴ τ[οιού]τους [ὑ-]
π̣[αρχούσας, μή τι δ]ή γε
15τς̣[  ̣  ̣ π]ᾶς ῥήτωρ ας  ̣  ̣
  ̣  ̣αδυς  ̣  ̣διονο  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣οτην[⁦ -ca.?- ⁩]
νηιτω[⁦ -ca.?- ⁩]
column 92Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3υμ  ̣α  ̣  ̣
πολλῶν σοφιστῶν, ὥσ-
5τε καὶ περὶ τῶν ἄλλων
σχημάτων τῆς λέξεως
ἡμεῖς ὑπακούειν τὰ
παραπλήσια καταξιώ-
[σ]αντες, ὅταν τῶν πίστε-
10ω̣ν τὰς ἀτέχνους φ̣ῆι κοι-
νὰς εἶναι πάντων οἷον
μαρτυρίαν, βα[σ]άνους
[κ]αὶ τὰ τοιαῦτα, λέγω-
μεν, ὅτ[ι] τούτων ἡ μὲν
15εἴδησίς ἐστι κοινὴ
[καὶ τῶ]ν̣ ἰδιω[τῶν], ἡ
[δὲ] χρῆ[σις ε]ὐκαιρίαι
[καὶ οὐκ ἐπιστή]μη[ι]
[συνέχεται]
column 93Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[ὅσπε]ρ γ̣ὰρ
[περὶ τῶν νο]ο(*)ημ[άτων] τὸ
[εἰ]κὸς [ὁ] ἰατρὸς οιδε καὶ
τὸ [τ]ῶν χειμώνων κυ-
5βε[ρ]νήτης, οὕτω καὶ
ῥή[τ]ο(*)ρ ἀποβησομέ-
νων τινῶν τῆι πόλει, καθάπερ
καὶ κατὰ τοῦτο τοὺ[ς πο-]
λιτικο[ὺς] και[ρ]οὺ[ς] πα[ρ]α-
10θεω[ρ]ή[σας], πῶς πάν[τα]
πράττουσιν, ἐξ ἧς ε[ἰ]δή-
σεως [ἔφ]η [πρ]οπ(*)ρέπεσθαι
[πλ]ήθ[η]· οὔτε   ̣  ̣  ̣τον
  ̣ο
15φ  ̣  ̣ον
  ̣ον  ̣  ̣ριενλωιμ  ̣  ̣λ̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]νι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κα [⁦ -ca.?- ⁩]νπαπε  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]μεν- ca.649 -α [⁦ -ca.?- ⁩]κουνε  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 94Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

τοῦ[τον μ]ὴ [γι]νώ[σκειν]
τὸ π[ολλο]ῖς ἄλυπο[ν] -- ὥσ-
περ τ̣ῶν σημείων καὶ
τῶν εἰκότων, ἂν καὶ
5μ[ετρι]άζη(*), π̣αρ̣αλυπούν-
των. οὐ μὴν οὕτω γε
συντίθησι τὰς ἀπο-
δείξεις ὁ ῥήτωρ ὡς ὁ
διαλεκτικὸς καὶ φι-
10λόσοφος. ἴσως γὰρ ἂν
καὶ προσ[κόπτοι]τ̣[ο] πα-
ρὰ τῶι π[λήθει]. καθ' ὃν δὲ
τρόπ̣ον   ̣  ̣  ̣η̣τοσας.
ω  ̣  ̣  ̣ιειν- ca.9 -νο
15λ  ̣  ̣φιλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νται συν-
ξει
[⁦ -ca.?- ⁩]εινον
τω [⁦ -ca.?- ⁩]τε
[1 line missing]
column 95Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

ια
θε  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣ πα̣θ̣ῶν καὶ
κασ(*)[ιῶν δύν]ατ' ἀπαλλά-
[ξ]α[ι πολλῶ]ν, τάχα συγχω-
5ρή[σουσι το]ῖς φιλοσό-
φοις [συ]ν[ομολ]ο[γ]οῦντες·
ἃ δὲ προβάλλοντες
αὐτοῖς οἱ βουλευόμε-
νοι καὶ δικά[ζο]ντες ἐν-
10εργητικῶς ἐ[λ]εοῦσ[ι]
καὶ [δι]οργί[ζον]ται καὶ
ταλλ[α, ἃ προσποιοῦν]ται θ̣ε̣-
ωρεῖν α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα  ̣ιε
καὶ τοτεν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρους
15  ̣ολαι [⁦ -ca.?- ⁩]αυ
χ [⁦ -ca.?- ⁩]ονα.
[ἀ]ρεσ[κ ⁦ -ca.?- ⁩] σιν
δεον [⁦ -ca.?- ⁩]τοι.
[1 line missing]
column 96Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

πε[⁦ -ca.?- ⁩]
τος [⁦ -ca.?- ⁩]ε.
αν [⁦ -ca.?- ⁩]τα- ca.649 -[⁦ -ca.?- ⁩]
των, οἷς οἱ πο[λ]λο[ὶ] βού-
5λονται συνεπιγράφε-
σθαι τὸν ῥήτορα διὰ τὴν
ἀρέσκειαν· ἐπεὶ πει-
θέτ̣ω, φησίν, δικαίως
[καὶ] σωφρόνως, αὐτ̣ὰς
10ἐπιθυμίας ἀποτρεπέ-
τ[ω], θυμοὺς πραϋνέτω
καὶ πειθέτω καθάπερ
[φίλ]ον οὕτω κα[ὶ κ]αθ' ἕ-
να, περὶ ὧν ἂν [βού]λη-
15[τ]αι καὶ πολὺ μ[ᾶλλον]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νκα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 97Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

[2 lines missing]
3  ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ων. ο[ἱ] δὲ [ῥ]ή-
τορ̣ες ἐ[ν] τῶ[ι] τῶ[ν] πολ̣ι-
5τευμά[τ]ων ἀσυνετω-
τάτωι, τῆι δημοκρατί-
α(*) πόδ̣α̣ ἵστασ[θ]αι [βούλ]ον-
τα[ι], κἄπειθ' ἧττον ἀν<ει>-
μέ[ν]ακ(*) συ̣νόντε[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
10τα  ̣οντιωστελ  ̣ε  ̣  ̣  ̣
τ  ̣  ̣ακρα  ̣  ̣ι  ̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣
κρατίαις, ε[ἰ π]όλεις̣ τὸν
καταφρον[οῦν]τα [κ]αὶ
τῆς δημοκ[ρ]ατίας [καὶ]
15[τῶν] βουλευτηρίω̣[ν   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ θ]αυμασ̣μὸ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ν  ̣τε  ̣  ̣ε  ̣δο  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νη[⁦ -ca.?- ⁩]
εδο
column 98Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[2 lines missing]
3π  ̣  ̣  ̣αλισου- ca.10 -
πλοίου, [τ]ῶ[ι] δὲ μ[ήτε π]οῦ
5μήτε πῶς μήτε [πότ]ε
πλευσ̣τέον εἰδέναι προσ-
βλαβὴς ἂν γένοιτο [μ]ᾶλ-
λον, οὐκ οιδ' , εἰ [κ]α[ὶ] ὁ ῥ[ήτ]ωρ.
περὶ γὰρ ὠφελίμω̣ν [τε]
10καὶ βλαβερῶ[ν] ὡς [τοι-]
ούτων οὐκ ἂν̣ [δύναιτο]
παρακολουθεῖν, [εἰ καί]
τις αὐτὸν ἐνάρκη[σε νο-]
εῖν παντάπασι δ[ιδ]α[κ-]
15[τ]ὴ̣ν τ[ὴν π]άντων [δύνα-]
[μι]ν· καὶ καθάπερ οὗτ̣[ος]
[οὐ]κ ἂν δ(*)[ξ]ιό̣πιστος [εἴη]
ν  ̣ις  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣
μος  ̣  ̣ποι  ̣  ̣  ̣εν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 99Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2οτ  ̣  ̣  ̣  ̣λω.
τέχνη̣[ν εἶ]ν[αι αὐτ]ὴν ἐ-
πὶ τοῦ ῥήτορα π̣οιω(*)ν
5κινεῖ[ν] ἔνα(*)[η]λός ἐστιν,
ει ' οὐκ ἔ[ν]δ[ο]ξος ἡ πα-
ραλλα[γή], καὶ διότι καὶ
ψεῦδος τὸν τὸ καθολι-
κόν, ὡς ἄρα πάντες οἱ
10χαυ[ν]ό[τ]εροι τεχνῖται
ἐνπλάζ̣ονται μᾶλλον
χρῆσ̣θ̣[αι συ]νετωτέροις
[κριτ]αῖς. [εἶ]π̣εν γὰρ ὁμοί-
[ως Δ]ιτα(*)[ο]σθέν[η]ν εἰσφέ-
15[ρειν] καὶ [τὸ π]ροστῆν[αι]
[μηδέ]να πόλ[ε]ως ανογ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νετ̣  ̣  ̣τοῖς συν.
column 100Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

ιων ς  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιχ  ̣τια  ̣  ̣  ̣
χ. φιλ[οσόφ]ου· π[ρὸς μὲν]
γὰρ ἀφρό[ν]ως [ἔχοντας]
5καὶ πρὸς ὠμῶ[ς ἧττον]. [εὐ-]
σχολεῖ δὲ [καὶ] σ̣υ[νετ]ω̣τέ-
ρους κρι[τ]ὰς ἐπ[άγ]ων,
οἷς ὑπηρετεῖν ὁ ῥή-
τωρ οὐκ ἐβουλήθη κα[ὶ]
10πρὸς οὓς οὐκ ἔστιν εὔ-
χρησ[το]ς ἡ δύνα[μις] α̣ὐ-
τοῦ. [κ]αὶ [γ]ὰρ [τοι]οῦτό π(*)ι
καὶ πρὸς [τ]ὸν [πο]αυτη(*)ὸν
αὐτῶν [ἔ]νπ[ειρον] ἀντ[ι-]
15προσάξει τὴν τέ̣χν̣[ην] ἐ-
πιφ[έ]ρων, ἀ[φ' ἧ]ς κα[ὶ] π̣[ο-]
[ρευθῆναι Θε]μισ[τοκλέα]
καὶ Περικλέ[α καί τινας]
τῶν [ἀν]α[λόγων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20τοτε αλλο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣και
[⁦ -ca.?- ⁩]σοα
[1 line missing]
column 101Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2αι ὁ ῥ[ήτωρ]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρο  ̣[καὶ διὰ]
τὰ[ς ὁμοίας ἀ]ρετὰς [χα-]
5[ρί]εντα[ς πολ]λ[ο]ὺ[ς δυνα-]
σταὶ καὶ συνανα[στ]ρεφο-
μένους ἐ[λ]εοῦσιν, οὐ μό-
νον θαυμάζουσι, καὶ
δήμων μᾶλλον, ὡς Πύ-
10θωνα Φίλιππος καὶ τὸν
Φαληρέα Δημήτριον
Πτολε̣μαῖος καὶ πολλοὶ
πλείονας [ἄ]λλους καὶ ἀ-
ριστοκρα[τί]αι καὶ συν-
15εδρίαι, πο[λ]λὰ παρεδέ-
[ξ]ατο τῶν [ῥ]ητόρων τι
- ca.12 -ρησαιο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν μᾶλλον. εἰ δὲ
ε  ̣στερον α.
20[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣ναν  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 102Engraved 1839-1843 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ους[⁦ -ca.?- ⁩]
[τού]του δ' ἀπο[τυχὼν φαί-]
[ν]ο̣ιτ' ἂν ὁ ῥήτω[ρ δεδ]έ-
χθαι τὸν δημ[αγωγό]ν.
——
5λεγέσθω δὲ καὶ πρὸς τὸ
δυναμικώτατον ει [αι]
λόγον τὸν ἀμεταπτω-
τοτάτας ποιοῦντ[α] πίσ-
τεις, οἷον οὔ φ̣[αμεν] τὸ[ν]
10[τ]οῦ ῥήτορος [ἀλλὰ] τὸν
τοῦ φιλοσόφου, διότι
[τ]ὸ δυναμικώτατον τοῦ
[λ]όγ̣ου τῶν πρός τι [φαί]νε<τ'>
εἶναι. πρὸς μ̣ὲν γὰρ ἕνα
15[κ]αὶ περὶ τῶν εἰς ἕ[να ἀν-]
[ηκόντων διαλεγόμ]ενο[ς] κ.
  ̣  ̣δη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιοτηνε  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ονπα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστιν δυνα[μικώτατον ⁦ -ca.?- ⁩]
column 103Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣ροι  ̣  ̣ν̣ει  ̣  ̣  ̣λε.
  ̣  ̣  ̣α τὴν   ̣  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ι καὶ τὴν   ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣η[τι-]
5κήν, ὥστ' ἐξ̣ε(*)[ρίζειν]
ταύτας κατ[ὰ π]λείο[υς]
ἐξορίζειν [ἐστὶν ἤ]δη
τούτων πολιτικήν, καὶ
παραπλησίως τῆι ῥητο-
10ρικῆι [ὀ]λίγ' ἄ[τ]τα πρά-
[γμ]ατα καὶ τὰ κρίνοντα
ἔχει ταύτα[ς]. καὶ τὸν φι-
λόσοφον [μέ]ντοι λό-
γον ἐπὶ τῶν ἀναλό-
15[γω]ν οὐ φ̣ήσομεν πας
  ̣  ̣  ̣πο̣τε̣  ̣  ̣  ̣απα  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣αντος αἰτια  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τοσωπ. καὶ τ[ὰς   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣σεις καὶ τὰς ι  ̣  ̣  ̣  ̣
column 104Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2νι  ̣  ̣  ̣ν.
  ̣τ̣ελεσ[ιουργοῦντα δυνα-]
[μ]ικωτέρα̣[ς] τα[ύτας π]ου
5ἀπεργάζεσθα[ί τι]να.
καὶ πρὸς τὸ [τ]ρί[τον] δὲ λε-
γέσθω τὸ κἂν πάνυ πει-
στικὸς ὁ λόγος [ᾖ(*), ὁ μ]ὴ [τὸ]
[π]ῶς καὶ τίνας δεῖ [π]ο(*)[ί-]
10θειν καὶ πότ[ε] κα[τέχων]
π̣άντω[ν] ἂν ἀχρηστότα-
τος εἴη καθάπερ καὶ πη-
δάλιον· ὃ συμβέβηκε
[κ]αὶ τῶι τοῦ [ῥ]ήτορος, ὅ-
15[τι] λόγος μέν, οὐ ῥ[ήτορος]
δ' ε[ἶ]ναι λέγοιπ(*)' ἄν· ὥστ' οὐ-
[δὲ] τοῦ ῥήτορος, ἃ φήσ[ει]
[τι]ς, οὐδὲ τὸ πηδάλιον
  ̣  ̣  ̣  ̣εθη- ca.11 -
20[κυβερ]νήτης εἰδὼς   ̣  ̣  ̣
column 105Engraved 1839-1843 by Anton Fackelmann

[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣ε  ̣ς[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅταν]
ναρκώση(*) τι[νάς, οὐχὶ δι]ὰ
5[τ]ῶν λόγων ψυ̣[χαγωγ]εῖ-
τ[αι] τότ' αὐτός, ἐ[φ' οἷς δῆμον]
θαυμάζειν ἀ[ξιοῖ]. [καὶ]
γὰρ εἰ δ[ὴ] τὰ ν[όμιμα Πε-]
ρικλῆ[ς] ῥα[ιδίως ἔπειθεν],
10οὐκ ἂν ἄλλο̣ς ἑ[ξῆς δημο-]
κοποῖτο, τὸ δ' ἀπ[ὸ φιλοσ]ο-
φίας οὐδ' ἂν προσδ[έξ]αι-
το, μᾶλλον δ' οὐδ' ἀν[έ]χοι-
το δῆμος. ἀλλὰ μ̣[ὴν κ]αὶ
15τοῦ τετάρτου το[ύτου] καὶ
λόγον ἤ τιν' ἐχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η.
  ̣  ̣ι καθ' α̣ὑτὸν κ[αὶ] γράμ-
[ματα συ]νάγω[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣παις
λεγόμενον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νο
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τειν
column 106Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

φησὶν γ[ὰρ ει αι παρα-]
πλήσιον ὡσεὶ [τῆς νεὼ]ς
δρ̣απ[έ]τας ἐκβεβληκό-
τας τοὺς κυρίους εἰκ̣ῆι
5κατὰ ῥοῦ[ν πλέ]οντας̣   ̣ς
πε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εν κα  ̣  ̣ειτ̣ε
ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νηδο  ̣αετ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δια πλήθ[ει] χρ  ̣  ̣υ
τῆς τοιαύτης κομιδ̣[ῆς],
10κυβερνῶντας δ' ἀεὶ το[ὺς]
θρασυ[τ]άτους εἰκῆ(*) [πλεῖν]
καὶ ὡς χαριοῦντα[ς τοῖς]
συμπλέ[ο]υσιν [⁦ -ca.?- ⁩] πρὸς   ̣  ̣  ̣
τ  ̣  ̣  ̣σε  ̣  ̣τις φαίη κυ-
15[βερν⁦ -ca.?- ⁩]αλλην  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ οὐχ ἡ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υσι ταυ  ̣  ̣
[1 line missing]
column 107Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2σοφίαν - ca.9 -ος.
ἀπο[κ]λα[ι]όμ[ε]νον δὲ ταῖς
ἐρημίαις τὴν ἀψυχίαν·
5ὅταν δὲ καὶ π[α]ραπλή-
σιος αὐ̣τὸσπ(*)ι τοῖς πλασ-
τῶς ὀδυρομένοις ὡς
μεγάλην ο[ὐσίαν] ἀφη-
ρημένοις(*) τὴν οὐχ ὑπάρ-
10ξασα[ν], οὐδὲ ἂν ἐ[λε]ήσει[έ]
τις α[ὐτ]όν. ἀλλὰ μὴν δεσ-
[πό]τας καὶ κυβερν[ή]τας
οἴ̣δαμέν ποτε τ̣ε[θανα-]
[τωμένους] οὐ μ[όνον] ἐ[κ-]
15βε[βλ]ημένους ὑπὸ [δ]ρα-
[πετῶν], τὸν δ' ὑπὸ τ[ῶν]
[πολιτ]ῶν αρυλο  ̣  ̣  ̣  ̣
column 108Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2φερ- ca.9 -
παρακλιγο  ̣  ̣  ̣  ̣οικλι
  ̣  ̣ασοιπο τούτω[ν] καὶ με-
5[γαλ]όνους οὐ το[ῖ]ς τῶν φι-
λο[σ]όφων ἀλλὰ τοῖς τῶν
ῥητόρων πολιτικοῖς νό-
μο̣ις. ἀλλὰ δὴ καὶ ποί-
ων λέγει φιλοσόφων; ο(*)ἰ̣
10μὲν κἂν προσσ[η]μαίνε-
σθαι παρακελεύομε[ν ἕ-]
να [τῶ]ν πολι[τικῶ]ν, οὐ
δή[π]ου πολιτικοὺς αὐ-
[το]ὺ[ς] εἶναι ν̣ο[μισ]τουσ(*).
15τῶν δὲ λοιπῶ[ν λε]γ̣έ-
τω[ι] τοὺς ἀφ̣' ἑτε[ροί]ας ἀ[ρ-]
[χ]ῆς. οὐδ' ἕνα [παραστή-]
[σει]. [το]ὺς δὲ α̣ὐτ̣ο[ὺς   ̣  ̣  ̣  ̣]
column 109Engraved 1839-1843 by Vincenzo Corazza

κο  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣υνα[  ̣ ἐσ]χηκότω[ν   ̣  ̣]
  ̣περ  ̣  ̣αμεν προς  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η ἐνδε[χό-]
5μενον, [π]όλεις ὀρθῶ[ς ἀ-]
ν(*)εύθυ̣ναν καὶ τού[τ]ων
[ο]ὐδὲ [ὁ] σοφὸς ἐπιστα[τεῖν]
[δ]ύναιτο   ̣  ̣τιον[  ̣  ̣  ̣ ἀλ-]
λ' οἱ σοφοὶ πάλιν, [οὓς]
10[π]ρώτους προϊστα[μέ-]
νους μενελ̣αι τοσον
  ̣ν̣ δήμους   ̣  ̣  ̣  ̣σιν οὔ-
τ' οἴδασιν ο[ὔ]τε μει  ̣  ̣
  ̣ον ἀνεπιδέκτο[υς]
15[ει]ναι νόμ[ων   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ασμενο  ̣  ̣  ̣και  ̣  ̣
[- ca.10 - τ]ὰ̣ς πόλ[εις]
column 110Engraved 1839-1843 by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣καθεστώσ[η]ς, τ[ο]ὺς δὲ
[φιλοσ]όφους οὐδὲν δύ̣-
[νασθ]αι̣ ̣τ̣αύτας ὠ̣φελεῖν,
5[οὐ]δὲ νόμον π̣οτ[ὲ] τ(*)[εγρ]α-
[φ]ότας ἀπὸ καλο[κ]ἀιτ(*)α-
[θίας], ἀλλὰ τῶν προσ[ενεχ-]
θέντων αὐτοῖς   ̣απο  ̣  ̣
τον κ̣[αὶ] πολιτ[ι]κὸ[ν] δη-
10λονότι καὶ με[γα]λοπρε-
[πῆ] κἀπ̣[ιτ]άτ̣τον[τ]α τοῖς
δημαγωγοῖς ο[ὐδὲ σ]υν-
καταβαίνειν [ἐν πλ]ή-
[θεσι]ν εἰς λοιδορ[ία]ν κα
15ὥσπ[ερ   ̣το]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατα  ̣  ̣  ̣το
[⁦ -ca.?- ⁩]τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 111Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣σητ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ κ]αὶ τἀ[λ]η[θ]ὲς οὕτω[ς]
[ἔχε]ιν, ὥ[σ]περ οὐ δ[υ]να-
5μένων ι̣ω  ̣εωρ  ̣σιν
[γε]λάσαι τινὰ προσερ[χ]ό̣-
[μ]ενον αι  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣ω
[τοῖς] φιλο[σό]φ[οις] το  ̣  ̣ κα-
τὰ τοιαῦ[τα] προφερ[ό]με-
10ν[ο]ν τῶν   ̣  ̣  ̣οπ  ̣ον ε  ̣α
  ̣  ̣  ̣  ̣ραλ  ̣  ̣υσι τινὲς   ̣  ̣
κα  ̣  ̣ημ  ̣  ̣ [δ]ιδοῦσαν.
φς  ̣λλαι  ̣  ̣  ̣μαλιον  ̣ν̣
α  ̣ις  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ους και  ̣ν
15κ- ca.11 -ει πρ  ̣  ̣
[1 line missing]
column 112Engraved 1839-1843 by Domenico Casanova

  ̣  ̣  ̣  ̣ιων  ̣  ̣αν  ̣λλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[ι]νας οὐχ  ̣ραομ  ̣  ̣τοις.
τι  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣ν καὶ δ  ̣  ̣α
  ̣α  ̣  ̣σαι  ̣λ̣αδηκα  ̣  ̣
5ατομ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιντ  ̣  ̣αις
πο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἠξ]ιωμένων
ἐπιπλήξε[ως], ν(*) ὅταν [μ]ὴ
περι[ί]στασθ[αι] τὰς ἁμα[ρ-]
τίας αὐτῶν [ὄ]ντοι(*)ς ᾖ(*), [ἐν]
10ἄλλοις ἀντι[ρρ]ήσεως.
fragment post112Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

οὔτ' [ὠφέλιμον τὸ δύ-]
νασ[θαι πεί]θειν ἔ̣[οικέν]
ποτ' ει α[ι], κα̣ὶ α̣ὑτὸν [ἀν]α-
τρέπ̣ειν μέλλει μετὰ
5τῆς πόλεως· εἴτε γὰρ {οι}
οὐ συνορᾶι καὶ ἀνευρίσ-
κει το[ὺς τοι]ούτους λό-
γους, κακὸν εἶναι καὶ ἀν-
αίσθητον φιλόσοφον,
10εἴτε συνορῶν [μ]ὴ δύνα-
ται πείθειν, οὐ[κ] εἶναι πει-
[σ]τικόν· καὶ ταλλ' ἤδη προς-
  ̣  ̣  ̣να  ̣τοι  ̣  ̣  ̣  ̣αναυδο
  ̣  ̣  ̣εσμα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εγειν
15  ̣  ̣  ̣ντελε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣μην(*)
ου  ̣  ̣  ̣νου βί[ου]
[⁦ -ca.?- ⁩]παν  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣δν  ̣  ̣ον

Apparatus


^ 3.8. l. δοκῆι
^ 6.17. l. ἐ (corr)
^ 15.20. l. ς (corr)
^ 17.6. l. ἅ (corr)
^ 17.7. l. γ (corr)
^ 19.2. l. [εἰ]κῆι
^ 19.4. l. τέχνηι
^ 29.3. papyrus : χωρίζειν Sudhaus
^ 30.14. l. λ (corr)
^ 31.8. l. [ἐ]ρωτᾶι
^ 32.7. l. σ (corr)
^ 32.16. l. ς (corr)
^ 36.10. l. [π]ολλῶι
^ 37.10. l. έ (corr)
^ 37.12. l. [μ]όνωι
^ 37.13. l. τῶι
^ 41.5. l. ληιστής
^ 41.8. l. λόγωι
^ 41.18. l. σ (corr)
^ 42.16. l. ὁρᾶι[ς]
^ 43.6. l. [ἐρ]ωτᾶι
^ 43.12. l. σ (corr)
^ 44.12. l. ῶ (corr)
^ 44.12. l. ω (corr)
^ 45.14. l. λ (corr)
^ 46.7. l. ο (corr)
^ 46.10. l. ω (corr)
^ 46.12. l. γ (corr)
^ 46.18. l. μ (corr)
^ 48.2. l. [τ]ῶι
^ 48.12. l. ὅλ (corr)
^ 50.7. l. ς (corr)
^ 50.9. l. ο (corr)
^ 55.15. l. πε (corr)
^ 56.11. l. κ (corr)
^ 56.17. l. κριτία (corr)
^ 57.2. l. σ (corr)
^ 57.14. l. κ (corr)
^ 59.11-12. l. κωμωι |δοποιὸν
^ 61.2. l. ως (corr)
^ 63.3. l. ο (corr)
^ 65.8. l. α (corr)
^ 66.3. l. ἠι[τι]ᾶτο
^ 66.5. l. πάντηι
^ 66.17. l. σ (corr)
^ 68.4. l. ε (corr)
^ 69.17. l. σ (corr)
^ 70.15. l. ω (corr)
^ 71.9. l. δ (corr)
^ 72.4. l. ο (corr)
^ 73.16. l. ῥη (corr)
^ 74.7. l. σ (corr)
^ 79.12. l. δε (corr)
^ 80.8. l. σ (corr)
^ 83.4. l. ε (corr)
^ 86.3. l. λ (corr)
^ 90.11. l. δ (corr)
^ 90.13. l. λ (corr)
^ 93.2. l. σ (corr)
^ 93.6. l. ω (corr)
^ 93.12. l. τ (corr)
^ 94.5. l. μ[ετρι]άζηι
^ 95.3. l. κ (corr)
^ 97.6-7. l. δημοκρατί |αι
^ 97.9. l. ις (corr)
^ 98.17. l. ἀ (corr)
^ 99.4. l. ὸ (corr)
^ 99.5. l. δ (corr)
^ 99.14. l. ημ (corr)
^ 100.12. l. τ (corr)
^ 100.13. l. λιτικ (corr)
^ 103.5. l. ο (corr)
^ 104.9. l. ε (corr)
^ 104.16. l. τ (corr)
^ 105.4. l. ναρκώσηι
^ 106.11. l. εἰκῆι
^ 107.6. l. ς η (corr)
^ 107.8-9. l. ἀφηι |ρημένοις
^ 108.9. l. ε (corr)
^ 108.14. l. έον (corr)
^ 109.6. l. π (corr)
^ 110.5. l. γ (corr)
^ 110.6. l. γ (corr)
^ 112.7. l. ἢ (corr)
^ 112.9. l. ω (corr)
^ 112.9. l. ἦι
^ post112.13-15. papyrus : οἰ[κεί]αν ἀπο |[τελ]εσμά[των λ]έγειν | [ἢ συ]ντελε[ῖν ἐπιστ]ήμην Sudhaus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.