Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1021 = Trismegistos 62441 = LDAB 3614DCLP transcription: 62441 [xml]

column 1P.Herc. 1021 col. 1*

[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣σ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]καθα
[⁦ -ca.?- ⁩]αν
5[⁦ -ca.?- ⁩]σον
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηνδια
[⁦ -ca.?- ⁩]αχα
[⁦ -ca.?- ⁩]και
10[⁦ -ca.?- ⁩]μέλειαν
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]κ̣έλευον ε
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ταισπολ
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]κευάζε
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣αδ̣ιαι̣τ̣[  ̣]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣ειεπ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]τ̣ο̣οι
[2 lines missing]
19[⁦ -ca.?- ⁩]ταν.
20[⁦ -ca.?- ⁩]τε[  ̣  ̣]
[2 lines missing]
23[⁦ -ca.?- ⁩]ας
[1 line missing]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ος
[1 line missing]
27[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣]\/ \[⁦ -ca.?- ⁩]/ '[ἐκ τῶν]'
column 2P.Herc. 1021 col. 1
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

'ἐνδε[χ]ομένων̣ [μὲ]ν ἐπα-
νεκαίνισε πάλιν ἅπασαν
τήν τ' ἐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]υσ[αν δι]ὰ τοῦτ'
ἐν τοῖς [λ]ό̣γοις εὐρυθμ̣ίαν
5προσέλαβεν, αὐτὸς δ̣ὲ̣ πολ-
λὰ ἐπεισηνέγκατ̣ο ἴδ[ια, δι' ὧ]ν
--εἴ γε διὰ παρρη̣[σίας δεῖ τ]ὰ̣ γ[ε-]
νόμενα λέγειν-- π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δὴ τῶν πάντων [ἀνθρώ-]
10πων οὗτος εὔξησε̣[ν φ]ιλο-
σοφίαν καὶ κατέλυσ̣[ε]. π̣ρ̣ο-
[ετ]ρέψατο μὲγ γὰρ ἀπ̣ε̣[ίρ]ο̣υ̣[ς]
ὡς εἰπεῖν ἐπ' αὐ̣τὴν̣ δ̣ιὰ-
τῆς ἀναγραφῆς τῶν λ̣[ό-]
15[γω]ν. ἐπιπολ̣[α]ί̣ως δὲ καί
[τινας] ἐπο[ίησ]ε φιλοσοφεῖν
  ̣ φαν̣ερὰν ἐκτ̣ρέ[πων   ̣  ̣  ̣]
τρι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣' φησὶ δ' ὅτι '[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ πι  ̣[  ̣  ̣]νας[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ' φιλ[οσ]οφεῖν ἐνδό-
σιμον ἔδω[κεν], ὥστε μήτε̣ [με-]
μαθηκότα[ς  ̣  ̣]  ̣ματων
τε μηδὲν μ[  ̣  ̣]  ̣τ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]μένους
μαθε[ῖν οὐ] μ̣όνον εἰς
25τὸ τῶν φιλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ους
καταριθμ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λλὰ
καὶ π [⁦ -ca.?- ⁩]φα
[⁦ -ca.?- ⁩]ις
[⁦ -ca.?- ⁩]ο[  ̣  ̣]σο
30[⁦ -ca.?- ⁩]αν̣[  ̣  ̣].'
[3 lines missing]
34'α[  ̣  ̣] πε[ί]θεσθ̣α̣ι̣, [ὥσ]τ̣ε̣ εἰς
35ἐκεῖνο̣[ν π]α̣ρασπώμε-
νο[ί] τι[νες] ἱκανὸν ἔχειν
πρόβλη̣[μ]α τῆς ἰδίας ἀμαθί-
ας νομ[ίζ]ουσιν, μᾶλλον δὲ
α[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν μόνοι τὴν
40τοῦ γ[ενναίο]υ καὶ σοφωτά-
του δ̣ιδ̣[ασκάλο]υ̣ κατανοοῦν-
τες  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο μὲν̣ ἀπε
[- ca.12 -]του κατα'
column 3P.Herc. 1021 col. Y
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε δὲ συνα[  ̣  ̣]. παρέγρα-
ψ̣α·'[κατε]ν̣ενόη̣το δὲ̣,' φη[σ]ί, 'καὶ τῶν μα-
θημάτων ἐπίδοσις πολλὴ κατ' ἐκεῖ-
ν[ον] τὸν χρόνον, ἀρχιτεκτονοῦντο[ς]
5μ[ὲ]ν̣ καὶ προβλήματ[α] διδόντος τοῦ
Π[λ]άτωνος, ζητούντων δὲ μετὰ σπου-
[δῆ]ς αὐτὰ τῶν μαθηματικῶν. τοιγὰρ̣
[ταύ]τη<ι> [τὰ] π̣ερὶ μετρολογίαν ἦλθεν
[ἐπὶ κορυ]φὴν τότε πρῶτον καὶ τὰ περὶ
10[τοῦς ὁρι]σ̣μοὺς προβλήματα, τῶν περὶ
Ε[ὔδο]ξον μεταστησάντων τὸν ἀ[φ' Ἱπ-]
πο[κρά]τους ἀρ̣χ̣αϊσμόν. ἔλαβε [δὲ καὶ]
ἡ γε[ωμ]ετρία πολλὴν ἐπίδοσιν· ἐ̣γε̣<ν>-
νήθ[η] γὰρ καὶ ἡ ἀνάλυσις καὶ τὸ περὶ
15διορ̣ισμοὺς λ̣ῆ̣μ̣[μα] καὶ ὅλω[ς] τ̣ὰ π̣[ερὶ]
[τ]ὴν γεωμετρίαν ἐπὶ πολὺ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
  ̣[  ̣  ̣  ̣ οὐ]δέν τε [ὀπ]τ[ικ]ὴ καὶ μη[χ]α̣ν̣ικ[ὴ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι[  ̣]μιστηναιτα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]γην τῶν το[ιού]τω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20ησιμα συχνοὶ [τῶν σπε]ρμολόγων
αὐτῶν ἕνε[κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν σχεδὸν γὰ̣[ρ]
ἦν φοιτη̣τ̣ῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλο καὶ τῶ[ν]
[γ]ε̣ θερῶν τὸ ἰδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀνέλαβον
[ο]ὐ μετα[- ca.15 -]γμαι̣
25[  ̣]βην καὶ [- ca.17 -]  ̣ι
τ̣οῦτ̣ον τ[- ca.13 -]ολ[  ̣]βον
[  ̣  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]δι[- ca.10 -]αλλο
[  ̣  ̣  ̣] ἀνθρώ̣πω[ν - ca.10 -]ληθ[  ̣]
[  ̣  ̣]ν̣ συνουσ̣ί̣α[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
30α[  ̣  ̣  ̣]με Δάων καὶ [- ca.9 -]ομι
τα[  ̣  ̣]ηε[  ̣  ̣  ̣] καὶ [πρ]ὸς τοῦτο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ι[  ̣  ̣  ̣] ἀπήρτησαν τῶν ἀναγ[καί]ω̣ν
οις[  ̣]ρ περὶ τῶν [ὀν]η̣σίμων [  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ικαι
ωσε[  ̣]  ̣αι δοκοῦσιν οἰκότριβες [⁦ -ca.?- ⁩]
35φικ[  ̣  ̣]υνομενος ὁ Πλάτων πολλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θαι̣[  ̣]πε καὶ τῶν ἀπόντων τοι̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ιοι[  ̣]
ιδιο  ̣ατ[  ̣]δουντωναποβηρου[  ̣]των
ητε[  ̣  ̣  ̣]οθε \α/  ̣  ̣  ̣παρεγεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οφη
γου[  ̣  ̣]ν̣ ἀνδρὸς επα[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
40ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ακαιγνεχακαιβηκειν[  ̣]η[  ̣  ̣]ς̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αβωνε[  ̣  ̣]νευαιγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γοιτ[  ̣]'
column 4P.Herc. 1021 col. 2
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

'δε[- ca.11 -] ἄλλοις
ατ[- ca.9 - φι]λανθ̣[ρ]ω̣-
πία̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουσο[  ̣  ̣]προ  ̣[  ̣]
το  ̣  ̣[  ̣  ̣]ς ἴσα.' τοια̣ῦτα γεγρα -
——
5φότο[ς Δ]ικαιάρχου, Φιλόχ[ο-]
ρος ἐν τῶι τῆς Ἀτθ[ί]δ̣[ος] ἕ-
κτωι̣ παρέ{ι}παι[σ]εν ἐπὶ το
[  ̣  ̣  ̣]αυταν  ̣[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[π]αραξύων   ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ταμη̣[  ̣
10[λαμ]βάνων [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ε[ἰ]δ̣ὼς το[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τον ἐ[ν] τῶι πέ̣[μπ-]
τ̣ω̣ι·'καὶ ἀνέθε̣σαν εἰκ[όνα]
*σ̣[ω]κράτους, τ[ὸ δ' ὑ]π̣όβ̣[α-]
15[θρο]ν, ἐφ' ὧι ἐπ[ιγ]έ[γρ]απται·
[Β]ούτης ἐπόη̣σ̣ε[ν   ̣  ̣]κω
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς,' ἐπιγέ[γ]ρα[πτ]αι
[ὀνόμα]τα συχν̣ὰ̣  ̣[  ̣  ̣]αι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ατο[  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]υτ[  ̣  ̣  ̣]αλ̣[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει
[  ̣]θε̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εις
[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣  ̣]  ̣λυ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]υτω[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα
25[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣ω̣κ̣[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]αι ἀνέθε-
σα̣ν̣ α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ]κό̣να προ-
ς[  ̣]  ̣  ̣τ  ̣ν χα̣λ̣κοῦν̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ [ἐ]πιγέ-
γραπ[τ]αι το̣[ῦτο   ̣]ν[  ̣  ̣  ̣] ἀναθή̣-
30κην[⁦ -ca.?- ⁩]απο-
λουν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ινεν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ωιπαι τὸ μ̣[ο]υ̣σεῖον, [ἀ]λ̣-
[λ]ὰ Κολλυ̣τεὺς ἦν τῶν δ̣ή̣-
35[μ]ω̣ν.'τετελε̣υτηκέναι δ' ἐ-
[π]ὶ Θεοφί̣λου φησὶν αὐτὸν
[βι]ώ̣σαντ' ἔτη δύο καὶ ὀγδο[ή-]
κοντα  ̣'
——
column 5P.Herc. 1021 col. V
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

'[καὶ φι]λοσόφων α[  ̣  ̣]ρα γε πρὸς Ἑρμ[ί]αν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανηται, μεταπεμψα{ι}μένου
[μὲν α]ὐτοὺς καὶ πρότερον το̣ῦ Ἑρ-
[μί]ο̣[υ εὐ]νούσ̣τα̣[τα], τότε δὲ̣ κ̣αὶ μᾶλ̣-
5[λόν τ]ι διὰ τὴν Πλάτωνος τελε[υ-]
[τὴν ἐ]π̣ι̣σ̣πεύσ̣αντος. παραγενο̣μ̣[έ-]
[νοις δ' αὐ]τοῖς τ̣ὰ τε ἄλλα πάντα
ἐ̣π[όησε] κοιν̣[ὰ κ]αὶ πόλ̣ι̣ν ἔδω̣κε̣ν̣
οἰκ[εῖ]ν̣ {[τ]ο} \τὴ/ν Ἀσ[ό]ν, ἐν ἧι ἐκεῖ̣νοί τ̣ε
10δια[τρίβο]ντες ἐφιλοσόφουν̣ εἰς
ἕνα [περί]πατον συνιόντες καὶ [πάν-]
τα [τὰ δέο]νθ' Ἑρμ̣ίας δή[που] π̣α̣ρετ[ε-]
θή[κει]. [ὑ]πὸ φιλοσοφ[ί]α̣[ς δὲ] μ̣εταλ-
λαγῆ̣[ναι ἐ]νόμιζ[ον] π̣ρ̣ὸς τὴν
15τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣]τιμο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ο̣ναρχ[ί-]
αν[- ca.15 -]ενασα
γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το̣[  ̣  ̣]πο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αρ[  ̣]στο̣[  ̣]αγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοι[  ̣  ̣  ̣  ̣]τω[  ̣  ̣  ̣] τὸ Πλά-
20[τωνος] ῥ̣[ῆ]μα, ἵνα γῆ μί[α π]αντὸς
[αἰῶ]νος αὐτοὺς [  ̣]αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]'
[1 line missing]
23'[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ [⁦ -ca.?- ⁩]'
column 6P.Herc. 1021 col. X
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[- ca.10 -]καπει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τεμ̣ω̣. [ὡ]ς ἄλλο̣ι συν[ῆγο]ν, ἐ[πι]
τρέχω̣ τὰ γεγραμ̣μένα̣ [πε]ρ̣ὶ *π̣[λά-]
τωνος [ἅ]π̣[α]νθ' , ὑπογρά[ψ]ας ἔχον-
5θ̣' οὕτ̣[ω· Π]λάτων Σωκράτ̣ο̣υς γε̣γο-
ν[ὼς μαθ]ητὴς ἀπο̣[λ]ειφθ̣ε̣[ὶ]ς ν̣εώ̣[τερος],
ἅ[τ' ὢν] ἐ̣τῶν [εἰ]κ̣οσιεπτ̣ά, ἀπ̣ῆρε̣ν εἰς [Σι-]
κελία̣ν καὶ Ἰταλίαν, εἰς τοὺς Πυθα-
γ[ορ]ήους, ο̣ἷς συνγενό̣μ̣ε̣ν̣ός τινα
10χρόνον συνέμειξ[εν Διο]νυσί-
ωι τῶι πρεσβυτέ̣ρ̣ω̣ι [λεγομέ]νωι·
καὶ τ[ο]ύτου σκαιότερ[ον] α̣ὐτοῦ' τὴν
παρρησία[ν] ἐνέγκα[ντ]ο̣ς, ὅτι ἐρω̣-
τηθεὶς τίς αὐτῶ[ι δο]κ[εῖ] φα[ν]ῆ̣ναι
15εὐδαιμονέστερο̣ς, οὐ̣[κ] εἶπεν αὐτ[όν],
ὡς [  ̣  ̣  ̣]τινε[  ̣  ̣]φ[  ̣  ̣  ̣]ν δυσχερ̣αί-
[ν]ω̣ν [  ̣]ιεαενωιχ̣[  ̣  ̣  ̣ π]αραδοθεὶς τ̣[ι-]
[σιν] ἐμ̣[π]ό̣ροις ἀπ̣[ὸ Λα]καδαίμονο̣[ς]
[- ca.10 - εἰς] Ἀθή[να]ς   ̣το  ̣[  ̣ ἐ-]
20κεῖνο κη[  ̣  ̣  ̣]νεν Αἰγίνη̣ι [δ]οῦ-
[λ]ος̣ ἦν, ἅτ' ὢν̣ ἐν Αἰγ[ίν]η[ι   ̣  ̣]  ̣ηκ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κτυ̣εν̣ωκοπον [τοῦ Πε-]
λ[οπο]ν[νησ]ιακ̣[ο]ῦ π̣ολέμ[ο]υ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γ̣[- ca.13 -] ἀ̣πελύθ̣ε ιλ̣[  ̣  ̣  ̣]
25  ̣ια  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαυτ̣ω[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣
[  ̣  ̣]ωσα[  ̣  ̣  ̣]α̣ς. Δίω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
κα[  ̣  ̣]ιθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαι[  ̣  ̣]α̣τρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΔΙΟΝΥΣΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νεωτ[ερ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]αρευας[  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υνῆν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30[- ca.9 -]σαπι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γητ[  ̣  ̣  ̣  ̣]λακαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] Πλάτ[ω]ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]οτς̣ τοῦτ̣' [ὀ]νομα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣ος[  ̣  ̣]νδ̣επρο
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν π̣άλιν̣ οἴκαδε. καὶ τιν[α]
[χρόνο]ν τοῖς ἑαυτ̣οῦ [σ]υνήθεσιν [ὁ-]
[μιλήσας], ὑπ̣ὸ̣ Δίω̣ν̣[ο]ς παρακ̣λη̣θεὶς
ἦλθε πρὸς Διονύσιον· κ̣ἀ̣κεῖ δια-
βλη̣θείς, ὡς συνερ̣γ[οῖ] θέλ̣ων
40Δίωνι τ[ὸ]ν τύ̣ρ̣αν̣[νο]ν̣ ἀ̣ν̣[αι]ροῦντ̣ι̣,
κἂν̣ ἀπώ̣λετο, μόνο̣[ν δ]ὲ δι[ὰ το]ῦ̣ θε[οῦ]
καὶ οὐ δι[ὰ το]ῦ ἀδυνα̣[τ]ῆ̣σ[αι τοῦτο]ν
ἀσεβ̣[ῶς   ̣  ̣]θαι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτην[  ̣  ̣]  ̣λ̣θε
λι [⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ε
45γ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 1021 col. Z
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

τω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εμοιντο, διαγω̣[γήν]
τιν' ἐπὶ ἀ[π]ο̣δημ{ε}ίαν α̣ὐτ[οῦ]. [εἶ-]
θ' ὁ μὲν [ἐρ]ωτῆσαι λέγετ[αι   ̣  ̣  ̣]
την  ̣[  ̣]ατων τονδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5αὐτὸν [  ̣  ̣]ν ἐφ' ὃ πάρεστι ν  ̣[  ̣  ̣] γεγρα[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ]μ̣ολογίαν διαλε[  ̣  ̣  ̣  ̣] λουμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν τὸν λόγο[ν   ̣] δεπ̣[- ca.10 -]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοτε [⁦ -ca.?- ⁩ θεω-]
ροῦντι παραβ̣αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ν τῆς πανηγύρε[ως ⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς Δίωνα καὶ τοὺ[ς φίλους]
10[ἔ]ντευ{σι}ξιν [πα]ράβ̣ο[λον   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ὑπὲρ [τῆς ὀλ]ιγαρ[χίας]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενιδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]λυμε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄ̣λλωι [  ̣  ̣  ̣]
15[⁦ -ca.?- ⁩]σους  ̣ι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λλοτρ[ίο]υ̣ς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ πε]ρὶ σοφίαν [⁦ -ca.?- ⁩]
π[  ̣  ̣  ̣ ἀλ]λ̣ὰ καὶ [  ̣  ̣]ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γεν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆς ἀκρα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1021 col. 2
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

Νεάνθης δὲ Φιλ[ί]σ-
κου φησὶν ἀκηκοέναι τ[οῦ]
Α[ἰ]γινήτου, διότι 'Πλάτων
[ὑ]π̣ὸ τῶν προση̣κόντ[ω]ν
5[ἐκ]λ̣ήθη διὰ μετ̣ώ̣π̣ο[υ] π̣[λά-]
τος,' καὶ διότι 'Σπ̣[α]ρτιατῶ̣ν̣
[πλ]ω{ι̣}τή[ρω]ν τινῶ̣ν ἀ[φικο]'
column 9P.Herc. 1021 col. 3
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

'μένων̣' καὶ πωλούντ̣[ων]
τοὺς Ἀθην̣αίους, ἐπράθη ὁ̣
Πλ̣άτων ἄδηλος ὢν ὅ[στις]
ἐστὶν ἀνδρὶ λίαν πέ̣ν[ητι]
5[  ̣  ̣  ̣]ντων δὲ τῶν Λα̣-
κώνων̣ οτ[  ̣  ̣] συνεάλων̣
σπευδόντων λαβεῖν ἐν-
νῶι θέμ[εν]ος [  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣εται
καί τι δὴ [  ̣  ̣]κ̣εδονι[  ̣  ̣  ̣]ν δε-
10δι{ε}ὼς τό[τε] πρὸς Ἀρχέλα-
ον, ἐμήν[υ]σε δὲ πρὸς τὸν ἐ-
ωνημέν̣ον ἑαυτὸν καὶ
σώσαντ⟦α⟧ι χάριν̣ ἀπ̣ο̣τείσ̣ειν
ὑπ̣ισχνεῖτ[ο π]ολλήν, οὔ τι μὲν
15ἐκπλαγέντα [  ̣  ̣  ̣]απ[⁦ -ca.?- ⁩]
θε[  ̣  ̣ς καὶ μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]αλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣οπ[  ̣  ̣  ̣]ε̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
ε[  ̣  ̣]ετ̣[  ̣]  ̣εχον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20θανε τοῦ̣τ̣ο ς[⁦ -ca.?- ⁩]
φαι  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
Πλάτων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ομα[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣]ονκ
[  ̣]ε̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ε̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
31[  ̣]υ̣να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩]
ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
35λε  ̣[  ̣ Φίλιππο̣ς ὁ φ]ι[λό-]
σ[οφος ἀσ]τρολόγος [τ' ἐ]ξηγεῖ-
τ' αὐτῶι γεγονὼς ἀναγρα-
φε̣ὺς τοῦ Πλάτωνο̣ς καὶ ἀ-
κουστής, ὅτι 'γεγηρακὼς
40ἤδη *π̣λάτων ξέν[ον] ὑπε-
δέξ[ατ]ο Χαλδα[ῖο]ν̣ ε.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] \τ̣ινα̣ς/ ἐπύρεξε̣[ν]. [ἐκεῖ]'
column 10P.Herc. 1021 col. 5
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

'ν[ο]ς' 'δ' ὑπὸ *θ̣ράιττης ἕγ γε
μέλο̣ς ἥρ<μ>οττε δάκτυλ⟦ωι⟧\ον/
ἐνδιδοὺ[ς] ῥ̣υθ̣μόν. αὐτόθι
δ' ὡς πα[ρ]αφρονο[ί]η τε φωνεῖν
5τὸν Πλάτ̣ωνα καὶ ἐπερωτῆ-
σαι,' τοῦ δ' εἰπόντος· 'ἐννο-
εῖς ὡς πάντηι τὸ βάρβαρον
ἀμα̣[θ]ές· ἅ̣τε γε παράρυθμον
οὖ[ς γ]ῆ̣ βάρβαρος φέρουσα
10τ[ -3-6- ]
[θεῖν],' ἡ̣σ̣θῆναι μεγάλως καὶ
ἐν ε[ὐ]δίαι μεγάληι τὸν ἄν-
δρα [  ̣  ̣]ομυτειν ἐπ̣[εὶ κ]αὶ ταῦ-
τ' ἐπὶ νοῦν ἤρχετ̣' [α]ὐτῶι καὶ
15[π]ροάγει. διαθερμαν̣θέν̣-
τος δὲ̣ [μ]ᾶλλον ἔκ τ[ι]νος ἐ-
γέρσεως νύκτωρ ἀ[κ]αιρ[ό-]
τερον̣ [γε]νομέν[ης] επει[  ̣  ̣  ̣]
κυον̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[10 lines missing]
30[  ̣  ̣  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ευ  ̣δ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουν[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣ *π̣λ̣άτ̣ω̣ν̣ο̣ς μ[αθη-]
[τα]ὶ ἦ̣σ̣[α]ν   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ος
[⁦ -ca.?- ⁩]μοι̣ς[  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣  ̣α  ̣[  ̣  ̣]ω<> <[⁦ -ca.?- ⁩]>
column 11P.Herc. 1021 col. 6
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

δόνιος, Ἡρακλείδης Ἀμύντας
Ἡρακλεῶται, Μενέδημος Πυρ-
ραῖος, Ἑστιαῖος Περίνθ̣ι̣ος, Ἀρισ-
τ[ο]τέλης Στα\γι/ρίτης, \Χαίρων/ \Πελλ̣ηνεύ̣ς/, Δίων Συ-
5ρακόσιος ὁ τὴν Διονυσίου
τυραννίδα καθελών, Ἑρ-
μ[ό]δ̣ωρος Συρακόσιος ὁ καὶ πε-
ρὶ α[ὐ]τοῦ γράψας καὶ τοὺς λό-
γο̣υς ε̣ἰς Σικελίαν [μετ]αφέ-
10ρ̣[ω]ν̣, Ἕραστος καὶ \  ̣  ̣ω/. Ἀσ[κλ]η̣πι-
άδης [οἱ ἀπ]ο̣μνημον[εύ]<μα>τα
γρά̣ψα[ντ]ες αὐτοῦ,
\[ὁ]/ \[Κυζικη]νὸς/ \Τιμόλα/-
\ος,/ \Καλλι/-
15\γέ/-
\νης,/
\Ἁθη/-
\ναῖος/
\Τιμό/-
20\λα̣ς,/ \οὓς/
\ἐν/ \τῶι/
\Περι/-
\δ̣είπ̣ν̣ω̣ι/
\[Πλά]τ̣ω̣νο[ς]/, Ἀρ̣χύτας
25Ταραν[τῖ]νος, Χίων ὁ{υ} τὸν
ἐν Ἡ[ρ]α[κ]λείαι τύραννον
ἀνελ̣ώ̣[ν], Πύθων καὶ Ἡρα[κ-]
λί[δης] ο̣[ἱ] *κ̣ότυν ἀποκτ̣εί̣-
ναντε[ς κ]αὶ διὰ τοῦθ' ὑπ' [Ἀ-]
30[θη]ναί[ων] πολιτογραφη[θέν-]
τε[ς, εἶ]τα δὲ χρυσῶι στ[ε]φά-
[νωι τιμηθέντες], Αἴνοι. φέ-
[ρ]ει δ̣[ὲ - ca.13 -
ν̣ε  ̣[- ca.13 -]λέν
35τες ὕστ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τα[  ̣  ̣  ̣  ̣]την
[  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]την[  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] \τευς/ [γυ]ναῖκες [συνεσ]χό-
[λασαν] ἐ[ν] ἀν̣δρείαι [ἐσθῆ]τι.
——
column 12P.Herc. 1021 col. T
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

γράφει· δ' ὑπ[ὲρ] αὐτοῦ ταῦτα
Διόδωρος, ὃ̣ς [ἱσ]τορ̣ῶ̣ν κατὰ
Θεόφραστον γέ̣γονεν̣ ἀ-
πὸ Σπευσίππου· 'φύσιν δὲ
5καὶ φιλοπονίαν ἀξ{α}ίαν
ἔσχε μνήμης· [ο]ὐ γὰρ μό-
νον περ̣ὶ̣ τ[ῶ]ν ἐνδεχο-
[μ]ένων ἐπ[ρ]α̣γματεύθη{ι}
[κ]αὶ περὶ πάν̣των δ' ικα-
10[νά] τ̣ι̣ν̣' ε̣ἴρη[κ]εν, ὥστε δο-
[κε]ῖν, εἰ μὴ τὴν διατρι-
[βὴ]ν ἐποιήσατ̣[ο ε]ἰς τὸ μου-
[σεῖον π]έραν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μιμο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοισπ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣'
column 13P.Herc. 1021 col. 6
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

'Σπε[υσιππος] μ̣ὲ̣ν οὖν πα[ρ' α]ὐ-
τοῦ \[Πλ]άτων[ος]/ \[νο]σ̣ῶν/ διεδέ[ξ]α̣το τὴν δ[ια-]
[τριβὴ]ν. [Σπεύ]σιππ[ο]ν [δὲ]
[Χάριτας αὐ]τοῦ [τότ' ἀνα-]
5[θεῖναί φησ]ι Φιλ[όχορος ἤδη]
[κατ]έχο[ντα] τὸ μουσεῖ[ον],
εφ' α[ἷ]ς ἐ[πιγέ]γραπ̣ται· τά̣[ς]
δε θ[εαῖσι] θεὰς Χάριτας *μ̣[ού-]
σαις [ἀ]ν̣έ<θη>κεν Σπεύσιππ̣[ος]
10λο[γί]ων [εἵ]νεκα δῶρα τε-
λῶν̣. \διυπ̣/\[  ̣  ̣  ̣  ̣]/\μεν/ \παραλυθέντα/.' καὶ γράφει διότι
——
'κατ[έ]στρεψέν τ' ἔτη̣ κατασ -
——
χὼν̣ ὀκτὼ τὸν περίπατον  ̣ '
οἱ δ[ὲ] ν̣εανίσκοι ψηφ[ο]φορή-
15σαντες ὅστις αὐτῶν ἡγή{σ}-
σετα[ι], *ξ̣ενοκράτη[ν] εἵλοντο̣
τὸν [Κα]λχη̣δ̣όνιον, Ἀρισ̣το
column 14P.Herc. 1021 col. 7
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Filippo Casanova

τέλους μ̣ὲν ἀποδεδημη
κότος εἰς Μακεδονίαν, Με-
ν̣εδήμου δὲ τοῦ Πυρραίου
καὶ Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλε-
5ώ̣του παρ' ὀλίγας ψήφους ἡτ-
τηθέντων· [ὁ] μὲν οὖν [Ἡ]ρα-
κλείδης ἀπῆ[ρ]εν ε[ἰς τ]ὸν
Πόντον, ὁ δὲ̣ [Μενέδημ]ος ἕ-
τερον περίπ̣α̣τον καὶ [δι]α-
10τριβὴν κατε[σ]κευάσ̣ατο. [οἱ δ' ἐν]
Ἀκαδημείαι [λ]έγοντ[αι τ]ό̣[τε]
προκρίνασθ̣[αι] Ξενοκρ[ά]την
ἀγασθέντε[ς] αὐτοῦ τ̣[ὴν]
σωφροσύνην. ὁ γὰρ̣ *σ̣π[εύσιπ-]
15πος [ἐν]εῖχε τ[ῶ]ν ἀ[ν]ε<ι>μέ̣ν[ω]ν
ἀκρατ̣έ̣στερ[ον θυμ]ὸν καὶ [δὴ]
τῶν̣ ἡδονῶ̣[ν ἥ]τ̣τ̣[ων γενόμε-]
νος ἀλύθ̣[η τὰ ἄρθρ]α θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].
διὰ δ[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣περ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.11 -]αιοις[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σηκ[  ̣  ̣]ο̣δ̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐνταῦθα γὰρ ἦν Ἀν[τίπα-]
τρος <ὃς> το[ὺ]ς μὲν ἄλλο[υς τ]ὸ̣τ̣'
αὐτῶ̣ν̣ [ἀσπα]σ̣άμε[νος   ̣  ̣  ̣
25σα[- ca.9 -]ραπα[  ̣]τον
[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαν[  ̣  ̣  ̣]πον[  ̣]
  ̣σαι[  ̣  ̣]υνσα[- ca.9 -]ημο[  ̣]
κις[- ca.14 -]αι̣[  ̣  ̣]ω̣ν
καὶ γὰ[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ φασ[ι]ν το[  ̣]
30αν[  ̣]ι̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοὺς α[  ̣  ̣
πο̣[- ca.11 -]ους[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αυ[⁦ -ca.?- ⁩]
σα [⁦ -ca.?- ⁩
το[ῦ]τον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀντι-
35πατ̣ρ[- ca.9 -]ιπ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τε[  ̣  ̣]κ ἀσπα[σ]τ[ικ]ῶς εδ[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ἀπ̣όκ̣[ρισιν, καὶ] πυνθαν̣ο̣-
μένου̣ τί δοκ̣εῖ τὰ διαγεγραμ̣-
μένα̣, αὐτὸν ἀποκρίνασθαι
40'μέτρια μὲν ὡς οἰκέταις
πικρὰ δὲ ὡς ἐλευθέρο̣ις' οὕ-
τ̣ω δὲ λέγεται διακεῖ̣σ̣θαι
τῆι εὐνοίαι τῆι πρὸς τὸν δῆ-
μον ὁ Ξενοκράτης, ὡς οὔ-
45τε τὰ μουσεῖα θῦσαι τό[τε] κα
column 15P.Herc. 1021 col. 8
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

τὰ τὴν τῆς φρο̣υρ̣ᾶς εἴσοδ[ον],
ὕστερόν τε Δημάδους αὐ-
τόν, ὅτε τὸ πολί̣τ̣ευμα συ-
νέστησεν, Ἀθηναῖ[ον] εἶνα[ι]
5γράψαντος, οὐ τολμῆ[σαι]
γραφῆναι, λέγονθ' ὡς [αἰσ-]
χρὸν εἴ̣η{ι} ταύτης τῆς πολ[ι-]
τείας κ̣οινωνῆσαι, κα[θ' ἧ]ς
ὅπως μ̣ὴ γένηται πρεσβ[ευ-]
10τὴν αὐ̣τ̣ὸν ὁ δῆμος ἐχειρο-
τόνησ̣ε̣[ν]. ἔνιοι δ' ἀπρα̣κ̣τ̣[ότε-]
——
ρόν̣ φασ[ιν] ἀ̣ναστραφ[ῆ]ναι
τὸν Ξεν̣[ο]κράτην κατὰ τ̣[ὴν]
πρεσβεία[ν], ὥστε κα[ὶ διὰ ψή-]
15φους ποε̣ῖσθαι διαιρ[ετῆρα]
τῶι πλήθ̣[ει τὸ]ν Ἀν[τιπά-]
τρου σύμμαχον. Τίμ̣[αιος δὲ]
——
τοῦτον ε[  ̣  ̣]λεγ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ε[  ̣  ̣]αικε[⁦ -ca.?- ⁩]
20ἥττων αιγας[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
22[  ̣  ̣  ̣] γράφ[ου]σ̣ι δέ τι[νες]
[περὶ α]ὐτοῦ [δ]ι̣ότι 'υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]'
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεν[  ̣]νην[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣  ̣] καὶ δ[  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γεωνυπ̣[  ̣  ̣  ̣]ων̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ενουδιχθ̣[  ̣  ̣]ιαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρη γενέσθα̣ι καθ'   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ην αὔριον̣[- ca.10 -]
30[  ̣  ̣]αν. ἀκοῦσαι δ' ου[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α περὶ τὴν ἑορτ̣[ὴν   ̣]
τ[  ̣  ̣  ̣]λος[⁦ -ca.?- ⁩]
τωι διαιτω[  ̣  ̣]αιτο[  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τηναγω[  ̣]  ̣ας̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἐπ̣[ι-]
35δ̣[η]μο[ῦ]ντας. ἑκατ[ὸ]ν δὲ [γε-]
ν̣ομέ<ν>ων τῶν π[ινόν]τ̣ω̣ν̣
[ἑκ]ατὸν χόε̣ς εἰσ[ηνέ]χ{σ}θη-
σ̣[α]ν̣ χρυσοῖ̣ τ̣ῶ̣ι πότωι [ὑ]π̣ο [τ]ῶ[ν]
παίδων· καὶ παρατεθ̣έντος
40ἑνὸς ἑκάστωι πλήρο̣[υς] ο̣ἴνου
\καὶ/ χρυσοῦ στεφά[νου] μεγ[ά]λου τ[ε]
⟦τε⟧ καὶ καλοῦ τεθέντος εἰς
τὸ μέσον ἐπὶ τριποδίου, τῶι
πρώτωι π[ιό]ν̣τι τὸν οἶν[ον]
45δώσειν ἔφη. καὶ νική̣σας *ξ̣[ε-]
νοκράτης ἔλα[βε]ν̣ α̣ὐ̣[τὸν κἀ]
column 16P.Herc. 1021 col. 4
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

πὶ τὸν Ἑρμῆν ἀπ̣έ̣θε̣το, κα-
θάπερ εἰώθει τοὺς [ἀ]νθι-
νούς· διαδοθείσης δὲ [τ]ῆς
πράξεως ἐθαυμάσθ[η] μ̣ᾶλ-
5λον ὁ τὸ χρυσίον ὑπ[ερι]δὼν
τοῦ το̣σαῦτα παρ̣εσκ̣[ε]υακ[ό-]
τος αὐθημερ̣όν \[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]/\ο[  ̣  ̣]ς/. μαθ[ητ]ὰ⟦ι⟧\ς/ δ' α̣ὐ -
——
τοῦ φέρο⟦νται γε[γονέναι]⟧ \υσιν/ \νο/\[  ̣]/\καιδ/\[  ̣  ̣]/\ρ̣ε̣ν̣/\[- ca.10 -]/\ιναιενοι/\  ̣/ *ξ̣ε-
νοκράτης τε συγ[γενὴς ὤν],
10Μήτρων κα[ὶ ὁ] Αἰτω̣λ̣[ὸς Ἀ-]
δείμαντο̣ς [καὶ Κράντωρ Σολεὺς]
καὶ Κράτης ʼα̣[θ]ηνα[ῖος καὶ ὁ]
Μεσήν[ιος]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[, καὶ Ὀλυμ-]
πιάδης  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ Πολέ-]
15μων Ἀ[θην]αῖο̣ς, ὃ̣[ς διεδέ-]
ξατο τὴ[ν διατριβήν· τοῖς δ']
ἄλλοι̣ς   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ουσιν̣[  ̣]
  ̣  ̣ο  ̣ν[  ̣  ̣]ο̣[  ̣]δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣ [ἐ]π̣α̣ι̣ν̣[έ]σ̣α̣[ντες]
20  ̣  ̣θο[  ̣]θ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣χ̣ι̣α[  ̣]
πάνθ' ὅ[ς  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ου[  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣
η̣(/κω̣ν χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ον[  ̣]  ̣ν  ̣δ[  ̣]
τ  ̣δ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣]α ἔ̣δει̣ξα̣ν̣ α[  ̣]τωμα[  ̣  ̣  ̣  ̣
25[  ̣  ̣  ̣]να[  ̣]
column 17P.Herc. 1021 col. 9
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣]  ̣ις τεχν̣ικ[ὸς ο]ὗ̣τος ἦν [⁦ -ca.?- ⁩]
νας --τινὲς δ̣' ὡς καὶ γραμμα-
τοδιδάσκαλ[ο]ς Ἡρακλείδης {ἦν} {καὶ} {Ἡράκλειτος},
ἔστιν δὲ ταὐτὰ τῆι δυνά-
5μει--, διότι 'τῆς χώρας τῶν Ἡ-
ρακλ̣ε[ω]τ̣ῶν διά τινας αὐ-
χμοὺς συνεχεῖ̣ς κ̣αὶ ἐπομ-
β̣ρίας ἀκαίρους στει̣ρ̣ω̣θείσης,
[σ]υνέβη λι[μὸν π]ε̣ρ̣ὶ̣ Ἡ[ρά]κλει[αν]
10γενέσθαι π̣[αρὰ πάμπολ]λ' ἔ-
τη. ψηφισαμ[ένων δὲ τῶν] Ἡ-
ρακλεωτῶ̣[ν αἰτεῖν, ὥσ]πε[ρ]
[φ]ασί, τ[  ̣]σο̣[- ca.10 - Κη-]
[φι]σογένους τὴν [Πυθί]α̣ν
15[  ̣  ̣  ̣]α̣υτ[  ̣] πασχον̣[τ]  ̣το
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ  ̣ντ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ος[- ca.13 -]  ̣ειξαα[  ̣]
[- ca.9 -]ον[  ̣] ΠΥΘΙΑ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]πεισεθατι[  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]ν̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[  ̣] τὴν προς[  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
φα̣σ̣[ι·] τὰ δ' α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τη[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ο  ̣[  ̣  ̣]ωνπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεστακ[  ̣]  ̣[  ̣]
αν[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΗΡΑΚΛΕΙΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25τον[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑ̣α̣υ̣τ̣ο̣ῦ
ε[- ca.9 -]  ̣ντα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]διολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[- ca.12 -]
[- ca.14 -]ερετο  ̣[  ̣]
30η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ης
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ης
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ[  ̣]υς[  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον̣η[  ̣  ̣  ̣]  ̣πο[  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣]ραπο  ̣  ̣  ̣[  ̣ τῶ]ν [Ἡρ]ακλε[ι-]
[ῶ]ν παρθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣ωι  ̣η[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ι. γινομένης δὲ τ[ῆ]ς ἀνα[γ-]
[νώ]σεως, π̣ε̣σ̣ὼν κα̣[  ̣  ̣  ̣]ρα[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]ηλ[  ̣]σθη[  ̣  ̣  ̣]
40ετ [⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ωνακατ [⁦ -ca.?- ⁩]'
column 18P.Herc. 1021 col. 10
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Vincenzo Corazza

'τῆς κερκίδος σφάλλετα[ι] καὶ
φερόμενος ἕως εἰς μέσον
τὸ θέατρον καὶ ὑπὸ βάθρου
πληγεὶς συνετρίβη τὴν
5κεφαλήν, ὥστε μετ' ὀλίγον
τοῦ διαφθείροντος ἐκπ[ν]ε̣ῦ-
σαι. συνέβη δὲ καὶ τὴ[ν προ-]
φῆτιν εἰς τὸν νεὼν̣ εὐκαί[ρως]
[πορ]ε̣υομένην ἐπ[ι]βῆν̣[αι]
10[δρά]κ̣ο̣ντι καὶ δηχθεῖσα[ν]
ἀποθανεῖν.' λέ[γει] δ' ἅν
——
θρωπος καὶ βελ̣τ̣[ίο]να μαθη-
τήν [τ]ε καὶ πολίτην γεγο-
ν̣[έ]ναι̣[  ̣  ̣]υδεν[  ̣  ̣]  ̣ος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15  ̣  ̣ειν̣[  ̣] δὲ π[  ̣  ̣  ̣] ῥήτω̣[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἕνα προ[  ̣  ̣  ̣]λε[  ̣]. περὶ [δὲ τῆς]
τέχν̣[ης   ̣  ̣  ̣]αν[- ca.11 -]
καλονε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γε[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐ]πιβουλ[⁦ -ca.?- ⁩]
20σιου του[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ους̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]νονμ[  ̣]ν̣υστ[  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣γ̣οτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[η]νεγμε[⁦ -ca.?- ⁩]
καλουμ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣]σοφου  ̣[  ̣]εντε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ανθη  ̣[  ̣]ηι[  ̣]ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] δ̣' ὑπ[ὸ] τούτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ναι ταῦτα   ̣[- ca.10 -]
[ἐ]πα<ρ̣>κεῖ̣ [  ̣  ̣  ̣]κατε[  ̣]ορ  ̣[  ̣  ̣]αι̣
30ονεκει̣  ̣  ̣ο ἡ̣ ῥῆσις̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
παρὰ τοῖς ῥήμ̣[α]σ̣ιν̣ ω[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀληθῆ λ[έ]γει κ[ατ]ὰ̣ τ̣ῶν [φιλο-]
σ̣όφων, [ὥσ]περ κ[αὶ] Δίων[ό]ς γε-
τοῦ Συρακοσίου πολλῶν̣ τὰς
35πράξεις ἀπ̣η<ν>γελκ̣[ό]τω[ν οὐκ ἐ-]
μὸν ἐν τοῖς νῦν π̣ροκει[μέ-]
[ν]ο̣ις ἐπισυνάγειν καὶ ταῦ-
[τα· ο]ὐδ' ἐμόν, τί πη̣ι̣ πεποί[η-]
[ται] κατὰ φιλοσοφίαν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣]νου. το̣ῦ μέντο[ι Πελ]
column 19P.Herc. 1021 col. 11
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

ληνέως [τ]ο̣ῦ *χ̣αίρωνος, ἐ̣πει-
δήπερ οὐθ̣<ὲν> ἐνποδών ἐσ-
τι, παραθετέον ἃ κατεχώ-
[ρισ]εν Ἕρμιππος ἐν τῶι Πε-
5[ρὶ τ]ῶν ἀπὸ φιλοσοφίας εἰς
[ἀρ]ισ̣τ̣[ε]ί̣ας καὶ δυναστεί-
[ας μεθε]στηκότων· 'Χαί-
ρ̣ων δ' ὁ *π̣ελλ̣η̣ν̣εὺς ἐν Ἀ-
καδημείαι μ[ὲν] παρὰ Πλά-
10τω̣[ν]ι καὶ Ξενοκράτει
ἔμ[ενε]ν, ἀ[λλ]ὰ ν̣ε̣νικ̣η̣κὼς
[τὴν πά]λην ἄνδ[ρα]ς ἀπτὼς
δ̣[ὶς ἢ] τρίς, κ̣α̣[θὰ λέ]γετα[ι],
[τ]ρὶς δὲ Πυθ[ίοις,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣]  ̣τατο  ̣ν γεν[να]ῖο[ν ἄ]ρισ-
το̣ν̣ τα̣[  ̣  ̣  ̣]α̣υποτ̣[  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣]τ̣ον
[  ̣  ̣]ον  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἴ̣σων ι̣ς̣  ̣[  ̣]
[- ca.15 -]ς̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ποδειξάμ[ενος]
20[διὰ τῆς τόλ]μης ἔργα κα-
[λὰ- ca.10 -]α τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]νος ζω
[  ̣  ̣]κ[  ̣]ιει̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣στοσπ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δον̣λ̣[  ̣]  ̣  ̣α[  ̣]η̣του[  ̣  ̣]
25[- ca.9 -]. ἀλλὰ [  ̣  ̣]ατ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ]αφρονουν̣[τ].
[- ca.9 - σ]φόδ[ρ]α περι
[⁦ -ca.?- ⁩]αν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τρ̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣τες
30[- ca.9 -]κονυπεμ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣εν τῶι π̣ρος[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀντιπάτ[ρ]ου   ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]σα̣[  ̣  ̣]. δι[ὰ] Κορράγο̣[υ τῶν]
[τε] τό[τε] μετὰ τού[το]υ̣ κα-
35λ̣ῶν ἐμ Πελοποννήσωι
στρατιωτῶν κατασχόν-
τ̣α τὴν πατρίδα τοὺς μὲν
[πο]λίτας ἐγβαλεῖν, το[ῖς] δού-
[λοις δὲ τὰ] κτήματά [τε]'
column 20P.Herc. 1021 col. 12
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

'τ̣[ῶν] κ̣[υρ]ίω̣ν καὶ τὰς γυν[αῖκας]
δοῦναι.' Φαινίας δ' αὐ̣[τ]ὸ̣ν̣ [λέ-]
γει φιλότιμον ἐμ πλεο̣ν̣ε-
ξίαι γενόμενον καὶ τῆ[ς γ' Ὀ-]
5λ̣υμπικῆς νίκης [ἔ]τι κατ' ἀξί-
α̣ν τύραννον [ἀν]α̣φανῆν̣αι
ν̣εαν̣ι̣κόν. ἐπ̣[ι]χειρῆσαι δέ
τινες αὐτὸν λ̣έγουσι κ[αὶ]
πόλιν κτίσα̣[ι Χαι]ρών̣εια̣ν̣
10ἐγγὺ̣ς τῶν [κα]λ̣ουμένων̣
Μεγαρικ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κει̣
ωντελ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. αὐτὸν
λεγε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐπιθ[ε]
μεν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σθ̣[  ̣]ωιπ[  ̣]
15ρ̣πν̣[- ca.12 -]σχρω  ̣[  ̣  ̣]
τη[- ca.12 -]τιν̣κα[  ̣]
[- ca.12 -]ενμεν[  ̣]
[- ca.13 -]  ̣σδω[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣]ωνσο̣[  ̣  ̣]εν  ̣[  ̣
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιωσα̣[  ̣  ̣]ο̣ντας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν. ὁ δ' εἰρημένος
δ[ὴ Ξεν]οκράτ[η]ς σχολὴν
[- ca.11 -]λ̣εμ[  ̣]  ̣ητα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣κως
25[- ca.11 -]ο̣ι̣ου καὶ τ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ατου[  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
29[- ca.13 -]  ̣α  ̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.10 -]ε[  ̣  ̣]οδ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
33[⁦ -ca.?- ⁩]
α[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] αὐτ̣ὸ̣ν̣ [  ̣  ̣]
ὑ̣πο̣[  ̣  ̣]ι̣δ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ενενπ̣ο̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[π]ρὸς τοὺς Ἀ[{  ̣}]ντι̣π̣άτ̣[ρου]
πρέσβεις α[ὐ]τῶι διὰ *κ̣[ο]ρ-
ράγου καὶ τῶν μετὰ
40τούτου χιλίων ἐν Πε[λο-]
ποννήσωι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 21P.Herc. 1021 col. 4
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

. Ἀντ̣[ίγ]ονο̣[ς δ' , ὃς]
——
α̣ὐ̣τ̣ὸ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγ  ̣[  ̣  ̣]εμ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ονευ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣]μας[  ̣  ̣  ̣  ̣]συκα[  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣]
γηγο  ̣δε[  ̣]υν[  ̣]  ̣θ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
ν[  ̣]  ̣  ̣οσσυ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
10τεστε[  ̣  ̣]ν αὐτὸν̣ λ̣εα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]καιτ[  ̣  ̣  ̣]επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣[  ̣]ερα
ι̣σι̣β̣αι[  ̣  ̣]νη  ̣[  ̣  ̣]νην[  ̣]ταε̣[  ̣  ̣  ̣]
καὶ κουρὰν [  ̣  ̣  ̣]υτω[  ̣  ̣  ̣]ων,
ἅτ' ἐξ Οἴου τῶ[ν δὴμων ὤ]ν, ὥς
15φησιν Ἀντίγ[ο]νος, υ̣[ἱὸ]ς δὲ Φι-
λοστράτου τῶν πρώτων
Ἀθηναίων, ἐλέγετο δ' εἶναι
τῶν [ἐ]π̣ί τινα χρόνον ἁρμ̣α-
τοτροφησάντων, ἱσ̣τ̣ορεῖ-
20ται δὲ κα̣[ὶ] νεανικ[ῶ]ς ἀκ[όλασ-]
τος γεν̣[έσ]θ̣αι τὴν πρώ[την],
column 22P.Herc. 1021 col. 13
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

[ὥστε] καὶ διὰ τ̣[ο]ῦ Κεραμ̣ει-
[κοῦ πο]τε μεθύοντα κω-
[μάσ]αι μεθ' ἡ<μέ>ραν· φυγεῖν
δ̣ίκην αἰσχρὰν κακώ{ς}
5σεω̣ς ὑπ̣ὸ τῆς γυναικός· εἶναι
γὰρ φιλόπαιδα καὶ φιλομει-
ράκιον· ὅς γε περιέφερε νό-
μισμα παντοδα̣π̣όν, ἵνα τῶι
συνατατή̣[σ]αντ[ι χρῆσ]θ̣αι προ-
10χείρως ἔχηι. θηρ̣α̣θεὶς δ' ὑ -
——
π̣ὸ Ξενοκράτου[ς] καὶ συστα-
[θε]ὶς αὐτῶι τοσοῦτο μετήλ-
[λ]αξε κατὰ τὸν βί[ο]ν, ὥστε
μηδέποτε <μήτε> τὴν τοῦ προσώ-
15που φαντασίαν δια[λῦ]σαι
καὶ σχέσι̣ν ἀλλοιῶσ̣[αι] μ[ή-]
τε τὸν τ[ό]νον τῆς [φονῆς]
ἀλ̣λὰ ταὐτὰ δ̣ιαφυλάττε̣[ιν]
κ̣ἂν δυσκ̣[ο]λ̣ώτερ[ο]ν ὄ̣[ντα].
20[μά]λισ[τα δ'] ἐφυλάττε[το μὴ]
[σκύλ]α̣κας δεδίη[ι· φα]σ̣ὶ [δὲ]
κ[ύν]α τ̣ῶν λυττώ[ντ]ων
ἐπενεχθῆνα[ι καὶ τὴν ἰ-]
γνύαν αὐτοῦ δ̣[ιασπά]σ̣α̣ι̣· [τ]οὺ[ς]
25μὲν <ο̣υ̣\ν> ἄλλους τυχὸν ἑ̣ω̣[ρα-]
κότας ὠρακ̣[ιᾶσαι καὶ διατρα-]
πῆναι, τ̣ὸν δ[ὲ   ̣  ̣  ̣]ηγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
  ̣[  ̣]ν οὔτε τ̣ὸν̣ [  ̣  ̣]ατ[  ̣  ̣  ̣]τα
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο  ̣  ̣[  ̣]δος
30αλλο[  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
νομ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣εινκ[  ̣  ̣]τη[⁦ -ca.?- ⁩]
την  ̣ουτο[⁦ -ca.?- ⁩]
[κ]αὶ παρεκά[λει ⁦ -ca.?- ⁩]
35[μ]ενον ει[⁦ -ca.?- ⁩]
τε τοὺς ε̣ὔ̣νου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε [τοὺς]
ὑπε̣ναντίους ὁρώιης κρατοῦν-
[τ]ας. ἔν τε τοῖς θεάτροις ἀπα-
[θῆ] κα̣θ̣ῆσθαι, τῶν ἄλλων
40ἀ̣ν̣{σ}θυ̣ποφερομένων τοῖς
λεγο̣μένοις. φαίνεται δὲ καὶ
τὴν̣ ἰδ̣έαν γεν[έ]σ[θ]αι̣ π̣[ως ὑ]πό-
β̣ραχυς μέν, ἔχων δ̣ὲ̣ γενναῖ-
ό̣ν <τι> καὶ ταῖς αὐθαδίαν καὶ ξη-
45ρ̣ότητα γραφαῖς ἐμφαιν[ού]
column 23P.Herc. 1021 col. 14
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Vincenzo Corazza

σαις, [φη]σ̣[ὶ Μέλ]α̣[ν]θ̣ός γ' , ὅ̣μ̣ο̣ι̣ο̣[ν]
πολιτικῆ[ι σ]εμν̣ότητι κεκοσ-
μημένος. [ἐ]δυσ<χ>έραινε δὲ κα[ὶ]
——
τοῖς εἰς [ἀδύ]ν̣α̣τ̣' ἀνάγου-
5σι τὰς ἐρωτήσεις, ἀξιῶν
ἐν τοῖς πράγμασιν γυμνά-
ζεσθαι. διὸ καὶ κατὰ τὴν ἐπ[ι-]
χείρησ̣ιν ἀσόλοικος ἦν καὶ παν-
τὸς ἔ̣ξω πεπτωκὼς ἀσ-
10τεϊ[σμο]ῦ καὶ Πινδάρειος ὀ[ρ-]
γ[ια]σ̣τ̣ὴ[ς] ἁ̣ρμονίας, ὡς ἂν
εἴποι τ̣ι̣[ς]. καὶ πεφευγὼς τὸ
κοιν[ὸν κ]αὶ πρ[ὸ]ς πᾶ[σ]αν ὄ-
χλου συ̣ν̣αγωγὴν ἠ[ιδε]σ-
15μένο[ς κ]αὶ λειπόμ[ενο]ς
κατὰ το̣[ὺς] ἐ[κ]π̣ατοῦ[ν]τας
τὰ τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ καὶ κ[⁦ -ca.?- ⁩]
γος καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]πρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣]ρεχης[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣ην κα̣ὶ θαυμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
διαφόρου παντ̣[ὸ]ς ἐπάνω
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]εν[  ̣]ς̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ι κριθείσηι
[δ]ι̣' ἀ̣στ̣ε̣ῖαν̣ κἂν [ἀρ]έσκου[σαν]
25σ̣χέσ̣ιν̣ τῆι πόλε̣ι· [κ]αὶ [  ̣  ̣  ̣]ιοιε̣π̣[  ̣]
λ̣ει θαυμαζό[με]νος κα[ὶ] ἐπ[αι-]
ν̣ο̣ύ̣μενος ἐπὶ π̣[αν]τὸς [πισ-]
τότητι καὶ σωφρο[σύ]ν̣ηι· [καὶ]
πάσης ἔξω κακ̣[ο]π̣ραγ[μο-]
30[σύν]η̣ς ἀ[πεδ]έχ[θ]η κ̣[αὶ κα-]
[κώ]σ̣εως ζῶ̣ν. οὐδ' α[  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]γ̣ο̣[  ̣]ωνεχ[  ̣  ̣] δικα[σ]τήρι̣[ο]ν
ἢ⟦ι⟧ κοινὸν ἀ̣[ρ]χεῖον, [ε]ἰ μὴ [ἀ-]
νάγκης πα[ρ]ά[σ]τασι[ς κατα-]
35λάβοι. τὸ δὲ πόλ[εω]ς δ[ιαμέ-]
νειν ἔξω [διε]νο[εῖτ]ο μ̣όν̣[ον, ὥσ-]
τε καὶ τῶν̣ [γ]ωρίμ[ων τοὺς]
πολλοὺς οἰ[κοδο]μ̣ησαμέν̣[ους]
ἐν τῶι κήπ[ωι] κ̣αλύβια μέ-
40νειν αὐτοῦ [κ]ατὰ τὸ πλεῖσ-
τον. δοκεῖ δὲ καὶ νεανι{σ}-
κῶς ἐκθαυμ[άσ]α̣ι Ξενοκράτην
ἐξ ὧν αὐτ̣[ὸ]ν ὕμνει καὶ ἐ-
μ̣ιμεῖτο π[άντο]θεν τὰ περὶ
45αὐ̣τοῦ. λέγ[ετ]αι δὲ καὶ φιλο
——
σοφοκλῆς γενέσθαι καὶ μά
column 24P.Herc. 1021 col. 15
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

λιστα τὸ πα[  ̣]α[- ca.11 -]
τῆς φωνῆς καὶ παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀποδέχεσθαι. ἔφη δ' Ἀρκεσί -
——
λαος ὅτι αὐτῶι παρὰ Θεοφράσ-
5του μετελθόντι φανεί̣η̣-
σαν οἱ περὶ τὸν [Π]ολέμωνα
θεοί τινες ἢ λ[εί]ψανα τῶν
ἀρχαίων ἐκείνω̣ν καὶ τῶν
ἐκ τοῦ χρυσοῦ γέν̣ους διαπε-
10πλασμένων ἀ[νθ]ρώπων,
ὃ καὶ ὀλ̣ιγ[  ̣  ̣]ς ετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερεθ
οὕτω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ικη[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]η̣λι-
καύ[τ]η̣ν̣[- ca.9 -] φύ-
[σι]ν ἔχει[ν   ̣  ̣]δεδιε  ̣[  ̣]
15λέγοντ[ε]ς [ὡς] μάθοιε[ν] μά-
λιστα Πλάτωνος. *σ̣π̣ε̣ύ̣[σι]π-
πον δὲ καὶ Ξεν[ο]κρά[την]
εἰς τελικὴ[ν   ̣  ̣]ι̣γ[  ̣  ̣  ̣]σ̣α
[  ̣]  ̣ετ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. τοσούτου[ς δ]ὲ
20[  ̣]ν̣ηγ[  ̣  ̣  ̣] ἔφη δεινὰς [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εινπαρεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτησεισπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε π̣ως [αὐ]τοὺς [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 -]λειας[  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.11 -]το  ̣ησκα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἅπαν[τ'] ἐδόκει ζη[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ανδ[  ̣  ̣]μ [⁦ -ca.?- ⁩]<[Ξενο]κράτους> <λ̣ιπ̣ὼν> <[⁦ -ca.?- ⁩]>
[- ca.10 -]ο[  ̣]  ̣  ̣ειπρ[  ̣  ̣]
[τὰ] μειρ̣ά̣[κ]ια σεμ<ν>όν τε καὶ
30φιλ̣[όπο]ν̣ον. μετὰ ταῦτ̣[α δὲ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]εν Κράτητος
[- ca.11 -] διατεθεὶς
[- ca.11 -]ω̣ς ε[  ̣  ̣]ησα
[- ca.10 -]στηωστελε[  ̣  ̣  ̣]
35[- ca.10 -]ς τῶν ἀφηγου-
μένων τῆς Ἀκαδημείας, [ὃς]
ἐ̣δ[ό]κει καὶ τῶι σώματι βέλ-
[τισ]τα διακεῖσθαι τῶν ἐγδυ-
ο̣μένων καὶ τῶν ἱκανῶς
40βε[β]ιωκότων εἶναι, π[αρα]σπῶν-
τος τὸ μειράκιον μήτ' εἶξαι
μήτε καταπλαγῆναι, μέχρι
δὲ τούτου πολεμῆσαι καὶ δι-
αντᾶιραι πρὸς αὐτὸν, ἕ̣ω̣ς
45ἐξηργάσατο καὶ μετήγαγε-
τὸν̣ Κράτητα πρὸς ἑαυ[τό]ν.
——
column 25P.Herc. 1021 col. 16
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

[Κ]ρά̣ντω̣ρ δὲ Σολεῦσι, ὥς,
φησι, θαυμαζόμενος δέο̣[ν]
κατέλιπε τὴν εὐημερ[ίαν],
καὶ παραγενόμενος Ἀθ̣[ήνα-]
5ζε πρῶτον μὲν Ξενοκρά-
τους ἤκουεν, ὕστερον δὲ
μετὰ Πολέμωνος ἐσχόλα-
ζεν, καίτοι πολὺ διαφέρω[ν]
ἐν οἷς ἔπα[ιζε]ν. [οὗτο]ς [κ]αὶ φι
——
10λόπονος η̣\[ν   ̣]υρ[⁦ -ca.?- ⁩]
τικοσο̣[  ̣  ̣  ̣ττ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο[  ̣ πε-]
ριέπε[σ]εν εἰς επ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ι̣δ  ̣[  ̣ στίχων δ']
ε̣ι̣\ναι τρε̣ῖς μ̣υ̣ριάδα[ς, ὅσ' ἔλι]πε̣[ν],
ὧν ἔνια κ̣αὶ̣ Ἀ[ρ]κεσίλαι τι[ν]ὲς τό[τ']
15ἀνετ[ί]θ̣[εσ]αν. ουτω[  ̣  ̣  ̣  ̣]εντα[  ̣]
——
μα  ̣  ̣[  ̣  ̣]ος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηρενδα
ς[- ca.13 -]τη[  ̣  ̣  ̣]
λ[- ca.15 -]μαθ[  ̣  ̣]
η  ̣[- ca.13 - α]ὐτοὺ[ς]
[1 line missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣ων ἑαυτὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
δια  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣δ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
25Σπ̣ευ̣σίππ̣[ο]υ [  ̣  ̣]  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
30[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
ς[⁦ -ca.?- ⁩]
——
  ̣  ̣[  ̣  ̣]η̣  ̣θρ[⁦ -ca.?- ⁩]
εν[  ̣  ̣  ̣]λ̣οιπ[  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
35τωι̣ [⁦ -ca.?- ⁩ πε-]
ρι̣ῆν[⁦ -ca.?- ⁩]
βίον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αις  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
την[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐκ ἐλαττόνων̣ [ο]ὖ̣σα[ν] ἀ-
40ξίαν ἥλω δ̣ια̣τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φι̣λ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τούτου δέ φησιν]
ἐγλείπ̣[οντο]ς ἤδ̣η π̣υ̣νθά-
νεσθ̣α̣[ι τὸ]ν̣ [Ἀρκεσί]λαν, πότε̣-
ρο̣ν αὐτὸν ἐν ταῖς [κ]ο[ιναῖς]
45θάψωσιν ἢ [ἐν ἄλλαις θήκαις].
column 26P.Herc. 1021 col. S
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[οὗτος δ'] '[ἐν γῆς φίλης ὄχ-]
[θοισι καλόν]' [ἔφ]ε 'κρυφθ̣ῆ-
ναι·' δ[ιαβεβαιου]μένου
δὲ τοῦ Πο[λ]έμων[ο]ς καὶ νο-
5μίζοντος αὐτὸν δ̣εῖν ἐ-
ν αἷς αὐτοὶ μέλλουσιν τε-
θῆναι θήκαις, εἶπεν̣ ὡς 'οὔ-
τε πρότερον ἀντ[έ]τ̣[ει]ν' α[ὐ-]
τῶι πώποτε οὔτε ν̣ῦ̣[ν].' [καὶ]
——
10οὐκ ἀφη̣γησάμε[νος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λος ἐγ[έ]νετο τοῖς κοι[νοῖς]
κατὰ τὴν [  ̣  ̣]ανεν[⁦ -ca.?- ⁩]
καιπα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ετα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15εμ[⁦ -ca.?- ⁩]
πιμ[⁦ -ca.?- ⁩]
καιγε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]κτω[⁦ -ca.?- ⁩]
γραφ[⁦ -ca.?- ⁩]
20τ̣ησα[⁦ -ca.?- ⁩]
τομο[⁦ -ca.?- ⁩]
αζει[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ηνθ[⁦ -ca.?- ⁩]
πολλ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣]ωνο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]σεκτ[⁦ -ca.?- ⁩]
εἶναί φα[σι ⁦ -ca.?- ⁩]
των τοῖς̣ [⁦ -ca.?- ⁩ με-]
ταχειρισθεῖσιν· [μαθητὰς δ' αὐ-]
30[τοῦ] φέρουσι τιμ̣[ίους· Βίωνα μὲν]
——
[τὸν Β]ορυσθ̣ενί[την καὶ τὸν Ἀ-]
[σπ]ένδι[ο]ν Εὐμέν[ην, οὗ τὰ]
περὶ κωμωιδίας εἶναι, καὶ [τὸν]
Κῶ[ιο]ν *ε̣ὐρύπυλον καὶ τὸν [Ἀ-]
35θ̣ηναῖον Κράτητα καὶ [τὸ]ν
[Πι]ταναῖον Ἀρ[κ]εσίλα[ον]
[καὶ] τὸν Κύπ[ριον ⁦ -ca.?- ⁩]
column 27P.Herc. 1021 col. R
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]
πα[ν]τάπα̣σιν οὐ μ̣ό̣νον
παρ' αὐτῶ[ι] περιενεχθῆναι
5ε̣ὐν[οίαι] κ[αὶ] θαυμασ[θ]ῆναι
τοῖς Ἀ[θη]να[ί]οις, ἀλλὰ καὶ
πα̣ρὰ̣ [τ]ο̣ῖς Αἰτωλοῖς, ἀποδε-
ξαμ[έν]ων καὶ τὸν ἄνδρα
τῶν ὄχλ̣ων καὶ τὴν τοῦ
10λόγου τά[ξιν   ̣]  ̣περαντι
[- ca.12 -] δι' οὗ του
[- ca.17 -]νδυ
[- ca.16 -]ακαι
[- ca.16 -]σα[  ̣  ̣]
column 28P.Herc. 1021 col. Q
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩ λέγε-]
ται[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸ]
το[ῦ Π]ολέ̣[μωνος] κατὰ Φιλοκ[ρ]ά-
5την ἐγλιπε[ῖν] τὸν βίον. Ἁν-
τίγονος δὲ̣ γρ̣[ά]φει δι̣ό̣τι 'Π[ο-]
λέμωνος τε[λ]ευτήσαντος
ὁ *κ̣[ράτ]ης δια⟦ιδ]εξάμενός [τε]
τ[ὴν δι]ατριβ[ὴ]ν καὶ κριθε[ὶς ἄ-]
10[ξιος εἶ]ναι τ[ῆ]ς ἡγεμονία[ς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρων [τὸ]ν αὐτὸν [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]την[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δη[⁦ -ca.?- ⁩]
δενιαις[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣]καις[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]ναι[⁦ -ca.?- ⁩]
και [⁦ -ca.?- ⁩]'
column 29P.Herc. 1021 col. 17
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova

μετ̣[ὰ] δυεῖν \μὲν/ ὁμομητρίων
κα[ὶ ὁ]μοπατρίων, ὁμοπα-
τρ̣ί̣ο̣[υ δ]ὲ Μοιρέου το̣ῦ καὶ ἐπι-
τροπεύσαντος αὐτόν· τῶι
5δ' εἴδει γενόμενος ἀστεῖος
εὐσχημόνως κεχρῆσθαι
λέγ[ετ]αι καὶ πάσης ἀγωγῆς
τυ[χ]ὼν εὐθὺς ἐξ ἐ[φή]βων
ἐπ[ὶ φι]λοσοφία̣ν ὁρμῆσα̣ι, καί-
10τοι τοῦ Μοιρέο̣υ δι[ὰ] τ̣ὸ̣ [ῥ]ητο-
ρικῆς ἀγωγῆς ὑπε̣[ρέχο]ν
ἀντιπρα[ττο]ντο[ς, συ]ν̣ερ-
γὸν λαβὼν τῶν ὁμ̣[ομητ]ρί-
ων τὸν πρεσ[β]ύτα[τον   ̣  ̣  ̣]
15τηδ[  ̣  ̣  ̣]προτ̣ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
κοτιχλονο [⁦ -ca.?- ⁩
  ̣θηι[  ̣  ̣  ̣]ισθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και
[  ̣]ρωτ̣ινδαι̣[- ca.12 -
[⁦ -ca.?- ⁩].
20υ̣σου [⁦ -ca.?- ⁩ πα-]
ρὰ τ̣οῦ Μουσῶ̣ν̣ ἐν   ̣[  ̣  ̣  ̣]νγα
πα[  ̣  ̣]νις[  ̣]φηθω[  ̣] τοῦτ[ο]ν̣
τὸν [δ'] ἐπ̣<ι>εικὴς κατ̣' ἐνιαυ[τοὺς]
[  ̣  ̣  ̣ ὑ]πολ̣ιπὸν [  ̣  ̣]θρια π̣αρα
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣]πατατο[  ̣  ̣  ̣]συο
[- ca.9 -]δει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ονας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]φη οσ[  ̣  ̣  ̣]κελευς
[- ca.9 -]σου[  ̣  ̣  ̣]αβ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.11 -]ντο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]. Ἀκαδ̣ή̣μ̣ιον ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]κει[  ̣  ̣  ̣]σειν  ̣[  ̣]. ἔτι ἀ-
[σ]θενέ[σ]τ[ερος  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειαν[  ̣]
[  ̣]η. ὑμν̣[η]θεὶς [δ' ὑπὸ Κράν]τορο[ς   ̣  ̣]
35[  ̣ ἀρ]χαι[  ̣  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ι συ[νγε-]
γονότων[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αυ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ικως  ̣[  ̣] Θεοφρασ[τ  ̣  ̣]
[  ̣]ελε  ̣[  ̣  ̣  ̣]η πρότερον ἀνέ-
β̣λεπε[  ̣  ̣  ̣]ω̣ς ἔχων. τελευ-
40[τήσαν]το[ς δ]ὲ Πολέμ̣ω[νος]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λω. ἦν, ε[ἶ]τα [Κράτητος]
column 30P.Herc. 1021 col. 18
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

τὸν βίον ἐγλιπόντος αὐ[τὸς]
καθ' αὑτόν, ἐκχωρήσαντος
αὐτῶι τῆς διατριβῆς Σω-
κρατίδου τινός, ὃν διὰ τὸ πρεσ-
5βύτατον εἶναι προεστήσαν
θ' ἑαυτῶν οἱ νεανίσκοι συν-
ελθόντες. καὶ τὸ μὲν πρῶ -
——
τον εἰπ[ὼν] θέσιν ἐπεχείρει
κατὰ τὴν ἀπὸ Πλ[ά]τ̣ωνός τε
10καὶ Σπευσίππου [δια]μείνα-
σαν ἕως Πολέμ[ωνο]ς αἵρε̣-
σιν· [εἶ]τα μετ̣ὰ̣ [το]ῦ̣τον
παρ̣[εξ]έβη τὸ [τ]ῆ̣ς Ἀκ̣[α]δημεϊ-
κῆς ἀγωγῆς [ἢ] γέ̣ν̣[ο]ς ἢ σχῆ-
15μα τῆι γε δὴ φ[άσ]ε̣ι̣ [τ]ε̣ καὶ τ[ῆι]
διαλύσε̣ι̣   ̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τον
ἐλθε̣ῖν̣ π̣[ρ]έπ[ει] κ̣ατα[⁦ -ca.?- ⁩]
ερι[  ̣  ̣]  ̣ν̣κ̣α̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νας[  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζο  ̣[  ̣  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ροστιθέμενο̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
φέρων ς[  ̣  ̣]βρα[  ̣  ̣]ος[  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
κατά γε τὸ τοιο[ῦτον ⁦ -ca.?- ⁩]
χρωμεν[  ̣]ς [  ̣]ο[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣]τ̣ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.10 -]τ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ς̣[  ̣  ̣  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
30τ [⁦ -ca.?- ⁩]ευ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣[  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣]τιφιλ̣  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]τική   ̣ ἀπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣]τωνηντωι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λε]ιφ[θέ]ντα ὑπὸ Κράν-
τορος ὑ̣π̣ο̣μνήματά [φησ]ι
35διὰ χειρὸς ἔχειν καὶ μετα-
τιθέναι· τινὲς αὐτὸν ἔφα-
σαν αὐτὰ γεγραφέναι, τιν[ὲς]
δ' ἃ συνέγραψε κατακεκαυ-
[κέναι]. δόγμα δ' οὐδὲν οὐδ' αἵ-
40[ρεσιν συ]νετίθει. δι̣ὸ καὶ τῶν
column 31P.Herc. 1021 col. 19
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

προσιόντων διίσταντο κα-
τὰ τὰ ἤθη καὶ τὰς αἱρέσ[ε]ις ἀλ-
λήλων, ὀλίγοι μὲν ἐπὶ τὸ κα-
τεσταλμένον καὶ μέτρι-
5ον, οἱ πολλοὶ δ' ἐπὶ τὸ θρασύ-
τερον καὶ δεσποτικώτερ[ον]
τραπέντες· οὗτοι μὲν οὖν
παντοδαπὰς ἔσχον αἱρέ-
σεις τε καὶ γνώμας. τὴν
——
10δ' αὐτοῦ κρίσιν [ἐ]ργῶδε[ς] μ̣ὲν
ἐκθέσθαι κατὰ π̣ᾶν. τοὺς α  ̣[  ̣  ̣  ̣]
το δ' ἄν τις φήσ<ε>ι<ε>ν εὐαρεσ̣τε<ῖ>ν̣
αὐτὸν [μά]λιστα τῶν [  ̣  ̣  ̣]
γεγον[ό]των Πλάτ̣[ω]νος· καὶ γὰρ
15ἐκέκτητ' ἔτι νέ[ος ὢν] τὰ βυ[βλί']
αὐτοῦ κα[  ̣  ̣  ̣]ος[  ̣  ̣]. θαυ̣[μασ-]
τ̣ό̣ν̣ τι κα̣[  ̣  ̣  ̣]σπ  ̣[  ̣]ρω[⁦ -ca.?- ⁩]
αε[  ̣  ̣]ωι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τρι[⁦ -ca.?- ⁩]
ο[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣]ω̣[  ̣  ̣]ρετι[⁦ -ca.?- ⁩]
την εἶναι δ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣εσκοπτοι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Πλάτωνος καὶ τὸ α[⁦ -ca.?- ⁩]
μεσω̣ς̣[  ̣]α̣υ[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25δ' αυτ[  ̣  ̣]εμ[⁦ -ca.?- ⁩]
ταστ[⁦ -ca.?- ⁩]
βετη[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]μ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
κειασακ[⁦ -ca.?- ⁩]
30αλλακ[⁦ -ca.?- ⁩]
τασιαι[⁦ -ca.?- ⁩]
ωματ[⁦ -ca.?- ⁩]
νηνωκ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]π[⁦ -ca.?- ⁩]
καις, οὐδὲ   ̣  ̣  ̣[  ̣]κε[  ̣  ̣  ̣]ενος̣
35ἀλλ' εὐήκ̣οος [ἦν κ]α[ὶ ἐνόμι-]
[ζεν] π̣ᾶς ἀφ' ἑαυ̣τ[ο]ῦ ὄ̣ντα <τὰ> λε-
[γ]ό̣με̣να, ὥστε τοὺς π̣ο̣λ̣λ̣ο̣ὺ[ς]
αὐτοῖς τούτο̣ι̣ς οἱον̣[εὶ κη-]
λουμένους εἴκειν τε καὶ
40ἡττ̣ᾶσθαι κατὰ τὴν ἀνά-
κρισιν· καὶ γάρ τιν̣ας ὁρᾶν
column 32P.Herc. 1021 col. 20
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ-]
ποφαινόμ̣[ε]ν̣ο̣ς δ̣' [αὐτὸ]ς οὐ
——
δὲ ἕν, μόνον δὲ τὰς ἄλλας
ἐλ̣έγχων αἱρέσεις. πολ
column 33P.Herc. 1021 col. P
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

αι
[⁦ -ca.?- ⁩]της μὲν τὴν
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῖς πάθεσι
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τι]νας χρόνους ε
5[⁦ -ca.?- ⁩]αστως
[1 line missing]
7α[⁦ -ca.?- ⁩]
μετὰ τοῦτ̣ο̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
κάστης εὐφ[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ ς  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως[⁦ -ca.?- ⁩]
νοιλλ[  ̣  ̣  ̣]πριτ[⁦ -ca.?- ⁩]
παιει[  ̣  ̣  ̣]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
αἵ[ρ]ε̣σι[ν   ̣  ̣]εκ [⁦ -ca.?- ⁩ Ἀκα-]
δήμι[α]ν τ [⁦ -ca.?- ⁩ πε]ρὶ τῆς ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[⁦ -ca.?- ⁩]
15ὡς ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τρ <ας>[⁦ -ca.?- ⁩]
τινε[ς] τροφ[⁦ -ca.?- ⁩]
τωνεννικ [⁦ -ca.?- ⁩ φι-]
λοσοφεῖν λο[⁦ -ca.?- ⁩]
νε καὶ παρ' ἑα[υτῶι τινας ἐ-]
20σωματοποίε[ι]. [τὸ μέντοι συ-]
νειπεῖν χαλεπ̣[ός, τὸ δ' ἐρω-]
τῆσαι καὶ πικρὸς [ἦ]ν, τ[ὸ σκῶμ-]
μ̣α̣ χ̣άριτι μειγνύς. [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ει σπ̣άνιον εἶναι ι̣
25[⁦ -ca.?- ⁩]μεν αὐτὸς τῆ̣ς συγγρα[φῆς]
ἀπέστη{ι} τὴν ἐσομένην [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ωραν τῆς ἀλλοτριολογί̣[ας]
[1 line missing]
29[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]και[⁦ -ca.?- ⁩]
column 34P.Herc. 1021 col. 20
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

[4 lines missing]
5λῶν <τ̣οίνυν> ἐ[ξ α]ὐτοῦ μαθ̣[η]τῶν
γενομένων τῆι μν̣[ή]μ̣ηι̣
παρεδόθησαν Ἀριδείκας
τε Ῥόδιος καὶ Δωρόθεος Τελ-
φούσιος καὶ Διονύσιος καὶ
10Ζώπυρος Κολοφώνιοι κ̣[αὶ]
Τελ[ε]κλῆς [Με]ταποντῖ-
νος [ὁ κ]αὶ Πολέμωνος ἀ-
[κούσας] π̣ρ̣[ό]τερον [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ρος μι[  ̣  ̣  ̣]ι̣ος κα[ὶ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἐφε[σί]ους με[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου μ[αθη]τὰς α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]του[  ̣  ̣  ̣]οκρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]του[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τησα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]εκ  ̣[  ̣]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
24[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωκ[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
26[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιδης Μετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
31[- ca.11 -  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]α̣[  ̣  ̣]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]ο[  ̣  ̣]νη[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]λας[⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζο̣σν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣κοινοιο[  ̣] <κ>α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ʼε̣πιδάμνιος <καὶ> Ἀπολ[λώ-]
[νι]ο̣ς καὶ Δημ̣οσθένης [Με-]
γαλοπολῖται(<  ̣  ̣  ̣> ὃς μετα[θέ-]
40[μ]ενος τὴν ἡδονὴν ἀ[πεδω-]
[κ]εν τέλος’, Δωρόθεος Ἀ[μι-]
[ση]νὸς κ̣α̣ὶ̣ Λακύδης Κυ[ρη-]
[ναῖ]ος καὶ Πυθόδωρο[ς ὁ καὶ]
σ̣χολὰς ἀναγράψας α[ὐτοῦ]
45[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 35P.Herc. 1021 col. 21
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

ασπροει[  ̣  ̣  ̣]. φασ[ὶ δέ] τ̣ινε[ς]
——
τὸ πρῶτ[ον ο]ὕτως α[ὐτὸν]
ἀπόρως [ἔχ]ειν ωσφη  ̣ου
κοισυρη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τοικ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
διὰ δὲ ισεις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τονιαν [τε] καὶ
((dagger)) π̣τομον ((dagger)) οἷ[ον] ἀψύχους τοῖς
γυμνασί[οις] αὐτὸν ανα
[  ̣  ̣]νπεινα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου  ̣[  ̣  ̣
10νεσεικα[  ̣  ̣  ̣]  ̣πα̣νι[  ̣  ̣]πι
εκοψε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]βαι[  ̣  ̣  ̣]ται[⁦ -ca.?- ⁩]
αυτω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣θ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
πολει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
την[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[⁦ -ca.?- ⁩]
15αποτ[  ̣  ̣  ̣]ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
μενους[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]σκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
26[  ̣]ρτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ης[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ας[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]υ̣  ̣εινομο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]οιλιαδο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ταισδυς[⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣]  ̣τωι τῶν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]ν \π/\  ̣/\[  ̣]/\ο̣σεν/ δὲ αγριων[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν
τὴν μέσην Ἀκ̣[αδήμει]αν̣
καὶ πλανῆτιν οὐδὲν ἧτ-
τον τῆς Σκυθικῆς ζω{ι}ῆς
40στῆ[σ]αι τὴν ἀγωγὴν ἐξ ἀμ-
φοῖν κεράσαντα καὶ ν̣εωτέ-
ρα[ν] π̣οῆσαι καλεῖσθαι καὶ
column 36P.Herc. 1021 col. O
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
4[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρεδιο̣[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]τησκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλω[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κουλων[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δηκεις[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ακου[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεχ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υδ[  ̣  ̣  ̣]  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υκ[  ̣  ̣]δαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]τουμετοπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]. γ' ’/Ατταλος [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]. αἰδοίας [⁦ -ca.?- ⁩]
15γα̣[  ̣  ̣]σανεμ[⁦ -ca.?- ⁩]
δ[ὲ τῶν γν]ωρίμων̣ [Εὐμένης]
τε καὶ ’/Ατταλος [τῆς] Ἀσ[ίας]
[β]ασιλεῖς. ἐτελεύ[τησαν δ'] Ἀπ̣[ολ-]
λ̣ών̣ι̣ος μὲν κατ' ἄ[ρχοντ' Ἐπαίνε-]
20τ̣ον ὁ̣ δ̣' ἀδελφὸς Εὔβουλ[ος] ἐ-
π' Ἀρισ[τ]οφῶντος τοῦ [μετὰ]
*θ̣εα̣ίτητον, ὁ δ̣' [Ἐ]φέσιος Εὔβου-
λος καὶ ὁ Ἐρυθραῖος ἐ[π'] Ἀ[λ]ε-
ξάνδ[ρ]ου. συ[ν]ῆ̣σ̣α̣ν̣ [δὲ καὶ]
25κα{ι}τὰ τὸ μ[εμν]ηιμένον
τέτταρες ʼα̣ριστωνε̣ς [ὧν ὁ]
μὲν Ἐφέσιος, <ὁ>δὲ Μαλλώ̣[της]
ὁ δὲ Καρχηδόνιος, <ὁ> δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
ος. συνέβ̣[η δὲ] καὶ τοὺς [δύο]
30Εὐβούλου[ς] τελευτῆσ[αι]
κατ' ἄρχοντ' Ἀλέξανδρ̣[ον·]
——
Ἀπολλώνιος δ' ὁ Τηλε̣[κλέ-]
ους μαθητὴς [ὁ κ]αὶ [ἀ]ν[αγεγρα-]
φὼς ὑπο[μν]ήν[ατ' ἐκ τῶν]
35σχολ̣[ῶν αὐ]τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
πλας[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]εχε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 37P.Herc. 1021 col. N
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩ διάδο-]
χον αὐτο[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
κατενκατ[  ̣  ̣  ̣]ευα[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
5αὐτοῦ τῶν αιτ[  ̣  ̣  ̣]ατων
περ[ι]έ<σ>πασεν. διὸ τούτω<ι> μὲν
οὐ κ[ατέ]λιπε τελευτῶν
τὴ[ν] διατριβήν, ἀλλ' ο[ὐ]δ̣' ἄ[λ-]
[λ]ω<ι>, χρεῖον ο[ὐ]κ ἔχων [ὥς φα-]
10σιν[  ̣]  ̣ωτηστ[  ̣  ̣]τον[⁦ -ca.?- ⁩]
τω[  ̣]αιπερι̣[  ̣  ̣  ̣]ημενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ων[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]αθητὰς ἔλ[ιπε]
καὶ Ἀπολλ̣ώ̣νιον κυ[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣ι καὶ Κλεό̣κριτον κα[ὶ] Ἀρίσ-
15τωνα καὶ Ἀρισταγόραν Σαλα-
μ̣ί̣ν̣ιον καὶ Θῆριν ἐξ Ἀλεξαν-
δρείας, οὗ μαθητὴς ἐγένετο
Δίων ὁ Θρᾶ<ι>ξ, [ο]ὗ Διονυσόδ[ω-]
ρος Ζμυρνα[ῖος, Λ]εόντιχο[ς]
20Κυρηναῖο̣ς, [Σ]ωκράτ[η]ς. αυ-
δαιδ̣ο̣ ὑπο̣[μν]ηματ [⁦ -ca.?- ⁩]νοις
πολλ[  ̣  ̣]ενι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γραψασαι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]εντ[  ̣  ̣  ̣  ̣ Εὐ-]
άνδρωι υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25δὲ αὐτὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
χεναυ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τοδε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 38P.Herc. 1021 col. M
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]ταυ
5πλα[- ca.11 -]οσδια
[⁦ -ca.?- ⁩]μηκα
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ας’
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]με[  ̣  ̣]υς.
10διαδόχους δὲ τού̣τουυς κατ̣[α-]
λιπὼν θ̣νή̣[ισ]κ̣ει, Λεοντέα καὶ
Δήμωνα Κυρηναῖον κα̣ὶ Δη-
μήτριον [καὶ Πο]λ̣ίτην Φωκα-
ε<υς> τογαρ κ̣[αὶ δύο] Εὐβούλους
15ὧν ὁ μὲν Ἀντ̣ήν[ο]ρ \ο̣ς/ \<υἱ>ὸς/ ἦν Ἐ-
ρυθραῖος ὁ δὲ Καλ[λικράτου]ς
Ἐφέσιος, καὶ Μοσχ[ίωνα Μαλ-]
λώτην καὶ Ἀγα̣μ̣ή̣σ̣τ̣[ορα ⁦ -ca.?- ⁩]
κ[α]ὶ Εὐά̣[νδρ ⁦ -ca.?- ⁩]
20καὶ Τηλ[εκλέα καὶ Εὐφορί-]
ωνα [⁦ -ca.?- ⁩]
——
τουκα[⁦ -ca.?- ⁩]
ὀλίγον οι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]διο[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ουσμετα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]δε[⁦ -ca.?- ⁩]
τον[  ̣] ὁμοῦ καταν [⁦ -ca.?- ⁩ ὁ]
δ' Ἡγη̣[σί]νους ου[⁦ -ca.?- ⁩]
30κατα[  ̣  ̣]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
ποι[⁦ -ca.?- ⁩]
της[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουδια[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ιλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ατων[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣  ̣]οστην[⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣]η̣σι[  ̣  ̣  ̣  ̣]δουδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]της[⁦ -ca.?- ⁩]
column 39P.Herc. 1021 col. 22
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣]και[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]βα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νοντο [ἀποσ]πασθήσεθαι
συντασ[σόμε]νον ἀπὸ τῆς
5τος[- ca.13 -]ι̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ασ̣ενωιζο[  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸ πᾶν
  ̣  ̣ι̣ρητο̣[  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣ ἀ]ρχαίοις, \τ/οὺς δὲ
  ̣  ̣ωρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣] τὰς σχολὰς
ανεγν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διετέλει{ι}
10δὲ καὶ χ[- ca.10 -]μαχο[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ονι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ελευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]βειν[⁦ -ca.?- ⁩]
15ε [⁦ -ca.?- ⁩]δεπυ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
λα [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩]το[  ̣  ̣]
δε [⁦ -ca.?- ⁩]δε [⁦ -ca.?- ⁩]αι[  ̣  ̣]
τ [⁦ -ca.?- ⁩]ς[  ̣  ̣]
τ [⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
διο̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ξω[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣]γ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ησπα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
και[  ̣  ̣]ν̣ους[⁦ -ca.?- ⁩]
κον[  ̣  ̣]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ε[  ̣  ̣  ̣]τησα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]οισα[  ̣  ̣]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣]ετ[  ̣]μω[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ω[  ̣  ̣]σι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]τε[  ̣]ερη  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]των
[  ̣  ̣]ρω[  ̣]τιοις [⁦ -ca.?- ⁩
τ̣εντακ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]εις
35ε[  ̣]ατον. μα[θ]ηταὶ δ' αὐτοῦ
——
παραδέδονται γεγονέναι
Ζήνων Ἀλεξανδρεὺς
ὁ καὶ σχολὰς ἀναγρ̣άψας αὐ-
τοῦ καὶ προαπαλλάξας #26τ⟦  ̣  ̣⟧ \οῦ/-
40τον δὲ καὶ τῶ̣ν ὑπομνη-
μάτων ἀναγι̣νωσκομένων
[ἐλέγξαι φασὶ] *κ̣αρ[νε]ά̣δην
column 40P.Herc. 1021 col. 23
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

ἐπὶ τῶ̣[ν] ἄλλων ὀξ[ύτα-]
τα #26Ζηνόδωρος Τύριος κα[τ']
Ἀλ̣ε̣ξά̣νδρεαιν ἡγησά[μενος],
Ἅγνων Ταρσεὺς ὁ καὶ εὐνό<ω>ς
5[ἀν]α̣γρά̣[ψ]ας ἐκ τῶν σχ[ο]λῶν
πλείω{ι} καὶ ἐπαινούμενος,
Ἀγαθο[κ]λῆς Τύριος, οὗ δοκεῖ
πολλὰ̣ μεμιμῆσθαι ⟦χ[  ̣  ̣  ̣  ̣]⟧ \Χαρ̣μά/-
\δας/ ⟦δ̣  ̣  ̣⟧, ʼα̣ν̣τίπατρ[ος] Ἀλέξαν-
10δρεύς, [Ἵπ]παρχο[ς Ἰ]λ \ι/εύς, Ἵππαρ̣-
χος Πά̣φιος, Ὀλυ[μ]πικ[ὸς] *γ̣αζαῖ-
ος, Ἀρ[ισ]τάναξ [Σ]α[λ]αμ[ίνι]ος,
Βίτων̣, Ἰάσων Ἀ[θ]ηνα[ῖ]ος,
Ἰάσ[ων Π]άρι̣[ος, Μελ]άνθ̣ιος,
15Ἀρι[στόδ]ωρο<ς>, Δ[ίων, Μ]ητρ[ό]δω-
ρο[ς Ἀπα]μ̣εύς, Ξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εύς,
——
μα[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
τις[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩]τατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣τη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ελο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χαρ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ησο[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣η̣σ̣του[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣ο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]
δ[- ca.9 -]ξαλ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αξα[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
35γα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τευ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
της[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
Στωικαῖς [  ̣  ̣ π]εριθεντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τω[  ̣  ̣]τωτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣]στο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωι
40κρ [⁦ -ca.?- ⁩]ει  ̣ει. Εὐκλεί -
——
δης καὶ Σαραπίων καὶ Διογέ-
νης καὶ Ἡρόδοτος καὶ Στρά-
τιππ̣ος Νικ̣ομη̣δ̣εῖς, Βατά-
κης [Ν]ικαι̣ε[ύς], Εὐπείθης
45Πάφιος, Κρ̣[ι]τόλαος Ἀμιση-
[ν]ός, Διομ̣[έδων] Ταρσεύς, Πάμ-
φιλος \ὁ/ \το/\[  ̣]/\  ̣/\ε/\  ̣/\[  ̣  ̣  ̣  ̣]/\τ/\  ̣  ̣/\πας/\  ̣/\[  ̣  ̣  ̣  ̣]/ἀπὸ
Μ[αιάν]δρου Μά-
γνης, Ἀπολλών̣[ιο]ς Βαρκαῖος,
50Νικόστρα[τ]ος Ἀλεξ[ανδ]ρεύς, *β̣ό̣ηθος
column 41P.Herc. 1021 col. 24
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

Πάρι̣[ος, Μέ]ν̣τωρ Νικαιεύς, Βίτων
Σολεύς, Δημήτριος Θαυτει-
ρην[ὸς] καὶ ἕτερος Δημή-
τριος \[Ἀλ]εξανδρεύς/, Διοπείθης Ἰλ \ι/εύς, Ἀσ-
5κληπ̣ι̣άδης Ἀπαμεὺς ἐκ Συ-
ρίας, Δίων καὶ Ὀλυμπιόδω-
ρος Γαζαῖοι, Ἵππαρχος Σολεύς,
Σωσικράτης Ἀλ̣εξ[α]νδρεύς,
Ζην[ό]δ[οτ]ος Κύπρι[ο]ς, Μητρό-
10δωρος [Στρ]ατον̣ι[κεὺ]ς ὁ καὶ
πρότερον ʼε̣[πικουρεί]ων ἀ-
κ[ούσας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ους καὶ
Ἀπ̣[ολλ]οδώρου, παραιτη-
θε̣ὶ[ς] δ̣' [ὑ]π' Ἀπολλοδώρου διὰ
15τοῦ̣[το] Κανεάδει παραβα-
[λὼν ἐσχόλα]σεν [μετ' αὐτοῦ]
[8 lines missing]
25[⁦ -ca.?- ⁩]δ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ικο
[⁦ -ca.?- ⁩ βιώ]σας
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣ατ̣έστρε-
[ψεν ὁ τοῦ Πολεμάρχου], μεθ' ὃν
30Κρ[άτης ὁ Ταρσεὺ]ς δύο μόνον
ἡγ[ησ]άμ[ενος ἔτη ἐ]τελεύτη-
σε[ν· ἐν] ὧι Κλε[ιτόμα]χος εἰς
——
Ἀκαδήμει̣α̣[ν] ἐπέβαλεν
μετὰ πολλῶν γνωρίμων
35#26πρότερον γὰ[ρ] ἐσχόλαζον
ἐπὶ Παλλαδ[ίωι]#26 μετὰ τὴν
Καρν[εά]δου τελευτήν.
column 42P.Herc. 1021 col. 25
Engraved 1836-1862 by Domenico Casanova
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

[οὗ]τος ἐπεκαλεῖτο μὲν Ἀσ-
δρούβας, ἦλθε δ' εἰς Ἀθήνα[ς]
ἐτῶν τεττάρων πρὸς <τοῖς>
ε[ἴ]κοσι γεγονώς, μετὰ δὲ
5τέτταρα σχολάζειν ἤρξα-
το *κ̣αρνεάδε[ι] καὶ συνγενό-
μενος ἐννέα καὶ δέκ' αὐτῶι
σχ[ο]λὴν ἰδίαν ἐπὶ Παλλαδί-
ω[ι] συνεσ̣τ̣ήσατο ἄρχον-
10τ[ο]ς Ἁγνοθέου καὶ συνέσχεν
[μ]ὲν δέκ̣α· τὴν δὲ Καρ̣ν[εά-]
δου δ[ιεδέ]ξατ[ο] ἐπὶ Λυκ̣ίσ̣-
κου π[αρὰ Κ]ράτητος τοῦ̣
Ταρ̣[σ]ό[θ]εν, ἡγησάμεν[ος δ' ἐν-]
15νέα καὶ δέκ' ἔτη [κ]ατέ[στρε-]
ψεν{ρ} ἐπὶ̣ *π̣[ολυ]κλείτου· τι̣νὲς
δὲ   ̣α[  ̣]στα[  ̣  ̣  ̣]υα[  ̣]ν ἔτη [  ̣  ̣]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸς] τοῖς ἑβ[δομή-]
[κοντα⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φος[  ̣  ̣  ̣]γε  ̣  ̣
[  ̣  ̣ χ]αρμάδ̣ας [  ̣  ̣  ̣  ̣]τι[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]νωνιτης[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ος  ̣κα̣[  ̣]δυ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]νηγροι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]οσφαιν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α [⁦ -ca.?- ⁩]ρτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
31[⁦ -ca.?- ⁩]
ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κα[- ca.9 -]ν δ' Ἡρακλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]
35ι̣ω \νοσ/θ' ὕσ[τ]ερον
[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ τοῦ] Πολεμάρ-
χο[υ  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ  ̣δε̣υς καὶ πα-
ρα  ̣ιτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νθε  ̣ιν
με[μ]ελετηκώς, ζῶντα
40δ' [ἔ]τι Καρνεάδην διαδε-
ξάμενος ἡγησαθ' ἕξ ἔτη,
κατέστρεψε δ' ἐ̣π' Ἐπικλέους
ἄρχοντ[ο]ς, κατέλιπεν δὲ
column 43P.Herc. 1021 col. 26
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Vincenzo Corazza

διάδοχον τὸν συσχολας
τὴν Κράτητα Ταρσέα ⟦ς̣⟧ \τ/ὸ ⟦  ̣
γένος, ἡγήσατο δ' [ο]ὗτ[ο]ς ἔτη
τέτταρα. Μητρόδωρος
——
5δὲ ὁ Στρατονικεὺς μέγας
καὶ βίωι καὶ λόγωι γεγονὼς
οὐκ ἀναλογούσας ἐδ[όκ]ει
χάριτας ἔχειν, ὃς ἔφη [Κ]αρ-
νεάδου παρακηκοέναι
10πάντας, οὐ γὰρ ἀκα[τάλη-]
πτα ν[ε]νομικέναι πά[ντα]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοσ⟦π⟧ \τε/ κα[ὶ   ̣]εν̣
  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το καὶ τ[  ̣  ̣]τιζ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἁπάντων ομ[⁦ -ca.?- ⁩]
15τ[  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣]νοισυπε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κοισεισεκατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ ἐ]πιχειρεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαγα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]αιλιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νκαρπ  ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τωνκα  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]κα[  ̣  ̣]ν̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
31[⁦ -ca.?- ⁩]υαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
33[τινἘ]ὐ̣βούλ[ου χρόνον], το[ῖς]
[τʼ αὐτ]ολυκεί[οις] τῶι τ' Ἀ[μύν-]
35[τηι πολ]λάκις ἤδη προβε[βη-]
κ[ὼς] καὶ σχολῆς ἡγούμε-
νος Διονυ̣σ̣ί̣ωι του[  ̣  ̣]τ̣το̣ν
——
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ιθε[  ̣  ̣] τ̣ῆι [τ']
ἀγχινοία̣[ι] τἀνδρὸς [ἅμα] καὶ
40τῶι λόγωι. δεκάτωι δὲ [τ]ῆς
τοῦ Καρνεάδου μεταλλα-
γῆς ὕστερον ἐπ' ἄρχοντος
παρ' ἡμῖν Εὐμάχου Θαργ[η-]
λιῶνος μηνὸς ἐξέλιπεν <βίον>. <[⁦ -ca.?- ⁩]><παρέδω>
column 44P.Herc. 1021 col. 27
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

κε̣ν̣ ὀκτὼ καὶ δέκα. τοσαῦτα
δ' ἕτερα προσλαβὼν τὴν τοῦ
βίου μεταλλαγὴν ἐποιήσα-
τ' ἐπὶ Καλλιστράτου· ἐπὶ Πα<ν>-
5τιάδου δ' ἕτεροι λέγουσιν,
ὡς δέκα ἔτη διαλιπεῖν
τἀπὶ πᾶσι διὰ νόσον. ἐγένον-
το δ' αὐτοῦ Πασέας τε καὶ Θρά-
συς, τρίτος δ' Ἀρίστιππος συνή-
10θε̣ις, καὶ δύο ἐ̣π[ισ]ημότατοι μά-
λ̣[ι]στα Τηλεκλῆ[ς] τε̣ κ̣α̣ὶ̣ Εὔαν-
[δρο]ς. επεχε[  ̣  ̣  ̣  ̣]σε  ̣  ̣  ̣  ̣οια  ̣  ̣
[  ̣  ̣]σ̣νετια[- ca.12 -]ξειν
τ[ὸ]ν̣ βίον   ̣αλ[- ca.10 -]ειπρο
15τελεσοτη[- ca.9 -]ηλλα
διεπαινο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υς δʼ ε[ὔ-]
[α]νδρος  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ους  ̣  ̣  ̣  ̣τα
[  ̣  ̣  ̣]αγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τας[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
22[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣]αιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]π' ο̣ἴκους ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]καταλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
29[  ̣  ̣]εκα[  ̣  ̣]αν[⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣  ̣]ησπαμα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ς[  ̣]ν̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
ετα̣[  ̣  ̣  ̣]υς· Ἀγαμήστ̣[ωρ δ' ἐ-]
πίδη̣λ̣ος ἦν ἔτι ὁμ̣ῶ̣[ς δύἘὔ-]
βουλοί τε πρὸς το̣ύ̣τ̣ο̣[ις] αυ-
35των ὁ̣ [Μοσ]χίων μὲν δ[  ̣  ̣
τε  ̣  ̣λ  ̣ων ἔτη ἐπʼ εὐπ̣ο-
λέμου τ̣[ὸ] ζῆν μ̣ετήλ-
λαξεν νόσωι. μετὰ ταῦ-
τα δ' οὑρυθραῖος Εὔβουλος
40πατρὸς Ἀντήνορος γεγο-
νὼς Ἀλεξάνδρου τότε
column 45P.Herc. 1021 col. 28
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova

ἄρχοντος· ἐπὶ τα̣ὐ̣[το]ῦ δ̣ὲ
μετὰ μῆνάς τινας ὁ Καλ-
λικράτους Εὔβουλος, ὢν
δὲ τῶι γένει Ἐφ[έ]σ̣ι̣ος· Ἀγα-
5μήστωρ δὲ μετ[ὰ] τὴν Περ-
σέως ἅλ̣ωσιν, Ἀρ̣κάς, υἱὸς
ὢ̣ν Πολυξένου, ἐπὶ Ξενο-
κλέους τὴν ἀπόλυσιν τοῦ-
βίου ἐπο̣ιήσατ' , ἐπ[ὶ] Νικοσ̣τθέ-
10νους δ' ὁ Τηλε̣[κλ]ῆς· ἐπὶ πᾶ[σι]
δ' Ἀπολλώ[νι]ο̣[ς], κα̣θ' ὃν [χρό-]
νον Ἐπ[αίν]ετος ἦρχε[ν],
Τηλ̣[εκλέου]ς ἀκηκοώς·
μετὰ [τὸ]ν Θεα̣ίτητ̣ον δ' ὁ-
15τοῦ νεω̣τέρου επ[  ̣  ̣]τατ̣[  ̣  ̣]
γεν̣[όμ]ενο[ς Εὐβούλ]ου νό-
σωι[  ̣  ̣]αιπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩]
εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χεμ[⁦ -ca.?- ⁩]
τενος[⁦ -ca.?- ⁩]
25κινουστ[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
29[⁦ -ca.?- ⁩]
30ταιο[⁦ -ca.?- ⁩]
τρ[  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπερητ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υν[  ̣
χοντονω[  ̣  ̣  ̣]ιστεδ[  ̣  ̣]
τούτων τε[  ̣  ̣]τε[  ̣]ε καὶ μιᾶι
35εκ̣ει 'τὰ τῶν ἄλλων [πα-]
ραλαβὼν εἶ κάτω·' [σιγ]ᾶ[ι]
τε καὶ πᾶ[ς] ῥῆσιν ὑ̣[βρ]ιστὴ[ς]
ἔχει. [τ]ῶι Καρ̣νεά[δ]η<ι> δὲ
——
κατὰ τὸν αὐτὸ̣ν ἦν χρό̣[νον]
——
40Βόηθος, υἱὸς Ἑρμαγόρου [Μ]α-
ραθώνιος, τό τ' ἄλλ' ὁ δε<ῖ> π[ᾶν]
column 46P.Herc. 1021 col. 29
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

[κ]αὶ τὸν [- ca.10 -]τα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἔχων φ[ι]λ̣όσ[ο]φον, τ[ῶ]ι λό-
γωι δ' ἁπ̣[α]λώτερος. οὗτος
δ' Ἀρίστων̣ος μὲν ἦν ἀκη-
5κοὼς το[ῦ] τ' Ἐφεσίου β[ρ]αχύν
τινἘὐβούλου χρόνον, τοῖς
τʼ αὐτολυκείο̣ις τῶι τ' Ἀμύν-
τηι πολλάκις ἤδη προβε-
βηκὼς κ[αὶ] σχολῆς ἡγο[υμ]ε-
10νος, Διον[υ]σίωι τουσ̣χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῆι [τ'] ἀ[γχι-]
[νοίαι τἀν]δ̣ρὸς [ἅμα καὶ]
[τῶι λόγωι]. δ̣ε̣κάτ[ωι δὲ τῆς]
[τοῦ Κ]αρνεάδο[υ μεταλλα-]
15[γῆς] ὕστερον [ἐπ' ἄρχοντος]
παρ' ἡμῖν Εὐμάχου Θαργη-
λιῶνος μηνὸς ἐξέλιπεν βίον
ουγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[15 lines missing]
34[- ca.10 -]ατες[⁦ -ca.?- ⁩]
35[- ca.9 -]δεχω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων
[⁦ -ca.?- ⁩]ος[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῦ
Κα[ρνε]άδ[ου διὰ γ]ῆρας, ἤδη
40 ((dagger)) τηνεσειποντος ((dagger)) παρέλα-
βεν ἐ[ξ]έδραν τε καὶ σχο-
λὴν ἧ[ς προστάτης ὢν]
column 47P.Herc. 1021 col. 30
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

δ̣[ι]ε̣[βί]ωσε[ν ἓξ ἔ]τη. παρὰ Καρ-
νεάδου δὲ τοῦ Πολεμάρ-
χου τὸν βίον̣ ἐπ' Ἐπικλέους
ἄρχοντο[ς] ἐγλελο[ι]π̣ό̣τος
5[Κ]ράτης ὁ Ταρσεὺς τὴν
σχο⟦δ⟧\λ/ὴν δι[ε]δέξατο. τού-
του δὲ δύ' ἔτη διακατασχόν-
τος μόνον Κλειτόμα-
χος ἐν τ[ῶι] Παλλαδίωι
10[σ]χολὴν ἔ[χον] εἰς τὴν Ἀ-
[καδ]ήμε[ιαν] μ̣ετῆλ[θ]ε γνω-
[ρίμων πολλῶν μέθ' ,] οι[  ̣  ̣]ου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μεν[  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]αμπρε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 48P.Herc. 1021 col. 31
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ πρεσβε̣ύσας π[ο]τὲ ἔπλευ-
σεν εἰς Ῥώμην παρῆν τ' ἐ-
π[ι]τυγχάνων. καὶ μὴν
Μελάνθιόν γε γιγνώσκεις
5ὅτ̣ι τραγωιδίαι μὲν ἦν ποτ̣'
ἐστεφανωμένο[ς] ἱκανόν̣
τ' Ἀριστάρχωι συνεσχολ[α-]
κὼς χρόνον πολύ τ' ἐν
Ἀθήναις μᾶλλον ως  ̣  ̣  ̣
10σχ[ο]λ̣ῆς, ἄλλως ὑ⟦  ̣⟧ \π/ά̣ρχ[ων]
ἐν μεγάληι περισ[τάσει, τοῦ]
Κα[ρν]εάδου δ' ἐν χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτ[  ̣  ̣]τομη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος[⁦ -ca.?- ⁩]
15το[  ̣  ̣  ̣]αιπροσαι[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ειαι σχολ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ον[  ̣  ̣  ̣]νουθαναιο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σατ[  ̣  ̣  ̣]χω[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
22[⁦ -ca.?- ⁩]
ζην[- ca.9 -]εν[  ̣  ̣  ̣]
τι[  ̣  ̣  ̣  ̣]νεσ̣χετιεζ[  ̣  ̣  ̣]
25ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πεπιειζη[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
32[⁦ -ca.?- ⁩]ος[  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣]
π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τατ[  ̣]ναι[  ̣  ̣ ἄν]
δρε[ς ἐ]λλογιμώτ[ατοι·]
35ἐ̣π̣' [Ἀρ]ισ[τ]ο̣φάντου πρῶ-
τον εἰς τὴν Ἀττικ[ὴ]ν κατέ-
πλευσε, ἐ̣τῶν ὢν εἴκοσίν
τε̣ καὶ [δ]ύ̣ο. τ[οῦ] Καρνεάδου
δ' ὡς ἑπ̣τὰ διακούσας ἔτη
40εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπῆρ' · ἐκεῖ δ' εὐ-
ημερῶν καὶ τῶν καθ' αὑ-
τὸν φαινόμενος πολυχούσ-
[τατος, πάλιν εἰ]ς Ἀθήνας ἦλ
column 49P.Herc. 1021 col. 32
Sketched 1795-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1836-1862 by Luigi Corazza

θ[ε καὶ] ταύταις ἐ[νὼν καὶ]
θ̣αυμάτων, ο\ἷ/ς ποικ[ί]λως {τ'} ἐ[πά-]
θαιν' ὄχλους, καὶ πραγμά-
των ἔμπειρος ἱκαν[ῶ]ς κα[ὶ]
5φύσει μνήμων, ἀνε̣γν̣ω-
κὼς δὲ πολλά, ῥαιδίως [ἔ]τ[υ-]
χε πολιτείας τε κἀν[ῶ]ιξε
σχολὰ[ς ἐ]ν τῶι *π̣τ[ο]λεμα[ί-]
ωι τῶ[ν] ἀ̣λειφομένων
10ἐκεῖ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν ἐξέδραν
ανν̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταταντου
καιχητ[  ̣  ̣]υλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]οντακ  ̣[  ̣]
ταις[  ̣]ντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣[ἱ δ' ο]ὐκ ἐν
ἄστ[ει] τ[ὰς σ]χολὰς πεποι-
15ημέ[νοι, Ἀ]ντ̣[ί]πατρος, ἔτι
δὲ [Μητρόδ]ωρ[ος], ὧν ὁ μέν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ε[  ̣  ̣]ναος[  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]ν[  ̣]τηπε
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
20του[  ̣  ̣] ΚΑΡΧΗΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]κε[  ̣]
ταθει[  ̣  ̣  ̣  ̣]υσε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[  ̣]ε̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ῆι Ἀ[λε]ξα[ν-]
δρεία̣[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ους[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣
25μισω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Σωκρα[τ  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]η[  ̣]ι[  ̣]θα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
31[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ Εὐ-]
——
κλείδη\ς/ κ̣α̣ὶ̣ [Σαραπίων]
καὶ Διογένη̣ς κ̣α[ὶ] Ἡρόδο-
35τος καὶ Στράτιππος [Ν]ικο-
μηδεῖς, Βατάκης Νικαι[εύς],
*ε̣ὐ̣π̣είθης Πά[φ]ιος, Κρ̣ιτό̣λαός
τ' Ἀμισηνὸς Διομέδων [τε]
Ταρσεύς, Πάμφιλος ἀπὸ [Μαι-]
40άνδρου Μάγνης, Ἀπολλώ-
νιος [Βα]ρκ̣αῖος, [Ν]ικόστρατο[ς]
Ἀλεξανδρεύς, Βόηθος Πάρ[ιος] <> <[⁦ -ca.?- ⁩]>
column 50P.Herc. 1021 col. 33
Engraved 1836-1862 by Ferdinando Ventrella

λόγωι καὶ̣ τ[ὸ]μ βίον. Φ<ί>λ̣ων
δὲ διαδεξάμ[ε]νο{ι}ς Κλει[τό-]
μαχ[ον] ἐγενν[ή]θη ἐπ' Ἀ-
ρισταίχμο[υ, π]αρε[γ]ένε[το]
5δ' εἰς Ἀ[θήν]ας π[ε]ρὶ τ̣έ[τ]τα[ρα]
κ̣αὶ εἴ[κοσ]ιν ὑ[π]ά̣ρχων ἐ[τῶν]
κατὰ Νικόμαχο̣[ν], ἐσχολα-
κὼς ἐ[ν] τῆι πατρίδι Καλλ[ι-]
κλεῖ τῶι Καρ[ν]εάδου γ[νω-]
10ρίμωι περὶ ὀκτ[ὼ σχ]ε[δὸν] ἔ-
τη, Κλε̣ιτομά[χω]ι δὲ δέκα
καὶ τέ[τ]ταρ[α   ̣  ̣  ̣]α[  ̣]να
[  ̣  ̣  ̣  ̣] δ' Ἀπ[ολλοδώ]ρωι δε
[  ̣  ̣] δύο   ̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ' ἑπτὰ
15τῶι Στωικῶ[ι   ̣  ̣  ̣]. ἤ[ρ]ξατο
δ̣' ἡγεῖσθαι τῆ[ς σχο]λῆς [ἐ]π[ὶ]
[Π]ολυκλείτ̣ου, [βιώσ]ας δ' [ἑβ]δ̣[ο-]
[μή]κοντ' ἔτη [καὶ τέ]τ̣[ταρ]α κ̣α-
τ̣έστρεψεν ἐπ[ὶ] *ν̣ι̣[κή]τ̣ου   ̣  ̣ιν
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]ετ[  ̣]αρα[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[1 line missing]
22[- ca.9 -]σ̣κν[  ̣  ̣  ̣  ̣]αιδεαν[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μεταγα[  ̣  ̣  ̣]οτται  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[7 lines missing]
31[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταδε[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣]κει[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
34[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κει[⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξερ[γασ]αμ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]και[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ισαλ
[  ̣  ̣  ̣]σα[  ̣  ̣  ̣]οδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ποι[  ̣  ̣]λασδε[  ̣  ̣]ειτο
[  ̣  ̣  ̣]τωσεις. βιώσας δ̣' [  ̣  ̣]
40[καὶ] ἑξήκοντ' ἔτη [κατέστρε-]
[ψε]ν ἐπὶ Νικήτου [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ι̣αν ἐν τῶι τ[ρ]ίτωι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 51P.Herc. 1021 col. 34
Engraved 1836-1862 by Filippo Casanova

[  ̣  ̣]  ̣υ̣πεγ̣ηγ̣[  ̣] ἐπίδραμὼ[ν]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣αρρωι καὶ τὴν σχολὴ[ν]
αὐτοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣σο̣. Μαίκιος ἐ-
φ' ἡ⟦α⟧\μων/ Ἀθήνηθ̣ε̣ν̣ π[αρα]βαλόν-
5των ἐξ Ἀ[λ]εξανδρείας
κ̣α[ὶ] διακατ̣εῖχεν. ἦσαν
δ' αὐτοῦ μαθ[η]ταὶ καὶ Ἰόλλας
[ὁ] Σαρδιανὸ[ς] καὶ Με[ν]εκρά-
της Μιτυληναῖος ὁ [κ]αὶ κα-
10τὰ Σι[κ]ελίαν [ἕ]ως πρώ̣ι̣η̣ν
διατρίβων καὶ Μνα[σ]έας
Τύριος κα[ὶ   ̣]ω[  ̣  ̣]ο̣ς Ἀκρα-
γαντ̣ῖν[ος κ]α̣[ὶ] *μ̣ελάνθιος
[ὁ] Αἰσχ[ί]νο[υ] κ̣[αὶ] Λυσίμαχος
15[ὁ] πρότε[ρον φιλ]ολογή[σ]ας
[καὶ] Ἡράκ[λε]ιτος ετασ̣χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]πα  ̣σανα[  ̣  ̣  ̣]αιαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]π[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]α[  ̣]η[  ̣]ο[  ̣]ς.
[15 lines missing]
34[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατ[  ̣] διεδ[έξ]ατο
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]τοτ[  ̣]ειστ[  ̣  ̣]του
α[  ̣] πρεσβε[ύ]ων [  ̣  ̣  ̣]νη
θ  ̣  ̣ [εἰ]ς τε Ῥώμην [κ]αὶ π[ρ]ὸς
το[ὺς ἐ]ν ταῖς ἐπαρχί[αι]ς στρα-
τηγοὺς κ[ἀξ ὑσ]τέρας ἐν
40τῆι [Μη]σοποτ[αμ]ίαι Λευκίωι
Λευκ[ό]λλωι π̣ροσκαρ[τ]ε-
ρῶν [ἐ]τ[ε]λεύτησεν πα-
ρε̣[ι]μένο̣[ς] ὑπὸ πολλῶν κα\μάτων/ \[⁦ -ca.?- ⁩]/
column 52P.Herc. 1021 col. 35
Engraved 1836-1862 by Filippo Casanova

που καὶ αὐτὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεδεγ[μ]έν[ο]ς. τὴν δὲ δι<α>-
τριβὴν αὐτοῦ διεδέξατο
ἀδελφὸς ὢν [κ]α̣ὶ μα[θ]ητὴς
5’/Αριστος, ἀκουσ[τ]ὰς δὲ καίπερ
ἀσχολούμενος ἔσχε πλεί-
ους καὶ δὴ καὶ σ̣υ̣νήθεις ἡ-
μῶν Ἀρίστωνά τε καὶ Δίω-
να Ἀλεξανδρεῖς καὶ Κρά-
10[τιππον Περγαμηνόν, ὧν]
Ἀρίστων [μὲν] καὶ Κράτ[ιπ-]
πος επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἤ-]
κουσα[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηλοι̣ς  ̣  ̣  ̣
ἐγένον[το] Περιπα̣[τητι-]
15κοὶ ἀ[ποστα]τήσα[ντες τῆς] Ἀ-
καδημείας   ̣[ἀ]φ' οὗ κατὰ [χρό-]
ν̣ον̣ τιν[ὰ   ̣  ̣]ω[  ̣  ̣]υς α̣ὐ̣[τ]οῦ
ωνε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σα[  ̣  ̣]ξα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[14 lines missing]
33[Μητρόδ]ωρον Π[ιτα]ναῖον
[ὃς κ]αὶ τοῦ Στρατ[ο]νικέως
35[διή]κουσε. Χαρμ[ά]δου δὲ̣ [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι τῶν πλανωμέ-
[νων  ̣  ̣]ν πολλοί τι[  ̣  ̣  ̣] φα-
[σιν] ἀκουσταὶ [γεγο]νέναι
[Διόδ]ωρός [τ]ε ὁ [  ̣  ̣  ̣]αν[  ̣  ̣  ̣]
40[ἔχω]ν ὄνομα, [  ̣  ̣  ̣] κ̣ατὰ Μ[ι-]
[θραδά]την [ο]ὐκ εὔφ[η]μα δια-
π̣[επ]ρᾶ̣χθαι δοκῶ [  ̣  ̣]δια[  ̣  ̣]
[Ἀπολ]λ̣[ό]δωρος Τια[ν]ός [⁦ -ca.?- ⁩]
column 53P.Herc. 1021 col. 36
Engraved 1836-1862 by Filippo Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπ]ικλ[ηθ]εὶς κ̣α̣ὶ
Ἡλιόδω̣[ρο]ς Μαλ\λ/ώτης καὶ
Φανόστ[ρα]το[ς] Τραχιανὸς
εὖ πρὸς [π]ᾶ[σα]ν ψυχαγωγί-
5αν ἠκ[ριβ]ωμ[ένος· ἐλέγετο]
δὲ καὶ Ἀπολλώνι̣[ος το]ῦ Καρ-
νεάδο[υ β]ραχύν τινα χρό-
νον με[τ]εσχ[η]κέναι. [Μη]τρο-
δώρου δὲ [τ]οῦ Στρατ[ο]νικέ-
10ως [μ]ετ' ἄλλων καὶ [ὁ] Κυζι-
κηνὸς ἐ̣γέ̣νε[το] Μητρόδω-
ρος μαθητὴ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
αν[  ̣  ̣]νε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νο[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
15ποτ[  ̣]δε  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ Εὐκλεί[δου]
καὶ τῶν ἀ[πὸ] *π̣λ̣άτωνος,
ἔτι δὲ τῶν [ἄλλω]ν [τῶ]ν ἐ[πι-]
γεγο̣[ν]υιῶν α[ἱρέ]σεων τ[ε]
κα[ὶ δι]αδοχῶν συνα[γωγή-]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ορ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.