Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1050 = Trismegistos 62444 = LDAB 3617DCLP transcription: 62444 [xml]

column 1bP.Herc. 1050 col. 1b

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣τ̣α  ̣[  ̣]α̣[  ̣]α[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ονα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀνθρώπων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο  ̣  ̣ω  ̣  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ε̣φ̣υκότ̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δέν ἐστιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε τ̣ο̣ῦ σ̣ώμ[ατος]
[  ̣  ̣  ̣]εν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣δ̣  ̣μοι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ευπ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣]  ̣το̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]την  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 1P.Herc. 1050 col. 1
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[  ̣]χ̣ειν[- ca.13 -]
[ἡ]μᾶς δ[- ca.12 - πα-]
ραμύθιον [  ̣  ̣]οδεκα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]οῖς ὅλοις [  ̣  ̣]δο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5τὴν ἀναισ[θη]σ̣ίαν [τὴν ἐν]
τῶ[ι] τεθνάναι μη̣[δὲν εἶ-]
ναι πρὸς ἡμᾶς, εὐό[δως -0-2- ]
τὸ τὴν στέρησιν τ[ῶν ἀγα-]
θῶν μετ' ἀναισθη̣σ̣[ίας ὑ-]
10πάρχουσ[α]ν ἄλυπον ε[ἶναι]
καὶ οὐ τοιαύτην οἵαν ἐ[ν τῶι]
ζῆν η̣[  ̣  ̣]ι̣σ̣ανομεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καθίστησιν. ὅτι δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κειμένωι τῶι λεχθ̣[έντι πρό-]
15τερον βοηθεῖ παλο[  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ]
τρίτου περὶ βίων δου̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
χεται δ' οὐδεσ̣[- ca.10 -]
ατης ἀναισθ̣ησία[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Μητρόδ[ω]ρον δια  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20καταφέρ[ε]σθαι τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐν τῶι σ[τ]έρησιν ομε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -έ]χ̣ει μεν̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]χασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]νκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 2P.Herc. 1050 col. 2
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[- ca.15 -]γηνεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σητισες
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣] περὶ αὐτοὺς φυ-
[  ̣  ̣  ̣]λεγόν[τω]ν ὅπως μὴ κα-
5[- ca.9 -]εθ' ἁπλῶς ἐπι-
[  ̣  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣]τἀγαθὰ διὰ τὸ
[τ]ἀναίσ[θητ'] αὐτοῖς ἔχειν κα-
κὰ τελα[  ̣  ̣  ̣]ει γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ
πλε[ῖστον ἐ]ν̣ τῶι ζῆν κατὰ
10[τ]ὴν τ[ῶν ἀγα]θῶν στέρησιν
[κ]αὶ π̣[ρόσλ]ηψιν κακ̣ῶν
[  ̣]η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υμεν ὑγείας σχέ-
[σι]ς κοι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] νόσω<ι> κατεχο-
[μ]ένου[  ̣  ̣  ̣] αἰσθήσεων
15[τ]ὰς ἐκ τ[ῆς ἀ]ποβολῆς αὐτῶν̣
[μ]ετ[αλαμβ]άνοντος ὀδύνας
[ο]ὐδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅση περιουσί-
[ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]της καὶ πτωχεί-
  ̣  ̣  ̣  ̣]υς ἀναδεχομένου, ὑ̣-
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]δη[  ̣  ̣]ος δὲ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]των φυσικο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων̣[- ca.12 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μεν[- ca.13 -]
column 2aP.Herc. 1050 col. 2a

[26 lines missing]
27[- ca.15 -]κον μα-
[- ca.15 -]αστου
[- ca.15 -]ων κα-
30[- ca.15 -]οι̣ο̣ν̣
[- ca.15 -]  ̣ακρο
[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.16 -]η̣τοις
[- ca.14 - κα]θόλου
35[- ca.17 -]τ̣ην
[- ca.20 -]
[- ca.18 -]ου
[- ca.19 -]ν̣
[- ca.19 -].
column 2bP.Herc. 1050 col. 2b

[31 lines missing]
32μεν̣ πα  ̣[- ca.14 -]
ουκ̣αθ[- ca.14 -]
μέλλοντος [- ca.11 -]
35πεπτωκώ̣[ς - ca.10 -]
  ̣  ̣ε̣τ̣[  ̣  ̣]ο̣σ̣ο̣[- ca.10 -]
σ̣τ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]
μηδ' ὑπ[- ca.14 -]
θω̣ν λυπ[- ca.13 -]
column 3P.Herc. 1050 fr. tab. 5 sup.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Raffaele Biondi
Sketched by Giuseppe Casanova

[- ca.18 -]τηκότα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]σιν ἐν μηδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.20 -]ηνκα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]αι π[ε]ρὶ θεοὺς εἰν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[- ca.9 -]τι τὸ σῶμα καθεκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] ἰσομέγεθες γίνετα[ι   ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] ἄπειρον, κατὰ δὲ τὴ[ν   ̣  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -] πεπ̣ερασμένω<ι> τὸ π[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]νται καὶ τὸ γεγον[ὸς -0-1- ]
10[- ca.17 -]ς καὶ τὸ γε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 -]αλογίζοντ̣[αι]
[- ca.16 -]α̣τελέσου[σι   ̣  ̣]
[- ca.17 -]π̣α̣[- ca.9 -]
[13 lines missing]
27[- ca.20 -]η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.19 -]νκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 -]ετιζο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε ταλ[α]ίπωρος ἐποι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἐστέρηται διαλελυμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ ὑπάπχων. ἐπιχεώμ̣[εθα   ̣  ̣]
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει]ρημένοις Διὸς σωτῆρ[ος ὡς] τ̣ὴ̣[ν]
[αὐτὴν ἡ]δονὴν ὁ ποσὸς χρόνος τῶι ἀ-
35[πείρωι] παρασκευάζειν πέφυκεν ὅτ̣[αν]
[τις αὐ]τ̣ῆς καταλάβη<ι> τοὺς ὅρους, τὸ [δὲ]
[σύνκρι]μα τὸ σάρκινον εὐθὺς ἀπολα̣-
[βεῖν ταὐτ]ὸ μέγεθος τῆς ἡδονῆς ὅπε[ρ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄπειρος χρόνος περιεποίη[σε]
4

column 4supP.Herc. 1050 fr. tab. 5 inf.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειτε[- ca.15 -]
[  ̣  ̣] δυνατὸν αν[- ca.15 -]
τι γίνεσθαι λέγετα[ι] καθα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δυνατὸν ὑπάρχε[ι]ν, εἴδωλ̣[α δὲ γεν-]
5νᾶσθαι καθ' οὓς ἀπο[δί]δωσι [τρόπους].
——
ἡμεῖς μὲν οὖν τοῖς εἰρημένο[ις χρώ-]
μεθα περὶ τῶν προκειμένων· [οἱ δὲ]
——
πλουσίως κατενχειροῦσι τὸν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρατιθέντες ὅταν ἐκπνέον[τας θῶ-]
10σιν ὡς μεθ' ἡδονῆ̣[ς] τελευτῶν[τας]
τοὺς ἐν τῶι [σ]υνου[σι]άζειν καὶ το[  ̣  ̣  ̣  ̣]
χ̣ομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ν ἀ[ρρ]ωστίαις γον[ὴν προ-]
ϊε̣μέ[νους- ca.11 -]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ειδεν αὐτοῖς [  ̣  ̣] ἐγλείψεων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣]νως διατιθεν[- ca.14 -]
κα[  ̣]χεστινλα[- ca.16 -]
ου̣- ca.25 -
[12 lines missing]
column 4infP.Herc. 1050 col. 4inf

30[- ca.17 -]ς̣ ὥσπερ α[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -]ερ[  ̣  ̣] καὶ κ̣α̣[  ̣  ̣]
[- ca.20 -]ι̣των[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]εο̣μεν μετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι̣[  ̣]ρ̣ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντε[  ̣  ̣]υ[- ca.16 -]
35[  ̣  ̣  ̣]  ̣ς εἰπεῖν α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και δι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ε κατὰ νόσον α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣] τινας ἐγλείψεις
[  ̣]α προσφορ[- ca.10 -]υθ' ὑπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ειπε[ῖ]ν α[- ca.10 -]
column 5P.Herc. 1050 col. 5
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]οις [τ]ῶν καρ̣διακῶν καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κων ἀπόνως ἀμαυρουμεν[- ca.9 -]
μετὰ τὰς εὐωχίας ἐν τοῖς ὕπν̣[οις] τ̣ὸ ζῆν
προϊεμ[έ]νους. καὶ τοὺς ἐν τ[οῖς κά]ροις καὶ
——
5[τ]αῖς ἐγλ̣[ύσ]εσιν ἀναισθητοῦν[τας], οὐκέ-
[τι δ'] ἀν[α]φέροντας. ἀλ̣λ̣ὰ [ταῦ]τα καὶ
——
[τὰ] τοια[ῦ]τ' ἐχέτωσαν ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ορίας
[  ̣  ̣] ταῖς [ἐ]πιχειρήσεσιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣πων
[  ̣  ̣  ̣]ωσ̣[  ̣]εν γὰρ κοινωσει̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ ἐ]πὶ μὲν
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων εἰρημένων κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἀλγηδόνος, πολλ[  ̣  ̣  ̣] δὲ καὶ
[- ca.9 -]ακολουθοῦσιν [π]ερί τινας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εντο προφανὲς [  ̣  ̣  ̣]ενορα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣των[- ca.10 -]αι προς
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λιαν[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεις[- ca.16 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 1050 col. 6
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[- ca.15 -]νουκα[  ̣  ̣  ̣]αισθοι
[- ca.9 -]ες, ὥσ[τ]ε πῶς οὐκ εἰκος ἐσ-
[τι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καταστρέφοντας ἀλγηδό-
[σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περιπίπτειν; οὐδεκα -
——
5[- ca.9 -]ι̣κους οὔτ̣ε τὴν ὑγρασίαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]περματικὴν εὔπορον
[- ca.10 -]τε καὶ σκληροῖς συνε-
[- ca.10 -]σα καὶ περὶ τῶν ἀπαγ-
[- ca.10 -]τ̣ι̣νων αὐτῶν ἁρμότ-
10- ca.9 - γ]ε μὴν ἀποκαρτεροῦν-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀτε]ρπῶς ἀποθνήσκειν
[- ca.12 -]νέχεσθαι βαρέσιν
[- ca.14 -] περὶ̣ [αὑ]τοὺς ἔργον
[- ca.12 - ἀποπλ]ήκτους φα[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.16 -]ν̣ε[  ̣  ̣]αι. τεθ̣ε -
——
[- ca.13 -]κατ[- ca.10 -]
column 6bP.Herc. 1050 col. 6b

[- ca.15 - ὑ]πεγλύο̣[ν]τι νο̣-
[- ca.17 -] καταστα  ̣[  ̣]ι̣σ̣
[- ca.17 -]εστιν εἰπε̣ῖ̣ν
[  ̣  ̣  ̣]αρ[- ca.11 - ἀ]λ̣γηδὼν
5κατ[- ca.13 -]τέρου καὶ
[π]άντε[ς - ca.12 -]σ̣περ  ̣  ̣τι
ο̣ν ὑπ[- ca.12 -]π̣λει̣[  ̣  ̣  ̣
πον[ο]ν μεν  ̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εγ[- ca.17 -]αυ-
10τη [  ̣  ̣]π̣εινο̣[- ca.20 -]
τοὺς δ' ὑποφο[- ca.18 -]
——
ας ἐκπνέοντα[ς - ca.16 -]
ἀπόνο[υ]ς· τοτ[- ca.18 -]
——
column 7P.Herc. 1050 col. 7
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[  ̣]ον μα- ca.25 -
[  ̣]βαρυν- ca.24 -
[  ̣  ̣]μεντ̣- ca.25 -
ὑπνω[  ̣  ̣  ̣  ̣]δια[- ca.19 -]
5δὲ αἰσθητ[ι]κὴν ὑσ̣[- ca.19 -]
[σ]τερίσκεσθαι χωρ[ὶς - ca.10 - τοι-]
——
αῦτα μὲν δὴ τὰ τ[- ca.16 -]
τὸν Ἀπολλοφάνην[- ca.15 -]
ἡμῖν δο[κοῦσι] διαπίπτ[ειν - ca.10 -]
10Ἐπικούρωι̣ [κατ]ακεχωρ[ι - ca.11 -]
[  ̣  ̣]νται δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ην  ̣α[- ca.11 -]
——
[  ̣  ̣  ̣]αιδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος ἀτοπο[- ca.10 -]
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]π̣εδείχθ̣η̣ δι̣[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειτισ̣[  ̣]ο καὶ με[- ca.9 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ησ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εσ̣[  ̣]αιτι̣[- ca.9 -]
[- ca.10 -]υσινο[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλγ]ηδόνος ὑπ[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ση̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο και̣[- ca.12 -]
[- ca.10 -]απ[- ca.16 -]
20[- ca.14 -]καν[- ca.12 -]
[1 line missing]
22[- ca.18 -]υν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
24[- ca.14 -]αι̣[- ca.13 -]
25[- ca.14 -]ουγ̣[- ca.12 -]
[1 line missing]
27[- ca.13 -]τα[- ca.13 -]
[- ca.10 -]ιστορημέν[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]άγει τὰ μεν[- ca.9 -]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αττονω[  ̣  ̣]ι̣δεν[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πα  ̣ην ἐπ[  ̣  ̣]οι̣[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης ψυχῆς γινομενο[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]των δὲ μετα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοις τελευτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[- ca.12 -]τονε[- ca.11 -]
[- ca.9 -]νισχειν τ[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]κπνοη[- ca.12 -]
[- ca.10 -]ησιν[- ca.10 - συμβή] -
column 8P.Herc. 1050 fr. tab. 1 sup.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

σεταί τε κατὰ τὸν λό[γον μετὰ τῶν]
ἄ[κ]ρων ἀλγηδόνων̣ ἐ[πιγίνεσθαι τὰς]
τελευτάς, ἀξιούντω[ν ἀ]δ̣ύν[ατον εἶναι]
τὴν ἀνυπέρβλητον λύ̣εσθαι συ[μπαθίαν]
5ἂν μὴ μετ' ὀχλήσεω[ς] ἀνυπερ[βλήτου].
——
φήσομέν τε τὴν συμπαθίαν πρ[ὸς τὸ]
σῶμα τῆς ψυχῆς εἰ καὶ τὰ πολλὰ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μετ' ὀχλήσεως αἰτία   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἢ π[υ]κ[νού-]
[σ]ης ἀσυμμέτρως τὰ μ[όρια τ]ῶν ζώ[ιων]
10ἢ διϊστανούσης, ἀλλ' οὐ φ[αμέ]ν̣ γε ἀδ[ύνα-]
τον λυθῆναί ποτ' αὐτὴν [ὀλίγ]ης τυχο[ῦ-]
[σαν] ἑτεροιώσεως ἥτις [οὐ]κ ἄρ̣' [ἐσ]τί τινος
[ἀ]λγ[ηδό]νος α[ἰ]τία· λ[επ]τομ̣ερὴς γὰρ
——
[ουσ]α̣ καὶ τελέως εὐκίν[ητος ἡ] ψ[υ]χὴ κα̣[ὶ]
15[δι]ὰ τοῦτ' ἐκ μικροτάτ[ω]ν σ[υν]εστηκ[υῖα]
[καὶ λει]οτάτων καὶ περιφε[ρε]σ̣τά[τ]ων
[  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣  ̣]μένη καὶ παρὰ τοῦτο πολλὴν
[ἀ]πορία[ν π]αρέ[χ]ουσα, πῶς οὐ[κ] ἐξίπτα-
ται λ̣[- ca.9 -]ων πόρων ἐν τῆι σα[ρ-]
20κὶ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣;] ἢ̣ [ἐ]κ τίνος [οὐ]κ ἂν
εἴπ[αιμ]ε[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣] αἰτία̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὴ[ν - ca.12 - διά]κρισιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δε-]
δοίκα[  ̣  ̣ν- ca.9 - ἀ]ποτετελεσ-
μέ[ν- ca.17 -]αμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25συν[- ca.16 -]ων τ[  ̣  ̣  ̣ω]ν
α̣[- ca.16 - τέ]ρψεως α-
[- ca.20 -]ακα[  ̣  ̣  ̣]
τουσαπ̣[- ca.13 -] συμβα̣[ίν]ει
κατα[- ca.9 -]α̣ι̣περ[  ̣  ̣]ρους δ[ι]α
30  ̣ρον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ἂν εἴ τις, ἐπειδήπερ [ἐκ-]
τοιούτω[ν] συνέστηκεν̣, [ἀ]ξιώιη δ[ι-]
α<ι>ττόντων κατὰ τὴν σύνκρισ[ιν πάν-]
τως μεθ' ἡδονῆς γίν[εσθαι τὰς τε-]
λευτάς, οὐκ ἂν ἀπιθαν[- ca.11 -]
35[  ̣  ̣  ̣]τομεν συμβαίνε[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν]
ἀνυπέρβλητον κοινω̣[νίαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα[ὶ τ]έρψεως. καὶ γὰ[ρ - ca.13 -]
——
[  ̣  ̣  ̣]ν̣των μεγα[- ca.14 -]
column 9P.Herc. 1050 fr. tab. 2 inf.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Engraved 1807-1848 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣]τά τινας μέθας καὶ χωρ[ὶς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]πόνου, [κα]θάπερ ἐπὶ τῆς α̣[ὐξήσεως]
[τῆς] ἀπὸ τῶν παιδίων ἐπὶ τὴ[ν ἀκ]μὴ[ν]
[καὶ] τῆς ἁπ[ά]σης ἀπὸ τῶν ἄκ[ρ]ων φθί-
5[σεως] ἐπὶ τὸ γῆρας. γίνονται δὲ νεανί
——
[αις] μ̣εταβολαὶ καὶ δι' ἀσυμμέτρων
[κινη]μάτων ὥσπερ εἰς ὕπνον ὑπὸ τοῦ
[μηκ]ωνίου. πλὴν καὶ τὸ βιαίου[ς γί]νεσ
——
[θαι τ]οὺς ἀποσπασμοὺς τῆς ψυχῆς̣ ἀπὸ
10[τοῦ σώ]ματος καὶ διὰ τοῦτο τὴν μεγίσ-
[την ἑτ]εροίωσιν [ἐπ]ακολουθεῖν α[  ̣  ̣]ι̣ω
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ικ[  ̣]νε[  ̣  ̣  ̣]ν̣· οὐ [γὰ]ρ ἐξ ἀνάγκης
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεκ[  ̣  ̣  ̣]νω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣τ̣ου[  ̣]ς̣ καρ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δένδρω[ν.] ἀ̣λλὰ κ̣αὶ κα-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣αλλοτρι[- ca.9 -]λ̣ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣] τελεο[  ̣  ̣]θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ̣[ά]περ ὑπεμιμνήσκο-
[μεν  ̣  ̣  ̣  ̣]τε[  ̣  ̣  ̣  ̣] κα̣[τὰ τ]ὸ κοινον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανο̣[- ca.9 -]έχει τ̣ὴν
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φερ[- ca.9 - ἀ]ποσμασμοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ονων̣[- ca.10 -]οι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[- ca.20 -]
column 10P.Herc. 1050 col. 10
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[- ca.9 -]μενειν ὕστερ̣ον σημ[α]ν-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ λέ̣γον[τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εμεν
[  ̣  ̣ μητ' ἐκ] πείρας μήτε διὰ σημε[ίων]
[  ̣  ̣  ̣ καταλα]βεῖν τὴν̣ ἐν τα̣ῖ̣ς ἐγ[λ]ε̣[ίψ]ε-
5[σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτης π[ά]ντως ὀχ̣λήσεως
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣σιας ὁποτέρως [ἔ]χει φη̣[μὶ]
[- ca.9 -]ον ὑπάρχειν, εἴπερ ἄρα  ̣
[- ca.10 -] ὑπ' Ἐπικού̣[ρου] διὰ τ̣ῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]ω̣ν τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐπιμαρ-
10τ[υρήσεως σπᾶσ]θαι, τὰ δ' ἐκ τῆ̣[ς] τοῖ[ς] φαι-
νο[μένοις συμ]φωνίας, ὧν οὐδέτ̣ε-
ρον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣κασι̣. τὸ γὰρ αὖ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
λασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ το[  ̣  ̣  ̣  ̣τι̣ν[  ̣  ̣  ̣]
θα[- ca.10 -]θείσης ὁμολογο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15α̣[- ca.26 -]
λ[- ca.12 -]  ̣αρισεις δια[  ̣  ̣  ̣]ων
ε̣[- ca.12 -]κη  ̣  ̣  ̣ασα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.13 -]αι[- ca.13 -]
[- ca.14 -]α[- ca.13 -]
20[- ca.13 -]οθι̣[- ca.13 -]
[  ̣  ̣]ν̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου γιν[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣  ̣]σα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ο[- ca.13 -]
[- ca.19 -]ωνο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.20 -]χ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣]νε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δα[- ca.20 -]
τα[- ca.25 -]
[1 line missing]
29[  ̣  ̣]δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣πο[  ̣]ταυ[  ̣]οι[- ca.10 -]
30σιμη[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ρων π̣[  ̣]νηκοτ[- ca.9 -]
ωσ[  ̣κα]θάπερ απ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σπ[  ̣]οσησ[  ̣  ̣  ̣]θαι
  ̣  ̣ενοι φασιν ω[  ̣  ̣]ρα[- ca.11 -]
οντοσ[  ̣  ̣]προσεξ[  ̣  ̣]ι̣σ[- ca.11 -]
——
αιειν τὰς αἰτίασ[  ̣  ̣]σει̣[- ca.10 -]
35τῆ[ς] τελευτῆς α[  ̣]τωσα[- ca.9 -]
κα[ὶ γ]ὰρ ἐν τῶι π[ά]σχον[τι   ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
χα[- ca.10 - ὑ]πάρχειν ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]ν[  ̣  ̣]ηιθησομεν
την[- ca.12 -] ἐπιτήδειο̣ι̣ ν[  ̣  ̣]
column 10bP.Herc. 1050 col. 10b

[1 line missing]
2[  ̣  ̣  ̣]εισο[- ca.21 -]
[  ̣χ]ω̣ρις[- ca.20 -]π̣α
[  ̣  ̣  ̣]οχλης[- ca.14 -]μ̣εν̣εις
5[  ̣  ̣]ασο[- ca.16 -]α[  ̣  ̣]ν καὶ
[  ̣  ̣]ο̣σουθα  ̣[- ca.12 -]αν προστε
[  ̣  ̣]ται συμβαι[ν- ca.9 -]ασαι δοθῆ<ι>
[  ̣]π̣ερουδας̣[- ca.12 -]οις ἕως η̣
[  ̣  ̣]αστων[- ca.14 -]φησεν κα-
10[  ̣  ̣  ̣]ς καὶ μη̣[- ca.15 -]  ̣[  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣νω[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣]αι καὶ κασ̣[- ca.13 -]σον[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]εμ[  ̣]λ̣ωσ̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σδο[- ca.20 -]
column 11P.Herc. 1050 fr. tab. 2 sup.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1807-1848 by Giuseppe Casanova

δεμη[- ca.23 -]
ὑπὸ τῆσ[  ̣  ̣]ωδ[- ca.17 -]
——
σαν δὴ φ[ιλ]οσοφ[- ca.16 -]
ρ[  ̣]κοτες[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣εις φ[- ca.11 -]
5θῆσθαι το̣[  ̣  ̣  ̣]νανα[- ca.11 -]ε̣ιν
ὃ πάντε[ς ἐπί]σταντ̣α[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ-
γηδόνω[ν] συμβαίνει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θη-
τον εἰακέναι. χωρὶς [- ca.9 -]ειν
——
τελέως, ἐκεῖνο μηδεν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε-
10διέναι, πάντας δὲ τοῦτο̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ρό-
τερον ε[ἰρήκα]μεν δηλοικ[- ca.10 -]
νω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ς ἐκ τοῦ πρ[- ca.10 -]
[  ̣]ψε[- ca.24 -]
καταλαβως[- ca.18 -]
15αναι καὶ πολ[- ca.18 -]
[  ̣]ν[  ̣]μως ἔχει[- ca.18 -]
[  ̣]εαις δ' ὁ παυ[- ca.18 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]καταστ[- ca.19 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ζουσιν εα[- ca.18 -]
20[  ̣  ̣  ̣]α̣σδ' ἀλύη<ι> δ[- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φο[- ca.21 -]
[  ̣  ̣  ̣]σως καὶ τῶι πο̣[- ca.12 -]
[  ̣  ̣]ρ [ἐγ]ραψαμε[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσ̣[- ca.20 -]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρινο̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μνημα[- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενα̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π[- ca.21 -]
column 12P.Herc. 1050 col. 12
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣]ι̣τερον σ̣[- ca.19 -]
διότι τὴν ἄωρον τελε̣[υτὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τινες ἐκκλ[ίνο]υσιν ἐλπ[ίζοντες πολ-]
λῶν ἀγαθῶ[ν ἐ]ν τῶι πλεί[ονι χρόνωι]
5[κ]τῆσιν ἕξειν, [ἃ χ]ωρὶς τῆς γνησ[ίας φιλοσο-]
φίας οὐδ' ἐν ὕπ[νω]ι δυνατὰ π̣[εριποιήσασ-]
θαι, δι' ἣν αἰτία[ν] αὐτὴν νεοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
τ̣ῶ̣ν πλείστων ἀνθρώπων ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το πλεῖστον χρόνον ἐπίθεσιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ποιουμένων ἀξ̣[ι]ολόγου πως ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ον. χρόνωι μὲν [γ]ὰρ μετροῦντ[ες τἀγα-]
——
θόν, οὐδὲν μέ[γα π]εριποιησόμε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι τῆς δ[ιαν]οίας ὑπὲρ τῶν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ μ̣[έλλ]ον κενῶς πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣]ουτετ[  ̣  ̣]  ̣ε[  ̣]ντα μ̣α̣ταίως μ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τερων[  ̣  ̣  ̣  ̣]αρσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣σ̣ [κα-]
[τα]σ̣τρέφων[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος δε[  ̣]τινα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 -]τως προς[  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 -]αιολ̣[όγο]υσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[10 lines missing]
30[- ca.18 -]ων ἐπα-
[  ̣  ̣  ̣]τ̣ηκω[  ̣]ατα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἰκ]τ̣ρὸς ἀλ-
λ[ὰ γ]έρων οὐθὲν εὑ[ρὼν φυσι]κῶς ἀγα-
θὸ[ν  ̣]ε[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]σαπολ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε τὰς τοῦ
μ[έλλο]ντος ἁπάσα̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας. ποῦ γὰρ
——
35ἐλεῆσαι νέον ἐστὶν [- ca.11 -]το[  ̣]
ἀναλογίζομενον [ὡς τ]ὸ̣ν Πυθοκλ[έ-]
α κελεύει Μητρόδω[ρος ὅσα] περιπε[ποί-]
ηται γε[γο]νὼς οὐ π̣[λέο]ν ὀκτωκα[ίδε] -
column 13P.Herc. 1050 col. 13
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi

κα [ἐτῶν] ἀλλ' οὐχὶ τὸ[ν - ca.11 -]
βίον ζήσας ἀνυπονόητος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το[  ̣] γένηται παντὸς εἴδους; ἐ[ξὸν δὲ]
——
ἐν ποσῶι χρόνωι τὸ μέγιστον αὐ[τῶν]
5καὶ περιποήσασθαι κα[ὶ] ἀπολαῦσαι κ[α-]
θάπερ ὑπέδειξ[εν, οὐκ]έ̣τι νέος τις ὀ[νο-]
μαζόμενος ε  ̣[  ̣  ̣] το[ῦ]το καὶ τῆς ἀπε[ι-]
ρίας, οὐχ ὅτ[ι] τῆς τοῦ γέροντος προσ[δε-]
ήσεται ζωῆ̣ς· ἔτι δὲ μειράκιον ἄφθ[ο-]
——
10να περι[ποιή]σ̣εται τούτων, ὥστε γε-
γανωμένος ἀπέρχεσθαι κἂν ῥηθῆν[αι]
πλέ[ο]ν βεβιωκέναι τῶν ἀναπολαύσ-
[τ]ων [ὅσα διέ]ζων ἔτη. σιωπῶ γὰρ ὅ
——
[τι] πολλάκι πολλοῖς τ[ῶ]ν ἀφρόνων τὸ
15[νέ]ου[ς τελ]ευτῆσαι λυσ[ιτε]λ̣έ̣σ̣τερόν
[ἐστ]ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι κατ[ὰ] τὴν ἡλικίαν
[  ̣  ̣]υθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τραφῆνα̣[ι κα]κοῖς εν
[  ̣  ̣]δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φησα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ανμ[  ̣]  ̣
[  ̣  ̣]σ̣ιδ[- ca.9 -]  ̣ασα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσθ[  ̣]
20[- ca.17 -]οισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ι̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣]τοντες[- ca.20 -]
[  ̣  ̣]ονεδι̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δε[- ca.20 -]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣[- ca.20 -]ου
λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ρος[- ca.18 -]ο
μ[  ̣  ̣  ̣]οτικαι̣[- ca.15 -]ομη
νο̣ς̣ τ[ε]λευτα[  ̣  ̣  ̣]νω[- ca.10 -]  ̣ι̣λά-
βη<ι> [χ]ρόνον [  ̣  ̣  ̣  ̣] ζῆν ε[- ca.12 -]
30π[  ̣  ̣]ο[- ca.9 -]ή̣σεται[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κε[  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντινατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ει̣
δο̣[  ̣]αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ τὸ τοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε
τα[ι] κέρ[δο]ς̣ οὐδεν π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρι̣
ε[  ̣  ̣]βίωι διατ[  ̣  ̣]ο̣υ̣αι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν
35μ[  ̣  ̣]σωστε[  ̣  ̣  ̣]οστημο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομασ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναι, τὸ δὲ ζητεῖν π[αρὰ ταύ]την
[τὴν αἰ]τίαν ὡς [π]λεῖστον [χ]ρό[ν]ον ζῆν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ον, καὶ τὸ̣ [τοὺ]ς νέους τελευ -
column 14P.Herc. 1050 fr. tab. 1 inf.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

τῶντας διὰ τοῦτο δυστυ[χ]εῖς νομ[ί-]
ζειν. τὸ μὲν γὰρ ἵνα συντελέσηταί τ[ε]
——
τὰς συνγ[ε]νικὰς καὶ φυσικὰ[ς] ἐπιθυμία[ς]
καὶ πᾶσαν ἀπολάβη<ι> τὴν οἰκειοτάτην
5[ἣν] ἐνδέχεται διαγωγὴν ὀρέγεσθαι προσ-
[βι]ῶναί τινα χρόνον, ὥστε πληρωθῆ-
[ναι] τῶν ἀγαθῶν καὶ πᾶσαν ἐκβαλεῖν
[τὴ]ν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ὄ[χ]λησιν ἠ-
[ρε]μ̣ίας μεταλαμβάνοντα, νοῦν ἔχον-
10[τός ἐ]στιν ἀνθρώπου· τὸ δ' ἵνα τῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ίας [ὁ]πόσα δή ποτέ τις [π]ροσ  ̣[  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]καθ̣άπερ ἕξοντά τι π̣λ̣εῖον του
[  ̣  ̣ παρ]απλησίως τὸν ἀπει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν  ̣[  ̣]ματ̣[  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ελλ[  ̣  ̣  ̣]ι̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α̣[  ̣]α̣[- ca.9 -]υχου
[11 lines missing]
28του κερ[δ- ca.14 -]ιδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νας δει[- ca.15 -]α̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30τινασελ̣[- ca.20 -]ο̣ν[  ̣]
ρ̣ωσασθα[- ca.21 -]
τωι νο[- ca.22 -]
εις τὴν τ̣[- ca.21 -]
τωσειπ[- ca.21 -]
35φαι̣[  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣α[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣] ἡ̣μεῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κε[  ̣  ̣  ̣  ̣] φοβούμ[εν]οι τὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]εθανο[- ca.11 -]
[- ca.9 - κ]αταστρέ[φε]ιν ἀλλὰ τὴν
column 15P.Herc. 1050 fr. tab. 4 sup.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Raffaele Biondi
Sketched by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣]ν τελ̣[ευτ]α̣ίαν, τὸ δὴ λεγόμενον,
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν τοιούτωι καταστήματι τυγ-
[χάνου]σιν ὄντες καὶ τοῖς μήπω ζ̣ῆν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἱκανοῖς εἰς τοῦτο βλέποντες
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υμφέρειν μὴ πρότερον κα-
[ταστρέφει]ν ἢ τὴν ἀρίστην [διάθε]σιν
[ἀπολαβ]εῖν, [  ̣] οὐχ ἵνα πῶς ἔχον[τες]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκείνην τὴν μετακόσ[μησιν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ευ διάγωσιν, κἂν συνα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.9 -]ντισιν κακῶς κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ψυχ[  ̣]  ̣[  ̣]τε κατὰ σω-
[- ca.14 -]λ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν αυτῶι δια
[- ca.12 -]ντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στην μετα-
[κόσμησιν- ca.9 -]  ̣ιτωνο̣[  ̣]φαι-
15- ca.16 -]τ̣ην προ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -]ω̣μεν α̣υ̣τ̣[  ̣  ̣]
π̣[- ca.15 -]ο γενόμενον
φ[- ca.25 -]
οπ̣[- ca.25 -]
20κα[- ca.25 -]
ε̣[- ca.25 -]
[- ca.27 -]
[- ca.22 -]ταδι̣[  ̣]
[- ca.9 -]σ̣  ̣ε̣ τ̣ῆι̣ μετακοσμ[ήσει]
25[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣οτ̣ων απασιν̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σπ]ο̣υ̣[δ]α̣ιοις  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣δ̣[  ̣  ̣]
τοι[- ca.12 -]τ̣ου[  ̣]α̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεπ̣[- ca.25 -]
νημ[- ca.25 -]
30εἴ τις εἰσα[- ca.21 -]
οὐθὲν ὀχ̣λ̣[- ca.21 -]
προευλαβο̣[υ- ca.19 -]
ἀλγηδόσι κα[- ca.19 -]
δὲ τὸν ἐλα[- ca.19 -]
——
35ἔτι δ' οὐδὲ [φυσι]κὸν ε[- ca.11 -]
ἡδονὴν τὴν [ἀκ]έραιο[ν - ca.10 -]
[- ca.13 - βε]β̣ι̣ωκε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
θ[- ca.10 -]ακαταν[- ca.9 -]
[- ca.11 -]αι τελευτη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 16P.Herc. 1050 fr. tab. 3 sup.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Vincenzo Orsini
Sketched by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλον ορ[  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μηθὲν
ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ου πρὸς αὐτὸν ἢ περ[ὶ] τοῦ [κ]ατὰ
——
π[άντα] τρόπον ὡς ἐνδέχεται διάγειν
ἡδέω[ς], τίς δ' ἂν̣ διαφόρως πρὸς τοῦτο
5κἀκε[ῖν' ἔ]χοι κατά γε τὴν φυσικὴν ὁρμὴν
καὶ μ[ή γε] ἐγ δοξῶν, <τισὶν μὲν καθ' αὑτὸν συγκατατιθέμενος,> τισὶν δὲ φωνῶν μα-
ταίω[ν ἐπ]ακο[ύσ]ας; διὸ δὴ γελοῖον τὸ
——
πρό[τερον] ἔνστημα περὶ τῶν οὑτωσ-
ὶ; δ[ιακειμ]ένων ἐν τῶι καταστρέφειν.
——
10πρ[ὸς μέντ]οι τοὺς αὐτὸ τὸ τοῦ χρόνου
κε[- ca.9 -]ποντας̣[  ̣  ̣  ̣]αδ' ἀθα̣-
να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χασπ̣ειν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και̣[  ̣  ̣]
ἔ̣τι β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιακειω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτα[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ι̣ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σωματο[  ̣  ̣  ̣  ̣]μαλον̣[  ̣
15α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ τὸ προ[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ει[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τελευτ[η]ν ποτερ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ουσ̣λ̣ατ[  ̣  ̣  ̣]ηι διατ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α]γωγην[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ ὑπε[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣η λογ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ητα[  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.11 -]ινος τουθ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουδ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]ραινον[  ̣  ̣  ̣  ̣]την μ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]αδιαφ[όρω]ς ἐχου[σ  ̣  ̣]
[- ca.9 - μ]εμφ[ο]μένω[ν] γὰ[ρ   ̣  ̣]
[- ca.11 -]λης̣ [τ]ῆ[ς] μετα[κ]οσμ[ήσε-]
25[ως- ca.10 -]ων λόγων ἅπασιν[  ̣  ̣]
[- ca.12 - σπ]ουδαίοις αυτοῖς δ̣[  ̣]
[- ca.12 -]αι κατ' αὐτοὺς ανα[  ̣  ̣]
[- ca.14 -]τε τοι[  ̣  ̣  ̣]ωγασα[  ̣]
[- ca.12 - χ]ωρισμου[  ̣  ̣]τατετ[  ̣  ̣]
30[- ca.13 -]τε[- ca.10 -]
[- ca.12 -]ανηκε[- ca.9 -]
[- ca.12 -] ἐνιο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]την[- ca.10 -]
[- ca.13 -]αλλα[- ca.9 -]
[1 line missing]
36[- ca.14 -]θε[  ̣  ̣]τησ[  ̣  ̣]του
[- ca.14 -]ετουθ' ὁμολογου-
[- ca.14 -]τον βέλτιον λε-
[- ca.16 -] τοὺς ἀπὸ τοῦ
column 17P.Herc. 1050 fr. tab. 3 inf.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Vincenzo Orsini
Sketched by Giuseppe Casanova

[σώματ]ος χωρισμ[ού]ς, ὥσ[τ]ε τὸ τὴ[ν] τα-
χίσ̣[την τ]οῦτο συμ[β]αίνειν αἱρετὸν ὑ-
πάρ̣[χει]ν. οὐ μὴν οὐδ' ἐκεῖ̣ν̣[ό] γε χαρί
——
εν ὑμ[ῶν λ]έγειν, ὅτι διὰ ταῦτ' οὐχ αἱρε[τ]ὸν
5νέους τε̣[λ]ευτᾶν, ἐπειδὴ πολλὰ συν[α-]
ποίσον[ται] τ̣ῶν ἐν τῶι ζῆν κακῶν· καὶ
γὰρ ἀπ[αλλ]αγήσονθ' ὡς ἔοικε θᾶττ[ο]ν
ἐλθόντε[ς πρ]ὸς τοὺς κολαστὰς καὶ τῶν
κακῶν ἀ[πα]λλακτάς, εἴ τ' ἔνιοι τοῦτο
10μὴ πείσο[ντ]α̣ι, τί διοίσει νέους ἢ πρεσ-
βύτας α[ὐτοὺς τε]λευτᾶν; ὅσοι δὲ πείσον-
ται, τί ἂ[ν ἐρωτ]ώημεν ὁπ[ηλί]κοι πο-
τ' ὄ̣[ντες ἐγλεί]π̣οιεν; ῥαθ̣[υμο]τερα γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
ω[- ca.10 -] κακῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣εσις εκ[ -1-3- ]
15τ̣αι τῆς ψυχ[ῆς -2-3- ]ανορθω̣[θείσ]ης ενθα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡς δ' ἔ̣[γ]ωγε φήσ[αιμ' ἂν,   ̣  ̣]τοτου[ -0-2- ]
πρὸς Ἀναξαγ[όρ]αν ἀπα[λλαγέν]τ̣ες β[ -0-3- ]
δη[  ̣  ̣]ε̣χ̣να[  ̣]σ̣α[ -1-2- ] μαθεῖν η̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣τει̣[ -0-3- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]ροστ[- ca.12 -]
20[  ̣]ν̣τησ[  ̣  ̣]σ̣μο̣[  ̣  ̣] γ̣ὰρ δ[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣]κω[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣]οντος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ση[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρω[  ̣  ̣]π̣εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣τ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣]ενομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θα[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανη̣[- ca.13 -]ε[  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]προσ[- ca.11 -]τιαν[  ̣  ̣]
[- ca.14 -]ανατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ολ̣[  ̣]
[  ̣  ̣]δυσφορουμεν̣[  ̣  ̣]την[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ]ναξαγόρας τιτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κια[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣[  ̣]φε  ̣εν  ̣τ̣ατη[  ̣  ̣  ̣  ̣]οσ̣λ̣  ̣[  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣]αλλου[  ̣  ̣] περὶ τ[ῆ]ς αἰτία[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου
[  ̣]νεφη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣φου̣[  ̣]ν̣εμα[  ̣]ε̣[  ̣] ὥσπερ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑ]μ̣εῖς. λέγω[μεν το]ιγαρο[ῦν ἡμεῖς]
——
[ἰ]δίως περὶ το[ῦ δυν]άμενον π̣[ροκό]ψ[αι]
κ̣ατὰ φιλοσοφία[ν ἐ]ξ̣αρπάζεσθαι δ[ι-]
35ότι φυσικ[ὸν] μὲν τ̣[ὸ] ν̣ύττεσ[θ]α[ι τ]ὸν τοι-
ο̣[ῦ]τον· ἐ̣π̣[εὶ δ'] ἄλλο[ι]ς εὐλογίαν παρα
——
δ[ι]δοὺς τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς κατὰ φιλοσοφίαν
προκόψειν [- ca.9 -] θαυμασ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ-
γαθο[- ca.10 - πο]λὺ μειζο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 18P.Herc. 1050 fr. tab. 4 inf.
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Raffaele Biondi
Sketched by Giuseppe Casanova

κα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ[  ̣] μυ[ρί]ων, ἀ[μή]χ̣ανον
δὲ ἐπ̣[ιδεκ]τ̣ικὴν μακαρ[ίας] διαθέσ[ε-]
ως ψυ[χὴν] μὴ τοιαύτην ε[ὐθέ]ως ὑπάρ̣-
χειν ὥ[σ]τε [το]ῖς ἀξιολόγοις ἀ[γαθο]ῖς ἡρμα-
5τίσθαι, γευ[σαμ]έ̣νην δὲ δὴ τ̣[ῶν] ἐκ φι-
λοσοφίας [ἀγαθ]ῶν [ἤ]δη καὶ π[α]ντελῶς
οὐχ οἷόν τε [μὴ] περιδεδράχθαι θαυμά-
σιον ἀγαθό[ν, ὥ]στε γαυριάματος ἀπιέναι
μεστόν. πο[λὺ μ]ὲν οὖν κρεῖττο[ν] ἦν προ
——
10βάντα σοφ[ίαι νέ]ον ἀξίως τῆς φύσ̣εως συν-
αυξηθῆνα̣[ι κἄπειτ'] ἀ[π]ολαῦσαι τῆς δυνα-
τωτάτω[ν ἀνδρῶν] εὐετηρ[ί]α̣ς, ἀλλὰ
καὶ τὸ γεγ̣[ονὸς εὐχ]α̣[ριστί]α[ς] ἄ̣ξιον πολ-
λῆς, καὶ τὰ τ[- ca.11 -] διαχ[εῖ]σθαι δυ-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ωι ζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει̣[- ca.9 -]πολα[ -0-1- ]
[- ca.25 -]π[  ̣  ̣]
[- ca.24 -]α̣λει̣[  ̣]
[- ca.24 -]ι̣σ̣  ̣η̣[  ̣]
[- ca.24 -]ει̣[  ̣  ̣]
[2 lines missing]
22[- ca.21 -]τωνα[  ̣]
[- ca.23 -]ε̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.21 -]  ̣ ἐλ̣πις[  ̣  ̣]
25[- ca.18 -]ν̣ταχα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.18 -]ρ̣[- ca.9 -]
[- ca.16 -]τομε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εμ̣[- ca.9 -]ει̣ον[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣σ̣χε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]δ̣ητα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.12 -]εα[  ̣  ̣  ̣  ̣]τα  ̣[  ̣  ̣] ἀωρο  ̣[  ̣]
[- ca.12 -]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 - τ]ρόπο[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωρον. τό γ[ε] μὴν φέρειν β̣αρέ -
——
[ως  ̣  ̣  ̣  ̣]ημη[  ̣]ονγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣ ἐλ-
35[πι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νονοσουδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]κοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εγ[  ̣]ε[  ̣  ̣]τ̣ιν τ[- ca.9 -]προ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τρε[- ca.9 -]ευδεμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αρ[- ca.9 -]ε̣γεσ̣υ̣ν̣δ[  ̣]αι̣
column 19P.Herc. 1050 col. 1
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

νῦν̣ [δὲ σ]οφῶι γενομένωι καὶ ποσὸν
χρόνο[ν ἐ]πιζήσαντ[ι] τὸ μέγιστον ἀγα-
θὸν ἀπε[ί]ληπται. τῆς δὲ κατὰ τὴν ἰσό
——
τητα αὐτ[ο]ῦ καὶ τὴν ὁμοείδειαν πορεί-
5ας γινομέ[νη]ς, ἕως [ε]ἰς ἄπειρον, εἰ δυνα-
τὸν εἴη, χ̣[ρονί]ζειν οἰκεῖόν ἐστιν. ἂν
——
δὲ παραγ[ράφ]ητα[ι], τῆς μὲν εὐδαιμο-
νίας ἀφαίρ[εσι]ς οὐ γίνεται τῆς γεγονυίας,
κωλυσι[ς] δὲ τ̣[ῆ]ς ἔτι μετουσίας αὐτῆς,
10ἀλλ' οὐδ[ὲ τοῦ μη]κ̣έτ' εἶναι ταύτην ἐ-
παίσθη[σις γίνετ]αι. καὶ Μητ[ρό]δωρ[ο]ν
——
Ἐπικου[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε τοσαῦθ' ὅ[σα π]ροεῖχεν
ἔτη [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]λείονα [  ̣  ̣  ̣ ἐ]πιβιῶσαι
χαρ[- ca.11 -]τοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15πλε[ί]ω χρόνο[ν   ̣  ̣  ̣]οσεν[  ̣  ̣  ̣]ντατ̣[  ̣  ̣]
[- ca.16 -]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]
ἀπολ[- ca.11 -]αι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξειν ε̣[  ̣]τωιμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]τ̣οδι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.15 -]νο̣[  ̣  ̣]χ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.27 -]
[- ca.13 -]ημω[- ca.10 -]
[- ca.20 -]πονη[  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αν̣[- ca.13 -]  ̣  ̣ενο̣[  ̣  ̣]
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣[- ca.12 -]ιωσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣λ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενα[  ̣  ̣  ̣]επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]δ̣' ἐπιδέχ̣ε̣[τ]αι γ̣α̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῖς αὐτο̣[ῖ]ς̣ χρησ[τέο]ν παραμυθίοις, ὁ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
δ' ἐπιδεχόμενος [οὐ]κ ἀνυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30  ̣ήσεται, λυπήσετ[αι] δ' οὐδαμ[ῶ]ς ἀν̣α[ι-]
ρούμενος ἐκ τῶν ὄ[ν]των, ὡς εἰ μηδε-
μίαν ἶσχεν τῆ[ς] ἐλλείψεω[ς ἐπ]αίσθη-
σιν. ὁ δ' ἄ[φρ]ων οὔτ' ἀξιόλ[ογον] ἐπιλή
——
ψετ' ἀγαθὸν ἂν καὶ [τ]ὸν Τιθωνοῦ δ[ια-]
35γένητ[αι] χρόνον, ο[ὔτ'] ἀλλο[τρι]ώτ[ε-]
ρον αὐ[τὸ]ν ἐ̣[κλιπεῖν ὅ]ταν γέ̣[νη]ται [τὴν]
ταχίστην, ἀ[λλ' οὐχὶ βρα]δύτερον, ἂ[ν]
column 20P.Herc. 1050 col. 2
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

κα[ὶ μὴ συ]μβουλεύωμεν ἡμεῖ̣[ς  ̣] ἀλ -
——
λὰ τοῦτο μὲν τὸ μέρος ὀδυνᾶν τά-
χα καὶ συνγνωσ[τ]όν ἐστιν, τὸ δ' ἐπὶ τῶι
τοὺς δυσ[μ]ενεῖς ἐπιχαρήσεσθαι μά-
5ταιον ἀσ[υνγ]νώστως ἐστίν. πάντες μὲν
——
γὰρ οὐκ ἐπ̣[αι]σθήσονται τῶν ἐπιχαι-
ρόντων ἠρ̣μ̣ένο[ι] τελέως· ἐνοχλεῖ
δὲ φυσικῶ[ς] ἐπε[ν]γελῶν ἐχθρὸς
ὅταν ἐπα[ισθ]ανομένοις τοῦτο ποιῆι καὶ
10κακὰ παρὰ [το]ῦ̣το συμβαίνηι τοῖς ἐπ[ι]χαι-
ρομένοις. τ̣[ῶι] δὲ ἀγ̣αθῶι κατὰ διάθε -
——
σιν οὐδεὶς ἀγα[θὸν] ἐπεγνωκὼς αὐτ[ὸ]ν
γίνεται δυσ[μεν]ὴς ὑφ' ὧν̣ ἐ̣[χθ]ραίνε[σ-]
θαι λυπηρόν ἐ̣[στι]ν. ὁ δ' ἐκθ[  ̣  ̣  ̣]εσεις  ̣ι̣
——
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτ' ἐπιχ[αίρ]ων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θ]εωρο[υ-]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣εχόμ[εν]ος [δι]αθέσε[  ̣  ̣]μετ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατε[  ̣]
ο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[- ca.16 -]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεμ̣[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ουσ̣[- ca.16 -]
α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ τὴν [κ]ακ[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουν[- ca.20 -]
χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]συ̣[- ca.19 -]
25ρ[- ca.12 -]ου[- ca.12 -]-
σόμεθα δικα[ί]ως [- ca.9 -]λ̣[  ̣]β[  ̣  ̣  ̣]
ἡμῖν δ' ἀταράχω[ς  ̣] εἶθ' ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐ̣π' ἀε -
——
ρίοις ὀδυνώμεθα [  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ ἂ[ν]
φθάνοιμεν ἀδιαλειπτ[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30τες αὐτοὺς ἐπ' οὐκ ὀλί[γ  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ε̣μ̣[  ̣  ̣]
τον τρόπον ἄνθρωποι χαίρουσι τῶν
γινομένων περ[ι  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ε καὶ ἐ[ν]
τῶι φιλοσοφεῖν κ[- ca.10 -]ι̣ον[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] μεγίστωι τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣τε  ̣[  ̣ πε-]
——
35ριποιησαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θος ατα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο-]
θνήσκο̣με[ν- ca.19 -]
column 21P.Herc. 1050 col. 3
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ὐ̣ γ̣άρ̣ τ̣ι μέλον ἡμῖν ἔστ[αι]
τῶν [π]αρνόπων ὅ τι ποτὲ πάσχουσιν
ἐφ' ἡμ[ῖν] ἐγ̣λείπ̣[ο]υσιν, ἐπὶ δὲ τοῖς μη-
δὲν ἀ[γα]θὸν ἐσχηκόσιν ἐὰν χ[α]ίρη[ι]
5τις, ἠλ̣[ίθιο]ς ἔσται χαίρων ἐπὶ τοῖς κα-
κῶν ἀ[πολ]ελυμένοις. ἡμῖν τε κατὰ
——
τί τεθν[εῶσ]ιν ἐπιχαρήσεταί τισ; ἆρά
γε διότι [πο]ρισμῶν ἐστερήμεθα; διό-
τι κακῶς [ἐ]πανάγομεν; ἀλλ' οὐδέτε-
10ρον ἔστα[ι π]ερὶ ἡμᾶς, ὥστ' ἔξεστι μανί-
αν κατα[γιν]ώσκειν τῶν ἐπιγε[λ]ών-
των. λυπ̣[ησομ]έ̣[ν]ους τε πολλοὺς̣ καὶ
——
ἀγαθοὺς ἔ̣[ξομεν] τελευτήσαντες,
ὃ προλαμβα[νο]μενον εὐφ[ραίνει φ]υ-
15σικῶς ε[  ̣  ̣]γε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ακα̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φιλ̣[  ̣  ̣]α̣γ̣[  ̣  ̣]υ̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ' ἐ̣νοχ[λ- ca.15 -]
[- ca.9 -]ρα[  ̣]σ̣[- ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εικ̣[- ca.11 -]
[1 line missing]
21[  ̣  ̣  ̣]ε̣χ̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣]α̣σ̣τ̣[  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σονομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτακ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣σαν[  ̣]χρ̣[  ̣]μεθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣]αιρικων̣[- ca.13 -]
π[  ̣  ̣  ̣]εστι τῶι τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπι-]
χαίροντας ἕξε[ι]ν ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ψει, διὸ τούτου γε χάρι̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ληρο  ̣α̣[  ̣  ̣]το̣να[- ca.11 -]ρ̣ ἐν[ο-]
——
30χλοῦσιν ὑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χαρη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ-]
χ ἡμεῖς πρότερον επο[- ca.11 -]-
εκύρησεν̣ τοῦτο [π]ολλο  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] θάνατοι δήπ[ο]υθέν εἰσινω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α[  ̣]ντος ἐπιχ̣αί[ρ]ειν ὀνομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35ἀ̣διαληπτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασω[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ακῶς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣  ̣ηνηκε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ωσε̣[  ̣  ̣]π̣λ̣α̣[ -0-2- ]
column 22P.Herc. 1050 col. 4
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το γενήσονται μετὰ δύο χρό-
ν̣[ου] σ̣τ̣ιγμάς, ὃ καὶ δὴ προλαμβάνον-
τες̣ ἐν τῶι ζῆν τὸν πρὸς αὑτοὺς ἔχου-
σι θ̣[άν]ατον, ἡμῶν ἐπ' οὐδενὶ τοιο[ύ]τωι
5ταρ̣[ατ]τομένων. καὶ πόσους αὐτοῖς
——
νομ̣[ίζο]μεν ἐπιχαρήσεσθαι σπουδαί-
ους φ[υσι]κ̣ῶς, ὑφ' ὧν καὶ ζῶντες ἐβλά-
πτοντ[ο] καὶ δ[ι]ετέλουν ταραττόμε-
νοι μὴ [κ]ολασ[θ]ῶσιν; μάταιον δ' ἐσ
——
10τὶ καὶ τ[ὸ] λυπεῖσθαι τελευτῶντας
ἐπὶ τῶ[ι] τ̣έκνα μὴ καταλείπειν δι'
ἃ λέγου[σι  ̣] χ[ά]ριν γὰρ τοῦ διατηρεῖσ
——
θαι τὠ[νό]μ<ατ>α, καθεύδειν ἔξεστιν ἐ-
π' ἀμφ[ότερα], μυρίων, μᾶλλον δ̣' ἀπεί-
15ρων τ[οῖς αὐ]τοῖς ὀ[νό]μασ̣ιν πρ[ο]σαγο-
[ρε]υ̣θ̣η̣[σο]μ[έν]ων [  ̣  ̣  ̣] καὶ τοῦτ[ο] νῦν
[  ̣]μασ[- ca.14 -]τοντ[  ̣]σ̣[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]μω[- ca.10 -]ενκα[  ̣]
[- ca.9 -]ριω̣[- ca.10 -]ρο[  ̣  ̣]
20[- ca.9 -]οιβε[- ca.10 -]δ̣ε̣[  ̣]
[- ca.10 -]ον[- ca.10 -]η̣νο̣[  ̣]
[- ca.23 -]το̣[  ̣]
[- ca.9 -]αιτ̣[- ca.10 -]τ[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]του[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ου
[- ca.19 -]ο̣υν[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σικ[- ca.21 -]
[  ̣]ων ἐκφ[- ca.11 -]ατ[  ̣  ̣  ̣]  ̣υσ
μ̣ενων[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων ἐπι[γε]νήματα ποι-
30εῖν, οὐχ ὅτι γίνεται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν το[ῖ]ς μη-
κέτ' οὖσιν [ἐ]πα[ί]σθησ[ις, ἐπ]εὶ καὶ [τέ]κνα
[οἴ]δ̣αμεν γεν[ό]μενα ταυτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]
[  ̣]ει καὶ περὶ τ[ὸ] ἕτερον ουδε[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ατ[ -0-1- ]
[  ̣  ̣]βη μὴ φιλ[  ̣  ̣] καὶ κω[λυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]
35  ̣εω̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καν[- ca.9 -]π̣ε[  ̣  ̣]
[- ca.11 -]των[- ca.9 -]και
[  ̣]ηιδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν] εἰ
column 23P.Herc. 1050 col. 5
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

δη̣μόν[ω]ν ἢ τῶν συν[ιστ]ορούν[των]
ἀνθρώπων. εἰ δὲ τοῖς [ἀ]ποτελέσμ[α-]
——
σ̣ιν χρὴ τεκμα[ίρ]εσθαι, τίς ἔτυχεν
[κη]δ̣εμόνων οἵων Πολύαινος καὶ Μη-
5[τρό]δωρος καὶ [Λ]εοντε̣[ὺ]ς καὶ Ἐπίκου-
ρ̣[ος αὐ]τὸς ἀπὸ τῆς τελευτῆς ἄχρι καὶ
νῦ[ν, κ]αὶ κατὰ λόγον ἅπαντ[ε]ς οἱ κατὰ τὴν
αἵρε̣[σι]ν ἡμῶν προκ̣όψαντε̣[ς;] ὁρῶμεν
——
δὲ κ[α]ὶ τῶν ἰδιωτῶν πολλοὺς τυγ-
10χάν[ο]ντας ἁπαξαπάσης τ[ι]μῆς ἐννό-
μο[υ κ]αὶ φυσικῆς ὑπὸ φίλων ἀξιολό-
γως ε[ὐ]νοησάντων πολὺ μᾶλλον ἢ
τοὺς τ[ὰ] Δαναοῦ καὶ τἀδελφοῦ καὶ
τοῦ κα[ὶ πλε]ί̣[ω γεννήσαντ]ος Ἡρακλ[έ-]
15ους κατ[α]λιπόν[τας, ὥσ]τ̣ε̣ περίεστ[ίν]
γ̣ε κερδαίνειν [- ca.10 -]ι̣ν̣ον[  ̣  ̣]
κακασ[  ̣]μ̣[- ca.13 -]να[  ̣  ̣  ̣]
οι παιδ[- ca.17 -]μησον
ἂν ἐκθρ[εψ- ca.15 -]ωντη
20ν[  ̣  ̣]ωνο̣[- ca.16 -  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ν̣[  ̣  ̣]περι[- ca.13 -]α[  ̣]τοπο̣λ̣ι̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ων̣[- ca.11 -]μ[  ̣  ̣]ων κε[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]θαι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.10 -]αυτ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣νω[- ca.16 -]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν πολεμ[  ̣  ̣]τα[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣σ̣ανα[  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣]τοι  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]διοις ῥ[- ca.9 -]
[  ̣  ̣]τει̣[  ̣  ̣]σμ[- ca.17 -]
μ̣[  ̣]ς ὄφελό[ς ἐ]στιν μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]υσ[  ̣  ̣]ειν[  ̣  ̣  ̣]
——
30  ̣ο βαθὺν ε[  ̣  ̣  ̣] φλ̣ύαρον κἂν ἐν ῥη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ μέρη τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]οιτ[  ̣]αυτουση̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ' [ἐ]ν ὕπνω̣[ι -2-3- ]. τοιούτων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μηδὲ τοῖς π[ρογ]όνοις ἡμῶν ἐλ[λείμ-]
μ[α]τος γε[γ]ονότος περιοῦσ[ι μ]ηδ' [ἔσε-]
35σθαι τεθ̣ν[ηκό]σιν παρ' ὅσον [ἡμ]εῖς ἀπ̣[ο-]
κόπ[τ]ομε̣ν τὴν διαδοχήν. συνε -
——
[λ]ὼν [μὲν οὖν] λέγω διότ̣[ι κα]τ̣αλει-
φ[θέντων ἢ μ]ὴ καταλειφθέ[ν]των
column 24P.Herc. 1050 col. 6
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

ἐγγόνων, καὶ συντελούντων ἃ προ-
είπαμεν τούτων ἤ τινων ὀθνείων
ἢ μηδένων ἁπλῶς, οὐδὲν ἔσται
πρὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ κατὰ τοὺς ἐ[πὶ]
5Φορωνέως γεγονότας. εἰ μὴ νὴ [Δί-]
——
[α] κατὰ τοῦτο λυπηρόν ἐστιν ἄπαι[δ]ο̣ς
[κ]αταστροφή, διότι τοῖς κληρονόμο[ις]
ἔ̣στα[ι] τὰ πονηθέντα, καθάπερ οὐχὶ
πολλάκις ἅπασιν καταλείπειν ἡδί-
10[ον]ος̣ [ὄ]ντος ἤ τισιν τέκνοις. χωρὶς
——
[τοῦ] μηδὲ φαύλους εἶναι μηδ' ἀνα-
ξ[ί]ους ἐνίοτε τοὺς κληρονομήσον-
τ[ας], ἐὰν δ' ὦσιν πονηροί, προφυλάξασ-
θ[αι] δυνατόν [ἐστιν κα]ὶ̣ σπουδαίοις καὶ
15φίλοις ἀπολεί̣[πειν, εἰ δ]έ τις οὐκ ἔχει, δι-
ὰ [το]ῦ̣τ' ἐστὶν ο[ἰ]κ̣τρό[ς], οὐχ ὅτι χη̣[ρ]ω̣σ-
ται̣   ̣οικακ̣[  ̣  ̣]  ̣αυλ̣[  ̣  ̣]νθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ι̣ό̣ -
——
τι δ' [ἀ]πολε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οτ[  ̣  ̣  ̣]ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πε-]
ριου[σί]α̣ς εἰς ἀκρότητ[α σ]πά[νεως   ̣  ̣  ̣]-
20κες  ̣[  ̣  ̣]  ̣εστα̣[  ̣  ̣]ροσ[  ̣  ̣]ας ὁποιο[  ̣  ̣  ̣]
μ̣ε[ί]ζους ἵνα   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣]νγ̣[  ̣  ̣]
——
τιν ἐπὶ τὸ ζώντ̣ω̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
χειη̣[  ̣  ̣] ἡμῶν οτο[- ca.13 -]
κα[  ̣  ̣  ̣]τ̣ουκα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣]α[- ca.16 -]εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ρη[  ̣  ̣  ̣  ̣]τοισ[- ca.10 -]η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φρον[οῦ]σιν ουπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασχειν[  ̣  ̣]
ο̣υμε[ -2-3- ]ν̣ δὲ καὶ̣ [ -3-4- ]πονηροις οὖ-
σ̣ι τοῖ[ς κ]ληρονόμο̣ι̣ς π[ρ]ὸς κακοῦ γε-
30νήσε[ται] πλοῦτος, εἰ δὲ μή γε, τοῖς ὅ-
λοις ο[ὐδ]ὲν ὄ[φε]λος [ἐ]ποίσει. τοῖς δ' αὐ
——
τὸ το[ῦτο κα]το[δυρομέ]ν[οι]ς, ὅτι κυ-
ριεύσ[ουσ]ι τῶν ἑαυ̣τ̣[ῶν] οὓς οὐ θέλου-
σιν, ἔ[ξεσ]ται καὶ τέκ[ν]ων ὑπαρχόν-
35των [κατ]αθρηνε[ῖν, ἐπει]δὴ καὶ τύχη
[γε, πάντ]ων δυνά[στις ἀνθρ]ώπων, οἵ -
column 25P.Herc. 1050 col. 7
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

α τ' ἐστὶν ἐκείνων ἀφελομένη π[ροσ-]
ρῖψαι τοῖς τυχοῦσιν. τὸ τοίνυν κα -
——
ταλείπειν γονεῖς ἢ παῖδα[ς] ἢ γα[μ]ε-
τὴν ἤ τινας ἄλλους τῶν ἐπ̣[ι]τηδε[ί-]
5ων ἐν συμφοραῖς ἐσομένο[υ]ς διὰ [τ]ὴν
καταστροφὴν ἡμῶν ἢ καὶ τ[ῶ]ν ἀν[αγ-]
καίων ἐλλείψοντας ἔχει μ[ὲ]ν ἀμέ-
λει φυσικώτατον δηγμὸν κα[ὶ δ]α[κ]ρύ-
ων προέσεις ἐγείρει τῶι νοῦν ἔχοντ[ι]
10μόνον ἢ μάλιστα· τὸν δὲ τοσοῦτον
——
χρόνον ὅσον ἐγλείψειν πείθ[ετ]αι [ -2-3- ]
τελ  ̣[  ̣  ̣  ̣]βαιον ὄ̣ντα. καὶ μεγάλ̣[ην] οὐ
——
πα[ρασ]κ̣ευάζε[ι λύ]π̣ην ἐπειδὴ [  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]
σοφ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οντες οἱ κ[α]ταλειπόμεν[οι]
15με[γάλως ὀ]δυν[ηθέν]τες ἐπ' αὐτ[ῶ]ι̣[  ̣  ̣]
πλει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣γαθο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντα  ̣[  ̣  ̣  ̣]
τατ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣]ρησ[  ̣]ων αὐ[τ]οῖς π̣αρε  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ασε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων[  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣αρήσεται δ[  ̣  ̣  ̣]
μενος α[ὐ]τ[ὸ]ς ἐφ' [οἷς περι]π̣εποίη[κε]
20καὶ ἐφ' ο[ἷς   ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λα[  ̣  ̣  ̣]ντ[  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣]ων[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[  ̣  ̣]ν̣ομ[έ]νων[  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣]υπ[  ̣  ̣  ̣]θα[  ̣  ̣  ̣  ̣] μηκ̣έ[τ'] ὄ[ν]τος [  ̣  ̣]
δι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ει τ[ὴ]ν αὐ[τ]ὴν ἐ[ν-]
[θ]υμούμενο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]αυ[  ̣  ̣]
25[- ca.17 -] μή τι παθη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ε̣[  ̣]ω̣[- ca.16 -]ο̣τ[  ̣  ̣  ̣]
ν̣[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ι̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν προνενοη-
κέν[αι] κηδεμό[να]ς αὐτοῖς τεκε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ους οὐδ[ὲ]ν ἐπιμελησομέ-
30ν[ους] ἧττον ἑαυ[τ]οῦ. καὶ διότι συν
——
γεν[εῖ]ς ὄντες ἢ [σ]τερ̣[γόμ]ενοι διαφε-
ρόντως ὑπ' [α]ὐτοῦ π[  ̣]ω̣ι̣[  ̣  ̣]σεισιν ἀσ-
τειοι̣[  ̣  ̣  ̣] γενν̣α[ι]ότε̣[ρο]ν ἄλλων οἴ-
σουσ[ιν] αὐτο[ῦ τὴ]ν κατ[ασ]τροφήν. ε[ἰ]
——
35δὲ μή, διότι μ[ά]ταιόν ἐστι τὰς ἰδί-
ας φυ[γ]όντα κ[α]κ̣οπ[α]θ̣ίας ἐπὶ τα[ῖς]
ἑτέρ[ω]ν συμφοράζ[ει]ν. η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅ-]
——
τ̣αν δ' ἐπὶ ξένης, φυσ̣[ικὸς ὁ] δ̣η[γμὸς]
column 26P.Herc. 1050 col. 8
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

καὶ φιλολόγοις κα[ὶ] μάλιστ' ἐὰ[ν] γονεῖς
ἢ συγ[γ]ενεῖς ἄλλους ἐπὶ τῆς πατρίδος
ἀπολείπωσιν· ἀλλ' ὥστε νύττειν μό -
——
ν̣ο̣ν, ο[ὐ]χ ὥστε λύπην καὶ μεγάλην
5ταύτην ἐπιφέρειν, [κ]αταφερομένους
ἐπὶ τὰς ἐν τῶι ζῆν [πα]ρακολουθούσας
[ἐ]πὶ ξένης [γῆ]ς δ[υ]σχρ[ησ]τίας, κατὰ μὲν
——
τὸ συνέχον ὅτι πρὸς ἡμᾶς οὐδ' οὗτός
ἐστιν ὁ θάνατος καθό [γ]ε̣ θάνατος ἅτε μηδενὸς ἐπαισ-
10θησομένους, οὐχ ὅτι τ[ο]ῦ κεῖσθαι τὰ
λείψαν' ἡμῶν ἐπὶ ξέν̣[ης·] εἶθ' ὅτ̣[ι] δι'
——
αὑτὸ φευκτὸν οὐκ ἔστι[ν οὐ]δὲ τὸ κατα-
στρέφειν ἐπ' ἀλλοδημ[ίας], οὐδὲ δι' αὑ-
τὸ τίμιον τὸ ἐπὶ τῆς οἰκ[είας  ̣] ὥστ' εἰ
——
15μὲν φυγάδες γενόμενο[ι τελ]ε̣υτώη-
μεν ἢ δι' ἄλλήν τινα αἰτ[ίαν ἢ] περίσ-
τασιν σ̣[  ̣]η̣θ̣[  ̣  ̣]τυχη δα[  ̣  ̣]ν̣α[  ̣  ̣  ̣
[  ̣]εον ἴ̣σ̣ως οὐ καθόσον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τε-]
[λε]υτῶμεν. ὁπότε γὰρ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
20[  ̣  ̣] πατρ̣[ί]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνε̣[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣]α̣να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μακ[- ca.11 -]
  ̣ δεῖ λό[γου   ̣  ̣  ̣  ̣]νη[  ̣]τ[- ca.10 -]
ὕστερον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ατάστασιν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]υδεπα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣τ[- ca.10 -]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης ζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χη̣[  ̣]ο̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλατ[- ca.11 -]
[  ̣  ̣]τερον[  ̣  ̣  ̣  ̣]πατε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
τον φίλων καὶ παραμυθουμ[έ]νων
καὶ περιστελλόντων [ -0-1- ]διο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30  ̣[  ̣]  ̣  ̣δ̣ε̣ τοὐ[ν]αντίον. ε̣ἰ̣ μη[  ̣  ̣  ̣]τε
——
[  ̣  ̣]να  ̣  ̣[  ̣]αβ̣[  ̣  ̣  ̣]ετ' Ἐπικούρου̣ [  ̣  ̣] Μη-
τροδωρο[  ̣ κατ]αδεεστερο   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πεν
η παραταδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]παρμενε̣[- ca.9 -]
μ̣[  ̣]απο[- ca.10 -]μοντιν̣[  ̣]σ̣κω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35κ̣α̣[  ̣]τ̣ων[- ca.10 -]σ̣μ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω
τε̣  ̣οσ̣α̣[- ca.19 -
[- ca.11 -]ω[- ca.11 -]. φ̣ιλο -
column 27P.Herc. 1050 col. 9
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

[σό]φους [  ̣  ̣  ̣]τοις ἐφ[θ]όνει. διότι δὲ λαμ
——
πρότερο̣[ν] εἰς δόξαν εἶχεν, ὡς καὶ τούτοις
καὶ Λεοντεῖ καὶ Μητροδώρωι θε[ρ]απευ-
ομένοις ὑπ' ἀλλήλων καὶ θεραπεύουσι πᾶ-
5σιν Ἐπίκου[ρο]ν, Ἑρμάρχωι δὲ κα[ὶ] περι-
στείλαντι καὶ τοῖς λειψάνοις ἐφεδρεύ-
οντι, πᾶς ἄν τ[ι]ς εὖ φρονῶν ὁμολογήσει-
εν. ἀλλ' ἔστι̣ κ̣αὶ τοῦτο καταφερομένων
——
ἐπὶ τὰ κατὰ τοὺς μύθους, εἰ μὴ νὴ Δία
10τούτων καὶ τὸ πωρρώτερον ἀφίξεσ-
θαι πρὸς τὸν ἀ[πο]δεδειγμένον αὐ-
τοῖς καθ' Ἅιδ[ου χ]ῶρον, τῶν <δ' αὐτῶν> πρὸς τὴν
ἀδιαληψίαν̣ [γρά]ψ̣αι τ̣ὸ παντ[αχό]θεν
ἴσην εἶναι τὴν ὁ̣[δὸ]ν τὴν εἰς Ἅιδο[υ] χ̣αρί-
15εν ἦν. τὸ μέν[τοι] γε δ[υ]σθύμως ἔχειν
——
ἐπὶ τῶν [ὁ]του[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χρονίω[ν   ̣  ̣  ̣]οτε
καταστά[σεων - ca.13 -]  ̣ρων
τι συντεν[- ca.13 -]νεο̣[  ̣  ̣]ι̣ν
ὅλον [  ̣]τα̣[- ca.14 -]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.14 -]  ̣σπ[  ̣  ̣  ̣]ωντ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]  ̣σ[  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]εισοδους αὐ̣ταστ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ασανη  ̣η  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ρ̣[  ̣]
[- ca.12 -]ι̣νουθ[  ̣  ̣  ̣]α̣στ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25τ[- ca.20 -]υ̣ς ἐπ̣ὶ̣ τ̣ῆς
[- ca.22 -]  ̣λ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.21 -]δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τ̣οντα[- ca.13 -]ν̣απα[  ̣  ̣  ̣]
——
[  ̣]ων τυγχ[αν- ca.11 -]δε κάκ[ι]ο̣ν
30[χρ]ονιζουσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εστερημένου̣[ς   ̣  ̣]
[  ̣]αι ὑπὸ τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων ἐπηρεασθη̣[σ]ο-
[μ]ένους̣ καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ καὶ κυνοβρώ[τ]ους [ἐ-]
σομένους. ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το μετα[  ̣  ̣]νων
——
τ̣ῶν̣ [  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατασ̣[τρέ]φειν δυ-
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣εχο̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κως ενο[- ca.9 -]ουσινε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]τησανατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]έτευχεν λόγου
column 28P.Herc. 1050 col. 10
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

πρό[τερ]ον. εἰ δὲ τὸ νενεωλκημένον
——
ἐν τ[ῆι] κ̣λίνηι καὶ γ[ρ]α<ι>δίου τρόπον ἀλ-
λ' οὐχὶ μέγα ῥέζοντα καὶ ἐσσομένοι-
σι πυθέσθαι, καθάπερ ἔθος ἐνίοις τραγω<ι>-
5δεῖν, ἀποπληξία πολλή τίς ἐστιν. ὡς
——
γὰρ ἐν Ἅιδου προτιμηθησόμενοι καθά-
περ ὁ Ἀχιλλεὺς τῶν τηκεδόνι στυ̣γε-
ρῆι̣ τελευτώντων ο̣ὕτως ἔχουσιν
ὑπὸ τῆς ἀδιαληψίας ἐπιλανθανόμε-
10νοι [τ]οῦ ποτε κατακρίνειν τῶν ἐκλ[ι-]
πό[ν]των ἀναισθησίαν παντελῆ κ[αὶ]
διὰ το̣ῦτο τοὺς αἰκιζομένους τὰ λείψα-
να κ[ω]φὴν γαῖαν ἀεικίζειν μενεαίνε[ι]ν
λέγ[οντ]ες. ὅθεν οὐ διακρινεῖ φρένας
——
15ἔχω[ν] τὰ ποιητικὰ τῆς τελευτῆς, εἰς ἀ-
ναισ[θησί]αν καὶ ἀνυπαρξίαν πάντα
παρα[πλη]σίως ἄγ[ο]ντα, πλὴν τῶν μέ-
χρι πρ[  ̣  ̣]υπ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣ν̣τ[  ̣] μείζ̣[ον]α πόνον
ἢ λειπ[ό]μενον καὶ τελέαν [ἀο]χ̣λησί-
20αν πα[ρα]σκευαζ[ό]ντω̣ν· ὥστε συν -
——
[γ]νώμ[η] δοτέα [β]ουλομέν[ωι] τινὶ κα-
τὰ πόλ[ε]μον ἀποθνή[σ]κειν εἰ προσβάλ-
λει τῶ[ι] ξίφει ταχέως [ἤ τ]ι̣νι τῶν ὁ-
μοίων [ἀ]παλ[λ]αγήσεσθ̣[αι] τοῦ ζῆν ἀλ̣-
25λ' οὐ [ν]ό[σωι] καὶ ταυταπ  ̣[  ̣  ̣]χ̣[  ̣  ̣  ̣]οις   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐχομεν[  ̣  ̣]μηνε̣[- ca.13 - γε-]
νήσεσθα[ι]. γίνεται δ' ο  ̣[  ̣]ετ[  ̣  ̣] τῶν
——
πόνων   ̣[  ̣]κεια μείζων̣ [τοῖ]ς̣ ἐφ' ἡσυχίας
καὶ παρὰ φίλοις τελευτῶσι, καὶ πολλά-
30κις οὐδὲ μεγάλας οὐδὲ μείζους ἐνί-
ων τῶν [ἐ]ν μάχαις ἀλγηδόνας ἐπι-
φέρουσιν αἱ νόσοι. τὸ γὰ[ρ] αὖ διαπράτ
——
τεσθαι μέ̣γα τι καὶ τοῖς [ἐ]πιγινομένοις
φανησόμενον οὔτ' ἐ[στ]ί̣ν τι̣ [πρὸ]ς τὸν
35οὐκ ἐπαι[σ]θησόμενον ο̣[ὐ]δ̣' ὅ̣λως ἐ[σό]μ̣ε̣-
νον, [ὀλί]γ̣οις τε παρακολουθεῖ πα[ντά-]
πασ[ιν, οἱ δὲ] πολλοὶ π[ροβ]άτων τ[ρό] -
column 29P.Herc. 1050 col. 11
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

πον ἐν ταῖς παρατά[ξ]εσιν ἀπόλλυν-
ται. θαυμαστὸν δ' εἰ κ[αὶ τ]οὺς ἐν παρα
——
τάξει μόνον ἀποθνήσκοντας ὑπό-
λαμβάνουσιν οἱ μεταγενέστεροι λαμ-
5πρόν τι πεπραχέναι, Θεμιστοκλέα δέ,
ὅν φησι Θουκυδίδης νόσωι τελευτῆσαι,
καὶ Περικλέα καὶ μυρίου[ς] ἄλλους τῶν
ἀοιδίμων οὐ νομίζουσιν, καὶ φυσικω-
τέρως ἐζηκότας Ἐπίκουρον καὶ Μητρό-
10δωρον, ἀλλὰ δὴ καὶ τοὺς πλείστους τῶν
φιλοσόφων οὐ πείθονται πάντες οἱ νοῦν
καὶ φρένας ἔχοντες, ἀμυθήτων ὅσων
ἀγνοουμένων ὡς ἀπέθανον καί-
τοι λαμπ[ρ]ῶς ἐν μάχαις ἀποθανό[ν-]
15των. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι ταὐτοῦ πά[ν-]
τως [ε]ἶναι [τὸ κ]αλῶς ἐν νό[σοις] τελευ-
τ[ᾶν κ]αὶ μα[χό]μενον τοῖς [πολε]μίοις
καὶ̣ [καθ' ἑ]κο[ύ]σιον τρόπον κ[- ca.10 -]
δι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε ποιητικοῦ με[- ca.9 -]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο]πληξίας̣ εὐχαρ[ιστ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ην[  ̣  ̣  ̣  ̣]σμεν[- ca.9 -]
ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ὐδὲ π̣[ε]ρὶ τῆς α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ν̣εω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ταυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αν[- ca.9 -]αυ[- ca.13 -]
25τα[- ca.9 -]ωσ̣[  ̣  ̣  ̣]τα[- ca.10 -]
[  ̣]νοισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μέγιστον ἡγου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆς δ' αὐ[τῆς φλε]δόνος ἔχετ[αι κατὰ]
Δημόκριτο[ν καὶ] τὸ δυσωπε[ῖσθαι -0-2- ]
διὰ τὴν οσο[  ̣]ανυ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ιτου  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30  ̣ασ[  ̣  ̣  ̣] καὶ [δ]υσμο[ρφί]ας· κατα[φέρον-]
ται γὰρ ἐπὶ [το]ι̣οῦτ[ο] πάθος ὡς [κ]αὶ τῶ[ν]
μετὰ τ[ῆς εὐσ]αρκ̣ίας [κ]αὶ τοῦ κάλλου[ς]
ἀποθνη[σκόν]των καὶ τῶν ἐκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
των τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτ̣[  ̣]νδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣]ων καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερ εὐ̣χρό̣ω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ̣ὲ τὰ π[ -3-4- τελ]ευτὴν [  ̣]ο[- ca.9 -]
[  ̣]οις ἢ δυ[σχρησ]τηθησομεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατατεν, -
column 30P.Herc. 1050 col. 12
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

γόμενα, κ̣αὶ παραπέμπουσιν ὅτι π̣[άν-]
——
τες ἅμα τοῖς ὠς Μίλων εὐσάρκοις ὀλίγου
μὲν χρόνου σκελετοὶ γίνονται, τὸ δὲ
πέρας εἰς τὰς πρώτας ἀναλύονται φύ-
5σεις· ὑπακουστέον δὲ δηλονότι τὰ τοῖς
εἰρημένοις ἀνάλογα καὶ περὶ τῆς κα[κο-]
χ̣ροίας καὶ συνόλως τῆς δυσμορφίας. κε -
——
νότατον τοίνυν ἐστὶν τὸ λυπεῖσθαι προ-
ορωμένους τ̣ὴν οὐ πολυτελῆ ταφὴν
10καὶ περίβλεπτον ἀλλὰ λιτὴν καὶ προσ-
τυχοῦσαν· κ[α]ταφερομένων γάρ ἐστιν
ὠς ἂ̣ν̣ καθ' Ἅιδ̣ο̣[υ] διαμενούντων τοῖς
μὲν τῶν πολυτελῶν, τοῖς δὲ τῶν τυ-
χόντων, καὶ τοῖς μὲν ἐπιφανείας ἐσο-
15μένης, τοῖς δ' ἀδοξίας, λήθη<ι> τ̣[ε] τοῦ πάν-
τας ἁπλῶς ἀναισθητεῖν, μᾶλλον δὲ
μηδ' εἶναι, κα[ὶ] τοῦ τῶν εἰς τὰς ταφὰς
——
τ̣ὰ μὲν αὐτόθ[εν κατα]κάεσθαι, τὰ δὲ
[σ]υν[ταφ]έντα [- ca.12 -] κονιορ-
20- ca.21 -]ω̣ι ζῆν
[3 lines missing]
24[- ca.20 - μακ]άριος
25[- ca.22 -]  ̣  ̣αλεγ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει̣[  ̣]  ̣[- ca.9 -] ἄ̣θλιον·
[οὔ]τε γὰρ ἅπα̣ν̣τες εὐδαι[μονί]ζουσιν
[οὐ]δ' ἀποδέχονται τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣λ̣λὰ
[  ̣  ̣  ̣]π̣ολ̣[ -2-3- ] ψέγ[ο]υσιν[  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]
30[πε]π̣ονθό̣θων [  ̣]  ̣αμητ[  ̣  ̣] πρώη[ν   ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ωι λα[μ]πρῶς ἢ λιτῶς ἐξενεχθέντας
[ἢ] ταφέ̣[ν]τας ἐπί̣[σ]τανται καὶ δι̣αμνη-
μονεύουσιν, οὔτ' ἂν ἅπαντες [ὑ]μνῶσιν
[ἢ] ψέγωσιν, ὁ μηκέτ' ὢν ἐπαισθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣]  ̣μη[  ̣  ̣]  ̣δ' ἐπι̣[γ]ένημα β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τοδαθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γειν ἐστὶν εἰ μὴ βέλτι-
[ον] ἔζησεν Ἡ[φαισ]τίων Ἐπικο[ύ]ρου
column 31P.Herc. 1050 col. 13
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

[καὶ] Πλάτωνος, ἀλλὰ τοὐναντίον ἔ-
μοιγε δοκεῖ κακοδαίμονος εἶναι
τέ̣ρμα μᾶλλον ἐὰν αὐτός τις ἐπισκή-
ψη̣<ι> κ̣αὶ φαίνηται κατεσπουδακώς.
——
5φα̣ίνονται δὲ καὶ τῶν νομοθετῶν
οἱ φυσικῶς καὶ καλῶς διαταξάμε-
νοι καὶ κεκωλυκότες ἐκχ̣ε̣ῖ̣σ̣θαι
κατὰ τὰς ταφὰς διὰ τὸ τῶν ζώντων
[τ]ὰς χρείας ἀφαιρεῖσθαι, πολλῶν καὶ
10διὰ φθόνον τούτου τὰς οὐσ[ί]ας ἀφα-
νίζειν κελευόντων. ἐοίκασι δὲ
——
καὶ τῶν ἰδιωτῶν οἱ χαρίεντες ἐ̣-
πισ[κ]ήπτειν ὅπως ἂν εὐσταλῶς [ἐ-]
[ξε]νεχθῶ[σιν κ]αὶ ταφῶσιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣]νες καὶ̣ γ̣[ι]νώσκουσιν ὅτ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣]
[ψευ]δοῦς ἐπινοίας ἕνεκεν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ι συντελεῖ[σ]θαι καὶ τουτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]με[  ̣  ̣  ̣]δια[τά]ξει κατακολ[ουθ  ̣  ̣]
[- ca.12 -]εσθαι τοισ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.12 -]τ[  ̣  ̣]ων  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
[3 lines missing]
24[- ca.15 -]υσι των[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.15 -]τωι με [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]τρισινε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]υ̣το τοῦδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ι[  ̣  ̣  ̣]περιστ[ελλ  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]χουσιν ὁμοίως [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30ατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]. τὸ δὲ μηδ' ὅλως [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει λ̣ό̣γ̣ων ενεκαστα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομένων ου παντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υπον· ἐπιγίνεται γὰρ εσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ κα]κ̣ῶς ἐαυτῶν προνενο[ημέ]νους
35  ̣[  ̣  ̣  ̣]ατη[  ̣  ̣  ̣  ̣]ησα  ̣  ̣  ̣ι̣ασ[  ̣  ̣  ̣]κο
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ωστε[  ̣]με[  ̣  ̣]ισηι γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ου
[  ̣  ̣  ̣] ἐπὶ τούτοις λυπήσεται̣ π̣[ροσ]ηκ̣[ό]ν -
column 32P.Herc. 1050 col. 14
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

τως, οὐκ ἐπὶ τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν.
——
ὅταν δέ τις εὖ τε βεβιωκὼς ἦι καὶ
φίλοις ἀξίοις ἑαυτοῦ κεχρημένος, ὑ-
πὸ δὲ τύχης ἢ πονηρίας ἀνθρώπων
5κεκωλυμένο<ς> <τῶν νομιζομένων> τυχεῖν, οὐδ' ἐλαχίσ-
τηι συνέξεται λύπη<ι>, τὸ μηδ' ἔσεσθαι
πρὸς ἑαυτὸν λογιζόμενος· ὧι γὰρ ἐ-
πιγίνεται τὸ λυπηρόν, οὐκ ἔσχεν, ἀλ-
λὰ τοὐναντίον πᾶν. οὐδὲ γὰρ τὸ ψέ -
——
10γειν τινὰς ἢ ταλαιπωρίζειν ὑποπε-
σε̣ῖτ' αὐτῶι· τῶν γὰρ εὐλογίστων οὐδὲ
ε[ἷ]ς συνάπτει τι τοιοῦτο, τῶν δὲ συν-
απτόντων οὐδ' ἐν τῶι ζῆν ἐπιστρε-
πτέον, οὐχ ὅτι καθ' ὃν χρόνον ουδ' ἐ-
15παισθανόμεθ' αὐτῶν οὐδ' ὅλως ἐσμέν·
ἀλλὰ δὴ καὶ μυρίοι τῶν καὶ μεγαλο-
π[ρ]επῶν καὶ πλουσίων καὶ δυναστῶν
ταφῆς οὐκ ἔτυχον, ο̣[ὓς ο]υδεὶς κατα-
μ[έ]μφε[τα]ι̣ καὶ ταλα[ι]πωρίζει [φ]ρέ-
20νας ἔχω[ν ἀ]γαθ̣άς. τ̣[ί]ς γὰρ δὴ [κ]αὶ δι
——
ε̣[ιλ]ημμ[ένω]ς ἐπιστ[ήσ]ας ὑπολήψε-
[ται] παρ[αλλ]αγὴν ἐλα[χ]ίστην [ἔ]χειν,
ο̣[ὐ]χ̣ ὅτι κ̣[αὶ με]γά[λ]ην, [ἢ ὑπ]ὲρ γῆ[ν ἢ] ὑπὸ
γ[ῆ]ν ἀναισθ[η]τε[ῖ]ν, ἢ τίς, ἂν κα[ὶ μ]ετὰ
25ταῦτα διά τιν[ο]ς αἰτίας γυμ̣[ν]ωθῆ<ι>
τὰ λείψα[ν]ά τ[ιν]ο̣ς, ὃ πολλάκ[ι]ς ο̣[ἴ]δα-
μεν γεγο̣[ν]ό[ς, οἰκ]τρὸν ἡγήσεται τὸν
οὐκ ὄντα; τ[ίς δ' ο]ὐκ ἂν πεισθε[ί]η κ̣αὶ̣ -
——
τοὺς πε[ρ]ιεσταλμένους καὶ τ[ο]ὺς [ἀ-]
30τάφους [εἰ]ς ἅ ποτε νομίζει σ[τοιχ]εῖ-
α πάντας ἀναλυθήσεσθαι; κενὸν τοί -
——
[νυ]ν καὶ τὸ τὴν ἐν θαλάττη<ι> πεφρι-
[κέ]ν̣αι καταστροφὴν μᾶλλον ἢ τὴν
[ἐν λ]ιμ[νί]ω<ι> καὶ ποταμῶι, τό [τ]ε [κα]ὶ̣ ταύ-
35[την] φοβε̣[ῖ]σθαι μᾶλλον ἢ τὴν ὑπ̣' [ἀ]κρά-
[του]. [καὶ] το̣ῦτο [γ]ὰρ ὑγρόν, τό [δ'] ὑπ' ἰχθ̣[ύ-]
[ων κ]α[τα]β̣ρω̣[θ]ῆναι χεῖρο[ν   ̣]  ̣ε[  ̣] μ̣[η] -
column 33P.Herc. 1050 col. 15
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

θὲν ἔχει τοῦ γῆ<ι> κεκρυμμένον ὑπ' εὐ-
λῶν καὶ σκωλήκων ἢ κείμενον ἐ-
πὶ γῆς ὑπὸ πυρός, ὅταν γε μήτ' ἐκεί-
νων μήτε τούτων αἴσθησις ἦι τῶι
5λειψάνωι, τί δεῖ διαφέρεσθαι; μά -
——
ταιον δὲ καὶ τὸ πυργοῦν 'ἐν πελάγει'
λέγοντα καὶ 'τῶι Λιβυκῶι'· δε[ῖ γὰρ] ὑπὸ <τριῶν>
ἢ τεττάρων ἀποπνιγῆναι βρόχθων, ὃ
κἂν ἐν πυέλ[ωι] γένηται. πῶς δ' οὐκ ἀσ
——
10τόχως ὀ λέγων Ὀδυσσεὺς 'τρὶς μάκαρες
Δαναοὶ καὶ τετράκις οἳ τότ' ὄλοντο Τροί-
η<ι> 'ν εὐρείη<ι> χάριν Ἀτρείδη<ι>σι φέροντες,
ὡς καὶ ἐγὼν ὄφελον θανέ[ε]ιν, νῦν δέ
με λευγαλέωι θανάτωι εἴμαρτο ἁλῶναι'
15δυσπότμους ἐνόμιζεν τοὺς ἐν ταῖς να[υ-]
μαχίαις περὶ τ̣ῆς πατρίδος ἀποθανόν-
τας, ὡς τοὺς ἐπ' Ἀρτεμισίωι κα̣[ὶ] Σαλαμῖ-
νι καὶ τοὺς ὕστε[ρ]ον καὶ μεθ' ἡμᾶς ταῦτ̣[α]
πεισομένους; [ο]ὐ̣ γὰρ ἧττόν τ[ι] ῥέζουσι̣
20κ[αὶ] ἐσ[σ]ομένοι̣σ̣[ι] πυθέσθαι τῶν ἐν Πλα-
τ[α]ιαῖς <καὶ ταῖς ἄλλαις πεζομαχίαις>, ἐπειδὴ κ[ἀ]κείνων πλ̣[είο]υς οἰω-
νόβροτοι καὶ κυνόβροτοι γε̣[γό]να[σι]
κ[αὶ] γ̣ενήσονται. τί γὰρ δεῖ λέ̣[γειν] τοὺς
ἀ[π]ὸ φιλομα̣[θία]ς ἐπανάγ̣ον̣[τας ἢ το]ὺς
25ἕ[ν]εκα συνήθων πλέοντας̣ [σο]φοὺ[ς; ἐ-]
——
κε[ί]νους μέντοι [ν]ὴ τὸν Δία κα[ὶ] ψέγειν [καὶ]
κ[α]κοδαιμον[ί]ζειν φυσικόν [ἐσ]τ̣ι, τοὺς
δι̣ὰ̣ φιλοκερδί[αν] τ̣ὸν ἅ̣παντα βίον ἐπ[ι-]
κυματιζομέν[ου]ς καὶ διὰ τοῦτό πο[τε]
30βυ[θ]ιζομένους· ἀλλὰ τὸ ζῆν οἰ[κ]τρό[ν ἐσ-]
——
τι̣ν̣ αὐτῶν, οὐχ ὁ θάνατος, ὅτ' οὐκ εἰσί̣ν̣· [τῶν]
——
δ[ὲ] δι̣' ἀ̣[ν]αγκα[ία]ς μὲν χρείας πλεόν-
των, τύχη<ι> δὲ ἀβουλήτωι συνκ̣υρ̣η̣[σάν-]
των, οὐδέτερ[ον], ἄλλως τ̣ε μηδ' ἐξ ἀ-
35νάγκης τοῦ κα[τ]αστρέφειν ἐν θαλ̣ά̣[τ-]
τ̣ηι πόνους ἰσχ[υρ]ο[τ]έρους ἐπιφέροντ[ος].
——
[π]άλιν δὴ συνγ̣ν̣ωστὸν ἂν̣ δόξειε[ν]
column 34P.Herc. 1050 col. 16
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

εἶναι τὸ λυπεῖσθαι μέλλοντα καταστ[ρ]έ-
φειν βιαίως ὑπὸ δικαστηρίου κατακεκρι-
μένον ἢ δυνάστου, καθάπερ ὁ Παλαμή-
δης καὶ Σωκράτης καὶ Καλλισθένης· ἔσ-
5τι μὲν γὰρ ἀμέλει τῶν ἄγαν παραλό-
γων καὶ σπανιωτάτων περὶ σοφοὺς ἄν-
δρας· οὐχ ὅτι γοῦν ἐνεργοῦσί τε τῶν εἰς̣
τοῦτ' ἀγωγῶν, ἀλλ' οὐδὲ κοινότητας πα-
ρέχουσιν. ἀλλ' ἐπειδήπερ οὐκ ἀδύνατον,
——
10ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπὶ τῶν μὴ τελείων, τοῦ-
το συνκυρῆσαι, τὸ μὲν ἀδήκτως ἔχειν κα-
τὰ πᾶν οὐ ῥάιδιον, τὸ δ' ἐνοχληθέντα
πάνυ μετρίως τοῖς ὅλο[ι]ς γενναίως ὑ[π]ο-
φέρειν ἔξεστιν τοῖς τ[οι]ούτοις διαλο-
15γισμοῖς. ὅταν μὲν γ̣[άρ] τ̣ις ἔνοχος ὢν
——
τοῖς ὑπὸ πλήθους ἢ δ[υνάσ]του κατακρ[ι-]
θεῖσιν αἰσχρ̣οῖς τυγχ̣[άνηι] τῆς καταστ[ρο-]
φῆς, ἄθλιο[ς μ]έν ἐσ[τιν, ἀλ]λ' ὃτι ζῶν
τοιαύτην [εἶ]χ̣ε διά[θεσιν], οὐχ ὃτι τ[ε-]
20λευτήσας ἔ̣[τι] κακὸν [ἕξει τ]ι̣ διὰ τὴν ἀ̣-
δοξίαν. ὅ[τ]α̣ν δειν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καλῶς κα̣[ὶ]
——
παντὸς σπ[ίλ]ου καθ̣[αρῶ]ς̣, ἐκ φθόνου
καὶ διαβολῆ̣ς καὶ σ[υνω]μ̣οσίας ἀνθρώ̣-
πων πανπ̣[ον]ήρω[ν εἰς τύ]χην τοιαύ-
25την ἀχθείς̣, τ̣οὺς μὲ̣ν̣ [πόν]ους, ἂν προσ-
ῶσ[ιν, οὐδὲν μ]ᾶλλον ἢ δ̣ιὰ νόσον εἰδή̣-
[σει χει]μάζο[ν]τας, ο<ἷς> δὲ γ̣[ιν]ώσκει πα-
ρ̣αμ̣[υ]θ̣ίοις χ̣ρώμενος ὑπεράνω γε-
νήσ[ε]τ̣' αὐτῶ̣ν. τὸν δ[ὲ] τρόπον τῆς
——
30τελευτῆς ο[ὔ]τε καθ' [αὑτ]ὸν ἡγήσεται
ψεκτὸν ἢ ταλ̣αίπωρον [οὔ]τε διὰ τὸ τοὺς
ἔξωθεν ἀνθ[ρ]ώπο̣[υς] ὑπ[ο]λ̣αμβάνειν,
διὰ τὸ μήτε πάντας οἴεσθαι μήτε
πολλούς, εἴ τε καὶ πάντες ἐνόμιζον,
35[ὁ δ]ὲ τὴν σύνγ̣νωσιν εἶχεν καὶ τὴν
ζ̣ωὴν ἀνέγ̣[κ]λητον καὶ μακαρίαν
ἀν[ε]πισ[τρ]έ̣[πτ]ως ἕξειν σέρφων ἀ-
τ[η]ρῶν. κα[ὶ] τ̣ὸ μόνον αὐ[τὸ]ν̣ ἐνκε -
——
[κ]υ[ρ]ηκέναι [το]ύ̣τ̣οις οὐκ ἐνοχλεῖ· καὶ
column 35P.Herc. 1050 col. 17
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

γὰρ μυρίοις οἶδε καὶ τῶν ἐπιφανεστά-
των φθόνωι καὶ διαβολῆι περιπεσόν-
τας ἔν τε δήμοις καὶ παρὰ δυνάσταις,
ὑπὸ δὲ τυράννων καὶ τοὺς ἀρίστους
5μάλιστα, καὶ βασιλεῖς ὑπὸ βασιλέων.
——
πείθεται δὲ καὶ τοὺς καταγνόντας ἔν
τε τῶι παντὶ βίωι τετιμωρῆσθαι πρὸς
τῆς ἐν αὐτοῖς κακίας καὶ δι' αὑτὸν με-
ταμελείαις πολλαῖς ὀδυνήσεσθαι, τά-
10χα δὲ καὶ κολασθήσεσθαι δυσχερέστε-
ρον ὑπ' ἄλλων. ἐγὼ δὲ θαυμάζω τῶν
——
ἀβίωτον ἠγουμένων τὸ καταγνωσ-
θῆναι, καὶ ταῦτ' οὐχ ὑπὸ σπουδαίων ἀλ-
λ' ὑπὸ χειρίστων ἀνθρώπων, μᾶλλον
15δὲ θη[ρ]ί̣ων, εἰ μακαρίως ἡγοῦ[ν]ται βε-
βιωκέναι καὶ βιώσεσθαι τοὺ[ς] παμπο-
νήρους μέν, ἀπολυομένους δὲ διαβο-
λῶν ἢ μηδ' ὅλως διαβαλλομένους
παρὰ τοῖς τοιούτοις· ἔτι δ' εἰ μὴ̣ νομί -
——
20ζουσιν [κ]α[ὶ] τ̣ῶν φρονιμωτ̣άτ̣[ω]ν̣ τὸν
βίον εἶν̣[αι] ταλαίπωρον, εἴπερ ἐσ̣τ̣[ὶ] συμ-
φορὰ τ̣[ὸ γί]νεσθαι περιπετῆ τοῖς τοιού-
τοις, προλαμβ[ά]νοντας ἴσως ἔσε̣σ̣θαι καὶ
περὶ ἑα[υ]τ̣ο̣ὺ̣ς̣, ἐ̣π̣ειδὴ τύχης ἐσ̣[τὶ]ν ἔρ-
25γον. οὕ̣[τω] δ' ἐστὶ πιστὸν τὸ γενν̣αίως
——
δύνασθαι φ̣έ̣[ρε]ι̣ν τὰ τοιαῦτα το[ὺ]ς ἀρε-
τ[η]φόρους τῶν ἀ̣ν̣δρῶ̣ν ὥστε κα[ὶ] τῶν
ἰδιωτῶ[ν] πάρε̣σ̣τιν θεωρ[εῖν τ]ινα̣ς οὐ-
κ εὐλόφως μόνον ὑ[π]οφέροντα[ς] ἀλ-
30λὰ καὶ κ[α]τανωτιζομένους τῶν δι-
ατιθέντων̣· [ἔ]α γὰρ ε[ἰ] Σωκράτη̣ς καὶ Ζή-
νων ὁ Ἐλεάτης καὶ Ἀνάξαρχος, ὥς τινες
ἱστ[ο]ροῦ[σιν], κα[ί τ]ινες ἄλλοι τῶν φιλοσο-
φησάντων. τό γε μὴν ἐπὶ τῶι πρὸς
——
35μηδενὸς ὅ̣λ̣ως μνημονευθή[σε]σ̣θαι
δηγμὸ̣ν ἀναδέχε[σ]θαι φυσικὸ[ν] ἔοι-
κεν εἶν[αι]· ζ̣ωῆς γὰρ ἐνίοτ' ἀφίλο[υ] καὶ
μηδὲν [ἀγα]θὸν ἐσχηκυίας ἐπιγέ[νη-]
μ' ἐστί[ν· ἐ]ὰ̣ν δ̣έ τις ε[ὖ β]ιώσας καὶ [χρη-]
——
40σά[μ]ενος εὐνοίας [τ]ύ̣[χ]η̣<ι> τινὶ συν̣[κυ] -
column 36P.Herc. 1050 col. 18
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

ρήση<ι> τοὺς ἐγνωκότας ἀνειρηκ[υ]ίαι, τοῖς
ὅλοις οὐδὲν ἐλλείψει· χρεάα γ̣[ὰ]ρ ἔσχο-
μεν τῶν συνεκπτωμάτων [ο]ὐχ ἕνε-
κεν αὐτῶν, ἀλλὰ τῆς εὐδοκουμένης
5ζωῆς ἧι πέφυκεν ἐπιγίνεσθαι· διόπερ
ἂν ἐκείνη συντελεσθῆ<ι>, τοῦ μηδὲν πρὸς
ἡμᾶς οὐδ' ἐννοουμένου γενήσεται
φροντίς. οἱ δ' ἐοίκασιν ὀδυνηρὸν ἡγεῖσ -
——
θαι τὸ μετὰ τὴν ζωὴν ἀμνημόνευ-
10τον, ἡνίκ' οὐκ εἰσίν, ἐπὶ τὴν ἐν τῶ[ι] ζῆν
ἀφροντιστίαν ὑπ' ἀνθρώπων καταφε-
ρόμενοι. ληροῦσι δ' ἄλλως καὶ τὴν ἐφ' οἷς
——
δήποτε θαυμαζομένοις ὑπ' ἀνθρώπων
μνήμην εὐδαιμονίζοντες ἥτις ἐπα-
15κολουθεῖ ζωαῖς ταλαιπώροις, ἀλλ' οὐ μό-
νην τὴν ἐφ' οἷς ἀπέλαυέν τις ἀγαθοῖς.
——
ἀλλὰ μὴν εἰ συμφορὰ [τὸ] μὴ μνημονε[ύ-]
εσθαι, τοὺς [π]λείστους ἡ[γ]ητέον οἰκτροὺ̣[ς]
γεγονένα<ι> τῶν ὑπαρξά[ν]των ἀφ' [οὗ πα-]
20ρ̣' ἰσοχρόνο[ι]ς μνήμης ἠξιώθη [τι συνυ-]
π̣άρχον, ἅπ[α]ντας δὲ το̣[ὺς] προτέρο̣[υς], ἐ-
[πει]δήπερ [ο]ὐδ̣εὶς οὐδὲ [ἱσ]τόρη̣σεν ὑ̣[πὲ]ρ
α̣ὐ̣τῶν· οὐ[κ] ἂν φθάνο̣[ι]μεν δὲ κ[αὶ π]άν̣ -
——
[τ]α̣ς ἁπλ̣[ῶς] τοὺς γεγον[ό]τ̣α̣ς κ̣[αὶ τοὺς] γε-
25[ν]ησομ[έ]νο̣[υ]ς ἐν τῶι κόσμωι, φθ̣[αρ]έν-
τ̣ο̣ς γὰρ [ο]ὐδ[ε]ὶς μνημο[ν]ευθ̣ή̣[σεται].
——
μὴ γὰρ̣ ἀλλὰ τῶι κακῶ[ς] β̣ιώ[σα]ντ[ι], κἂν
πάντες αὐτὸν ὑπονοῶσ̣[ι]ν ο[ἱ] μεταγε-
νέστεροι μακαρίως ἐζεκέν[αι, ποῦ κ]ε̣κου-
30φ[ι]κὼς ἔστα[ι] τῆς ἀθλίας ζωῆ̣[ς, οὐ]κ̣ ἔσ -
——
τ[ι]ν ἐπινοῆσαι. τὰ δ' ἀνάλογα χρὴ διειλη-
φέναι καὶ περὶ τοῦ διότι δυσφημεῖσ-
θαι μέλλει λυπουμένου τούτ[οις] τ̣ε
καὶ τοῖς ὑπὲρ τῶν βιαίως ἀπ[οθν]η̣σ̣κόν-
35των εἰρημένοις, καὶ περ[ὶ] τ̣οῦ θρ̣[ην]ο̣ῦν-
τος ὅτι τοὺς κλαυσομ[έ]νους οὐ̣[κ ἔσ]χ̣εν
καὶ τοὺς ἐπιζητήσοντας. εἰσὶν [δ]έ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
τινες καὶ παραπλήσι[οι] τούτ[οις   ̣]  ̣[  ̣  ̣
π[  ̣  ̣  ̣]αν̣[- ca.12 -]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40τ[  ̣  ̣  ̣]α̣[- ca.13 -]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ
column 37P.Herc. 1050 col. 19
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

[ἄ]πολιν καὶ ἄσημον, ὡς τελ<ευτῶν> <λ>υπούμενος
πρίν, εἰ δυνατὸν εἴη, ταῦτ' ἀναμαχέσα-
σθαι, καὶ καθ' ἕκαστον χρόνον εἰ τοῦτ' ἐ-
πιδὼν γενόμενον ἀπέθνησκεν 'οὐκ ἂν
5ἐπεστρεφόμην τῆς τελευτῆς' λέγων,
κἄν, εἰ θέλει τις, ὁ μετ' ὀλοφυρμοῦ βοῶν
'ἐγὼ μὲν ἐκ τῶν ζώντων αἴρομαι καὶ
πολλάκις ἀγαθὰ τοσαῦτ' ἔχων καὶ δυ-
νάμενος ἀπολαύειν, ὁ δεῖνα δὲ καὶ ὁ δεῖ-
10[ν]α περιέσται'· καὶ γὰρ βλέπεται δι' ὧν
ὁ μὲν τεύξεται παραμυθίας, ὁ δ' οὐδὲ
προσφωνήσεως ἀξιωθήσεται. συνελόν -
——
[τι] δ' εἰπεῖν, ἀνειρημένων τῶν μάλιστα
[λυ]πεῖν ε[ἰ]θισ[μ]ένων, οὐδὲν κατεπεί-
15[γ]ει τὰς τῶν παντοδαπῶς ἀδημονούν-
των καὶ ῥιπταζομένων προφάσεις
ἐκπεριοδε[ύ]ειν, εἰ καὶ κ̣ατὰ τὸ παραπί-
π[τ]ον ἀξιοῦνται λόγου̣. τὸ τοίνυν συν -
——
α[ρ]πάζεσθα[ι] θανάτου προσπίπτον-
20τ[ο]ς, ὡς ἀπροσ[δ]οκήτου τινὸς καὶ παρα-
δόξου συνα[ν]τῶντο[ς], ἠλί[θιο]ν [μέ]ν
ἐ[σ]τ̣ι̣, γίνετα[ι δ]ὲ περὶ τοὺς πλείστ[ου]ς,
ἀγνοοῦντας ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, κ[ἂ]ν
ἰσχυρότερος ἧ<ι> τῶν Γιγάντων, ἐφ[ήμ]ε-
25ρός [ἐσ]τι πρὸς ζωὴν καὶ [τε]λευτὴν, καὶ
ἄδ[η]λόν ἐ[σ]τ̣ι̣ν οὐ τὸ αὔ[ρι]ον μόν[ο]ν,
ἀλλὰ καὶ [τ]ὸ [αὐ]τίκα δή· π[ά]ντες γὰ[ρ] ἀ
——
τ<ε>ί[χισ]τον [π]ό̣λ̣[ι]ν̣ πρὸς θάνατον οἰκοῦ-
μεν, καὶ πάντα γέμει πο[ι]ητικῶν α[ὐ-]
30τοῦ παρά τε τ[ὴ]ν φυσικὴν σύστασι[ν, ἡ-]
μῶν οὕτως ἀ[σ]θενῶν ὄντων κα[ὶ] τῆς
ψυχῆς ἑτοιμ[ο]τάτους π[ό]ρους εἰς [ἐ]κ-
πνοὴν ἐχούσ[ης], καὶ τοῦ περίεχοντος
ἅμα τῆι τύχηι διακρίσεως ἡμῶν ἀ-
35μύθητα γεννῶντος καὶ πολλάκις ἅμα
νοή[μ]ατι, καὶ πονηρίας ἀνθρώπων, καὶ
ταῦ[τ]α καὶ πα[ρ' αὐ]τούς, δυστόπαστα καὶ
πάμπολλ' ὅσ[α] προσεπεισφορούσης,
ὥστ', εἰ μή τίς ἐστιν εὐτελέστατος,
40[ἄλ]ογον ἡγεῖσθαι καὶ̣ π̣αράδοξ[ο]ν οὐ -
column 38P.Herc. 1050 col. 20
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

κ εἰ τε[λ]ευτᾶ<ι> τις, ἀλλ' εἰ διαμένει πρὸς
ποσὸν χρόνον, τὸ δὲ καὶ μέχρι γήρως
καὶ τερατωδέστατον. ἔνιοι δ' οὕτως
——
εἰσὶν τὸν ἀνθρώπον βίον παρω<ι>κηκό-
5τες, οὐ χυδαῖοι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν φι-
λοσοφεῖν δὴ λεγομένων, ὥστε καὶ δι-
ατ<άτ>τονται τοσαῦτα μὲν ἔτη διατρί-
ψειν Ἀθήνησιν φιλομαθοῦντες, τοσαῦ-
τα δὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς βαρβάρου
10τὰ δυνατὰ θεωροῦντες, τοσαῦτα δὲ
——
οἴκοι διαλεγόμενοι, τὰ δὲ λοιπὰ με-
τὰ τῶν γνωρίμων· ἄφνω δ' ἄφαντον
προσέβα μακρὰς ἀφαιρούμενον ἐλπί-
δας τὸ χρεών. ὁ δὲ νοῦν ἔχων, ἀπει -
——
15ληφὼς ὃ δύναται πᾶν περιποιῆσαι
[τ]ὸ πρὸς εὐδαίμονα βίον αὔταρκες, εὐ-
θὺς ἤδη τὸ λοιπὸν ἐτεταφιασμέ-
νος περιπατεῖ κα[ὶ] τὴν μίαν ἡμέραν
ὡς αἰῶνα κερδα[ί]νει, παραιρουμένης
20δὲ οὔτε ξενίζονθ̣' <ἡγεῖται τὰ προσπίπτοντ'> οὔθ' ὡς ἐλλείπων
τι τοῦ κ[ρ]ατίστου β[ί]ου συνακολουθεῖ, προ-
β̣ὰς̣ δ̣ὲ δὴ καὶ τὴν ἐκ τοῦ χρ[ό]νου προσθή-
[κ]ην ἀξιο[λόγ]ως ἀ[π]ολαβὼν ὡς παραδό-
ξω<ι> συνκε[κ]υρηκὼς εὐτυχία[<ι> κ]αὶ κα[τ]ὰ
25τ[ο]ῦτο το[ῖς] πράγμασιν εὐχα[ρ]ιστεῖ. πᾶς
——
δ' ὁ κηφη[ν]ώδης κα[ὶ] γέρων [γ]ενόμενος
ἀνευθύ[μ]ητός ἐστ[ι] τοῦ θν[η]τοῦ καὶ ἐ-
π[ι]κήρου τῆς συστάσ[ε]ως, καὶ πι̣θανὸν ο̣[ἴ-]
εται λέγ[ει]ν τὸν φά[σ]κοντα παράδοξον
30ε[ἶ]ναι γέρ[ο]ντα κυβε[ρ]νήτην [ἰ]δεῖν καὶ τ[ύ-]
ρ[αν]ν̣ον, οὐχ ἡ[γ]εῖται δὲ καὶ τὸ κοινῶς ἄνθρω-
πον, ἀλλὰ καὶ λοιμικῶν κατεχόντων
αὐτὸν <τὸν θάνατον> οὐ προσδοκᾶ<ι>, μᾶλλον δὲ καὶ κα-
τὰ τὴν ἀδιάληπτον φορὰν οὐδὲ τὴν ἀ-
35θανασίαν ἀπελπίζ̣ει, καθάπερ ἐστὶ δῆ-
λος ἄρτι κυπαρίττους φυτεύων καὶ πε-
ρὶ δύο χαλκῶν ἀπαγχόμενος καὶ θε-
μέλια καταβαλλόμενος οἰκήσεων
οὐδ' εἰς χιλιοστὸν ἔτος ἐπιτ[ε]λεσθῆναι
column 39P.Herc. 1050 col. 21
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova

δυνησομένων. καίτοι τὰ πάθ[η] τ[αῦ-]
——
τα διαφέρειν οὐκ ἄν τις εἴπειε το[ῦ] ν[ο-]
μίζειν ὑάλινα καὶ κεραμεᾶ σκεύη
συνκρούοντα παμπόλλους χρόνους
5ἀδαμαντίνοις ἀκάτακτα διαμέ-
νει<ν>. ἀλλ' ἐοίκασι διὰ τὸ φιλόζωον
——
ἐκ τοῦ πεφρικέναι τὸν θάνατον, οὐ
διὰ τὸ βιοῦν ἡδέως, καὶ τὰς ἐπιβολὰς
τὰς ἐπ' αὐτὸν ἐξωθεῖν, εἶθ' ὅταν ἐναρ-
10γὴς αὐτοῦ γένηται θεωρία, παράδο-
ξος αὐτοῖς ὑποπίπτει, παρ' ἣν αἰτίαν
οὐδὲ διαθήκας ὑπομένοντες γράφεσ-
θαι περικατάληπτοι γίνονται καὶ δι-
ξ̣υμφορεῖν ἀναγκάζονται κατ[ὰ] Δη-
15μόκριτον. οἱ δὲ φρενήρεις, κἂ̣ν̣ διά τι -
——
νος αἰτίας ἀναγκαίας ἀνεννόητοι
γένωνται τοῦ τάχ' ἤδη συγκυρήσειν
τὴν τοῦ β[ί]ου παραγραφήν, ὅταν ἐν ὄμ-
ματι γένηται, περιοδεύσαντες ἀρρή-
20τως τοῖς ἀγνοοῦσιν ὀξύτα[τ]α καὶ τὸ
πάντων ἀπολε[λ]αυκέναι καὶ τὸ
τελέαν αὐτοὺς ἐπ̣ιλαμβάνειν ἀναισ-
θ[η]σίαν, οὕτως ἀκαταπλήκτως ἐκπνέ-
ο[υσι]ν ὡς εἰ μηδὲ τὸν ἐλάχιστον χρ̣ό-
25ν[ο]ν ἐγλείπουσαν ἔσχον τὴν ἐπιβολήν.
——
title subscriptioP.Herc. 1050 subscriptio
Sketched 1804-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1809-1843 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giuseppe Casanova

Φιλοδήμου
περὶ θανάτου
δ
⁦ vac. 3 lines⁩
ἀρ(ιθμὸς)
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΔ̣Π̣ΙΙ
⁦ vac. ca. 14 lines⁩
σε[λίδ]ες ἑκα-
τὸν δέκα̣ ὀκτώ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.