Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1065 = Trismegistos 62445 = LDAB 3618DCLP transcription: 62445 [xml]

column 1a

[  ̣  ̣  ̣  ̣]λέ
[γειν   ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τὰ τὴν ὁμοι-
[ότητα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑΡΕΣ εἰσιν
[- ca.10 -]ΝΕΙΣ μὲν ἑκα-
5[τερ  ̣  ̣ ὅτι δὲ παρ'] ἡμῖν ταῦτ' ἐ̣σ̣-
[τίν, κἀν τοῖς ἀδή]λοις ταῦθ' ὑ-
[πάρχειν οὐ] δέον· [ἔ]πειτα
[- ca.10 - ἡμ]ῖν καὶ [τ]ἀν τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π ΙΝ[  ̣]ΙΤ[  ̣]ΤΕΣ δέ, ὅτ̣[ι]
10[παρ' ἡμῖ]ν οὐκ ἔστι[ν] ταῦτα, μ̣η-
[δ' ἐν ἄ]λ̣λοις ὑπάρχε[ι]ν ταῦτα·
[καὶ γὰρ] ὁ ἐκ τοῦ πα[ρ'] ἡ̣μῖν μ[ὴ]
[εἶναι τὸ] μηδ' ἐν τ̣ο[ῖς] ἀδήλοις
[εἶναι συνά]γων τὸ ἀ[να]γκαστι-
15[κὸν οὐ προσφ]έρεται   ̣  ̣  ̣
[21 lines missing]
column 1P.Herc. 1065 col. 1
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

0[  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδὲ περὶ τὸ κοινὸν σημεῖ-]
ον, ὅτι μοχ̣θηρόν ἐστ[ι,   ̣  ̣]ΑΛ
ΕΙΣ διστάσ[ομ]εν· καὶ μὴν δι' οὐθὲν
ἕτερον κοινόν ἐστιν ἢ διότι
καὶ ὄντος τοῦ ἀδήλου καὶ μὴ ὄν-
5τος ὑπάρχειν τοῦτο δύναται.
τόν γέ τοι νομίζοντα [ὡ]ς χρηστὸς
ὅδε τίς ἐστιν ἄνθρωπος ἕνεκα
τοῦ πλουτεῖν μοχθη[ρ]ῶι φαμεν
καὶ κοινῶι χρῆσθαι σημείω̣[ι δι-]
10ὰ τὸ πολλοὺς μὲν πλο[υ]τοῦντας
ἀτόπους εὑρίσκεσθαι [π]ολλο[ὺς]
δὲ χρηστούς· ὥσ[τ]ε τὸ ἴδιον εἴ[περ]
ἀναγκαστικὸν ἀδυνατεῖν ἄλ-
[λ]ως ὑπάρχειν ἢ σὺν τῶι ὃ λ̣έ̣γ̣ο̣-
15[μ]εν αὐτοῦ κατ' ἀνάγ̣κ̣ην εἶνα[ι],
[τ]ἀφανές, οὗ σ̣[η]μεῖόν ἐ[σ]τι, μη[δ]ὲ
[τ]όδε μη[δὲ τὸ] ἄδηλον ΟΓ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] τῶι κ[αθ' ὁμοιό]τ̣η̣τ̣[α τρό]πωι
[τ]ῆ̣ς σημ[ειώσεως]. ἔ[τι δὲ] πρ̣[ὸς]
20[τ]ὰ μοναχ̣ὰ [τὰ ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν]
[φ]α̣ινόμενα̣ τ̣ό̣[ποις οὐκ ἀνα-]
[γ]κάζειν ὁ διὰ τῆς ὁ̣[μοιότη]τ̣ο̣ς
ἔοικεν τρόπος, ε̣[ἰ λίθων] πολλῶν
καὶ παντ[οδ]απῶν [ὄντ]ων ἕν ἐσ-
25τι τούτων εἶδος ἐπι[σ]πώμε-
νον τὸν σίδηρον, ἣν κ̣αλοῦσιν
μα[γ]νῆτιν λίθον, οἱ δ' Ἡρακλε-
[ῶτιν], μόνον δὲ καὶ τὸ ἤλεκτρον
[ἑλκυσ]τικόν ἐστι τῶν ἀχύρων,
30[καὶ] τετράγωνος ἀριθμὸς εἷς
μόνος ὁ τέτταρ' ἐπὶ τέτταρα
τὴν περίμετρον ἴσην ἔχει τῶι
ἐμβαδῶι. πόθεν οὖν ἔχομεν
εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστιν τι γένος
35ἀνθρώπων ὃ μόνον οὐκ ἀπο-
θνήσκει διαιρούμενον τὴν
καρδίαν, ὥστε μὴ κατ' ἀνάγ-
[κην εἶ]ναι λαβε[ῖν ἐκ τοῦ] τοὺς
column 2P.Herc. 1065 col. 2
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

παρ' ἡμῖν ἀνθρώπους διαιρουμέ-
νους τὴν καρδίαν ἀποθνήσκειν
τὸ καὶ πάντας; καὶ σπάνια δ' ἐ-
στὶν παρ' ἡμῖν ἔνια, καθάπερ ὁ γε-
5νόμενος ἡμίπηχυς ἄνθρωπος
ἐν Ἀλεξανδρείαι κεφαλὴν δὲ
κολοσσικ̣[ὴ]ν ἔχων ἐφ' ἧς ἐσφυροκό-
πουν, ὃν [ἐ]πεδείκνυον οἱ ταρει-
χευταί, [κ]αὶ ὁ γαμηθεὶς ὡς παρ-
10θένος [ἐν] Ἐπιδαύρωι κἄπειτα
γενόμ̣[εν]ο̣ς ἀνήρ, καὶ ὁ γενόμε-
νος ἐν̣ [Κρή]τηι πηχῶν ὀκτὼ καὶ
τεττ[αρά]κοντα τοῖς ἐκ τῶν εὑ-
ρεθέν[των] ὀστῶν σημειουμέ-
15νοις, ἔτ[ι δ' οὓ]ς ἐν Ἀκώρει πυγμαί-
ους δ[εικνύ]ουσιν, ἀμέλει δ' ἀν-
α[λ]όγο[υς τοῖς οὓς] Ἀντώνιος νῦν
ἐξυρία[ς ἐκο]μίσ[ατο]. [εἰ δ' οὖν ἐξ-]
[ῆ]λθεν̣ [τὰ προ]κείμ̣[ενα πάνθ' ἃ εἰ-]
20[θίσ]μεθ[α καὶ] οὐκ ἔστιν [ὅμοια], ἔ̣-
χομεν [ζη]τεῖν εἴ τι καὶ [τούτων],
ὑπὲρ ὧ[ν συ]ντιθέμε[θα τὴν ση-]
μείωσ[ιν], ὅτι οὐκ ἔστιν [  ̣]Σ[  ̣]ΝΑ ΜΕΝΟΝ [ἔ]νια δ' ὑπερβολὴ[ν ἔχει]
25κατὰ [τόν]δε τὸν κόσμον. ὅταν
δὲ κατ̣[αξ]ιῶμεν· ἐπεὶ οἱ παρ' ἡ-
μῖν ἄν̣[θρω]ποι θνητοί εἰσι, καὶ
τοὺς π[άντας, τ]ὸ διὰ τῆς ὁμοι-
ότ[η]το̣[ς ὑγιές <ἐστιν> εἰ] κατὰ πάντα
30τοὺ[ς ἐν τοῖς ἀ]δ̣ή̣λοις ὁμοίους
ὑπο[τιθέμ]εθα τοῖς παρ' ἡμῖν, ὥσ-
τε κ[αὶ κατ]ὰ τὸ θνητοὺς ὑπάρ-
χειν, [οὐ τού]του χωρίς. εἰ μὲν γὰρ
κατὰ [πάν]τα, καὶ κατ' αὐτὸ τοῦ-
35τό γ' ὀ[ρθ]ό̣τατα σημειωσόμε-
θα. τ[οιοῦ]τος γὰρ ὁ τρόπος ἔσται
δήπ̣[ουθε]ν· ἐ[πε]ὶ οἱ παρ' ἡμῖν
ἄνθ[ρωποι θνητ]οί ε̣ἰ̣σιν, κα[ὶ εἴ]
column 3P.Herc. 1065 col. 3
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

που κατ' ἄλλους τόπους εἰσὶν ἄν-
θρωποι τοῖς παρ' ἡμῖν ὡμοιωμέ-
νοι κατά τε τἆλλα καὶ κατὰ τὸ θνη-
τοὶ εἶναι, θνητοὶ ἂν εἴησαν. τ[ὸ]
5γὰρ καταληπτ[ὸ]ν τῶι σ[η]μεί-
ωι τ[ούτωι οὐ] διοίσει τοῦ σημεί-
ου ἀφ' [οὗ καὶ] αὐτ[οὶ] σημειούμε-
θα, εἴ γε ἑκάτερα θ̣[ν]ητὰ ὑποτι-
θέμεθα καὶ τοιοῦ[τ]ό τι λέγομεν·
10ἐπεὶ οἱ παρ' ἡμῖν [θν]ητοί εἰσιν ἄν-
θρωποι, κ̣α̣ὶ εἴ πού [εἰσ]ιν θνητοὶ ἂ[ν-]
θρω[ποι, θν]ητοί [εἰσι]ν· εἰ δ' οὐχὶ καὶ
κατὰ [τὸ θνητ]ο[ὺς ὑπ]άρχειν ὁμο[ί-]
ους [ἐκείνο]υς ὑ[πο]τιθέμεθα
15[π]ε[ρὶ ὧν σ]ημει[ούμ]εθα, ἀλλὰ τα[ύ-]
[τ]ηι [δι]α[λ]λ̣άττον[τας] καὶ διαφο̣ρ[ὰ]ς
[παρέχ]οντα[ς] ΣΠΕΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]ΘΑ δῆ[λον ὡ]ς οὐκ [ἔχει]
[τ]ὴ[ν ἀ]ν[ά]γκην ἡ̣ [ση]μείωσις· [οὐ]κ ἄ-
20[ρ'] ἀν̣[αγ]καῖον ἔ[σται] τοὺ[ς ἐν ἀ-]
[δήλοις ἀ]νθρώπ[ους] ε[ἶ]ναι θν[η-]
[τούς, οὐδὲ] τοὺς ἄλ[λου]ς, τοὺς κα[τὰ]
μὲ[ν] τἆλλ' ὁμοίου[ς] κατὰ δὲ τὸ
[θνητοὺς ὑ]π̣ά[ρχειν διαλλ]άττον-
25τας, κα[ὶ] κατὰ το[ῦτ' ἐ]οικέναι τοῖς
παρ' ἡμῖν. καθό[λο]υ τ' εἰ κατα-
[ξ]ιο̣ῖ̣· [ἐπε]ὶ οἱ παρ' ἡμ[ῖν] ἄν[θρ]ωποι
[θν]ητοί εἰσιν, καὶ ε[ἴ πού εἰσιν ἄ]νθρω-
[πο]ι θνητοὺς ε[ἶναι· εἰ τοῦτο]
30μὲν ἴσον αὐ[τῶι τούτωι· ἐπεὶ οἱ πα-]
ρ' ἡμῖν ἄνθ[ρωποι ἧι] ἄν[θ]ρωποι
καὶ καθὸ ἄνθ[ρωποί] εἰσι θνητοί
εἰσιν, καὶ τοὺς π[αντ]αχῆ θνητοὺς
ὑπάρχειν, ὀρθ[ῶς ἀ]ξιώσει τοῦ-
35το. εἰ δὲ ἄλλω[ς συ]μβεβηκότος
τούτου τοῖς π[αρ'] ἡμῖν ἀνθρώ-
ποις, τοῦ θνητ[οὺς] εἶναι, ἀξιώ-
σει, ἐπεὶ οἱ πα[ρ' ἡμῖ]ν εἰσι θνη -
column 4P.Herc. 1065 col. 4
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

τοί, κα̣ὶ τοὺς πανταχῆι θνητοὺς
εἶνα[ι], ματαίως ἀξιώσει. μὰ Δία
γὰρ οὐδ' ὅτι οἱ παρ' ἡμῖν εἰσιν ὀλι-
γοχ̣ρόνιοι [κ]αὶ τ[οὺς] Ἀκροθωίτας
5ἐροῦμεν ὀλιγο[χρο]νίους εἶναι. δει-
κτέον τοίνυν [καὶ τ]οὺς ἀνθρώπους
ἧι καὶ καθό̣ εἰ[σιν ἄ]νθρωπ[ο]ι θνη-
τοὺς ὑπάρ[χ]ε[ι]ν, εἰ μέλλο[μ]εν
ἀναγκα̣στ[ι]κ[ὸν τ]ὸ προ[κεί]με-
10νον συστῆσ[αι· δυνάμ]ενο[ι δὲ κα-]
τ' ἀ[ν]ασκευὴ̣ν τοῦτο δει[κνύ]ε<ι>ν,
τὸν κατὰ τ[ὴν] ὁμοιότητ̣[α] πα-
ρήσομεν τρ[όπον]· εἰ δὲ κ[ατ]ὰ̣ τ̣ὴν
ὁμοιότητα [τὴν τῶν σημείων πο]ι[η-]
15σόμεθα σύν[θεσιν, πάλιν εἰς] τ̣ὴν
αὐτὴν ἐμ[πεσούμεθα κακίαν].
ΕΙΜΕΝΚΑΤ  ̣  ̣  ̣
ΘΗΣΕΙΤΟ  ̣  ̣  ̣
[3 lines missing]
22ΤΙΝ  ̣  ̣  ̣
ΛΑ  ̣  ̣  ̣
ΤΙΝ  ̣Α  ̣  ̣  ̣
25ΕΙΝΑΥΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ τῆς ἀνασ-]
κευῆς τοῦτ[ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρή-]
σομεν τὸν κ[ατὰ τὴν ὁμοιότη-]
τα τ̣ρόπον, ε[ἰ δὲ διὰ τῆς ὁμοιό-]
τητος, εἰς τὴν αὐτὴν [κακίαν]
30ἐμπεσούμεθα, ὥστε κ[αὶ κατα-]
λαμβάνεσθαι τὸ μὴ ἀ[ναγκασ-]
τικὸν εἶναι τὸν κατὰ τ[ὴν ὁμοι-]
ότητα τρόπον τῆς ση[μειώσε-]
ως· ὅλως τ' εἴπ[ερ ἀν]αγ[καστι-]
35κὸς οὗτο[ς ὁ τρόπος ἐστίν],
τά γ' [ἐν] τ[οῖς ἀδήλοις ὅμοια]
ὑποτίθεται τοῖς παρ' ἡμῖν. ἔτι δὲ
[κατὰ τὴν ὁμοιότητα μεταβατέον·]
column 5P.Herc. 1065 col. 5
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

ἐπεὶ πάντα τὰ παρ' ἡμῖν σώμα-
τα χρόαν ἔχει, σώματα δ' εἰσὶ
καὶ αἱ [ἄτ]ομοι, κἀκεῖναι χρόαν
ἔχουσιν· ἐπεὶ πάντα τὰ [παρ' ἡ]μῖν
5σώματα φθαρτὰ ΕΤ [ἐστίν, σώμ]α-
τα δ' εἰσὶ καὶ αἱ ἄτομοι, φθαρτὰς
εἶναι ῥητέον {α} καὶ τὰ[ς ἀ]τόμο[υ]ς.
ἀπὸ ποίας θ' ὁμοιότ[ητος] ἐπὶ
ποίαν δεῖ μεταβαί[νειν], ἀπ' ἀν-
10θρώπων ἐ[π'] ἀνθρώπ[ο]υς λόγου
χάριν, καὶ τ[ί] μᾶλλον ἀπ̣ὸ τού[των]
ἐπὶ τούτους ἢ ἀπὸ ζώιων ἐ-
πὶ ζῶια; ἀλ[λ'] ἀπὸ ζώ[ιω]ν ἐπ[ὶ ζῶια;]
[κ]αὶ τί μᾶλλον \ἢ/ ἀπὸ [σωμάτων]
15ἐπ[ὶ σ]ώματα; ἀλλ' αὖ [ἀπὸ σωμάτων]
[ἐπὶ σώ]ματα; κ̣αὶ ΤΩ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ΕΠΙ  ̣  ̣  ̣ΣΙ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣Α  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣Θ  ̣  ̣  ̣ΠΙΣ  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣ΕΡΕΙΠ  ̣  ̣ΑΕΠ  ̣  ̣
Μ  ̣  ̣  ̣Ν  ̣  ̣  ̣ΗΣΟ  ̣  ̣
ΤΟ  ̣  ̣  ̣Ο  ̣  ̣  ̣ΝΟΥΤΩΝ
ΑΛ  ̣  ̣  ̣Ν  ̣  ̣  ̣  ̣Ν ἔ[τι δ' ἀ]τ̣οπώτε-
ρον ΑΛΛ[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]π̣ὸ [τῶ]ν ἐν-
25γυτάτω[ν ἐπὶ τὰ ἀ]νώ[τα]τα ὁ̣μογε-
νῆ μεταβη[σ]όμ̣[εθ' ἢ] ἀπὸ τῶν
[κ]α̣ὶ τοῖς σώμασι[ν] καὶ ψυχαῖς
[μά]λισθ' ὡμο̣[ι]ωμένω[ν ἀν]θ̣ρώ-
πων ἐπὶ το[ὺς] ὁμογεν[εῖς]. [ο]ὐκ ἄ-
30ρα χρησόμε[θ]α τῶι ΚΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπειδὴ οἱ π[α]ρ' ἡμῖν ἄνθ[ρωποι]
θνητοί, καὶ [ο]ἱ ἐν Λιβύηι θν[ητοὶ]
ἂν εἴησαν, οὐ̣[δ'] ἔτι μᾶλλον τ[ῶι]
ἐπεὶ τὰ παρ' [ἡ]μῖν ζῶια θνητά
35ἐ[σ]τιν, καὶ ε[ἴ τιν]α ἐν τῆι Πρεταν-
νικῆι ζῶιά ἐ[στι]ν, θνητὰ ἂν εἴη.
[ἐκ]εῖ δὲ καὶ [το]ύτοις χρ[ῆ]σθαι
[κατὰ] τὰ[ς ὁμοιότ]ητ̣ας ἐφίλ̣η̣ -
column 6P.Herc. 1065 col. 6
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

σαν· πότερον τὸ ἀπ[α]ράλλακτον
εἰς τὴν [σ]ημείωσιν παραληψό-
μεθα ἢ τὸ ὅμοιον ἢ τὸ πόσην ἔ-
χον προσεμφέρεια[ν]; τὸ μὲν οὖν ἀ-
5παράλλακτον λέγ̣[ε]ιν γελοῖον·
τί γὰρ μᾶλλον ἔσται τὸ φανε-
ρὸν τἀφανοῦς σημεῖον ἢ ἀντιστρ̣[ό-]
φως; οὐκ ἔσται τε ἔτι τὸ μὲν φα-
νερὸν τὸ δὲ ἄδηλον, ἀπαρα[λ-]
10λαξίας ὑπαρχούσης. εἰ δὲ τ[ὸ] ὅ-
μοιον, πόθεν ἕξομεν εἰπ[εῖν] ὡς
οὐχὶ καθ' ἣν ἔχει διαφορὰν [καὶ πα-]
ραλλάτ[τ]ει τοῦ φαινομένου [ἀφ']
[ο]ὗ ποιού[μ]εθα τὴν σημε[ί]ωσιν;
15[οὐ]δὲν [μ]ᾶλλον ΕΚ[  ̣]ΗΙΣ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοιοῦτό[ν] ἐστ[ι] Κ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ΙΟΤΗΕΚ  ̣  ̣  ̣ΣΡΣΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[πρὸ]ς ὁτιο̣ῦ[ν ἄδηλον μετα-]
[βή]σομε[ν]. [ἐὰν δὲ τῆι προσ-]
20[εμφ]ερείαι [μόνηι χρώμενοι με-]
[ταβ]αίνωμεν [σφαλλόμεθ' ἐ-]
[πειδ]ήπερ ἢ κα[τ' οὐσί]αν [ἐν-]
[δέχε]τ' ἢ κατὰ συ[μβ]εβ[ηκὸς τὸ]
[ὅμοι]ον ὑπάρχειν. εἰ μὲ[ν οὖν]
25[κατὰ πάν]τα ληψόμε[θ'], οὐκ ἔ[σται]
[τὸ μὲ]ν ἄδηλον τὸ δὲ φα[νερόν],
[εἰ δὲ κ]ατά τινα τοὔ[μπαλ]ιν, πει-
[σθέντε]ς ποιότητι πα[ρ]απ̣α̣[ιού-]
[σηι σημ]ειωσόμεθα περὶ τῆς ο[ὐ-]
30[σίας κἀ]πὸ ταύτης περὶ τῶν ἀδ̣ή̣-
[λων]. ἐπεί τε τὸ ἧι τ[όδ]ε τοιοῦ-
[τ' ἐστ]ὶν ἐ̣π̣[ελή]φθη [οὐ] προσηκό̣-
[ντ]ως, ἀπρόβατος ὁ λόγος ἡ-
[μῖν]. τ̣οῦτο γὰρ διὰ λόγου κα-
35[τασκευ]α̣σθήσεται καὶ διὰ ση-
[μειώσε]ω̣ς· καθ' ὁμ[ο]ιότητα
[μὲν οὖν] προάγ̣[ο]ν̣τ[ες] εἰς ἄπε[ι-]
[ρον ἐκβ]ησόμ[εθα πάντω]ς, τοῦ[το]
column 7P.Herc. 1065 col. 7
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

τὸ εἰ ἧι τόδε τό[δ]ε ἄδηλον ἔχον-
τες, ὥστ' ἀτελῆ τὴν σημε̣ί̣ωσιν
εἶναι. διὰ δὲ τῆς ἀνασκευῆς προ-
άγοντες, ὅτι μόνη τὸ βέβ[α]ιον ἔ-
5χει, κυρώσομεν. πειρᾶτα[ί τ]ε Διο-
νύσιος πρὸς ἃς φέρουσιν ἀντιρρή-
σεις [οἱ π]αρ' ἡμ\ῶ/ν φιλοτεχνεῖν·
φασκ[ό]ν̣των γὰρ ὅτι καὶ διὰ τοῦ
κατ' [ἀ]ν̣ασκευὴν τρόπου πάντως
10ὁ κα[θ' ὁ]μοιότητα διήκει κ[α]ὶ βεβαι-
οῦτα[ί γ]ε ἐκεῖνο[ς] διὰ τού[τ]ου, πλα-
νᾶσ[θαί] φησιν αὐτοὺς ὑπὸ φωνῆς
κοινό̣[τ]η[τ]ο̣ς̣, ἐπ̣[ε]ιδήπερ [ὁ]μοιό-
τητ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΕ[⁦ -ca.?- ⁩] τούτου
15Κ[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕΣ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ
Ε[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟΥΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΠ[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΙΧΡΩ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΑΙ
ΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΓΜΙ[⁦ -ca.?- ⁩]Ι τῆς ὁ-
μοιω̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΗΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
20ΚΑΘΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[⁦ -ca.?- ⁩
ΒΟΛΗ[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΕΚΑΤΕΤΟ [πᾶσαν τὴν ἐ-]
νάργειαν, καὶ τὴν κα[τὰ] τ̣ύ[χη]ν̣,
ἀναγκαίαν εἶναι ΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]
καὶ τὴν ὁπωσδήποτε καλ[ου-]
25μένην ὁμοιότητα χρησίμην
ὑπολ[α]μβάνοντας. ἔτι δὲ λε-
γόν[τω]ν ὡς καὶ τὰ τερατώδη
πρός [τιν' ὅ]μοια, 'κατ' αὐτοὺς εἰ
μὴ τ[ὰ π]αρ' ἡμῖν ὅμοια τούτοις,
30οὐχ [ὑπά]ρχειν ἀποκόψομεν,' τῶι
τε κ[ατ' ἀ]νασκευὴν ἀποκό[ψ]ειν
φησ[ίν]. [οὐ] μὴν ἀλλ' ἐπαρκέ[σει] ἡ-
μῖν [τό τε] πεπεῖσθαι περὶ τ[ο]ύ-
τω[ν καὶ π]ερὶ τῶν ἐκ τῆς πε[ί]ρας
35κατ[ὰ τὴν] εὐλογίαν, ὃν τρόπον
ὅτι [γενη]σόμεθα πλέ̣οντες
θέρ[ους] ἐν ασφαλεῖ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ω
ΤΗ [⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΥ ἔχ[οντες]. [κε] -
column 8P.Herc. 1065 col. 8
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

νόν τέ φησιν εἶνα[ι τὸ] προστιθέ-
μενον, ὅταν μηδ[ὲν ἀ]ντιπ<ίπ>τηι,
τότε δεῖν χρᾶσθα[ι τῶι κ]ατὰ τὴν
ὁμοιότητα τρόπωι. π̣ό̣θεν γὰρ
5ἔσται [λ]αβε[ῖ]ν ὡς οὐθὲν οὔτε τῶ[ν]
φαινομένων οὔτε τῶν προα-
ποδεδειγμένων; εἰ γὰρ σημει-
ωσόμεθα, δῆλον ὡς ἢ διὰ τῆς ὁ-
[μο]ι̣ό̣[τη]τ̣ο̣[ς ἢ] διὰ τ[ῆς ἀνασκ]ευ-
10[ῆς·] καὶ εἰ μ[ὲν] διὰ τῆς ὁμοιότητο̣ς̣,
[πά]λιν ἐπιζ[η]τηθήσεται, πόθεν
[θαρ]ρ̣ήσ̣ομε[ν ὡ]ς οὐδὲ ταύτηι μά-
[χετ]α̣ί̣ τι τῶ[ν] ε̣ἰ̣ρημέ[νων]· εἰ δὲ
[δι]ὰ τῆς ἀ[νασ]κευῆς, [οὐ δεῖ] τοῦ-
15τον ἀπ[ονεύ]ειν ὑ[μᾶς τὸν] τρόπον.
ε[ἴ] τις ΘΗ[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΗ
ΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΙΣΥ[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΟΓΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΟΙ καὶ τ[ὸ δ]όγμα [ἀληθεύε-]
[σθαι ν]ομίζο[μ]εν, κἂ[ν μόνον]
20[ὡ]ς ἐπὶ πολ[ύ] γ̣' ἐ̣νεύ[ρωμεν τὴν]
ὁμ̣[ο]ιότητα. συνεχ[ῶς δ' ἔστιν]
ε[ἰπ]εῖν ὑπὲρ τοῦ δόγματος· ἐπ[εὶ]
ὁ [κ]ατὰ τὴν ὁμοιότητα τρόπος
[ἀ]ναγκαστικὸς οὐκ ἔσ[τ]ιν, οὐδ' ὁ
25[κ]ατὰ τὴν ἀνασκευὴν προσοίσε-
[τ]α[ι] τὴν ἀν[άγ]κην. τ̣ὸ γὰρ ὅτι εἰ
[ἔστι κίνησις ἔστι] κενόν, οὐ<κ>
[ἄλλω]ς̣ κα[ταλαμ]β̣άνομεν ἢ
[τῶι] διὰ τῆ[ς ὁμοιότ]ητος τρόπωι
30[κατα]σ[κευάζον]τες τὸ μὴ δυ-
[ν]ατὸν εἶν[αι χ]ωρὶς κενοῦ κίνη-
σιν συντελε̣[ῖσθ]αι. τὰ γοῦν παρακο-
λ̣ουθοῦντ[α πά]ντα τοῖς παρ' ἡμῖν
κινουμέν̣[οις, ὧ]ν χωρὶς οὐδὲν
35ὁρῶμεν κ[ινούμ]ε[νον], ἐπ[ιλογι-]
σάμενοι, [τούτ]ωι̣ πά[νθ' ὅσα κι-]
νεῖται κατὰ π[ᾶ]ν πρὸς [τὴν ὁμοι-]
ότ̣ητ' ἀξιοῦμε[ν κιν]εῖσθαι, [καὶ]
column 9P.Herc. 1065 col. 9
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

τῶι τρόπωι τούτωι τὸ μ̣[ὴ] δυνα-
τὸν εἶναι κίνησιν ἄνευ κενοῦ
γίν[εσ]θαι σημε[ι]ούμεθα. διόπερ
εἰ βία[ν ο]ὗ̣τος οὐκ ἔχει πρὸς <τὸ> ἀπο-
5δεῖξ̣[αι το]ῦτ', [οὐ]δ' ὁ [κ]ατὰ τὴν ἀνα-
σκευ[ὴν ὑπ' αὐτ]οῦ [κ]αὶ δι' αὐτοῦ βε-
βα[ιούμενος] ὅ[λ]ος, οὐδ' ἐκεῖνος
ἔχ[ει τὴ]ν ἀ[νάγκ]ην. οὐ χεῖρον δ' ἴ-
[σως ἐσ]τὶν [κατὰ τ]ὸν ἐπὶ μέ[ρ]ους
10ἀ[ν]α[λογισ]μὸν [μεταβ]ῆναι τοῦ λεγο-
μ[έ]ν[ου κατ' ἀπαραλλαξ]ίαν σημείου·
ἀ[λ]λὰ̣ γ̣ὰ[ρ τῶν παρ'] ἡμῶν κατα-
τ[ει]ν̣[όντων τὰ π]ερὶ το[ῦ]τον
[τὸν κόσμον ὑπο]κείμ[εν]α̣
15[ὅσ' ὁρῶμεν τοσαῦ̣θ' ὑπάρ]χειν, [τὸν]
[ἥλιον ἀ]ξ[ιοῖ τοῦ φαινομένου]
[πολὺ μ]είζον[α εἶναι δι]ὰ [τὸ ἀ-]
[φ' ἡ]μ[ῶ]ν ἀπ[όστημα· τά γ' ἄλλα πόρ-]
[ρωθεν μεῖον φαί]νον[τα καὶ βρα-]
20[δέα θε]ωρεῖσθαι, τὸν δ' ἥ[λιον]
[ἠναντιωμέν]ην ἀποδιδόναι ὄψ̣[ιν]
[καὶ ταύτηι ἀντί]στροφον κίν[η-]
[σιν· τὰ γὰρ π]α̣ρ' ἡμῖν φαινό-
[μενα πάντα κατ]ὰ τὰς χρό[α]ς̣
25[πόρρωθεν ἐπ' ἔλαττ]ον θε[ωρεῖ]σθα<ι>
[παραλλάττοντα δι]ὰ̣ τ̣ὸ σ[κ]ο̣πε[ῖ-]
[σθαι σ]κ̣ιο[ειδῶς ἀποφ]α<ί>νειν
[τὴν χρῶ]σιν, τὸν [δ' ἥλιον] ἔχον-
τ[α μαρμαρυγ]ή̣[ν τι]να σφο̣δ̣ρὰν
30ἐσ[τερη]μένον [τοῦ] ἀποστήμα-
το[ς πε]φυκό[τ]ος [ἐ]πὶ πολὺ καθαι-
ρεῖν τ̣ὰ μεγ̣έ̣θη, [πο]λλαπλασίο-
νά τ' [εἶν]α̣ι τοῦ φα[ινο]μένου, καὶ ταύ-
τηι ἐ[ξα]λλάττ[ειν] πάντων τῶν
35παρ' [ἡ]μῖν φαιν̣[ομ]έ̣νων, ὡς τὴν
σιδηρῖτιν λίθ[ον ἁ]πάντων δι[α-]
φέρ̣[ουσ]αν ἐπισπᾶσθαι μόνην
[τὸν σίδηρο]ν. οὕτως δὲ κεινῶν
column 10P.Herc. 1065 col. 10
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

τὸν ἡμέτερον λόγον αὐτὸς ὑπὲρ
τ̣οῦ μέγαν εἶναι τὸν ἥλιον κατὰ
τ̣ὸ ὑποκείμενον τοι[α]ύτηι χρᾶ-
τ̣αι σημειώσει· τὰ παρ' ἡμῖν ὅ-
5[σ]α βραδείας ποιεῖται τὰς παρὰ τὰ
ἐπιπροσθετοῦντ' ἐκ[φ]άσεις ἤτοι
[π]αρὰ τὸ βραδέω[ς] κιν̣εῖσθαι [π]ά-
σχει τοῦτο ἢ παρὰ τὸ μ̣εγάλα
σφοδρ' ἔχειν τὰ [μ]εγ[έ]θη· καὶ τὸν
10ἥλιον οὖ\ν/ ἀναγκαῖ[ον], ἐπεὶ βρα-
δέως ἐκφαίνεται, τ[ῶ]ν δυεῖν πε-
πονθένα[ι] θ̣ἄτερον· [κ]α̣ὶ βραδέ-
[ω]ς μὲν οὐ κ̣[ι]νεῖται [δή]που, κα-
[θὼ]ς ἐν δώ[δεχ'] ὥραις τ̣[ὴν] ἀπ' ἀνα̣-
15τολῆ[ς εἰς δύ]σιν [ὁδὸν ἀ]νύει, [δι-]
άστημ̣[α μέ]γα τ[οῦτο συ]ν̣εχῶ̣[ς].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ΟΥΝ[⁦ -ca.?- ⁩]Ν τι δ[ιὰ τὰ]ς δια[στά-]
[σεις μεταβ]λητ[ὸν] ὁρῶντι [⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝΕΥΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ ἐστίν, ὡς κ[αὶ ὁ]
[λ]όγος αὐτοῦ κατὰ τὴν ὁμοιότη-
τα τὴν πρὸς τὰ παρ' ἡμῖν ἐρευ-
[ν]ώμενος ὁμοίως ἀνατραπή-
σ̣ετ̣' ε[ἴ]πε[ρ] οὐκ ἔστ[ιν ὁ] κατὰ τὴ[ν]
25ὁμοιότη̣τα τρόπος ἀναγκα-
[στι]κό[ς]. ἔστω γὰρ τὰ π[α]ρ' ἡμῖν τὰς
ἐκ[φ]ά̣σ̣εις ποιούμε[να βρα]δεί-
ας ἢ κινεῖσθαι βρα[δέως ἢ μ]εγά-
[λα]ις κεχρῆσθαι χ̣[ώραις]. [ἀ]λ-
30λ̣ὰ τίς ἀνάγκη κα[ὶ τὸ]ν ἥλ[ι]ον βρα-
δέως παρεξιόντα̣ [δ]ιὰ τὰς αἰτί-
α̣ς̣ ταύτας τοῦτο π[ᾶσ]χ̣ειν; ἐκποι-
εῖ γὰρ παρ' ἄλλην ἰδί[αν] καὶ διαλλάτ-
του̣σαν τῶν παρ' ἡμ[ῖ]ν. οὐ γὰρ αὖ
35[π]άντα μὲν τὰ παρ' [ἡ]μ̣ῖν τὰς χρό-
ας τρανεῖς ἔχοντα [φ]αινομένας
[ἰ]δ̣ία̣ν̣ δ̣ύναται λαμ[β]άνειν πα-
[ραλλαγ]ὴν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ τοὔ -
column 11P.Herc. 1065 col. 11
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

λαττον, ὁ δ' ἥλιος οὐκ ἴσχει τὴν ἰδι-
ότητα τὴν τοιαύτην; οὐχὶ δὲ
κα[ὶ] τὰ παρ' ἡμῖν ἐκφα[ι]νόμε-
να παρὰ τὰς δύ' αἰτίας δυ[νήσε-]
5ται τοῦτο πάσχειν, ὁ δ' ἥλιος οὐ
διὰ ταύτας ἀλλὰ δι' ἄλλην ἐξηλ-
λαγ̣μένην τῶν π̣αρ' ἡμ̣ῖν ἀδυ-
να[τ]ήσει τὸ συνβαῖνο[ν] ἴσχε[ι]ν;
οὐδὲ τὸ τῶν λίθων μόνην
10τὴν μαγν[ῆτι]ν ἕλκ[ει]ν τὸν σί-
δηρον ἐνδε[ίκνυ]ται τὴν ἡμετέ-
ραν σημείωσ[ιν] οὐκ ἀναγκαστι-
κήν. οὐχὶ δὲ [διὰ] τὴν ὑπὸ Διονυ-
σίου προενη̣[νε]γμένη ἀνά-
15τρεψ[ιν ⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΑΙ [⁦ -ca.?- ⁩]ΕΤΑΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩
τούτου ΓΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΘΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΥ [⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν ἄλ[λων ⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ]
κατὰ τὴ̣[ν ὁ]μοιότη[τα] τρό[πος τῆς]
σημε[ιώσεως ἀνα]ι̣ρεθήσεται.
20πρ̣ὸς π[ᾶν γὰρ τὸ] τῆς ἀντιρρή[σεως]
[ὑ]περφυῶ̣ς̣ ὡ̣[ς ἁ]ρμόττον, ὡς [καθ' ὁ-]
[μ]οιότητα μᾶ[λλ]ον ἢ κατὰ τὴν <ἀνα>-
[σκε]υ̣ήν̣· ἡ δὲ μετάβασις ἀναγκα-
[στικωτέρ]α δοκοῦ[σ'] εἶναι μηδὲ
25τ[αύτη]ι ἀναγκά[ζε]ται τοῖς βεβαι-
ο[ῦσιν] τὸ [ἀνασκευα]στικήν. καὶ
μ[ὴν τοὺς λόγους αὐ]τοῦ [γ'] εὐαπο-
λύτους εἶναι τοῖς ἐ[ρευν]ω-
μένοις συμβέβηκε[ν]. [οἱ μ]ὲν
30γ[ὰ]ρ πρῶτοι δύο τὴν [αὐ]τὴν δύ-
ναμιν ἔχοντες ὡσ[αύ]τως δι-
ακόπτονται. τιθεμ̣[έ]νου γὰρ
τοῦτό τε ἀληθεύ[εσθα]ι, τὸ εἰ τὸ
πρῶτον τὸ δεύτε[ρο]ν, ὅταν ἀ-
35ληθὲς ἦι τὸ εἰ μὴ τ[ὸ δ]εύτερον
[οὐ]δὲ τὸ πρῶτον, οὐ [κα]τὰ τοῦτο
[συν]άγεται τὸ μόνον εἶναι τὸν
[κατὰ τ]ὴν ἀνασκευὴν τρό -
column 12P.Herc. 1065 col. 12
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

πον ἀναγκαστικόν. τὸ γὰρ εἰ μὴ
τὸ δεύτερον οὐδὲ τὸ πρῶτον ἀ-
ληθὲς [γ]ίνεται ποτὲ μὲν παρό-
σον τοῦ δευτέρου καθ' ὑπόθεσιν {σθ}
5ἀνασκευασθέντος, παρ' αὐτὴν
τὴν ἀνασκευὴν αὐτοῦ καὶ τὸ πρῶ-
τον ἀναιρεῖται, καθάπερ [ἔ]χει
καὶ ἐπὶ τοῦ εἰ ἔστι κίνησ[ις] ἔστιν
κενόν· ἀναιρεθέντος γὰ[ρ] καθ' ὑ-
10πόθεσιν τοῦ κενοῦ, παρὰ ψιλὴν
τὴν ἀναίρεσιν [αὐτ]οῦ καὶ ἡ κί-
νησις ἀναιρεθή[σεθ'], ὥστ' εἰς τὸ
κατ' ἀνασκευὴ[ν γέν]ος ἐναρμότ-
τειν τὸ τοιοῦτ[ο· ποτὲ] δ' οὐχ οὕ-
15τως ἀλλὰ παρ̣' [αὐτὸ τὸ μὴ] δύνα-
[σ]θαι τὸ μὲν π̣[ρῶτο]ν ὑπά̣[ρχ]ον <ν>ο-
[εῖν] ἢ τοιοῦτον [ὑπάρ]χον τὸ δὲ
[δ]εύτε̣ρ[ον] μὴ [ὑπά]ρχον ἢ μ[ὴ] το[ι-]
οῦτον, ο[ἷο]ν̣ ε[ἰ] Π[λά]των ἐστὶν ἄν-
20[θρωπος], καὶ Σω̣κ[ράτ]ης ἐστὶν ἄν-
[θρ]ωπ̣[ος]· τούτου γὰρ ἀληθοῦς
ὄντ[ος ἀλη]θὲς [γ]ίνετα[ι] καὶ τὸ
εἰ Σωκ̣ρά̣τ[η]ς οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος,
οὐδὲ Π[λάτ]ων ἐστὶν ἄνθρωπος,
25οὐχὶ [τ]ῶι τ[ῆι] Σωκράτους ἀναιρέ-
σει συνανασκευ[ά]ζεσθα[ι] τὸν Πλά-
τωνα̣, ἀλλὰ τῶι μ̣ὴ δυν[α]τ[ὸν]
εἶναι τὸν μὲν Σω[κ]ράτη[ν εἶναι]
οὐκ ἄν̣θρω[πον, τ]ὸν δὲ Π̣[λάτω-]
30να ἄνθρωπον, [ὃ] δὴ τοῦ κ[αθ'] ὁμοι-
ότητ[α] ἔχεται τ[ρό]που. [δι]όπερ
οὔ[θ' ὁ π]ρῶτος οὔθ' ὁ δεύτ[ερ]ο̣ς λό-
γος συνάγει τὸ τὸν καθ' [ὁ]μοιότη-
τα τρόπον τῆς σημει[ώ]σ[ε]ως
35μὴ προσφέρεσθαι τὴν ἀ̣νάγ-
κην. οὐδ' ὁ τρίτος δὲ [τ]οῦτο
παρί[σ]τησιν, ἐπειδὴ κακῶς ἀ-
ξιο̣[ῖ] τὰ τῆς ὁμοιότητος εἰδι -
column 13P.Herc. 1065 col. 13
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

κὰ μὴ ἔχειν τὸ ἀναγκαστικόν. οὐ
γὰρ ἀφ' ἧς ἔτυχεν κοινότητος
ἐφ' ἣν ἔτυχε κοινότητα μετα-
β\α/τέον ἐστίν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς οὐ-
5δὲν εἰς τοὐναντίον αἴθυγμα
παραδιδούσης οὐδ' ἐπισπασμὸν
ἀντιπίπτοντα [το]ῖς ἐναργ[έ]σιν
προσφερομένης. τί γὰρ ὅμοιόν
ἐστιν ἐκ τοῦ τοὺς παρ' ἡμῖν ἀπο-
10κεφαλιζομένου̣ς ἅ̣παντας τε-
λευτᾶν καὶ μὴ φυ[ο]μένας ἴσχειν
κεφαλὰς σημειο[ῦσ]θαι περὶ τοῦ
καὶ τοὺς ὁπουδ[ήπο]τ' ἀνθρώπους
ἀποκεφαλιζομένους ταῦτα
15πείσεσθαι, κἀκ [τοῦ] παρ̣' [ἡ]μῖν
[ῥοι]ὰς ἢ συκᾶς εἶν̣[αι] καταξ̣ιοῦν
[τὸ] π[α]νταχοῦ̣ [τ]α[ύτ]ας ὑπάρχε[ι]ν;
[⁦ -ca.?- ⁩]ΘΡΩ[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΝΑΓ[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΜΙΝΠ[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΣΕΛ[⁦ -ca.?- ⁩
20[⁦ -ca.?- ⁩]Σ φυ[ο]μ̣έν̣ας οὐδὲ κατὰ
[⁦ -ca.?- ⁩]Α [⁦ -ca.?- ⁩] πάνθ' ὑπαρ-
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ τὰ [ἐ]κ τ[αὐ]τοῦ γ̣ένους
ΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩] κα̣[ὶ φ]ύσεσιν καὶ χρό-
αις καὶ σ̣[χ]ή̣μασι [καὶ] μεγέθεσι
25καὶ τοῖς [ἄλ]λοις̣ ἰδιώμασιν, ὥσ-
τ' οὐκ ἐνδείκνυτ[α]ι τὸν [κα]θ̣' ὁ-
μοιότητα τρόπον οὐκ ἀναγ-
καστικ̣ὸν ὁ λόγος, ἀ̣λλ' εἰκ[αῖ]ος
καὶ ὑπὸ τῶν ἔργων ἐλεγχό[μ]ε-
30νος καὶ οὐδ' αὐτὴν τὴν ὁμ̣[ο]ιό-
τητα καὶ διαφορὰν τὴν ἐ[ν τ]οῖς
φαινομένοις ἐπιλογιζό[με]νος,
εἰ μὴ ῥητέον· ἐπειδήπερ [ἰ]ό̣νθους
ὁρῶμεν ἐκθλειβομένο[υς] καὶ
35πάλιν ἄλλους ἐν τοῖς αὐ[τ]οῖς τό-
ποις γεννωμένο\υ/ς, δισ[τ]ά̣σειν
μή ποτ̣ε καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦτο
πάσχ[ου]σι, καὶ ἐπειδήπερ ὄνυ -
column 14P.Herc. 1065 col. 14
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

χες ἀφαιρούμενοι πάλι φύο[ν]ται,
μὴ καὶ κεφαλαί. καὶ μὴν ἀσύνα-
κ̣τός ἐστιν καὶ ὁ διὰ τοῦ κοινοῦ καὶ
ἰ̣δίου σημείου συνκείμενος. οὐ γὰρ
5ἀναγκαῖον, ἐπεὶ τὸ κοινὸν ση-
μεῖον καὶ ὄντος τοῦ ἀδήλου καὶ
μὴ ὄντος ὑπάρχει, τὸ δ' ἴδιον [ὑ-]
πάρχοντος μὲν [ἔ]στιν, οὐκ \ὄν/τ[ος]
δ' οὐχ ὑπάρχει, διὰ τοῦτο πᾶν ἴδ[ι-]
10ον σημεῖον εἶναι κατ' ἀνασκ[ευ-]
ήν· ἀλλ' ἐὰν μὲν παρ' αὐτὴν <τὴν> τἀφα-
νοῦς ἄρσιν α<ἴ>ρηται τὸ ἐναργές,
κατ' ἀνασκευὴν εἶναι τὴν σημεί-
ωσιν, ἐὰν δὲ μὴ παρὰ τοῦτο κ[α-]
15[τ' ἄλλο]ν δὲ τρόπον μὴ δ[ύν]η-
[ται τὸ] μ̣ὲν [ὑπ]άρχειν τὸ δὲ [μὴ]
[ὑπάρχ]ει[ν, οἷ]ον ὅταν ἀδιανόητο[ν]
[ἦι τὸ μὲν ἐ]ναργ[ὲς] εἶναι ἢ τοιοῦτ' [εἶ-]
[ναι τὸ δ' ἄδ]ηλον μὴ ὑπάρχειν,
20[οὐχὶ κατ'] ἀ̣νασκευήν ἐστιν τ[ὸ τοι-]
ο[ῦτ' ἀλ]λὰ καθ' ὁμοιότητα,
καθ' [ἣν οὐ δύ]ναται τὸ μὲν ἐνα[ρ-]
γὲς ὑπ[ά]ρ[χει]ν̣ νοεῖσθ' ἢ τοιοῦτο νο-
εῖσθαι τὸ [δ' ἄδ]ηλον μὴ ὑπάρχειν
25ἢ μὴ τοιο[ῦ]τον, ὥσπερ οὐ δύν̣[ατ]αι
νοεῖσθ' Ἐπίκ̣ουρος μὲν ἄνθρω[π]ο̣ς
Μητρόδωρος δ' οὐκ ἄνθρωπ[ος].
[ἀ]σθενὴς δὲ καὶ ὁ διὰ τῶν μ[ο-]
ναχῶν συλλογισμός. οὐδε[ὶς]
30γὰρ ἡμῶν τὰ τοιαῦτ' ἀναιρεῖ [τ]ῶν
ἰδιωμάτων, οὐδ' ὁ κατὰ τὴν ὁ[μο]ι-
ότητα γίνεται τρόπος οὐκ ἀ[ναγ-]
καστικὸς ἕνεκα τοῦ λίθων ἓ[ν] γέ-
νος ἐπισπᾶσθαι τὸν σίδηρον̣· [κ]αὶ
35γὰρ ἥλιος εἷς ἐστιν ἐν τῶι κ[ό]σ-
μωι καὶ σηλήνη, καὶ πλῆθο[ς] λ̣ί-
θων ὑπάρχον ἰδιότητ' ἔχε̣ι κα-
θ' ἕκαστον γένος οἵαν τῶν ἄλ-
λων οὐ[δὲ] ἕν. εἰ μὲν οὖν ὁμοί -
column 15P.Herc. 1065 col. 15
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

ω[ν ὄ]ντων τῶν ἄλλων λίθων
μᾶ[λ]λον δὲ καὶ ἀπαραλλάκτων,
ὅσαι τὸν σίδηρον ἐπισπῶνται
τινὲς μὲν [το]ῦ̣τ' ἐποίουν, τινὲς
5δ' οὐκ ἐποίουν, ἐσαλεύετ' ἂν ἡ κα-
τὰ τὸ ὅμοιον μετάβασις. ἐπεὶ
δὲ τοῦτο μὲν οὐ γίνεται, πολ-
λῶν δ' ὄ̣ντων ἰδιωμάτων καὶ
πολλὴν διαφορὰν προσφερομέ-
10νων ἔστιν τις ἰδιότης καὶ τοι-
αύτη, πολὺ πρότερον καὶ φύσιν ἰ-
δίαν τῆς λίθου προσφερομένης,
κατ' οὐδὲ ἓν κινεῖται. [τ]ό τε μόνο[ν]
τῶν τετ[ρ]α̣γώνων ἀρ̣[ιθ]μῶν
15τὸν τέτ[τ]α̣ρ' ἐπ[ὶ] τέττ[αρ]α τῶι ἐ[μ-]
[βαδῶι τὴ]ν περίμετρον ἴση[ν ἔ-]
[χειν οὐδὲν] ἐμποδ[ίζει] πρὸς
[τὸ σημειοῦ]σθαί τινα διὰ τῆς
[ὁμοιότητος]· αὐτοὶ γὰρ οἱ τετρά-
20[γωνοι ἀριθμοὶ] πάντες ἐκ πείρας
[βεβασανισμένοι] ταύτην αὐ-
τὴ[ν τὴν διαφο]ρὰν ἐν αὑτοῖς
ὑπά[ρχο]υσ[αν π]αρέδειξαν, ὥσ-
τε τὸν ἀν[αιροῦ]ντ' αὐτὴν μά-
25χεσθαι τοῖς ἐνα[ρ]γ[έ]σι. γελοῖον δ' ἐ-
στὶν ἐκ τῆς ἐναρ̣γείας σημειού-
μενον περ̣ὶ τῶν ἀδήλων [μά-]
[χε]σθαι τῆ[ι ἐ]ναργείαι. παραδε-
[δ]ωκυίας [δ'] ἅπαξ αὐτῆς τετρ[ά-]
30γωνον ἀριθμὸν τοιοῦτον ὁ σ[η-]
μειούμενος ἐκ τῶν παρ' ἡμ[ῖν]
τοιούτω[ν] ἀριθμῶν καὶ πε[ρὶ]
τῶν ἐν τ[οῖ]ς ἀπείροις κόσμο[ις],
ὅτι καὶ πᾶς ὁ τέτταρ' ἐ[πὶ] τέ[ττ]α-
35ρα τὴν περίμετρον ἴσην ἔχ[ει]
τῶι ἐμβαδῶι, καλῶς σημε[ι]ώ-
σεται, κατα[κ]λείων εἰς ἀδιανό-
ητον τ̣[ὸ τοὺς] μὲν παρ' ἡμῖν τοι-
ούτους [εἶν]αι, τοὺς δ' ἀλλαχῆ μὴ
column 16P.Herc. 1065 col. 16
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

τοιο[ύ]τους. [εὖ] λέγ̣εται δὲ ἃ [ἄ]ρτι λέγει
καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τῶν σπανίων, εἰ
καὶ δαψιλῆ συνεῦρεν̣ ψευδολογί-
αν. οὐ προσάγει μέντοι γ' οὐδ' ὁ
5συνεχής. ὅταν γὰρ μεταβαίνω-
μεν ἀπὸ τοῦ [τ]οὺς παρ' ἡμῖν ἀν-
θρώπους θνητοὺς εἶναι καὶ ση-
μειώμεθα̣ περὶ τοῦ καὶ τοὺς ὁπου-
δήποτ' ἀνθρώπους θνητοὺς ὑ-
10πάρχειν, οὔτε τοῦτ̣ο [προ]ϋφισ[τά-]
μεθα, τὸ καὶ κατὰ τὸ θνητοὺς
εἶναι τοὺς ἀνθρώπους ὑπὲρ ὧν
σημειούμεθ̣' ἐοικέναι τοῖς πα-
ρ' ἡμῖν, οὔτε τὸ κατ[ὰ μ]ὲν τἆλ-
15λ' ἐοικέναι κατὰ δ[ὲ τὸ] θνητοὺς
[εἶν]αι \[δ]ιαφέρει̣ν̣/, ἀλλὰ κοινῶς̣ [ἐκ τ]ο̣ῦ̣ τοὺ[ς]
[παρ'] ἡμῖν ἀν[θ]ρώπο[υς πά]ντας καὶ
κ[ατὰ τὸ θνητοὺς εἶναι π]αραπλη-
σ[ίους ὑπάρχειν ση]μ̣ειού-
20με[θα καὶ ὅλως τ]ο̣[ὺς ἀνθρ]ώπους̣
πάν[τας εἶναι θανάτου δ]εκτι-
κούς, μ̣[ηδενὸς εἰς τοὐνα]ντί-
ον ἀντι[πίπτοντος μη]δ' ἕω̣ς ἴχνο̣υς
ἐπισπωμ[ένου π]ρὸ[ς] τ̣ὸ̣ τελευ-
25τῆς αὐτοὺς [ἀ]δέκτου[ς] ε̣ἶνα̣ι, κα-
τὰ τὴν ὁμο[ι]ότητα ταύτην
[π]ροκαλούμενοι κα[ὶ κατ]ὰ τοῦ-
[τ' αὐ]τοὺς ὁ[μο]ίους ἀποφαίνε-
[σ]θα̣ι τοῖς πα[ρ'] ἡμῖν. ἠγνοῆσθ[αι]
30δὲ συμβαίνει καὶ τὸν παρακε[ί-]
μενον. ὁ γὰρ μεταβαίνων [ἀ-]
πὸ τῶν παρ' ἡμῖν καὶ συλλογ[ι-]
ζόμενος περὶ τῶν ὁπουδ[ή-]
ποτ' ἀνθρώπων, ὅτι εἰσὶν θν[η-]
35τοί, τῶι καὶ τοὺς καθ' ἱστορίαν [γε-]
γονότας καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν [πεῖ-]
ραν πε[π]τωκ̣ότας ἀνθρώπους
πάντας ε[ἶναι] θνητούς, εἰς τοὐ -
column 17P.Herc. 1065 col. 17
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

ναντίον μηδενὸς ἀνθέλκον-
τος, κατὰ τὴν ὁμοιότητα σημε[ι-]
οῦται, καὶ τὸ τοὺς παρ' ἡμῖν ἀν-
θρώπους ἧι ἄ[ν]θρωποί εἰσιν εἶ-
5ναι θνητούς, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῶι
σὺν τούτωι τοὺς ἀνθρώπους ἀν-
θρώπους ὑπά̣ρχειν, αὐτῶι τού-
τωι διαβεβα[ι]οῦται. τ[ῶν] δὲ κατὰ
τὴν ἀνασκε[υ]ὴν τρό[π]ωι [τε καὶ]
10ὁδῶι φιλοσοφούντων οὐδε[ὶς]
κατασκευάζει τὸ τοιοῦτον. καὶ
οὐ διὰ τοῦτο τοὺς Ἀκρο̣θ̣ωΐτας ὀ-
λιγοχρονίου[ς] εἶναι φή̣σομεν, [δι-]
ὰ τὸ τοὺς παρ' ἡμῖν ὀλιγοχρον[ί-]
15[ους ὑπ]άρχειν. ο[ἱ] μὲν οἰ[κ]οῦντε[ς]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ τοὺς [πα]νταχῆ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩πα]ραπλη-
σ[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΥ[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ] γὰρ οἱ
π[αρ' ἡμῖν ἄν]θρωπο[ι π]ολὺ διαλ-
20λάτ[τοντες ὁρῶ]ντα[ι κ]α̣τὰ πο-
λυ{ν}χρ[ο]ν̣ιότη̣τα καὶ ὀ̣[λιγο]χρο-
νιότητα παρ[ὰ] χώρας κ[αὶ τό]που[ς],
ὥστ' ἀπαράδεκτον [οὐ]χὶ̣ τό
τινας ὑπερεκπείπτον[τ]ας εἶ-
25ναι μακροβιοτείαι, καὶ ταῦτ' οὐ-
δὲ πολλῶι παραλλάττουσα̣ν
ἡμῶν ἐχόντων ἐνίων ὡς οὐ-
δὲ τῶν Ἀκροθωϊτῶν. οὐχ ὑγ[ιὴς]
δὲ λόγος ἐστὶν οὐδ' ὁ παρακε[ί-]
30μενος. οὐ γὰρ εἰ ἐπί τινων ἱκν[ού-]
μενός ἐστ[ι]ν ὁ κατὰ τὴν ὁμο[ι-]
ότητ\α/ τρόπος περιοδευόντ[ων]
ἡμῶν τῶι ἐπιλογισμῶι δεό[ν-]
τω[ς τ]ὰς ὁμοιότητας, διὰ τοῦ[το]
35καὶ ἀ̣φ̣' ὧν ἔτυχε κοινοτήτω[ν]
σημειωτέον περὶ ὧν ἔτυχε[ν].
εὐθέως γὰρ [τ]ὰ παρ' ἡμῖν σώμα-
τα [ο]ὐχ ἧι σώματ' ἐστὶν φθαρτά
column 18P.Herc. 1065 col. 18
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

ἐστιν ἀλλ' ἧι φύσεως ἠναντιωμέ-
νης τῆι σωματικῆι καὶ εἰκτικῆς
μετείληφεν. ὁμοίως δὲ χρώμα-
τ' ἔχει τὰ παρ' ἡμῖν σώματα οὐ-
5χ ἧι σώματ' ἐστίν· τὰ γὰρ ἁπτὰ
καθὸ μὲν ἀντιτυπεῖ τ̣ὴν ἁφὴν
σώματ' ἐστίν, καθὸ δ' ἁπτά ἐστιν
οὐδεμίαν ἐμφαίνει χ̣ρόαν. τὰ
γοῦν ἐν τῶι σκ̣ότει χρ̣ό̣[α]ν μὲν [οὐ-]
10κ ἔχει, σώματα δ' ἐστί[ν]. ὅθε̣[ν ἀπ]ὸ
μὲν τούτων οὐ σημε[ιο]ύμεθα
περὶ τῶν πάντων σ[ω]μάτων, ἀ-
πὸ δ' ἄλλων ὁμοιοτ[ήτ]ων οὐ κω-
λυθησόμε[θ]α τῆ[ι κατὰ] τ̣ὸ ὅμοιον
15μ̣ε[ταβ]άσε[ι] χρώ[μενοι] δεόντως
σημειοῦσθ[αι]. [αὐ]τ[όθεν] δ' ἐλαφ[ρός]
[ἐ]στιν ὁ ΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΣ. ἀπὸ
[γὰρ τῶν μάλιστα συν]εγγιζόν-
τ[ων καὶ ἀπὸ τῶν ὡς] ἔνι μάλ{λ}ι-
20σθ' ὁμ[ο]ιοτάτων με[ταβα]τέον, καὶ
οὐ τ[αῖς] ἐπ̣[άν]ω χρησ[τέ]ον κοινό-
τησ[ι, τ]ὰς [μά]λιστα κ[ατ]αλλήλ̣[ου]ς
παρέντας· οἷον ἀπὸ [τ]ῶνδε [τ]ῶ̣ν
κατὰ μέρο[ς] ἀνθρώπ[ω]ν ἐπὶ τοὺς
25μάλιστα τούτοις ὁμ̣ο̣ίους, ἀ-
πὸ δὲ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ-
[π]ων ἐπὶ τὸ γένος τούτων ὅπ[ερ]
[τ]ῶι συνόλωι γένει παρακολ[ο]υ-
θ[ε]ῖ, μηδενὸς εἰς τοὐναντί[ο]ν̣
30μηδ' ἕως αἰθύγματος ἀ̣νθέ[λ-]
κοντος, ἀπὸ δὲ τῶν τοιῶνδ[ε]
ζώιων ἐπὶ τὰ μάλιστα τούτ[ο]ις
ἐοικότα, ἀπὸ δὲ τοῦ γένους ἐπὶ
τὰ περὶ τὸ γένος, ἀπὸ δὲ τοῦ [τ]οι-
35οῦδε σώματος ἐπὶ τὸ τοιόνδ̣ε,
καὶ ἀπὸ τοῦ γενικοῦ ἐπὶ τὸ γ̣ενι-
[κ]όν, καὶ [ἀπ]ὸ τοῦ ὄντος τοῦ τοιοῦ-
[δ' ἐπὶ τ]ὰ μάλιστ' ἐοικότα, ἀπὸ
column 19P.Herc. 1065 col. 19
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

δὲ τοῦ γενικοῦ καὶ πλείστοις ὄν-
τος παρακολουθοῦντος, οὗ χω-
ρὶς οὐδὲ νοῆσαι δυνάμεθα τὸ
κοινῶς ὄν, ἐπὶ τὸ γενικόν. ἡμῖν
5μὲν οὖν δ[ι]αλεγόμενος ὁ Ζήνων
καὶ λόγους τῶν ἀντιδοξαζόν-
των τοὺς ἐκκειμένους προεφέ-
ρετο καὶ τοιαύταις ἀπαντήσεσι
πρὸς αὐτοὺς ἐχρῆτο· Βρόμιος δὲ
10τοιαῦτ' ἔφασκε πιστώματ' [αὐτ]ῶν
καὶ συναντήματ' ἐκτίθεσθαι.
πῶς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπὶ
τἀφανῆ{ι} μεταβήσηι; πότερον
τὰ φανερ[ὰ] π̣[αντ' ἐκ]περιελθὼν
15ἤ{ι} τινα τούτω[ν]; εἴτε γὰρ τὸ πρό-
[τ]ερον, οὐ δυνατὸν̣ γ̣ενέσθαι τοῦ-
[τ]ο· εἴτε τὸ δ[εύ]τερ[ον], οὐδεὶς μὴ
[ποιῆται σ]υντρεχό[ντων] τινῶν [τὴ]ν
[τῶν σημείων σ]ύντ[αξ]ιν. ἐπεί
20τ[ε τῶν ἀέρω]ν εἰσὶν [πα]ραλλαγαὶ
καὶ τ[ρ]ο̣[φῶ]ν καὶ σ[υστ]άσεων φυ-
σικῶν, πό̣θεν ο̣ὖ̣[ν οὐκ ἂ]ν εἴησ[α]ν
παρὰ [τ]αῦ[τ]ά τινες καὶ ἄτρω[τοι]
καὶ τοιαύτας ἄλλας ἐπιφερ[ό-]
25μενοι διαφοράς; ἤτοι τε ἀπὸ
τῶν προσφερομένων φύσιν
καὶ δύναμιν ἀπαράλλακτον
ποιήσει τὴν μετάβασιν ἢ ἀπ[ὸ]
τῶν οὐχ ὁμοίας ἐχόντω[ν];
30τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπαραλλ[άκτ]ω[ν]
ὁρμᾶσθα[ι] τὸ σημειῶδες ο̣[ὐ]κ ἴ[σ-]
χει· μόνον γὰρ ἀριθμῶι διαλλά-
ξει. τὸ δ' ἀπὸ τῶν μὴ τοιού[τ]ων
μεταβαίνειν πιστὸν οὐκ ἔ[σ]τα[ι]
35διὰ τὴν προσοῦσαν παραλ[λ]α-
γήν. ἔτι [τε] ἤτοι τἀπεριφ[ανῆ] σ̣υ̣ν-
ενπεριλαβὼ{με}ν ἐρεῖς· ἐπεὶ πάν-
τες εἰσὶν [ἄ]νθρωποι τοῖς παρ' ἡ-
μῖν ὅμοιοι καὶ [κ]α̣θό εἰσιν θνη -
column 20P.Herc. 1065 col. 20
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

τοί, θνητοὺς εἶναι δεῖ πάντας
ἀνθρώπους. ἢ τοῦτο παραλείπων
οὐ μὴ προβῆ<ι>ς κατὰ τὸν συλλο-
γισμόν. εἴ τε αὐτὸ τὸ ἄδηλον
5ἔχει τινὰς ἰδιότητας ὡς πρὸς
τὸ φανερὸν ἐ[πι]βαλλόμενον,
πῶς ὀρθῶς ἐπ̣[οί]ση<ι>, τοῖς κατά
τ̣ι διαλλ[άττο]υσιν τὰ παρα-
πλήσια συ[ν]ά[πτ]ων συνπτώ-
10ματα; ἐξέ[θηκε δ]ὲ κα[ὶ τ]ὸν ἐκ τῆς
μονογενεία[ς λόγον] καὶ τὸ<ν> πα-
ραφέροντα ὡ̣[ς τὰ] κατ' ἄλλον τρό-
πον διαλλάτ[τ]ο[ν]τα σαλεύειν
τὰς κατὰ τὴν [ὁμοι]ότητα σημει-
15ώσεις, ὧν ἐστ[ιν τ]ό τινα τὰ βόει-
α κρέα ῥᾶ[ιον πέττε]ιν ἢ̣ τ̣ὰ δο-
κοῦντα π̣ο̣λ̣[ὺ τούτ]ων εὐκατέ̣[ρ-]
[γασ]τ' εἶνα[ι μᾶλλον]· ὅθεν ὡ[ς] οὐχὶ
[πιστ]ῶ̣ν ὄν[των π]ερὶ τὰ πράγμ̣[α-]
20[θ' ἡμῖν, β]εβα̣[ίως τῶ]ν ὁμοίων κα-
[τείπομεν τὰς διαφ]οράς. οὐχὶ κα-
[θόσον διαφέρει το]ῦ φανεροῦ τἀ-
φ̣α̣νές, καὶ π[αρακ]ρούειν ἡμᾶς
{ε}αὐ̣τοὺς θέλο[μεν], ε̣ἰ δὴ τὰ παρ' ἡ-
25μῖν ζῶια πά[ντ]α λ̣έγοντες εἶ-
ναι φθαρτὰ τ[οὺς] θεοὺς ἀφθάρτους
ὑπάρχειν λέ[γο]μεν, καὶ πά[ντων]
γενητῶν κα[ὶ φθ]αρτῶν ὄν̣τω[ν]
τὰς τῶν ὅλω[ν ἀ]ρχὰς ἀγ[ε]νήτ[ο]υς
30εἶναι καὶ ἀφθ[άρ]τους ἀ[ξιο]ῦ[μεν];
ὧν πρὸς μὲν [τ]ὸ̣ πρῶτον ἐροῦ-
μεν, φησίν, ὡ[ς] οὔτε πά[ν]τα ἀ-
ναγκαῖά ἐστι[ν ἐ]κπεριε[λ]θεῖν τὰ
φαινόμενα [παρ' ἡ]μῖν οὔ[τ]ε μὴν
35οἷς ἔτυχεν ἐντ[υχ]εῖν, ἀλ[λὰ] πολ-
λοῖς ὁμογενέσι καὶ ποικίλοις, ὥσ-
τ' ἐκ τῆς τούτοις περιπτώσεως
καὶ τῆς ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἱστο-
ρίας τὸ συνεδρεῦον ἀχωρίστως
column 21P.Herc. 1065 col. 21
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

ἑκάστωι τῶν κατὰ μέρος λαβόν-
τας, ἀπὸ τούτων μεταβαίνειν
ἐπὶ τἆλλα πάντα. εἰ γὰρ καὶ τἆλ-
λα μὲν διαφέροντες ὅμοιον εἰ-
5πεῖν ἄνθρω[π]οι πρὸς ἀλλήλους
εὑρίσκονται, κατὰ δὲ τοῦτο δι[α-]
φορὰν οὐκ ἔχοντες [τ]εθεώρην-
ται, ἆρά γ' ἐφ' οἷς ἐνεκ[υ]ρήσαμεν
καὶ ὑπὲρ ὧν ἱστορήσαμεν πῶς
10οὐ φήσομ[ε]ν θαρροῦντες ἅπαν-
τας εἶναι γήρως καὶ νόσου δεκτι-
κούς; τοῦ[τ]ο [δ'] ὅταν ληφθῆι καὶ
πρὸς τοὐ[ν]αν[τ]ίον μ[η]δὲν ἀν-
τιπίπτη[ι, ψευδ]ολογεῖν φήσομεν
15τοὺς λέγο[ντα]ς· ἄνθρ[ω]ποί τ' ἄτρω-
[το]ι̣ ἔ[σα]ν. [π]ρὸς δὲ τὸ δεύτε[ρον]
[ἐρ]οῦμε[ν τὴν] μετάβασιν [οὐδὲ]
[ταῖσ]δε κιν[εῖσθ'] ἂν τ[α]ῖς συστ[άσε-]
[σιν, ἀλλὰ] τοια[ύτα]ις κεχρημέν̣ο̣ι̣
20[κατ' ἴ]χνος [τοῦ ξ]ένου καταξιο[ῦν]
τ[ὰ θε]ωρητά, [ἅτ]τ' οὖν ἡμᾶς πρῶ-
τον εἰς τοῦτο προκέκληται. πευ-
σόμεθα δ[ὴ γ]ὰρ ὑπὸ τίνος κινη-
θέντα κα[ὶ ἀπὸ] τίνος ὁρμηθέν-
25τα δ[ι]απορεῖν περὶ οὑδήποτε ἢ
τὴν ἐπιζήτησιν ἀέριον ποιεῖσ-
θαι, χωρὶς [το]ῦ τὸ πάσης κ[ο]ινότη-
τος ἐστερημένον [τῆς πρ]ὸς τὸ
φαινόμεν[ον] ἀδιαν[όητον] εἶναι.
30καὶ περὶ αὐτῶν δ' ἀέ[ρ]ων καὶ πα-
ραλλαγῆς φύσεων [τ]ὸ̣ν αὐτὸν
ποιησόμε[θ]α λόγον, [ο]ὐ̣κ̣ ἐπίπα-
σαν ἐκβάλλ[ο]ντες π̣αραλλαγήν,
καὶ ταῦτα μή τις [ἀπ]αντήσηι
35καὶ ταύτηι δύσκολον, ὥστε δισ-
τάσαι μή ποτε παρὰ̣ τ̣ὰς τοιαύ-
τας διαφοράς εἰσιν [ἄν]θρωποι
σιδήρου φύσιν ἔ[χο]ντες καὶ διὰ τοί -
column 22P.Herc. 1065 col. 22
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

χων πορευόμενοι καθάπερ ἡμεῖς
[δ]ι' ἀέρος. πρὸς δὲ τὸ τρίτον, ὅτι πο-
τὲ μὲν καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαραλλά-
κτων μεταβησόμεθ', ὅταν ἦι τι
5δισταζόμενον τῶν περὶ [αὐ]τὰ
συμβαιν[όν]των, τῶι δὲ τὸ [μὲν ἐ-]
ξ ἐναργεία̣ς καταλαμβάν[ε]σθαι
τὸ δὲ μὴ πρόδηλον εἶναι, [χρ]ησόμε-
θα σημείωι τῶι βλεπομέ[ν]ωι πρὸς
10τὴν παραδοχὴν τοῦ φα[ινο]μέ-
νου· ποτὲ δὲ [ἀπὸ τ]ῶν οὐκ [ἀπ]αραλ-
λάκτων, ἐ[φὸ] καὶ καθὸ μ[ετ]έχει
τῆς αὐτ[ῆς γε] κοινότη[το]ς τῶν
ὁμοίων α̣[ὑτοῖ]ς̣ συμπτωμάτων,
15οἷον ὅταν̣ [τινὰ] μὲν ἀνθρώποις
μ̣[όνο]ι̣ς̣ ἐ̣[οίκ]η<ι>, τινὰ δ' ἐο̣[ικότα τ]ῶ̣[ι θ]ε̣-
ῶ̣ι̣ [ζ]ῶιά ἐστ̣ιν. εὐστόχως ἄ[ρα τ]ῆ̣ι ἐ[κ]
ζώ[ι]ω̣ν μετα̣βάσει χ[ρησόμεθα],
νο[μίζοντες] οὐδὲν [κωλύειν]
20[μὴ τῶι φρονεῖν μ]ὲν ἀνθρ̣[ώποις]
ὡ[μοιωμένον] τὸν θεὸν ὑπ[ά]ρχ[ειν]
δ[ιὰ τὸ τὸν] ἄνθρωπον φρο̣ν[ή-]
σε[ως μόνον τῶν] παρ' ἡμῖν ζώιων
δεκτικ̣[όν, φρ]ονήσεως δὲ χωρὶς
25μ̣[ὴ νοεῖσθ', ἀλλ]ὰ̣ μὴ γεννᾶσθαι
συνεσ[τηκένα]ι̣ δ' ἐκ ψυχῆς καὶ
σώμα[τος· καὶ ἔσ]τ̣α̣ι ζῶιον σὺν
τούτωι [καὶ ἀθ]ά[νατον]. πρὸς
δὲ τὸ [τέταρτο]ν ὡ[ς οὔτε χρ]ὴ πε-
30ρ̣[ι]λαβε̣[ῖν] τὸ μὴ [πρόδη]λον, ὥσ-
τ' εἰπεῖν· ἐπεὶ καὶ [κ]ατὰ τὸ εἶναι
θνητοὶ οἱ ἐν οἱσδ̣ή̣ποτε τόποις
ὄντες ἄνθρωπ[οι] τοῖς παρ' ἡμῖν
εἰσιν ὅμ[οι]οι, δεῖ [π]άντας εἶναι
35θνητούς· [ο]ὔτε μὴν τοὐναν-
τίον τῶι προκειμένωι προλή-
ψομ̣αι, καταντήσω{ι} δὲ διὰ τοῦ
τῶν̣ φαινομένων ἐπιλογισ-
μοῦ [ἐπὶ] τὸ καὶ κατ' αὐτὸ δεῖν τὴν
column 23P.Herc. 1065 col. 23
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

ὁμοιότητα ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ τοῖς
παρ' ἡμῖν ἀνθρώποις τοῦτο παρέ-
πεται τὸ σύμπτωμα, πάντως
ἀξιώσω πᾶσιν ἀνθρώποις τοῦ-
5το παρακολουθεῖν, ἐπιλογισμῶι
συνβιβάζων ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο
δεῖ τὴν ὁμοιότητ' εἶναι. πρὸς
δὲ τ[ἀκ]όλουθον, ὅτι καὶ ἧι διαφέ-
ρει τ̣ὰ ταῖς αἰσθήσεσιν ἄδηλα κα-
10λῶς̣ ὁ σημ[ει]ούμενος τὴν πα-
ραλ[λαγ]ὴν αὐτοῖς ἀποδώσει καὶ
ἧι τ[ὰς κο]ι̣νότητας ἔχει πρὸς [τ]ὰ
φ̣α[νερὰ τ]ούτων οὐ στερήσει, [ὃν]
[τρόπον] δύ̣ναιτ̣' ἂν ἀπὸ τῶν
15[παρ' ἡ]μῖν μεταβα̣ί̣νων πυρῶν
[πρὸς τὸ] καὶ ἐν Η[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΑΛΙ
[⁦ -ca.?- ⁩ πῦ]ρ, δι[ι]σχ[υρίζεσ]θ̣α̣ι̣ ΤΩ
[⁦ -ca.?- ⁩ καθ]όλου εἶν[αι]
[⁦ -ca.?- ⁩ πυ]ρὶ καθ[ὸ] πῦρ [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩ αὐ]χμὸν ΗΣΥΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Σ τὰς καυτι[κὰς]
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν ἑτέρ[ων]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝΑΣΔΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ α]ὐτὰ τ̣[ὰ] φαινόμ[ε-]
25[να, τούτου τοῦ π]αρ[α]λλάγματος
ἐμ̣[ποδίζει ἡ ἀ]π[οτ]αχθεῖσ' ἰδι-
ότ[ης⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν] πυρῶν
κ[αὶ τοῖς παρ' ἡ]μῖ[ν φα]ινομένοις
κ [⁦ -ca.?- ⁩] κά[ε]σθα[ι] χρόν[ους]
30ΗΠΙ[⁦ -ca.?- ⁩] ἂν εἴ[πο]ις δυνάμε-
ων π̣[ολυχ]ρον[ί]ους ἢ ὀλιγο-
χρονίο[υς γινο]μ̣έ̣[να]ς καὶ δ[ιαλ-]
λαττο[ύσας] π̣άσ̣ας· ὥστε τὰς
αὐτὰς οὐσία̣[ς] μ[ήθ' ὁμ]ο̣ί̣ως ὑπὸ
35τῶν κατὰ μέρος κ[άεσθαι, κ]α[ὶ]
πυρῶν τὰ μὲν [εὐαπόσβεσ]τ' εἶ̣-
ναι τὰ δ' οὔ· καὶ πρὸ[ς σκλ]ηροῦ μ[ε-]
ταβολὴν καὶ χρ[οῶν] παραλ-
[λ]αγὰς προσφέρε[ται] τὰ πυρὰ [κα] -
column 24P.Herc. 1065 col. 24
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

[τὰ] τὰς διαφόρους ὕλας· ὅθεν καθὰ
[μὲ]ν̣ ἰδ[ι]ώματα τὰς παραλλαγὰς
καταλείψει τῶν φαινομένων ὁ προσ-
ήκοντα ποιούμενος ἐπιλογισ-
5μόν, καθὰ δὲ <  ̣  ̣  ̣> τὰς πρὸς τὸ φαινό-
μενον διαφυλάξει κοινότητας,
ὧν ἄτερ οὐδὲ νοηθῆναι̣ πυρὸς
ἔχοντα φύσιν ἐστὶ δυνατόν. ὁ
δ' αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρα-
10γμάτων ἐστὶ λόγος. πρὸς δὲ τὸ
πε[ρὶ τ]ῶν̣ μοναχῶν, ὅτι ὁ{υ} καλῶς
σημειο[ύ]μενο[ς κ]αὶ τὰς κοινότ[η-]
τας καὶ τὰς ἰδι[ότ]η̣τας ὀρθῶς κα-
τανενοηκὼς [ἐν] ταῖς οὐσίαις
15καὶ ταῖς δυνάμε[σ]ι καὶ ποιότησι
καὶ συμπτώμασ[ι κ]αὶ διαθέσεσι
\καὶ/ \πλήθ[εσι]/ καὶ ἀριθμοῖς δεο̣ύ̣σηι χρήσ[ε]ται με-
ταβάσε[ι], καὶ ἐφ' ὧ[ν μὲν] π[ο]λλὰς
ἐν τοῖς ὁμο̣ειδ[έσι]ν̣ δι[αφο]ρὰ[ς]
20καταλε[ί]ψει ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς ἀλλήλας [⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩ ἐφ' ὧ]ν
δ' ὀλίγα[ς] παντελ[ῶς· ⁦ -ca.?- ⁩]Η[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦτόν]
τε τρόπον μετα[βαί]νων <ἀξιώσει> τοὺς
ὁπουδ[ήποτ' ἀν]θ[ρώπου]ς τρω̣[τ]ο̣ὺ̣ς̣
25εἶναι, κο̣[ι]νὸν̣ μὲ̣ν ἔχοντας τό-
δε τι, διαφορὰς δ' ἄ̣λλας ταῖ[ς] ἐ-
φ' ἡμῶν ἀναλόγ̣ους, καὶ οὐκ ἔ̣[σται]
τοιαύτη τις ἰδιότης ἐν[ίοις] ὡ<ς>
δυνατὸ[ν ἔσ]ται καὶ ἄνθ̣ρω{σ}-
30π[ό]ν τινα μὴ εἶναι τρωτόν, καὶ
πεπερα[σμέ]νον τι μὴ παρ' ἕτε-
ρον θεώμεθα· καὶ παρ[ὰ] γὰρ αὐ-
τ[ο]ῦ το[ῦ τ]ο̣ῖς [ἐ]πὶ πάν[τ]ων ταὐ-
τὰ ἀ̣ε[ὶ] σ̣υ̣[ν]τρέχει[ν] ὁ τῶν̣ φαι-
35νομένω̣ν λόγο̣ς̣ [ἔδ]ωκε τὴν
διαβεβ[αίωσι]ν. καὶ γ̣[ὰρ] σοφὸς μέν
τις δύνατ' εἶναι, τῶ[ν πο]λλῶ̣ν ἀ-
φρόνων ὄντων, [σὺν δὲ τ]ούτωι
[λέγ]ετα̣[ί τι]ς ἄνθρω[πος, σὺν] τῶι
column 25P.Herc. 1065 col. 25
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

φθαρτὸς εἶναι, καθάπερ ἀριθμὸς
σὺν τῶι ἐγ μονάδων συνεστη-
κέναι. καθόλου τε καὶ ψυχὴ πρᾶ-
γμά τ<ί> ἐστιν ἴδιον οἷον ἄλλ' οὐδέν,
5καὶ χρόνος οἷον οὐδέν ἐστιν· ἆρ' οὖν
καὶ τούτοις τις χρήσ\ε/ται πρὸς
τὸ μὴ δεῖν ἀπὸ τῶν ὁμοίων
ποιεῖσθαι τὴν μετάβασιν σημε̣ι-
ουμένους περὶ τῶν ἀδήλων
10ὁμοιότητα δὲ πρὸ̣ς̣ τὰ παρ' ἡμῖν
κεκτημένων; ο̣ὐ μ̣[ὴν ἀλλὰ] τὰ πα-
ρ' ἡμῖν ποικίλμ[αθ' ὁρ]ῶν [κα]τ̣αξι-
ώσει τις κἀν το[ῖς] ἀ[δήλοις ὑ]πάρ-
χειν, ἐφ' ὧν μὲν κα[τὰ κοινό]τη-
15τας ἐφ' ὧ[ν δὲ] κ̣ατ' ἰ[δι]ό̣τητας, ὥσ-
περ ΤΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΜ[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΖΟΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΣΥΝΤΡ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΣ
πάλιν φύ[εσθαι· τὸ δ'] ἀπ[αρά]λλα-
κτον ἑ[κάστου κα]τε[ιλη]φότες
20οἰκείαις χρ̣[ώμεθ]α τ[αῖς] μετα-
βάσεσιν ἀπὸ τῶ[ν] ὁμο[ίων] καὶ ἀ-
ναλόγων ἰδι[ότη]σι καὶ κοινότη-
σι τὰς μεταβάσεις ποιούμενοι.
καὶ τἀκόλουθον δὲ πα[ρασ]τησό-
25μεθα λέγοντες ὅτι τοὺ[ς κ]ακῶς
σημειουμένους εὐθύνε[ι] — [ψε]υδο-
ποε[ῖ] γά[ρ] — τὸ ἐπὶ μέρους ἐ[ν]υπαρ-
κ[τ]ικὸν ὂν σὺν τῶι τοὺς ἀποφ[αι-]
ν[ο]μένους περὶ ὡνδήποτ' ἐνίο-
30τ[ε] μὲν περὶ τοῦ καθολικοῦ διισ-
χ[υ]ρίζεσθαι, ποτὲ δὲ χρῆσθαι τῶι
ὡ[ς] ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τούτων αὐ-
τῶν ἐκ τῶν φαινομένων κα-
τωπτευμένων. ὅτι γὰ̣[ρ] αὖ πο-
35λὺ τὸ πρός τί ἐστιν ἔν τ[ισι]ν, ἐπ' ἐ-
νίων δ' εἰσὶ κοινότητες ἀκίνη-
τοι, τὰ φαινόμενα παρέσ̣τησε,
καθάπερ τινὰ̣ τῶν θανασίμων
καὶ καθαρ[τ]ικ[ῶν καὶ] τὰς [ἄ]λλας
column 26P.Herc. 1065 col. 26
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

ἐχόντων δυνάμεις. θαυμαστὸν
δ' οὐδὲν εἰ τῶν τροφῶν πολλῆς
καὶ ποικίλης οὔσης διαφορᾶς καὶ
τῶν τρεφομένων τὸ τοιοῦτ' ἰ-
5δίωμα δύνατ' εἶναι περ[ὶ] ἄνθρω-
πον· οὐχ ἕνεκεν τούτου προσδε-
ξόμεθ' ὅτι κά[ρφην ἄ]νθρωποι
σιτούμενοι τρέφονταί τ[ε κ]αὶ
ῥαιδίως πέττουσιν. ἔνια δὲ
10καὶ πλάττεται πρὸς τὴν δόξαν
[φ]ορῶς καὶ παραλαμβάνεται τῶν
ψευδῶς ἱστορουμένων, χωρὶς
τοῦ μηδὲν περαίνεσθαι τῆς
προ{σ}θέσεως. ὁ γὰρ ἐ[πὶ τ]ῶν φαινο-
15μένων τινὰ κοινὰ ψευδο[λογῶν]
[τ]ὸν ὅλον οὐ δ[ιαπο]λ̣εῖ τρ[όπον]
[τῆς σ]ημειώ[σεως]. πρὸς δὲ [το]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΣ[⁦ -ca.?- ⁩] τίνι̣ προ̣[σ-]
[έχων] ὁ ση̣μειο[ύμενο]ς τὴν ἀ[πὸ]
20[τῶν φ]α[ιν]ομ[ένων] ποιεῖται μ[ε-]
[τ]ά[βασιν; ἐν τούτ]οις καὶ τὰς
πρὸς [ἄλλ]ηλα κ̣[οινό]τητας καὶ
ἰδιότητας ἀναλογισάμενος
κ[αὶ] οὕ̣τ̣ω[ς π]ω̣ς σ[τ]ατισάμενος
25ὅτι τοῦτ' [ἐξ] ἀν[άγ]κης τοῖσδέ
τισιν π[αρέπεται], χρῆτα[ι τῆι]
μεταβά[σει]· ὁ πεποιθὼς δ̣[ὲ οἷς]
φαίνετ[αι ⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΣ ἀπ[ο]δέ[ξεται]
σὺν τῶ[ι ἐκ]φαίνεσθ[αι] ΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
30ΡΕΣ καὶ σ[ελή]ν̣ην εἶναι καὶ [ἄν-]
θρωπο[ν] σὺν τῶι [ἀποθν]ή[σ]κ[ει]ν,
ὥσ[τε] μὴ πάντως ἐπ̣' [ἀ]ριθ[μῶν]
πολλῶν συμβεβ̣ηκότων ἀναι-
ρεῖσθαί τι, δι' ἣν αἰτίαν ἐφ' ὧν
35μὲν ἑνὶ προσπεσὼ{με}ν ἐρεῖ τό-
δε τι τοιόνδ' εἶναι, πολλάκις δὲ
δυσίν, ἔστιν δ' ὅτε πλείοσιν, τὸ
πολύτροπον τῶν σημείων
ἀναλογιζόμενος. ὅθεν οὐδεὶς ἐ -
column 27P.Herc. 1065 col. 27
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

[κ]είνωι τι κατ' ὀσμὴν καὶ χρόαν
καὶ χυλὸν {ἐστι} παραπλήσιον, ὅ-
τι̣ καὶ τ[ρό]φιμόν ἐστι διισχυ[ρ]ι-
εῖται. π[ολλὰ] γὰρ ἀποκεκρυμμέ-
5νας ἔχ[οντα] διαφόρους δυνάμεις
τεθεώ[ρηται] χρόαις ὄντα κα[ὶ χυ-]
λοῖς κα[ὶ τοῖς] ἄλλοις ἰδιώμασιν
τοῖς φα[ινομ]ένοις παραπλήσια,
καθάπ[ερ ἐπ' ἄ]λλων τοὐναντίον.
10ὅταν δ' [ἀπο]κ̣ρούωσιν ἡμᾶς, πρῶ-
τον μ̣[ὲν ὑπ]ομνησθ̣[ησόμε]θ'
ὅτι τα[ῦτα πρ]ὸς τὴν τοῦ δόγμα-
τος εὐ[λογί]αν οὐδέν ἐστιν, ἔπει-
θ' ὅτι κ[αὶ] ταῦθ' οὕτως ἀποφαι-
15νόμε[νοι] μαχόμ[εθ]α [οὐδα]μῶς
ἑαυ[τοῖς, εἰ] τὰ πάθη [καὶ τ]ὰ φα[ι-]
νό[μενα π]αρέδειξ[ε] τ̣[οιαῦ]τα
[ὑπάρχειν]. ταῖ[ς] οὖν [⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΣΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]Ι διότι σὺν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν καὶ διότι ο[ὕτω]ς
π[α]ρέδ[ει]ξε[ν] ὁ τῶν φαινο[μένων]
ἐπ̣[ιλογισμό]ς· τά τε παρ' ἡμῖν [τρε-]
φόμεν[α ζ]ῶια, καθὸ τοιᾶσδε φύ-
25σε[ω]ς κε[κο]ινώνηκε σαρκίνης κα[ὶ]
ἐκ παρ' [ἄλ]ληλα σω̣[μά]των κει-
[μ]ένων γεγέν[νητα]ι καὶ ο[ὕτω]
ζῶιά ἐστιν. τ[αῦτ' οὖν] ἀνίετε [προ-]
φέρεσθαι καὶ ὑπὸ̣ [τῶν κ]εινούντων
30τὸ κοινόν, ὅ[τι] τ̣ὰ [φα]νερὰ τ[ῶ]ν ἀ-
δήλων ἐστ[ὶ ση]μεῖα, καὶ ὑπὸ τῶ[ν]
σαλευόντων [τ]ὸν καθ' ὁμοιότη-
τ[α] τρόπον, εἴτε δὴ φαίνεται τὰ
τ̣ῶ̣ν ἐναντιουμένων διαφέρον-
35[τα] τῶν πρότερον καὶ διαφόρου
[τε]τευχότα ἀντιβ[ά]σεως, εἴτε
κ̣[αὶ] ἔνια μόνον [⁦ -ca.?- ⁩] εἴτ' εὔθετα
[ἐξ]εθήκαμεν χρᾶσθαι τοῖς
column 28P.Herc. 1065 col. 28
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

θέλουσιν, μεθοδικώτερ' αὐτοὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟΝΤΟΣ ἢ πρότερον ἢ με-
τὰ τὴν ἀπάντησιν. οὐδὲν γὰρ
ἴσως [τ]ὸ διαφέρον, εἰ καὶ τὰ πολ-
5λὰ πρότερον εἰώθ[α]μεν, νῦν δὲ
καὶ τῆι τάξει τῶν ἐπιζητήσε-
ων ἠ[κ]ολουθήκαμεν, ἐκθεῖναι
τὰς κοινὰς καὶ διηκούσας κακί-
ας διὰ τῶν λόγων, ἵνα καὶ τῶν
10[π]αραλελειμμένω[ν] κα[ὶ] τῶν
ὕ̣στερον ἴσως συντε[θ]ησ[ο]μένων
παραδοθησομένας ἔ[χ]ωμεν τὰς
κακίας. ἐν μὲν τῶι Δημητρι-
ακῶι σ[φ]όδρ' ἐπιτόμως ἔκκε[ι]ται.
15λέγετα[ι δὲ δι]ήκειν τό τε μὴ ἐ-
πιλελογ[ίσθαι] τὴ[ν ἰδιότη]τα τοῦ
κατ' ἀν[ασκευήν, ὡς ἔχει τ]ὸ αἰρο-
μένο[υ τ]ο[ῦ ἀδήλου παρ' αὐ]τὸ τοῦ-
το συν[α]ν[ασκευάζεσθαι τὸ] ἐν[αρ-]
20γές, πρ[ὸς τὸ διὰ τὴν ὁμοιό]τητα
τὴν τ̣ο̣ῦ ἐναργ[οῦς καὶ τοῦ ἀ]δήλου
μὴ εἶ[ν]αι νοεῖν [τὸ] μ[ὲν ἐν]αργὲς
ὑπάρχον ἢ τοιοῦ[τον ὑ]πάρχον
[τὸ δ' ἄ]δη[λ]ον οὐχ ὑπ[άρχ]ον ἢ οὐ
25[τοιοῦ]τον ὑπάρχον· [κα]ὶ τὸ μὴ
[ἐπιλε]λογίσθαι ὅτι ο[ὐκ] ἀφ' οὗ ἔ-
τ[υχε]ν ὁμοίου ἐφ' ὃ ἔτυχεν οἰό-
με[θα] δεῖν μεταβαίνειν ἀλλ' ἀ-
πὸ τοῦ μάλιστα ὁμοιοτάτου· κα[ὶ]
30τὸ μὴ β[λ]έπειν ὅτι τὸ εἶναί τι-
να ἰδ[ι]άζ[ο]ντα γένη λίθων καὶ
ἀριθμῶν καὶ ἄλλων τινῶν τοι-
ούτων αὐτὰ τὰ φαινόμενα πα-
ρέδειξεν, οὐδὲν μαχόμενα
35τῆι κατὰ τὸ ὅμοιον μεταβάσει
τοὐναντίον δ' ἐπισφοδρύνο[ν-]
τ' αὐτήν· καὶ τὸ μὴ ἐπιλελογ[ί-]
σθαι διότι οὐ κοινῶς ἀπὸ τῶν πα-
ρ' ἡμῖν ἐπὶ τἀφανῆ μεταβαίνο -
column 29P.Herc. 1065 col. 29
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

[μεν, ἀλλ'] ἀπὸ τῶν πανταχόθεν
βεβασανισμένων καὶ μητ' ἴχνος
μήτ' αἴθυγμα πρὸς τοὐναντίον
παραδιδόντων· καὶ τὸ μὴ διει-
5ληφέναι ὅτι τὸ ἧι τόδε τοιόνδ' ἐ-
[σ]τίν, οἷον τὸ τὸν ἄνθρωπον ἧι ἄν-
θρωπός ἐστιν φθαρτὸν εἶναι, καὶ
τὰ λεῖα καὶ περιφερῆ [κ]αθὸ λεῖά ἐ-
στιν καὶ περιφερῆ{ι} ποιητικὰ ἡδο-
10νῆς, καὶ καθό[λ]ου πᾶν τὸ τοιοῦτο
γένος οὐκ ἀνασκευῆι πάντως
ἁλίσκετ', ἀλλὰ πολλὰ καὶ διὰ τῆς
ὁμ̣[ο]ιότητο[ς], ὥσπερ τὸ τὸν ἀπο-
[κεφ]αλισθέν[τ]α παρόσον ἀποκε-
15κ[εφ]ά̣λιστ[αι, μηκέ]τι [φ]υομέν[ης],
ἀ[ποθανεῖν, κ]αὶ τὸν [⁦ -ca.?- ⁩]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
Σ[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΤΕΠ[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΟΥΘΗ[⁦ -ca.?- ⁩]Ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ με]ταβαίνει [⁦ -ca.?- ⁩]
20Κ[⁦ -ca.?- ⁩]Μ[⁦ -ca.?- ⁩] οὐχὶ ταύτ[ας]
παρεί[χε]τ̣' ἀλ̣[λ'] ἀπὸ τῶν ἀνωτ[άτω]
ἐπὶ τὰ[ς κατωτ]άτω{ι} καὶ πλε[ῖστον]
ὑποβεβηκ[υί]ας. ἐξηργάζε[τ]ο δ̣ὲ̣
διαλεγόμενος. καὶ πρῶτον μὲν
25ἔφη τοὺς χρωμένους ταῖς ἐπ[ι-]
χειρήσεσιν ἀγνοεῖν τρόπωι [τι-]
νὶ περιτρεπομένους [ἀ]σχημ[ό-]
νως. [ο]ὓς γὰρ συντιθέα̣[σι]ν λόγο[υς]
τὸν κ̣ατὰ τὴν ὁμοιότ[ητ]α τρό-
30πον ἀθετοῦντες, τ[ο]ύτους βε-
βαιωτὰς αὐτοῦ παρισ[τάν]ουσιν.
ὅταν γοῦν ἀπαντῶσίν ποθε[ν]
τῶι λ[όγ]ου χάριν εἰ τὰ παρ' ἡμῖν
ἐστι ζ[ῶι]α φθαρτά, [κ]α[ὶ τ]ὰ ἐν τοῖς
35ἀδήλοις, καὶ τοῦτο κατασκευά-
ζοντ[ε]ς ἔνια [φ]ῶσι κατ[ὰ] τὸ γέ-
νος ὄνθ' ὅμοια διαφορὰν ἀλλή-
λων προσφέρεσθαι παρὰ τοὺς ἀέ -
column 30P.Herc. 1065 col. 30
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

ρας καὶ τὰς τροφὰς καὶ τὰς ἄλλας
ὁσασδήποτ', ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῖν
φαινομένων ὁρμώμενοι καὶ
περὶ ἐκείνων τὰ παραπλήσια
5καταξιοῦντες οὕτως προάγου-
σι· καὶ ὅταν, ὡς παρ' ἡμῖν ἐστίν
τινα μοναχά, μηδὲν εἶναι λέ-
γωσ[ι] θαυμαστὸν εἰ κἀν τοῖς
ἀδήλοις ἐστίν τις φύσις τῶν οἷς
10ἐνεκυρήσαμ[ε]ν διαλλάττου-
σα, τὴν μετάβ[ασι]ν ἀπὸ τῶν ὁ-
μοίων φαίνοντ̣[αι] ποιού[μ]ενοι,
παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων, ὥστε τ[ὴν] περικατωτρο-
15π̣[ὴ]ν ἔχει συνακ[ο]λουθοῦσ̣αν. ἀλ-
[λὰ] δὴ καὶ το̣[ὺ]ς [κακ]ῶ̣ς ση[μ]ειου-
[μ]ένους πε[ρὶ τῶν ἀ]δήλ[ων] εὐθύ-
[νο]ντες ΟΙΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΕΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΙΝ.
20[ἐάν γ]έ̣ τις λέγηι [πάντας] ἀνθρώ-
[π]ους εἶναι λευ[κοὺς ἀ]πὸ τῶν
παρ' ἡμῖν ὁρμώμε[νος ἢ] τοὐ-
ναντί[ο]ν ἀπὸ τῶν Αἰθιόπων,
ἢ πανταχοῦ τοὺς ὀρθοὺς γν[ώ-]
25μ̣[ο]νας περὶ μεσημβρίαν ἐν
ταῖς θεριναῖς τροπαῖς [ἀνε]λ̣εῖν
σκιάν, ἆρ' οὐ μάταιος ἔ[σ]ται; τὸν
γ̣ὰρ οὕτω σημειούμενον̣
τῶι μὴ πάντα περιωδευκέ-
30ναι καλῶς τὰ φαινόμενα δια-
πίπτει[ν ἐρ]οῦμεν, ἦ μὴν καὶ
δι' αὐτῶ[ν ε]ὐθύνεσθαι τῶν φαι-
νομένω[ν]. ἀκυροῦντές γε μὴν
τὸν κατὰ τὴν ὁμοιότητα τρό-
35πον τῆς σημειώσεως ἀσημεί-
ωτα πάντα ποιοῦσι τἀφανῆ.
σημειώσεως γὰρ ὀρθῆς οὐδεὶς
παρὰ το[ῦτ]όν ἐ[σ]τιν ἕτερος
column 31P.Herc. 1065 col. 31
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

τρόπος. ἀλλ' εἰ καὶ τὰ προηγούμε-
να τῶν σημείων ὁτὲ μέν ἐστιν
καὶ ἀνόμοια ποτὲ δὲ καὶ ἐναντί-
α, τήν γε σύνθεσιν ἐξ ἀνάγκης ἀ-
5πολαμβάνει καθ' ὁμοιότητα πο-
ρευομένην, εἴπερ ἀποδεῖξαι
μέλλει, καθάπερ ἐν τοῖς πρότε-
ρον λόγοις παρεστήσαμεν. οἱ
δὲ φάσκοντες ἠρτῆσθαι τὸν
10κατ' ἀνασκευὴν τ̣ρόπον τῆς ση-
μειώσεως ἐκ το[ῦ] καθ' ὁμοιότη-
τα, κἂν τα̣ὐτὸ τῆι δυνάμει λέ-
γωσιν ἡμῖν, τῆι [γ]ε διδασκαλίαι
καταλείποντες [ὑ]ποψίαν ὡς δύ'
15ὄντων σημειώσ[ε]ως τρόπων
[ἐ]νπε[π]λε[γ]μένων δ' ἀλλήλοις
[συγκα]θηιρῆσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]ΝΗ
[⁦ -ca.?- ⁩]Ι[⁦ -ca.?- ⁩]Λ[⁦ -ca.?- ⁩ ὁμ]ονοοῦσ[ι]ν Α[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΜΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
20Σ[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ το[ῦ]το μ̣[ὴ ⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ
ΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩ μόν]ωι προσχρᾶσθαι τῶι [κα]θ' [ὁ-]
μοιότητα τρόπωι καὶ παντε-
λῶς διαπ̣ίπτ̣ει[ν]. οἱ δ' οὖν ἀν-
τιδοξάζον[τ]ε[ς] ἡμῖν καὶ κατὰ
25[τὸ]ν τρόπον ἀσημείωτα ποιοῦ-
σιν αὑτοῖς τἀφαν[ῆ]. [συν]αρεσκό-
μενοι γοῦ[ν τ]ῶι [πά]ντας ἀνθρώ-
πους εἶναι τρώσ[ε]ω[ς κ]αὶ νόσου
καὶ γήρως καὶ θα[νάτ]ου δε[κ]τι-
30κούς, καὶ μ[ή]τ[ε Κεν]ταύρου[ς εἶ-]
ναι μήτε Πᾶνας μήτ' ἄλλο τι
τῶν τοιούτων, οὐκ ἄλλωι τρόπωι
βεβα[ιώσου]σιν [ἢ τῶι] διὰ τῆς ὁ-
μοιότητ[ος, ὥστ', εἰ] μὴ κύριός ἐ-
35στιν, οὐ πεισθήσονται περὶ αὐ-
τῶν. ἔτι τοιγαροῦν παραπέμ-
πουσιν ὡς οὐ πάντα καθ' ὁμοι-
ότητα σημειοῦσθαι λέγομεν
column 32P.Herc. 1065 col. 32
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

λαμβανομένου σημείου τοῦ
προηγητικοῦ, τινὰ δὲ μόνον.
ἐρωτῶσι γοῦν ἐπὶ τῶν κατ' ἀνα-
σκευήν, ποῖον ὅμοιον ἔχομεν,
5ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὐκ ἐρω-
τηθησόμενοι, πῶς ἀνασκευάζε-
ται, μᾶλλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐναν-
τίων. ἔτι δ' ὡς ἕνα μόνον τρό-
πον τῆς σημειώσεως, τὸν καθ' ὁ-
10μοιότητα, λέγομεν, οὐ τρεῖς,
καθὸ δὲ τρί[α γ]ένη σημείων λέ-
γομεν, οὐ τὴν ὁμοιότητα μό-
νον αὐτῶν ἐκκρίνομεν· πρὸς
δὲ τούτοις \ὡς/ οὐ τ[ὰ] μ̣[ό]νοις ἡμῖν
15φαινόμενα ἢ [πει]ρασθέντα
σημεῖα [κατ]αλέ[γ]ο[μ]εν, [τῶν δὲ]
καὶ τ[οῖς ἄλλο]ις [ἐκ τῆ]ς π̣ε[ίρας]
εἰλημμέ[νων οὐ]δ̣[έ]ν̣· ἆρ' οὐχὶ [καὶ]
τῶι Κρήτ[ην νῆσ]ο[ν ε]ἶναι κα[ὶ Σι]
20κελίαν ἀπ[ισ]το[ῦ]σ[ιν] οἱ μὴ παρα̣-
γενηθέντες; καὶ διότι σὺν το[ύ-]
τωι φαμὲν ὑγιῆ [τ]ὸν καθ' ὁμοι-
ότητα τρόπον εἶναι τῆς σημει-
ώσεως, σὺν τῶι [μη]δὲ ἓν μά-
25χεσθαι τῶν ἄλλ[ω]ν φαινο[μέ-]
νων μηδὲ τῶν [ἐ]κ τούτων π̣[ρο-]
απ[ο]δεδειγμένων. ἔνι[α δ' ἀν-]
όμο[ι]α̣ τοῖς παρ' ἡμῖν [θεωρ]ου[μέ-]
νοις ἀντιπίπτοντα προφε[ρ]ό-
30μενο[ι] παρεστήκασιν, ὡ[ς τὸ]ν
ὅλον τρόπ[ον] ἐλ[έ]γχοντε[ς]. [π]α-
ραπαίουσιν [δὲ κα]ὶ καθόσον αὐ-
θεκάστω[ς] ἀλη[θὲ]ς εἶναί φασι
τὸ καλού[μ]ενον συνημμένον
35ὅταν τῶι δευτέρωι συνανασκευ-
άζηται τὸ πρῶτον, καὶ ἴδιον ση-
μεῖον ὅταν [α]ἰρομένου τοῦ ἀ-
δήλου συνανασκευάζηται τ[ὸ]
column 33P.Herc. 1065 col. 33
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

φαινόμενον, καὶ κρίσεως ἀρί-
στης οὔσης συνημμένου καὶ <ἰ>δίου
σημείου καθεστῶτος ὅταν μὴ
δυνώμεθα διανοηθῆναι τὸ
5μὲν πρῶτον ὑπάρχον τὸ δὲ δεύ-
τερον μὴ ὑπάρχον καὶ ἀντιστρό-
φως, καὶ οὐδ' αὐτῶν ἄλλωι τινὶ
κατακλειόντων τὰ δι' ἀνασκευ-
ῆς ἁλισκόμενα. ἀγνοοῦσιν δὲ
10καὶ διότι πᾶς ὁ καλῶς σημειού-
μενος τὸ παντοδαπὸν ποίκιλ-
μα τῶν φαινομένων κατοπτεύ-
σας ὥστε μηδὲν ἀντιπίπτειν,
οὕτως τὸ συν[α]κολο̣υ̣θοῦν τοῖς
15ἐ[ναργέσιν] ἄδηλον ἀξιοῖ̣. [ἀδύ-]
[νατον οὖν νομίζων] τάς τε̣
[φύσε]ις τῶ[ν ὄντων καὶ τὴ]ν ἐξ ἀ[λ-]
[λήλ]ων γέ[νεσι]ν [δι]αφωνεῖν
[ἄλ]λοις ἐναρ[γήμασιν], τὸν κό-
20[σ]μ[ο]ν, ὡς ἐγέ[νετο, πα]ρίστησιν·
καὶ καθόσον οὐ [πεπο]λυπραγμο-
νήκασιν τὸν ὀρθὸν τρόπον τῆ[ς]
καθ' ὁμοιότητα μεταβάσεως·
ὅταν γὰρ λέγωμεν, ἐπεὶ [τ]ὰ πα-
25ρ' ἡμῖν τοιαῦτα, καὶ τἀν τοῖς ἀ-
δήλοις τοιαῦτ' εἶναι, [κ]αθὸ τοιαῦ-
τ' ἐστὶν τ[ὰ] παρ' ἡμῖν, οὕτως αὐ-
τοῖς συν[ηρ]τῆσθαι δοξάζομέν
τι τῶν ἀδήλων, οἷον ἐπεὶ οἱ πα-
30ρ' ἡμῖν ἄνθρωποι καθὸ ἄνθρω-
ποι θνητοί εἰσιν καὶ εἴ πού εἰ-
σιν ἄνθρωποι θνητοὺς εἶναι.
τέτταρα δὲ τῆς ἧι καὶ καθὸ
καὶ π̣αρὸ φωνῆς σημαινούσης,
35[τὸ] μ̣[ὲ]ν ὅτι τόδε τῶιδε ἐξ ἀ-
νάγκης συνέπεται καὶ ἴσον
τῶι [σ]ὺν τούτωι τόδε εἶναι, σὺν
column 34P.Herc. 1065 col. 34
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

τῶι τοῦτ' ἐξ ἀνάγκης αὐτῶι παρα-
κολουθεῖν, καθ' ἣν σημασίαν τοὺς
ἀνθρώπους λέγομε[ν] ἧι εἰσιν ἄν-
θρωποι σαρκίνους εἶν[αι κ]αὶ νόσου
5καὶ γήρως δεκτικούς· [κ]α[ὶ τ]ὸ λό-
γον ἴδιον εἶναι τόνδ[ε το]ῦδε καὶ
ταύτην πρόληψιν, ὥ̣[σ]περ ὅταν
εἴπωμεν τὸ σῶμα καθὸ σῶμα
ὄγκον ἔχειν καὶ ἀντι[τυ]πίαν,
10καὶ τὸν ἄνθρωπον ἧι ἄνθρωπος
ζῶιον λογικόν· καὶ τ[ὸ] συμβε-
βηκέναι τόδε τ[ῶι]δε, καθ̣' ὃν τρ[ό-]
πον ἀξιοῦμεν τὸν ἄνθρωπο[ν]
κ̣αθὸ ἄνθρωπ[ός ἐ]στ[ιν, ἀπο-]
15[θνήσκ]ειν ΟΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[συμβ]εβηκέ[ναι ⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
Η[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΟΤΗΤ[⁦ -ca.?- ⁩] τὸ τοιοῦ[το ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΤΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀφ]ρονεῖ [κακο]δαιμονεῖν
20μάλιστα, κα[ὶ τὸ μα]χα[ίρ]ιον τέ-
μ[νει]ν καθὸ ἠκόνη̣τ[αι], καὶ τὰς
ἀτ̣όμους καθὸ πλήρει̣[ς] εἰσὶν ἀ-
φθάρτους εἶναι, καὶ τὸ σῶμ̣α κα-
θὸ β[άρ]ος ἔχει κάτω [φέρεσθα]ι. π[α-]
25ρακ[ολ]ουθεῖ μὲν οὖν τούτοις κα[ὶ]
τὸ ἐξ ἀνάγκης, ἡ δ' ὀνομασ[ία]
κατ' ἴδια τάττεται. σημειού-
μεθα δὲ καθ' ἕκαστον ἐ[ξ] ὧν
ὁ λόγος αἱρεῖ. τοῖς δ' ἐπιλαμβα-
30νομένοις τῆς καθ' ὁμοιότητα
σημειώσεως ἥ τε παραλλαγὴ
τῶν εἰρημένων ἀνεπισήμαν-
τός ἐστι καὶ πῶς τὸ καθὸ λαμ-
βάνομεν, οἷον λόγου χάριν ὡς
35ὁ ἄνθρωπος καθὸ ἄνθ[ρ]ωπος
θνητός ἐστι· διὸ καί φασιν ἂν
column 35P.Herc. 1065 col. 35
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

μὲν παριῆται τὸ καθό, τὸν λόγον
ἀπρόβατον ὑπάρξειν, ἂν δὲ πα-
ραλαμβάνηται, τῶι κατ' ἀνασκευ-
ὴν χρήσασθαι τρόπωι. τὸ γὰρ̣
5τόδε συνηρτῆσθαι τῶιδ' ἐξ ἀ-
νάγκης λαμβάνομεν [ἐ]ξ αὐ-
το̣ῦ̣ τοῦ πᾶσιν οἷς περιεπέσομεν
τεθεωρῆσθαι τοῦτο παρακολου-
θοῦν, καὶ ταῦτα ποικίλοις ἐκ ταὐ-
10τοῦ γένους ἐντετυχηκότων
ζώιοις καὶ παραλλαγὰς κατὰ τἆλ-
λα πρὸς ἄλληλ' ἔ[χουσ]ι, τῶν δὲ
το[ιο]ύ̣των κοιν[οτ]ή[τ]ων πᾶσι
μ̣[ετ]έχουσι. τ̣ὸν [οὖ]ν φα[με]ν κα[ὶ]
15[ἄ]νθ[ρ]ωπον [καθὸ κ]α̣ὶ̣ ἧι ἄνθρω[πός]
[ἐσ]τι θνητὸν [εἶν]αι, τῶι π[ε]ρι[ω-]
[δ]ω̣κέναι π[ολλοὺς] καὶ π̣οι[κί-]
[λους ἀ]νθρώ[πους παρ]αλλαγ[ὴν]
[κα]τ[ὰ τ]οῦτο <τὸ> [σύμπ]τωμα μηδ[εμί-]
20[αν] ἐφε[υ]ρ̣εῖ̣[ν, εἰ]ς τοὐναντίον
[τε] μηδὲν ἡμᾶς ἐπισπώμε-
[νο]ν, ὥστε κατὰ τὸν τρόπον
[τοῦ]τον εἰλῆφθαι καὶ ἐπὶ τού-
των κα[ὶ] ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐφ' ὧν
25τάττομεν τὸ καθὸ καὶ τὸ ἧι,
τ[ὴ]ν ἰδιότητα ἐνδεικνυμέ-
νου τοῦ μὴ ἄλλως ἢ σὺν τούτωι
καὶ ἐξ ἀνάγκης παρακολου-
θεῖν τοῦτο τούτωι, καὶ οὐκ ἐπὶ
30τῶν δι' ἀνασκευαζομένου ση-
μείου μόνον λαμβανομέ-
νων. καὶ ἐπὶ τούτων δὲ τὸ πᾶ-
σιν περιπεσεῖν τοῦτ' ἔχουσιν
παρακολουθοῦν ἐργάζεται
35τὴν διαβεβαίωσιν. ἐκ γὰρ τοῦ
τὰ παρ' ἡμῖν κινούμενα {\η/} πάν-
τα διαφορὰς μὲν ἄλλας ἔχειν
column 36P.Herc. 1065 col. 36
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

κοινὸν δὲ τὸ διὰ κενωμάτων, πάν-
τως τὸ κἀν τοῖς ἀδήλοις, καὶ ἵνα
πυρὸς μὴ ὄντος ἢ γεγονότος
ὁ καπνὸς ἀνασκευασθῆι τῶι πάν-
5τως καὶ ἐπὶ πάντων καπνὸν
ἐκ πυρὸς ἐκκρινόμενον τεθε-
ωρῆσθαι διατεινόμεθα. διαπί-
πτουσιν δὲ καὶ καθόσον οὐ συν-
βλέπουσιν τὸ λαμβάνειν ἡμᾶς
10ὅτι οὐδὲν ἀντιπίπτει διὰ τ̣ῶ̣ν
φαινομένων. οὐ γὰρ ἱκανὸν εἰς
τὸ προσδέξασθαι τὰς ἐπ' ἐλάχι-
στον παρενκλίσεις τῶν ἀτόμων
διὰ τὸ τυχηρὸν καὶ τὸ παρ' ἡμᾶς,
15ἀλλὰ δε[ῖ] προσεπιδεῖξα[ι] καὶ τ[ὸ]
μηδ' ἄλλ[ο] ἓ̣[ν τούτ]ωι μάχεσθ[αι]
τῶν ἐνα[ρ]γ̣[ῶν]. καὶ τὴν παρ[αλ-]
[λα]γὴν δὲ [οὐ δεῖ ἀ]γνοεῖν τῶν {λ̣}
προηγουμέ[ν]ων σημείω[ν τ]ῶν τ̣[ε]
20[γε]νικῶν κ[αὶ] τῶ̣[ν ἐ]π' εἴδου̣ς̣ [π]ολ-
λ̣ὴν καὶ ποικί̣λην οὖσαν· οὐ γὰρ
[ἄν] ποτε μ[όν]οις ἠξίουν χρῆ-
[σθαι] τοῖς ἀν[ασ]κευαζομένοις ἐ-
[ὰν] μὴ τ[ἀφα]νὲς ὑπάρχηι. πλανῶν-
25[τα]ι δὲ κ[αὶ τα]ῖς ὁμωνυμίαις· λε-
[γο]μένου γὰρ σημείου καὶ τοῦ φαι-
νομένου περὶ ὃ συνίσταθ' ἡ ση-
μείωσις, [ὡς] τῆς κινήσεως καὶ
τοῦ πλή[ρου]ς, καὶ τῆς σημειώσε-
30[ω]ς καθ' ἣν̣ [συλ]λογιζόμεθα διότι
τ̣ῶιδε τῶι φανερῶι τόδε τἀφα-
νὲς ἀκολουθεῖ, προσπίπτοντες
τῆι διαφορᾶι τῶν προηγουμέ-
νων ἐναργημάτων πρὸς τὰ
35μὴ δῆλα, περὶ ὧν οἱ συλλογι-
σμοὶ φέρονται, τὸν κατὰ τὴν ὁ-
μοιότητα τρόπον τῆς σημει-
ώσεως ἀθετοῦσιν, ἑκάτερα φύ -
column 37P.Herc. 1065 col. 37
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

ροντες εἰς ταὐ̣τό. τῶν τε ἀδήλων
πραγμάτων ἐνίων οὕτως ἀκο-
λουθούντων τοῖς φανεροῖς ὥστε
συνπλοκὴν ἔχειν ἰδίαν, ἐπει-
5δὴ γεννήματ' ἐστὶ πάν\τα/ τῶν στοι-
χείων ἢ τῶν ἐξ ἐκείνων ἤ πως
ἄλλως συνηρτημ[έ]να, διόπερ ἀ-
νασκευάζεσ[θ]αι καταξιουμέ-
νων ἐὰν ἐκε[ῖ]να μὴ τιθῆται, κα-
10τὰ τοῦτο συ[ν]τίθεν<τ>αι τὴν τοῖς
φαινομένο[ις] τῶν ἀοράτων ἀ-
κολουθίαν· κα[ὶ] κατ' ἄλλον δὲ τ[ρ]ό-
πον ὑπαρχ[ούση]ς ἀκολουθίας,
ὥσπερ ὅ[ταν ὁ]μοιότης ἢ ἀνα-
15λο[γ]ία{ι} τ[ις τ]ο̣ῖς ὁμοίοι[ς] ἀνα-
λόγοις τ' [ἦι, τούτων] τῶ[ν] ἀκολου-
[θιῶν⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΣΥΜΩΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΡ[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΙ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΙΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩ἀπ]οπά[λλε]ται, καὶ
20βαρεία[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣[εριφέ]ρε[σθαι τ]ὰς ἀτό-
μους ἀξιο[ῦμε]ν, τ[ῶι μὴ] δύνα-
[σ]θαι τὰ μὲν παρ' ἡμῖν [το]ιαῦτα
νοεῖν τὰ δ' ὅμοια μὴ πεπονθό-
τα τοῦτο. καὶ τοτὲ μὲν ἀπὸ αἰ-
25σθητῶν ἐπ' αἰσθητὰ τῆς μετα-
βάσεως γινομένης κατὰ τὴν
ἀπαραλλαξίαν, τοτὲ δ' ἐπὶ λό-
γωι θεωρητὰ τοῖς φαινομένοις
ἀναλογοῦντα, τοιαύτης δὴ δι-
30αφορᾶς ὐπα[ρ]χούσης, παραπέμ-
πουσι τῶν ἀκολουθιῶν τὰς ἰδι-
ότητας, ὡσ[ε]ὶ παραπλησίως ἐ-
π' ἀμφοτέρων ἑπομένου τῶι
πρώτωι τοῦ δευτέρου, κἂν ἀ-
35θετῆται τὸ δεύτερον ἀναιρου-
μένου καὶ τοῦ πρώτου· διὸ καὶ
ῥηθησομένου καλῶς εἴπερ ἔ-
στιν κίνησις ἔστιν κενόν, καὶ
column 38P.Herc. 1065 col. 38
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

εἰ κενὸν ο[ὐ]κ ἔστιν οὐδὲ κίνησ[ίς]
ἐστιν, οὕτως εἴπερ οἱ παρ' ἡμῖν
ἄνθρωποι τρωτοὶ καὶ θνητοί,
καὶ οἱ πανταχῆι, καὶ εἰ μὴ πάντ' ἔ-
5χ[ο]υσιν οἷά φαμ[εν] τὰ παραλ̣[λ]ά-
γματ', οὐδ' οἱ παρ' ἡμῖν, ἐπ' ἀμ[φο]ῖν
τῆς ἀδιανοησίας ἀπ[α]ραλλάκ[του]
καθεστώσης. ἄλλως δὲ καὶ π̣λάτ-
τουσιν ἴδια καὶ πολλάκις ἀδύ-
10νατα φορῶς τῆι κατασκευῆι τῆς
δόξης, καὶ τὰ μυθικῶς ἀπε[σ]χε-
διασμένα παρ' ἐνίοις ἁρ̣π̣άζου-
σιν, κἂν συνκρούσωσιν [τούς, ὥσ-]
περ οἴονται, τὰ μὲν π[α]ρ̣[ωθου-]
15μένους τῶν ὁμοίω̣[ν, τοῖς δὲ]
συνκατ[α]τ[ιθ]εμένο[υς, τὴν]
ἑαυτῶν [δό]ξαν βεβ[αιοῦν]τες.
[ὥ]στ' ἀ[νε]νκλ̣ίτω[ς τοῦ προ]δ[ή-]
λου καθ[εσ]τ[ῶ]τος, ὁ τ[οιαύτην]
20καταστ[ή]σα[ς ε]ὐθύνη[ν τῶν] ἀμ-
φισβητούντων πλε[ῖσ]τ[ον] διέσ-
τηκεν. τὰ μὲν οὖ[ν] εἰρημένα
τοῖς ἡμετέροις κατ[ὰ] το[ῦτο πλ]εῖ-
στον γεγονόσι τοιαῦτ' ἐστὶν οἷα
25προαπεθεωρήσαμεν· ἃ [δ' ἔ]νιοι
τῶν ἰατρῶν περὶ τῆς κα[τ]ὰ τὸ
ὅμοιον μεταβάσεως εἶπάν τε
καὶ κατέγραψαν ἐν τοῖς τελευ-
ταίοις τῆς διεξόδου μέρεσιν,
30ἂν εὐστομαχῶμέν τε καὶ μη-
θὲν ἡμᾶς ἀφιστῆι προυργιαίτε-
ρον, ἀποψόμεθα.
title subscriptioP.Herc. 1065 subscriptio
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

Φιλοδήμου περὶ
ΦΑ[  ̣  ̣]Ν[  ̣  ̣  ̣]Ν ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
fragment 1P.Herc. 1065 fr. 1
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣  ̣ ἡ]
[τῶν ση]μειώσεω[ν σ]ύνθεσις [οὐ-]
[κ ἀνασ]κευῆι τοῦ εἰ τόδε το[ῦτ',]
[ἀλλὰ κατ]ελήφθη διὰ τῶν φαν-
5[τασιῶν] τῶν τὰς χρείας ἀποδι-
[δουσῶν]. ὁ δέ γε ἀπορῶν πῶς
[κριθήσε]ται [ἡ] τῆς διανοίας φαν-
[τασία συ]νθετ[έ]ον τὰς σημει-
[ώσεις οἴ]εται, ἐὰν ἐπιμαρτυ[ρῆ-]
10[ται διὰ τῆ]ς ὄψεως μήτε τοῖς πᾶ-
[σιν, ἃ κριτ]ήρια λέγεται τῶν ἀδή-
[λων κα]τὰ τὰς αἰσθήσεις καὶ
[προλήψεις κ]αὶ τὰς [φα]νταστικὰς
[ἐπιβολὰς τῆς διανοί]ας καὶ τ[ὰ]
15[πάθη, ἀντιπίπτηι].
fragment 2P.Herc. 1065 fr. 2
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

0[]
ΛΩΝ ἀλλ' ἀπὸ τούτων τεκμη-
ριοῦσθαι περὶ τῶν ἀφανῶν, μή-
τ' ἀπιστεῖν τοῖς δι' αὐτῶν κατὰ
τὴν ὁμοιότητα παραδεικνυ-
5μένοις, ἀλλ' οὕτω π[ισ]τεύειν
ὡς καὶ τοῖς ἀφ' ὧν ἡ [σημείωσι]ς.
τὸν αὐτὸν τρόπον [καὶ τ]ὰς γε-
νικὰς καὶ τὰς εἰδ[ικὰς] τῶν ση-
μείων παραλλα[γὰς καθ' ἕ]κα-
10στον ἀναγκαίως [⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΜΕΝΑ
καὶ γὰρ̣ [τ]ὰς γεν[ικὰς ⁦ -ca.?- ⁩]ΜΗΤΑ
ΘΗΡΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3P.Herc. 1065 fr. 3
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

0[δεῖ δὲ διὰ τῆς καθ' ὁμοιότητα σημειώ-]
σεως ἢ δι[ὰ τῆς ἀνα]λογίας συλ-
λογίζε[σθαι] μήτ' οὐδὲ ταύτης <  ̣  ̣  ̣>
οὔσης ἀφίστασθαι τῆς μόνης ἐκ τῶν
πραγμάτων διδομένης ἀναλο-
5γίας. ἔτι δ[ὲ τ]ὰ μὲν τοῦ εἶναί τι-
[ν' ἐ]ν τοῖς ἀ[δήλ]οις τιθώμεθα ση-
[μεῖ]α τὰ δὲ [τ]ο̣ῦ τοι̣αῦτ' εἶναι τὰ
[δ]ὲ τοῦ μ[ὴ ὑπ]άρχειν τὰ δὲ τ[οῦ]
μὴ τοιαῦ[θ' ὑ]πάρχειν· καὶ μὴ διὰ
10τῶν ἐνη[λλ]αγμένως σημαιν[όν-]
των ποι[ώμ]εθα τοὺς συλλογι-
σμούς. ὡσα[ύ]τως δὲ καὶ τὰ κατ' ἀ-
[νασκευὴν τατ]τ̣όμ̣ενα σημεῖα
[οὐκ ἐπάγομεν, εἰ] \μὴ/ [κ]ατὰ γεννή-
15[ματα τῶν φύσει ὄντ]ων ἀδήλ[ων],
[ἐφ' ὧν ἐκ τῶν φανερῶν ποι]ούμε-
[θα τὴν σημείωσιν].
fragment 4P.Herc. 1065 fr. 4
Engraved 1798-1864 by Bartolomeo Orazi

χρησθ[ῆν]αι προαποδ[εδειγμέ-]
νοις, [ἔτι] δ' ἑξῆς π̣[ᾶσι τοῖς]
διὰ πείρας εἰλημμέν[οις ἐπι-]
λογισμοῦ σπουδαζο[μέ]ν[ου]
5μήτε χωρὶς ἐπιλογισμ[οῦ].
[κ]αὶ τοῖς δεομένοις κ[ριτηρί-]
[οις] πρὸς τὸ μήτε γ[νῶσιν]
[ἐ]πί τινων προσμένει[ν ἡ-]
[γ]εῖσθαι τῶι μὴ ἀντιμα[ρτυρῆ-]
10[σ]αι μήθ' ὡς ἄδηλα φύσ[ει νομί-]
[ζε]σθαι τὰ δι' ἐπιμαρτυ̣[ρήσε-]
[ως λαμβ]άνεσθαι δυ[νάμενα·]
[τὰ] δὲ συνεχῆ πρὸς τὸ [μή τινα]
[ν]ομίζειν ἐναργῆ διὰ [τὸ μὴ]
15[φύσει φαίνεσθ'] ἄδηλα κα[ὶ φύσει]
[τίν' ἄδηλα διὰ τὸ μὴ] ἐναργ[ῆ φαί-]
[νεσθαι].
fragment 5aP.Herc. 1065 fr. 5
Engraved 1798-1864 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]ΠΑΣΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ιαστέλλετα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Η ὅτι σημαίνε[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[δυ]νατὸν δεῖξ[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] φα̣ν̣τάσματ[α ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐσ]τιν καὶ τόδε τι ἐ[ν τοῖς ἀδή-]
λοις ὑπάρχει· τὸ Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
Σ δυνατὸν αὐτῆι τ̣[ῆι τῆς δια-]
[ν]οίας φανταστικῆι [ἐπιβολῆι]
10[ἐ]ν̣αργὲς̣ κα[ὶ] μ[η]θὲν Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐνά[ρ]γημα συν̣π̣[αρακολου-]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΣ ΤΗΣΑΙΤΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν ἄδηλον Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΥΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5bP.Herc. 1065 fr. 5b

[  ̣  ̣  ̣]ΝΑΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΚΕΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΔΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΝΚΕ
5[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ὁ Π[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΘΕΙΣ ἐνδείξε[ι]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΕΛ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙ
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆ]ς̣ δια[νοί]ας
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν καθ' ἃς
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΛ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣ
fragment 6P.Herc. 1065 fr. 6
Engraved 1798-1864 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ ὃ μν[ημονεύει] σὺν τούτωι [κ]ε[ι-]
ν̣οῦ[ντα ταῖς τ]ῆς διανοίας φαν-
τασίαι̣ς̣, [σὺν τῶι] διὰ τῶν αἰσθήσε-
ων κα[ὶ ἀ]πόντων αὐτὰς γεν-
5νᾶσθ[αι]. [⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΥ ἀπ' ε[ἰδώ]λων Π[⁦ -ca.?- ⁩
ΗΧΕΛ[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΤΟΛΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩] ἀμφ[ίβο-]
λον ε[ἶν]αι λέγων [⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙ ταύ-
[τας οὐ]χ ἃς ΦΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ὐ[δ]ὲ̣ ἀ[πόν]των [⁦ -ca.?- ⁩]
10ΤΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
δυν[ατ]ὸν εἶν[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
οὐ δ[υν]ατόν [⁦ -ca.?- ⁩]
ΒΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩ ὀ]ρθῶς [⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΟΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7aP.Herc. 1065 fr. 7
Engraved 1798-1864 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣ τὰ]ς αἰσθή[σεις ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τῆς διὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἐπ]ιβολὰς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀπ]ο[ρ]ροα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7bP.Herc. 1065 fr. 7b

[  ̣  ̣  ̣]ΝΗΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩εὑ]ρεῖν ψ[ευδεῖς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩χρησί]μως δήπ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἢ τῆι τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ὁμοιότη<ς> τι ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ὑ]ποπίπτοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩χ]ρείας διατειν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΑΟ ἐπειτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συ]μπάντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΝ τὰς φαν[τασίας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὁ πᾶν νο̣[ῶ]ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝΑΕΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΑΙΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 1065 fr. 8
Engraved 1798-1864 by Carlo Orazi

0[  ̣  ̣  ̣ τὴν τῶν θεῶν ἐπί-]
[νοια]ν δεῖν ἐπανάγειν [ἐπὶ τὰ]
[πε]ριληπτικῶς τῆι [διανοίαι γι-]
[νό]μενα κατὰ τὰς [⁦ -ca.?- ⁩]ΗΛ [⁦ -ca.?- ⁩ ἃ δια-]
[σα]φεῖ προφαν̣ῶ̣ς τὸ δ[αιμόνια]
5[καὶ] ἀίδια [ζῶια εἶναι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ εἰ]ς τὴν ὅλη[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.