Papyri.info

sign in

= P.Herc. 224, 1007, 1114 = Trismegistos 62460 = LDAB 3635Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser, Christian Sailer and Vanessa Zetzmann and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62460 [xml]

title 1
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Δ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
column 1P.Herc. 1007 col. 1
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci
Sketched by Giovanni Battista Casanova

0[τινὰς μὲν εὑρίσκομεν οὐκ ἀποδοκιμάζοντας ἐν τῆ](*) [προ-]
φορ[ᾶι] καὶ κακόρυ[θμα] κα[ὶ ἄ-]
μετρα, [τ]ινὰς δὲ ταῦθ' ὑπ[ά-]
[γ̣]οντα[ς] ἐκλο[γ̣ῆ](*) [τῶν ὀνο-]
μάτων, ἣ̣ν κατασκ[ευ]ῆ[ς] εἶ-
5δος̣ ἐκτ[ίθε]ντα[ι]. [Π̣λὴ]ν ὁ
——
πως [δήπ̣]οτ[ε̣] λέ[γουσ]ιν
ἅπαν[τα τ]αῦτα, [μ̣]ὴ [δι]αφε-
ρώμεθα. Λέγ[ω]μεν δέ, [ὅ-]
——
τι [τῶν] μὲν ῥητορικῶν [σο-]
10[φ̣ι̣σ̣]τῶν οἱ μέγιστοι τοῖς ὁ-
[μο]ι[ο]τελεύτοις καὶ ὁ[μ]ο[ι-]
[οπτώτ̣]οις καὶ ὁμοιο[κατάρκ-]
[τοις] ἀ[π̣ρεπ]έστατα φαίν[ο]ν-
[ται πεπ]λα[νη̣]μένοι καὶ ο[ὐ̣δα̣-]
15[μῶς οὐ]δὲ ὀνομάτων [ἐ]ν
[τῆ](*) [προφορ]ᾶι πολλὴν ἐμμέ-
[λειαν πε]π̣οηκότε[ς]. Οἱ δὲ [γε-]
[γονότες] τότε καὶ μάλιστα
[τῶν ἀγαθ]ῶν [συ]νγραφέων
20[οἱ πολλοὶ δοκοῦσ]ιν ἑκάτε-
[ρον καθό]λ[ου διαπ]εφε[υ-]
[γέναι καὶ] τ[ὸ κα]τὰ φύ[σιν]
[ὂν εὔσχημ]ον [καὶ] αὐτὸ μό-
[νον τὸ καλὸν ἐπιτηδ̣]εύσ[αν-]
25[τες- ca.10 -]αι   ̣ πε   ̣
column 2P.Herc. 1007 col. 2
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci

μ   ̣  ̣  ̣ ν οὐδὲ [ἀσχ]η̣μονήσαν-
τες. Σύμπτω[σ]ις δ[ὲ̣ φ]ωνη-
έν[τ̣ων] ἐστὶ μὲν [ὑπόψ]υ[χ]ρο[ς],
ἡ δ' οὐκ ἄκαιρος. Οὐ [μὴ]ν οὗτοί
5γε διειλήφασιν [ἕκαστον ἀλ-]
λὰ [π]ρὸς τὴν τῆ[ς ἀκοῆς] ἡ-
δονὴν καὶ ἀηδ[ίαν ἀ]να[φ̣]έ-
ρου[σιν], ὡς καὶ τὴν [τῶν] κ[α-]
κορύθ[μω]ν ὀνομ̣[άτ]ων
10εὐ[θ̣ὺς ἂ̣ν̣] κ[ρί]νοιμ[εν, εἰ] καὶ
π   ̣  ̣  ̣ υσιτ   ̣ τειχ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[τὰ πλ̣]εῖστα συν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν-
  ̣  ̣ ων [εἶ]ναι· καὶ π[ῶς πάλι]ν
τις ἂν εἴπειεν κα[κῶς τοὺς ἐ-]
15παιν[οῦ]ντας αὐτό [γε τὸ τὰ]
ἔ[πη] ὡς μαλα[κ̣ώ̣τατ]α [πρ]ὸς
τὴν ἀκοὴν ποιο[ῦντας,  ̣  ̣  ̣]
τ   ̣  ̣  ̣ ι τῆς ἀκοῆς [β̣αιὰν πρ]ο[σφέ-]
ρεσθαι τέρψιν ὀνει[διζο-]
20μένης οὕτω π[ερι]εγίν̣[ε]το
τῆι ποιητικῆι συν[επιλαβέ-]
[σ]θαι τῆς ἐπιτυχ[ί]ας δυ-
ναμένης. [Π]ῶς δ' ἑ[κα]τέ-
[ρω̣ν̣ τούτ]ων καὶ πολύ [φ̣α]σιν-
25[ἧτ]τον  ̣  ̣ αι δ   ̣  ̣  ̣  ̣ ην ε   ̣  ̣
column 3P.Herc. 1007 col. 3
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova

τῶν δυσκ[ολίαν μὲ]ν ἐν τῆι
προ[φο]ρᾶ(*) κατ[ασκ]ευαζόν-
των, ὄχλησιν [δ' ἀ]κοῆς οὐ-
[κ̣ εἰσ]φερόντων; εἰ δ' οὖν ἔ-
5χει τι περιττὸν ἡ τῶν εἰ-
ρημένων [ὑπ̣'] α[ὐ]τῶν φυλα-
κὴ καὶ [ὑπὸ ἄλ]λω̣ν, οὐ μό-
νον τῶ[ν] ῥητό[ρω]ν, καὶ παρ-
ῆν πάθη καὶ [ἤ̣θη καὶ ὅσα]
10[καὶ ἐγκ]ατασ[κεύου λόγου]
τά[ττουσιν εἴδη, ὃν φιλο-]
κατάσκε[υον ἐπον]ο[μάζου-]
σιν, [θαυμάζω, εἰ μήτ' ἐσχη-]
μά[τ̣ιστ]α[ι ἱκ]αν[ῶς] φ[ρ̣ά̣σ̣ι]ς ἐκ
15τῆς πανδ[ή]μ[ο]υ, [μ]ήτε
πά[νδ]ημ[ος δυ]νήσ[εταί τι]ς εἰς
τὸ φιλο[κ]ατάσ[κε]υ[ο]ν με-
ταστ[ῆναι]. [Δι]α[ιροῦντα̣]ι δὲ
αὐτὴ[ν] ε[ἰς] εἴδη [τρία τ̣]ρό-
20πον σ̣χ[ῆ]μα [π̣λ̣άσμα· τρό-]
πον μ[ὲν̣] οἷ[ον] με[ταφο-]
[ρ]ὰν ἀλληγορίαν [πᾶ]ν τὸ-
τοιοῦ[το, σ]χ[ῆ]μα δ[ὲ] τὸ πε-
ριόδοις [κ]αὶ κώλοι[ς] κ̣αὶ κόμ-
25[μ]ασιν καὶ ταῖ[ς τούτω]ν
column 4P.Herc. 1007 col. 4
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

[π]λοκαῖ[ς̣] καὶ ποιό[τ̣ησι] δια-
[λα]μβάν[ον, π]λάσμα δὲ τὸ-
[ἁδ]ρο[γρα]φίαν [ἔχο]ν [ἢ] ἰ̣σ̣χνότ[η̣-]
τα [ἢ] μ[έγεθος ἢ] γλαφυ-
5ρό[τητα]. [εὔηθ]ες δὲ [π̣λ̣]άσ-
[μ̣α λ]έγειν [πᾶν τὸ] π̣αρ[α̣βαῖ-]
[ν]ο[ν] ε[ὐφρ]άδ[ειαν] τ   ̣ ν   ̣  ̣  ̣  ̣
λ   ̣ , ῥητοροπρ[ε̣π̣ὲς] δ' ἄν που
  ̣  ̣  ̣ ενα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λι   ̣ νο   ̣  ̣ λ
10- ca.13 - ὅτι [οὐ μά-]
[λι]στ' [ε̣]ὐφράδ[ει]α κό[μ̣μα-]
[σι κ]αὶ κώλο[ις] ὡ[ρισμένη]
[ἀλλ' ἁπλ]ῶς ἀποδ[ίδ]οται [κα-]
τ[ὰ] κ[όμ]μ[α, ὥ]στε [δέξα̣]σθαι
15[τὸ εὐφραδ]ὲς ἀντὶ τῆς ἐν ταῖς
κα[τασκ]ευαῖς ἀρετῆς καὶ τοῦ
τ[ρο]π[ικοῦ, καὶ] κατα[σκε]υ-
[ὴν] μόν[ον̣] σ[υμ]βιβάσ[αι] τ[ῆ]ς
[π̣αν̣]δ[ή]μ[ου λ]έξεως ποιο   ̣  ̣
20[  ̣  ̣  ̣ω̣]ν[  ̣ἀ̣]ρε[τ̣]ῶν   ̣  ̣ βιβα-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τους παρὰ ποιη-
ταῖς ὡς Ὁμή[ρ]ω[ι καὶ π̣]αρ'
Εὐριπίδ[ηι] καὶ πο[λλο]ῖς
ἄλλ[οις καὶ δὴ π̣]α[ρὰ] τοῖς
25πεζῶς δ[ιειλεγ]μέν[ο]ις
column 5P.Herc. 1007 col. 5
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci

[κ]αὶ καλὸν ἐξ ἀνάγκης [ὑπὸ]
πάντων ὑπολαμβάν[εσθαι]
τὸ τὴν πάνδη[μ̣ο̣ν λέξιν]
ἐκβεβηκὸς καὶ τὰ πλ[άσμα-]
5τα καὶ τὰ σχήματα [καὶ τοὺς]
τρόπο[υ]ς ἀντ' ἰδιω[τικῶν·]
μᾶλλον δὲ λέ[γωμεν ἐν]
μηδενὶ α[ὐ]τῶν [μηδένα]
μή[τ' ἐ]πεγνωκ[έναι μή-]
10[τε συνεωρα]κένα[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐν̣ [π̣]εριόδο[ις καὶ κώλοις]
κ[αὶ κό]μμασ̣ιν ἀ[λλὰ καὶ]
δ[ιὰ] τῶν καθ' ἕ[καστον ὀν-]
15ο[μάτ]ων. Οὕ[τ]ω(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ερισ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οτ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε παρα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὡσ-]
αύτως δὲ μηδὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κον   ̣  ̣ τρό[π]οι πα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20νοι προσ   ̣  ̣  ̣ θησα   ̣  ̣  ̣
καὶ νῦν σ̣   ̣ χ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χρωμένους κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἅπαντα κα[ὶ τ]ὴν [ἐν ταῖς]
λέ[ξ̣]εσιν ἀ[ρ̣ετὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 6P.Herc. 1007 col. 6
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci

καὶ [τὰ] τῶν πολλῶν ἀπο-
δοκ(*)ιμάζειν, ὧν τὸ κρι-
τήριον ἀστατώτατον καὶ
κενότατόν ἐστ[ιν], ὥστ' οὐ-
5[δὲ̣] στο[χ]ασμῶ(*) θηρατ[ό̣]ν.
[Πῶς δ'] εἰκότως δι' ἑκάτ[ε-]
[ρον ο]ἱ αὐτοὶ πάντα [τ̣αῦ-]
[τα πε]ρι[τ]τῶς τὰ μὲν ἐπαι-
[νοῦσι]ν, τὰ δὲ ψ[έγο̣]υσι   ̣  ̣  ̣ ι
10  ̣  ̣  ̣ κω   ̣  ̣ γε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣ δ   ̣ πολ[λ]α   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπαινοῦσ[ι  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι κἂν τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ὥσ]περ αὐτῶ[ν̣ οἱ πολ-]
15[λο̣ὶ] τῶν γινωσ[κόν̣των]
[  ̣  ̣ὑ]πογράφουσιν κἀν [τῶ](*)
[λ̣]έγειν ἢ γράφειν τὰ [ἐν-]
δ[ε]όμενα κατασκ[ευῆς]
[π̣οη]τικῆς, [ο]ὕτως ἑ[ρμη-]
20[νεύει]ν, ὥστε καὶ κ[υριώ-]
[τε]ρ[ο̣ν](?) σ[υ]νά[γ]εσθα[ι, ὅ]τ[ι συλ-]
[λήβ]δην εἰπεῖν οἱ μ[ὲ̣ν̣]
[τὰ πλεῖσ]τα τοῖς τρόπο[ις]
[χρώμεν]οι μακρ   ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣ εν - ca.9 - νο   ̣  ̣  ̣
column 7P.Herc. 1007 col. 7
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova

δη καὶ μὴ τοῦτ[ο̣ μόνον]
ἀλλὰ σκληράν. [Τ̣ινὲς δ]ὲ γρά-
φον[τες̣] καὶ τοῖς ἀι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ς
κα[τα̣π̣οι]κίλλου[σι] τὸν λό-
5γο[ν, ἐνί]οτ[ε δὲ] ἀφ' [ἑ]τέρων
[γ̣]ε πρα[γμάτ]ω[ν με]ταφέ-
[ρει]ν̣ τὰς ὀ̣νο[μ̣ασί]α[ς, ἵν]α
ἢ μ[ὴ θε]ωρῆται τοῖς ἀκο[ύ-]
ουσι[ν] ἢ μὴ τὰ το̣   ̣ κ   ̣ σ   ̣  ̣
10σ[ἀλλ]ηγο[ρ]ί[ας (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
16κατανοεῖν - ca.9 -
πραγμάτων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[μ]εταφ[ορ̣]ὰς   ̣ ε   ̣  ̣  ̣ αλ̣   ̣ σ̣   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣ αι [φαί]ν[ε]ται   ̣  ̣
20μη κα   ̣  ̣ δη   ̣  ̣  ̣ τι   ̣ α[  ̣π]ρὸς
  ̣  ̣ τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [εἰς ἑτέ-]
ραν [διάν]ο̣ια[ν̣] ἀπάγε[ιν,]
πολλάκις δὲ καὶ τὴ[ν ἐν-]
αντ[ι]ω[τά̣]τη[ν] πλείστας
25ἐ[ν̣ τοῖς πρά]γμασιν ὁμ[οιό-]
[τη]τας [ἐννοεῖν] καὶ διαφ[ο̣ρὰς]
column 8P.Herc. 1007 col. 8
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Raffaele Biondi

ἢ τ[ῶν ἀ]δήλ[ων τι]νὰ[ς] ἐπι-
λογ[ισμούς]. Τοῦ[το δὲ ἠθρ]οῖσ-
θαι κατὰ [λόγο]ν οἷ[ο]ν οὐδὲ τὴ[ν]
ὑπάρξ[ο̣υσαν  ̣]   ̣ φιλια   ̣ εὐήθ[ει-]
5α πολλ[ή]. [Δ]εδόσθ[ω] δ' οὖ[ν]
τὰ π[ολ̣]ε[ιτικὰ] τῶ[ι πολε]ιτ[ι-]
κῶι [κα̣]τακε[χύσ]θαι τ[αῦ]τα· [μ̣ὴ]
ἐπιδ[εδό]σ[θω δὲ] τοῖς μὴ [π̣]ολει-
τικο[ῖς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν τοῖ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ο]υτο   ̣  ̣  ̣  ̣ οκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν μ   ̣  ̣ α
γω   ̣  ̣  ̣  ̣ υτω   ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀλλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μονω   ̣  ̣  ̣
τὸ ὀ[λίγην] ἔχ[ο̣ν] ἀπ̣οχὴν οὐ[χ]
ὁρῶν̣ [τὴν ὁμ̣]οιότητα καὶ
15τὴν δ[ιαφορὰ̣ν̣  ̣  ̣  ̣] ο   ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣
σαις μ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι   ̣  ̣  ̣ μετα-
φορα[ῖς  ̣  ̣] ἀνά[π]τον[τας]
καὶ τι   ̣  ̣  ̣  ̣ υ   ̣  ̣ οριω   ̣  ̣  ̣
δη κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αφο̣   ̣  ̣  ̣
20τ   ̣ν - ca.10 - το   ̣ δο̣ [ἰ-]
διότη̣[τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]προσή-
κει κα[λεῖ]σθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γυμνῶ[ς ἐκ]φέρειν α   ̣  ̣  ̣  ̣
ὑπερ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διαλεγομε-
25- ca.20 -
column 9P.Herc. 1007 col. 9
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

ποτε οὐ καὶ ατ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ι   ̣ φ[α]νε[ρ]ῶς (?) - ca.9 -
  ̣  ̣ γε[τ]αι βέλτ[ιον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ ὁ ῥήτωρ καθὸ [ῥήτωρ]
5ἐπί γε τῶ[ν ἀγόντων πρὸς]
εὐδαιμονίαν [οὐδέπο-]
τε πολυπραγμ[ονήσει],
[ἐν̣] δὲ τοῖς πολε[ιτικοῖς]
πα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστιν
[3 lines missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλ-
[γη]δόνα τὴν εἴδησι[ν  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
19ἐπὶ γ' ἀ[σφ]α[λ]εστέραν [καὶ]
20τελε[ιοτέρα]ν χρῆσιν   ̣  ̣
[1 line missing]
22  ̣ αι   ̣ ἀποδ[- ca.9 -ταῦ]τά
τις ποιῆ(*), καὶ μ   ̣  ̣  ̣  ̣
ως, ὃ καὶ τῶι περὶ τ   ̣  ̣  ̣  ̣
25τας τῆς ψυχῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το   ̣  ̣  ̣ τον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 10P.Herc. 1007 col. 10
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci

ισταντα - ca.12 -
[εν  ̣ρ̣αγ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐὰ]ν δ' ἄ-
κοντες ἁ[πλῶς̣], εἴπερ ἄρα
τὰς ἐπι[λ̣ελογ]ι[σ]μ[έ]νας ἀ-
5γνοοῦσιν δ[όξας], κ[α]τά γε τὸ
κοιν[ὸν] ἁπάντων [τούτ̣]ων
ἔχουσι[ν οἱ π̣]επαιδε[υ]μ̣[έ-]
νοι πλὴν ἴσως [ἃ] νε[ωστὶ]
ἔνιοι τῶν τεχ̣νογρα[φ]ού[ν-]
10των τεθεμα[τίκα]σιν, [ὥσπερ]
[π̣]οιεῖ φανερὸ[ν- ca.9 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ περα̣ - ca.11 -
  ̣ ιν των ἀποδ - ca.9 -
[ἀ]μφισβητ   ̣  ̣  ̣  ̣ οδσ   ̣ υ
15  ̣  ̣ ιτα ποι - ca.12 -
οις ἐχοντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υτ   ̣  ̣
  ̣  ̣ των   ̣ ρων   ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣ υ
σιν   ̣  ̣ Οὐ μὴν οὐ[δεὶς τῶν]
πρὸς ὑπ[όμνησιν τε]χνο-
20γραφο[ύν]των α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ων ἂ[ν δ]ιδά[σκοι], καθά-
περ ὅταν πα[ραδι]δῶσιν
[τό]πους, ἐξ ὧν [ληψό]μεθα
τὰς μεταφορὰς [κ]αὶ ο̣ἷον
25[δ]ὴ τὰς αὐτῶν ῥα(*)[στώνας, ἀ-]
[φ'] ὧν [ἔμ]φ[ασ]ις καὶ [σαφήνει]
column 11P.Herc. 1007 col. 11
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Francesco Celentano

[α π]ά[ρεισι]ν. Οὐ [φ̣]αμὲν οὖν
[π̣]ᾶν κα[τ]ὰ μέρη τ[έ̣μνειν οἷ-]
ον γῆς [ὄρ]η ποταμ[ο̣ὺς ὕλα̣]ς
πόλεις καὶ τὰ τῶν [π̣όλεων]
5μέρη [τ̣α]μ[ε]ῖ̣α [θέατρα]
λιμένας, [ἢ ὁπ]ωσ[δ]ή̣[ποτε]
τὰς με[τα]φορὰς ἀπὸ [τ]ῶ[ν]
φυτῶ[ν τ]εχν[ι̣τεύει]ν τού-
τοις ἀναλογοῦ[ν̣τος κα]ὶ [τοῦ]
10[τῶν] ἀ̣[ν̣θρώπων βίου  ̣  ̣]
[ὅτ̣]ι συμβ[αίν]ε[ι- ca.9 -]
εἶναι τὰς [ἐπ]ακ[ολο]ύθου[ς  ̣  ̣]
δ[ὲ] ἀντι[στρ]όφο[υς  ̣  ̣  ̣]ρη̣   ̣  ̣  ̣
δ   ̣ αν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣   ̣  ̣  ̣
15τα περ[  ̣  ̣  ̣τὰς μὲν] ἀπ' [ἐμ-]
ψύχων ἐπὶ [ἔμψυχα, τ]ὰ[ς δ' ἀπ' ἀ-]
ψύχων [ἐπ' ἄψυχα], τ[ὰς δ']
ἀπ' [ἐ̣μ]ψύ[χων ἐπ' ἄψυχα],
[τ̣]ὰς δ' [ἀ]π' ἀ[ψύχων ἐπ'] ἔ[μ]ψ[υ]χα,
20καὶ τὰ[ς] μ[ὲν ἀ̣π̣' ε̣ἴδο]υς [ἐ̣π' εἶ-]
δο[ς, τ̣]ὰς δ' [ἀπὸ γένους] ἐπὶ [γέ-]
22aνος, τὰς δ' ἀ[π' εἴδους] ἐπὶ γένος,
22bτὰς δ' ἀ[πὸ γέν]ου[ς] ἐπὶ ε[ἶδος],
καὶ τούτων [ἕκ]αστοι πα   ̣
  ̣  ̣ ω   ̣  ̣  ̣ ὑποδεί[γ]ματα θα
25[- ca.9 -π̣]αρέ[χο]νται,
column 12P.Herc. 1007 col. 12
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Luigi Corazza

μ[ήποτ' ἀ̣]π' ἄλλων τινῶν ἢ
τῶ[ν δεδοκι]μ[ασ]μ[έν]ων μετα-
φέρειν ἐ[π̣ιχειρή̣]σωμεν, ἢ τὸ
πάντως γινόμενον ὑπο-
5γράφουσιν̣ ἢ̣ τὸ λανθάν[ον ἢ]
[καὶ] οὐδέ[πο]τ' [ὄν· ἔπ̣]ειτα
διδάσκουσιν [τ̣ὸ μω]ρ[ό]τα-
τον, εἰ μὴ βλέπου[σι]ν, ὅ[τι] τὰ
τε   ̣ λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν μετα-
10φ[ορῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣ ι   ̣  ̣  ̣ ι̣τα
  ̣  ̣  ̣  ̣ α τῶν τεχνειτῶν
[  ̣  ̣  ̣-α]φείσας τοῦ καλῶς με-
τα[φέρει]ν  ̣  ̣ ν. Ὁ δ' αὐτὸς λό-
15γος καὶ περὶ τοῦ [λήψ]εσθ[αι]
τὰς [με]ταφορὰς ἄ[ν̣ε]υ τοῦ ἰδί-
[ο]υ [τῶν] τεχνῶν τῶ[ι τ]ὴν [ἕ-]
[ξι]ν [ἔχει]ν. Τὸ [γ̣]ὰρ [τίν]α [ἢ πο]ῦ
ἀφ' ἑκάστων ληψόμεθα κα-
20[τ]α̣λείπεται καὶ σπεύδει τὰς
[ἰ]διότητας ἐ[π̣ι]γν[ῶ]ναι, τὸ [δὲ]
πῶς καθ' ἑκάστην ἰ[δ]ιότητα
μεταβαίνοντες κα[τ̣ο]ρθώ-
[σο]με[ν ο]ὐ σ̣υμβι[βάζ]εται. Πα-
25[ρα]πλ[ησί]ως δὲ [ἐν τα]ῖς χρή
column 13P.Herc. 1007 col. 13
Engraved 1809-1815 by Carlo Malesci
Sketched by Giovanni Battista Casanova

σεσιν οὐθὲν [ὠφ]ε[λο]ύμεθα
[μα]θόντες, ὃ πάντως ἀναγ-
[κ]α[ῖόν] ἐστιν ποιεῖν, ἐ[ὰ]ν με-
[ταφ]έρωμεν, ἀπ' ἐμψύχων
5[ἐπ' ἄψυ]χα μεταβαίνειν -
ὃ [καὶ] ἔνπαλιν - ἢ ἀπ' ἐμψύχων
[ἐπ' ἔμ]ψυχα, πα[ρα]πλ[ησίως δὲ]
καὶ ἀπὸ γένου[ς̣ ἐπ̣'] εἶδος ἢ
[γένος] ἢ ἀπ' [εἴ]δ[ο̣υς ἐπὶ γέν̣]ος
10[ἢ εἶδ]ος. Ὅν [δὲ τ̣]ρόπ[ον] χρὴ
[ποιεῖν ἕ]κα[στον ἀφ' ἑκάσ]του
μ[εταβ]αί[ν̣ο]ν̣τ[α]ς, οὐ διδασ-
κ[ό]με[θ]α. [Οὐ] κα[τὰ] λ̣όγον [τ̣]οί
——
ν[υν οἱ π̣]λείον[ες] αὐτῶν
15τ[ὰς με]ταφορὰς διαβάλλου-
σιν [καὶ μ]εγαλύνουσιν ἐπι-
[φ]ω[νοῦν̣]τ[ε̣]ς, ὅ[τι σκ]ληρὰ
[μὲν καὶ ἀντίτυπος γι]νομ[έ-]
νη [πᾶσ]α κατά[κ]οπος, [ε̣ὐ-]
20φρα[ίνει δὲ] πραεῖ[α] καὶ ἄλυ-
[π̣ος, οἵαν ε]ἶναι προσή[κ̣ει],
[μὴ μέντ'] ἀλλοτρίαν ὥσπερ
ἐ[γ]κ[ρ]αι[παλίζ]ουσαν. Εἶτα δι' ἐ-
πιφ[ωνημά]των τὴν μὲ[ν]
25σκώ[πτουσι]ν καὶ [χλευά]
column 14P.Herc. 1007 col. 14
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova

ζουσιν, τὴ[ν δὲ] καὶ εὐφημοῦσιν
οὔσης μὲν ὄντως πονηρᾶς
τῆς σκληρᾶς, [ὅμως δ'] ο[ὐ] δ<έ>ον-
τος [μόνον] τοῦτ' εἰπεῖν ἀλ-
5λὰ καὶ [δι]δάξαι σκλη[ρ̣ὰν ο]ὖσαν,
οὐδ' ἀ[π̣ο]χ[ρώ]ντως ἔ[χε]ιν μό-
[νον τοῖς] ἀλύπ[οι]ς οὖσιν [ὡ]ς
ἀλύπου λυσιτελοῦς, ἀλλὰ
καὶ δ[ι' ὧν̣] καὶ πῶς α[ἱ ἀρε-]
10ταὶ γ[ίν]ονται, προσδ[ιδάσ-]
[κ]ειν, ἐπεὶ ῥά(*)δ̣ιον τῶ(*) [τρόπω](*)
τούτω[ι] καὶ τὰς μάλ[ιστ']
ἐπιτετευγμένας ἐ[ξε-]
λεῖν καὶ τὰς παμπο[νή-]
15ρους ἐνκρε[ῖναι τῶν μ]ε[τ̣αφο-]
[ρῶν], δ̣ιότι τ[ὴ]ν αἰσχυν[ο-]
μένην αὐτὴν [μ]εταφ[έρειν]
[ὑπόληψιν ἐκ]εῖ κ[ρ]ιτή[ριον]
λέγουσιν. [οὐ μ]ὴν ἐν οἷς
20παρασπῶντες ἔνιοι τῶν
νέ[ων τὴν κρίσ]ιν ἀπ[ὸ τῆς]
φιλοσοφίας ο[ἰκείας] παραι-
νέσεις, πότε [δεῖ] χρῆσθαι
μεταφοραῖς ἢ ἀλληγορίαις,
25καταγράφουσιν, δι' ἄλλων
column 15P.Herc. 1007 col. 15
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Raffaele Biondi

τὴν χρείαν μεταφ[ορῶν ἐ]ν-
νοοῦντες ὡς χρησ[ίμην μὲν]
τοῖς συμβιβάζουσιν [τῶι δ' ἐ-]
π̣ὶ τὸν βίον ἀπ[ιδό]ντι δια-
5γενόμενον ἐ[ν] ταῖς [κοινωφ]ε-
λίαις ὡσπερεὶ σκευῶν ἀ-
χ[ρήστ]ων [ἀ̣π̣]ώ[λ̣ειαν] π[αρισ-]
[τ̣ᾶσι]ν· κ[αὶ] ἐφ' ὧ(*) ἰδία[ι, ἐ]ν τῆ[ι]
[κ]ο[ι]νωνίαι τῶ[ν] ἀ[νθρώ̣πων]
10[μεγαλαυχῆ̣ς̣]αι [ε]ὔ[ηθες]. [ἡ κυ-]
ριολογία [τ̣οίνυ]ν εἰ φω[ρᾶται]
ἐκ[τ̣α̣θεῖσα ἐπὶ] το̣σ[ο̣ῦ]τ' οὐδ' ἀνε-
κτὸν πλ[ε]ί[ω] τὸν τεχν[ικὸν]
τῆς ἑρμηνείας τρόπον
15παρέ[χε]ιν, καὶ πᾶσα τέχνη
φων[ὴ̣]ν οὐ δύναται προ[ίεσ-]
θαι στερ[η]θεῖσα τῆς ἐκ τῶν
μεταφορῶν εὐχρησ[τίας].
Εἰσ[ὶ δ' οἱ] π[ε]ριστεῖλαι θ[έ]λ[ον-]
20τες αἰσχ[ρορ]ημο[σύ]νην [καὶ]
δ[υσ]φημίαν, [ὅ]τα[ν̣] τὴν ἀρε[τῶν] ἀπ̣ὸ
τοῦ τρόπου βοήθεια[ν παρα-]
τάττωμεν. Οἱ δὲ γυμνῶς
λέγοντες ἀισχημονοῦ-
25σιν ἢ βλασφημοῦσ[ι τ]ὴν [δο-]
[κοῦσαν] μη[δέποτ' ἐκ]φων[ῆ]
column 16P.Herc. 1007 col. 16
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

[σαι κ]οιν̣[ὰς] δια[λ]έξεις. Εἰ δέ τις
[λέγ]ει καὶ ἐφ' ὧν ἐκλέλοιπα
κεχρῆσθαι ταῖς μεταφοραῖς,
ἀλλὰ καὶ ἐφ' ὧν ειανσ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ υσ   ̣  ̣  ̣ εκαλ   ̣  ̣  ̣ ορθου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 - ἐπὶ τοιού[των]
- ca.14 - ἀλλ' οὐ
- ca.10 - τωι   ̣ · τοὺς δὲ
[ῥήτορας] καὶ μάλιστα τοὺς
10[σοφιστὰς] ἐ[π̣]ὶ [πλεῖ]ο[ν κα-]
[τακεχρ]ῆσ[θ]αι μεταφοραῖς
[πάντ]ων, [οὐ]χ [ὅτι τῶν] διὰ
[πεζολ]ογ̣ία[ς ἀλλὰ καὶ] μᾶ[λ-]
[λον] τῶν ποιητῶν· ἐπεὶ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ [π̣]ᾶς ὁ μεταφέ-
[ρων] ἐφ' ὧν ἀ[ξ̣ιοῦσιν ἐσ]τέ-
ρη[ται· εὐη]θέστατον δὲ ἐν
φόβ[ωι] ὄντασ̣ αὐτ[οὺς καὶ]
[ἀγωνία](*) μέθοδον ἐπι[ζ̣]η-
20[τ̣εῖ]ν, ὅπως μειμησώ[με-]
θα τὸν̣ - ca.12 -
καὶ τ[ὸ] τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κατὰ
δὲ αἰσχρολογίαν καὶ δυσ-
φημ[ίαν] ἀνεκτ[ό]τερον
25μ[ὲν ἢ κατὰ τὰ] εὖ λελεκμέ-
[να· πῶς δ' ἄν τις ἐ]π[ιτύχοι, οὐ]
column 17P.Herc. 1007 col. 17
Engraved 1809-1815 by Raffaele Biondi
Sketched by Giovanni Battista Casanova

[δεὶς] διδάσκειν [τῶι λό]γω(*)
[δύν]αται. Πότε γὰρ χρὴ πε-
[ριθέ]σθαι καὶ πότε μὴ δεῖ
[προσλαμβά]νειν, οὐχ ὑπ[έγ]ρα-
5[ψαν]. [Ἡμεῖς] δὲ τοὺ[ς οὕ]τως
ἀ[θλίους ἀ]φέντες ὅ[ρ̣]ο[υ]ς ἐ-
[πιεικείας στ]ήσομ[ε̣ν, ἀλ̣-]
λ' οὐκ εἰς τἀναντία [τ̣]ού[τοις]
[ἐμπε]σούμ[εθα] ε   ̣  ̣ ωι σ   ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει· τὸ δὲ κακο[φ̣ω̣νεῖν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἢ κ[α]λλ̣ιφω[νεῖν  ̣  ̣  ̣]
- ca.10 - ας τῶν με-
[τ̣]α[φορῶν  ̣  ̣  ̣  ̣μ]ένων \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ \αὐτοῖς/ \μ/ \  ̣  ̣  ̣  ̣/   ̣  ̣  ̣  ̣
προαιρουμέ[ν]ων. [Λ̣έγου-]
——
15σι δέ τινες μεταφορὰς [λαμ-]
βά[νε]σθαι καὶ συντομ[ίας]
χάριν καὶ σαφηνείας καὶ
- ca.12 - το   ̣  ̣  ̣ δι   ̣
ἀπα[τ]ησ[ό]μ[ε̣θ]α   ̣ ο   ̣  ̣  ̣  ̣
20ποιη[τ]ής, οὐ [μό]νης τῆς τ[ὸ]
[σαφὲς] ἐχούσης, ἀφ' [ἧς οὐχ]
ἧτ[τον], εἰ ποιήσει, θαυμασθ[ή-]
σ[ε̣ται]. Πλανῶσ<ι>ν̣ δ[ὲ̣] τῆς
——
ἐμφάσεως ὡς οὔσης σαφη-
25νεία[ς ἢ̣ σ̣]υ[ντελοῦντος] τὴν
ὑπ' αὐ[τῶν καλουμέ]νην [ἐν]
column 18P.Herc. 1007 col. 18
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

[ά]ργειαν το[ῦ μεταφέρειν δι-]
ὰ παντός. Ἔνιοι δέ φασιν καὶ
τῆς ὁμοιώσεως ἕνεκεν αὐ-
τ[ῆς] λαμβάνεσθαι τὰς με-
5ταφοράς· οὐ [μὲν] τῆς ὁμοι-
[ώσ]εως αὐτῆς καθ' αὑτὴν
[ὁρ]μωμένης ἀλλὰ διὰ τὴ[ν]
χρείαν [ἕ]ν[εκα] τῆς μεταφο-
[ρᾶς   ̣  ̣]συμ   ̣  ̣  ̣  ̣ ης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \α/ \  ̣/ \αιτο/ \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ \ἰδίας/ \  ̣  ̣  ̣/ \ως/
10ι̣ο̣   ̣ τω   ̣  ̣  ̣ ολωι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σ̣ιν   ̣ θε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νλ̣   ̣  ̣
ποιους   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πα[ρ-]
αγγέλλον τὸ προσέχειν,
μήποτέ τι[ν'] αἰσχρορημ[ο-]
15σ̣ύ[νη]ν ἢ δ[υ]σφημίαν ἀπε[ρ-]
γά[ση̣]ται τἀναντία θέλων̣
ἀπὸ ταύτης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ με-
  ̣  ̣  ̣  ̣ τα   ̣  ̣  ̣  ̣ ρων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι μᾶλλον αὔξη(*) τοῦ
20[δέοντ]ος [ἢ προ]αιρούμενος [πε-]
[ρὶ π]όλεως εἰπ[εῖ]ν ἐπιτυφλώ-
[ση](*) [τὸν̣] νοῦν ἢ κουφοτέ-
ραν τοῦ βάρους τῶν ὑπο-
κει[μ̣έ]νων ἢ βαρυτέραν
25τ[ῆς κο]υφότητος λάβη(*)
column 19P.Herc. 1007 col. 19

λέξιν· δσ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μο   ̣  ̣  ̣  ̣ [εἰ-]
πεῖν μή[τ̣ε ἀπὸ] τ[ῶ]ν   ̣  ̣  ̣
των ἢ πρά̣[ξε̣ων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἐ]πὶ μεταφορ[ὰς- ca.9 -]
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τω - ca.9 - α
  ̣  ̣ δει ι̣   ̣ υ   ̣  ̣  ̣  ̣ τ[ε]σθα[ι τ̣]αῦ-
[τα] κατὰ τὰς μεταφορὰς
α[ὐτάς, ὧν]τινων ἐχόμενοι
  ̣  ̣ τω   ̣  ̣ τα - ca.9 - λ[έ̣-]
10ξι[ν  ̣  ̣  ̣  ̣]τα - ca.9 -
διδάσκειν - ca.10 -
ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλως [κ]αὶ τ   ̣ ν
  ̣  ̣  ̣  ̣ α. καὶ βαρυ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τω ἢ π[ρο]αγὼν τῶν ἀ-
15[γώνων] εἴρηται. Λέ[ξι]ς γὰρ
αὐ[τὴ] τούτων οὐδ[έ]τερον
ἐπ[εσ]τέρ[η̣]ται.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ   ̣ ν
——
σ̣   ̣ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χ]αρι̣έστ[ε̣ρον]
δ   ̣ τοσε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λέγομεν πά-
20[γκα̣]λον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φα]σι δεῖν
  ̣  ̣  ̣  ̣ αλλ   ̣  ̣  ̣ μο   ̣  ̣ τὴν ευ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ , ὅτ[α]ν πλεῖον εὑρίσ-
κωμεν τοῦ ὁμοίου πανό-
μοιον, πρὸς δ[ὲ] τὸν ἔπαι-
25ν[ον - εἴ]τε ἀντί[σ]τροφόν [φ̣α]
column 20P.Herc. 1007 col. 20
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

μεν λόγον, ἐ[π̣ειδή] ποτε τ[ὸν]
[ψόγ]ον ὁμο[ίως] μεταφορᾶ(*)
[ἔστιν καταλαμβ]άνειν -
[ὅταν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ[ε]τάγω-
5[μεν- ca.14 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣ τω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λε
παντὸς   ̣  ̣  ̣  ̣ η· [π̣ῶς̣] τοὺς
ῥήτορας [ἐπιτηδ]εύειν τὰς
  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ς ὁμο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιτων πα-
10ρὰ τῶν κενῶν καὶ μᾶλλον
ἀποστάσει[ς  ̣  ̣  ̣]ασετα   ̣
  ̣  ̣ νομενο   ̣  ̣  ̣  ̣ ως τρέχει
  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν υ   ̣ α   ̣  ̣ ε-
ται; πῶς [ψέγ]ουσ[ι] τὰς
15ἀπὸ τῶν [οὕτω] μακρὰν ἀ-
π[εχόν]τω[ν γεγ̣]ον[υ]ίας,
[οἷ]ον "νῆσσον, [τὴν] πέρι πόν-
τος ἀπείρ[ιτος ἐστ]εφάνω-
ται"· καὶ μ[ὴν] βέλτιστ' ἦν
20Ὠκεαν[ίδα νῆ̣]σ[ο̣ν φ]άναι
μάλιστ[α· ἢ οἷον "σπιν]θῆ-
ρες Ἁφαίστου σταλαγμοί";
Καὶ πῶς αὐτοὶ μετάγου-
σι κατὰ τὸ πλεῖστον, εἰ
25μὴ καὶ διὰ παντός, ἀπὸ
column 21P.Herc. 1007 col. 21
Engraved 1809-1815 by Raffaele Biondi
Sketched by Giovanni Battista Casanova

[τῶν μό]νον [ο]ὐχ [ἡ]μέ[ρας ὁ-]
[δ]ὸ[ν ἀπεχόντ]ων   ̣  ̣ υμ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣ σμα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣ [π]ερ[ὶ] μεταφορ[ὰς  ̣  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σιταχ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι φιλόσοφ[ον τ]ἀ[ν] ποσὶν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οτ̣   ̣ τοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣  ̣ διὸ [καὶ ἐπεσκέφθαι]
φιλοσ[οφήσαν]τι ποιη[τῆι ἀν]αν-
10[καῖον, π̣]ῶς καὶ π[όθ]εν [τ̣]ρ[οπικὴ]
[ἅμα λέξι]ς καὶ κ[α]τὰ [τί]ν[α τρό-]
[πον ἵστ]αντ[αι] φυσικοὶ [λόγοι, ἢ]
μάταιον δ[ὴ̣] θεω[ρ]εῖν, [πῶς]
τὸ μ[ὲ]ν ἐκλέγητα[ι] τ[ὸ δ' ἐ]κ-
15[κλ̣]είνη(*)· καὶ [π̣]ολλ[ο̣ὶ π̣εριθέ-]
[μενο]ι [τ̣ὴ]ν πα[ι]δείαν καὶ τὰς
[πά̣σα]ς ἐπιστήμας οὐ μ[ό-]
[ν]ον [τ]ὰ προειρημένα περι-
[έσ]τησαν ἀλλὰ καὶ πολὺ [ἔγ-]
20γειον τῶν ῥητορ̣ικῶ[ν σο-]
φιστῶν ἐν ταῖς μεταφο-
ραῖς ἀνεστράφησαν, εἰ μή
τις ἄρα τῶν ἁπάντων ὡς
Ἀλκιδάμας, Ἡγησίας, Κλεί-
25[τ]αρ[χο]ς, Ἀλεξανδρε[ὺς] Δη- [μήτριος]
column 22P.Herc. 1007 col. 22
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved 1809-1815 by Raffaele Biondi

[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣ ελυησαν
[⁦ -ca.?- ⁩] ην χ[α]ρίεν
5[⁦ -ca.?- ⁩τ]εχνο[λογ  ̣  ̣]
[γ]ὰρ   ̣  ̣ ν ου   ̣  ̣  ̣  ̣ , ὅταν ἡ με-
ταφορὰ β[αρυ]τέρα [γίν]ηται,
προτη[μελ]εῖσθαι τὸ [σκ]λη-
ρὸν α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ισεινλ   ̣
10  ̣  ̣  ̣α  ̣ α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι [δ̣]ὲ
- ca.10 - αι Σάμον ὡς
τὸ [π]ά[λαι ἀπώ]ρυγ̣α τῆς π[ό-]
λεω[ς], τ[ὴν δ' Α̣ἴγιν̣]αν ὥσπ[ερ]
[λή̣μην] τοῦ [Π̣]ειραιέως κα[ὶ οὕ-]
15[τως π]αραπλήσι[α]. [Ἄ̣]το[π]ον
[ο]ὖν, ε[ἰ κ]α[τ]ὰ π[άνθ'] εἱμαρμέ-
ν[ον πα]ραστ[έλλ]ειν μετα-
φορά[ς], ἀλλ' [οὐ]χὶ φευκτὸν
παν[τὶ] καὶ παντ[άπασιν]
20ἢ σπα[νί]ως ποτέ, τῶν
σοφι[σ]τ[ῶ]ν το[ι]αύταις χ[ρ]ω-
μέν[ων], ἄλλο[τε] σχεδὸν
πάσα[ις], πλείοσιν τῶν κυρί-
ων οὔσαις. Ἴδ[ω̣]μεν δ' αὐτῶν
25καὶ τὰ περὶ τῶν ἀλληγορι-
[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
column 23P.Herc. 1007 col. 23
Engraved 1809-1815 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova

(legi) (potest) (δῆμον) (et) (ν) (  ̣  ̣) (εις) (ποτε) (  ̣  ̣) (αρ) (  ̣) ()
  ̣ α   ̣  ̣ δη. Δια[ιροῦ]ν̣ται [δ'] αὐ-
τὴ[ν] εἰς εἴδη τρί' α<ἴ>ν[ιγμα],
20παροιμίαν, εἰρωνείαν, πα-
ραλείποντες μέν, ε[ἰ π]ά-
σας ἐκφο[ρ̣]εῖν ἐβούλοντο
τὰς ἰδιότητας, τό<ν> τε
γρεῖ[φ]ον καὶ τὸν ἀστεϊσ-
25μόν, παραπέμποντες [δὲ καὶ]
column 24P.Herc. 1007 col. 24
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Domenico Casanova
Sketched by Carlo Malesci

0() ((non) (cohaerens) (cum) (χχιιι.)) ()
περ [κ̣α̣]λοῦ [προ̣]σαγορεύε[ι] κα-
θ' ἑ[κ̣άσ]του καλῶς ἂν πρέ-
[πο]ντος ι   ̣ χτ   ̣  ̣ δεν   ̣ ρι
[13 lines missing]
17της - ca.15 -
πεσθαι - ca.12 -
τη   ̣ τ   ̣ ν - ca.12 - ι
20σεω   ̣ π - ca.13 - ικες
μηδὲ π - ca.12 - ς̣ τῶν
ἐκ[εῖ] τεθε[ωρημέ]νων
εὕρεσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σι κα   ̣  ̣
α τῆς̣ μετ[αφορᾶς καὶ τῆς]
——
25ὑπαλλ[αγῆς]
title 2
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Δ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
column 1aP.Herc. 1007 col. 1
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

ταν ἁδροῦ, π̣[ρο]οιμί[ω̣ι μέν-]
το[ι γ'], ἕως [ἂν] μὴ τραχὺ [μηδὲ]
μα[θ]ήμασι[ν] περι[ττὸν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν λέξει [κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[οι  ̣  ̣  ̣] φιλοσοφ[οι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
9[προσδοξά-]
10ζομ[εν δὲ] καὶ [τοῦτ' ἐκ] τῶν
ἰδιωμάτων [τούτων] περι-
γείν[εσθαι] μᾶλ[λον καὶ] μυ-
ρίωι μ[ε]ῖ[ζ]ον· ἐκ [δ' αὖ τ]ῶν
ἡμ[ετέ]ρων πε[ριποιεῖσ-]
15θαι [τὸ ἐνδιατρεῖψ]α[ι καλ̣]οῖς ἐ-
πιτη[δεύμασιν] κα[ὶ  ̣  ̣  ̣]
τον εκτεε   ̣  ̣  ̣ ασμιζων
ἀναπεφω[νηκέν]αι χ   ̣  ̣ ου
  ̣  ̣  ̣  ̣ επαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣η̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣ Διὸ καὶ πρότερον μέν
[πω]ς εἶπον, ὅτι [τ]οῦ σο[φι-]
[στοῦ] διηκρειβω[μέ]νως
[ἐστὶ] καλὸν τῆι φύσει [γ'] οὐ-
[δὲν] κατασκεύασμα, νῦν
25[μέντ]ο[ι] θαρρῶν [λ]έγω [μ]ε-
[τὰ] τῆ[ς] συμπ[λ]οκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 2aP.Herc. 1007 col. 2
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi

0[ἀ]
κρειβὲ[ς] ἀξιολόγ[ω]ς οὔτε κα-
τὰ τὸ π[λε]ῖστον ὑ[γιὲς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ψαν οὐκ ἀπὸ τῶν σοφιστι-
[κ]ῶν παραγγελμάτ[ω̣ν ἡ]μᾶς
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φαιδ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υι
  ̣  ̣  ̣ οὐδενὶ φυ[σι]κ[ῶ](*) [φασι] τε-
[χνικ]ῶς χρῆσθαι, [λέ]γονται -
[6 lines missing]
14[ νε]ν̣ομίσ-
15[θαι ὑπὸ πά]ν̣τω[ν̣ ἀλλ̣'] ὀλί-
[γων· εἰ δέ] τισιν κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ,
ἀλλ' οὐχὶ τοῖς ἡμε[ῖ]ν̣ ὁμοί-
οις οὐδὲ μὰ Δία το[ῖς] ἰατρι-
κοῖς, [οὐχ ὅτι] τοῖς [μο]υσικοῖς
20καὶ γεωμέτραις [οὐδὲ] τοῖς
[ἄλλοις ἅ]πασι τεχ[νε̣ί̣]ται[ς]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ων θαυμα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣κα]τασκευῆς καὶ μά-
λισθ' ὅταν ὑπὸ τῆς ὀχλικῆς
25θυέλλης μὴ στρ[έφωντ]αι
καὶ δια[γ]ρυ[πνῶσι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3aP.Herc. 1007 col. 3
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova

και λεγομεν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μασινητοις πε-
ρὶ ἄλλον δε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ινδυνοι   ̣ αικε
των ος θιγ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γάν̣ο[ν]τας α
οὕτω διελ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ετεσα   ̣  ̣  ̣ ται
5δη καὶ   ̣ πρ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣ ν[εσ]θαι γελε
  ̣ π̣ι̣ι̣   ̣ ντεο   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιο   ̣ τι
  ̣ ωσε   ̣ ατως   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3διαν ἔργω(*)
προστ̣   ̣  ̣ αφ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3
χειρα   ̣  ̣ αιτο ((dagger)) 3 ((dagger)) 3λ
10  ̣  ̣  ̣ υπαρθ   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3η   ̣  ̣ μ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν το[ῖς περὶ τῆς] ῥη-
τορικῆς θαυ[μά]ζω, διότι
  ̣  ̣  ̣ εγκαλι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εν̣   ̣
ρ   ̣ τῆς ῥητορ[ικῆς  ̣  ̣] κα   ̣  ̣
15τ[ή]ν̣ γε πρόχ[ειρον καχ]εξί-
αν εἶναι δια[φεύγ]ειν [ἔμμε-]
τρα διευλα[βημ]ένον [λέ-]
γειν καὶ το[ι]αύτας ἀμ[φι-]
βολίας ἑλεῖν μ[ε]τ[ωνυ-]
20[μ]ικῶν, καὶ τῶν ἄ[ρθρων τὸ]
μὲν προηγούμε[νον τιθέ-]
ναι, τοὺς δ' ἐπακο[λουθοῦν-]
τας συνδέσμου[ς μὴ ἀπο-]
διδόναι, καθάπερ ἐγὼ
25μὲν τούτων πολλὰ κἀ-
γαθὰ πεποίηκ' αὐτὸς μο -
column 4aP.Herc. 1007 col. 4
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Carlo Orazi

[μάτων] οὔτε χρήσιμον ο[ὔ]τε
βουλητόν. Ἀλλὰ δὴ κα[ὶ τ]ὴν
——
παραλλαγὴν ταύτην οὐ-
κ ἐκ [τῶ]ν̣ σοφιστικῶν τε-
5aχν[ῶν περιε]ποιήσαντο. τὰς δὲ τέχνας
5b[τα]ύτα[ς] οἱ διαπονή-
σα[ντες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι κατα̣-
γελ[άστως]  ̣  ̣ τοῖς λό[γοις] δὲ πλεῖον ἐμε   ̣  ̣  ̣
[7 lines missing]
15[τῶν πλη]ν
μελη[μάτων μηδὲν μ]η-
δ' ἐ[πιβεβλέφθαι πρὶν ἰσχ]ῦ-
σαι τὰ[ς ῥητορικ]ὰς [διατρι-]
βὰς καὶ [τάξασθ]αι [τὸ πεπ]αι-
20δευμέν[ως δια̣]λέ[γ̣εσθα]ί
τισιν ἢ̣ ἀπαι[δεύ]τως· [δι]ὸ
κ[α]ὶ νῦν τούτου[ς μά]λιστα τῶν
λοιπῶν ὀρθ[οε]πεῖν καὶ τὸ
λέγειν εἰκῆ(*) δ[ι]α[φεύγειν]
25κἂν προπέσ[ωσιν ἔν τισιν]
τάχιστα διο̣[ρθοῦσθαι, ὧ]ν
column 5aP.Herc. 1007 col. 5
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

χάριν οὐκ ἀποδέδωκεν, καὶ
τὸν καλούμενον [ὁ]ρμαθὸν ἀ-
φε[λ̣]κό[μ̣ε]ν[ος εἰ]ς Ἀθήνα[ς̣] εν
ετ   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς πρυτάνεσιν
5εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πό[λ]εσιν
δ[ιαλεχθεὶς ὑ]πὲρ τῆς ἀτε-
λ[είας Κνι]δίων. [Πῶς] δ' ἑκατέ-
[ρω]ν [φησ]ὶν - ca.9 -
  ̣  ̣ θ   ̣  ̣  ̣ ασ[  ̣  ̣  ̣μηδὲ]ν [ἐπιβε-]
10[βλέφθ]α[ι] τῶν γ[ινομέ]ν[ων]
τ[ότε] πρὸ αὐτῆς ἀμ[α]θήτων
[οὐ πολ]ει̣τ̣ι[κῶν] μ[ό]νων [ἀ]λ-
[λ]ὰ καὶ φιλοσόφ[ω]ν καὶ τῶν
[κα̣]τ' ἄλλας μαθήσεις καὶ
15[διαν̣]οήσεις [π]ερ[ισήμων]
[πρὸ Ζωπύρου κ]α[ὶ] Ἀντιφῶν-
[τος] καὶ [παντὸ]ς ἁ[π]λῶς τε-
χνογράφ[ου διαπ̣]εφευγό-
των οὐ μ[όνο]ν̣ τὰς οὕτω
20προχείρο[υς ἐ]ν ταῖ[ς] ἑρμη-
νείαις ἀτοπί[ας] ἀλλὰ σχε-
δ[ὸ]ν καὶ πάσα[ς]. Κα[ὶ δ]ὴ γὰρ
οὐδ' ἐπέτρεψ[έν] τινι βοηθεῖν
ἑαυτῶι λέγο̣[ντι] τὴν κοι-
25νῶς κεκλη[μένην] ῥητο-
ρικὴν ἀπολύε[ιν] αὐτῶν,
column 6aP.Herc. 1007 col. 6
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

[καθὸ] τὸν Φοίνεικα διδάσκα-
λ̣ον [Ἀ]χιλλεῖ συναπε[στάλ-]
θαι [φ]ησὶν Ὅμηρος· οὐδὲ τὴν
——
φυσ[ικὴν] περὶ λόγον ἀρετὴν
5κα[τ̣' ἐ]ξοχὴν ἰδίως ἂν [προσ-]
αγορ[ε]υθήσεσ[θ]αι ῥητορικ[ήν]·
[εἰ] δέ τις βούλε[τα̣]ι καὶ π[ροσ-]
ηγο[ρ]εῦσθαι - δι[αρρ]ήδην γὰρ
εἴρηκεν ''πρὸ τῶν ῥητορι[κῶν]
10διατριβῶν μη[δ̣ὲν βε]βλέφθαι τ[ῶν]
πληνμελημάτων τού-
των'' -, οὐδ' οὕτως μὲν οὖ[ν]
εἶπεν ἀλλὰ ''πρὶ[ν] ἰσχῦ-
[σα]ι τὰς ῥητορικὰς διατ[ρι-]
15βά[ς''· ὥστ]ε μη̣[δ]ὲ Περικλέ[α]
[μηδὲ τὸν] Στεφάνου Θουκυδί-
δην μηδὲ τὸν Ὀ̣λό[ρ]ου τήν
[γ̣ε π̣]ρ[ό]χειρον ἐκπεφευ-
[γέν̣]αι καχεξίαν τῆς ἑρ-
20μηνείας, ἀλλὰ μ[ηδ'] ἐπιτε-
θεωρηκέναι· τάχα γὰρ ἐ-
[πὶ] τούτων κατῆρχθαί
[τις] ἐρεῖ τὰς διατριβάς, ἰσ-
[χυκ]έναι δὲ οὐδεὶς μὴ τε-
25[λέως ἀ]ναισχυντῶν. Καί
column 7aP.Herc. 1007 col. 7
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Carlo Orazi

τοι διαφέρουσιν οὐ[δὲν οἱ] καὶ
μετὰ τὴν ἰσχὺν τ[ῶ]ν δια-
τριβῶν ἀνιστόρητοι γεγο-
νότες ἁπάσης τῶν̣ [πρὸ] τοῦ
5παρελθεῖν αὐτὰ[ς] κ[αὶ κα̣]τισ-
χῦσαι διαλεχθέντω[ν], ἀλλ' οὐ-
θὲν ἧττον ὁ[ρ]ῶνται φανε-
[ρ̣]ῶς οἱ μὲν οὐχ ἧττον ἁγνεύ-
[οντε]ς ἐν λέξει τῶν ἄκρως
10[δ]ιατριβικῶν, οἱ δὲ μᾶλλον,
[ἀν]αρίθμητοι [δ]ὲ τῆς οὕτω
[π]ροχ̣είρου καχε[ξ̣]ία̣[ς]. Ὀ-
[κνῶ γὰ]ρ εἰπεῖν, ὅτι τὸν τρό-
[πον] τοῦτον, ὃν διὰ τῶν
15[πα]ραδειγμάτων οὗτος
ὑπέδειξεν, [ὁ σ]καπανεὺς
καὶ Μα[ίσ]ων μόνος λαλεῖ,
δοκῶ δὲ μηδ' ἀγυμνάσ-
των μόνον ἐν λόγοις ταύ-
20τας εἶναι τὰς καχεξίας
ἀλλὰ καὶ τὸν κοινὸν λεγό-
μενον νοῦν οὐ προσφερο-
μένων, ὥστε κινδυνεύ-
ειν ἡμᾶς κατὰ τὸν λόγον
25καὶ τοῦτο περιποιεῖσθαι
παρὰ τῆς ἰσχύος τῶν ῥη
column 8aP.Herc. 1007 col. 8
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

τορικῶν διατριβῶν. Διὸ [μ]η-
κέτι θαυμάζωμεν τὸ [μ]ό-
νας τά[ξ]ασθαι τὸ πεπαιδευ-
μένως διαλέγεσθαί τισιν
5ἢ ἀπαιδεύτως, ὃ καὶ αὐτὸ
θεῖναι τετόλμηκεν, ὥσ-
περ τῶν διατριβῶν πάσας
τὰς παιδείας διδασκουσῶν,
[ἢ τ]ῶν γραμματικῶν καὶ
10[μο]υσικῶν καὶ γεωμετρι-
[κῶν] - τί γὰρ δεῖ φιλοσόφω[ν]
ε[ἰπε]ῖν; - τὰ κατὰ τὰς ἰδία[ς]
[μαθήσ]εις οὐ πεπαιδευμέ-
ν[ως λ̣α]λούντων, ἢ μυρίων
15ἐνγεγηρακότων ταῖς δια-
τρι[βαῖ]ς οὐκ ἀπείρως παι-
δείας ἁπάσης διαλεγο-
μένων. Εἰ γὰρ αὖ τὸ ῥητο -
——
ρικῶς λαλεῖν μόνο[ν̣ ἐκά-]
20λει πεπαιδευμένως, [ὁλό-]
χρυσος ἦν. Ἀμέλει δὲ καὶ
φαίνεται τοιοῦτο[ς, ὅ̣τε]
καὶ μάλιστα τῶν λοιπῶν
ὀρθοεπεῖν φησι τούτ[ους]
25καὶ πᾶσαν εἰκαιότητα δια
φεύγειν, κἂν προπέσ[ω̣]
column 9aP.Herc. 1007 col. 9
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

σιν ἔν τισιν τάχιστα διορθοῦσ-
θαι συνειθισμένους παρεσ-
κευάσθαι καὶ περὶ παντὸς
ἐπεσκεμμένους λέγειν καὶ
5παρὰ τῶν εἰδότων πεπυσ-
μένους, ὥστε τῆς Ἑλλάδος-
οὕτως ἠνθηκυίας τότε
πεπαιδευμένοις καὶ πο-
ηταῖς ἅπαντας ἁπλῶς [ἡτ-]
10τᾶσθαι τῶν σοφιστ[ῶ̣ν ὀρ-]
θοεπεία(*), τὸ δ' εἰκῆ(*) λέγει[ν]
μηδ' ὅλως τινὰ περιφε[ύ-]
γειν αὐτῶν ἀλλὰ μόνου̣[ς]
τ[ο]ὺς διατριβ̣ικούς, ὧν εἰ-
15[κ]αιολογωτέρους ἑτέρ[ους]
οὐκ ἄν τις ἐπιδείξειε· κ[αὶ]
πάντων πολλάκις προ[πει-]
πτόντων μόνους ἐν ὀλί-
γοις, εἴπερ [ἄ]ρα, καὶ τούτους
20ἐν τοῖς πρακτοῖς καὶ τοῖς
γεγραμμένοις ἀστοχάσ-
το[υ]ς θεωροῦμεν καὶ μό-
νους, ἃ ποιεῖν ἔφη σ[υ]ν-
ειθίσθαι τοὺς ὑπὲρ ὧν [ἡ-]
25[μ̣]εῖς εἴπαμεν, οὐδενὸς
[οὐδ]έποτ' ἐπεσκεμ[μέ]
column 10aP.Herc. 1007 col. 10
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Carlo Orazi

νους· τοὺς δὲ φιλοσόφους,
οὓς ἅπαντες προειλήφα-
σιν ἀσφαλεστάτους καὶ
σκεπτικωτάτους, τούτων
5τε ἀμελεῖ[ν] καὶ μηδὲ πα-
ρὰ τῶν εἰδότων οἵους τ' εἶ-
ναι πυνθά[νεσ̣]θαι. Τὸ γὰρ
αὖ [π]ερὶ τῶ[ν̣ πολ̣]ειτ[ικ]ῶν
[π̣ραγ]μάτων τα̣ῦτ[α] λέ-
10[γειν α]ὐτὸν ὑπακού[ειν ἡ]με[ῖ]ν
[πάλι]ν̣ οὐκ ἐπιτρέπει τά
[θ' ὑποδε]ίγματα [τῆς ἐν] τῆι
[λέξει κ]αχεξίας παρατιθεὶς
[καὶ προσ]αγορεύων τὴν διάφευ-
15[ξιν αὐτ]ῶν ὀρθοέπειαν. Οὐ
[μὴν ἀλλ̣]ὰ τοὺς ῥήτορας εἰ
[κατορθο]ῦν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς
[ἔλεγεν, ἢ] πρὸς τὸ[ν] διαλεκτι-
[κὸν ἔλ]εγεν, [ο]ὗ [τ̣ὸν] ἔλεγχον
20[ποιοῦ]μεν, ὁ δ' ἔφη προσδε[ή̣-]
[σεσθαι] τῆς ῥητορικῆς, ἢ πρὸς
[τοὺς ἄ̣]λλους πεπαιδευμέ-
[νους, μ̣]ᾶλλον δὲ καὶ τεχνεί-
τα[ς] ὅ̣[λ]ως, οἳ τὰ [τοι]αῦ[τ̣]α καὶ
25πλεί[ω] τούτ[ω̣ν ἐν̣] τοῖς ἰδί-
οις [φυλ]άττεσ[θ]α[ι μανθά]
column 11aP.Herc. 1007 col. 11
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

νουσι[ν, ὡ̣]ς καὶ Φίλωνα τὸν ἀ[ρ̣-]
χιτέ[κ̣]τονα περὶ τῆς σκευοθή-
κης οὗτος αὐτὸς εἰσήγαγεν
δημηγοροῦντα. Σὺν δὲ [το̣]ῖς
5θεοῖς ο[ἵδ]ε τὰς διατριβ[ὰς] τῶν
ῥητορικ[ῶν] ἰσχυροπ[οιήσα]ν-
τες ἕν[εκά] γε τῶν διατ[ριβ]ῶν
οὔτ' [ἤ]ν[θησ]αν οὔτ[ε συν]ε[ι-]
θίσθησα[ν π]ερὶ παντὸς [ἐπε-]
10σκέφθαι [κ]αὶ δι[ὰ] τοῦτο μὴ [π̣ρο-]
πείπτ[ειν] ἢ διο[ρθοῦσ]θαι [τ̣ά-]
χιστα. [Τ̣]ού[τ̣]ου το[ιγ̣]α[ρ-]
οῦν ὄντος [δι]εξ[ίασι] τὸ με-
ρῶν τινὲς [μ]ὲν τ[ῆς] τέχνης,
15Ἀθήναιο[ς δὲ τ]οῦ λόγου τὴν
ὑπόκρισ[ιν, καὶ ὅ]τ[ι] μὲν ταῦ-
τά τις [ἔχ]ων καὶ σεμνό-
τερος [αὐ]τὸς φαίνεται καὶ
προσέχειν μ[ᾶλ]λον ποιεῖ
20τὸν ἀκούο[ν̣τα] καὶ συνιέ-
ναι καὶ μνημονεύειν καὶ
κεινεῖσ̣θαι παθητικῶς
ἄλλων [οὐχ ὁμ]οίως ταῦ-
τα δρώντων, ὁμολογοῦ-
25μεν. Ἀλλ' οὐ μὲν τῆι̣ [ῥ]η
column 12aP.Herc. 1007 col. 12
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

τορικῆι τ[ο]ῦτο πρ[έπει] δι[δ]άσ-
κειν μᾶλλον, ἢ τῆ(*) διαλεκτι-
κῆι καὶ τῆι γραμματικῆ(*) μ[α̣-]
θεῖν ἄν τις ἐπιθυμή[σει]εν̣.
5καὶ δὴ γὰρ ἡ μὲν̣ [δ̣ια]λο[γ̣]ῆς, ἡ
δ' ἀνα[γ̣]νώσεως [ἐπαγγ̣]έλ-
[λ̣]ε[ται π]εριποιεῖν [ἐπιστ]ή-
μη[ν]. Καὶ νὴ Δί[α εἰ] μὲν καὶ
——
τὴν ἐν [τ]ραγω(*)δία(*) κα[ὶ κω]μω(*)-
10δία(*) καὶ μ[εί]μοις καὶ το[ῖς] ἀνα-
λόγοις ὑπόκρισιν [περι]τιθέ-
ασιν τῆι ῥητορικ[ῆ](*), μακαρί-
ζομεν αὐτοὺς τ[ῆ]ς συνέσε-
ως· εἰ δὲ τοὺ[ς ἐ]κεῖνα διατι-
15θεμέν[ους] ἀπροσδε[ή̣τ̣]ους
εἶναι τῆ̣[ς ἀ]φ' ἑαυτῶν διδασ-
καλίας νομίζουσιν, ἐπιζη-
τοῦμεν, τί δήποτε κατε-
γνωκ[ότ]ες ἡμεῖν τὴ[ν] ἐν
20τοῖς ἡμετέρ[οι]ς δέουσαν
ὑπόκρισιν [οὐκ ἀ̣]πον[έ]μου-
σι[ν], ἔτι δὲ μ[ᾶ̣λλ]ον ἐκ τίνος
ἀντιποιοῦν[ται] τῆς κοινῆς
ὑποκρίσεως τῶν̣ [ἴδ̣]ι-
25όν τι προφερ[ο̣]μένων
ἐπιστ[η̣μ̣ῶ̣ν - ἑκάστου],
column 13aP.Herc. 1007 col. 13
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova

κἂ[ν] ἀπαίδευτος δ' [ἦ](*)[, τὰ ἐ̣ν̣δε-]
[χ]όμενα διὰ τὸ σύν[η]θε[ς]
[πρ]οσηκ[ό]ντως τοῖς πρά-
[γμ]ασιν διατιθεμένο[υ].
5[Τὸ γ]ὰρ αὖ [π̣ερι]χανόντας
[ἐν ἀ̣]ρχῆι [τὸ κοι]ν̣ὸν ἐ[π̣' ἐκεῖ-]
[νο κ]ατα[φεύγειν, δι]ό[τι τῆς]
[ἐν τ]οῖς ῥη[το]ρικοῖς ὑπο-
[κρίσ]εως ἀ[ντι]πο[ι]οῦντα[ι],
10[μαχ]ό̣μ̣[ε]ν[όν ἐσ]τιν τῶ(*)
σε[μ̣]νύ[νειν τ̣]ὴν δύνα-
μ[ιν] ἐπ' [ἐκείνης] καὶ τῆς φι-
λ[ο̣σο]φίας βελτείω καὶ κα-
τ[ὰ το]ῦτ' ἐμφανίζ[ει]ν̣· τὸ
15[δ' ἐν] τοῖς ἰδίοις [ἐξοχώ]τε-
[ρον] ὑποκ[ρείνεσθαι π̣]οιεῖν
[εἰ κα̣]ὶ το[ὺς ἄλλους ἐν̣] τοῖς
[ἑαυ]τῶ[ν φασιν μόνο]ν, ἐσ-
τὶν ἐπι[δεχόμενο]ν̣ τὴν
20ὑπὸ τ[οῦ θέλοντο]ς ἀντι-
στροφή[ν]. [Κἂν εἴπω]σιν, ὅ-
τι μόν[οι τέχνας ὑ]πὲρ α[ὐ-]
τῆς παρέδοσα[ν], βιαιομα-
χήσουσι, καὶ τῶν ποιετῶν,
25οὐχ ὅτι τῶν ἄλλων ὑπο
column 14aP.Herc. 1007 col. 14
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

κρείνεσθα̣[ι] διδασκό[ν]των καὶ
τῶν λογικῶν ἁπά[ν̣τ̣]ων, κἂν
μὴ συγγράφω[σ]ιν διὰ τὸ
βαιὰς εἶναι τὰς θεματικὰς
5[π]αρατηρήσεις, [τ̣ὸ δὲ] τῆς
[μα]θήσεως [ἀ]πό[κρυ]φον,
[παντ]οίας δ' [ὑ̣]πο[κεῖσ]θαι
[τ̣ὰ]ς διαθέσεις. [Τ̣ὰ π̣]ολλὰ
δὲ [ἡ̣] τῶν παθῶν αὐτῶν
10δι[αφο]ρὰ σχηματ[ί]ζει καὶ
[τ̣ὸ σῶ]μ[α] καὶ τὴ[ν] φων[ὴ̣ν]
π̣[αραλ̣]λα[ττ̣]όντως· ὅ
——
[θ̣εν καὶ τ]οὺς ἰδιώτας καὶ
τ[ο]ὺς βαρβάρους, εἰ μὴ καὶ
15τἆλ[λ]α ζῶ(*)α, τοῖς πάθεσιν ἀ-
κολούθους τὰς μεταβο-
λὰς ἔχοντας θεωροῦμεν.
Τινὰ δ', ὧν παραγγέλλου-
σιν οὗτοι, καὶ φυσικῆς εὐ-
20κ[λ̣η̣ρί]ας δεῖται, κ[α]θάπερ
εὐμέλε[ι]α φωνῆς καὶ με-
γέθη καὶ τόνοι καὶ πνεῦ-
μα, καὶ προσώπου καὶ [χ]ει-
ρῶν καὶ τοῦ λοιπο[ῦ] σώμα-
25τος ἀξίωμά τε καὶ ῥυθμοί,
καὶ τόλμα καὶ τοιαῦτ' ἄ[λ]
column 15aP.Herc. 1007 col. 15
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

λα, δι' ἃ καὶ τὸν Ἰσοκράτην εἰκότως
φασὶ τῆς πολιτείας ἀποστῆ-
ναι. Νὴ Δί' ἀλλὰ Δημοσθένης
——
καὶ πρῶτον ἔλεγε καὶ δεύ-
5τερον καὶ τρίτον εἶναι τὴν
ὑπόκρισιν ἐν τ[ῆ](*) [ῥητο]ρικῆ̣ι,
Καλλιππί[δης δ]ὲ καὶ Νει-
κόστρατος - ἐγὼ φήσ[ω] - τὸ
πᾶν ἐν τραγω(*)δίαι, Λύκων
10δ' ἐν κωμω(*)δ[ία̣]ι, καὶ οὐ διὰ τοῦ-
τ[ο] τῆς κοιν[ῆ̣ς] ἅπαν[τας]
[ἂν εἴ]δη ἔχειν [ἐ]πιστ[ήμης].-
Ὅμως μέντοι κατα[γ̣ελάσ-]
τως ἔλεγεν, ὅτι τὸ πᾶ̣[σιν]
15συνεργοῦν καὶ μεθοδ[ευ]ό-
μενον ἐν τοῖς ἰδίοις [ὑ]φ' ἑ-
κάστων πολὺ μεῖζον ἐν
τῆ(*) ῥη[τ̣]ορικῆ(*) δρᾶ(*), μᾶλλον
ἢ ταῖς ἄλλαις πεζολογίαις.
20Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτωι
[δὴ κ̣]αίπερ ἐν τοῖς δεινο[τά̣-]
τοις ὄντι φωνὴν ὀξεῖ[α]ν
Αἰσχίνης ὀνειδίζει, πο[τ̣]ὲ
δὲ κ[αὶ μ̣]ακράν· παρὰ δ[ὲ τῶ]ι
——
25Φαληρεῖ λέγεται τὸ ποι-
κίλον μὲν αὐτὸν ὑποκρ[ι]
column 16aP.Herc. 1007 col. 16
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova

τὴν γεγονέναι καὶ περ[ιτ]τόν,
οὐχ ἁπλοῦν δὲ οὐδὲ κατὰ τὸν
γενναῖον τρόπον, ἀλλ' εἰς τὸ
μαλακώ[τερο]ν καὶ ταπεινό-
5τερον ἀποκλε[ίνον]τα. Οἱ
δ' οὖν πολλοὶ τ[ῶν] σοφι[στῶν]
ἐοίκασι[ν, ἐ]ξ ὧ[ν γ]εγράφ[α-]
σιν, ἀθλίως ὑποκεκρίσ[θαι]·
πονηρ[ὸ]ν γὰρ ε[ἰς] ὑπόκ[ρ̣ι-]
10σιν αἱ [μ̣α]κραὶ περίοδοι, κα-
θάπερ καὶ παρὰ [Δη]μη[τ̣ρί-]
ωι [κ]εῖται περὶ τῶ[ν Ἰ]σο[κρά-]
τους. Ἱερών[υμο]ς δέ φη
——
σιν ἀναγνῶνα[ι μ̣]ὲν αὐ-
15τοῦ τοὺς λόγου[ς καλῶς]
δυνήσεσθαί τιν[α], δη[μ]η-
γορῆσαι δὲ τήν τε φ[ω]νὴν
καὶ τὸν τόνον ἐπαίρον-
τα καὶ ἐν ταύτη(*) τῆι κατ[α-]
20σκευῆ(*) [μετὰ̣] τ[ῆ]ς ἁρ̣μοττο[ύ-]
σης ὑποκρίσεως εἰπεῖν
οὐ παντελῶς· τὸ γὰρ μέ-
[γι]στον καὶ κεινητικώ-
τατον παρεῖσθαι τῶν
25ὄχλων· ἄψυχον γὰρ αὐτοῦ
καὶ ἀνυ[π̣]άκ[ουσ]τ[ο]ν εἶναι
column 17aP.Herc. 1007 col. 17
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi

τὴν λέξιν καὶ οἱονεὶ πρ[ὸς ἕνα]
τόνον πεποιημένην, τὸ δὲ
κεκλασμένον καὶ παντο-
δα[πὸν̣] καὶ ἐπιτάσει τε καὶ
5ἀνέσει καὶ ταῖς παθητικαῖς
ὑπερθέ[σ]εσιν διειλ[ημ̣]μέ-
νον ἀπο[β]εβληκένα̣ι̣, τῆ(*) [δ]ὲ
λειότητι διὰ παντὸς
δουλεύειν. Τοιγα[ρο]ῦν [ε̣ὐ-]
10ανάγνωστον μὲν εἶναι [τῆς]
φων[ῆς] ὑφειμένης, ἐπα[ρ-]
θείσης δὲ μ[ή, λί]αν ταῖς πε-
ρι[ό]δ̣[ο]ις κα[τεπ]εί[γ̣]ουσαν τ[ὸν]
λέγοντα, καὶ τὴν ὑπόκρι-
15σιν ἀφαιρου[μ]ένου, καὶ σχε-
δὸν ἐναντίαν τῆ(*) τῶν πο-
λειτικῶν, [τὸ]ν δὲ πολειτευ-
ομένων ἐπι[σ̣]τατήσοντα
πολειτικὴν δ[ε̣]ῖν καὶ δημη-
20γορικὴν κα[τα]κεχύσθαι
λέξιν καὶ μ[ὴ̣ τ̣]ὴν ἐπιδί-
[φ̣]ριον καὶ καταψιθυρίζου-
[σ]αν τὸν λόγον. Ὅμοιον
[γ]οῦν εἶναι τῶι δασὺ καὶ
25μέγα περιθέμενον πρό-
[σ]ωπο[ν] παιδίου φωνὴν ἀ-
φιέ[ν̣αι κ̣αὶ τ̣]ὸ τοῖς Ἕλ
column 18aP.Herc. 1007 col. 18
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

λ[ησ]ιν συμβουλεύοντα καὶ
πλάσμα καὶ τὴν ἄλλην κα-
τασκευὴν δημηγόρου πε-
ριβαλλόμενον ἐπ' ἀ[ναγ]νώσ-
5του παιδὸς φωνὴν ἀπο-
[δεδ̣]ρακέναι μήτε τόνον
[μ]ήτε πάθος μήθ' ὑπόκρι-
σιν δυναμένου φέρειν. τοὺς
[δὲ] ν̣ῦν οὐ ταὐτὸ μόνον
10[ὁρῶμ]εν ἔχοντας, ἀλλὰ
[καὶ τ]ῶν ἐκείνου ποτίμων
[ἐψ]ειλωμένως τὰ πολλὰ
[ῥύδ]ην καὶ τόνωι κεκλιμέ-
νω[ι] ἢ καὶ διωργισμένως ἐκ-
15φέροντας, ὅταν δ' ἦθος ἐμ-
φαίνειν θέλωσι, κοιλοφώ-
νως καὶ πεπλασμένως
λαρυγγίζοντα[ς]. Ἀλλὰ
δὴ τὰ μὲν περὶ τῆς ὑποκρί-
20σεως παραγγέλματα πρώ-
ην τισὶν ἐφλυαρήθη, θαυ-
μαστῶς δὲ καὶ τῶν ἡρώ-
ων καὶ τῶν μετ' αὐτοὺς
ὑπεκρεί[ν̣]οντο πολλοί,
25καθάπερ ἔστιν λαβεῖν
τὰ μὲν π̣αρὰ ποιητῶν,
column 19aP.Herc. 1007 col. 19
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Carlo Orazi

τὰ δὲ καὶ παρ' ἱστορικῶν, κἀ-
ξ ὧν αὐτοὶ γραπτῶν καταλε-
λοίπασιν. Οἱ δὲ τεχνογρά-
φοι καὶ φανερὸν καθιστᾶσιν
5τὸ κατ' ἀλήθειαν μὲν ὑπάρ-
χον, ἐπικρυπτόμενον δ' ὑ-
πὸ τῶν πολειτικῶν, ὅτι
τοῦ φανῆναι σεμνοὶ καὶ κα-
λοὶ κἀγαθοί, μάλιστα δ[ὲ τ]οῦ
10πλ[α]νῆσαι τοὺς ἀκού[οντας],
ἔτι δὲ τοῦ δεινῶσαι μεθο-
δεύουσι τὰς ὑποκρίσεις,
ὧν οὐδενὸς ὁ τῶν ἄλλων
τεχνείτης, οὐχ ὅτι τῶν
15κατὰ φιλοσοφίαν προσ-
δεῖται. Διὸ καὶ τῶν πρός
τι τὴν ἐπιτετευγμένην
ὑπόκρισιν εἶναί τις λέγων
οὐκ ἂν διαμαρτάνοι. Ῥήτο-
20ρι μὲγ γὰρ ἡ τοιαύτη, τά-
χα δὲ καὶ τῶι πολειτικῶι,
καὶ τῶι σοφι[στ]ῆ(*) διαφό-
ρ[ως ἑ]τέρα προσήκει,
[φιλο]σόφω(*) δ' ἑτέρα, τοῖς
25δ' [ἀπ'] ἄλλων μαθημάτων
[ἄλλη], καὶ νέω(*) [ἐξ ὁ]μ[ο̣ί]ων
column 20aP.Herc. 1007 col. 20
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

καὶ γέροντ[ι] παραλλάττου-
σα καὶ γυναικὶ δηλονότι,
μᾶλλον δὲ καὶ κατὰ τόπους
ἑτε[ροί]α πρέπει· παρ' ἄλλοις
5γὰρ ἄλλη διαχωρεῖ καὶ κα-
ταγελᾶται. Προσειλήφθω
δ', ὅτι καὶ τ[ὰ] πλείω τῶν παρ-
ανγελμάτων παιδαγω-
γοῖς ἔοικεν, οἱ δὲ τὴν τέ-
10χνην καὶ διὰ τούτων ὑ-
πολαμβάνουσι μεγαλύ-
νειν. Ἀλλὰ μὴν οἱ μὲν
——
τῶν σοφιστῶν τὰς κοι-
νὰς φρένας ἔχοντες οὐ
15περὶ τῶν ἐ[ν] παντὶ προ
βλήματι προοιμίων καὶ
διηγήσεων καὶ πίστεων
καὶ ὑπεξαιρέσεων καὶ
ἐπιλόγων ἑαυτοῖς οἴον-
20ται προσήκειν, ἀλλὰ τῶν
ἐν τῶι πο[λειτι]κ̣ῶι. Τὸ δὲ
τῶν παχυτέ[ρ̣ω]ν πλῆθος,
ὡς μόνοις ταῦτ' ἐκπονεῖ-
ται, λέγει, διείληφε δ[ὲ ο]ὔ-
25τ', εἰ μόνα τὰ πολειτικὰ
διὰ τούτων φησὶν προ-
βαίνειν τῶν μερῶν, οὔτ' εἰ
column 21aP.Herc. 1007 col. 21
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

πάντα μέν, μόνοι δ' αὐτοὶ
τὰς εἰς πάντ' ἐναρμοττού-
σας μεθόδους ὑπογράφου-
[σιν], οὔτ' εἰ μόνοι περὶ τῶν
5ἰδίων ἢ μάλιστα [π]άντ[ω]ν
παρέδοσαν, οἱ δ' ἄλλοι παρα-
λελοίπασιν ἢ βραχέως ἐ-
φ[ε]στήκασι ταῖς ἰδί[ως τ̣ο]ῖς
ἑαυτ[ῶν] ἐμπρέψαι δυνα-
10μέναις. Ὧν τὸ μὲν πρῶτον
ἄθλ̣ιόν ἐστιν, ὅτι σχεδὸν
πᾶν σκέμμα διὰ τούτων
ἀλλ' [ο]ὐ τὸ πολειτικὸν μό-
νον διοικεῖται· τὸ δὲ
15δεύτερ[ον], ὅτι περὶ τῶν κα-
τὰ φιλοσοφίαν καὶ γραμ-
ματικ[ὴν̣] καὶ μουσικὴν
καὶ [γεωμε]τρίαν καὶ τἆλ-
λα [το]ῖς ὅλοις οὐδὲν οἱ τε-
20χν̣[ολό]γοι π[αρα]δεδώκα-
σιν· [οὐ γὰρ ἦν κ]οινά τινα
τά [γε συνέχον]τα πάν-
των̣ [παρα]νγέλματα, οὐ-
δ', εἴπ̣[ερ ἦν], μᾶλλον αὐ-
25τοῖς [συ]νεκεχώρητο ἢ
διέ[γνω]στο τῶν ἄλλων,
[ἀλλ' εἰ τὸ] κατὰ λόγον ἐξε
column 22aP.Herc. 1007 col. 22
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Giovanni Battista Casanova
Sketched by Carlo Orazi

τάζειν βούλοι[τ]ό τις, τοῖ[ς] φι-
λοσόφοις· [τ̣]ὸ δὲ τρίτον,
——
ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν ὑ-
πὲρ τῶν οἰκείων, ἀλλὰ
5δὴ μάλ[ι]στα τοῖς φιλοσό-
φ[ο]ις, ὅ[θ̣ε]ν [τε δ]εῖ κατῆ[χ̣-]
θαι καὶ [πῶς] ἀποδεικν[ύ-]
ειν κἀ[κ̣ τίνων τ]όπων τ[οὺς]
ἐνι[σταμ]ένους [ε̣ὐ]θύν[ειν],
10ἐκτε[τε]χνολόγηται, διη-
γήσεσιν δ' ἴσως καὶ τ[οῖς]
[ἐπ]ιλεγομένοις οὐ δαψ[ι-]
[λ]ῶς χρῶνται, πλὴν ο[ὐ-]
δ[ὲ̣] περὶ τούτων ἀμελέσ-
15τερον ἐκείνων ἀνεστρά-
φησαν. Τῆς δ' αὐτῆς ἀ -
——
διαληψίας ἔχεται καὶ τ[οῦ-]
το λεγόμενον ὑπό τινων,
ὅτι μόνης ἢ μάλιστα
20τῆς ῥητορικῆς ἐστιν τὸ
τοὺς ἐνδεχομ[έ]νους
εἰς ἕκαστον [λόγ]ους ἐξ-
ευρίσκειν, διὸ καὶ τέλος
αὐτῆς τοῦτ' εἶναί τινες
25ἔφησαν. Πρῶτον μὲν
——
γὰρ οὐδὲν διαφέρει τοῦ-
το τῆς εὑρέσεως, μᾶλ
column 23aP.Herc. 1007 col. 23a
Sketched 1792-1798 by anonymus

λον δ' ο̣ὐδὲ τὸ περὶ τῶν πέν-
τε τοῦ λόγου μερῶν τῆς
εὑρέσεως· εὑρέσεις γάρ εἰ-
[σ]ιν αἱ καθ' ἕκαστον ἐπι-
5[τε]ύξεις· οἱ δ' ὡς π[οιά τε] καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣ φέροντα πρ   ̣  ̣ λ̣   ̣ ν
τως και   ̣  ̣  ̣ ευθυ̣   ̣  ̣  ̣ οι̣   ̣ υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣]οὺς ἐν[δεχ]ομ[έ-]
[νου]ς λ[όγου]ς διαπ   ̣  ̣  ̣ δ̣ον
10ι̣   ̣  ̣  ̣ Δεύτερο[ν] δέ, εἰ μὲν
καὶ πρὸς ἕκασ[το]ν τῶν ἐν
ἰατρικῆι κα̣ὶ μοσσικῆι κα[ὶ]
γεωμετρία(*) καὶ τῶν ἄλ-
λων τοὺς ἐνδεχομ[έν̣ο]υς
15εὑρίσκειν λόγους φασὶ
τὴν ῥητ[ο]ρικήν, τὰ πάν-
τ' αὐτὴν εἶναι νομίζου-
σι, καὶ δηλονότι φαίνον-
ται κατὰ τὴν ἐπανγελί-
20αν πρὸς πάντ' εὐποροῦν-
τες· οὐδὲ γάρ, ὡς ἤδη πολ-
λάκις εἴπαμεν, αὐτοῖς
προσήκει τὰς κοινὰς
περὶ πάντων μεθόδους
25παρεγγυᾶν μᾶλλον ἤ
τισιν τῶν ἄ[λ]λων, οὐδ' εἰ-
σὶ μὲν κοιναὶ περὶ πάν
column 24aP.Herc. 1007 col. 24
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

των [ἀ]λλ' ἴδιαι καθ' ἑκά[σ]τ[η]ν
ἐπιστήμην αἵ γε συνέχου-
σαι· καὶ γὰρ ἔστιν ἐν ἑτο[ί-]
μωι λέγειν, ἧς ἂν ἐπι[β]αί-
5ν[ω̣]σι, τοῖς [ἀ]π' αὐτῆς [τ]ε-
χνείταις [ἀντιποιεῖ]σθαι
τῆς εὑρέσε[ω]ς [τῶν] ἐν
τοῖς ῥητορι[κ]οῖ[ς ἐ]νδεχο-
μένων λόγων. Ἄλλως
——
10δ̣ὲ οὐδὲ τῶν φιλοσόφων
τοὺς κατ' ἄλλ[ην] φιλοσο-
φίαν πρὸς ἕκα[στ̣]ον ἐν-
δεχομένους λόγους εὑ-
ρίσκειν δυναμένων, ἀθλι-
15ότης βαθεῖα τοὺς ἐν ἑτε-
ρογενεῖ τέχνη(*) προσποι-
εῖσθαι καὶ τὸ πέρ[ας], οὐδὲ ἐφήρ-
μοσταί τι τοῖς ἄλλοις ἐν
ταῖς τεχνολογίαις αὐ-
20τῶν ἀλλὰ τοῖς πολειτικοῖς
μόνον προβλήμασιν.
——
Ἅ γὰρ αὖ περὶ τῶν θετι-
κῶν λέγουσιν, ἡδονῆς
μὲν γέμει πολλῆς, οὐ-
25[κ] εὔκαιρα δ' ἐστὶν νῦν ἐξ-
ετά[ζ̣]εσθαι· τὸ δὲ τοσοῦ-
το καὶ νῦν εἰπεῖν [ἀ]πό
column 25aP.Herc. 1007 col. 25
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

χρη, δι[ό̣]τι κα[τὰ] τέχνην
καὶ μάθησιν ἑκάστην ἔ[σ-]
τ[ι] τινὰ καὶ περὶ ἀορίστων
κα̣[ὶ] περὶ ὡρισμένων, ὑπὲρ
5[ὧ̣ν] ἑκατέρου τοὺς ἐνδε-
χομένους ἐξευρεῖν λό-
γους μόνων ἐστὶ τῶν
κα[θ'] ἑκάστην ἐπιστημ[ό̣-]
νων, ὥστε καὶ ῥητόρων
10τὰ κατὰ τὴν ῥητορικὴ[ν]
ὡρισμένα καὶ ἀ<ό>ριστα·
τὸ δὲ τῶν ἄλλων τινὸς
ἀντιποιεῖσθαι μαργει-
τομανίας ὅρους ἵστησι[ν].
——
15Ἐξέστω τοιγαροῦν καὶ
τέλος ἀποφαίνεσθαι
τῆ[ς ῥ]ητορικῆς, εἰ καὶ κα-
ταγέλαστον, τὸ τοὺς ἐν-
δεχομένους εἰς ἕκαστον
20πρόβλημα ῥητορικὸν
ἐξευρίσκειν καὶ λέγειν·
τὸ δὲ πρὸς ἕκαστον ἁ-
πλῶς δεσμῶν ἔχει χρεί-
αν. Ἐ[κ̣ π̣]εριουσίας δὲ λέ-
25γωμεν ἡμεῖς τὸ μη-
θὲν ἀγαθὸν ὑπάρχειν,
column 26aP.Herc. 1007 col. 26
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

εἴπ[ερ ἐστὶ] δυνατόν, εὑρη[σ]ι-
λογε[ῖν δ]ύνασθαι, κἂν ἦ(*) τὸ
φαυλότ[α̣]τον ἀλλὰ μὴ
μόνον τὸ χρήσιμον, εἰ καὶ
5τὸ τὴν διάθεσιν ἔχειν
ἐ[π̣ί] τινων, ἀφ' ἧς εὑρεθή-
σε[τα̣]ι, τειμιώτατον. εἰ
δὲ περὶ τῶν κατὰ τὰς κοι-
νὰς αἰσθήσεις ἐπιβλεπο-
10μένων, κἂν ὑπὸ παιδὸς
ἐλενχθείης ἂν τὸ δὴ λε-
γόμενον. Χωρὶς γὰρ τοῦ
φιλοσοφίας ἀντιποιήσασ-
θαι δῆλον ὡς ὁ τοὺς ἐν-
15όντας οὕ[τ]ω̣ς εὑρίσκων
λόγους ὀφείλει καὶ τοὺς
ἀναγκ[α]ίους εἰδέναι καὶ
τοὺς ἐνδεχομένους
μέν, οὐ μὴν ἀνανκαίους·
20ἔνεισι γὰρ ἑκάτεροι. Τὸ δὲ
τί δι' ἀναγκαίων καὶ τί δι'
ἐνδεχομένων περαί-
νεται, πολλοῦ δεδεήκα-
σι γεινώσκειν, εἰ καὶ κτυ-
25ποῦσι<ν> ἐν τοῖς συμβουλευ-
τικοῖς τόποις τὰς ὀνο
column 27aP.Herc. 1007 col. 27
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

μασίας. Ἔτι δ[ὲ] πρότερον,
τί δυνατόν ἐστιν γενέσ-
θαι καὶ τί τοῖς ὅλοις ἀδύ-
νατον, ἐπίστασθαι προσ-
5ῆκον - ὅπως ἂν τὸ μὲν εἰς
τὸν λόγον παραλάβωσι τὸ
δ' ὑπερβῶσι, μανία δὲ πολ-
λὴ τὸ περιάπτειν αὑτοῖς
τὰ διὰ μέσης θε[ω̣]ρ[ού-]
10μενα φ[υ]σιολογίας. Καὶ
μᾶλλον δὲ κοιν[ό]τερον·
ε[ἴ] τι τοὺς ἀληθεῖς ἐνεῖ-
ναι συμβέβηκεν, οὐχὶ τοὺς
ψευδ[εῖ]ς [κ]αὶ [μ]αταί[ο]υς, ἀ-
15νάγκη κρίσιν αὐτοὺς ἔ-
χειν τἀ[λη]θοῦς τε καὶ
ψευδοῦς, [ο̣]ὗ πολὺ μᾶλλον
ἢ πτερ[ῶ̣]ν ἐνδεοῦσιν, ἐ-
πεὶ καὶ τ[ὸ] περὶ τοῦ δίκα[ι-]
20ον εἶναι τόδε τι καὶ σῶ-
φρον καὶ γενναῖον καὶ με-
γαλόψυχον καὶ φιλικὸν
καὶ πρὸς θεοὺς εὐσεβὲς
καὶ πρὸς εὐεργέτας εὐ-
25χάριστ[ο]ν καὶ τὸ προσῆ-
κον ἁπλῶς ἁπάσαις ταῖς
ἀρεταῖς ἐξευρίσκειν
column 28aP.Herc. 1007 col. 28
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

φάναι τοὺς - ὡς ὄνος λύρας -
τῶν φύσει καὶ κατ' ἀλή-
θειαν ἀρετῶν ἐπη(*)σθημέ-
νους εὐηθία νομίζειν.
5Εἰ δ' ἐροῦσι τὰ φαινόμενα
τοῖς πολλοῖς τοιαῦτ' εἶ-
ναι, καὶ ἀληθῆ καὶ δυνατ[ὰ] καὶ
ἀναγκαῖα μόνον ἐξε[υρ]ίσκειν
καὶ τὰ πιθανότητ' ἔχον̣[τ]α,
10χωρὶς τοῦ μηδὲν ἕτ[ε̣ρον̣]
λέγειν ἢ τὸ το[ὺ]ς ἐνόντας
πολειτικοὺς λόγο[υς] ἐξευ-
ρίσκειν τὸν πολε[ιτι]κόν, οὐ-
δ' ἕστηκεν τὰ φαινόμενα
15τοῖς πολλοῖς, ὥστ' ἐκπ[ε]σοῦν-
ται πολλάκις, ὃ καὶ συμβαῖ-
νον θεωροῦμ[εν]. Τοὺς δὲ
πιθανοὺς [ε]ἰ [μὲ]ν πάλιν τοὺς
τοῖς πολλοῖς φανησομέ-
20νους λαμβάνουσι, ταὐτὰ
ῥητέον, εἰ δὲ τοὺς συνεν-
γίζοντας τοῖς οὖσιν ἢ καὶ
τοὺς προχείρως εἰς συν-
κατάθεσιν ἐπισπωμένους,
25ὄντας ὅτι μὴ τῶν ὄντως
τοιούτων ἐπιγινωσκομέ-
νων αὐτοῖς, οὐδέτερον
column 29aP.Herc. 1007 col. 29
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

κατανοηθήσεται τῶν εἰρη-
μένων. Ἴσως δέ τις ἐρεῖ μηδ' ὅ-
λως τὴν δύναμιν, ἀφ' ἧς ἔσ-
τι τὰ πολειτικὰ πάντα καὶ
5τὰ σοφιστικὰ τῶν ῥητόρων
ἐξευρίσκειν καὶ λέγειν, ὄφ[ε-]
λος ἔχειν τι πρὸς τὴν [μηθ-]
[ε]ν[ὸς̣] ἀνθρώπ[ο]υ μακαρ[ία]ν
ζωήν· ἐγὼ δ' ἐκ[εί]νους [τοὺς]
10σοφιστὰς μηδὲ πολλοσ[τ̣ὸν]
ἐξευρίσκειν τῶν ἐνδεχ[ο] 12.-μένων ἐν τοῖς πολειτ[ι̣κ̣]οῖς,
ὅσον ἐπὶ ταῖς τεχνολογίαις.
Πάλι δ' ἕτερος μὲν φήσει καὶ
15τοὺς μεγάλους σοφιστὰς
ἐν τοῖς σο[φ̣]ιστικοῖς ἀδυνα-
τε[ῖ]ν, ὡς κ[αὶ] τὰς ἐκδεδο̣μέ-
νας ὑπ' α[ὐτ]ῶν ἂν τέχνας
καὶ τὰ παραπλήσια διασα-
20φεῖν· ἐγὼ δὲ τ[ο]ὺς μὲν
——
ἀληθεῖς λόγους οὔτε τοὺς
σοφιστὰς οὔτε τοὺς πο-
λειτικοὺς ῥήτορας ἀνευ-
ρίσκειν ἅπαντας, ἀλλὰ
25καὶ τοὺς πλείονας ψευδεῖς,
οὔτε τοὺς τὸν ἀγαθὸν εἰς
συνκατάθεσιν ἐπισπασα
column 30aP.Herc. 1007 col. 30
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

μένους πιθανοὺς ἀλλὰ τοὺς
πλείους τὸν φαυλότατον, καὶ-
[τ̣ὰ πλ̣]ε[ῖσ]τα λέγειν ἔξω τῶν
ἐνδεχο[μ]ένων [ὄν̣]τα παρα-
5λογιζόμενα δ[ὲ] τοὺς ἀκούον-
τας, [εἴπ]ε[ρ̣ τὸ πρ]οκείμενόν
τις τ[υγχά]ν[ε̣ι τ]άχ̣' ἀνεί[ς].
Πάντας δὲ τοὺς ἐνόντας
[ἐ]ξε[ύρ̣ο̣]ι τις [οὐκ] ἂν ἀπό τι-
10νος ἐπιπτώσ[ε]ως τυχι-
κῆς, ὅτι τε παρὰ τούτους
οὐδέν ἐστιν ἕτερον ε[ἰ-]
πεῖν, ἀδυνατήσειν, ἐπει-
δὴ φιλοσοφωτέρας ἐστὶ
15καὶ βαθείας [γ̣]ε συνέσεως τὸ
τοιοῦτον. Ἀλλὰ ταῦτα
——
μὲν ἀξιωθήσεταί τινος ἔτι
λόγου καὶ κατ' ἄλλα μέρη τῆς
[δι]εξόδου. Νῦν δὲ κἀκεῖ-
20[ν]α διαλη[π]τέ[ον] αὐτῶν,
ὅτι τῶν προβλημάτων
τὰ μέν ἐστιν δικανικά,
τὰ δὲ συνβουλευτικά, [τὰ]
δὲ περὶ τοὺς ἐπαίνους καὶ
25ψόγους, ὧν τὰ μὲν συνέ-
χειν ἔφασαν τὰς πρὸς ἀλ-
λήλους ἐπιπλοκάς, τὰ δ' ὑ
column 31aP.Herc. 1007 col. 31
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

πογράφειν τὰ συμφέρον-
τα πᾶσιν, τὰ δ' ἐπὶ τὰς ἀρε-
τὰς προτρέπειν καὶ τῶν
κακιῶν ἀπαλλάττειν. Πε -
——
5ρὶ μὲν οὖ[ν] τῶν δικανικῶν
καὶ συμβουλευτικῶν εἰς ἄ[λ-]
——
λον καιρὸν ἐπιτηδε[ι]ότερον
ὑπερθησόμεθα - καὶ γὰ[ρ ὑ]π' αὐ-
τῶν ἀδολεσχ[ό]τ[ερο]ν ἐκεῖ
10παλιλλογεῖται - πλὴν τοσοῦ-
τ' εἰπεῖν, ὅτι τὸ δικανικὸν
οὐ δήπου δικαν̣ικὸν λέγου-
σιν ἢ τοὐναντίον ἀκούσον-
ται παρ' ἐνίων ἀλλὰ δικασ-
15τηριακόν, καὶ πάλι τὸ συμ-
βουλευτικὸν οὐ τοῖς κατὰ
μέρος ἀνθρώποις ὑπὲρ
τῶν εἰς βίον μακάριον ἀνη-
κόντων, ἵνα μὴ φανερὰ
20[ψεύδ̣]ωνται καὶ φῆ(*) τις αὐ-
τοὺς πρῶ[τ̣ο]ν ἑα<υ>τοῖς τἀ-
ναντιώτ[α]τα συμβεβου-
λευκέναι τὴν ζωιὴν
ταύτην ἑλομένοις, ἀλ-
25λὰ δήμωι καὶ πλήθεσιν
κοινῶς περὶ [τ]ῶν πολει
column 32aP.Herc. 1007 col. 32
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

τικῶν λεγομένων πρα-
γμάτων, καὶ διότι τούτων
ἑκάτερον οὐχ ὑπὸ τῶν σο-
φιστῶν καὶ ἀπὸ τῆς τέ[χ]νης
5ἀλλ' ὑπ' ἄλλων γίνετ[α̣ι κ]αὶ
κατὰ δύναμιν ἄλλην. Ὑπὲρ
——
δὲ τῶν κατὰ τοὺς [ἐπ̣]α[ίν]ου[ς]
καὶ ψόγους νῦν λέγω[μ]εν,
ὅτι τοῖς πολειτικοῖς τῶν
10ῥητόρων παρασπείρε-
ται μὲν οὐκ ὀλίγων ἐγκώ-
μια καὶ ψόγοι, καθ' ἑαυτὰ
δ' οὐ ποιεῖται, μᾶλλον δ' οὐ-
δὲ παραπλήσαι τοῖς τῶν
15σοφιστῶν ἐστιν οὐδὲ πε-
ρί τινων γείνεται ἄλλων ἢ τῶν ἀ-
νατεινόντων εἰς τὸ κοι-
νόν, οὐδ' ὅλως ἀντιποιοῦν-
ται μόνοι τοῦ τινὰς
20ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν δύνασ-
θαι· τὸ δὲ σοφιστικὸν γέ-
νος τοῦτ' ἐπαγγέλλε-
ται, πρὸς ὃ καὶ λαλήσομεν
ἐπὶ τοὺς ἐκδεδομένους
25ὑπ' αὐτῶν λόγους ἀναφέ-
ροντες. Εἰ μὲν οὖν, ὥσ -
——
περ ἔνιοι περι[δ]ρά[τ̣]τον
column 33aP.Herc. 1007 col. 33
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

ται, [μ]όνοι φασὶ πᾶν ὅλως
πρᾶγμα δύναμιν ἔχειν ἐ-
παινεῖν καὶ ψέγειν, ἄξιον πυ-
θέσθαι, πότερον ταὐτὸ λέ-
5γουσιν, ὅταν μὲν θελήσω-
σιν, ἐνκωμιάζειν, ὅταν
δὲ βουληθῶσι, ψέγειν, ἢ τὰ
μὲν ἐπαινετὰ μ[ό]νον
ἐν[κ]ωμιάζειν, τὰ δὲ ψε-
10κτ[ὰ] μόνον ψέγει[ν]. Εἰ μὲν
——
γὰρ τὸ πρότερον, μετὰ τῆς
ἀποπληξίας τοῦ τὰ ψεκτὰ
μὲν ἐγκωμιάζ̣ειν, τὰ δ' ἐ-
παινετὰ ψέγειν - οὐδ' ἔστιν
——
15ἔπαινος οὐδὲ ψόγος τῶν
οὐκ ἐχόντων, ἅ τις φήσει·
——
πολλὰ δὲ οὐδ' ὅλως ἔπαι-
νον [ἢ] ψόγον ἐπιδέ[χ]εται
τῶν πραγμάτων· εἰ δὲ
20τὸ δεύτερον, οὐ μόνον
τὴν σοφίαν αὑτοῖς ἀπο-
νέμουσι[ν] ἀλλὰ καὶ τὴν εἴ
——
δησιν, ὧν ἕκαστον ὠφε-
λημάτων καὶ βλαμμάτων παρασκευάζει,
25καὶ θεωροῦνται πολλὰ
μὲν τῶν ἐπαινετῶν ψέ-
γοντες, [ο]ὐκ ὀλίγα δὲ τῶν
column 34aP.Herc. 1007 col. 34
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

ψεκ[τῶ]ν ἐπαιν[οῦ]ν̣τες. Εἰ
——
μέντοι γε τῶν θεῶν καὶ
τῶν ἡ̣ρώων ἐγκώμια
δύνασθαι ποιεῖν ἐπαγγέλ-
5λονται, τῶν δ' ἀνθρώπων
τοὺς μὲν εὐλογεῖν, τοὺς
δὲ δυσφημεῖν, καὶ τοὺς
——
αὐτοὺς, ὅταν πρ[ο]έλων-
ται, ποιεῖν ἑκάτ[ε]ρον, ἡ-
10[μ]εῖς [φ]ήσομεν [χ]ωρὶς τοῦ
καὶ ἀναισθήτων οὐχ οἷον
ἀλόγων ζώων αὐτοὺς ἐν-
κώμια πεπ[οι]ηκέναι, δι
——
ότι θεῶν μὲν οὐδεὶς οὐδ' ἡ-
15ρώων ἐνκωμίου δεῖτα[ι]
τοῦ παρ' ἀνθρώπων, ἔσ-
τιν τε πᾶν ἔλαττον αὐ-
τῶν, καὶ τὸ κατατευχθέν,
ἀπρεπέστατον δὲ τὸ γει-
20νόμενον ὑπὸ τῶν σοφισ-
τῶν. Διὸ καὶ λέγουσιν Ἀ-
ριστοτέλην ἤ τινα μέν-
τοι πρὸς Ἀναξιμένην ἤ
τινα δήποτ' εἰπεῖν τῶν
25σοφιστῶν εἴτε Ἀ[ρ]τέμιδος
εἴτ' Ἀθηνᾶς ἐνκώμιον
γράψαντα καὶ σεμνυνό
column 35aP.Herc. 1007 col. 35
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

μενον 'οὐκ οἴει γὰρ' εἰπ[εῖ]ν 'ἐάν
ποτ' ἔρις γένηται τῶν θεῶν
ὡς πρό[τ]ερον, ἐρεῖν τὴν Ἀ-
φροδείτην· καλὸν γὰρ ἐγκώ-
5μιόν σου καὶ ὁ δεῖνα ἐποί-
ησεν'; τὸ δὲ τῶν ἀλόγων
ζώων τὰ μὲν ἐνκ[ω]μιά-
ζειν <τ>ὰ δὲ ψέγειν οὐδὲν ἡ-
μῶν τοὺς β[ί]ους ὠφελεῖ δι-
10ὰ τὸ μήτ' αἰσθάνεσθαι τῶν
λεγομένων αὐτά, μήτ' ἐ-
πιδέχεσθαι μετάθεσιν
ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως.
——
Ἄνθρωποι δὲ προτρέπον-
15ται μὲν ἐπὶ τὸ σπουδαῖ
ον ὑπό τινων ἐπαίνων καὶ
τῶν κακῶν ἀφίστανται
διά τινας ψόγους. Ἀλλ' οἱ
ῥητορικοὶ σοφισταὶ Βου-
20σείριδας καὶ Πολυφήμους
καὶ τοιούτους ἄλλους ἐγ-
κω[μ]ιά̣ζοντες τὰ τῶν
ἀγαθῶν ἔπαθλα κοινο-
ποιοῦσι καὶ πολλοὺς εἶ-
25ναι πονηροὺς προτρέ
πονται. Καὶ προκρεί -
——
νοντες ἐν ταῖς συμβλή
column 36aP.Herc. 1007 col. 36
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

σ̣εσιν Πηνελόπης Κλυται-
μ<ν>ήστραν καὶ τὸν Πάριν
Ἀλέξανδρον Ἕκτορος ἀ-
φανίζουσι τὰς ἀρετὰς
5τῶν ἀγαθῶν, ὅσον ἐφ' αὑ-
τοῖς, οὐδ' αὐτοὶ μέντοι γε
ἀπὸ διαθέσεως αὐξητ[ι-]
κῆς μὲν̣ τῶν ἀρετηφό-
ρων ἀνδρῶν, μειωτικῆς
10δὲ τῶν πονηρῶν, τοὺς
μὲν ἐγκωμιάζειν τοὺς
δὲ ψέγειν ἐπιχειροῦσιν ἀλ-
λ' ἢ διὰ κέρδος ἢ διὰ φόβον ἢ
δυνάμεως ἐπίδειξιν
15ποιούμ[ε]νοι, κἂν ἄρα
ποτὲ τῶν ἀγαθῶν τινας
ἐνκωμιάζωσι καὶ τῶν
ἀτόπων κατηγορῶσιν,
οὐ τῶν κατ' ἀλήθειαν ὄν-
20των ἀλλὰ τῶν τοῖς πολ-
λοῖς νομιζομένων καὶ
καθόλου τῶν τὰς δημώ-
δεις ἀρετὰς καὶ κακ[ί]ας
ἐχόντων· εἰ γὰρ αὖ τῶν
25ὄντων ὡς ἀληθῶς, κἂν
τὰς κατὰ φύσιν ἀρετὰς
column 37aP.Herc. 1007 col. 37
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

καὶ κακίας ἤ(*)δεσαν καὶ πο-
λὺ πρότερον αὐτοὶ τὰς μὲν
ἐκέκτηντο, τῶν δ' ἐκαθά-
ρευον. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ
5πρᾶγμα καθ' ἑαυτὸ τοῖς
ὅλοις οὐθ[έ̣]ν [ἐσ]τιν ἐπαι-
[νε]τὸν ἢ ψεκτὸν ἀλλὰ
[γε]ίνεται τὸ μέν, καθό-
σον ὁμολογεῖ τῶι τέλει
10τῶν ἀγαθῶν, τὸ δέ, κα-
θόσον τῶι τῶν κακῶν,
ὁ μὴ ταῦτ' ἐγνωκὼς ἐπι-
λελογισμένως οὐδὲ κα-
τὰ τὴν ἀναφορὰν τὴν
15ἐπ' αὐτὰ δ[ι]ορίζειν δυνή-
σεται τὰ λαμβανόμενα,
πρὸς τοὺς ἐπαίνους, ὃ δὴ
καὶ γινόμενον ἐπὶ τού-
των ὁρῶμεν. οὔτε γὰρ
20ἐπὶ τοῖς ἅπαντι [λ̣]υσ[ι-]
τελοῦσιν οὔτ' ἐπὶ τοῖς
παρ' ἡμᾶς ἐπαινοῦσι, πολ-
λὰ δ' οὐδ' ὅλως ἀγαθοῦ
φύσιν ἔχοντα παρα-
25[λα]μβάνουσι, τινὰ δὲ
column 38aP.Herc. 1007 col. 38
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi

καὶ [κ̣]ακοῦ καὶ μεγάλου πολ-
λάκις, ἐνδιατρείβουσίν
τε μᾶλλον ἢ συμφέρει
τοῖς ἐπαινουμένοις, ἔσ-
5τιν δ' ὅτε χαύνωσιν ἐργά-
ζονται διὰ τὰς τῶν μετρί-
ων ἐξονκώσεις καὶ κα-
τὰ πρόσωπον ἐξυμνοῦν-
τες εἰς μεγάλας ἄγου-
10σιν διατροπάς· ἀστοχοῦ-
σιν δὲ καὶ τῶν συνακουόν-
των προσώπων καὶ τῶν
ἰδίων καὶ τῶν περιστά-
σεων, ἐν αἷς διατίθενται
15τοὺς ἐπαίνους· ἀγνοοῦ-
σιν δὲ καὶ πότε χάριν
τῶν ἐπαινουμένων
ἐνκωμ[ιασ]τέον καὶ πό-
τε χάριν [ἄλ]λων καὶ πό-
20τε ἡμῶν αὐτῶν καὶ πάν
θ' ὅλως ἅπερ ἡμεῖς ἀναγ-
καίαν ἔχοντα χώραν
πρὸς τοὺς ὀνησιφόρους
ὕμνους ἐν τ[ῶ](*) [π]ερὶ ἐ-
25παίνου λόγωι διαστέλ
column 39P.Herc. 1007 col. 39
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

λομεν. Ὑπακουέσθω δὲ
——
τὰ τοῖς εἰρημένοις ἀντί-
στροφα καὶ ἐπὶ τῶν ψόγων.
Ἄλλως δ[ὲ] τούτοις [π]αρα-
5κολουθεῖ τὸ μηδ[έσιν] πο-
τ' ἐνκωμιάζουσι πιστεύ-
εσθαι τάληθῆ λέγειν δι-
ὰ τὸ καὶ πονηροὺς ἐπαι-
νεῖν, πολλάκις δὲ καὶ μᾶλ-
10λον, καὶ τοὺς αὐτούς, οὕς
ποτε ἔψεξαν, πάλιν ἐ-
παινεῖν, τοὺς δὲ καὶ ἐπὶ
τοῖς αὐτοῖς, οὐ μόνον δὲ
τῶν εἰς εὐδαιμονίαν
15ἢ κακοδαιμον̣[ί]αν ἀνη-
κόντων [ἀδυ]ν̣ατοῦσιν
——
ἐνκώμια διατίθεσθαι καὶ
ψόγους ἀλλὰ καὶ τῶν κα-
τὰ τὰς ἄλλας ἐπιστή-
20μας καὶ δυνάμεις ἐξε-
χόντων ἢ ἀπο[τ]ετε[υ-]
[γ]μένων, εἰ μὴ τὸ περὶ
ὧν οὐδ' ἐν[νο̣]ίας ἔχουσιν,
[δ]υ[σ]φη[μ]ε[ῖν] ἐ[νκ]ωμιάζειν καὶ <ψέγειν> <καὶ>
25[κ]αλῶς ἑκά[τε]ρον προσα
column 40aP.Herc. 1007 col. 40
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

γορεύουσιν. Ἀλλὰ μὴν [ο]ὐ-
δ' ἐφ' οἷς ἐπαινοῦσι καὶ ψ[έ]γου-
σι[ν] εἴ[δ̣ησις ἔστ̣]αι καὶ τοῖς
αὐ[χ̣οῦσιν ἀνηκ]έστως· ἡτ-
5τῶν[ται δ' οὐδὲ π̣]οιηταὶ καὶ
μάλισθ' [ὅσοι θε̣ο̣ὺς] καθυ-
μνοῦσι, τάχα δ' οὐδὲ τῶν
φιλοσόφων ἔνιοι. Τί γὰρ
πάλιν δεῖ λέγειν, ὅτι πᾶ-
10σίν ἐστι[ν̣] ἐξουσί[α] τὸ κα-
τὰ μηδεμίαν αἰτίαν [μό-]
νοις ἀποδεδομένον τοῖς
ῥητορικοῖς σοφισταῖς; Ἐ-
ὰν δ' εἰς ἐκεῖνο καταντή-
15[σ]ωσιν, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐν-
κώμια λέγειν καὶ γράφειν
οἴδασιν, οἷα περιφ[έ]ρεται,
καὶ τοὺς τοιούτους ψόγους,
ο[ἵ]ους παρειλήφαμεν - εἰ
20δὲ βούλονται, καὶ μόνοις
συγχωρή[σο̣]μεν. Ἴσον γάρ
ἐστιν, [οἶ]μα̣ι̣, τὰ τῶν ῥητο-
ρικῶν ἔργα τῶν ῥη̣[τ]ορι-
κῶν εἶναι. Περὶ μ[έ]ντο[ι]
25τοῦ χρησιμεύειν τι τοῖς
ἐ[νκω]μιαζομένοις
column 41aP.Herc. 1007 col. 41
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

καὶ ψεγομένοις
ἢ τ[οῖ]ς ἄλλοις ἀνθρώποις διαμ-
φισβητήσομεν οὐδένα θεω -
——
ροῦντες ἐπανορθούμενον
5δι' αὐτῶν οὐδ' ἐπινοοῦντες,
<π>ῶς ἂν δύναιντο. Καὶ μὴν ὁ
——
Δ[ημ]ήτριος μετὰ τοῦ σοφισ-
[τικοῦ] γένους τῶν λόγων
[π̣ροστ̣]ι[θεὶ]ς τῶι δημηγορι-
10κῶι καὶ δικανικῶι τὸν ἐν-
τευκτικὸν ἅπασιν, εἰ μὲν
λαμβάνει τὸν τοῖς πλήθε-
σι[ν] ἐντε[υκτικὸν κ]α[ὶ] τὸ[ν]
κατὰ πρεσβείαν τοῖς δυνάσ-
15ταις, ἐχέ[τ̣]ω μὲν ἐπὶ τοῦ
παρόντος· ὃ [γ]ὰ[ρ] ἐκ τούτων
ἀγαθὸν γείνεται, μετὰ ταῦ-
τα ἀποψόμεθα· διότι
δὲ [τ̣]αὐτοῦ καὶ ταῦτα καὶ τὸ
20σοφιστικὸν εἶδος ἐποίη-
σεν, λεγέσθω διαμαρτά-
νειν. Εἰ δὲ τὸν περὶ τῆς ἀ-
ληθείας λόγον ἴδιον ἡμῶν
ὄντα καὶ [π̣]οικίλως ἐπι-
25δεικνύμενον τῶν φιλοσό-
φων ἀφαιρούμενος τοῖς
ῥ̣η̣τορικοῖς ἀνατίθησι, τὴν
ἐν τοῖς πολειτικοῖς ἑαυ
column 42aP.Herc. 1007 col. 42
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

τοῦ ποτε γενομένην ἐξου-
σίαν καὶ ἐπὶ τὰς σκέψεις με-
τάγει τὰς πίστεως δεομέ-
νας. Ἀποτεθεωρημένων
——
5τοιγαροῦν, ὦ Γάϊε παῖ, ἁπάν-
των, ἃ μέρη φασί τινες καὶ
διδάγματα τῆς ῥητορικῆς
ὑπάρχειν, ὅτι τὰ μὲν κα-
τέψευσται, τὰ δ' οὐδὲν χρη-
10σιμεύει τοῖς μὴ τὰ ῥητο-
ρικὰ σοφιστεύουσι, δῆλον ὅ-
τι πομπεύεται παρ' αὐ-
τοῖς τὸ μητέρα τῶν μα-
θημάτων καὶ τῶν τεχνῶν
15εἶναι καί τιν' ἐνθ[ή]κην καὶ
ἀφετήριον τὴν ῥητορικὴν
καὶ μᾶλλον ἔτι μετὰ τῆς
πειθοῦς λαμβανομένην·
τὸ γὰρ ὑπ' ἐνίων λεγόμε-
20νον, ὅτι καὶ βλάπτει προσ-
τεθεῖσα ἀπάταις, εἰς ἄλλον
καιρὸν ἡμεῖς ὑπ[ε]ρβαλλό-
μεθα. τὸ μέντοι μαρτυ-
ρεῖσθαι δ[ι]ὰ [τ]ῶν ἀποτε-
25λεσ[μ]άτων, ὡς οἱ τῆι ῥητο-
ρικῆι πρ[ο]διατρείψαντες
column 43aP.Herc. 1007 col. 43
Sketched 1792-1798 by anonymus
Sketched by Carlo Orazi
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi

ἀμείνους γίνονται τῶν ὁμο-
γενῶν, διαστελλόμεθα φάσ-
κοντες· εἰ μὲν ἐν τοῖς ἰδί-
οις ἀμείνους γείνεσθαι λέ-
5γουσιν, μὴ μόνον ψεύδεσ-
θαι φανερῶ[ς] ἀλλὰ καὶ δια-
νοήσεως ἐκπείπτοντα
πάσης, εἰ μὴ διανοητὸν
ἄρα τὸν μαθόντα μουσικὸν
10τὰ ῥητορικὰ μουσικώτερον
ἀποτελεῖσθαι τῆς ῥητορι-
κῆς τὰ μουσικὰ μὴ διδασ-
κούσης. Εἰ δὲ τὰ κωλύοντα
τοῖς θεωρήμασιν χρῆσθαι
15πε[ρ]ιαι[ρ]εῖν, τὸ τῆ(*) φιλοσο-
φίαι προσὸν σφετερίζεσ-
[θ]αι μηδέν' εἰς τὸ τοιοῦτο
φ[ό]ρον προσφερομένους. Εἰ
δὲ πρὸς τὸ κατεργολαβεῖν
20μᾶλλον ἄλλων κομψεί-
αν τινὰ περιποιουμένους,
οὔτε πάντας ἐπιδείξειν
τοῦτ' ἐκποριζομένους,
ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πολ-
25λοὺς ἀποπείπτοντας καὶ
[πρ]οσ[έ]τι μει[σ]ουμένους,
column 44P.Herc. 1007 col. 44
Sketched 1792-1798 by anonymus
Engraved 1809-1815 by Bartolomeo Orazi
Sketched by Carlo Orazi

οὔτε μᾶλλον ἢ πλείονας
ὑπὸ τῆς ῥητορικῆς ἢ ποιη-
τικῆς καὶ γραμματικῆς καὶ
φιλοσοφίας συνεργουμένους.
5Ἅ δὲ Γοργίας εἰσῆκται λέγων,
[ὁ] πα[ρ]ὰ Πλάτωνι, περὶ τοῦ
τὸν ῥητορικὸν ἅπαντ[ος] τε-
χνε[ί]του τεχνικώτερον εἶ-
ναι δόξειν, ἐν τοῖς ὕστερον
10γραφησομένοις λόγοις ἀπο-
θεωρήσομεν.
fragment 2P.Herc. 1114 fr. 2
Engraved 1844-1852 by Ferdinando Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]τῶν αὐτῶν περι
[⁦ -ca.?- ⁩]γινομένου
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]πειρίαι
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ τῶν πολιτικῶν
5[⁦ -ca.?- ⁩]καιμεταλοσ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὥσπερ κοινῶς
[φαμεν] τὴν ἀπειρίαν καὶ
[τὴν] ἄγνοιαν κατ' αὐτὴν
[τὴν] φιλοσοφίαν, ο̣ὕ̣τω̣ς(*)
10ἀγαθοὺς(*) κατὰ τὸ ἦθος
[λέγομεν· ε]ἰ δέ τις βού-
[λεται  ̣  ̣  ̣]ενου καὶ του
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τος τοῖς [προ-]
[στάγμασι(?)] τῶν σπουδαί-
15[ων  ̣]ων καὶ ἀντισυγχε
[⁦ -ca.?- ⁩]καιμενος
[⁦ -ca.?- ⁩]περὶ φιλοσο[φίας]
[⁦ -ca.?- ⁩]τωνμαλλων
fragment 3P.Herc. 1114 fr. 3
Engraved 1844-1852 by Domenico Casanova

προστεθήσ[εται τὸ τῆς τέχ-]
νης, ἀλλὰ ἵνα τὰ παρόν-
τα διὰ τὰς κακὰς   ̣  ̣  ̣
νων ωσμεν   ̣ χρα   ̣  ̣  ̣
5ρια   ̣  ̣ εθη καὶ κατ' αὐτὸ
τὸ λέγειν. Εἰ θέλ̣ει τῆς
φιλοσοφίας οὐκ εἶναι [τὸ πο-]
λει[τ]εύε<σ>θαι, καλῶς τὰ
καλὰ ἀρτήσεται(*)· καὶ γὰρ(*)
10οὐδ' ἡμεῖς ἄλλως ὑπὲρ
[τούτου δοκιμάζομεν].
fragment 4P.Herc. 1114 fr. 4
Engraved 1844-1852 by Francesco Biondi

τας καὶ φιλο[σοφίαν  ̣  ̣  ̣]
10τὸ παρ[άπαν φησὶν τεχνί-]
τας μ[ὴ πα]ρασ[κευάζειν],
εἰ καὶ κατεπιγι[⁦ -ca.?- ⁩](*)
ρατηνενθ[⁦ -ca.?- ⁩]
κουρικησ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
15χιασα[⁦ -ca.?- ⁩]
διακαιτων[⁦ -ca.?- ⁩]
καιμαλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν φιλοσόφων[⁦ -ca.?- ⁩]
κατὰ τῶν δ[⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] fragment 6P.Herc. 1114 fr. 6
Engraved 1844-1852 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ τῶν αλλα
  ̣  ̣  ̣  ̣ ταῦτα δὲ καὶ αλλα
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοισκ   ̣  ̣  ̣ οτασ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδέτερον ηπερ
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρεταῖς καὶ ταῖς ο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τούτων ημεν
  ̣  ̣  ̣ [ὡς παρὰ] τοῖς Γαλάταις
[οἱ διατρε]πόμενοι βαστά-
[ζειν τὰ ὅπλα σαλ̣]πιγκταὶ
10[γίνο]νται, οὕτως οἱ μὴ
[δυνά]μενοι πράγματα
[πολιτι]κὰ (ι) βαστάζειν
[σοφισταὶ γί]νοντα[ι] καὶ κα
[ταμαθό]ντες ἐν μέσῳ σαλ-
15[πίζουσιν].
fragment 7P.Herc. 1114 fr. 7
Engraved 1844-1852 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ὥσπερ αἱ πολιτικὸν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ πολλὰ τῶν
5[⁦ -ca.?- ⁩]ἀνθρώπων ον
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν ἐπιει-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποιεῖν λόγον
- ca.9 - οἱ ποιηταὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλλ' ἐν φιλοσοφίᾳ
10[ταῦτ' ἔμ]αθε[ν· εἰ δ]έ φησιν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ , ὡς Περικλῆς ἐ[λέγ-]
[ετο ἀκούε̣]ιν Ἀ[ν]αξαγόρ-
[ου καὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το (latet nomen in –ης) Πυ[θ]αγόρου
- ca.9 - καὶ φυσικὰ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ τῶν δ   ̣
fragment 8P.Herc. 1114 fr. 8
Engraved 1844-1852 by Ferdinando Ventrella

επιτηδεκαι   ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣ σχηστεον [γο]νεῦσ[ιν],
φίλοις, τέκνοις, ἑαυτοῖς,
[πᾶσι σχε̣δ̣]ὸν(*) ἀνθρώποις· πό̣-
[λιν] μὲν γὰρ εἶναι τι δε
fragment 9P.Herc. 1114 fr. 9
Engraved 1844-1852 by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣κ]αὶ φιλοσοφίας καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ω̣ν καὶ καθάπερ
  ̣  ̣  ̣ ν θεωρίας καὶ των
  ̣  ̣  ̣ τοιστων εχ   ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τῶν ενια   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μεν ἐξεσ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οριας λέγειν   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲν γράφειν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οι τινα̣ς τρόπους
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η θεωρίας καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καί φησι τον   ̣  ̣
- ca.9 - θεως οὐδὲ
fragment 1P.Herc. 224 fr. 1
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

0(pag. dextra )
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σοφῶν μηδὲν ἀλ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]περὶ μηδὲν ἀπλ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ες τῶι τρόπωι καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε πλὴν παντελῶς
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αρ ἑκάστοις ἀπαι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οὐκ αι[  ̣]ν ἐφι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εναν̣ης ἀλλὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υς ἕνεκα [  ̣  ̣
[- ca.10 -]ν̣ῦν δὲ λεγέσ[θω]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ῥητορικῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δυνατ[  ̣]επε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουι̣[  ̣  ̣] φη[  ̣  ̣  ̣]οι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]πι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ δὴ καὶ πα
15[- ca.12 -]αικασκ
[- ca.11 -]ο̣υ αὐτὰ
[10 lines missing]
fragment 2P.Herc. 224 fr. 2
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

[κατὰ τοὺσ  ̣  ̣  ̣φιλοσο]φήσαντα[ς] εἶναι γνωστὸ[ν]
[ἔ]δει διὰ τῆς [γ]ν[ώ]μης αὐτό, [ὃ]
[ἔ]κ̣ει̣ τ̣', οὐδ' ἄ[γνωσ]τον, [ἕνε-]
[κα] δὲ τῆς ἀγνωσίας, ἣν ἅ-
5[πα]ντες ὡς εἰπεῖν ἐπηχ[οῦ-]
[σιν] ἡ̣μεῖν, ἀδύνατον καὶ
[τοῖς] βίοις ἀσύμφωνόν ἐσ-
[τιν] τὸ πάντα καθ' εἱμα[ρ]
[μένη]ν εἶναι σχεδὸν παί [  ̣]-
10[ζε]ιν ἀ[ρ]έσαν τοῖς φιλοσό-
φοις καὶ τὸ κοινὰς ἔχ[ειν]
[τὰς πόλει]ς̣ πολλά[κις καὶ]
[φίλους] καὶ πράγ[μ̣ατα]
[καὶ γυν]αῖκας καὶ τ[έκ-]
15[να καὶ] ταῦτα τ̣[ούς τε ἄρ]
[σενας καὶ τὰ]ς θηλ[είας]
[10 lines missing]
fragment 3P.Herc. 224 fr. 3
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

διαγενέσθαι τὸ ὕδ[ωρ]. [Οὐ]
γὰρ ἂν κατ' Ἀ[ν]αξα[γόραν]
[φ]ήσαι τις ἀκολούθω[ς πᾶν]
ὑπάρχειν ἐν παντ[ί, οὐδ' ἂν]
5κατὰ τὸ[ν] Χεῖον μὴ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὁμολογώ(*)η̣ τῶι μὴ [εἰδέ]
ναι μηδ' αὐτὸ τοῦ̣[το, οὐ-]
δὲ κατὰ Παρ[μ]εν[ίδην κ]αὶ
Μέλισσον ἓν τὸ πᾶ[ν λέγον-]
10τας εἶναι καὶ διὰ τὸ̣ [τὰς]
αἰσ[θήσ]εις ψευδε[ῖς εἶναι] ( med. pag.)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολλα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἅπαντα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δό]ξαν ατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν μᾶλλο̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεναιτοις ναι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[9 lines missing]
fragment 4P.Herc. 224 fr. 4
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Ferdinando Ventrella

0(pag. dextra)
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκον οὐχὶ ου
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]ο̣τρέπον μὲ̣ν [ἐπὶ]
[τὰ καλὰ κ]α<ὶ> συμφέρον[τα πλήθεσιν],
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀ̣ποτρέπον [δὲ τῶν αἰσχρῶν καὶ]
5[⁦ -ca.?- ⁩]βλαπτόν[των καὶ προχω]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν οὐκ ἐν [δυσὶν καὶ τοῖς]
[⁦ -ca.?- ⁩ αιδ]ροις ἀδι[α]
[⁦ -ca.?- ⁩ ποι]ο̣ύμενος
[τὴν ὠφέλειαν ἀλλ'] ἐν δήμωι
10[⁦ -ca.?- ⁩]ησιν, ἐφ' ὧν
[⁦ -ca.?- ⁩]αινον
[⁦ -ca.?- ⁩]τὸν
[λόγον ⁦ -ca.?- ⁩]εφι
[⁦ -ca.?- ⁩]τε (pag. sin.)
15τωσγιν[⁦ -ca.?- ⁩]
πλεον[⁦ -ca.?- ⁩]
θαι καὶ τοι [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐρῶν μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
δεις ἂν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
20ξειε καιτο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μεγιστο[⁦ -ca.?- ⁩]
ποτε δια[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλήλων[⁦ -ca.?- ⁩]
τρειβο[⁦ -ca.?- ⁩]
25τοδε [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 224 fr. 5
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

0(pag. dextra)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οντι τῆς δόξης θεαυ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἐστι καὶ τοῦτον(*) (*) πε-
[ρὶ τῶν τ]ῆς ῥητορικῆς αιθε
[⁦ -ca.?- ⁩]ο πάντων, ἵνα
5[⁦ -ca.?- ⁩]τιθωσι ἀλλὰ δῆ-
[λον ὅτι φι]λοσόφων αὐτῶν,
[οὓς ἐν τα]ῖς μεγάλαις πό-
[λεσι τὰς πό]λεισθωπεύον-
[τας παρειλ]ήφαμεν Δαρεῖος
10[δὲ καὶ ἐπέ]τ̣ελλεν τοῖς σα-
[τράπαις φυλάξαι πρ]οσεθέν
[τας]. [Ἀλλ]ὰ̣ κ̣α[ὶ Φί]λιππον
[τὸ τῆς ῥητο]ρικῆς αἰ[σχρ]ὸν
[⁦ -ca.?- ⁩παρ]α̣σκευα
15[⁦ -ca.?- ⁩ Σί]συφον
[⁦ -ca.?- ⁩]ς προς
[⁦ -ca.?- ⁩ὥσ]τ' οὐχ οἷ[όν τε](Moneo Aeschinem or. II 42 Demosthenem Sisyphum vocare)
fragment 6aP.Herc. 224 fr. 6
Sketched 1825 by Francesco Celentano

0(pag. dextra)
[⁦ -ca.?- ⁩]α δ' ἔχειν πε
[⁦ -ca.?- ⁩]διὰ φιλοσο
[⁦ -ca.?- ⁩πα]ρέσχηται
[⁦ -ca.?- ⁩]δεδυνη
5[⁦ -ca.?- ⁩]των απα
[⁦ -ca.?- ⁩]πόλεσιν
[⁦ -ca.?- ⁩]τετρα
[⁦ -ca.?- ⁩]τρητων
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀποτυγ-
10[χαν⁦ -ca.?- ⁩]ησεν
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐπιθυ
[⁦ -ca.?- ⁩]εγματ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τον
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκαν
15[⁦ -ca.?- ⁩]των
[⁦ -ca.?- ⁩]τουν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]πωι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6b
0(sin. pag.)
ταὐτοῦ δ[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]πιτρεπ
[⁦ -ca.?- ⁩]
σομενων[⁦ -ca.?- ⁩]
χειρησθα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
5ἕκαστος α[⁦ -ca.?- ⁩]
κον οὐχ ὁ[⁦ -ca.?- ⁩]
θαιυ̣[  ̣]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
χειν[  ̣]το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔχων τὸν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10μενους[⁦ -ca.?- ⁩]
πολιτε[⁦ -ca.?- ⁩]
το̣[  ̣]πα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ι̣και[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐστιν[⁦ -ca.?- ⁩]
15διαπ[⁦ -ca.?- ⁩]
τι δὴ ῥ[⁦ -ca.?- ⁩]
ερθουσι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7P.Herc. 224 fr. 8
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

τατο. Δι' ἃ δὴ πάντ', ἂ[ν μὲν ἐ-]
[πί]σημοι τύχωσιν ὄν[τ̣ες]
ἀφ' ἧς δή ποτ' αἰτίας, οὐδ̣'
ἂν ἑν<ὶ> πιστεύ[ο]ι τις, ἃ ὑπ̣-
5άρχ[ει]ν [εἶπ]ε, ἂν δέ ποτε
παραλογισθέντες ἢ δ[ιὰ ἐ-]
[ρ]αστὴν ἀναγκασθέν<τες>
ἐνχειρίσωσι τοιαῦτα πα<ι>-
σίν, [νὴ] Δία Περσαῖον κ[αὶ]
10[Εὔ]δημ[ον] κα[ὶ Λ̣]ύκ[ω]να [καὶ]
τοὺς ὁ[μοίο]υ̣ς̣ πάν[τ]α̣[ς]
[παρ]αδ[όν]τες [  ̣  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
πολ[  ̣  ̣  ̣]πων [  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
ψε[υδ]ῶ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
15ετωη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
εδεαυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8P.Herc. 224 fr. 9
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Domenico Casanova

λόγου καλοῦ [ἐστιν σημεῖ-]
ον· τάχα δ' οὐ[δ' ἄλλως τὴν]
ῥαβδὸν ἢ τὸ κ̣[ηρυκεῖον]
[αἰ]νίττεται· [λέγει γὰρ 'χρυ-]
5σείην, τῆ(*) τ' ἀ[νδρῶν ὄμμα-]
τα θέλγει, ὧν [ἐθέλει, τοὺς δ' αὖ-]
τε καὶ ὑπν[ώοντας ἐγεί-]
ρει'. Διὸ [κ]α[ὶ] Ἀ̣[μφιάραος]
εἷς ἦν ἡγεμὼ[ν τῶν ἐπὶ Θή-]
10βας ἑπτά, Νέ[στωρ δὲ τῶν]
ἐπὶ Τρ[οί]αν [ἅτε ὑπάρχον-]
τες εὐχά[ριστοι πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣]-
τον ἢ τὸν[- ca.12 -]
πολλα[⁦ -ca.?- ⁩]
15την αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
ρειτας[⁦ -ca.?- ⁩]
ενκαι[⁦ -ca.?- ⁩]
ταδ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 224 fr. 10
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

τηασι τεθρίπποις ἐστεφα[νω-]
[μ̣]ένος τ̣ε καὶ θεωρήσας π̣[ο-]
τὲ νεα̣νίσκον ἀπράγμο[να]
μέν, εὔπορ[ο]ν δ' ἱκανῶ[σ· "οὗ-]
5τος, εἶπε πρὸς τοὺς συν[όν-]
τας, ἐμός ἐστιν θησαυρ[ός'']. [Ὁ-]
[μ̣]οίως δὲ Αἰσχίνης ἕω[ς]
[ἦν] ὑ̣ποκριτὴς καὶ γραμμ̣[ατι-]
[κός, ἐ]π̣ενήτευεν· εἶτ[α ῥητο-]
10[ρεύσας φι]λ̣ό̣ξενος ἐγένετ[ο]
[ἁνὴρ καὶ β]αθύπλουτ̣[οσ·]
[ἔτι δὲ Δημοσ]θένης ται βα[σιλέα]
[τον   ̣  ̣  ̣  ̣]νπρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τον [καὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]της ἐλάμβανεν [  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολλὰ παι̣ [  ̣  ̣] ατ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοσ[αῦ]τ̣[α] π̣ράγ[ματα]
[καὶ δ]ὴ δ[ικ]α[ίως ἐ]λέ[γετο λαβεῖν⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10P.Herc. 224 fr. 11
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

0(pag. dextra)
[⁦ -ca.?- ⁩δι]α̣φέρειν διόπε̣[ρ] ἐ-
[ν τοῖς συγ]γράμμασιν τῶν [ἀνδρῶν] ε̣ὑρέθη τῆς ημε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιτον εἰς γλωτ
[⁦ -ca.?- ⁩]ρομενον Φιλιπ
5[⁦ -ca.?- ⁩]φη στρατοπε
[⁦ -ca.?- ⁩]ομεν ἐκτὸς
[⁦ -ca.?- ⁩]ὁπλειτικὸν
[⁦ -ca.?- ⁩]ετορικον[  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν αὐτῶι δαι
10[⁦ -ca.?- ⁩]αυτις[  ̣  ̣  ̣]νους
αδεπε [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]του μὲν π[  ̣] ο[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]εμ[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]λλε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11aP.Herc. 224 fr. 12
Sketched 1825 by Francesco Celentano

0(pag. dextra)
[⁦ -ca.?- ⁩]τοτων
[⁦ -ca.?- ⁩]ξαμε
[⁦ -ca.?- ⁩]φιλοσοφι
[⁦ -ca.?- ⁩]τον κα
5[⁦ -ca.?- ⁩]νομο
[⁦ -ca.?- ⁩]τη καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]νκαι
[⁦ -ca.?- ⁩]απο
[⁦ -ca.?- ⁩]ρως
10[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11bP.Herc. 224 fr. 13
Sketched 1825-1828 by Francesco Celentano

0(pag. sin.)
τους ταραχ[ωδεστάτην δύνα-]
μιν· ἔνιοι δὲ τ̣[ῶν φιλοσόφων]
καὶ διαρρήδη[ν ἤδη ἐπιτάτ]
τονται τοῖς κ[ρατοῦσι κοι-]
5νὰς εἶναι τὰ̣[ς γυναῖκας καὶ]
τὰ τέκνα κα̣[ὶ τοὺς ἄρσενας καὶ]
τὰς θηλεία[ς⁦ -ca.?- ⁩]
διαφερεσις[⁦ -ca.?- ⁩]
αφερειν πα[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ ταῦτα ι[⁦ -ca.?- ⁩]
τοίνυν α[⁦ -ca.?- ⁩]
συντα[⁦ -ca.?- ⁩]
ενπε[⁦ -ca.?- ⁩]
ελ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12P.Herc. 224 fr. 14
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κεχειροτονημένους
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρισασθαι λέγειν αὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοις καὶ διὰ τὴν ἡλι-
[κίαν καὶ] διὰ τὴν περὶ τοὺς λό-
5[γους ἄσκ]ησιν· τὸν δὲ Ξενο-
[κράτην, ὡς] εἰώθει διαπε-
[ραίνεσθαι] πρὸς θέσιν ἐν Ἀ-
[καδημία](*), τὸν αὐτὸν τρό-
[πον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεσθαι καὶ τὸ [σι-]
10[ωπᾶν καὶ λέγει]ν Ἀντιπα-
[τρ⁦ -ca.?- ⁩]ξαμε
[⁦ -ca.?- ⁩]τως λε
[⁦ -ca.?- ⁩]ωψες
[⁦ -ca.?- ⁩]εφε
15[⁦ -ca.?- ⁩]αδε
[⁦ -ca.?- ⁩]ασι καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]οντα
[⁦ -ca.?- ⁩]εσεν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13P.Herc. 224 fr. 15
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

μέγα διαφερόντων κ[αὶ τοὺς]
σφετ[ερι]ζομένους τ[ῶ̣ν κοι-]
νῶν ἢ κατ' ἄλλον τρ[όπον]
λυμαινομένουσ αὐ[τοὶ κο-]
5λάζοντες, ἀντιτασ[σόμε-]
νοι δὲ καὶ δυνασταῖ[ς περὶ]
τῶν μεγίστων· δι[ὸ κἀκεί-]
νους ἐξατ[ι]μ̣ῶσ<ι>, τούτο̣[υς δὲ]
[καὶ] ἀντιπράττε[ιν ἐοι-]
10[κό]τας αὑτοῖς ὑπε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]η̣σωτο[  ̣]περιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ναυ[  ̣]ενριτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] δεαλλαδι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] τως[  ̣]νπολς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτενιβ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αὐτῆσ[  ̣]υλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νσυ χρηστ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηων καὶ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣αν τροπ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14aP.Herc. 224 fr. 16
Sketched 1825 by Francesco Celentano

0(pag. dextr.)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ χρημάτων δο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οι τὸ δὴ λεγόμε-
[νον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηται παντὸς ε
[- ca.11 -]ις ὥσπερ τῆς
5[- ca.11 -] τρων ζώων
[ον  ̣  ̣ ἐσκιατρο]φημένων οὕ
[τως  ̣  ̣  ̣ιλυμηι τ]ῶν ἐν ταῖς
[  ̣  ̣νιαις ἐσκια]τ̣ροφημένων
[φιλοσόφων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των τὰς
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πηρκοτων  ̣  ̣  ̣]νεν
[  ̣  ̣ς ἀλλὰ τοῖς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δια
και[  ̣  ̣]στο[- ca.10 -]υσιν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14bP.Herc. 224 fr. 17
Sketched 1825-1828 by Francesco Celentano

0(pag. sin.)
εργετε̣[⁦ -ca.?- ⁩πα]ρασχο[μεν]
[⁦ -ca.?- ⁩τοὺς]
μεγαλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα]λ̣ [αὕτη δύ-]
ναται[⁦ -ca.?- ⁩]
5διὰ τοῦ [λόγ]ο̣[υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀκολού]
θου πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ενροισαη̣  ̣  ̣  ̣]
πολλὰ [καὶ]μ[  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὑ]παρχο̣
[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ραι  ̣  ̣]-
τῶν δ[⁦ -ca.?- ⁩]
10οσαπ[⁦ -ca.?- ⁩]
τως[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλὰ[⁦ -ca.?- ⁩]
χρε[⁦ -ca.?- ⁩] 14.μενου[⁦ -ca.?- ⁩]
15τους κ[⁦ -ca.?- ⁩]
σεστ[⁦ -ca.?- ⁩]
φησι
fragment 15P.Herc. 224 fr. 18
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

0[οὔτε]
γὰρ ἐν κυ[σὶ] λ̣αγ̣[ὼ] φαντα[σίαν]
παρέχοντα δυνατὸν σ[ώζεσ-]
θαι κατ' Ἀριστοτέλην οὔ[τε ἐν]
ἀνθρώποις κυνῶδες [καὶ]
5καταφρόνητον ὑπολα[μβα-]
[ν]όμενον. Οἱ μὲν οὖν̣ [φιλό-]
[σο]φοι πανταχῆ(*) τοιοῦτ̣[οι]
[φ]α̣ίνονται· διὸ καὶ συκο[φάν]
[ται]ς καὶ δυσμενέσιν ἄ[γαν]
10[εὐπρόσ]ιτο[ι] γείνοντα[ι, καθά]
[περ Ἀναξ]αγόρας ο̣σελ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣πλε]ίστους μ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16aP.Herc. 224 fr. 19
Sketched 1825 by Francesco Celentano

0(pag. dextra)
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μένην δια
[⁦ -ca.?- ⁩Στ]ωικὴν καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ης φιλοσοφι
[⁦ -ca.?- ⁩]θουσαν λε
5[⁦ -ca.?- ⁩]μόνους κἀν
[⁦ -ca.?- ⁩]σεινης δο
[⁦ -ca.?- ⁩]ης ὑπαίθροις[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σο]φοκλε
[⁦ -ca.?- ⁩]σιτην
10[⁦ -ca.?- ⁩]αι
[⁦ -ca.?- ⁩]δο
[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16bP.Herc. 224 fr. 20
Sketched 1825-1828 by Francesco Celentano

0(pag. sin.)
τὰ μὲν ἄ[λλα ⁦ -ca.?- ⁩]
κατευτ[υχ ⁦ -ca.?- ⁩]
ταύτης[⁦ -ca.?- ⁩]
χρείας λ[⁦ -ca.?- ⁩]
5πονηρου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λους καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
μάλιστα[⁦ -ca.?- ⁩]
πιφων[⁦ -ca.?- ⁩]
περ ἡ φα[⁦ -ca.?- ⁩]
10τιθένα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
ως ταυ[⁦ -ca.?- ⁩]
τοσσιν[⁦ -ca.?- ⁩]
τε μηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ μὴ μο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ἑαυτοὺς[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ καθόλ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
[ὠ]φελε[⁦ -ca.?- ⁩]
διὰ του[⁦ -ca.?- ⁩]
μᾶλλον [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17P.Herc. 224 fr. 21
Sketched 1825 by Francesco Celentano
Engraved 1829-1846 by Luigi Corazza

ανεημη[  ̣  ̣  ̣  ̣] προστεν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δὲ τὸ πε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἐπιδείξειν [  ̣  ̣  ̣]
πρὸς τὰς τῶν σχολαζό̣[ν-]
των συνουσίας παρασκ[ευα-]
5ζ̣όμενον, ὥστε καὶ τὴν ὁ[μι-]
[λη]τ̣ικὴν ἀρετὴν μόνη(*) [τῆι]
[ῥητ]ορικῆι προστίθεσθαι,[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τοινιν(*) ὑπολα̣[μβ]
[- ca.9 -] π̣αντὸς ἁπλῶ[ς  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣] α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιον εἰ μήτε ῥ[ητορικῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -ἐ]νθήκην εἶν̣[αι  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]προς[  ̣  ̣  ̣] μαι [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]σαυ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.0. l. [ῆι]
^ 1.3. l. [ῆι]
^ 1.16. l. [ῆι]
^ 3.2. l. ᾶι
^ 6.2. or λ
^ 6.5. l. ῶι
^ 6.16. l. [ῶι]
^ 9.23. l. ῆι
^ 10.25. l. αι
^ 14.11. l. άι
^ 14.11. l. ῶι
^ 14.11. l. [ωι]
^ 15.8. l. ὧι
^ 16.19. l. [αι]
^ 17.1. l. ωι
^ 18.19. l. ηι
^ 18.22. l. [ηι]
^ 18.25. l. ηι
^ 20.2. l. ᾶι
^ 21.15. l. ηι
^ 2a.6. l. [ῶι]
^ 3a.7. l. ωι
^ 4a.24. l. ῆι
^ 9a.11. l. αι
^ 9a.11. l. ῆι
^ 12a.2. l. ῆι
^ 12a.3. l. ῆι
^ 12a.9. l. ωι
^ 12a.9. l. αι
^ 12a.10. l. αι
^ 12a.12. l. [ῆι]
^ 13a.1. l. [ἦι]
^ 13a.10. l. ῶι
^ 14a.15. l. ῶι
^ 15a.6. l. [ῆι]
^ 15a.9. l. ωι
^ 15a.10. l. ωι
^ 15a.18. l. ῆι
^ 15a.18. l. ᾶι
^ 16a.19. l. ηι
^ 16a.20. l. ῆι
^ 17a.7. l. ῆι
^ 17a.16. l. ῆι
^ 19a.22. l. ῆι
^ 19a.24. l. ωι
^ 19a.26. l. ωι
^ 23a.13. l. αι
^ 24a.16. l. ηι
^ 26a.2. l. ἦι
^ 28a.3. l. ηι
^ 31a.20. l. ῆι
^ 37a.1. l. ἤι
^ 38a.24. l. [ῶι]
^ 43a.15. l. ῆι
^ 2.9. Sudhaus : ειτους pap.
^ 2.10. Sudhaus :   ̣  ̣ θεους pap.
^ 3.9. pap. : διηγήσεται Sudhaus
^ 3.9. Sudhaus : γε pap.
^ 4.12. pap. : κατ' Εὐριπίδην Sudhaus
^ 8.12. Sudhaus : τ   ̣  ̣ ολον pap.
^ 3.6. l. ώι
^ 5.2. or τοῦτ'
^ 5.2. or οὐ
^ 8.5. l. ῆι
^ 12.8. l. [αι]
^ 15.7. l. ῆι
^ 17.6. l. ηι
^ 17.8. l. τοίνυν (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.