Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1251 = Trismegistos 62463 = LDAB 3639DCLP transcription: 62463 [xml]

column 1P.Herc. 1251 col. 1
Engraved 1840-1844 by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρους[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τανακα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣] ἅπασαν απ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ι̣πε̣[  ̣]α̣[  ̣  ̣]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
ἡδονήν. [δίκαι]όν ἐ[στιν ἡμᾶς]
λέγειν πρὸς [τοὺς ἄλλους]
τῶν ἀν̣τιδ[οξαζόντων περὶ]
10τῶν εἰρημένω̣[ν τοὺς ἄ-]
νευ φιλοσοσοφί[ας ἡμᾶς τὰς]
πράξεις κατορ[θοῦσθαι φάσ-]
κοντας. οἴδα[μεν γὰρ ὄντα]
[πρό]χειρα καὶ τἀντ[ίγραφα]
15ἐ̣ν οἷς ὁρῶνται κα[κηγοροῦν-]
τες ἡμᾶς· ε̣[ἰ] δὲ πα[ρατιθέ-]
μεθα κ[α]ί τινα τ[⁦ -ca.?- ⁩]
ωσθαι[  ̣  ̣  ̣]των[⁦ -ca.?- ⁩]
συντο[⁦ -ca.?- ⁩]
20νοιπ[⁦ -ca.?- ⁩]
κοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 1251 col. 2
Engraved 1840-1844 by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οσαλλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ντειδ[  ̣]πε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωσιναπ[  ̣  ̣  ̣]ση̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ους καὶ κατὰ λόγο̣[ν]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η[  ̣]ο̣υς. κα[ὶ κατ]αξι[οῦ-]
[σιν ὄν]τως μηδὲ[ν] προκ̣ε[ῖσ-]
[θαι πεπ]αισμένοι̣ ὅ̣τ̣[ι τ]ὸ μέ[γα]
[πάθος τὸ] ψυχικὸν ὑπὲρ τοῦ
[πόνο]υ γίνεται καὶ συμ̣-
10[περαίνο]μ̣εν οὕτω {ι} τὰς αἱ[ρ]έ-
[σεις κ]αὶ φυγὰς πρὸς ἄμ̣[φω]
[βλέπ]οντες. οὐδὲ γὰρ [ἦ]ν
[τὰς] χαρὰς ὁμοίως ἀ[θ]ρό[ας]
[ἐγγί]νεσθαι κατ' ἐλπί[δα   ̣  ̣  ̣]
15[τιν]ά, μὴ γεννῶντα̣ι̣ ασκ̣ο̣
[  ̣  ̣]ας δυσχερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατι[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]γισταπ[  ̣  ̣  ̣]νηνκοδεσε
[  ̣  ̣]ψιαν τῶν [  ̣  ̣  ̣]ειηρτισμ[  ̣]
[  ̣  ̣]ν ἐπὶ λόγον [⁦ -ca.?- ⁩]
20[ἀτ]άραχον οὐδὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ολλα[  ̣  ̣]ανπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ακ[  ̣  ̣  ̣]ο̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 1251 col. 3
Engraved 1840-1844 by Vincenzo Orsini

τα[- ca.11 -]οτ̣ρ[  ̣  ̣  ̣]ν̣α
οὐδ' [ἔφασκόν] τινες ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣
δυνα[τὸν γ]ινώσκειν οὐδέ<ν>,
προσ[εῖπον] δ̣' ὡς οὐ χ[ρὴ ἀ]μέ-
5σως α̣[ἱρεῖσ]θαι μη[δε]νὸς ἐφ' ὧ(*)
[χρ]ὴ π[αρισ]τ̣αμένου· τινὲς
δὲ τέ̣[λ]η τὰ πάθη τῆς ψυ-
χῆς ἐχθ̣έμενοι καὶ μὴ προσ-
δεόμενα τῆς ἐπ' ἄλλων κρίσε-
10ως, πᾶσιν ἐξουσίαν ἀνυπεύ-
θυνον ἔδοσαν ἐφ' ὅτῳ ποτὲ
βούλονται λέγειν χαίρειν καὶ
τὰ πρὸς τοῦτο συντείνοντα
πράττειν. οἱ δὲ διὰ τὴν ἐμ -
——
15φαινομένην ἀοριστίαν ἅπα-
σαν κενὴν τὴν λύπην καὶ
[τὴν χ]αράν, ἣν ἡμεῖς δὴ λέγο-
[μεν, ἐδογ]μάτισαν· καὶ τὰς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν πράξεις [  ̣]μ̣ο
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εὐστάθεια[ν   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 1251 col. 4
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

καὶ [τὸ κ]ακ̣ὸ[ν οὐ] μό̣νο[ν ἔ-]
χον̣ ὅ̣[ρ]ους [κατ]ὰ̣ τὸ μέγε̣θ̣ος
καὶ κατὰ [τὸν] χρόνον, ἀλλὰ
καὶ εὐεκκα[ρτ]ακ(*)ητον, ἐπει-
5δήπερ οὐδ[ὲ]ν̣ ὄφελος ὡ[ρίσθ]αι
μέν, ἡμῖν δ̣' [ἄκ]τητον ἢ δ[ύσ-]
κτητον ε[ἶναι] τἀγαθόν, ἢ [πε-]
περάνθα[ι μέ]ν, ἀνεγκαρτέ-
ρητον δ' [εἶν]αι διὰ τὴ[ν πο-]
10λυχρονιότ[ητ]α τὸ κακόν· πε-
ριγίνεται γὰρ ἐκ τῶν γνώσε-
ων τούτων τό τε μηθὲν δι-
ώκειν ὃ μὴ πέφυκεν ἀλγη-
δόνα περιαιρεῖν, οἷα τὰ πλεῖσ-
15τα τῶν κατεσπουδασμέν[ων]
ἐστὶν παρ' ἀνθρώποις, μή[τε]
φεύγειν ὃ μὴ κωλύει τ[ὴν ἡ-]
δονὴν ἔχειν, οἷ(*)α τὰ πλεῖσ[τ]α
τῶν ἐν προκοπῆι δεῖ ν[οῆσαι·]
20κ̣αὶ πάλ̣ιν πρὸς μηδεο̣[  ̣  ̣
column 5P.Herc. 1251 col. 5
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

μ[- ca.11 - φ]οβο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
εξα̣[- ca.10 -]θαυ[  ̣  ̣]λ̣ω
μου[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣εν[  ̣  ̣  ̣]σ̣αρ[  ̣  ̣]σιν·
——
μετὰ δ̣[ὲ τ]αῦτ[α καὶ] τὰς τ̣ῶν
5ἐπιθυμ̣[ιῶ]ν̣ π[ερί] τ̣ε τὰ[ς] ἡδο-
νὰ[ς] καὶ τ̣ὰ ποι[ητ]ικὰ δια̣φο̣-
ρὰς ἀναλογισ[τέ]ον· ἐπ[ειδὴ]
καὶ παρὰ τὴν [ἀδι]αληψ[ία]ν [δι']
αὐτῶν μεγάλα γίνεται δ[ι-]
10απτώματα κατὰ τὰς αἱρέσ[εις]
καὶ φυγάς. ἕνεκα γὰρ τῶ[ν] ξε-
νοτάτων ὡς ἀναγκαιοτά-
των τὰ χαλεπώτατ' ἀναδέ-
χ[ο]νται κακά, δυναστείας
15λέγω καὶ λαμπρᾶς δόξης
καὶ π[ε]ριουσίας ὑπεραγού-
σ̣ης καὶ τ̣[ρυ]φῶν τοιούτων
καὶ τῶν ὁ̣μ̣οίω[ν]· καὶ πά̣[λιν]
τῶν ἀνα[γ]καιοτάτων [ὀρέ-]
20ξεω[ν ὡς ξ]ε̣νοτάτων [ἀμε-]
λοῦσιν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 1251 col. 6
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

0[⁦ -ca.?- ⁩ αἱ μέν εἰσιν ἀναγ]
καῖα[ι, αἱ δ' οὐκ ἀναγκαῖαι· αὐτῶν]
δ' ἐκε[ίνω]ν [εἰσὶ]ν ἀναγ[καῖαι]
αἱ μ[ὲν πρὸς τὸ ζ]ῆν, αἱ δ[ὲ πρὸς]
τὸ ἄγ[ει]ν [ἐν ὑγι]ε̣ίαι τὸ σῶ[μα],
5αἱ δὲ [πρὸς] τὸ μ̣[α]καρίως [ζῆ]ν, κα-
τὰ τά[ς γε] δ[ι]α̣[φ]ερούσας α[ἰ]τίας,
οὐδ' ἀ[θρο]ον. κ̣αὶ̣ διαφε[ρού]<σα>ς αἰ-
[τίας] ἔφ[αμ]ε̣[ν] ὧν αἱ μ[ὲ]ν̣ ὡ̣[ς] δ[ο-]
κε[ῖ δε]ινὰ̣ς ἐμποιοῦσ[ι]ν κ̣α-
10ταιγ[ί]δας, α[ἱ] δ' οὔ, καὶ τινὲς
μὲν ἄ̣[ω]ροι δ̣ι̣' ἐλλειμμάτω̣ν̣
γίνονταί τ[ι]νων, αἱ \δ'/ \ἀ/π' ἐπαι[σθη-]
μάτων [τῶ]ν τοῦ χαίροντος, καὶ
τινὲς μὲν ἀπὸ συνηθειῶν,
15τινὲς δὲ καὶ χωρὶς τούτων,
καὶ τινὲς μὲν ἀφ' ἡμῶν καταρ-
[χ]όμ[ε]ναι, τινὲς δὲ τῶν ἔξω-
[θεν ὡσπ]ε[ρε]ὶ τρῶσιν ἐργα-
σαμέ[νων] ἤ̣τοι τῶν κατὰ
20στέρ[ησι]ν κ̣τ̣ητῶν κατ' ἐπί-
[ν]οια[ν α]ὐ̣τήν· καὶ τιν[ὲς μὲν]
column 7P.Herc. 1251 col. 7
Engraved 1840-1844 by Vincenzo Orsini

θεῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
αν̣τ̣αγα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
το[  ̣  ̣]αδ[  ̣  ̣  ̣]οιν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ις οὐ
μό̣νο̣ν κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α φ[όβο]ν καὶ [τα-]
5ραχὴν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θε[  ̣  ̣  ̣]υτων,
ἀλλ[ὰ] κ̣αὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ξεων,
κἂν ἔ̣χω̣σ̣[ιν   ̣  ̣]τ̣ου τὸ δεῖν
δο̣ρ̣[  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατορθώσεις,
[ὅ]τι τ[έλος τ]ούτων πολὺ δέ-
10ουσιν ἔ[χει]ν οἱ μακαριώτα-
τοι δι' αἰῶνος. τὸ μὲν οὖν
——
δὴ τὰς τοιαύτας δόξας μυ-
ρίων αἰτίας εἶναι διαπτώσε-
ων εὐθεώρητόν ἐστι· καὶ γὰρ
15παρ̣[ι]ᾶ̣σιν αὑτοὺς οὕτ̣ως ὥσ-
τε [ὑπ]ὸ μηδενὸς βουλεύεσ-
θαι τοῖς ὅλοις ὡς μηδενὸς ὄν-
τος [ἐ]π' ἀνθρώπωι, πάντων
δ' ὑ[πὸ] τοῦ δαιμονίου βραβευ-
20ομένω̣ν· εἶτα πάντω̣ς περι-
πίπτ̣[ο]υσιν οἷς ἀπροβ[ο]υλευ-
[σ]ία πέ[φ]υκεν ἐπιφέ[ρει]ν κα-
[κοῖς⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1251 col. 8
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣[  ̣  ̣]πολλα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νκα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υγ[  ̣  ̣] σ̣υμφέρον ει[  ̣]ωρ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υη[  ̣]ρεωστ̣[  ̣] διαφ[  ̣  ̣]οι̣ς̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣ε[  ̣]ουσιν ἄν, ἑτέρ[ων]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χρ[ω]μένω[ν]· ὑπογραπ̣τ̣[έ-]
[ον δ' ὡς   ̣]υ[  ̣  ̣]τ̣ον ἀν[η]κέστο[ις]
συμ[φοραῖς ἐγ]κυρο[ῦσ]ι[ν], ἐνί̣[ο-]
τε δ[ὲ καὶ τὰ]ς οἰκείας πόλεις
10κα[κοῖς ἐμ]π̣εριβάλλουσι. κἄν
——
γε [μ]ὴ ν[ι]κηθῶσι ὑπὸ τῆς εὐ-
λογ[ίας τ]ῶν πραγμάτων ἢ
καὶ τ̣υχ[ι]κῶς τὰ σημεῖα τῶι
δ̣έο̣ντ[ι γε]νέσθαι συμφωνήση(*),
15δ[ιὰ τὰς ὑ]ποψίας τοῦ μη[δὲν]
π[αρὰ τ]ὴν τῶν θεῶν ἐ[νε]ρ-
γε[ῖν] β̣ο̣ύλησιν ἀνθελκόμε-
[νοι καὶ] καταμέλλ[ο]ντες ὑσ-
τ[εροῦσι τ]ῶν πράξ[ε]ων· καὶ
20διὰ [τὰς] ταραχὰς ἀν̣υπερ-
βλ̣ή[του]ς ὑπαρχούσα[ς] ἀβλε-
[πτοῦσι⁦ -ca.?- ⁩]
column 9P.Herc. 1251 col. 9
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαλι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα
[  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣]φ[  ̣]νειρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υς
[  ̣  ̣  ̣]δ[ια]π̣τωματ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣εν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θων κ[α]κὰ πο[λ]λ̣οῖς
5[τε πολλ]ὰ καὶ μεγάλα [ν]ὴ Δία
πα[ρὰ τ]ὰς πονη[ρὰς] τ[ῶν ἀνοή-]
[τ]ω[ν ἀν]θρώπων [ὑ]πολή[ψ]εις
ἔρχ[ε]τ̣αι κ̣α[ὶ φ]ε̣ύγετ̣αι παρὰ
τὰς [νοή]σε[ις], ἄλ̣λ̣α δ' ἀν
10τ' ἄ[λλων] κυριώτατα μετα-
λαμβάνονται, καθάπερ ἐ-
ν ἐ[κ]ε[ί]νοις τοῖς διαλογισμοῖς
καὶ τοῦθ' ὑπογράφεται. νο -
——
μίζουσι δ' ἄνθρωπ[οι] τ̣ὰ διὰ
15θεῶν ἀπαντώμενα καὶ
τῶν ἄλλων δυνάμεων
μ[ακρ]ῶι μείζονα τ̣ῶν ζῶ-
σι[ν κατ]ὰ τὸν χρόνον ἀγα-
θ̣[ῶν ἀεὶ τ]ελευτή[σ]ασιν̣ [κ]α̣-
20[κὰ παρέξ]ειν· κ̣[α]ὶ διὰ τ[οῦτο]
column 10P.Herc. 1251 col. 10
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]νδια[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]την[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ιζον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩χ]ρόνον [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιν καὶ τ[  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φίας τουτ[  ̣]λε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ὑ]π' αὐτῶν τοῖς θ[εοῖς]· δι-
[ό γ' ὀλο]φύρονται κακοῖ̣[ς εἰ π]ά-
[σχουσι] παραπλήσια, καὶ̣ [τοῖς] ἐ-
10[ξ ἀ]χαριστίας καὶ πρὸς ἀνθρώ-
[πο]υς καὶ πρὸς πατρίδα καὶ
τοῖς ἐγ δεισιδαιμονίας δὲ τῶι
τὸν θεὸν αἴτιον ὑ[π]ολαμ-
βάνειν καὶ θανάτου̣ καὶ [ζ]ω-
15ῆς, ὄντων μεγίστων εια(*) Δί-
α γε τῶν ἄλλων· καὶ διὰ τὴν
——
ἐ[γ]κειμένην ὑπὲ[ρ τ]ῆς τ[ε-]
λευτῆς λύπην ὀργ[ί]λ̣οι κ[αὶ]
[δύσ]κολοι κ[αὶ δ]ύσθ[υ]μ̣οι κ[  ̣]
column 11P.Herc. 1251 col. 11
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ντελο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναιτου[⁦ -ca.?- ⁩]
πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α καὶ διὰ τοῦτο δ[ῆ-]
λον [ἔτ]ι τῶν κ̣[α]κοπραγι[ῶν ἐ-]
5[κ]είνω[ν] ἔξω κ[ακ]ίστ[ους] εἶν[αι· ὃ]
[διὰ] τὰ π[ε]ρὶ τῶ[ν] τεττάρω[ν εἰ-]
[ρ]η̣μέν̣α λέγεται, το[ῦ] τὴ[ν περί-]
λη̣ψιν τὴν περὶ τῶν κυρι[ωτ]ά̣-
[τ]ων καὶ τὴν μνήνην π̣[ολ-]
10λὰ συμβάλλεσθαι πρ̣ὸς τὰς
οὔσας αἱρέσεις καὶ φυγὰς οὐ-
κ̣ ἴσους τιθεμένου, καθάπερ
ἐξεδέξαντό τινες ἀγροί-
κως, τῶι τινας ἀναφέρε̣σ-
15θαι τῶν αἱρέσεων καὶ φυ̣γῶν
ἐπὶ τὰς περὶ τούτων ἀτα-
ραξίας, ἀλλὰ τῶι κ[α]τ̣ορθοῦσ-
θαι μὲν αὐτὰς τοῖς τέλεσι
τοῖς τῆς φύσεως παραμ̣ε-
20τ[ρ]ούντων, πολλὰ δὲ [τ]ῶν
[  ̣  ̣]τ̣α̣[  ̣  ̣]α̣τ̣α̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]εν
column 12P.Herc. 1251 col. 12
Engraved 1840-1844 by Vincenzo Orsini

[⁦ -ca.?- ⁩]φωτω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουσι [σ]αφ[ῶ]ς οὐκ ἔ-
[χ]οντε̣ς ἃς ἀξιοῦμεν ὑπο[λή-]
[ψ]εις. κ[αὶ μ]ᾶλ[λ]ον εἰς ὀρθ[ο]π[ρ]α-
5ξίαν ὑ[πὸ] τῶν νόμων ἄγον-
ται θάνατον ἀνατ[εινομέ-]
νων καὶ τιμωρία[ς ἐ]κ θε[ῶ]ν
καὶ πόνους ὡς δυσ[εκπο]νή-
τους καὶ στερήσε[ις] ἐνίων
10ὡς δυσπορίστων, τὸ μὲν ἐκ
τῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν εἰρε-
μένων, τὸ δ' ἐκ τοῦ πρὸς ἄ-
φρονας ταῦτ' ἀνατ[είνε]σ-
θαι καὶ μὴ δ[υ]ναμένους ὑ-
15πὸ τῶν ἀλη̣[θι]νῶν πείθεσ-
θαι παραγγε[λ]μάτων καὶ
μόνον ἐπισχέσεις δι' αὐτῶν
γίνεσθαι πρὸς ὀλίγον χρό-
νον. καὶ φανερὸν εἶναι
20τὰς ὑπολήψεις [  ̣  ̣  ̣  ̣]σαν
[  ̣  ̣]επο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 1251 col. 13
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[  ̣]ω̣ν[- ca.15 -]αυ
[  ̣  ̣]ισανα̣  ̣[  ̣]ι̣ζοντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξοδοι
[δ]ὴ̣ τάδ' ὑπεδείχθ[η] τ̣ὴν με-
[λέ]της παρεχόμενα συνεργί-
5αν. ἄλλως δὲ καὶ τὰς ἀρχὰς καθί-
σταται τὰς φιλοσοφίας δι' ἧς
μόνης ἔστιν ὀρθοπραγεῖν,
[κ]αὶ δηλονότι καὶ τὰ συγγενικὰ
τέλη προσφερόμενα τὴν ἐ-
10γδηλοτάτην ἐνάρ[γ]ειαν, οἷς αἱ
παραμετρή[σ]εις γίνονται τῶν
αἱρετῶν καὶ φευκτῶν. καὶ
τοὺς ἠθικοὺς καὶ περὶ τῶν
αἱρέσεων καὶ τῶν φυγῶν λό-
15γους προσλαβεῖν δεῖ πάντως
ἐκ̣ φυσιολογίας ἵν' ἐντελεῖς
ὦσι[ν], εἰ μηδὲν ἕτερον, τὸ
μηδὲν χωρὶς αἰτίας ἀποτε-
λεῖσθα̣[ι καὶ] τ̣ὸ̣ μὴ μεταβάλ-
20[λειν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣[  ̣  ̣]κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 14P.Herc. 1251 col. 14
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

0[⁦ -ca.?- ⁩ οὐκ ἔστιν]
[ἡδέως ζῆν] ἄ̣νευ̣ [τοῦ φρο-]
[νί]μ̣ως κ̣[αὶ καλ]ῶς [καὶ δικαί-]
ως, ἔτι δ' ἀνδ[ρ]είως [κ]α[ὶ ἐγ-]
κρατῶς καὶ μεγαλο̣[ψύ]χ[ω]ς
5καὶ φιλοπ̣ο̣ητικῶς κα[ὶ φιλαν-]
[θρ]ώπως καὶ καθόλ[ου πασῶν]
τῶν ἄλλων ἀρετῶν ὑπα[ρ-]
χουσῶν, ὡς τῶν μεγί[στω]ν
παραπτωμάτων ἐ[ν] ταῖς
10αἱρέ<σε>σι καὶ ταῖς φυγαῖς συντε-
λουμένων, ὅταν τἀ[ν]αντία
νομίζοντες ἔνιοι καὶ διὰ το[ῦ-]
το συνεχόμενοι ταῖς κακί-
αις ἕκαστ' ἐνεργῶσιν· οὐ συ-
15κοφαντητέον μέντοι γε
τὴν τῶν στοιχείων παρά-
δοσιν ἕνεκα {ς} τῆς ἐπιπλο-
κῆς καὶ τ[ῆ]ς πάντως ἀ[κο]λο[υ-]
θίας ἐνίο[ις] ἐνίων λέγοντα·
20[τὰς] γὰρ ἐ[πι]θυμίας ἐν̣[ί]ο̣τε
column 15P.Herc. 1251 col. 15
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]αμις [⁦ -ca.?- ⁩]ο̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουδι [⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]νεκα[⁦ -ca.?- ⁩]
χειν [π]αραινοῦμ[ε]ν, εἶτα [δ']
5ἐν [ταῖς] πρά[ξ]εσιν κατ[  ̣]ρο[  ̣  ̣]
κι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] χρὴ [δὲ κ]ατέχειν καὶ
δι[ότι σ]υμβά[λλε]ται μὲν εἰς
τὸ κ[ατ]ατυγχ[άν]ειν καὶ τὸ
περ[ὶ τ]ῶν κατὰ μ[έρο]ς ποητι-
10κῶν τῶν ἔξω[θεν ἠ]κρ[ι]βω-
κέναι πῶς ἔχει [πρὸς] ἡμᾶς, οἷ-
ον πολυτελείας καὶ μο[ρ]φ[ῆς]
καὶ πλούτου κοινῶς καὶ [γά-]
μου καὶ τῶν ὁμοίων, ἀλλὰ
15μικρὸν ὡς πρὸς τὰ κυριώτ[α-]
τα περὶ ὧν ὑπεμνήσ[α]με[ν]·
ἀφ' ἧς αἰτίας κἀν ταῖς Κυρί-
αις Δόξαις τέτακται πρῶτα
κ[α]ὶ ταύτηι κἂν λέγοιτο γα[  ̣  ̣]
20τ̣[  ̣]ν̣ε[  ̣]ειν[  ̣  ̣] οἱ νῦν ὑπερε
column 16P.Herc. 1251 col. 16
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ροστ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣βου[λ]ε[ύ-]
τως· '[οὐ]δένα δ[υ]νατόν ἐσ[τι]
[προμα]θεῖν - τὸ δὲ ἀκριβές [γ]ε
5[μηδεὶς οἶ]δεν - [ο]ὔτε γηράσας
ἐ[πὶ τ]ίνος ἡμέρας ἀ[φ]ίκοι-
τ' [ἄν, ο]ὔτε πρότερον κατασ-
τ[ρ]έφων· ὅθεν οὐχ ὥσπερ
ὅταν κατ' ἐνάργειαν εὐθὺς
10ἐσόμενος ὁ θάνατος ἐπιγι-
νώσκηται συνεχῶς ὅτι τε-
λευτήσομεν ἐννο[οῦμεν]·
διαλείπονται δέ τινε[ς χρ]ό̣-
νοι. καὶ διὰ τὸ δυ[σ]παρ[ά-]
15γραφον κλ[ί]νομεν ὁτ[ὲ]
μὲν ἐπὶ τὸ τάχα πρὸς τὸ
μήκιστον ἐκτενεῖν, ὁτὲ
δ' ἐπὶ τὸ καὶ κατόπιν οὐκ ἀ-
δυνατ̣ε̣ῖν ἐ̣γλιπεῖν.' ο[ἱ] μὲν
20[οὖν παρὰ] τ̣ὸ [π]ρέπ[ον] τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 17P.Herc. 1251 col. 17
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ὐχ ὑ̣[πὲ]ρ ὀλίγου [  ̣  ̣  ̣]ου
προδιδόναι [  ̣  ̣ τ]ὰ̣ μόν[α] δυνά-
μενα παρασχε[ῖν] ἡδονὰς κ[αὶ]
5πόνους ὑπομένειν διὰ κε-
νῆς. φιλοσοφίας δὲ καὶ παν-
τελῶς, ἕκαστος λέγων· 'ἄρ-
ξομαι νῦν ἀνηνύτου κα-
κοπαθίας, εἶτ' ἐπιδισκευθῶ
10μεταξύ;' καὶ πρὸς τὰς ὁτου-
δήποτε ἀποκλείονται με-
ταδόσεις ὡς τοῖς ἀθανάτοις
δέον τοῦτο ποιεῖν ἢ τοῖς
μένουσιν ἕως κομίσων-
15ται τὴν χάριν· καὶ πᾶσιν
ἀχαριστοῦσι πάλιν ἀεὶ 'μη-
δὲ ἓν δὸ<ς> τῶι καταστρέ-
ψαντι' μετὰ διαγέλωτος
ἐπιφωνοῦντες· καὶ πάν-
20των ἀνεπίσ̣τρεπτοι̣ [  ̣]ς[  ̣  ̣]
τ[- ca.11 -]σ̣ομ̣[  ̣]νε̣[  ̣  ̣]
[- ca.13 -]θρ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 18P.Herc. 1251 col. 18
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]δε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]σ̣α[  ̣]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ς ὅ̣τι [  ̣  ̣]εν[  ̣]υκολ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐπι]φ[ων]οῦντες· '[ἦ] γὰ[ρ μὴ]
5εὐσχημόνως ζῶ κα[ὶ δικαί-]
ως; ἢ μὴ πρὸς τῶν νό[μων]
τῶν ἀνθρώπων; τ[υχὼ]ν [δ]ὴ [τ]ε-
λευτῆς ἀθάνατο[ς] ἔσομαι.'
καὶ πρὸς ἅπαντα δι' ὧ[ν ἄ]μ̣εινον
10βιώσοντα[ι] παρεγλύ[ο]νται, καθά-
περ οἱ κατακεκ̣ρ[ι]μένο[ι θα]νάτου·
——
καὶ δὴ καὶ τῶν πρὸς [ὑγ]ίειαν ὀ-
λιγωροῦσιν, 'ἐγὼ πόσα δὲ ὑπομε-
νῶ' προστιθέντες, 'ε[ἰ τ]ρυ̣φήσω
15τρεῖς ὥρας;' καὶ πάντ(*)ας νόσους
[ἐ]κτεθνή[κ]ασι· καὶ δι[ὰ] τ[ὴ]ν ὁ[πό-]
ταν ἀποθά̣νωσιν αἰω̣νίων κα-
κῶν προ̣β[ολ]ὴν συν[έ]χονται
ταραχαῖς ἀμετρή[τ]οις, πονη-
20[ρ]ὰ δὲ καὶ διὰ ταῦτα [  ̣]πο[  ̣  ̣  ̣]δι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εις[  ̣  ̣]ε[- ca.9 -]ε[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]βλη[- ca.11 -]δι
column 19P.Herc. 1251 col. 19
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[  ̣]σε[⁦ -ca.?- ⁩]
παμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε[  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣]ντο̣
τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δενεινα̣[  ̣  ̣]ωμη
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ς παρίστ[ασθα]ι θε
5τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑαυτοὺς φυλά[ττει]ν
δι̣[ὰ τὴν] εὐσέβειαν καθάπερ
ενιου[  ̣  ̣]δυθο̣[  ̣] παραδεδώκα-
σιν. κατὰ δὲ τὴν φορὰν γινό -
——
μενο[ι τ]αύτην ὑπὸ τε τοῦ πα-
10ρὰ π[ροσ]δοκίαν ἐξαπιναίου
τυπ[τόμ]ενοι τελέ{ξε}ως ἐ-
ξίστανται. πρότερον δὲ πά -
——
σης ἀπολαύσεως ἑαυτοὺς στε-
ρίσκουσιν, ἵνα δὲ διαρκέσῃ τἀ-
15ναγκαῖα πρὸς τὸν βίον αὑ-
τοῖς· καὶ πρὸς ἀναβολὴν [ζ]ῶ
——
σιν ὡς ἐξεσ[ό]μενον αὑτοῖς
ὕστερον ἀγαθῶν μετασχεῖν·
κᾆτα διὰ παντὸς ἀσύνθε-
20τοι διατελοῦ[σιν]. καὶ διδόασιν
——
αὑ[τοὺς εἰς] πόνο[υς πολλοὺς]
column 20P.Herc. 1251 col. 20
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ον [⁦ -ca.?- ⁩ ποῆ-]
σα̣[ι] και[νὰ] καὶ ποήσειν, [ὅπως]
θᾶττο[ν ἀπω]θῶ[ν]ται τὰ δ[ει-]
νὰ καθ' [ἕκ]αστον ἀεὶ το[ι]ό̣ν̣[δε]
5πῖπτο[ν ἂ]ν ἕως ἀποθ[άνω-]
σι. καὶ φ[οβο]ύμενοι μήπ[οτ' ἐλ-]
——
λίπωσ[ιν τ]ῶι μακρῶι χρόνωι
τῶν ἀνα[γ]καίων, δ[υσ]μετά-
δοξ(*)οι γίνονται καὶ τὰς χάρι-
10τας ἀποστεροῦσι. κἀν ταῖς
——
ἀποβολαῖς ταῖς χρημάτων
ἀποταρταροῦνται· καὶ τὰς
ὀργὰς καὶ τὰς ἔκ(*)θρας οὐκ ἀν-
θρωπίνας ἀναλαμβάνου[σι],
15καὶ ὑπερήφαν[ο]ι κἀν ταῖς ἐ-
παγγελίαις κἀν τ[αῖς] δια-
τάξεσι καὶ ταῖς ἀπιλαῖς γί-
νονται. καὶ ἀσύγκλαστοι
——
καὶ ἀσυμπαθεῖς πρὸς τοὺς
20ὁμοφύ[λου]ς ὥσπερ ουτη
[  ̣]α̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος[⁦ -ca.?- ⁩]
column 21P.Herc. 1251 col. 21
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

ναπ[  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]δετ̣ον[  ̣  ̣  ̣]γυ
λον[  ̣  ̣  ̣  ̣]στο[  ̣]· [οὐ] δὲ [χρ]ῄστ(*)ει
τοῦ [πολλ]ὰ χ[ρή]ματ' ἐπ̣[ισωρ]εύ-
ειν· καὶ τὸ π̣α̣ρὸν ὡς οὐκ ἄ-
5τοπον εὖ ποεῖ, τὰ δ' ἐγμα-
θὼν ἀποδιδόντα τ̣[ῶν πό-]
νων τοὺς καρποὺς ῥαθυμο-
τέρως ἐκ̣π̣ονεῖ πλὴν διὰ φί-
λους· κα[ὶ φ]ειδόμενος χρόνου
10παντὸς μᾶλλον ἐ[πει]δὰν
[ἀ]ν̣α[γκ]αῖ̣ον αὑτῶι μόνον
χρῆται· καὶ φιλοσ[ο]φία[ς]
[ὅ]ρ̣μους ἐκ νέου παι̣δὸς οὐ-
δέπο[τ'] ἀφίετα[ι]· καὶ τ[εθ]αρ-
15[ρ]ηκὼ[ς] ὡς παντὸς ἐκποη
[  ̣]ω[  ̣  ̣]ς εἰς τὸν αὑτοῦ καὶ
[μ]ήκ[ισ]τον χρόνον καὶ με-
[τα]δίδωσιν, ὅταν τὸ πρὸς
[τὸ] ζῆν αὐτὸ μόν̣ον ὑπο-
20[λεί]πηται, πᾶν τὸ [λ]οιπ[ὸ]ν
column 22P.Herc. 1251 col. 22
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣]ι̣τ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
τιτωι  ̣[- ca.9 -]κ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν ἀ[ν-]
θρώπω[ν ἐν τ]έλει γε[νό]μενος·
ἀναπίβ[λητον] δ' ἐκ̣φ[υγὼ]ν̣ τὴν
5τελευτ[ήν, ἐ]ργατ[ικ]ός ἐσ-
τ̣ι τῶι σ[υ]μ̣βαίνοντι [δό]γματι
κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς τηρ̣ή-
σεως τῶν ἀγαθῶν· καὶ διὰ τὸ
——
μὴ ἀποκόπτειν τὴν πολυχρό-
10νιον ζωὴν ἐνεργείας ἀεὶ και-
νὰς ἐνίσταται καὶ φιλο[π]οΐας·
——
καὶ προσέχει τοῖς ἰδίο[ι]ς ὡς ἔσ-
[τ]αι διοι̣κ̣εῖν̣· καὶ φροντίζει τῶν
πρότερον ὡς τάν(*)α πρὸς αὑτὸν
15ἐσομένων· καὶ πολυωρ̣εῖ τε
——
τῶν ἀνθρώπων ὅσους δύνα-
ται πλείστους [κ]α̣ὶ̣ τοῖς φιλοφρο-
νησαμένοις εὐχα[ρ]ιστεῖ καὶ
δι' ἐλπίδας τιν[ῶ]ν αὐτοῖς με-
20ταλήψεσθαι καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν
α̣ὐτῶν εὖ τι π[εί]σεσθαι, καίπερ
[οὐ] ταύ[τ]η(*) μάλ[ισ]τα προ[  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 23P.Herc. 1251 col. 23
Engraved 1840-1844 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]ῶι μακρῶ̣[ι χρόνωι τ]οῦ [ζῆ]ν·
[κ]αὶ διαπα[ντ]ῶ̣ν ἅπ̣ασι το[ῖ]ς
[β]έλτειόν [τι ἔ]χουσιν ἐπα-
5νάγειν σπ̣[ο]υδῆς οὐδὲν ἐλ̣-
[λ]είπει προσδ[ο]κίαι τοῦ χρό-
[νο]ν̣ ἐπιβιώσεσθαι· καὶ τῆς
ὑ̣γιείας μάλιστα δὴ π[ρ]ονο-
εῖ· καὶ τεθαρρηκὼς πρὸς
——
10ἀρρωστίας κα[ὶ] θάνατον εὐ-
τόνως ὑπομένει{ει} τὰ δυ-
νάμενα τούτων ἀπαλ-
λάττειν.
——

Apparatus


^ 3.5. l. ὧι
^ 4.4. l. έρ (corr)
^ 4.18. l. οἷι
^ 8.14. l. ηι
^ 10.15. l. νὴ (corr)
^ 18.15. l. σ (corr)
^ 20.9. l. τ (corr)
^ 20.13. l. χ (corr)
^ 21.2. l. ζ (corr)
^ 22.14. l. χ (corr)
^ 22.22. l. ηι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.