Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1384 = Trismegistos 62466 = LDAB 3642DCLP transcription: 62466 [xml]

column 1
  ̣π[  ̣  ̣] οὐδ[ὲ εἰς] μανίαν
[οὐ]δ' εἰ̣ς̣ εζ[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν σοφὸν
αὑτὸν δο[ῦν̣]αι̣ [ο]ὐδ' εἰς
ἄλλα τοιαῦ[τ]α ὁμοίως
5κ̣ατ[  ̣]  ̣οιων περιστά-
σεις[  ̣]ντ  ̣[  ̣  ̣] ὡς ἀμ-
π̣ώτε̣ις ε[  ̣]σ̣ο[  ̣  ̣]  ̣  ̣[·]
οὕ̣τως γὰρ ἀκουστέ-
ον καὶ ταῦτ' , ἀλλ' οὐδὲ
10[  ̣  ̣]ν̣τω[  ̣] καὶ τὰ παρα-
[πλ]ή̣σια· τῆς δὲ μανί-
α̣ς κ̣α[  ̣  ̣  ̣ω̣σ̣αν  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣εισ̣ι καὶ ὑπ̣ο
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣  ̣α  ̣α̣ττ̣ο̣-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ενε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣μεθ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 2
[3 lines missing]
4  ̣[- ca.15 -]
5  ̣[- ca.14 -ἐ-]
φ' ὅσον[- ca.10 -]
ὑπὸ τ̣[- ca.10 -]  ̣
τῆς ἀκο̣[ῆς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ψυ[χα-]
γωγουμ[ένης] τ̣ὴν
10μανίαν̣ τ̣[  ̣]ο̣ιδ̣  ̣  ̣  ̣υς̣  ̣
συν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[μ]ὲν ἄ(*)δ̣ων̣ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[5 lines missing]
column 3
[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]οι[ο]ύτοις [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ ἀξίωμ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ον δὲ καὶ [π]ρὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν ἐπιστ[ε-]
5[φομέ]νων ἐπιστρο-
[φὴν δ]έχεσθαι τ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ως εἰς τ[α]ῦ-
[τα  ̣  ̣]  ̣βλέπον̣τες
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ενο̣ς η
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς  ̣  ̣[  ̣]  ̣νε
- ca.15 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣καια  ̣  ̣ς
[7 lines missing]
column 4
φροσύνης [  ̣  ̣  ̣]ι̣ν̣ καὶ̣
ἀναστροφ [ῆς] τ̣ῆς μέ-
[θ]ης ἀλλοτ[ριω]τάτης
[π]ρὸς ταὐτὸ [ἐ]ξ ἧς καὶ
5τ̣ὸ ὅλον τοῦ π̣ίνειν
πᾶ̣σ' ἡδο[νή]· οὐδέ
μοι̣ τὰς ὑ[πηρ]ε̣σίας
ο[ἶ]μ̣αι τ̣[οῖς] π̣ολλοῖς
σα̣[  ̣  ̣]τ̣αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δο
——
10φα̣  ̣ε̣  ̣σηκ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
και̣ς ουτ[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[7 lines missing]
column 5
[1 line missing]
2[  ̣]  ̣ανισα[- ca.10 -]
ῥᾶιστ̣α[- ca.10 -]
τοῦ οἴνου π[ροσλαμ-]
5βανομένου [ποιεῖν ἄ-]
νουν ὡς τοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ταῦτα καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πλεῖστα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
- ca.15 -
10[  ̣]ν̣ καθ̣[- ca.10 -]
  ̣  ̣ω[- ca.11 -]
- ca.15 -
[- ca.12 -συμ-]
π̣όσιο[ν- ca.9 -]
[24 lines missing]
39'[ἀλλ' οὐκ ἔνεστι στέ-]
40[φανος οὐδ' εὐανδρία],'
column 6
'ἂν μή [τ]ι καὶ τολμ[ῶσι]
κιν[δ]ύνου μέτα· [οἱ γὰρ]
πόνοι τίκτουσ[ι τὴν]
εὐανδρίαν, ἡ̣ δ̣' [εὐλά-]
5βεια [σ]κότον ἔχ[ει κ]αθ' Ἑλ̣-
λάδα·' καὶ μὴν   ̣[  ̣  ̣  ̣
θησαυρός̣ ἐσ̣[τι τῆς τύ-]
χης λαβεῖν τό[δε  ̣  ̣  ̣]
καὶ [  ̣  ̣]  ̣ε  ̣θευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ἀνδ̣ρ[ε]ῖον τε  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣
π[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν[  ̣]σθ̣[  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
column 7
καὶ̣   ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τρεφη
σ̣αν̣[  ̣  ̣καὶ φρον]ί̣μως
[κ]αὶ εὐλαβῶ[ς οὐδὲ] παν-
λεμιχῶς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παν-
5τὶ πολιτ̣[ικῶι   ̣  ̣  ̣]υ̣σ̣α
ἀ̣λ̣λ̣' εὐς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
εἰς τοὐνδ[εχόμενον]
οὐ τ̣ου[- ca.10 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ειν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χει
10ταν τοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν
  ̣  ̣  ̣ευ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το
δ[- ca.14 -]
  ̣α[- ca.13 -]
[6 lines missing]
column 8
[1 line missing]
2καιουτ[- ca.10 -]
κεῖσθα[ι- ca.9 -]
σεῖσθαι [- ca.9 -]
5μενω[- ca.11 -]
συναν[- ca.10 -]
τον[- ca.12 -]
τεν[- ca.9 -]
αντ[- ca.9 -πολ-]
10λάκις[- ca.10 -]
τ  ̣ καὶ [- ca.10 -]
column A
καὶ ἐν̣ [ταῖς ἐλεγείαις]
τοῦ ἐρᾶν [μνημονεύει]
ἐν αἷς ἀπε[φήνατ' ἐν]
γήραι λέγω̣[ν·] '[ἔργα δὲ]
5Κυπρογεν̣[οῦς νῦν]
μοι φίλα καὶ [Διονύσου]
καὶ Μουσῶν [ἃ τίθησιν]
ἀνδράσιν εὐ[φροσύνας],'
νῦν φάσκων τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10σθαι καὶ ταῦτ[α τὰ]
ἐπιτηδεύμ[ατα   ̣  ̣  ̣]
τὰ φιλόμου[σα   ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣τον[- ca.10 -]
column B
θαι[π]ρο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ενο[  ̣  ̣]
καὶ τ̣ο̣ν [  ̣  ̣]δεστηι[  ̣]
ἄλλον [  ̣  ̣]ναμ[  ̣  ̣  ̣]εροι
αὐτοὶ ατ[  ̣  ̣]νον φαις̣[  ̣]
5ἐν τοῖς πολ[ίτ]αις   ̣  ̣  ̣εθ  ̣[  ̣  ̣]
τῆς φ[  ̣  ̣  ̣]  ̣σωσμέ-
νων α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε ἅπα[ν]
συνεμα[  ̣  ̣] τ̣ίθ̣ησιν
τοιοῦτος ο[  ̣  ̣]ταδια [ἡ]
10δὲ μεταφο[  ̣  ̣]α καὶ τοῦ
ν  ̣μασχ[  ̣  ̣  ̣] αὐτὴν [οὕ-]
τως ἀπω[  ̣  ̣  ̣]ουμη [  ̣  ̣  ̣]
ον ἐπαλλ[  ̣  ̣  ̣]α γὰρ
λέγομ[εν   ̣  ̣]τον, [τ]ὰ δὲ
15φαινόμ[ενα   ̣  ̣ πρ]ὸς πο-
λιτῶ[ν  ̣  ̣]ως  ̣  ̣μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
χη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γα  ̣  ̣
column 9
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν ὑπο
[- ca.9 -]ικαι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ὅτι σω
5[- ca.9 -]και δι
[- ca.9 -] τοιου
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γετικοι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοιον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχομε-
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν
[3 lines missing]
column 10
λιν· διό̣περ ἢ τοῦ[τ]ο̣
——
δεῖ λέγειν αὐτοὺς ἢ
[ο]ὐ̣κ̣ ἔστιν μηδεν[  ̣  ̣]ο[  ̣]
ν⟦[δ]ε̣χόμενον⟧ κ̣α̣ί τι
5να̣ οὔτ' ἐστ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
συνταττ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τωι κ̣ατ̣ὰ σοφίαν [ὑ-]
πὲρ πάντων ἀλο[γώ-]
τατο̣ν [  ̣]οινον[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τ̣[  ̣  ̣]υ[- ca.10 -]
κ̣αὶ π̣ρὸς το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
προλ̣[- ca.11 -]
κε[- ca.13 -]
column 11
ἐνταῦθ[α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
την̣ ετ̣ι[- ca.9 -]
  ̣  ̣  ̣ον[- ca.10 -]
χαν̣ετ̣  ̣[- ca.9 -]
——
5οὐ̣κ ἀλογ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ι̣ν  ̣[  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣ευ[  ̣]ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
του̣[  ̣]  ̣να[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α  ̣
——
[  ̣  ̣]ι̣  ̣ντ[  ̣  ̣]οι̣ κ̣αι[  ̣  ̣]ς̣
10  ̣κε[  ̣  ̣]  ̣νοή̣[σ]ε̣ιν οι[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣α̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ο[  ̣]  ̣ρ̣ο  ̣[  ̣]  ̣
[- ca.10 -]α̣ι̣οτ̣[  ̣  ̣]
[3 lines missing]
column 12
φος ἦι κο̣[  ̣  ̣]υ̣ν  ̣  ̣[  ̣  ̣]
τας καλ[- ca.9 -]
πομε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ωντ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣υσι   ̣ [π]ε̣ρὶ [δὲ] τοῦ
5ἐπιγε̣λ̣ᾶ[ν] ὡσα̣ύ̣τ̣ως
κ̣αν̣τ[  ̣  ̣εστ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣ν  ̣  ̣τ̣ετ̣ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἔργα οἷο̣ν̣ τ̣ιμ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
το[  ̣  ̣]  ̣  ̣οι πολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10το[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣[  ̣] ἐπ̣' ἄλλου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 13
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ου  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]λλαις̣
[⁦ -ca.?- ⁩]δε
5[⁦ -ca.?- ⁩]α καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρε
[⁦ -ca.?- ⁩]ηδ̣ι  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ον
10[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]τα
[⁦ -ca.?- ⁩
column 14
καὶγ[ὰρ οἱ προ]σεργα-
ζόμεν[οι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα
τινι τοι̣[ούτωι] καὶ
οἱ τὰς ετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κρο-]
5τοῦντες \καὶ/ \οἱ/ \π̣[εριποι]ουντες/
καὶ τοῖς κωπ̣[ηλατου-]
σιν αὐ[λ]οὺς ῥ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν]
ταῖς μάχαις [τὸ πο-]
λεμι̣κὸν σημ̣[εῖον   ̣  ̣]
10[  ̣  ̣]  ̣ευ  ̣  ̣ε[  ̣]τι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣α  ̣  ̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εια  ̣
[- ca.13 -  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ν[- ca.9 -]ο
[6 lines missing]
column 15
πα[  ̣  ̣]γησει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεύ[ον]τας ὥστ[ε και]
ἐγχειρεῖν ἐπιμελε[ι-]
σθαι αὐτῶν καὶ [μὴ]
5ἀπολύτως ἐχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τῶν πραγμ[α-]
των ὄντων τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
των [- ca.12 -]
ὅτε   ̣[  ̣]εις θ̣ατε[ρ  ̣  ̣]
10ρωτω[  ̣] τ[- ca.9 -]
κα[- ca.13 -]
δο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[6 lines missing]
column 16
[- ca.10 -]αρτα
[- ca.9 -]τοιση̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]ρ̣οσπ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι προστ[  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ο̣ῖς πώμ[α-]
[σι   ̣  ̣  ̣ψυχαγ]ωγούν-
[των  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔρως τῶ[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μένων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εινων κατὰ
10[τόν]δε τρόπον αλε[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣με]γάλου πα[θ]ο̣υς μ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] τοῖς ὄψοις τοῦ̣[το]
[πα]ραλαμβάνετα̣ι
[  ̣  ̣] πρὸς τ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣εις
[5 lines missing]
column 17
[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣]ερ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]εν φαι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ινος ἐστι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣πω̣ς μετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]τα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]κατατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δουμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ες  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
column 18
[  ̣  ̣  ̣εἴ]ρηθ' ὑπ' αὐτῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]υτων α̣ὐ̣τῶν
[- ca.9 - Ιβυκος]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣  ̣  ̣μωνι
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ελαθον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ισ̣μεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ παύεσθαι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣γεραιοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δερατ̣  ̣η
10[- ca.9 -] κ̣αὶ πρὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γκ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεδ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ινο[  ̣  ̣  ̣]
column 19
νειν· ῥ̣η̣θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐν-]
——
ταῦθα  ̣ε[- ca.9 -]
τῶι πν̣[εύματι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῦτο[- ca.10 -]
5διότι [- ca.10 -]
μας μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σώ-]
φρ⟦ο⟧ \ω/νο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ται [- ca.10 -]
——
δεμο[- ca.10 -]
10καὶ τ[- ca.11 -]
Κυπρι̣δ̣[- ca.10 -]
λυπηρ[- ca.11 -]
[  ̣]ε̣βα[- ca.12 -]
[τ]οιαῦ[τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
column 20
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων τοὺς τοιο[ύ-]
[τους] μηδὲν [ἐ]πιμα[ίνε-]
[σθαι] κατὰ τὸν Σόλ[ωνα·]
[ἀκο]λούθως δὲ τ̣ῶ[ι   ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣τ]αῦτα ὑπ' αὐτ[οῦ]
[λέγε]ται· ἔρως ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] μεγάλου ξ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σεις· κα[τ]ὰ παν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υνεις· ε  ̣ης[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουσα[  ̣  ̣]σε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] ἀπολευκ[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣π]ειλαμ[βαν  ̣  ̣  ̣]
- ca.16 -
[  ̣  ̣  ̣ἔ]ρωτ[- ca.9 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] λω[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄνευ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
[1 line missing]
column 21
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λυπ[ο]ύντων
[  ̣  ̣  ̣  ̣μ]ηδὲ αὐτῆς τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μηνος καὶ μα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ελάμβανον
5[συγγ]ενεῖς κα[ὶ] οἱ μι-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοι οὐκ οἰόμενοι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοιαύτην
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣παρα
[- ca.9 -]  ̣ν καὶ τ[  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὴν φιλίαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ας [δ]ὲ λαμβ[α-]
- ca.9 -]ατ  ̣σα   ̣
[4 lines missing]
column 22
των ἐντρέπονται
οὐδὲ συνδιατρέπον-
ται, [ὡ]ς οἱ μὲν ἐπασταὶ
ἐπὶ τοῖς ἐρωμένοις,
5οἱ δ' ἐρώμενο[ι] ἐπὶ τοῖς
ἐρασταῖς· ὥστε καὶ
ἐν τοῖς κινδύνοις ἐ-
πιφανεστέρους ὡς
τὸ πολὺ γίνεσθ[αι]
10καὶ ἐπάγρους μυθει-
'σθαι· ἐπ[ει  ̣  ̣  ̣  ̣υκα  ̣
——
τουτ[- ca.12 -]
column 23
[⁦ -ca.?- ⁩]ης καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]καλου-
θ#  ̣ το
[⁦ -ca.?- ⁩]ωρα
5[⁦ -ca.?- ⁩]ηκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ης καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]λιαν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩]νος
10[⁦ -ca.?- ⁩]αι ε
[⁦ -ca.?- ⁩]και
column 23B
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι  ̣λετον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἑ]ταῖρον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εστερ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
column 24
ἔρως εἶναι· δοκεῖ δὲ
οὐ μόνον ἐκποήσε-
σθαι ὁ νοῦν ἔχων, ἀλλὰ
καὶ ἐπιτηδεύσειν
5τοῦτο, καὶ ἀνὰ λόγον̣
τοῖς τε προκεκοφό-
σιν ἐπιβαλ{λ}εῖν τοῦ-
το καὶ τοῖς ἄλλ[ο]ις τοῖς
ἐχομένοις αὐτῶν,
10εἰ καὶ τιν' ἁμαρτή̣σ̣ο̣[ν-]
ται καὶ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣α̣ς θή-
σ̣οντε[ς το]ύτοις τ[  ̣  ̣]
  ̣στα[  ̣  ̣  ̣  ̣]δεστ̣[  ̣  ̣]
[κ]αὶ τοῖς̣ παρ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
15[  ̣]ς καὶ π̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
column 25
ουμενοι[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡσαν-]
εὶ ἐξῆι τ[  ̣]   ̣ μεν[  ̣  ̣  ̣]
πλέον οἰνωθήσε[ται],
ὥστ' εἰς τὴν διάθ[εσιν]
5ἔρχεσθαι καθή[κο]υ[σαν]
ταῖς διανοίαις [καὶ] πλέ-
ον παραλλάττο[υ]σαν
κ[αὶ] τοῖς σώμασιν·
——
εἰ δέ τινες πολὺν [π]ί-
10νοντες μηθὲν π[ροσ-]
έχουσιν τοιουτο   ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ερχο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 26
τ̣ο α|[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον· καὶ τὰ
τού|[το]ις παραπλήσι-
α π̣|[α]ριστάντες ὅτι̣
τῶ|[ν] μεθυόντων αἱ
5δια|[θέ]σεις μανικαί
εἰσ|[ι] καὶ φυλακῆς ἄ-
ξια̣|[ι]· εἴρηται δὲ καὶ
——
ἐπὶ τ|[έ]χνης καὶ \τὰ/ πα-
ραπλή|[σ]ια εἶν[αι] παμ-
10[π]όν̣η[ρ]α̣|[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣κ[α]ὶ
[- ca.10 -]μω[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ς ἐκ
[- ca.10 -]κα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.10 -]χ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 27
τε[- ca.12 -]
νο[- ca.12 -]
τον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] φρό-
νιμ[α εἰς] τ[ὴν ἀ]φροσύ-
5ν[ην καὶ] ἐν [το]ῖς καθεύ-
δου[σιν] καὶ ἐνυπνι-
[ά]{ττ} def (*)ζουσιν· οὐθ[ὲ]ν
[μ]ὲν τὸν ἥττον[α τῶν]
ὑπὸ κοινὸν λόγον πι-
10πτόντων αὐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
οι  ̣  ̣τι κα[ὶ] κατὰ τὸ[ν]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τιν[  ̣  ̣]θα  ̣[  ̣  ̣]
[6 lines missing]
column 28
[6 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]ιν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θαθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δυ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]σι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 28B
[  ̣  ̣]ων[  ̣  ̣] καταρ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ασιν ἀχρείως
[  ̣  ̣ τιθ]έμεθα οὐδὲ πο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυνάμενοι
5[τα]ῖ̣ς διανοίαις καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντες ἀσυγ-
[κρίτως] καὶ ἐκφέρον-
[τες- ca.10 -]  ̣α̣μ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενοιτο τῆς
column 29
πα[- ca.10 -]τες οὐ-
χ οἱ [- ca.9 -]πειν
πιπ[τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐλ]πί-
σιν ο[- ca.10 -]ι πα-
5λαι[- ca.10 -]δα-
κν[- ca.10 -]ατον
α[- ca.10 -]ιους
τ[- ca.10 -]πευ-
τ[- ca.14 -]
——
10δ[- ca.10 -]ται
α[- ca.14 -]
[7 lines missing]
column 29B
[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩  ̣νο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οις[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ σ]υμποσιο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ σωφρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δ]ιαλυσα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιστα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λυσα [⁦ -ca.?- ⁩]
column 30
ὅσον τις οτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πίνειν ὅταν δ[ίκαι-]
ον ἦ(*) τὴν [ε]ξουσί[αν]
ταύτην δίδοσθα[ι·]
——
5διόπερ οἶμαι το[ι]οῦ-
το μὲν οὐθὲν δεῖν
λέγειν, μᾶλλον δὲ
  ̣  ̣ εχει[ν] τε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ   ̣ τον[- ca.9 -]
10  ̣  ̣  ̣λοι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· οὐ]
γὰρ οἶμ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το   ̣[- ca.11 -]
column 30B
[8 lines missing]
9[- ca.11 -]   ̣  ̣  ̣ ω
10[- ca.10 -]   ̣ φορω-
[- ca.11 -]   ̣  ̣ τει
[- ca.10 -]   ̣  ̣ ονια
[- ca.9 -] ἄλλο̣[ι]ς̣
column 31
τ[ὴ]ν πολιτ̣ικὴν καθ' [ἣ]ν
καὶ δυνατοὶ γίνονται
προστατεῖν τῶν πό-
λεων καὶ κυβερνᾶν αὐ-
5τάς· καθ' ὃν οἶμαι λόγον
καὶ τὸν Ὀδυσσέα ψεκτὸν
εἶναι, εἰ π[α]ρακο[λ]ουθῶν
ταῖς αὐτ[αῖς] ἐ̣ντρεχεί-
αις [ἤθελε δ]ιὰ τούτου
10συ[ν]ε̣[ῖν]αι το̣ῖς Ἕλλη-
σ̣ι  ̣ [- ca.10 -]τα
τ̣α[- ca.10 -]χ̣ει
[- ca.11 -]οιας̣
[- ca.11 -]τουν̣
15[- ca.10 -]  ̣εντοι
[3 lines missing]
column 32
λος αρ[  ̣  ̣  ̣]· 'τοὺς προσ -
——
πί̣π̣τον̣[τ]ας οὐκ ἀπω-
θοῦμα[ι] πόνους· οὐ
——
θὲν γὰ[ρ ο]ὕτω γαῦρον
5ὡς ἀνὴρ ἔφυ·' τοιαῦτα
——
γὰρ ἁρμόττει μᾶλλον
τοῖς πολιτικοῖς λέγειν
καὶ οὐχ [οἷ]ς ἂν εἴπαιεν οἱ
[τὴ]ν ἡδονὴν τέλος
10[- ca.10 -] πα [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[9 lines missing]
column 33
τοῖς δυναμένοις μη-
θενὸ̣ς ἀφίστασθαι τῶν
τοιούτων, μηδ' ἂν ἐπι-
κίνδ̣υν⟦ευ⟧ \α/ ἦ(*) τὰ πρατ-
5τόμενα καὶ ἐπίπονα
ἐν οἷς ὁ Ἡρακλῆς ἐγίνε-
το καὶ οἱ ζηλοῦντ[ες]
αὐτὸν ὁμοίω[ι] τ̣ρόπ[ωι]
[  ̣]υ[  ̣]πληγομ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣]ο̣ι̣ τῶν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπιτελεῖν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
——
[γὰ]ρ ὅτι̣ π̣[  ̣]νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αυ̣τα λεγο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιν ως[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣]τατα[  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
column 34
'τραφῆναι ῥαι̣δίως· ὁ
[γὰρ] πόνος φαί̣[νετ]α[ι]
[ὅτε] τὸ̣ κέρδος ἀν̣θ̣ρ̣ώ̣-
π[ο]ῖς πί̣⟦π̣⟧τ\ν/ει' σύμφω -
——
5να δὲ τούτοις πεπ[ο]ί-
ηκε λέγοντας Εὐριπί-
δης καὶ τοὺς τοῦ Αἰγι̣-
ά̣λεως υἱοὺς πε[ρὶ] τ[ὸν]
πατέρα 'προ[  ̣  ̣  ̣  ̣]πην
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣] κ[ι]νδυ[ν  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιας  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]'
[5 lines missing]
column 35
'[  ̣  ̣  ̣]ων φιλιων οὐ δι
[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ι πρὸς τὸ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ οὐ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] στι[  ̣]οι τῶν τε
5[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ μᾶλλον ἀπο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ιητων  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αλοι[  ̣  ̣]'
[10 lines missing]
column 36
'ξ[  ̣  ̣] παῖδε[ς] κ[α]τασ[εί-]
οντες̣[  ̣  ̣] ἐπεὶ [ο]ὕτως
ε̣ὐ̣[έντ]ευκτοι ὄντες̣
κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ις μένοντες
5ἐν τ̣[οιαύτ]αις̣ περιφοραῖς
κ̣[α]ὶ̣ [ἀν]έχοντες καὶ ⟦ου⟧
  ̣υ  ̣[  ̣  ̣]τ̣ακ̣τ[ο]ι ὄντες
καὶ θ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ κοῦ̣φοι ὄν-
τ[ες καὶ] εὐλυ̣[τ]ώτερον
10συντ[ελ]οῦντε[ς] ἐπι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ντ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]'
[7 lines missing]
column 37
'[ὡς] ἔ[οι]κε δύνωνται, οὐ πο-
λυτελῶς ἀλλ' εὐτε-
λ[ῶ]ς ἐν πᾶσιν δ[ια]τρε-
φόμενοι οἷον διὰ [λό]γω[ν·]
5λέγω δ   ̣  ̣ ες δη   ̣  ̣ ται'
[34 lines missing]
40'[λέγω τὸν σοφὸν μὴ]'
column 38
'πολιτε[ύ]σεσθαι διό-
τι, ἐὰν μὲν χρηστὰ
πολιτεύηται, τοῖς [π]ο-
λίτ[αις ἀπαρ]έσει, [ἐὰν]
5δὲ [πονηρά], τοῖς θ[εοῖς]·'
θα[- ca.13 -]
με[- ca.13 -]
με[- ca.13 -]
τα[- ca.13 -]
[4 lines missing]
column 39
τ[  ̣  ̣]νι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τη[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ[  ̣]  ̣ ὅταν ἔχειν τ[  ̣  ̣]
το[  ̣] εὐαρεστ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]
ε  ̣  ̣νι[- ca.10 -]
5  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]
αι  ̣  ̣  ̣οντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ μέγα ι̣[  ̣]σομε[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ε[- ca.14 -]
column 40
[καὶ γ]ὰρ πρὸς τοῖς λοιποῖς
[οὐ] μόνον τῶν καθ' αὑ-
τὸν ἀνθρώπων ἐπι-
[μελ]ητέον ἐστίν, ἀλ-
5[λὰ κ]α[ὶ] τῶν ἐσομέ-
[ν]ω̣ν, ἐφ' ὅσον ἦν εἰς
τ̣οὐνδεχόμενον
[εἰ]δέ̣[ν]αι, καὶ μᾶλλον
[- ca.10 -] οσου
10[  ̣  ̣  ̣]εραιρο [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣γὰρ
μ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ λω[  ̣] ἐπ̣ιστρ[ε-]
[φ]ο[- ca.13 -]
column 41
  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τι τὰ [π]α-
ραπ[λήσια τού]τοις
κατ[ὰ] τὸ[ν αὐ]τὸν λό-
γον προακ[τ]έον, οὕ-
5τως καὶ τῶν ἐσομέ-
νων ἐστὶν εἰς τοὐν-
δεχόμενον ἐπιστρε-
πτέον καὶ δι' ἄλλων
ἔργων, εἴ τινα ι̣[  ̣  ̣  ̣]
10π[  ̣] π[  ̣  ̣]   ̣ τοιαυτα[  ̣  ̣]
[- ca.15 -]
[- ca.10 -] ι [  ̣  ̣  ̣] η
[- ca.15 -]
[- ca.10 -] δια [  ̣  ̣]
[1 line missing]
column 42
ουτω  ̣  ̣ [- ca.9 -]
οὐδεις [  ̣  ̣] τοὺς νό-
μους καὶ δικ[α]ίους [ἀ-]
κολουθη̣τικοὺς
5τῶ[ι ὀρ]θῶι νόμωι   ̣[  ̣]
λην προνοίαι π̣οιεῖ-
σθαι κα[ὶ] τῶι̣ π[α]ρ̣α̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οντων   ̣α̣ν [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ω [  ̣  ̣  ̣] ον κα[ὶ τῶ]ν
10[  ̣  ̣]ομ[  ̣  ̣]νετ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[5 lines missing]
column 43
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εὐαν]δρίαν
[- ca.9 -]   ̣  ̣ το   ̣  ̣
[- ca.13 -] σε
[- ca.14 -] ν
5[- ca.12 -] σο   ̣
[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣ε
[- ca.11 -]   ̣  ̣ τα
[4 lines missing]
12[- ca.12 -]μεν
column 44
ἰατρικὰ καὶ γεωμε-
τρικὰ καὶ ὡσαύ[τως]
ἔγρα̣φ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
δὲ ταῦτα μέν, δι[α]λε-
5κτικὰ δὲ κα[ὶ] φυσικὰ
οὐδ' ἂν γέν[οι]το χρή-
σιμα οὔτε καὶ περὶ
γενομένων χ̣ρ̣ησ̣[ί-]
μων οὔ[τε] περὶ τῶν
10ἠθικῶν   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οι[  ̣]
[τ]ὰ̣ [σ]υγγρ[ά]μματ[α]
[καὶ] τ̣ὰς πο[ι]ήσεις̣
[εὐ]χρήστω[ς   ̣]   ̣ ου  ̣  ̣  ̣
[συ]γγράμ[μα]τα   ̣  ̣  ̣
15[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ης
[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ω[  ̣]
column 45
σιν κα[- ca.10 -]
νον· καρπ[οὺ]ς̣ [δὲ] λαλοῦ
——
σιν αὐτοῖς μεταδο-
τέον κατὰ [δυν]ατὸ[ν]
5καὶ δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημά-
των κ̣α[τὰ] τ̣ὴν ἀνα
λογίαν πρὸς τοῖς προ-
ειρημένοις, καὶ γυ
μναζομένων ἂν εὐ-
10χρήστω[ν κ]ατ' [ἀ]μφο-
τ̣|[έ]ρους τοὺς τ[ρ]όπους̣·
καὶ | γὰρ̣ γράφουσιν α̣ὐ-
το|ῖς  ̣  ̣  ̣ο̣δοξ[  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣ε[  ̣]
στ̣α̣ | κ̣αὶ δ[ι]δάσκουσιν̣
15ἄλλ̣|[ο]υ̣ς· κα̣[ὶ] ἄλλο[  ̣  ̣]
χ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 46
ἀλλὰ κα[ὶ] ἔτι γράφ[ε]ιν
ἀφιλοτίμως, τῶν αὐ-
τῶν ἐχ[ό]μενον χρε[ι-]
ω' ν· ἐπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ]ρά
——
5φειν τὸ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεῖξαι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μενους [- ca.9 -]
τοῦτο ς[- ca.9 -]
ς   ̣ σει[- ca.9 -]
10μεναις[- ca.9 -]
του  ̣  ̣[- ca.9 -]
  ̣  ̣  ̣αιτο[- ca.9 -]
  ̣  ̣υτ[- ca.12 -]
  ̣[- ca.15 -]
column 47
χαλ[επ]ὸν ἐπ[ί]π[ονα] κ̣αὶ̣
τοῖς τοιούτοις ἐπι-
τάττοντες· ὃ δὲ
βούλ[ο]μαι λέγειν ἐ-
5στὶν τοιοῦτον, τά-
χ' ἂν αὐτῶν τιν[ὰ]
πρὸς τοῦτο μηχα-
ν̣ησομένων, οἷ[ο]ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ά̣λιστα [  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το ταυτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣π]αραδείκ[νυ-]
[ται τ]οῦτο λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ευτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
column 48
ἡ̣ πρέπ[ουσα]· ὁ δ' ὢν ἄρ[ι-]
στος μὲν ὁ τὴν φέρου-
σαν δηλῶν, ποιεῖ δ' [εὖ]
καὶ ὁ τὴν μ̣ὴ φέρουσ[αν]
5δηλῶν· πο̣[ν]εῖ δέ τι κ̣αὶ̣
ὁ τὴν μὴ φέρουσαν ἐμ-
φανίζων ἐκ τῶν π[ι-]
θανῶν ἐκτόπων τ  ̣[  ̣]
τεον ὑ[  ̣  ̣  ̣]χ̣οντα   ̣ ὅμο̣ι-
10ον εἰπε̣[- ca.10 -]
——
[  ̣  ̣  ̣]γυ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣] ἀγαθὸν μάλισ[τα   ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ν παρα[  ̣]  ̣κη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]δ̣εον[  ̣  ̣]
15[- ca.11 -]α̣δε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 49
- ca.15 -
τοῖς τὰ ν   ̣ [  ̣  ̣]δη[  ̣  ̣]ον
[  ̣  ̣  ̣]ελ[- ca.10 -]
ταῦτα   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]εῖσθαι
5ω   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο   ̣ ος δια-
φο[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι[- ca.13 -]
κ[- ca.10 -]ντων
κα   ̣ ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς πρὸς
10τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὀρθῶς
το[- ca.13 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ οιο   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]αναπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]νακ   ̣ επ[  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 50
[  ̣  ̣]ημας ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο[  ̣  ̣  ̣]
κα[ὶ] πρὸς τὸ αὐτοῖς λυσιτε-
λὲς οὐκ ἀχρήστως ἐ[νό]η-
σεν ὁ Ζήνων μετα-
5τεθῆναι δεῖν τοὺς
τοῦ Ἡσιόδου στίχ[ους]
τούτους· 'κ[ε]ῖνος μ[ὲν]
——
παν[ά]ριστος [ὃ]ς αὐτῶ[ι]
π[άν]τα νοή[σ]ηι· ἐσθ[λὸς]
10δ' α[ὖ] κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰ-
πό[ντι πί]θηται' ὃ ἔ[στιν]
οὕτως μεταποιῆ[σ]αι·
'κεῖνος μὲν παν[ά]ριστος
[ὃς εὖ εἰπόντι πί]θηται·
15ἐσθ[λὸς] δ' αὖ [κἀ]κεῖνο[ς]
ὃς αὐ[τωι πάντ]α νο[ήσηι]·'
column 51
  ̣ ε  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]
  ̣ του  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μετα   ̣  ̣  ̣ τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ ων   ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣  ̣ σθ   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣ με   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 2.12. l. ἄι
^ 27.7. l. abc (corr)
^ 30.3. l. ἦι
^ 33.4. l. ἦι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.