Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1389 = Trismegistos 62467 = LDAB 3643Introduction

This papyrus has been digitally edited by Corinna Lang and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62467 [xml]

titlesectionP.Herc. 1389 subscriptio
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΚΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η   ̣ ΕΩΣ
ΕΙΚ   ̣  ̣  ̣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΧΟ   ̣ ΩΝ
Γ
5[Α]ΡΙΘ   ̣  ̣  ̣ ΗΗΗΔΔΔΔ̣ΙΙΙ
fragment 1072P.Herc. 1389 V 1072, 34 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

ΤΗ- ca.13 - ΝΟΥ τὸ[ν]
Ἐπί[κουπον  ̣  ̣  ̣ ΩΑΣΓΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΑΝ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΗΝ οὐκ [ἀ]ρκεῖ   ̣  ̣  ̣
πε[ρὶ τὴν ἀκρίβ]ειαν οὐκ ἀ̣ρκε   ̣  ̣  ̣  ̣
5Τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΡΑ   ̣ ΝΟ   ̣ Σ κα̣[ὶ δ]οξα
Τ   ̣  ̣  ̣ ΙΤΤΑ   ̣ [κ]αὶ τ̣ὰ ἑξῆς δὲ πα
-ρακείμενα ἵ̣ν̣ ἐξελε̣γχθῆ ἂν π[αρὰ]
τῶν πρότερον Α παρ[α]τεθέν
-των. Κα<ὶ> προσεξέθεσ[αν κἀ]κε[ῖνο],
10ὡΣ παρὰ τοῖς ῥήτορσιν [μᾶλ]λον
ΞΑ   ̣  ̣  ̣ ΤΟ. Π[αρ]έστησα [γὰ]ρ [τὸ]ν
συλλογισμὸν ἐκεῖ[νο]ν ὡς Τ   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ΝΟΤΙΟΥΗ   ̣ ΕΙΗ φάσκον
[-τ  ̣]  ̣ ἔστιν ἅ δ̣'ἐν τοῖς κατὰ τὰς αἰς
15-θή[σεις] φαινομένοις ὁ̣ρᾶν αὐ
-τοῖς ἔ̣[ξε]σ̣τ̣ι̣ν, [ὅ]τε γε λόγους
ἀπ̣ο[δί]δωσίν [τι]ν̣ας, ὡς οὐ μό
-νου[ς λέ]γει λόγους τοὺς ὁρις
-τικούς, ἀλλ' ΟΥ   ̣ ΤΟΦΑΥΤΟΥΤΟΥ
20  ̣ ΟΥ   ̣ ΠΜΥΝ - ca.12 -
fragment 1073P.Herc. 1389 V 1073, 35 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[11 lines missing]
12δέ τ[ι]να π[ροστέ]θεικ̣εν̣ ὁ Ἐπ<ί>κο̣[υ]
-ρο[ς μᾶ]λλον [το]ῖς ἑξῆς. ὅπου
  ̣  ̣ ΣΟ   ̣  ̣ ΣΗΝΤΟ   ̣  ̣ ΟΝ   ̣  ̣ ΥΤΙ πρό
15[-τερον] ἐ̣κεῖν[ον] τὸ̣ν̣ [συ]λλογις
-μὸ̣ν̣ ΕΣΙΣΟΝ   ̣ ΩΙΟ   ̣ Η σ̣υλλ̣[ο]
-γισάμενος τέθεικ[εν], ἀλλ'οὐ
-χ ὥ̣σπερ ὅταν̣ ἰδιώ[τερ]ον τὸν
σ̣υλλογισμὸν ἐκ[φέρηι], χρώ
20[-με]θ̣α δὲ καὶ [κα]τὰ τὴ[ν σ]υνήθει
[-αν]
fragment 1074P.Herc. 1389 V 1074, 36 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣ Μη[τ]ρ̣όδωρ[ος  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΠΟΟΠΟ   ̣  ̣ ΡΑΝΕΚ   ̣  ̣ ΕΙ   ̣  ̣  ̣ ΟΙ
5  ̣ ΕΠΗΣ   ̣  ̣ ΕΑΝ κα[ὶ α]ὐτὸς   ̣  ̣  ̣ Ο
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλων ἱκαν[ῶ]ς ΤΟΚΤΗ γάρ
[ἐ]στιν [Ἐ]π̣ίκουρ[ο]ς ΝΟΝ   ̣ ΥΤΑ
καὶ ΠΑΕΙ   ̣ ΝΑΙΤΟΝΩ δ̣ια[λ]έγε
-ται καὶ παύ̣σηται ζ[η]τῶν ο[ὖ]ν κα
10[-λ]ῶς μέν, [ἴ]σως δὲ ἔ̣δακ̣ε τὸν
ἄνθρωπον, οὐ μέντοι παρ'ἀ
-β[ε]λτρί[αν] αὐτος ἥ̣μαρτε̣ν ΟΝ
τ   ̣ ΝΕΓ   ̣  ̣ Α   ̣ ΣΤΑΡ   ̣ ΙΩΙΠΑ   ̣ ΥΧΙ
Τ   ̣ Ο γινώσκων οὐκ ΑΥΓΗΡ ἴσως
15μ̣[ε]μαθήκημε[ν τὸ]ν εἰρημέ
-ν̣[ον  ̣] ΙΟ ἤ̣θελεν μα[θεῖ]ν   ̣ ΟΝΕΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣ Ε διδάσκων [τὴν] αὐτήν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἴσως, οὐ μέντ[οι] τὴν ΠΑ
ΤΟΣ   ̣ Τ ἄφρ[ω]ν τις ἐστι ΚΑ   ̣ ΙΡ
20τ   ̣ ι   ̣  ̣  ̣ αλ   ̣ ητ κοινὴν πα   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣συ]νορῶ[σιν- ca.9 -]
fragment 1075P.Herc. 1389 V 1075, 37 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣κατ]ὰ τὴν ὁ̣μοιό̣τητα
[5 lines missing]
9κ[οι]νότητας πάσ[α]ς τὰς Τ   ̣ Ο
10ΤΙΕΚ   ̣  ̣ ΣΥΠΕ   ̣  ̣  ̣  ̣ ΛΑΛΟΙ   ̣  ̣
κε[φα]λα̣ιώδη [τινὰ] μνήμην
[συλλογισ]μῶν τῶν δ̣ιὰ πλειό
[-ν]ων εἰρημέν[ων], ὥ̣σ̣[περ καὶ]
ἔν[ιοι] π̣επόνθασιν ἐντ̣[αῦθα]
15τῶ[ν Ἐ]πικουρείων. Περι[πε]
σόντες γάρ Ἄκτωι τῶι Π[ατ]α
-ρεῖ   ̣  ̣  ̣ κ̣ειμένωι Τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 1076P.Herc. 1389 V 1076, 38 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[7 lines missing]
8κ ἀ[πο]δίδ̣ωσι τ[ῶν ἀ]δήλων   ̣  ̣  ̣
[5 lines missing]
13ὃν λόγ̣[ο]ν   ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΕΙ κοινῶς
τῶ̣ν δήλ̣ω[ν  ̣  ̣  ̣] Δ   ̣ Τ γ̣νώσει
fragment 1077P.Herc. 1389 V 1077, 39 o

[9 lines missing]
10οἷον̣ [τ]ὸ τῆι α<ἰ>σθήσει καὶ
ΕΑΝΟΙ   ̣ καταλ̣α̣νβάνειν
ΒΟΥ τοῦτ'ἔστιν γ̣ι̣ν̣ώσκ̣[ειν]
fragment 1078P.Herc. 1389 V 1078, 40 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[3 lines missing]
4ΙΣ   ̣ ΗΤΩΝ   ̣ Ο   ̣ ΑΛΟΥ [  ̣  ̣τῶ]ν ἐ
5-ναργῶν ΜΑ   ̣ Θ   ̣ ΑΡΑ   ̣ ΗΣ   ̣ ΝΕ   ̣ ΝΑΙ
  ̣ Ο προφέπε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναν   ̣ Ο   ̣ Ε   ̣ καὶ
ΟΝΔΗΠΟΥ   ̣ ΝΟ τὸ[ν] ἐπ'α[ὐτῶν]
[τ]ῶν ἀδήλων̣ κρείνει τ[ὸ]ν̣ ἄλο
[-γ]ον ἀποδιδ[ό]ναι ΦΥΤ [  ̣  ̣ ὁ]ρις
10-τι[κ]ὸν ΜΕΛ   ̣ ΙΣΘΕΝΟ   ̣  ̣  ̣  ̣ Ο
[1 line missing]
12Γ   ̣ Κ   ̣  ̣  ̣ ΥΣΑΟ   ̣ ΟΥΣΔ   ̣  ̣  ̣ ἀπαιτεῖν
fragment 1079P.Herc. 1389 V 1079, 41 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[3 lines missing]
4  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπαιτεῖν οὐκ ὀρθ̣ῶς
[2 lines missing]
7[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ρόπον, κἂν̣ εἴ τινε̣ς [ἀναι]
[-ροῦσιν τὸ]ν ὁριστικὸν οἷον οἱ
[Στωικ]οὶ καὶ Πε̣ρι̣π̣[α]τητικο̣ί̣
fragment 1080P.Herc. 1389 V 1080, 42 o
Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

- ca.16 - ς κατα
[-λα]μβανομ[ε- ca.11 -]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.