Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1414 = Trismegistos 62468 = LDAB 3644DCLP transcription: 62468 [xml]

column 1P.Herc. 1414 col. 1
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3αἱ δ' ἐξ ἡμῶ[ν ἅπαντα τὸ]ν
βίον συνχέουσαι, οὐδ' εἰ
5παιδεί' ἄν ἔνδοξός τις ὑ-
πὲρ φ[ύσ]εως, ἀλλ' οὐχ ἑ-
θερότης ἔτι κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουν,
εἴπερ ἀχάριστος, οὐ δι' ἐ-
κείν[η]ν δ' ἐπ[ί]ση[μ]ος ἐγε-
10νήθ[η]ς, εἴπε[ρ] ἐπο[ι]ήθης
[  ̣  ̣  ̣  ̣] προτέρ[ω]ς ἔδοξα[ς]
[οὐ] πώποτ' ὤνησεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]παρε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣χ[  ̣]μετασα[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.14 -]α[  ̣  ̣]
column 2P.Herc. 1414 col. 2
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2τωι[  ̣  ̣]φεοχ[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α πολλο[ὺς   ̣  ̣]στο[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω τὰς ὑπερ[βολὰς]
5[ἔχο]ντα[ς] ἤ τι τ[ῶ]ν ἔξω ῥεό[ν-]
των ἀγαθ[όν] τι περιτ[τὸν]
[  ̣  ̣  ̣]αντας ἐπ̣[ιτ]ι̣μᾶν κλε
π[  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]ς [μ]εγάλως [  ̣]ταλ
[- ca.9 -]τους[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κε
10[  ̣  ̣  ̣] περὶ βίω[ν εἰρη]μένων
[αεες τ]ὰ βραβε[ῖα π]ροα[ιρ]ου-
μένους το̣ῦ [- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ονωσε[- ca.9 -]
τι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ακ[- ca.9 -]
15[- ca.18 -]
[2 lines missing]
18ἀφαιρ[- ca.12 -]
column 3P.Herc. 1414 col. 3
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2λο[- ca.10 -] οὐ [πολ-]
λάξις[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενοσε[  ̣  ̣  ̣]
τ[  ̣  ̣  ̣]υπ[  ̣  ̣ οἰ]κειοτε[ρ  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ληπρο[  ̣  ̣]
τα[  ̣  ̣  ̣]απ[  ̣  ̣]δ ἀλλ' οὐ
——
μὴν [  ̣  ̣]ης [ἐ]γένετο
πρ[ὸς τὰ] παραπλήσια
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νπ[  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐχὶ τὸν
10[  ̣]η[  ̣  ̣  ̣]ειλειν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ν τῆς ἁπάσης [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] ἐπεὶ καὶ δι [ἐ]μπο[δι-]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ργίας καὶ τι[  ̣  ̣  ̣]
συ[  ̣  ̣  ̣]ν ἐργασιῶν [τῆς]
15γῆς τοι πλουτησα[  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
17[  ̣  ̣]ιτε[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀνθρω-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀχαρι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 4P.Herc. 1414 col. 4
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡ χάρις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ελ[  ̣  ̣  ̣]
λονδε[  ̣]ξειδεν ἐπὶ παν-
5τὶ πράγματι καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]α κατ' ἀρε[τὰ]ς τον[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]και δι' ἄλλων ες[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ηνεω[  ̣  ̣]α̣ρ καὶ μ[  ̣  ̣]
γε τῶι πᾶσιν διαλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
11καὶ μήπ[οτε γ]ινομένω̣ν
[  ̣  ̣  ̣]νει μηθ[ε]νὶ [  ̣  ̣  ̣]αε̣ι[  ̣  ̣]
[τοὺς] ἀχαρίστους [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φυς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζον[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15ἀλλαχοῦ γἀρ σκο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τωνται ἀνωφελ[ὲς   ̣  ̣  ̣  ̣]
γέγονεν, ἀλλ' ἕκα[στος]
ἔχειν δοκ[εῖ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεο[μ]εν[- ca.10 -]
column 5P.Herc. 1414 col. 5
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]διατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουελ[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]διατ[ελ]οῦ-
5[σιν⁦ -ca.?- ⁩]απο
[  ̣  ̣  ̣]θεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γὰ]ρ ἡδυσ-
μένοι[  ̣  ̣]συνη[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωιμοι
[  ̣  ̣] χάρις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νον[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 - φι]λίας ο-
10[- ca.10 -] νομίμης
[  ̣  ̣  ̣]ωσθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νωνακου
[  ̣  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιδεκα[  ̣  ̣]
[φ]θάμενος εὐνοεῖ θη[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ι̣απ[  ̣  ̣  ̣] εἴδετο καὶ ε̣[  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣] πᾶς [- ca.9 -]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τετας[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενι̣[  ̣  ̣]
column 6P.Herc. 1414 col. 6
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[- ca.10 -]σιν ἅπαν-
τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βρα[β]εύει
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]σκαιβ[  ̣]θησε[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δι' αὐτὸν ἅπαν-
5[τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἄλλων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηνδιατου
[- ca.13 -]τες
[- ca.14 -]ων
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιστα[- ca.9 -]
10ση χάριν ο̣ἱ κἂν αφ[  ̣  ̣]να
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιν[  ̣]δεπε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐλ[πί]δε[ς   ̣  ̣  ̣]ους
οὑκ ἔχω χά[ριν] ὠφελε̣[ῖν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εοιτομεν
15[- ca.11 -]τοση
[- ca.12 -]ανα
column 7P.Herc. 1414 col. 7
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[- ca.11 -]αι[  ̣  ̣  ̣  ̣]οι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοὺς [κεκτ]ημένους
[  ̣  ̣  ̣]νκην̣[  ̣  ̣  ̣]απτο̣[  ̣  ̣]το
ας παρά[παν] περιποιοῦ-
5νται το[ὺς δὲ κεκτη]μένους
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγει[  ̣  ̣  ̣  ̣ φ]ίλους καὶ
[γ]ὰρ χπημα[τ]ίζεσθαι καὶ μαρ-
[τυρη]τέον αλλ[  ̣  ̣  ̣]αυ[  ̣  ̣  ̣]βε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκολου[- ca.9 -]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ας καὶ διν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]κ[  ̣  ̣]νη[  ̣]ρο[  ̣] ἔχει [  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χαρι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]με[  ̣  ̣]ον
[  ̣  ̣  ̣]καναιμ[  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]χολάζειν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 8P.Herc. 1414 col. 8
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩ ] [τ]ῆς εὐχα-
ριστί[ας ἂ]ν δὲ [  ̣  ̣  ̣] φαίνεται
διαφ[ο]ρὰς κἂν ἡμᾶς
ει̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φι]λοσοφίαι πρὸς
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερι οὐκ ἂν ἀπὸ σα
[- ca.10 -]ος πείθε[ιν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡγ]ησάμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐτης [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
11[- ca.11 -]στου
[- ca.13 -]τες
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πο]νηρῶν
[- ca.9 -] ἀντιλογ[  ̣]
15[- ca.9 -]σαντες
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]αιδεύεσθαι
[- ca.9 - ἑ]ορτ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ιδοθητ[  ̣]
[- ca.10 -]ν[  ̣  ̣]ητη[  ̣  ̣]
20[- ca.9 -]ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 9P.Herc. 1414 col. 9
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2[- ca.12 -]αδε
τὸν αὐτ[ὸν   ̣  ̣  ̣  ̣]ειν οὐχὶ
πρὸς τοῦ' ἀε̣ι [φί]λους
5[κα<ὶ> τὸ πλεῖστ]ον α[Jρπαζο-]
μένου καὶ διότι τὴν δύ-
ναμιν ἡμ[ῖν] περι<πε>ποιη-
κένα<ι> φησ[ὶ   ̣  ̣]ιτεγεν[  ̣]
μετακατα[  ̣  ̣]ευλον[  ̣  ̣  ̣]
10εὐχάριστον τόν [  ̣  ̣  ̣  ̣]αυ
[  ̣  ̣]λ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀχά-
ριστον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λη[  ̣  ̣
ε[  ̣  ̣  ̣]ται[  ̣  ̣  ̣]ιδη πονηρὸς
[εἰ] μὲν ὡς δ[ά]νειον ἀπο-
15δόντα̣ς ν̣[ο]μίζομεν
[  ̣  ̣  ̣]οτι[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δετ[  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χαρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -] αὐτῶν
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]συνεργ[  ̣]
[- ca.11 -]οπ[  ̣  ̣]
column 10P.Herc. 1414 col. 10
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] λεγομένων [  ̣  ̣  ̣]ην̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θεκ[- ca.9 -]
[- ca.10 -]ως[  ̣  ̣  ̣]σομ[  ̣]
5ο[  ̣  ̣ τὰ χρήμα]τα μὴ μάτ[ην]
ἐπιφο̣ροῦμεν, οὗπερ δὲ
τῶν περιστάσεις αἰτιω-
μένων· εἰ μὲν ἐμφα[ίνου-]
σιν τό τε φίλιστον ὂν καὶ
10τὸ πρόθυ[μον τ]οῦ περὶ
φίλων [προνοεῖ]ν, εἰ δὲ
μὴ περὶ τοιούτων οὐδέ-
ποτε θα[ρρεῖ]ν κου[φισμ]οῖς
ἃ δύναμαι α[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν αἰ-]
15τίαν μισ[εῖν]· διὸ καὶ [  ̣  ̣]
ρατεπ[  ̣  ̣] ἂν οἰ δ' εὐγεν[εῖς]
καὶ τὰς περιστάσεις ψέ-
[γουσιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βαλλομεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ οἱ θῆτες[  ̣  ̣]
20[- ca.10 - ε]ὐχάριστον [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ς καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ]πεῖν κα[ὶ]
[- ca.11 -]οις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 11P.Herc. 1414 col. 11
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ατι[- ca.10 -]
ἐργασία [- ca.10 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και[- ca.9 -]
τ[  ̣  ̣  ̣]παρακαι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ-
λ' ἔβη[σ]αν [  ̣  ̣  ̣]ευ ἐλε[υθέ-]
ραν ἀναπν[ο]ὴν̣ περι-
ποιήσαντ[ας  ̣  ̣  ̣]σιν μὴ
10καὶ γινωσκ[ο]μέ̣νους δια-
τορησαμένου[ς τὰ] πεπο-
λιτευμέ[να  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ δὴ
μετὰ τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νων
οὐδὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εκτ[  ̣  ̣
15ον οὐχ [ο]ἷον [φ]ίλων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
νων προσώ[π]ων ἐμπο-
διζόντων εὐχαριστία[ι]
τῆι πρὸς το[υ];ς καθ[αροὺς]
ἐπ̣[ι]γνούσ[ηι πα]ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣] ἢ πον̣[η]ρο̣[ὺς] μει[  ̣  ̣  ̣
ὡφε[  ̣  ̣  ̣  ̣]δε[- ca.9 -]
ητος[- ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 12P.Herc. 1414 col. 12
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3[- ca.16 -]νων
[- ca.12 -] τὴν χ[ά]ριν
5[  ̣  ̣]τοσπερεδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]υσω[  ̣]της
ἅπασαν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]πειον [ἀ]νό-
σιον ει αι [  ̣  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γητον [  ̣] μέντοι γε [μ]η
——
δὲν ἔ[χει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγκαιδε
10μόνον τὰ [μ]ὲν ὀφείλει
[θ]αρρεῖ[ν κ]αὶ μᾶλλον [  ̣  ̣]
καὶ [πα]ραχωρῶν περι[  ̣
[- ca.9 - ἀ]ναφέρειν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] δὲ φανερὸν θιν[  ̣  ̣]
15τὰ μετέχειν [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκ[εί-]
νου πείθ[ειν] τἀ [π]ερὶ τ[  ̣  ̣
ἑαυτοῦ δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
καταπαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιστ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ν δὲ πρ[άττε]ται δή
20[τ]ις μ[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡδ[υσμέ-]
νων[- ca.15 -]
πάντα [- ca.13 -   ̣  ̣]ουτ[- ca.13 -]
column 13P.Herc. 1414 col. 13
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣ τῶ]ν ἀνθρώ̣[πω]ν̣ προ
δε[  ̣  ̣  ̣] δὲ ὅμω[ς κα]ὶ πολ-
5λῶν̣[  ̣  ̣]λιτων[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς χρή-
ματα κἂν [ἄλλ]ως δὲ μη-
δενὸς χρειώδους [  ̣  ̣]λυ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλα δ' οὐ φο[β  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]απιστες[  ̣  ̣  ̣] τί[ς] τεύ-
10ξεται προσδεηθεὶς [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ε παρέχοντα καὶ φαι-
[νομέ]νον ε[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηταιτω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνου
[- ca.15 -]γονμεν
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ε παρὰ τὴν προσ -
——
[δέησι]ν τοῖς καθη[γη]τ[αῖς]
[  ̣  ̣  ̣ ἐ]νέχθησαν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἐ]πάξιοι [- ca.10 -]
column 14P.Herc. 1414 col. 14
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩ λα]μβαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τυ]γχαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[- ca.11 -]πωσδεκ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣  ̣] ἀνέσχον[το]
[ὥσ]περ ε[  ̣]ψ[  ̣]ντες[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]λητες ἢ περι[σ]τάσε-
10σιν κωλ[υ]τικα[ῖ]ς ἐγγ[ί-]
σαντες ἐπὶ πα[ν]τὶ [  ̣  ̣  ̣]
ἅπ[α]ν τὴν [χάρι]ν δειτης
[- ca.15 -]κειν
τὸ [δ]' εἴποτε προσφω-
15ν[εῖ]ν συντάξεις ἐνίοις
ἢ διὰ γραφῆς ἐπαιτεῖν
παρὰ τὸ μᾶλλον [ἀ]πε-
[κδύ]εσθαι φύσιν ἐ[χθρὰ]ν
[  ̣  ̣  ̣]ειν μάλα κατα[  ̣  ̣]τε
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]της ὅμως δ[  ̣  ̣]κε
[1 line missing]
22[  ̣]αι τὸ μᾶλλον [  ̣  ̣  ̣]
[γεγ]ονέναι χ[άριν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] συμβ[αίνει]
column 15P.Herc. 1414 col. 15
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

καὶ δὴ γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]αῦτα κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ν οὐκ η [⁦ -ca.?- ⁩]
μενον ἐπιμαρτ[υρῆ-]
5σαι, τισὶ δὲ καὶ καταγέλασ-
τον. ὅταν γ[ε] νῦν [κ]αὶ κα-
κίας τινὲς ἐπιφέρον[τες]
[- ca.12 -] εὐχαριστι[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ις ν[ο]εῖν θέλω-
10[σιν κ]αὶ καθόλου τοιούτων
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φαίνειν ὥστε [  ̣  ̣  ̣]αν
καθηγητὴν νομίζε[σ]θαι
διότι μὲν ἀ[γ]νωμονοῦ-
σ[ιν], ἁπλῶι λόγωι διαρ-
15ρ[ή]δην ἀπο[φ]αίνον[τα   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἀγα[θὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀξιώτ[ατον ⁦ -ca.?- ⁩]
column 16P.Herc. 1414 col. 16
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza

[4 lines missing]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηπως
[- ca.11 -]ηθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε πόρον κλέ[πτε-]
τ[αι  ̣  ̣]νε[  ̣]σα̣[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]τε
ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] προκοπὴν ω[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣] καὶ [- ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣]εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υν τὴν εὐ-
χαριστίαν ἕως βιάζεται,
τὸ̣ [πρω]τεῖ̣ο[ν] δὲ παντε-
[λ]ῶς ἀποκόπτειν πολ-
15λοῦ δεῖ· καὶ ποικίλως
[μέν]τοι γε[  ̣  ̣]ισκει[  ̣  ̣  ̣]του
[  ̣  ̣  ̣] καὶ πᾶν δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
19[- ca.16 -] \τοτου/ τεα
column 17P.Herc. 1414 col. 17
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[4 lines missing]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τεύ]ξεται μα[  ̣  ̣  ̣]νας
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆς ἀτοπίας ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ων φῶμεν τ̣ιον ἐστὶν ὡς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτο πο[ιεῖ]ται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η[  ̣  ̣]προς[  ̣  ̣  ̣]ις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]π[οι]εῖν καὶ του[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]καν ε[ι]ναι [  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εχν[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]σωμ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ πειθα]ρχίας [κ]αὶ τὸ δια
[2 lines missing]
16τοις[  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσθαι πάντα
τ[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]τω[  ̣] δήποτ' ἐπι-
γράφοντα [δὲ] καθηγητὴν
καὶ καθάπερ εὔβουλον ὑ-
20[π]οβάλλο[με]ν̣ αὑτῶ<ι> πονη-
[ροὺ]ς τυχ[όντας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
25[- ca.12 -]τ[  ̣  ̣  ̣]ορν[  ̣  ̣]
column 18P.Herc. 1414 col. 18
Engraved 1843-1844 by Vincenzo Corazza
Sketched 1811 by Carlo Orazi

[1 line missing]
2ἐμοὶ δος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λ-
λὰ περὶ τῶν οις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ-
θέμην, λέλεκ[ται πάν]τα
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φῶ τοντ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]εντα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔτρ]εψα σοφ[ῶς].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σι μὲν οὐκ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τοῖς τούτο[ις   ̣  ̣  ̣]
title subscriptioP.Herc. 1414 subscriptio
Sketched 1802-1803 by anonymus
Sketched 1811 by Carlo Orazi
Engraved 1843-1844 by Raffaele Biondi

Φιλοδήμου
π[ερὶ χ]άριτος
ἀριθ [Χ]Χ[Χ]Η̣[ΗΗ]ΗΠΔΔ
κολλήματα ΓΕ
5σελίδες ΡΛ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.