Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1424 = Trismegistos 62471 = LDAB 3647Introduction

This papyrus has been digitally edited by Daniel Riaño and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62471 [xml]

column 91
[- ca.9 - ἔτι δὲ καὶ κοσ]μ[η-]
[τικὸν εἶναι καὶ χρη]στ[ι]κὸ[ν]
[- ca.15 - κ̣]α̣[ὶ ὑ]π[αρ-]
[χόντων  ̣ τούτων γὰρ] ἕνεκα
5[κἀκείνων δεόμεθα]. δ̣ι̣ε̣[ι̣ιρῆ-]
[σθαι δὲ δεῖ ἕκαστον], κ̣αὶ πλεί[ω]
[τὰ κάρπιμα τῶν ἀ]κάρπων ε[ἶ-]
[ναι, καὶ τὰς ἐργασί]ας οὕτω ν̣[ε-]
[νεμῆσθαι δεῖ, ὅπ]ω̣ς μὴ ἅμα [κ̣ιν-]
10[δυνεύηι πᾶσ̣ιν]. [π̣ρ]ὸς δὲ φυλ[α-]
[κὴν τοῖς Π]ε̣ρσικοῖ[ς] συμφέ[ρει]
[χρῆσθαι] κ̣αὶ τοῖς̣ Λα̣κωνικο̣[ῖς]. [καὶ]
[ἡ Ἀττικὴ δ]ὲ̣ ο̣ἰκον̣ομία χρήσι-
[μος (ἀπ]ο̣διδόμενοι γὰρ ὠ̣-
15[νοῦνταἰ καὶ ἡ̣] τοῦ τα[μ̣]είου [θ̣έ-]
[σις ἐν ταῖς μ]ι̣κροτέραι[ς] ο̣ἰ[κονο-]
[μίαις]. [Περσ]ικά τ̣' [ἦ̣ν τ̣ὸ] π̣ά̣[ντα]
[τετάχθαι κ]αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χας
- ca.17 - ν̣απι
20[- ca.9 -] ΔΙΩΝ  ̣ οὐδεὶς [γ̣ὰ̣ρ]
[ἐπιμελεῖται ὁ]μ̣οίως [τῶν] ἀ[λ-]
[λοτρίων καὶ] τῶ[ν] ο̣ἰ̣κείω̣ν, [ὥ̣σ-]
[τε ὅσα ἐνδέχ]ε[τα]ι̣ δι' αὑτ̣ο̣[ῦ]
[ποιεῖσθαι χρὴ τ]ὴν ἐ̣[πι]μέλ̣[ει-]
25[αν]. [καὶ τὸ τοῦ Πέ̣]ρσ[ου καὶ τὸ]
[τοῦ Λίβυος]   ̣  ̣  ̣ μη   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 92
[πρὸς οἰκ]ο̣[ν]ομία̣[ν], ἐ[γ]ε[ίρε-]
[σθαι χρὴ πρ]ότερο[ν̣] δε[σπότας]
[οἰκετῶν] κ̣αὶ κα̣θ̣[εύδ]ει[ν ὕ-]
[στερον, καὶ] μηδέπ̣οτ̣[ε ὅλην]
5[οἰκίαν ἀφύ]λακτον ε[ἶναι, ὥσ-]
[περ πόλιν], μ̣ήτ̣ε̣ νυ̣κ̣τὸς̣ [μή-]
[τε ἡμέρας, ε]ἰωθ̣έναι τε δι̣[ανί-]
[στασθαι ν]ύκτωρ· τοῦτο [γ̣ὰρ]
[καὶ πρὸς ὑ]γ̣ίε̣ιαν καὶ ο̣ἰκ̣ον̣[ο-]
10[μ]ία[ν̣ καὶ] φ̣ι̣λοσο̣φ̣ίαν̣ χ̣ρή[σ]ι̣-
μον· [καὶ] ἐν ταῖ[ς] μ̣ι̣κρ̣α̣ῖς κ̣τ[ή-]
σεσι[ν̣ ὁ Ἀττι]κ̣ὸ̣ς̣ [τ̣ρό̣]π̣ος̣ τῆς
διαθ[έσεως τῶν ἐ]π̣[ικ̣α]ρ̣πι̣-
ῶν χ̣ρ[ήσιμος, ἐν δ]ὲ̣ ταῖς̣ με-
15γά̣[λ̣αις διαμερισθέντ]ων [καὶ]
τῶν [πρὸς ἐνιαυτὸν κα]ὶ̣ τ̣ῶ[ν]
κα[τὰ μῆνα δαπαν]ω̣[μέ]ν̣ω[ν̣],
[ὁμοίως δὲ καὶ περὶ] σ̣[κευῶν]
column 1
[  ̣  ̣  ̣ Εἰ μὲν   ̣  ̣  ̣ ὑπελάμβανεν]
ὅτι τῆς συν[ή̣θως νοουμένης]
οἰκον[ομ]ίας οὐ̣[κ ἔ]σ̣[τι]ν̣ ἔργο[ν]
τὸ [ε̣]ὖ οἰκεῖν τὸ̣[ν] ἴδιον οἶκον
5καὶ τὸ π̣οιεῖν τὸν ἀλλότριον
εὖ οἰκεῖ̣σθαι, λαμβανομένου
τοῦ ε[ὖ] τοῦ μεγαλωστὶ συμ-
φέροντ̣ος καὶ μακαρίως, ἀλ-
λὰ τὸ πορίζειν πολλὰ χρή-
10ματα καὶ φυλάττειν πῶς δι-
αμενεῖ τὰ̣ πορισθέντα καὶ
προϋπάρχ̣οντα καὶ κατ̣ὰ̣ τοῦ-
το τὸ εὖ [ο̣]ἰκεῖν τὸν ἴδιον οἶ-
κον καὶ π[οι]ε̣ῖν οἰκεῖσθαι τὸν
15ἀλλότριο̣ν, ε̣ἴ̣ γ̣ε σύνηθες ἦν
τιθέναι [τ̣]ό̣τ̣ε ἧ(*) καὶ νῦ̣ν̣ ἐσ-
τιν, οὐκ ἂν φθονήσαι τις, εἰ δὲ
κατὰ τοῦ προλε[χ]θέν[τ]ο̣ς, οὐ-
κ ἂν συ[γ]χωρ[ήσειεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 1
  ̣η̣ι̣ καὶ το̣ - ca.13 -
ς̣  ̣  ̣ αι το̣ - ca.14 -
  ̣ο̣ς   ̣  ̣  ̣ ισλ - ca.12 -
[χρήμ]ατ̣α καὶ ἐπ̣ - ca.9 -
5[χρήμ]ατα μ[ισ]θο̣ - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ε μι̣[σθ]ὸν ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τε-]
[λεῖν] τε ὅ[σα δ]εῖ καὶ [περιο]υ̣σί-
[αν π]οιῶν αὔξειν τ̣[ὸ̣]ν̣ ο̣[ἶκ̣]ον
  ̣  ̣  ̣  ̣ε μηδ' ἐφεστη[κ̣]ὼς αὐ-
10[τός γ̣]ίνεσθα̣ι τὴν ἀ[π̣ο]φορ̣[ὰ]ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]α̣ραγγελλόμ[ενο]ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ μη̣ ταῖς παρακ[ειμέν]αις
[ἐπιστ]ήμαις ἡ οἰκονο̣[μία]
[παρα]π̣λησία καθε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣ *ε̣ΑΥΤΗΝΕΝΟΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ μὴ μόνον ἡ οἰκ[ία, ἀλλ]ὰ
[καὶ ὅσ]α τις ἔξω κέκτηται, κυ̣-
[ρίω]ς̣ ὑπακουομένου̣ τοῦ
[κε]κ̣τῆσθαι. τὸ δ' ἐχ̣[θ]ρ̣[οὺς]
20[κεκ]τῆσθαί τ[ι]ν̣ας ο[ὐ λέγε-]
[ται κυ̣]ρίως, ὃν τρόπ[ον   ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣κη̣μ̣ατα τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ υ̣   ̣ ς μα̣με̣ν̣οι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ζο̣ντ̣ας̣ - ca.10 -
25  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣   ̣ καὶ βλά[β̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[παρασκε]υ̣άζομ̣εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ασκο - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η μεγ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 2
  ̣  ̣  ̣ ιαιε - ca.14 -
  ̣  ̣ν κακῆς̣ - ca.12 -
[πό̣]νω̣ι̣ πόν̣ - ca.13 -
ἐκεῖνον ἐν - ca.12 -
5π̣ιστα - ca.13 -[πολ-]
λὰ δὴ κτή[ματα - ca.11 -]
τὰ παραπ̣λ[ή̣σια   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γῆ κτῆμα μ - ca.12 -
παντὸς ἀπ - ca.12 -
10γοι δ' ὁ τοσα̣[ῦτα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κατὰ τρόπον - ca.10 -
π̣ρὸς πορισμ̣[ὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ χρῆται - ca.11 -
column 3
- ca.15 -Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 -ΔΗΛΕ.Ω.Ε
[- ca.10 - ἐ]π̣ιστήμονος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣]ὶ μάλιστα πάντων
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰς ὠφελίας αὐτῶι
[παρασκε]υάζουσιν· ὥστε κἂν
[τὸν ἀγαθ]ὸν οἰκονόμον λέ-
[γωμεν τὸ]ν κτημάτων̣ καὶ
[χρημάτων π]ο[ρ̣ι̣σ̣]τήν, περι-
10[γενή]σ̣[εσθ]αι καὶ ταύτας ἐν
[τοῖ]ς̣ κ̣τήμ[ασιν] καὶ χρήμασιν
[ἃ δι]οικονομ̣εῖ, καὶ ὑπάρχειν
[ἔρ]γον αὐτ[ο]ῦ τὸ μακα[ρί]ω[ς]
[οἶ]κον οἰκεῖν καὶ διδάσκειν [ἄλ-]
15[λο]ν τερπνότερα πράγματα,
[οἷ]α ζητῶν οὐκ ἄν τις εὕρο[ι]
[ἄλλ]ος ἐπιθαυμάζων ἄν,   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ος ὁ τοιοῦτος λέγει   ̣  ̣  ̣
[ἄλ̣]λου ποε̣ῖν οἶκον οἰκ[εῖσθαι]
20[κα]λῶς ἂν αὐ[τ]ὸς ν   ̣  ̣ ΧΙ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐκ ἔχ[ειν] - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣ νται φιλ - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ωντηλησλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ειτ̣α
  ̣  ̣  ̣  ̣ λιστα χρωμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ις καλῶς - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣ ἄλλων γρά[φομ]εν
[ἀ]γαθοῦ οἰκον[όμου   ̣  ̣  ̣]μν  ̣
[ὥ]στε ὠφελεῖ[σθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ κέτι - ca.12 - των
30  ̣  ̣ ν σοφι   ̣  ̣ εχ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣  ̣
  ̣ ινιοντος   ̣ λλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γων
αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αρι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ περι   ̣
column 4
ως οὐδέποτε τῆς συνηθεία[ς]
[κ]αλούσης, ἐξ ὧν παρακόψας
[ο]ὗτος αὐτὴν πειρᾶται συλλο-
[γ]ίζεσθαι, καὶ δεσπότας ἔχειν
5[βιάζετ]α[ι] τὰς κωλυούσας κα-
[κίας] καὶ πονηροτάτους, ἀργί-
α[ν ψ]υχῆς καὶ ἀμελίαν καὶ κυ-
βε[ία]ν καὶ καχομειλί[α]ν, καὶ
τ[οὺς] ἐργ̣αζομένους [κ]αὶ μη-
10χ̣[α]ν̣ω̣μένους προ[σόδους],
κ[ατ̣ατ]ρίβ̣[ο]ντας δὲ τ[οὺς οἴ-]
κ[ους π]ο̣[ιεῖ] δεσποτῶν [πάνυ <δούλους>]
[κακῶν], λ̣[ι]χν[ε]ίας καὶ οἰνο-
[φλυγ]ίας καὶ φιλοτ[ι]μ̣ίας, οἷς
15δ̣[εῖ] μάχεσθαι μᾶλλ[ον ἢ π]ο-
[λε]μ[ίοι]ς  ̣  ̣  ̣ μεντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ν̣ῦν ἐκείνων κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ αι   ̣ ς   ̣  ̣  ̣  ̣ ινακ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 - ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20- ca.12 - λι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - οει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρι   ̣  ̣  ̣  ̣
[κακίαι δέσπ]οιναι τομ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣]ὶ πο̣[λεμί]ων μᾶλ[λον]
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ν τοίνυν οτ   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προσδεῖ]σθαι χρη[μά-]
[των]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δς   ̣  ̣  ̣  ̣ [π]έντε [μνᾶς]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προσδεῖσθαι λ   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ πέ]νη[τ]ας εἶναι τοὺς ἑκα-
30[τονταπλ]άσια; π[ῶς δὲ] τοῖς μὲ̣[ν]
[ἱκανὰ ἔσε]σθαι, τοῖς δὲ μή;
[καὶ πῶς τ]ῆι συνηθείαι τὸν
[μὲν αὐτῶν] δεῖ [πτ]ω̣χὸν κα-
[λεῖν, τὸν] δὲ πλούσιον; κα[ὶ]
35  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρι   ̣ σ̣ιν τὸν μὲν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν δὲ γω   ̣ α[ς̣   ̣  ̣ ε]ιν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ετι   ̣  ̣ μ̣εν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 - ν   ̣  ̣  ̣ α̣σ̣μ̣   ̣ ε   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣   ̣ ν   ̣ α̣σεφαλοι   ̣  ̣
column 5
[  ̣  ̣  ̣ προσα]γορε[ύ]ειν, τὸν δὲ μ[ε-]
[τ' ἐμφάσεω̣]ς καὶ πτωχό̣ν, ἀλλὰ
[δ]οξαστικῶς, οὐ προληπτικῶς
κατὰ συνήθειαν. Τὸ μὲν οὖν
5οὐ πραγματικὸν ἀεὶ Σωκρά-
της εἶχε, [τ]ὸ δ' ἱκανὸν αὐτῶι
πέντε μν̣ᾶς εἶναι πρὸς τἀ-
ναγκαῖα [κ]αὶ τὰ φυσικὰ τῶν
ἀνθρώπων ἐπιζητήματα [καὶ]
10κεν[ὴν εἶν]α̣ι τὴν ἐν τῶι ζῆν
εὐετηρίαν καὶ μηδὲν προσ-
[δ]εῖσθαι τῶ̣ν πλειόν̣[ω]ν ἐπ' αὐ-
τήν, ἄπορον τῶ(*) ἔργω(*) καὶ τῶ(*)
νῶ(*) μαχόμενον. Ἀλλὰ δὴ καὶ
15[τ]οῖς ὑπ' Ἰσχομάχου λελέχθαι
καὶ ὑπὸ Σ[ω̣κρ]άτους προσωμο̣-
[λ]ογ̣[ῆσθαι γ]εγραμμένοις πα-
[ρὰ τὴν οἰκο]νομίαν κα[ὶ] τὴ[ν]
[καλοκἀγαθία̣]ν ἐμάνθανον
20- ca.10 -Σ2 οὐδ' ἦσαν ἀς-
- ca.12 -ΘΟΝ, τὸ δ' ἀ-
[- ca.11 - ἔ]χειν καὶ ἀ-
- ca.15 -ΣΤΟΝ
- ca.13 - καὶ πα-
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]μ̣φαίνει δ' οὖν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΤΕΣΙ  ̣  ̣*ο̣Σ2 οὐδ' οἱ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΕΙΛ  ̣  ̣*ο̣Ι πέντε
  ̣Α- ca.10 -Δ  ̣  ̣ κ̣ως ἱκα[ν̣ὰ]
και̣- ca.11 - δὲ τοσαῦτα
30βεβα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κρ[ιτ]όβουλος
  ̣  ̣ΘΗΣ- ca.17 -ΕΡ  ̣  ̣
  ̣  ̣ΠΛ- ca.20 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣*δ̣- ca.15 - της πολ-
[⁦ -ca.?- ⁩]ς τυχού̣σ[η̣ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ [ἡ κτῆ-]
35[⁦ -ca.?- ⁩]*ν̣ΟΚΤΟΤΟΥ- ca.9 -ΚΣΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔ]πιπλα ΠΟ- ca.15 -
[⁦ -ca.?- ⁩] έχοντας Λ- ca.17 -
[⁦ -ca.?- ⁩ χ]ρῆσθαι Μ- ca.16 -
[⁦ -ca.?- ⁩ εσ]τιν ΧΡ- ca.20 -
40[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΕ- ca.20 -
column 6
- ca.13 -ΤΗΝ ὡς οὐ-
[κ ἄξι]ο̣[ν̣ ἀνδρὸς σώ]φρονος [οἷ-]
ος Ἰ[σ]χόμαχος ἦν, ὃν θρ̣[α̣]συ[νό-]
μενος οὐ μόνον οἰκονομι-
5κὸν ἀλλὰ καὶ καλὸν κἀγαθὸ[ν]
Ξενοφῶν εἰσῆγεν καὶ Σωκ̣[ρά-]
τους ἀμφοτέρω[ς̣] διδάσκ[α-]
λον. Ἀλλ' ὑπὲρ μὲν τῶν Ἰσ[χο-]
μάχου μετὰ ταῦτ[α θ̣]εω[ρ̣ήσο-]
10μεν, τοῖς δ' ἐπεσκ[ε]μμέ[νοις],
[ἐν ο]ἷς ὁ Σωκράτ̣[ης αὐτὸς τὸν]
Κριτόβουλον [π̣ροσποιεῖται]
διδάξαι τὴν οἰκο[ν]ο[μικὴν ἐ-]
πιστήμην ὡς μαθησ[όμενον]
15διὰ μιᾶς ἀκροάσε[ως τὴν τη-]
λικαύτην, ἑρ̣μην[είας ἀδιαλη-]
ψίαι τὴν α̣ὐτὴν οὐκ ἔο[ικε θεῖ-]
ναι πώποτε· φ[ήσ]ας [δ’] ο[ἰ]κο[νο-]
μήσειν ὁ μηθ[αμόθ]εν μ[αν-]
20[θά]νειν ἐν[δεδωκὼς καὶ ἐπι-]
[δ]είξειν δ- ca.12 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ κ - ca.14 -
  ̣  ̣ εαι μ- ca.13 -
καθ̣' ὃν δ[ήποτε - ca.10 -]
25  ̣  ̣οθει. - ca.12 -
ἀλλ' εἰκότως - ca.11 -
οἱ μὲν ἄπορο[ι ὄντες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τοὺς [μ̣εν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ τοὺς δε - ca.11 -
30δὲ τοῦτο πά[σχειν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τω υπερασο - ca.12 -
δ' [ο]ὐδὲν τ- ca.14 -
με - ca.18 -
column 2
[Παντὶ γάρ, εἰ καὶ μὴ βαθυτέρα τις ὑ-]
πείη θε[ωρία, καὶ ἵππων πρόχει-]
ρον μανθάνειν καὶ [ἀνθρώπων]
τὰς ἡλικίας. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ γ̣α-
5μετὰς γυναῖκας ἐνίους ἔχειν
συνέρ̣γως εἰς χρηματισμόν,
τοὺς δὲ πάνυ βλαπτικῶς, οὐ-
κ ἠγνόει Κριτόβουλος ἐν μέ-
σωι κείμενον. Εἰ δ' ἀναγκαῖόν
10ἐστι γαμετὴ καὶ λυσιτελὲς
εἰς τὴν φιλόσοφον οἰκονομί-
αν καὶ καθόλου τὸν εἰρηναῖ-
ον βίον, ἔτι δὲ εἰ πᾶσα δυνατὴ
γυνὴ τὰ προσήκοντα διδά-
15σκεσθαι καὶ πάντων δεῖ τῶν
ἁμ̣[α]ρτανομένων τὸν ἄνδρα
τὴν αἰτίαν ἔχ[ε]ι̣ν ἢ τινῶν, οὐ-
κ ἴσως ἤ(*)δει, καὶ π̣[αρ]ὰ [Σωκ]ράτους
ὀρθῶς ἂν ἠξίο̣[υ μ]α[ν]θάνειν,
20ὁ δ' Ἀσπασίαν αὐτῶι συνιστάν[ει]
[ὡς ἐπισ]τημονέστερον αὑτ[ο̣ῦ]
[πάντ' ἐ]π̣ιδείξουσα[ν]· ὃ δ' αὐτ[ὸ̣ς]
[ἐν τῆι ὑ]φ̣[ηγή̣σ̣ε]ι νομίζει [γ̣υ-]
[ναῖκα κ]ο̣ινω[νὸ]ν ἀγα[θὴν οὖ-]
25[σαν οἴκ]ου πάν[υ] ἀντ[ίρροπον]
[ἐπὶ τἀγ]αθὸν εἶν[α̣ι τἀνδρί],
[καὶ ὡς ἔρχ]εται μὲ[ν̣ εἰς τὴν]
[οἰκίαν ὡ̣]ς ἐπὶ τὸ πο̣[λὺ τ]ὰ κτή-
[ματα δι]ὰ τῶν τἀ[ν]δρὸς πρά-
30[ξεων, δ]απανᾶται δὲ [τὰ] πλεῖ-
[στα διὰ] τῶν τῆς γυναικ[ὸς]
[ταμιε]υμάτων, κ[αὶ εὖ μ]ὲ[ν τού-]
[των γι]νομένων [αὔ]ξ[ον]τ̣[αι οἱ]
[οἶκ]οι, κακῶς δ[ὲ μ]ειο̣ῦνται,
35[ἤδη] ψεῦδός ἐ̣σ̣τι  ̣ εἰ δὲ μή γε̣,
[εὔηθ]ες· εἰ δὲ μή γ[ε̣], ἄδηλο̣[ν, τί-]
[νος ἤθ]ελε[ν] ἕνε[κ]α κέρδο̣[υς   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ΝΟΣ  ̣ΠΟ- ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ οἱ σώφρο̣ν̣[ες - ca.9 -]
40  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΙΡ- ca.14 -
[  ̣  ̣  ̣ ο]ὔτε Τ- ca.13 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΙ  ̣ΤΑ  ̣ΑΛΛΑΙ  ̣ΕΓ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 - ἐργατη  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 -ΤΑΚΑΙ  ̣  ̣  ̣  ̣
column 7
ἄλλων ὄφελος οὐκ εἶναι [τι-]
θέναι μώρου νομίζω· ζητ[ῶ]
[δ’] ὅντινα τὰ ῥηθέντ' ἐπαίδευ-
εν, εἰ μὴ τὸν ταῦτ' ἐπεγνωκό-
5τα. Καὶ μὴν ἅ γε λέγει περὶ τοῦ
ἄρχειν καὶ παιδεύε[ιν] τ̣ὰ διδα-
σκόμενα ζῶια παρατιθεὶς μα-
κρά τ' ἐστιν καὶ ὑπὸ τῶν γεωρ-
γούντων θεωρούμενα καὶ
10ἐπιτηδευόμενα· π[ρὸς τῶ(*)] ἀνε-
κτά, φαίνεσθα̣[ι] καὶ ὑπὸ φιλο-
σόφου κελευόμενα ποιεῖν
τὸν ἐπίτροπον καὶ ὑπ' αὐτοῦ
συντελούμενα. Τὰ παραπλή-
15σια δ' ἐμοὶ δοκεῖ καὶ π̣ερὶ τοῦ
διδάσκειν ἀπέχεσθαι τῶν
δεσποσύνων καὶ μὴ κλέπτειν,
εἰ καὶ τραγω(*)δεῖται, μετάγειν
λ̣έγοντος ἔκ [τ̣ε] τ̣ῶν νομι-
20κῶν Δράκοντος καὶ Σόλω-
νος καὶ τῶν βασιλικῶν· εἰ δ[ὲ]
κα[ὶ] δικαίους δυνατὸν εἶνα[ι]
ποιεῖν [ἠξί]ου τὸν ἐπίτρο-
[πο]ν διδάσκειν, τοῖς [καθ̣’] ὕπνον
25[αὐτ]ὸ̣ν ἡγοῦμαι δο[ξαζ]ομέ-
[ν]οις ὅμοια λέγειν. Ἀλλὰ γὰρ
[ο]ὐδὲν ἔτι δεῖ προσδιατρίβειν
[τ]οῖς Ξεν[ο]φῶντος οἰκονο-
[μ]ικοῖς, τῶν ἐφεξῆς γεωργι-
30[κὴν] τέχνην περιεχόντων,
[ἣν] ἀπ' ἰδίας ἐμπειρίας, οὐκ ἀπὸ
[φι]λοσ[ο]φίας γίνεσθαι συμβαί-
[νε]ι  ̣ πρ[ο]σέτι δ' οὔτ' ἀναγ[κ]αία γι-
[νώ]σκ[ε]σθαι τοῖς φιλοσόφοις
35[πέφυκεν] οὔτ' οἰκεῖα τὰ κατ' αὐ-
[τὴν ἔργα] συντελεῖσθαι δι' αὐ-
[τῶν]. [Δ]ῆλον δή, διότι καὶ πρὸς
[τὰ] π[λεῖ]στα τῶν Θεοφράστου
[διειλέ]γμεθα ταῖς δυνάμε-
40[σιν] ἐκεῖθεν κεκεφαλαι[ω]μέ-
[να, μ]ᾶλλον δὲ καὶ τὰ τῶν ἄλ-
[λων  ̣] ἅπαντες γὰρ ὡς ὑπερ[έ-]
[χον] μετηλλεύκασιν, ὅ ποτε
[καὶ] Θεόφραστος· ἀποψόμε-
45[θα δ' ἐ]ν οἷς διαλλάττει. Περίερ-
[γα τ]οίνυν [ἃ] προέθηκ[ε]ν  ̣ οὐ-
[δὲ]ν̣ γὰρ εἰς οἰκονομικὴν
column 8
τὸ διαφέρειν τῆς πο[λιτικῆς],
κἂν εἰ ψεῦδός ἐστιν τὸ τὴν πο-
λιτικὴν πάντως μὴ μοναρ-
χίαν εἶναι καὶ τὸ τὴν οἰκονο-
5μικὴν πάντως μοναρχίαν
[κ]αὶ μήποτε ἀναλογοῦντ' εἶ-
[ν]αι περὶ ἑκατέραν· οὐδὲ τὸ τῶν
[τ]εχνῶν τινὰς μὲν οἷς χρῶν-
ται ποιεῖν, τινὰς δὲ καὶ μή· ※ βλε-
10πόμενον δ' ἄλλως πᾶσιν, ὅτι
τῶν εἰρημένων ἐστὶ συστή-
σασθαί τε καὶ χρῆσθαι· καὶ τὸ
τί πόλις ἐστὶν ἀποδιδόναι
[κ]α̣ὶ ταῦτ' ἐναργέστατον ὑ-
15πάρχον· καὶ τὸ πρότερον οἰ-
κίαν πόλεως συστῆναι, διὸ
[κα]ὶ τὴν οἰκονομικὴν τῆς πο-
[λ]ιτικῆς. Τῶν δ' ὑπὲρ τῆς οἰκονο̣μι-
[κῆ]ς ἴδιον τὸ μέρη λέγειν τῆς
20οἰ[κ]ίας ἄνθρωπον καὶ κτῆ-
σιν, ἴδι[ο]ν δ[ὲ̣ κ]αὶ τὸ τὴν ἑκά-
στου φύσιν ἐν τοῖς ἐλαχ[ί]σ̣[τ]οις
θεωρεῖσθαι, διὸ καὶ τῆς οἰ[κί-]
[ας]. Καὶ ἄξιον ἐπιζητεῖν πῶς
25ἐ̣[πέ]ζευκται τούτο[ις]· 'ὥστε
καθ' Ἡσίοδον δέοι ἂν ὑπάρ-
[χει]ν οἶκον μὲν πρώ̣τ̣ι̣στα
[γυν]αῖκά τε τὸ μὲν γ̣ὰ̣[ρ] τῆς
[τρο]φ̣ῆς πρῶτον, τὸ δὲ τῶν
30ἐ[λευ]θέρων,' εἰ μὴ κτῆσις, ὥσ-
[π̣ερ ἡ̣] τροφή, γαμετὴ καὶ ταῦ-
[τα συ]ν̣οικονομοῦσα· καὶ πῶς
[οἶκος τῆ]ς τροφῆς πρῶτο[ν],
κα[ὶ διὰ τί] γ̣υνὴ τῶν ἐλευθέ-
35ρω[ν πρῶ]τ̣ον, καὶ π[ῶς] δέχε-
τα[ι γ]α̣μετὴν ὑφ' Ἠσιόδου λέ-
γε[σ]θ̣αι τὴν γυναῖκα, πολλῶν
καὶ φ̣ασ[κ]όντων αὐτὸν γε-
γραφένα̣[ι]'κτητήν, οὐ γαμε-
40τήν,' καὶ τ[ί] τὸ κατὰ φύσιν ε[ἶν]α[ι]
τὴν γεωργικήν, διὸ πρώτην
ἐπ[ι]μέλειαν αὐτῆς, καὶ πῶς
τὴν μ̣εταλλευτικὴν καὶ πᾶ-
σα[ν τ]ὴν ὁμοίαν σπουδαί-
45ων [οἰ]κείαν ὑπολαμβ̣[άν]ε̣[ι, κ]αὶ
[δ]ιὰ [τί] τῶν περὶ ἀνθρ[ωπο]υ̣ς
column 9
[τ]ὴν περὶ γαμετὴν πρώτ[ην, γί-]
νεσθαι δυναμένης εὐδαίμο-
νος ζωῆς καὶ χωρὶς αὐτῆς, κα[ὶ]
πῶς τὸ τίνα τρόπον γαμετῆ[ι]
5δεῖ προσφέρεσθαι τ[ῶι] περὶ τῆς
σ[υ̣ν]ήθως νοουμένης οἰκο-
ν[ο]μίας λόγωι προσήκειν, ὥσ-
τε καὶ διὰ τί πάντως δεῖν παρ-
θένον γαμεῖν, καὶ πῶς τῶν
10κτημάτων πρῶτον καὶ ἀναγ-
καιότατον πρὸς οἰκονομίαν
τὸ βέλτιστον καὶ οἰκονομι-
κώτατον, ὥστ' ἄνθρωπος, καὶ
π[ῶ̣]ς δούλους πρότερον πα-
15ρα[σ]κ̣ευαστέον ὧν Ἡσίοδος
παραγγέλλει πρώτων, καὶ
π[ῶ]ς δού[λο]υ δύ' εἴδη φησίν,
τ[ὸν] ἐπίτροπον καὶ τὸν ἐργά-
τ[ην], ἀμφοτέρων καὶ ἐλευθέ-
20ρων εἶναι δυναμένων, καὶ
διὰ [τί] παῖδας κελεύει [π]αρα-
σκε[υα]σάμενον τρέφειν καὶ
παιδεύειν, οἷς τὰ ἐλευθ[έ]ρ̣[ι]α̣
τῶν ἔργων προστακτέον,
25μ̣ᾶ̣[λλο]ν ἢ πεπαιδευμένους ἤ13
ὑπ' [ἄλ]λων ἠγμένους;※ τ[ὸ] δὲ
[μήθ’] ὑβρίζειν ἐᾶν τοὺς δ[ο]ύ-
λ̣[ους μή]τε π[ι]έζειν καὶ τοῖ[ς]
μὲ[ν ἀ]λ̣ηθιν[ω̣]τέροις τιμῆ[ς]
30με[τα]δ̣ιδόναι, τοῖς δ' ἐργά-
ται[ς τ]ροφῆς πλε[ίο]νος, ἀνε-
κτῶ̣[ς] εἴρηται· σκληρῶς μέν-
τ[ο̣ι̣] τ[ὴ]ν τοῦ ο[ἴ]νου πόσιν κοιν[ῶς]
ἀ λ̣λ̣’̣ [οὐ τὴν̣] τοῦ πλείονος καὶ
35τοὺ[ς] ἐλευθέρους [ὑβ]ρ̣ι̣στὰ[ς]
ποιε[ῖ]ν, διὸ παρὰ πο[λλο]ῖς ἔ-
θνεσ[ι]ν ἀπέχεσθαι, καὶ τούτοις
φανε[ρ]ὸν λέγειν, ὅτι δεῖ δού-
λοις ἢ μηδὲν ἢ ὀλιγάκις με-
40ταδιδόναι, φανεροῦ μᾶλλο[ν]
ὄντος, ὡς ἡ ποσὴ δύναμί[ν]
τ' ἐμποεῖ τῆι εὐθυμίαι καὶ χο-
ρηγεῖται παρὰ τοῖς ἐργαστι-
κωτ[έ]ροις. Κοινὰ δὲ κ[αὶ οὐκ ἴ-]
45δια φ[ιλ]οσόφου τὰ περ[ὶ ἔργου]
καὶ τ[ρ]οφῆς καὶ κολάσ[εως]
column 10
[καὶ] ὑπὸ τῶν μετριωτέρων [φυ-]
λαττόμενα· τὸ δ' ἀλόγωι κο-
λάσει μὴ χρῆσθαι καὶ ὁμοίως
λόγωι καὶ ἔργωι προσῆκον μέν,
5ἀλλ' ο̣ὐ παραληπτέον ἦν ἐν-
τα[ῦ̣]θα περὶ οἰκετῶν χρήσε-
ως· ἢ διὰ τί τοῦτο μόνον; μᾶλ-
λον δὲ καὶ τὰ συναφῆ, διότι
γένη δεῖ πρὸς τὰ ἔργα μήτ' ἄ-
10γαν <αἱρεῖσθαι> δειλὰ μήτε θυμικά, καὶ
τῶν πόνων ἆθλον προκεῖ-
σθαι, εἰ καὶ τὸ 'πᾶσιν' καὶ τὸ
'χρόνον ὁρίζειν' πάντως
οὐ[κ] ἀναγκαῖον, καὶ τὸ 'μὴ πολ-
15λοὺς ὁμοεθνεῖς.' Τὸ δ' ἐξο-
μηρεύειν ταῖς τεκνοποι[ί-]
α̣[ις ε]ἰρηκέναι κοινῶς χεῖ-
ρο[ν ε]ἶναι δοκεῖ τοῦ παρὰ Ξε-
νοφ̣ῶντι {κελεύειν} τρέφειν
20[ἐ]κ τῶν ἀγαθῶ[ν], οὐκ ἐκ τῶν
πονηρῶν κελεύοντι· ※ καὶ
τὸ 'τὰς̣ εὐθυσίας δὲ καὶ τὰς
ἀπολαύσεις ποιεῖσθαι τῶν
δο[ύ]λων ἕνεκα μᾶλλον ἢ
25τῶ[ν] ἐλευθέρων' βιαιότε-
ρον ἅμα τῆι πίστει, διότι πλέ-
ον̣ [ἔχ]ουσιν, οὗ χάριν τὰ το[ι-]
α[ῦτ' ἐ]νομίσθη. Καὶ [ἐ]ν τ̣[ῶι]
τέτ[ταρ]α δ[εῖν] εἶναι τ[ο]ῦ συ[ν-]
30ήθω[ς ο]ἰκον̣[όμου προσ]α̣γο-
ρευο̣μένου π[ερὶ τὰ] χ̣ρήμ[ατ' εἴ-]
[δη, τό τ̣]ε κ[τ]η̣τι[κὸν κ]αὶ τὸ φ[υ-]
λ[ακτικὸν κ]αὶ [τὸ κοσ]μ̣ητικ[ὸν]
καὶ [τὸ χρηστικὸν   ̣  ̣  ̣]Ι παρ' ἐ  ̣  ̣
35πολλ  ̣  ̣ΝΟΟΥ  ̣  ̣  ̣  ̣ΚΑΤΑΔ  ̣  ̣  ̣
ΟΤΑΠ  ̣  ̣  ̣ΤΑΤΕ  ̣  ̣  ̣  ̣ολα[ζε]ιν
αυτον̣   ̣  ̣  ̣ΘΩΣ  ̣  ̣  ̣ εχοντος
  ̣  ̣  ̣  ̣ς  ̣μ̣εν οὐδὲ κατὰ τὴν
τέχ[ν]ην, το̣[ῦ γε] κοσμητικοῦ πα-
40ρὰ τὸ [κ]τητικὸν καὶ τὸ φυλακτ[ι-]
κὸν ο̣[ὐ]κ ὄντος, εἴ γε τὸ τάτ-
τειν ὡς δεῖ καὶ ἔνθα δεῖ τοῦ-
το λα̣[μ]βάνεται, καθάπερ ἔ-
οικεν  ̣ [ἔ]στω δ’, εἰ θέλει, κ[αὶ ἡ τέρ-]
45ψιν ἐ[πι]φέρουσα [τῆι ὠφελίαι]
column 11
[δ]ιακόσμησις ὑπὸ τὸν οἰκο[ν̣ο-]
μικόν, ἣν ἀντιδιαιρεῖν ἠξίου
τοῖς ἀναγκαιοτάτοις. Φιλοχρη-
μάτου δὲ τὸ παραινεῖν τῶν
5ὑπαρχόντων πλείω τὰ κάρ-
πιμ̣[α] τῶν ἀκάρπων, εἴ γε τὰ
προσοδικὰ καὶ ἀπρόσοδα ταῦ-
τ' ἔλεγεν· εἰ γὰρ τὰ χρήσιμα
[καὶ] ἄ̣χρηστα, κοινῶς πάντ' ἔ-
10δει χρήσιμα κελεύειν καὶ μη-
δὲν ἄχρηστον. Τὸ μέντοι
τὰς ἐργασίας οὕτω νενεμῆ-
σθαι προσ̣ήκειν, ὅπως μὴ ἅ-
μα [κ]ινδυνεύη(*) πᾶσιν, ἰδιώ-
15τηι [μ]ὲ̣ν παραινούμενον λό-
γον ἔχει, φιλόσοφος δ' οὔτ' ἐρ-
γάζεται, κυρίως εἰπεῖν, οὐ /τ’, ἂν
ἐρ[γά]σηταί ποτε, πᾶσι [φ̣]αίνε-
τα[ι κιν]δυνεύειν, ὥστε πα-
20ρα[κ̣ελε]ύσεως τοῦ μὴ ποεῖν
[δ]εῖσθ̣[α]ι· τῆ[ς] δὲ φυλακῆς, ἥν
[γ]ε Ἀτ[τι]κή[ν] φησιν εἶναι, 'πω-
λοῦντας ὠνεῖσθαι,' δυσχε-
ρ[ής, τ]άχα δὲ καὶ ἀλυσιτελής·
25καὶ [τ]ῆς Περσικῆς τὸ πάντ' αὐ-
[τὸν] ἐ̣φορᾶν· γνωστὸν δὲ
[πᾶ]σιν τὸ δεῖν ἐπιβλέπειν ἀεὶ
[μὲν ἐ]ν̣ οἰκονομίαι μικρᾶι,
[πολλά̣]κις δ' ἐν ἐπιτροπευ-
30[ομένηι  ̣] ταλαίπωρον δὲ καὶ
ἀνοί[κε]ιον φιλοσόφου τὸ
πρότ̣[ερ]ο̣ν τῶν οἰκετῶν ἐ-
γε[ίρεσθ]α̣ι καὶ καθεύδειν ὕστε-
ρο[ν̣· φα]νερὸν δὲ καὶ το[ῖ]ς τυ-
35χοῦσ[ιν τὸ μ]ηδέποθ' ὅλην
οἰκία[ν] ἀφ̣[ύλα̣]κτον εἶναι, πά-
νυ δ' ἐ̣[πί]πονον τὸ δ[ιαν]ίστα-
σθαι νύκτω̣ρ εἰωθέναι· ζ[η-]
τῶ δ' ε[ἰ] καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ
40φιλοσοφ[ί]α[ν] ἐν ταῖς μικραῖς
συμφέρει νυξίν. Εἰ δὲ καὶ π[ερὶ]
[τοῦ] φ̣ρουροῦ τὸν φιλόσοφον
[δ]εῖ παραγγέλλειν προστι-
[θ]έ̣ντ[α τ]ὸ 'σωτηρίας ἕνεκα
45[τῶ]ν̣ [εἰσ]φερομένων καὶ ἐκ-
[φερομέ]νων' καὶ τὸ 'τοῦτον
[ἄχρηστ]ον εἶναι τῶν ἄλλω̣[ν]'
column 12
'[ἔρ]γων,' καὶ τοῦτο θεματ[ίζω-]
με[ν]. Τὰ μὲν οὖν πρὸς τούτους
ἱκανῶς ἐπισεσήμανται, τὰ δ' ἡ-
μῖν ἀρέσκοντα συντόμως
5ὑπο[γ̣ρα̣]πτέον. Διαλεξόμε-
θα̣ τ[ο]ίνυν οὐχ ὡς ἐν οἴκωι κα-
λῶ[ς] ἔστιν βιοῦν, ἀλλ' ὡς ἵστα-
σθαι δεῖ περὶ χρημάτων κτή-
σεώς τε καὶ φυλακῆς, περὶ [ἃ]
10τὴν οἰκονομίαν καὶ τὸν
οἰκονομικὸν ἰδίως νοεῖσθαι
συμβέβηκεν, οὐδὲν διαφε-
ρόμενοι πρὸς τοὺς ἕτερα τοῖς
ὀν[ό]μασιν ὑποτάττειν προ-
15αιρ[ο]υμένους, καὶ περὶ τῆς
φιλοσόφωι δεούσης κτήσε-
ως, [οὐ̣] τῆς ὁτ̣ωι[δή̣]ποτε. Φι-
[λοσό]φωι δ' ἐστὶ πλούτου
μέ̣[τρ]ον, ὃ παρεδώκαμεν
20[ἀκολ]ο̣[ύ]θ̣ως τοῖς καθηγε-
[μόσιν] ἐν τοῖς Περὶ π[λού]του
[λόγο]ις, ὥστε τὴν οἰκον̣[ομι-]
[κὴ]ν̣ τῆς τε τούτου κ[τή]σε-
[ως κ]αὶ τῆς τούτου φυλ[ακ]ῆς
25[ἀποδ]ίδοσθαι. Κεῖται τοί-
ν[υν ἐ]ν τῶι Περ̣ὶ̣ π̣λού̣[το]υ̣
*μ̣[ητρ]οδώρου τοιαῦτ̣α πρὸς
τ[ὸν τό]πον ἐν τῶι λόγωι τῶι
π[ρὸς τ]οὺς ἐροῦντας ἴσως
30ὅ[τι πολ̣]ὺ κουφοτάτην καὶ
ῥά[ι]σ̣[τη]ν̣ οἱ Κυνικοὶ διαγω-
γὴν [ἥιρην]ται πᾶν αὑτῶν πε-
ριε[ιρηκό]τ̣ες εἰς τὸ δυνατόν,
ὃ μ[ή γ' εὐ]τ̣ελῆ παρέχει βίον
35εἰρη[ν̣αίως τ]ε καὶ μάλιστ' ἀ-
θορύβ[ω̣]ς̣ [καὶ μετὰ τῆ]ς ἐλα-
χίστη[ς] φρο̣[ντίδος κ]αὶ πρα-
γματε[ί]α̣ς̣ [δια]νυ[ό]μενον· ὅ̣-
πε[ρ̣] ἔχ[ει]ν̣ τὸν α[ὐ]τὸ μόνον
40[τὸ κ]αθ' ἡ[μέραν π]ο̣ριζόμε-
[νον  ̣] τοῦτο γὰρ [εἶ]ναι καὶ πρὸς
[φιλό]σοφο̣ν, τὸ δὲ πλέον τού-
[του π]ᾶν ἤδη κενόν̣· [γ]έγρα-
[φεν οὖν], ὡς τοῦτο μ[ὲ]ν ἀρέ-
45[σκει λέγ]ειν, ὅτι βίος οὗτος
[ἄρισ]το[ς], ὧι ἡ πλε[ίστ]η συν[παρέ]
column 13
[πεθ' ἡσυχί]α καὶ εἰρήνη καὶ [ἐλα-]
χίστη παρενοχλοῦσα φρον-
τίς· οὐ μὴν οὕτω γε φαίνεται
τοῦτο γίνεσθαι τὸ τέλος, ἂν
5πάντα φύγωμεν, ὧν ὑπαρ-
χ[όν̣]των κἂν πράγματά πο-
τε σχώημεν κἂν ἀγωνιάσαι-
μεν. Πολλὰ γὰρ τῶν πραγμά-
των ἐνποεῖ μέν τινας λύπας
10ὑπ̣άρχοντα, πλείω δ' ὀχλεῖ
μὴ παρόντα. Τὸ δ' οὖν ὑγιαί-
νειν τῶι σώματι φροντίδα
μὲν ἔχει τινὰ καὶ πόνον, ἀ-
πλάτωι μέντοι μᾶλλον, ὅταν
15ἀ[π̣ῆι], χειμάζει{ν}. Πα[ρα]πλησί-
ως δ̣ὲ κα[ὶ] ὁ βέβαιος φίλο̣[ς] ἐν-
ποιῶν [τ]ινας ὑπ[άρχων π]ου λ[ύ-]
π[ας] π̣λείω μὴ ὑπάρ̣χω̣ν ἐνο-
χλ[ε]ῖ. Τοιοῦτος [γ]ὰ[ρ̣] δῆλ[ο]ν
20ὡς̣ [ὁ σ]που[δ]αῖος, οἷο[ς π]ολλὰ
τῶι συμφ[έ]ρο̣ντι κα[ὶ ἀ]συμ-
φόρωι δ[ιορ]ίζων [ἑλέσθαι] μᾶλ-
λο[ν̣] ἑτέ̣ρ[ω]ν ἕτε[ρα, καὶ μ̣]ὴ
τοῦ̣τ̣ο ποιῶν οὐ δε[ξι]ῶ̣[ς], ο̣ὐ-
25χ ὅτ[ι] καλῶς ζῆν δύνασθαι,
καὶ [π]ρ̣οσδεῖσθαί τε πολλῶν,
ἃ μ[ὴ κ]εκτημένος [βι]ώσεται
[ἐμπα]θεστέρως, [κα]ὶ στ[ερ̣ό̣-]
μ[ενο]ς ἐνίων ὀχλεῖ[σ]θ[αι]. [Π]άν-
30τα [μὲ]ν̣ οὖν οὐ φευ[κ]τέον, ὧν
ὑπα[ρχό]ντων καὶ πρ[άγ]ματα
ἔχει[ν] ἔστιν καὶ φροντίδ[α]ς
καὶ [ἀγ]ωνίας οἱασδήποτε, ὡς
π̣ροείπαμεν· τινὰ δὲ
35δεκ̣[τέον], ὧν κ̣αὶ τὸν πλοῦ-
τον, τ[ὸ] βάρος ἔχοντα μ̣ε[ῖ-]
ον ὅτα̣ν π̣α̣ρῆι, μᾶλλον π[ρ]ὸς
ὅλον [βί]ον ἀλλὰ μὴ πρός τ[ι]να
καιρό[ν]· τὸ δ' αὐτῶ[ι χρ]ῆσθα[ι] κα-
40νόνι τῶι [π]όνους [ἔχειν] οὐκ ἀ-
σφαλές· κα[ὶ] γὰρ τῶ(*) [ποριζομέ-]
νω(*) τὸ καθ' ἡμέραν [εἰσὶ πόνοι],
κ̣αί ποτε [ὀ]χλήσει[ς τι]νὰς
ὁ δαψι[λε]ύ̣ων ἔχει· [παραπλη-]
45σίως [δὲ] καὶ τῶι τὰ β[ρ]αχέα
[κ]εκτη̣μ̣ένωι δίκα̣[ιον μηδὲ]
column 14
ταῦτ' ἀποδοκιμάσαι δι[ὰ τὴν]
τοιαύτην συντυ[χί]αν, τὸ δ' ὡς
ἐπὶ τὸ πολὺ συνεργοῦν πρὸς
τὴν ἀκροτάτην δι[α]γωγὴν
5τοῦτο σκεπτέον. Οὐ φαίνε-
ται δ' ὁ πλοῦτος ἐπιφέρειν ἀ-
λυσιτελεῖς δυσχερείας παρ' αὑ-
τὸν ἀλλὰ παρὰ τὴ[ν] τῶν χρω-
μένων κακίαν. Ἡ γὰρ ἐπιμέ-
10λεια καὶ τήρησις, ὅση πρέπει
τῶι κατὰ τρόπον αὐτοῦ προ-
εστῶτι, παρέχει μέν τιν' ἐνί-
οτ' ὄχλησιν, οὐ μὴν πλείω
γε τοῦ κατὰ τὸν ἐφήμερον
15[π̣ο]ρισμόν, ἂν δὲ καὶ πλείω,
τῶν̣ ἄλ̣[λ]ων ὧν ἀπαλλάτ-
τει δυσχερῶν [ο]ὐ πλείον’, ἂν
μ[ὴ] δείξη(*) τις ὡς οὐκ ἀποδί-
[δω]σιν ὁ φυσικὸς πλοῦτος
20[π̣ο]λλῶ[ι] μείζους τὰς ἐπικαρ-
π̣ίας ἢ τοὺς πόνους τῆς ἀπ̣' [ὀ-]
λίγων ζωῆς, ὃ πολλοῦ δεή̣-
σε[ι παρ]ιστάνε[ιν]. [Τ]ῶι γὰρ μὴ
λ̣υ[πε]ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣ τ[ῶ̣ι] παρ̣απολλυμέ-
25ν[ωι] μηδὲ διὰ τὴν ἄκρατον
σ[που]δὴν περὶ τ̣ὸ πλέον καὶ
το[ὔλαττ]ον ὑφ' αὑ[τ]οῦ ζητρ̣ί-
[οις τισὶ]ν ἐ[γ̣κ]εῖσθαι, τούτω[ι]
[γ’] ὀ̣[ρ]θ̣ῶ̣ς οἰκο[νο]μεῖσθαι νο-
30μίζω τὸν πλοῦ[τ]ο̣ν· ὁ̣ [γ]ὰρ κατὰ
τὴ[ν κτῆ]σ[ι]ν π[όν]ος [κἀν̣] τῶι
προ[σφορ]ὰν ἕλκειν ἑαυ[τῶ(*)] γί-
νε̣τ̣[αι] κ̣ἀν τῶι περὶ τῶν ἐλατ-
τ[ωμάτ]ων ἀγωνιᾶν ὡς εὐ-
35θέ[ως εἰ]ς ἀλγηδόν[α κ]α[τ]α-
στησόν̣τ̣ων ἢ παροῦσαν ἢ
προσδ̣οκωμένην. Ἂν δέ τις
περι[έ]λη[ι] ἑ̣αυτοῦ τὰς τοι[α]ύ-
τας [δ]υ̣σχερείας καὶ μὴ [σ]ω-
40ρεύειν ἐπ̣ιβάλ[η]ται καὶ πο-
εῖν τὴν οὐσίαν ὅτι μεγίστην,
μηδ' ἣν ὁ πλο[ῦ]τ̣ος ἐξουσί-
αν παρέχει τα[ύ]την παρασκευ-
άζη[τ]αι τῶι δ̣[υ]σ̣χ̣ερ̣ῶ̣ς αὐ-
45τὸς [τ]ὰ χρήματα φυλάτ[τειν ἢ συν-]
άγ̣ε[ιν] λ̣ιπαρῶ̣ς, ἀπα̣ρ̣ά[λλα]
column 15
κτος γίνοιτ' ἂν διὰ [ταῦτα]
ἑτοιμότης τῆς κτήσεως τῆι
καὶ δἰ αὐτοῦ κοινωνούσηι· δι-
οικεῖν γὰρ οὕτω ταῦτα τῶι κε-
5κτῆσθαι καὶ κτᾶσθαι τὸν σο-
φ̣ὸν φίλους ἀκόλουθον· προσ-
έτι δὲ μὴ διακέηται τὸν τρό-
πον τοῦτον, ὡς ἐὰν ἀναλω-
θῆ(*) ταῦτ’, ἄλλων οὐχ εὑρεθη-
10σομένων, πολλή τις γίνε-
ται ῥαιστώνη περὶ τὴν οἰκο-
νομίαν, ἄλλως τε καὶ τοῖς
<δεδιόσι> κοινώνημα λόγων δεόμε-
[νο]ν πολλῶν ἀγώνων· ἂν δέ
15που καὶ περιπέσωσι τοι-
ούτωι δυνάμενοι μηδὲ
[ἕν̣]α φιλονεικεῖν πλὴν θορύ-
[β]ο̣υ κερδαίνοντας, ἐλαττοῦ-
ται τὰ λυσιτελῆ πρὸς τὸ τέ-
20λο̣ς, οὗ χάριν καὶ πλ[ε]ονε[κ]τεῖν
βουλόμενοι· λέγειν γὰρ [ἔξ-]
[εστι]ν̣ ὡς ὁ τοιοῦτος ἔχ̣[ει]
[ῥᾶιον κτ]ῆσιν ἐφήμερον οὕτως
ἀ̣νειμένος ὢν περὶ τὰ ῥηθέν-
25[τα] τοῦ μηδὲν ἐφόδιον ἔχον-
τ[ο]ς̣· οὐ γὰρ ἧτ[τ]ον ὁρῶμεν τὰς
[τῶ]ν τοιούτων οὐσ[ί]ας σω(*)ζο-
[μέ]νας ἢ τὰς τῶν [ἐ̣ν]τό[νων],
ε[ἰ] δ̣ὲ μή γ’, οὐχ οὕτ[ω τα]χ̣έως
30φ[θειρο]μένας οὐδ̣' [ἴσ]ω̣ς ἀκρο-
σφ̣[α̣λ̣]εῖς οὔσας. Ἐνδεθήσε-
τ[αι μ̣]ὲν οὖν οὐδέποθ' οὕτως
[ὑπὸ π]λούτου σοφὸ̣ς ἀνήρ, ὥσ-
[θ' ἕνεκ]α τοῦ δι[α]σώ(*)ζειν αὐ-
35τὸν̣ μ̣εγάλους ὑπομένειν
πό[ν̣]ους καὶ πρὸς οὐδὲν πλῆ-
θος̣ ἀλλακτούς· τοῦτο γὰρ
δε[ῖ] κ̣αὶ ποεῖν τὴν χρείαν ἄ-
λυπον καὶ τὸ διὰ ταύτης τέρ-
40πον ἀκέραιον τὸ μὴ προσεῖ-
ναι τῆι πλούτου κτήσει τοῖς
σοφοῖς φροντίδα βαρεῖαν,
πῶς δυνήσεται σώ(*)ζεσθαι,
μη[δ’] ὅταν οἱ σφαλερώ[τ]ατοι
45κ[αιρ]οὶ καθεστήκωσι[ν· οὔ-]
τε [γ]ὰρ ἀσχαλᾶι σώφρων ἀ
column 16
νὴρ καὶ πρὸς τὸ μέλλ̣[ον εὐ]θ[α]ρ-
ρὴς τῆι ταπεινῆι καὶ πενιχρᾶι
διαίτηι, τὸ φυσικὸν εἰδὼς καὶ ὑ-
πὸ ταύτης διοικούμενον, ῥέπει
5δὲ τῆι βουλήσει μᾶλλον ἐπὶ
τὴν ἀφθονωτέραν, οὔτε κ[α-]
κὸς εὑρέσθαι τὰ πρὸς αὑτὸν
ἱκανά, ὧι καὶ βίος μέτριός τε
καὶ κοινὸς καὶ λόγος ὑγιὴς καὶ
10ἀληθινός, εἰ καὶ μὴ ῥαιδίως
τὸν τυχόντα προσαγόμε-
νος. Τίνος ἂν οὖν ἕνεκα τη-
λικαῦτ' ἔχ̣ω̣ν ἐφόδια πρὸς τὸ
ζῆν καλῶς ἐν πολλῆι ῥαισ[τώ-]
15νηι, κἂν πλοῦτον ἀποβάληι,
πέραι τοῦ μετρίου κακοπα-
θήσει σωτηρίας ἕνεκ[α χ]ρ[η-]
μάτων; οὐ μὴν ἀλλ' οὐδ' [ἀ-]
κροσφα[λ]ῶς αὐτῶι διακείσ[ε-]
20ται τὰ ὑπάρχονθ' ο[ἵ]ωι π[ρο]είπα-
μεν ὄντι· καὶ γὰρ οὐδὲ [κ]α-
κὸν οἰκονόμον ἐρεῖ τις εἶ-
ναι κατὰ τὴν χρείαν αὐτὸν οὐ-
δέ τ[οι τ]ὴν̣ [δι]οίκησίν τε καὶ
25φυλακή[ν· ἀβ]έλτερον γάρ ἐ[στι]
τὸ μὴ̣ [σώ(*)ζειν], ἐφ' ὅσον μήτε
πόνος π̣αρὰ τὸ προσῆκον
γ̣ίνεται μήτε τῶν δεόντ[ων]
[ἀ]ναλωθῆναί τι παραλεί-
30[πε]ται, φυσικῶν ἡμῖν ἐνόν-
[τ]ω̣ν πρὸς τὰ πλείον' ἐπιθ[υ-]
μιῶν, οὐ[δὲ] ῥα̣ιδίω̣[ς ο]ἶκον ο[ἰ-]
[κον]ομῶ̣[ν] μετ' α[ὐ̣]τοῦ τοῦ
[λόγ]ο̣[υ κ̣]α̣ὶ {αὐτοῦ} {[τ]οῦ} {λόγου}
35{κ[α̣ὶ̣]} [κ̣οι]ν[ῆ]ς ἐμπειρίας τῆς
ἱκανῆς π[ρὸς τὴν οἰ]κονομί-
αν τ[ῶ]ν ὑπαρχόν[τ]ω̣ν καὶ μὴ
πρ̣ὸς ὑπέρμε̣τρο[ν] χρηματι-
σμὸν ὑστερήσει· ῥάιδιον γὰρ
40ἰδεῖν παντὶ τὰ κατ[ὰ τ]οῦτο
χρήσιμα καὶ ἐν μέσωι κείμε-
να μὴ σωρευταῖς ἀνθρώ[ποις],
ἀ[λ]λ' αὐτὴν τὴν ὑπάρχουσ[αν]
[κτῆσ]ιν οἰκονομοῦσιν, τὸ [δὲ]
45[π]λ̣εῖον, ἂ[ν ἀ]βλ[α]βῶς κ̣αὶ [εὐ-]
πόρως γίνηται, δεκτ̣έ̣[ον, τὸ]
column 17
δὲ κακοπαθ[ε]ῖν [κα̣τ' α]ὐτὸ τοῦ-
το μή προειρημένο̣ι̣ς. Τεχνί-
της μὲν οὖν ἅμα καὶ ἐργάτης
[κ]τήσεως πολλῆς καὶ ταχέ-
5ως συναγομένης οὐκ ἴσως
ῥητέος ὁ σοφός· ἔστι γὰρ δή
τις ἐμπ̣ειρία καὶ δύναμις καὶ
περὶ χρηματισμόν, ἧς οὐ κοι-
νωνήσει σπουδαῖος ἀ[ν]ήρ,
10οὐδὲ τοὺς καιροὺς παρατη-
ρήσει, μεθ' ὧν κἂν ἡ τοιαύ-
τη δύναμις χρησίμη γί-
νοιτο· φιλοχρημάτου γὰρ ἅ-
παντα τοιαῦτα. Οὐ μὴν ἀλλὰ
15φαίνεταί γε καθάπερ [καὶ] ἐ-
π' ἄλλων πλειόνων, ἐν οἷς ἀ-
γαθῶν ὄντων δημιουργῶν
τό γε [πρ]ὸς τὴν χρείαν̣ [ἀρ-]
κοῦν ἕκαστος ἡμῶν, [ὡς] εἰ-
20πεῖν, οὐ κακῶς <ἂν> ἐπιτελώηι·
οἷον ὁρῶμεν καὶ [πε̣ρ]ὶ τὴν
τοῦ σίτου κατεργασίαν ἢ τὴν
τῶν ὄψων σκε[υ]ασίαν· πᾶς
γάρ τις ἱκανὸς α[ὑ]τῶι τὰ τοι-
25αῦτα ποιεῖν μέχρι τῆς̣ [ἀ]ρ-
κούσης χρεία[ς], οὔσης̣ [περ̣]ὶ
αὐτὰ καὶ ἐνπειρίας ἐν̣[τέ]χνου.
Καὶ ἐπὶ κ̣τήσεως οὖν [καὶ φυ-]
λα[κ̣]ῆς [τ]ῶν χρημάτ[ω̣ν φαί-]
30νεταί τ[ι τ]οιοῦτον εἶναι. κ[ἂν̣]
γὰρ μὴ ὦ[μ]εν τεχνῖται, [κα-]
θάπερ τινές, συναγωγῆ[ς κ]αὶ
τηρήσεως καὶ φροντιστα[ὶ σ]ύν-
τονοι καὶ ἐνδελεχεῖς, [ἀ̣λλ̣ ὰ̣]
35μέχρι γε τοῦ τὰ πρὸς τὴν [χρ]εί-
αν ἐξευρίσκειν καὶ ταύτ̣[ηι]
μὴ διαπίπτειν εἰκῆ(*) καὶ τ[ελέ-]
ως ἐοίκασι πολλοί τινες ο̣[ὐ-]
κ ὄντες κακοί, ὧν καὶ τὸν σ[πο]υ-
40δα[ῖ]ον ἄνδρα [ῥητ]έον· τί γάρ·
κἂν αὐτὸν ἀπ[οφῶ]σ̣ι τοιοῦ-
τον ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐ κατά
γε τὸ διατ[α]κτικ[ὸ]ν καὶ παρα-
μετρητι[κ]ὸν τῶι φ[υσ]ικῶι
45τέλει τοῦ δέον[τ]ο̣ς̣ ἥ̣[ττ̣ω̣] ε̣ἶ-
ναι· κἂν̣ ὧδ' εἰπῶσ[ι π]ορισθῆ-
ναι καὶ μηθὲν ἔξ̣ω τοῦ χρη
column 18
σίμου πεσε[ῖσθαι, τ]ὸ̣ πᾶν διαφέ-
ρειν τῶν ἄλλων ῥητέον· ἔτι
δὲ κατὰ τὸ παραστατικὸν
ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ πρὸς τὰ
5ὀλία θάρσους διὰ τῶν τοῦ σο-
φοῦ λόγων εἰς τὸ παντὸς με-
ταδότας γίνεσθαι. Μὴ δὴ
λέγωμεν ὡς, εἰ περιαιρήσο-
μεν τὸ βάρος αὐτοῦ κατὰ τὴν
10κτῆσιν, ἀφελούμεθα καὶ τὸ
πλουτεῖν· ἔστι γὰρ μὴ προσ-
όντος ἐκείνου τοῦτο κατα-
λείπειν· οὐδὲ γὰρ τοῖς συντο-
νωτάτοις παρὰ τὴν περὶ τὸ
15πρᾶγμα ταλαιπωρί[α]ν̣ σώ(*)ζε-
ται μόνως, ἀλλ' αὕτη μὲν τὰ
πολλὰ συνπαρ[έ]πετ' αὐτοῖς,
ἡ δὲ σωτηρία δύν[ατ]αι γίνε-
σθαι καὶ χωρὶς τῶν̣ [μ]αταίων
20πόνων.※ Οὔπ̣ω γάρ εἰ περιείρη-
κέ τις ἑαυτο[ῦ τό] τε πρὸς μη-
δὲν ἄλογον κακοπαθεῖν
ἐν ταῖς ἐπιμελείαις καὶ τὴν
δυσχερῆ φροντίδα περ[ὶ τ]ῶν
25ὑπαρχόντ[ω]ν, ο[ὐ κα]τ̣αλέλοι-
πεν τοσοῦ[τ]ον ἑαυτῶι τὸ δι-
αφέρον ἐν τῶι σώ(*)ζεσθαι τὴν
κτῆσιν ἢ μὴ σώ(*)ζε̣[σθα]ι, ὃ γε-
νήσεθ' ἱκανὸν πρ[ὸς τ]ὴν σω-
30τηρίαν το[ῦ] πλούτου̣ [καὶ φυ]λα-
κήν.※ Οἷον μὲγ γὰρ τὸ[ν] ἀγα-
θὸν ἐργάτην καὶ φύ[λα]κα κτή-
σεως οἱ πολλ[οὶ] λέγο̣[υσ]ιν, οὐ-
δὲ τὸ φιλάνθρωπ[ον <ἀποδέχονται> κ]αὶ με-
35ταδοτικὸν πρὸς τῶι τα̣ῦτ' ἀ-
γνοεῖν ὧν οὔκ εἰσιν ἀρ̣[ι̣]θ̣[μοί]
τινες  ̣ οὐ γὰρ ῥάιδιον τ[ὸ]ν τοι-
οῦτον ἐξ ὀλίγων πο[λλ]ὰ
ποιεῖν οὐδὲ ποήσαντ[α σώ(*)ζ]ειν.
40Μετρήσει μὲν οὖν ἴσω[ς τὸ]
συμφέρον καὶ κτήσει καὶ
φυλακῆι πολὺ βέλτισθ' οὗτος,
ὥστε μὴ πλείω [π]ονεῖν δι-
ὰ τὰ χρήματ' ἤπερ εὐπαθεῖν·
45οὔτε γὰρ ὁ πόνος ὁ καθ' ὁποι-
ανοῦν κτῆσιν [ἄ]δηλος αὐτῶ[ι]
δῆλον ὡς οὔθ' ἡ τέρψις ἡ δι
column 19
ὰ τ[ὴν κτῆσι]ν, οὔτ' ἀμείνων ἄλ-
λος τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν πρὸς
ἄλληλα θεωρῆσαι καὶ μνημο-
νεύειν. Κτᾶσθαι μέντοι γ' οὐ
5δυνήσεται πλεῖστα καὶ τάχι-
στα καὶ διαθεωρεῖν, ὅθεν ἂν
μάλιστα τὸ πλεῖον αὔξοι[το],
μηδὲν ἀπομετ[ρ̣ῶ]ν πρὸς τὸ
τέλος ἀλλὰ πρὸς τὸ πλέον
10καὶ τοὔλαττον, καὶ τὰ προϋ-
πάρχοντ' ἀεὶ φυλάττειν ἐν-
τόνως· πολὺς γὰρ ὁ πόνος
ἤδη περὶ τοῦτο καὶ μετὰ φρον-
τίδος σκληρᾶς γιγνόμενος
15καὶ πᾶν τιθε[ίση]ς ἐν πενίαι
τὸ δυσχερές, ἐναργῶς τῆς
φύσεω̣[ς δει]κνυούσης, ἄν τις
αὐτῆ[ι] προ[σ]έχ[ηι], διότι καὶ τοῖς
ὀλίοις εὐκόλ̣[ω]ς χρήσεθ’, [ὁ] δὲ
20πλοῦτος μέτ[ρ]ον τι φροντί-
δος κα̣[ὶ π]ό̣νου πρὸς τὴν δἰ
αὐτὸν ἐ[π]ικουρίαν ἀλλα[κ]τὸν
ποιεῖ.※ Ἄλλον μὲν οὖν ἐνίο-
[τ]ε το[ι]οῦτον ὑπάρχειν ὥσ-
25περ [ὑ]πηρέτη[ν] οὐκ ἄχαρι κα-
θάπερ καὶ τὸ[ν̣] ἄκρον περὶ
τὴν τοῦ σίτου κατεργασί-
αν, αὐτὸν δ' ἐ̣ρ̣[γά]την τῶν το[ι-]
ούτων οὐκ [ἐπιτ]ήδειον εἶ-
30ναι· οὐ [γ]ὰρ ἔτι λ[υ]σιτελεῖ πρὸς
τὴν κακοπαθίαν ἀναμετρου-
μένη [κ]τῆσις τ[ο]ιαύτη. Τοιοῦ-
τον οὖν ὄντα τὸν σοφὸν πε-
ρὶ τὴν ἐπιμέλ̣[εια]ν καὶ τὴν
35φυλακὴν τῶν χρημ̣άτων
οὐκ ἐνοχλήσει π[λοῦ]τος ὑ-
πάρχων, οὐδ' ἐφ' ὅσον ἂν ἐνο-
χλῆ(*), ἐπὶ πλέον τοῦτο ποή-
σει ἢ τὰς χάριτας [ἀ]ποδώσει,
40κατά τ[ε τ]ὴν κτῆσιν ὡσαύ-
τως τὸ συμφέρον ἀκολου-
θήσει τ[ῶ]ι σοφῶι, χρη-
ματισ[τή]ν τε ἀγαθὸν αὐ[τὸν]
οὐθὲν μὲν ἴσως δ[ιο]ίσει π[ρο]σ-
45ειπεῖν, ἐπειδὴ κατὰ τὸ συμ-
φέρ[ον] μάλιστ[α] καὶ κτᾶται
καὶ χρῆται καὶ ἐπιμέ[λεται]
column 20
[πλούτο̣]υ. Οὐ μὴν [ἀπο-]
βιαστέον γε τοῦτ' ἐστιν δ[ιὰ]
τῶν κατὰ τὰς ἑρμηνείας συ̣[ν-]
[ηθ]ειῶν καὶ ταῦτα μηθὲν ἐν-
5δεικνυμένους περὶ τῆς τοῦ
σ̣ο̣φοῦ [κ]τήσεώς τε καὶ χρή-
σ̣ε̣ως, ὥσπερ οἱ σοφισταὶ ποι-
οῦσιν, ἀλλ' ἀνάγοντας ἐπὶ τὴν
ὑπάρχουσαν ἡμῖν πρόληψι[ν]
10περὶ ἀγαθοῦ χρηματ̣[ιστ]οῦ,
σκεπτέον τε ἐν τίνι τὸ προ-
ειλημμένον καὶ τῶι πῶς χρη-
ματιζομένωι, καὶ [ὧ̣ι̣] ἂν ἐκεῖ-
ν' ἐπιμαρτυρῆται, κατηγορη-
15τέον τ[ού]τ̣ου χρηματιστὴν
ἀγαθόν· διόπερ εἰ μὲν βου-
λό̣μεθα λέγειν ἐν προλήψει
τοῦτον ἀγαθὸν χρηματιστὴ[ν]
τ̣ὸν κα[τὰ] τὸ συμφέρον κτώ-
20μενον [κα]ὶ ἐπιμελόμενον
π[λο]ύτου, τὸν σοφὸν μάλιστα
το[ι]οῦτον εἶναι ῥητέον· εἰ [δὲ]
μᾶλλον ἐπὶ τὸν δυνατῶς
καὶ ἐντέχνως πολλὰ πορι-
25[ζ]ό[μ̣εν]ον καὶ μήτε αἰσχρῶς
ἐννόμ̣[ω]ς τε φέρομεν ἐν
π̣ρολήψει τὸν ἀγαθὸν χρη-
ματιστήν, κἂν ὅτι μάλιστα
πλεῖ[ον κα]κ̣οπαθῆ(*) κτώμε-
30νος [οὕτω]ς ἤπερ ἥδηται, μᾶλ-
[λο]ν ἄλλο̣[υ]ς̣ τῶν σοφῶν φατέ-
ον. Οὐθὲ[ν γ]ὰρ ἀφαιρουμένη
τοῦ σοφ[οῦ] ἡ τοιαύτη κατη-
[γο]ρία  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ειαν μόνον μη-
35  ̣  ̣νθ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ας ἡ γιγνο[μ]έ-
νη κατὰ τὸ̣ [σ]υμφέρον κτή-
σ[ε]ι τε καὶ ο[ἰκ]ονομίαι πλο[ύ-]
του. Τῶι γ[ὰ]ρ μὴ ὁρᾶν περὶ
τοῦ ὅ̣πως [π]ρ[οεσ]τῶτας χρη-
40μάτων ἀκ[ο]λο̣[υ]θεῖ τὸ συμ-
[φέρ]ον ζηλοῦ[μ]εν τοὺς πολ-
λὰ καὶ ταχέως κτωμένους
ἡ[γ]ούμενοι τούτοις ὑπάρ-
χ[ει]ν [τὸν] λυσιτελῆ τῶι βίωι
45χρημ[ατ]ισμόν. Οἱ δὲ φιλοσο-
φε[ῖν] φάσ[κο]ντες, ἐξὸν λέγειν
ἡμῖν παρ' ἃς αἰτίας ὁ σοφὸς ἐ-
π' ὠ[φελίαι] μάλιστα κ[α]ὶ κτή
column 21
σεται καὶ κυριε[ύσει χρ]η̣μάτων
καὶ ὅλως ἐμφαίνειν ἡ ποία
βελτίστη διοίκησις, τοῦτο
μὲν οὐ ποιοῦσιν, μόνον δὲ
5ἐφαρμόσαι ζητοῦσιν ἐπὶ τὸν
σοφὸν τὴν τοιαύτην κατη-
γορίαν καὶ ταῦτ' οὐκ ἐπὶ πρό-
ληψιν ἀνάγ̣οντες, ἣν ἔχο-
μεν ὑπὲρ ἀγαθοῦ χρηματι-
10στοῦ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς τῶν
λέξεων ὁμιλίας ἀποβιαζό-
μενοι.※ Τὸ παράπαν γὰρ οὔτ' ἐν
τοῖς ἄλλοις ἐοίκασιν ἐθέλειν
[κα]τὰ τὸ προει[ρ]ημένον αἰεὶ
15τοὺς λόγους ὑπὲρ τῶν̣ ἀ-
γνοουμένων ποεῖσθαι οὔ-
τ' ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ν[ῦν] ἐνεστῶ-
[τ]ος, ἀλλὰ δεινο[ί] εἰ[σι]ν ὑπὸ
[τ]ῶν κατὰ τὰς λέξεις συ[ν]η̣-
20θε[ι]ῶν [ἑ]λκυσθῆναι πρὸς [τὰς]
περὶ τῶν πραγμάτων ἀπο-
φάσεις, κἄπειτα δ[ιδ]άσκ̣ειν27
ὡς τούς τε πολλοὺς ἐξελέγ-
χο[ντ]ε̣ς ἔνθ' ἂν ἐναντίως
25[αὐτοῖς] κατηγο[ρ̣]ῶσιν ὑπὲρ
τῶν αὐτῶν, καὶ τῶν ἀγ[ν̣ο-]
ουμένων τι διδά[σ]κοντες,
ὅ̣[π]ερ Ἀριστοτέλης ἔπαθεν
[κα]τ̣ὰ τὸν ἐν τῶι Πε[ρ]ὶ π[λού-]
30[του] λόγον ὑπὲρ τοῦ τὸν [μ]ὲν
[ἀγα]θ̣ὸν ἄνδρα καὶ χρημ[ατι-]
σ[τὴ]ν ἀγαθὸν εἶναι, τὸν δ[ὲ]
φ[αῦλ]ον καὶ χρηματιστὴν
[φαῦ]λον, ὡς ὁ Μητρόδωρος [ἀ-]
35πέ[δ]ειξεν. Ἐκ δὴ τούτων
ἔσ[τιν] διαλαμβά[ν]ειν προα̣[ι-]
ρο[υ̣μ]ένοις καὶ τὸ πόσης κτ[ή-]
σεω[ς] ἐπιμελητέον, καὶ τίνα̣
καὶ [π]οίαν οἰκονομίαν ἐν
40τῶι λόγωι λαμβάνομεν, καὶ
πῶς οἰκονόμον ἀγαθὸν ἔσ-
τιν εἰπεῖν τὸν σοφὸν καὶ πῶς
οὐκ ἔστιν, ὡσαύτως δὲ καὶ
χρ[η]ματιστήν, καὶ τίς οἰκο-
45νομ[ί]α τέχνη καὶ τ̣[ί̣ς οὐ]
τ[έχνη] δυναμέν̣η̣ δὲ [κ̣αθά-]
πε[ρ ὑπ]ὸ πολλ[ῶ]ν οὕτω καὶ ὑ-
πὸ [τοῦ] σοφο[ῦ γ]ίνεσθαι, καὶ δι
column 22
ότι σ[υμφέρουσα] καὶ λυσιτελὴ[ς]
ἡ τοι[αύτη] πρὸς ἄκραν εὐετη-
ρίαν ἐκείνη δὲ ἀλυσιτελὴς
καὶ ταλαίπωρος, καὶ πῶς δι-
5ακείμενον χρὴ ποιεῖσθαι τὰ[ς]
ἐπιμελείας. Ἔστιν δ' ἀνελέ-
σθαι τι[νὰ] καὶ πρὸς τὸ πόθεν
καὶ πῶς πορίζεσθαι δεῖ καὶ
φυλάττειν. Ἡ συνέχουσα μέν-
10τοι γ' ἀνάτασις αὐτῶι γέγο-
νεν πρὸς τὸ μακρῶι μᾶλλον
λυσιτελεῖν τὰς ποτε γινο-
μένας ὀχλήσεις καὶ φροντί-
δας καὶ πραγματείας τῆς
15ἐναντίας αἱρέ[σ]εως εἰς
διαγωγὴν τὴν ἀρίστην.
Ἡμε[ῖς] δὲ [λ]έγωμεν ἀκολου-
θοῦντες [τὸ̣] μὲν ο[ἴεσ]θαι
πορισμὸν ἄ[ρ̣ιστο̣]ν εἶναι τὸν
20δορίκτητον κα[ὶ χ̣]ρῆσιν οἵ-
αν ἐποήσατο Γ[ε]λλίας ὁ Σι-
κελιώτης καὶ Σκόπας ὁ Θετ-
ταλὸς καὶ Κίμων καὶ Νικίας
οἱ Ἀθηναῖοι δοξοκόπων ἀνθρώ-
25πων εἶναι κατὰ σοφίαν οὐδε-
τέραν, ὡς κἂν [α]ὐ̣τοὶ μαρτυ-
ρήσειεν οἱ βίοι τῶν τὰ τοιαῦ-
τα γραφόντων· ὅλως [δ]ὲ φαί-
νονται τ̣ὰ[ς ἐπι]τ̣[εύ]ξεις {ἐοι}-
30{κόσιν} εἰς τοὺς πο̣[λ]ιτικ̣οὺς ἀ-
νατιθέναι καὶ τ[οὺ]ς πρακτι-
κούς, ὥστ̣ε πολλ̣[ά]κις [ἂ̣ν̣ ἐ]πε̣-
ρωτῆσα[ι τί]να ποτὲ πε-
ρίεστιν τοῖς σ[χολά]ζουσι πε-
35ρὶ τὴν ἀλήθειαν̣ [καὶ πά̣]ντα ταῦ-
τ' ἐπικρίν[ο]υσιν· ο[ὐ γὰ]ρ ἐοίκα-
σιν οἱ αὐτοὶ κατά γ[ε το]ύτους
ἐργάται τ[ε] εἶναι τῶ̣ν καλῶν,
ὅσα πρὸς [τ]ὴν ἐκ τῶ̣ν κ[υ]ριω-
40τάτων ἀτ̣αραξία[ν σ]υντείν[ει],
καὶ θεωρ[η]ταί, ἀλλ' ἢ μ[ὴ̣] ἔ[χ̣]ειν
τὸ τέλος τοῦτ' ἐπιφέρουσαν
ἀρετ[ὴ]ν φ[ή]σουσι δῆλον ὅτ[ι]
τοὺς περὶ τὴν ἀλήθει[α]ν δει-
45νούς, ἢ μηδὲν ἀπ' αὐτῆς [ἀξι-]
όλογον [συ]ντελεῖσθαι, [ἢ πό-]
λεως ἢ δυνάμεως ἡγουμέ[ν]ω[ν]
τῶν ἐν σ[ο]φίαι περιττῶν [γενή]
column 23
[σεσθαι πεῖρα]ν̣. Γελοι[ότατον]
δὲ καὶ τὸ πορίζειν ἀφ' ἱππικ[ῆς]
καλὸν οἴεσθαι, τὸ δ' 'ἀπὸ με[ταλ-]
λ̣ικῆς, δούλων ἐρ[γ]αζομέν[ων]'
5οὐκ εὔκληρον, τὸ δ' 'ἐξ ἀμφο-
τέρων, αὐτὸν ἐνεργοῦντα'
μανικόν· ταλαίπωρον δὲ καὶ
τὸ 'γεωργο[ῦν]τ' αὐτὸν οὕτως
ὥστε αὐτουργεῖν·' τὸ δ' 'ἄλλων,
10ἔχοντα γῆν' κατὰ σπουδαῖ-
ον· ἥκιστα γὰρ ἐπιπλοκὰς ἔ-
χει πρὸς ἀν̣θ̣ρώπους, ἐξ ὧν
ἀηδίαι πολλαὶ παρακολου-
θοῦσι, καὶ διαγωγὴν ἐπιτερ-
15πῆ καὶ μετὰ φίλων ἀναχώρη-
σιν εὔσχολον καὶ παρὰ τοῖς
[σώφροσι]ν εὐσχημονεστά-
την π̣ρ̣όσοδον. Ο[ὐκ ἄ]σχ[η-]
μον [δ' ο]ὐδὲ ἀπὸ συνοικία[ς̣ τε]
20καὶ δού̣λ̣ω̣ν ἐμπειρίας ἢ καὶ
τέχνας ἐχόντων μηδαμ[ῶ̣ς]
ἀπρεπεῖς. ʼα̣λλὰ ταῦτα δεύ-
τερα καὶ τρίτα· πρῶτον δὲ
καὶ κάλλιστον ἀπὸ λόγων
25φιλο[σό]φων ἀνδράσιν δεκτι-
κοῖς μεταδιδομέν[ω̣ν̣] ἀν-
τιμεταλαμβάνειν εὐχάρι-
στο[ν ἅμ]α μετὰ σεβασμοῦ
παντ[ός], ὡς ἐγένετ' Ἐπικο̣[ύ-]
30ρωι, λο[ιπὸ]ν δὲ ἀληθ̣ινῶν καὶ
ἀφιλο[ν]ε̣[ί]κ̣ων καὶ [σ]υ̣[λ]λήβδη[ν]
εἰπεῖν̣ [ἀτ̣]αράχων, ὡς̣ τό γε δι-
ὰ σοφ[ιστι]κῶν καὶ ἀγωνιστι-
[κ]ῶν ο[ὐδέν̣] ἐστι βέλτιον τοῦ̣
35διὰ δη[μοκ]οπικῶν καὶ συκο-
φαντικ[ῶν]. Ὧν δ' ἐπιτηδευ-
τέον εἰς π̣[ρ]όσοδον καὶ τήρη-
σιν ταύτη̣ς τε καὶ τῶν προϋ-
παρχόν[τ]ων τὸ μὲν συνέ-
40[χ]ον ἡγητέον ἐν τῆι τῶν ἐ-
πιθυμιῶν εὐσταλείαι καὶ τῶν
[φ̣]όβων  ̣ οὐ[δ]ὲν γὰρ ἐκχεῖν
[κ]α[ὶ ἀ]νατρέπειν εἴ[θιστ]αι λαμ-
προτάτα[ς καὶ πλ]ουσι[ωτάτας]
45[οἰκίας ὡ̣]ς πολυτέλι[αί τε] δι-
[αίτ]ης κα[ὶ] λαγνε[ῖαι καὶ] π̣[ε]
column 24
ριβλέψε̣[ις] κα[ὶ γυν]α[ικ]ισμοὶ̣
καὶ τὰ τούτοις ὁμοιό[τ]ροπα,
καὶ πάλ[ι]ν ἐξτατ[ι]κὴ̣ φ̣ρίκη θε-
ῶν καὶ θανάτου καὶ [ἀλ]γηδό-
5νων καὶ τῶν ταῦτα παρασκε[υ-]
άζειν δοξαζομένων, ὥστε
ἂν ζῆλον ἀζήλων καὶ φόβον
ἀφόβων ἐφ' ὅ<σο>ν ἐνδέχεται
περιαιρῆ(*) τις αὑτοῦ, καὶ πορι-
10στικὸς ἔσται καὶ φυλακτικὸς
ὡς προσήκε<ι>. Καὶ ἀδικία δὲ
νομίζεται μὲν ἑκάτερον
ποιεῖν, στερίσκει δ' [ἔπ]ειτα τὸ
πλεῖστον οὐ μόνον τῶν
15κ[ερ]δανθέντων ἀλλὰ καὶ
τῶν προϋπαρχόντων, ὥσ-
τε ἂν καὶ δικαιοσύνην ἀσκῆι,
τὸ γ' ἐπὶ ταύ̣[τ]ην [ἀ]κινδύνως
καὶ ποριεῖ καὶ φ[υλ]άξει. Καὶ
20μὴν ἀφιλία δοκεῖ μὲν ἀνα-
λωμάτων κουφίζε[ιν], ἀσυν-
εργήτους δὲ ποιεῖ καὶ ὑπὸ
παντὸς καταφρονουμένους καὶ
[ὑ]π' εὐνοίας ἀπολυωρήτους,
25ἐξ ὧν οὔτε πρόσοδος ἀξι-
όλογος οὔτε τήρ[η]σις ἀσφα-
λής, ὥστε ἂν φιλίαν περιποι-
[ῆ]ται, καθ' ἑκάτε[ρον] εὐτυχή-
[σ]ει. Καὶ ἀφιλανθ̣[ρω]πία δὲ
30[κ]αὶ ἀνημερ̣ότης ζημιοῖ πολ-
[λ]ὰ̣ καὶ ἀβοη[θ]ήτου[ς] ποιεῖ, πολ-
[λ]άκις δ' ἄρδ[η]ν ἀν[αρ]πάζεσθαι
[τ]ὴν οὐσίαν̣. [Α]ἱ δ' ἐν[α]ντίαι δι-
[α]θέσεις τἀναν[τί]α [παρα]σκευ-
35[ά]ζουσιν, οἶμαι δὲ [καὶ] πᾶσαν
[ἁ]πλῶς κακίαν ἐνπο[δί]ζειν
π̣ρὸς ἐπιτερπῆ συν[αγ]ωγὴν
[κα]ὶ τῶν ὑπαρχόντ[ων̣] ἐπιμέ-
λ̣ειαν, τὰς δ' ἀντικε̣[ιμ]ένας
40ἀρετὰς συνεργεῖν ἀξ[ιο]λόγως.
Ὡς δ' ἰδιώτερον εἰπεῖν, αἱ
φίλοις καὶ τῶν ἄλλων τοῖς οὐ-
κ ἀτόποις γινόμεναι μετα-
δόσεις ἀφαιρέσεις [κ]αὶ τῆς
45ὑπάρξεω[ς] μ̣ε̣[ιώ]σεις ἐνίοις
εἶναι δο[κο]ῦ[σιν], ε̣ἰσ̣ὶ̣ν̣ δὲ
κτήσει[ς λ]υσιτελέστεραι
column 25
κα[τ̣ὰ] τὸν Ἕρμαρχον ἐπιμέλει-
αι τ[ο]ιούτων ἀνδρῶν ἤπερ
ἀγρῶν καὶ πρὸς τὴν τύχην
ἀσφαλέστατοι θησαυροί. Δεῖ
5δὲ τὸν μέλλοντα καὶ συνάξειν
τι καὶ τὸ συναχθὲν φυλάξειν
μὴ 'τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν,' κατ' Ἐ-
πίχαρμον, οὐ μόνον δαπά-
νης ἀλλὰ καὶ τοῦ προφανέν-
10τος κέρδους ἁρπαστικὸν
γινόμενον, προνοεῖν δὲ καὶ
τοῦ μέλλοντος· καὶ γὰρ νῦν
εὐέλπιδας ποιεῖ καὶ παρὸν
γινόμενον εὐφρ[αί]νει· καὶ
15μὴ μόνον τοῦτο ποιεῖν,
ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων προϊε-
σθαί τι πολλάκ[ις], ὥ[σ]περ οἱ
τὴν γῆν σπείροντες, ἐξ ὧν
πρα[γμ]άτων (περὶ γὰ[ρ ἀ]ν̣θρώ-
20πων ε[ἴ]παμεν’ πολλαπ[λάσι-]
α καρπίζεσθαι γίνεται, [φ]ειδομένοις
δ' ὀλίγον ὑπεριδεῖν οὐ γίνε-
ται· καὶ κατὰ τὰς ὑπάρξεις ἀ-
ναλίσκε[ι]ν, μὴ τῶι πολλοῦ καὶ
25ὀλίγου νομίσματ[ο̣]ς ὠνεῖ-
σθαι [κ]ανονίζοντ[α]ς· ὃ γ[ὰ]ρ
τῶιδε τίμιον τῶιδ' [εὔ]ων[ον],
καὶ ὃ [τῶ]ιδε μεμπτὸν πρί[α-]
σθαι [τῶ]ι ταχὺ συνελε̣[ῖ]ν [τὴ]ν̣
30ὕπαρξ[ι]ν, ἐὰν συνεχίζη(*), τ[ῶι-]
δε ἄ[μ̣εμ]πτον. Ἄτο[πο]ν δ̣’, [ὡ]ς
προεί[πα̣]μεν, καὶ τὸ̣ διατ[άτ-]
τεσθα̣[ι] κατὰ μῆνα καὶ κα[τά-]
γειν̣ [κ̣α]τ' ἔτος ἴσον ἑκά[στοτ]ε,
35ἀνάγ[κης γ]ινομένης ἔστι[ν]
ὅτε πο[λλ]ῶι πλέον δαπαν[ᾶν],
καὶ τὸ τ[ῶν] προσγινομένων,
ὥς γ̣' ἔνι̣[ο]ι̣ Ῥωμαίων ποιοῦ-
σιν, τὸ μ[ὲ̣]ν εἰς δαπάνην, τὸ
40δ' εἰς κα[τ]ασκευήν, τ[ὸ] δ' εἰ[ς ἀ-]
ναπλήρωσιν, τὸ δ' ε[ἰς] θησαυ-
ρισμὸν μερίζειν, ὥσ[πε]ρ οὐ-
χὶ τῶν καιρῶν ἀναγ̣[κ]αζόν-
των καὶ τῆς καλοκἀ[γ]αθίας
45ἐνίοτε μήτε κατα[σ]κευά-
[ζ]ε̣ιν μήτε θησαυρ[ίζ]ειν ἀλ-
λὰ παραμετρεῖν τ[οῖ]ς πρά-
γ[μ]ασιν καὶ ταῖς ἡδε[ί]αις ἐπι
column 26
φοραῖς.※ Χρὴ δὲ, καθάπερ πλειό-
νων προσπεσόντων χαρίζε-
σθαι ταῖς ἀβλαβέσι τῶν ὀρέ-
ξεων αὑτοῖς καὶ φίλοις, οὕτω
5συμβάσης ἁδρᾶς κοιλότητος
ἀναμάχεσθα̣ι ταῖς μὴ ἀνελευ-
θέροις συστολαῖς, καὶ μᾶλλόν
γε ταῖς εἰς αὑτοὺς ἢ ταῖς εἰς
φίλους̣, καὶ πρὸς ἐπισκέψεις
10καὶ παρεδρείας ἐνίοις καὶ
συλλογισμῶν συνθέσεις
κατατίθεσθαί τινας χρόνους
μήτε αἰσχύ[ν]εσθαι μήτε
φιλοσοφίας δοκεῖν ἀφαιρεῖν·
15τὸ γὰρ πλεονάζον αἰσχρόν
ἐστιν, ἀλλ' ἐφ' ὅσον χρήσιμον,
εὔσχημον, αἰσχρὸν δὲ πά-
λιν τὸ μηδ[ὲ] ἕ̣ν· καὶ περὶ τὰς
ἐγλογὰς τ̣[ῶ]ν̣ ἐπιτηδείων
20ἐπιτρόπων τ̣ε καὶ ὑποτετα-
γμένων καὶ κτημάτων καὶ
συναλλαγμάτων καὶ παν-
τὸς τοῦ πρὸς οἰκονομία[ν]
μὴ μονογνωμονεῖν, ἀ[λ]λ[ὰ]
25συνπαραλαμβάνειν καὶ φί-
λους τοὺς μ[ά]λιστ' εὐθέτους
καὶ τοὺς καθ' ἕκαστον ἐμ-
πείρου[ς]. [Κ]α[ὶ πε]ρ̣[ὶ] οἰκε[τῶν] κτῆ-
σίν τε καὶ χρ[ῆσ]ιν ἐπιτήδ[ει-]
30ον εἰς προσό[δο]υς καὶ τηρ[ή-]
σεις ἐκ τῆς πε̣[ρ]ὶ οἰκετῶν [δι-]
αλ[έξ]εως ἐξέ[στ]αι μετα[φέ-]
ρειν, τὸ δ' ἐντα[ῦ]θα προσκα[ρ-]
τερεῖν οὐ[κ] ἀ[να]γκαῖον. Δο-
35κοῦσιν δὲ αἱ π̣[οι]κίλαι κτ[ήσεις]
τῶν μονοειδ̣[ῶ]ν ἧτ[τον οὐδ' ὁ-]
μαλῶς διαψεύ[δε]ιν, ἐκείν[ων]
ἔστιν ὅτε ποιο[υσ]ῶν ἐσχάτ[ως]
ἀπορεῖν· καὶ το̣[ῦ γ’] ἀπὸ κτήσ[ε-]
40ως ὁ λεγόμεν[ο]ς̣ ἐπιρρεῖ[ν]
πλοῦτος οὐκ εἶναι χείρων
ἀλλ' ἀσφαλέστερος ἐ[νί]οτε
καὶ μετ' εὐελπι[στ]ίας. Ὅτι
δ' οὐ δεῖ πειθομέν[ο]υς ἐνίων
45ἐπαγγελίαις ἀμελεῖν ὧν αὐ-
τός τις δύναται πορίζειν
ἢ φυλάττειν μηδ' ἀναπλ[ά]τ
column 27
τοντα κενὰ καὶ κατελ[πίζον-]
τα δαπανᾶν ὑγρότερ[ον, δο-]
κεῖ μὲν οὐ δυσχερὲς ε[ἶναι λέ-]
γειν, πάσχουσι δ' αὐτὰ [κ]αὶ τῶν
5φιλοσόφων πολλοί.※ Φίλων
μὲν τοίνυν ὑπαρχό[ν]των
φειστέον μᾶλλον, ἵν' ἔχωσιν
καὶ τελευτήσαντος ἐ[φ]ό[διον],
καὶ̣ οἷα τ[έ]κνα θετέον̣, οὐχ ὑ-
10παρχόντων δὲ καὶ τῆ[ς ἀ]κ[ρ]ι-
βεστέρας οἰκονομίας [ἀ]νε[τέ-]
ον, οὐχ ὅτι τ[ῆ]ς φειδοῦς. [Ε]ἰ δέ
τινα καὶ τῶν παρὰ Ξεν̣[ο]φῶν-
τι καὶ Θεοφράστωι συν[ε]χω-
15ροῦμεν οὐκ ἀδόκιμα κ[αὶ] φι-
λοσόφοις εἶναι, προσποιητέ-
ον κἀκεῖνα, μᾶλ̣[λον] αἰσχυνο-
[μέ]νους ε̣ἴ τι πα[ραπ]έμπομεν
ὠφέλιμον ἤτ[ο̣ι] μεταφέ-
20ρομεν παρ' ἄλλων. Εἰ δὴ κα-
ταμέμψεταί τις ἡμῶν πε-
ρὶ οἰκονομίας ἀναγρ[α]φ[όν-]
των, ἡμῖν μὲν ἱκανὸς με-
τ' Ἐπικούρου Μητρόδωρος
25ἐπιστέλλων καὶ παραινῶν
καὶ διοικῶν ἐπ[ι]μ̣ελέστερον
καὶ μέχρι μικροτέρων καὶ ποι-
ῶν αὐτός, εἰ καὶ μὴ τὸ πρᾶγμ̣[α]
[κ]ατήπειγεν ὡς [φα]ίνεται·
30τοὺς δ' ἀπ' ἄλλης ἀγωγῆς ἀ-
ναστελλέτωσα̣ν οἱ καὶ σα-
[τρ]α̣πικώτεροι τ[ῶν φ]ιλοσό-
[φω]ν, οὓς ἀπεθε[ωρή]σαμεν
[τὰ] τοιαῦτα λόγου̣ [π]ολλοῦ
35[κατηξ̣]ιω[κ]ότ̣[ας]  ̣ ἀ[λλ]ὰ δὴ καὶ
[πι]θ̣ανώτερος ἂν [εἶ]ν̣αι δό-
ξ[ει]εν ὁ παντελῶ[ς ὀ]λίγα φή-
σ[ων̣] ἡμᾶς περὶ πρά[γ]ματος
μ̣[ε]ιζόνως ὠφελή̣[σ]οντος·
40[ἀλλ'] οὐδ' αὐτὸν φοβ̣[η]σόμε-
θ[α] τὸ μὴ πλείονος̣ τ̣ερθρεί-
ας δε̣[ῖ]σθαι τὴν ἀτάραχον οἰ-
κονομίαν καὶ τὸ μ[ικ]ρ̣ὰν εἶ-
ναι τὴν πλούτου πρὸς πε-
45νίαν ὑπεροχὴν ἐν[ν]οοῦν-
τες, ἅμα δ' οὐδὲ δυνατοῦ κα-
θεστῶτος ὁρίζειν παρα-
γραφαῖς τὰς ἐπιμελείας, ἀλ-
λ' ὁλο̣σχερεστέρων ἀνάγ
column 28
κην εἶναι ποιεῖ[σθ]α[ι τ]ὰ̣[ς π]α̣ρ[α-]
δόσεις καὶ πολλὰ κατὰ [μέρος]
διεξόδο[ις πρὸς ἐπι-]
μέλειαν καὶ φυλακὴν [χρη]μά-
5των, καὶ [μ]άλι[στ̣' ἐ̣]ν τῆ[ι περ]ὶ
πλούτου καὶ πενίας κα[ὶ τῆι]
πε[ρ]ὶ δι[αί]της πολ̣υτε[λοῦς]
τε καὶ λ[ι]τῆς καὶ τῆι περ̣[ὶ]
αἱρέσεων̣ καὶ φυγῶν κἂν εἴ
10τινές εἰσιν ἄλλαι τοια[ῦ]ται.

Apparatus


^ 1.16. l. ἧι
^ 5.13. l. ῶι
^ 5.13. l. ωι
^ 5.14. l. ῶι
^ 2.18. l. ἤι
^ 7.18. l. ωι
^ 11.14. l. ηι
^ 13.41. l. ῶι
^ 13.42. l. ωι
^ 14.18. l. ηι
^ 15.9. l. ῆι
^ 15.27. l. ωι
^ 15.34. l. ώι
^ 15.43. l. ώι
^ 17.37. l. ῆι
^ 18.15. l. ώι
^ 18.27. l. ώι
^ 18.28. l. ώι
^ 19.38. l. ῆι
^ 20.29. l. ῆι
^ 24.9. l. ῆι
^ 25.30. l. ηι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.