Papyri.info

sign in

= P.Herc. 225, 411, 1094, 1497, 1572, 1575, 1578 = Trismegistos 62477 = LDAB 3653Introduction

This papyrus has been digitally edited by Daniel Riaño and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62477 [xml]

column 0
[ΦΙΛΟ]ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙ
[ΜΟ]ΥΣ[Ι]ΚΗΣ2
column 1
[6 lines missing]
7[  ̣]ισε̣ [- ca.16 -]
[  ̣]δυ[- ca.17 -]
ἁ̣ρμ[- ca.17 -]
10[  ̣  ̣]λ̣[- ca.17 -]
[35 lines missing]
column 2
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 3
[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣άζειν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣εμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[38 lines missing]
column 4
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 5
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 6
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ένων [  ̣] τουτουσω
[  ̣  ̣  ̣ πε]ρὶ οὐδὲν οὕτω   ̣ ((dagger)) ρι̣συ̣δ̣ ((dagger))
[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ γε ταῖς εὐνομουμέ-
[ναις π]ό̣λεσιν ὡς περὶ τὴν   ̣ι̣-
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι, τῶν δὲ σοφῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ἆλλα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νδο-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι̣ τοὺ[ς] μὲν τὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δην παρὰ τὸν αυ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν εὐμου[σί]αν τε
10[καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαν· καλαὶ̣ γ̣ὰ̣ρ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]θάπε[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ῖς κ̣ακοῖς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ]οφίας οι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. δικα[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ πρωτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]τατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[29 lines missing]
column 7
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 8
[  ̣  ̣  ̣]ασι ἃ χρὴ λόγωι τινὶ καὶ
[  ̣  ̣  ̣]ει συν[τα]χθ̣[ῆν]αι πρὸς
[τ]ὸ̣ν̣ νοῦν̣. Δυο̣ῖ̣ν γε μὴν ὄν-
των ἐξ ὧν ἡ φύσις ἡμῶν
5[συ]νέστηκεν, [σώμα]τ̣ός [τε]
καὶ ψυχῆς, η̣[  ̣  ̣μ]έ̣νως ἔρ[γον]
εἶναι δυ[ν]άμ[εις κ]ανονίσαν
[π]αιδευτικήν, τῶι μὲν σώ-
[μ]α̣τι γυμνασ[τικ]ήν, τῆι δὲ
10[ψ]υχῆι μουσικ[ήν]· δι' ὧν ἀμ-
φοτέρων ἁρμ̣[ότ]τεται πρὸς
ἄλληλα τὰ [μέρη τῆς] ψυχῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ[- ca.10 -]ρα[  ̣  ̣]
[- ca.14 -] καὶ τ[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.17 -]ον[  ̣  ̣]
[30 lines missing]
column 9
τας, οἷον τὴ[ν δωριστὶ καὶ]
τὴν φρυγισ[τὶ] - ca.9 -[·]
τὴν μὲν γὰ[ρ - ca.9 - τε-]
ταγμένον[- ca.12 -]
5την εἰς τὸ μὲν [- ca.9 -]
την δὴ ἀπει[- ca.11 -]
τριον ((dagger)) επεσον ((dagger)) [- ca.9 -]
τόνον̣ ο[ἰκ]εῖον [τοῖς ὑποκει-]
μένο̣ις πάθεσι, τὸ [δὲ μελοποι-]
10ΐαν καὶ ῥυθμοὺς [καὶ τἆλλα]
κατὰ λόγον δ̣ι[\δό/]σθ̣α̣ι̣· [ὥστ' εἶ-]
ναι καὶ τὰς ἐν ἡ̣μ̣[ῖν διαθέ-]
σεις ἀνομοίας μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λαις ὡς καὶ π̣αρο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15μιαν λευ[- ca.13 -]
συγγεν[- ca.14 -]
εν μες[- ca.15 -]
ση γ{ε}ινέσθω [- ca.10 -]
[27 lines missing]
column 10
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 11
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 12
[- ca.14 -]ν̣ οὔτ' εἶ-
[ναι μόνον αὐτ]ὴ̣ν χρήσι-
[μωτάτην πρὸ]ς διαγωγήν,
[ἀλλὰ καὶ προσ]ή̣κειν ποεῖ-
5σθαι [μουσικ]ὴν ὡς ἔτυ-
χεν, οὐχ ὅπως [εἰς] φυ̣σικὴν
[ἡδονὴν μόνον], μὰ Διὰ, ταῖς
χορδαῖς προσά(*)δωμεν· τοῦ-
[το- ca.9 -] γελοῖον εἶ-
10[ναι  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ[π]οφανήσεσθαι
[33 lines missing]
44[- ca.12 -] τινὰ δὲ με-
45ταδιώκεσθαι πρὸς τὴν σω
column 13
τηρίαν [καὶ] τ̣ὴν φυλακὴν
τῆς ἀρετῆς, τιν[ὰ] δὲ συνεπι-
κοσμεῖν ἐνί̣ο̣ις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πρέπον ἂν τινα θο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5μεν οὖν τὴν μουσικὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
ὀν<ῆ>σαι παρ[α]κολουθ̣[οῦσαν]
καθ' ὁντινοῦν τρό[πον ἢ ἀρε-]
[τ]ὴ̣ν̣ διασώ(*)ζουσ[α]ν τη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κτων ἐκκειμένων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ουτος ἐστιν, οὐκ ἀνε[  ̣  ̣  ̣ κα-]
θ̣' αὑτὴν αἰτίαν τὴ[ν μουσι-]
κ[ὴν] ὡς ἐμποιο[ῦσαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]α̣ς ἐκ τῆ[ς - ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣]ως αἰτια[- ca.11 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] μηδ̣[- ca.14 -]
[30 lines missing]
column 14
μερῶν εν̣  ̣[- ca.12 -]
δὲ κα̣ὶ [δ]ιδαχ[η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πρὸς ἀρετη[- ca.11 -]
βούλεσθαι κα[- ca.11 -]
5ὁρμάς τινας ἐ̣[μποιεῖν· ἐ-]
πειδ̣ήπερ π̣ρ̣ά[ξεις καὶ κα-]
τὰ προαίρεσίν ε̣[ἰσιν, ὡς]
τύπω(*) λαβεῖν, πρ̣[οαιρ]έσεις
γ̣ίνε[σθ]αι πάθη τι[νὰ με-]
10τὰ δυνάμεως [- ca.10 -]
τε εἴη   ̣[  ̣  ̣]δε[- ca.10 -]
((dagger)) προτ̣αδι  ̣ ((dagger)) [- ca.13 -]
((dagger)) μιητ  ̣ ((dagger)) [- ca.15 -]
δὲ καὶ ο[  ̣]υ[- ca.12 -]
15ον πρὸς ἀνδ̣ρεί[α]ν μὲν θάρ-
σος, πρὸς σωφροσύνην δὲ
αἰσχ̣ύν<η>[ν κ]αὶ κόσμον, ἄλ-
λο ((dagger)) δουπε̣ν ((dagger))   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· καὶ τοί-]
νυν γ[ε] διὰ [μιμή]σεως τὰς ὁρ-
20μὰς δ[ἰ] ὧ[ν] λαμβάνουσι τὰς
δυνάμε[ι]ς οὐ μόνον ὑπὸ
τῶν κυρίων γίνεσθαι πρά-
ξεων[- ca.16 -]
[22 lines missing]
column 15
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣  ̣ π̣ρ̣ὸς ταὐτό̣ πως [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] καὶ κινεῖν̣ τὸ πάθος· ἐκ̣ [δὲ]
[τοι]ούτων δῆλο̣[ν εἶ]ν̣αι λ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] καθ' αὑτὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι  ̣[  ̣  ̣  ̣]
5[εἰ] μὴ γίνοιτο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τη[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ποιοῦσά γε πάθη ν[  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[κ]αὶ τῆς ἀρετῆ[ς τ]ι̣[ν' οἰ]κεῖα [δ]ὴ
προσεπιτιθεῖσ[α   ̣  ̣  ̣]ο σχεδόν·
καὶ ἐν ὀλίγοις [τ]ῶ̣ν κυρίων
10γίνεσθαι τὰς μελέτας τῶν
[κα]τὰ τὰς ἀρετάς· ἀναγκαῖ-
[ον γ]ὰρ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν καὶ
τοῖς ὁμοίοις ὥσπ[ε]ρ στοιχεῖ-
[ον  ̣  ̣  ̣]τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συ]μ̣βαίνειν
15[- ca.13 -]ς δ' οὕτως
[- ca.14 -]ηδε βου-
- ca.14 -]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[28 lines missing]
column 16
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε θεσμὸν σ̣χεδὸν [τ]ὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣] ἀ̣ποδώσειν πρὸς ἄ̣λ-
[λας δια]θέσεις *. Μέγιστον [δὲ]
[οὖν, ὡς ἁ]πλῶς εἰπεῖν, ε̣ἶνα̣ι
5[πρὸς τ]ὴν ὁρμὴν τῶν κα<λ>ῶν
[χαίρε]ιν ἐφ' οἷς δεῖ καὶ φιλε̣ῖν
[ἃ δεῖ·   ̣  ̣  ̣]τ̣ων γ[- ca.9 -  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[π]ροαιρέσε̣ις κατορ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασιν, ὅταν ὁ [λό]γος α-
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπι]θ̣υ̣μ[ί]αις [σ]υ̣νπαρ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣εσθ̣αι μεθ' ἡδονῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ι' ἀμφοῖν, τὰ δ' ἴσως α-
[  ̣] ταῦτ' εἶναι*· προά-
[γειν δ’] ε̣ἰς τὸ χαῖρον ὧ(*) δεῖ [  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τάνειν μάλιστα [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν μουσικὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[29 lines missing]
column 17
[- ca.15 -]τον[  ̣  ̣
[- ca.13 -π]ε̣ρ αὐτῶν
[- ca.15 -]μα δεκα
[- ca.11 -]ηκέναι μὴ μι-
5- ca.10 -]ν καὶ χάριν
[- ca.10 -]  ̣ων ποιεῖσθ̣[αι]
[- ca.10 -]ν, οἷον τῶν ῥυ-
[θμῶν καὶ τῶν] μελῶν *. εὐθ<έ>-
[ως δὲ πᾶσιν ἡ]δέα ταῦτ' εἶ-
10[ναι καὶ πάν]τ̣ας ἐπιζητ\ε/ῖν
[φυσικῶς, ἐξ οὐ]δεμιᾶς διδα-
χῆς [ἢ] ἐξ ἔθ̣ους προαχθέντας,
ἀλλ' ὥσπερ αὐτομάτους συν
[32 lines missing]
column 18
τὸ εὐήκο[ον παῖδα κ]α̣ὶ ὅλως
εὐαί̣[σθητον γίνεσθα]ι̣ ὑ̣πὸ ῥυ-
θμοῦ καὶ μουσι[κὴ ἀφ]ίησιν,
ὡς ἔχουσά τινας ἀ̣[ρετ]ὰ̣ς συγ-
5γενεῖς· ἰσχύειν γὰρ̣ [ἐν] πᾶσιν
μ̣άλιστ[α] τ̣ὸ̣ οἰκεῖο̣[ν κ]αὶ προσ-
φύεσθαι̣ [τ]άχ̣ι̣[στα καὶ ῥ]ᾶ̣\ι/στα
τὸ ὅμοιον, ὡσπερ [γ' αἰσθ]ητά
τινα προσφερόμ[ενο]ν̣ ε̣ὐθ̣ὺ
10τῆς οὐσίας· ἐξ ὧν δ[ὴ καὶ τ]ὰς̣
ἀπολαύσεις κα[ὶ τὰ πά]θη
καὶ καθόλου τὰ̣<ς> [αἰσθή]σεις
[σφ]οδροτάτας ἔσε[σθαι δι]ὰ ταύ-
την, ἅμα δὲ κα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆς [ἡ-]
15[δο]νῆς δυνα[μ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] οὐ μικρὰν το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υμ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ πρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]άθος
[ἀπ]α̣θεστατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ν ἀ-
ναισθητω[- ca.9 -]ι̣των
20κατα[- ca.16 -]
τοὐνα̣[ντίον - ca.10 -]
[24 lines missing]
column 19
ἐ̣ν αἷς ἡ μὲν [- ca.11 -]
ρα καὶ ἀνε[- ca.12 -]
το δὲ τὸ σῶμα [- ca.10 -]
ζεται τῶι̣ [- ca.13 -]
5Ὀλύμπου   ̣[- ca.12 -]
θαυμαστο[- ca.12 -]
[  ̣]ωδ̣ι[κ]οῖς Ὀλ[ύμπου   ̣  ̣  ̣  ̣]
μὴ συνορῶσι [- ca.11 -]
αἰτίας τῆς ψ[υχαγωγίας]
10θαυμασιω[- ca.12 -]
την πρὸς τα[ύτην τὴν μου-]
σικῆς δύναμιν - ca.9 -[·]
εἰ γὰρ καὶ πρὸς τ[ὰ τοῦ σώμα-]
τος πάθη δ̣ὴ̣ κα̣[- ca.9 -]
15ὑ[π' ἰα]τρευ[μάτων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ς[- ca.19 -]
λ[- ca.19 -]
χη[- ca.18 -]
ο  ̣[- ca.18 -]
20δες[- ca.17 -]
εἰπεῖν [- ca.14 -]
ουμεν[- ca.15 -]
[22 lines missing]
45[- ca.11 - τὰ μὲν] μ[εγα]
column 20
[λοπρε]πῆ, τὰ δὲ σωφρονι[κ]ὰ
[καὶ] νδρεῖα, τ[ὰ] δ[ὲ δειλὰ]
καὶ̣ ἀκόλαστα καὶ ὅλ[ως] α[ἰ-]
σχρὰ προσαγορευόντων, ὡς
5συνεπιφερούσης τὰς τοιαύ-
τας διαθέσεις --οὐ γὰρ ἂν ἴσως
οὐδ' ἐφαίνοντο, μὴ οισαί γε
κατ̣' ἀλήθειαν--· οὐδ' ἰατρικώ-
τερον γοῦν φαίνεσθαι μὴ ὄ̣ν-
10των ἰατρικῶν, οὐδ' ἱππικώ-
τερον μὴ [ὄν]των ἱππικῶν·
ὥ[σ]τ' οὔτ' ἀνδρ̣[ει]ότ̣ερον οὐδ' ὅ-
λ[ως β]ελτ{ε}ίο̣[να] τ̣ῶν μὴ ἀπο̣-
[φαινομένων ἀρε]τήν, οὐδ' ἀν-
15[- ca.10 -μ]ένους εἰς ταυ-
- ca.14 -]ειν μὴ
[- ca.14 -]  ̣ασται
[- ca.11 -]α γὰρ̣ μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -] ἀρετὴν μὴ
20[- ca.12 -]της ὥ[σ]περ
[- ca.13 -]\μὴ/ ἐκ τῶν [  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ικαι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[23 lines missing]
column 21
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 22
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σφ]οδρ̣[ότα]τα τοιαῦ-
[τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὴν ἕξι̣ν ποι-
[ήσειν σω]φρ̣ονικωτάτην καὶ
[ἀνδρειο]τάτην *. Ἐπιζητη-
5[σάντος] δέ τινος πότερον ε̣ἰς
[πάσας] τ̣ὰς ἀρετὰς ἤ τινας ἡ
[μουσικ]ὴ προάγει, Δάμω̣να
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν τὸν μουσικὸν
[εἰς πάσ]α̣ς σχεδὸν οἴεσθαι· λέ-
10[γειν γὰ]ρ αὐτὸν προσήκειν
[ἄιδοντ]α καὶ κιθαρίζοντα
τὸν [π]αῖδα μὴ μόνον ἀνδρε[ιό-]
τερον γίνεσθαι καὶ σωφρο-
[νέστερο]ν, ἀλλὰ καὶ δι<κ>[αί-]
15[οτερον- ca.14 -]
[29 lines missing]
column 23
ταύτας ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐλάμ-]
βανεν[- ca.15 -]
ταν[  ̣]  ̣σ̣υ[- ca.11 -μέ-]
γεθος κα[ὶ] - ca.12 -[,]
5ταῦτα δὲ [- ca.11 - κα-]
ταλαμβ[άνεσθαι εἰς τὴν ὑ-]
ποτύπ̣ωσ[ιν ἀρετῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τελεῖον [- ca.13 -]
ναι τὴν α[- ca.13 -]
10μὲν οὖν [- ca.14 -]
κατέγρα[ψε] - ca.12 -[,]
ἐν δὲ τῶι [- ca.13 -]
ας φησι π[- ca.13 -]
νη σ̣οφ̣ο̣[- ca.12 - ἀ-]
15ρετὴν κα[- ca.13 -]
καὶ πρὸς τ[- ca.12 -]
δέπω νῦν̣ [- ca.13 -]
ὁμοίως π- ca.13 -[,]
τοὺς δὲ δη[- ca.12 -]
20δὰν [- ca.17 -]
μη  ̣[- ca.14 - μου-]
σικὴν[- ca.15 -]
[23 lines missing]
column 24
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 25
μ[έν]ω̣ν τὰ κατὰ τὰς ὁρ̣[μὰς]
καὶ τὰ μεθ' ἡδονῆς καὶ [λύ-]
πης ἐν ταύτη̣[ι γινόμενα, ἐ-]
πειδὴ τῶν οἰκείων δ̣[ιαθέ-]
5σ[ε]ων οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ' ἐ[ν ἡ-]
μῖν ἔχομεν τὰς αἰτίας. [Τῶν]
δὲ κοινῶν εἶναί τι καὶ τ̣[ὴν]
μουσικήν· πάντας γάρ, [Ἑλ-]
ληνάς τε καὶ βαρβάρου[ς, αὐ-]
10τῆι χρῆσθαι, καὶ κατὰ π̣[ᾶ-]
σαν, ὡς εἰπεῖν, ἡλικίαν̣· [καὶ]
γὰρ πρὸ τοῦ λογισμὸν ἔ[χειν]
καὶ σύνεσιν ἅπτεσθα[ι ἡμῶν]
μουσικήν, δύναμιν α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣ ψ]υχῆς τινο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]  ̣ου σημει[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλα[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι συμπαθη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιστων ὀργάνω̣[ν   ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς σο[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν οὔτε μ[- ca.9 -]
[24 lines missing]
column 26
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 27
δ[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ικ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σω-]
μ[α]τ̣ικῶι· [τὸ] δὲ κα[λ]ῶ̣ς [καὶ]
χρησίμως κινεῖσθαί τε καὶ
ἠρεμεῖν τῶι σώματι τῆς [γυ-]
5μναστικῆς, καὶ τὰς ἐπὶ τού-
των τεταγμένας αἰσθήσεις
κριτικὰς ποιεῖν· ὑπὸ δὲ τῆς
γραφικῆς τὴν ὄψιν διδάσκε-
σθαι καλῶς κρινεῖν πολλὰ
10τῶν ὁρατῶν· τῆς δὲ μουσι-
κῆς τὸ μὲν ἀναγκαῖον ἧ[τ-]
[τον] τούτων ἔχειν, τὸ δὲ κα-
[λὸν] μάλιστ' ἐάν τις ἐπιβολ̣[ῆ](*)
[ἀκουσ]τῆι χρῆ(*)ται*· δοκεῖν
15[- ca.13 -]κα \π̣ρ̣ώ/των
[- ca.13 -]οιον
[- ca.12 -] καὶ τῶ̣ν
[- ca.12 -]νευμεν
[- ca.16 -]ν ποι-
20[- ca.14 -]οσουτ[  ̣]
[- ca.15 -]ν οὔτε
[24 lines missing]
column 28
[2 lines missing]
3ω[- ca.19 -]
θαι[- ca.17 -]
5την ε̣[- ca.16 -]
δια[- ca.17 -]
ρ̣ανα[- ca.16 -]
τηται [- ca.15 -]
π̣επαι̣[- ca.15 -]
10μουσικ[- ca.14 -]
τον κα[- ca.14 -]
οὐδ̣' ην̣[- ca.15 -]
δ[- ca.19 -]
ου[  ̣  ̣]θα[- ca.14 -]
15τη[  ̣]ελλ̣[- ca.14 -]
καίπερ [- ca.14 -]
αις[  ̣] δὲ [- ca.14 -]
πρὸς ἀρρ[- ca.13 -]
του[  ̣  ̣]πε[- ca.14 -]
20  ̣ο[- ca.18 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αλ[- ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] δια[- ca.13 -]
πράξεις̣ αὐ[τ- ca.9 -]
τῶν ὁμι[λ- ca.13 -]
25ἀνδρω̣[- ca.15 -]
των πολ̣[λα]χῶ[ς - ca.9 -]
ρας καὶ τοὺς π̣[- ca.10 -]
των ἃς παραγ̣[- ca.10 -]
οὐ τὴν αὐτὴν δ[- ca.9 -]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅτι το  ̣[- ca.9 -]
ἕως ἐν τῆι ψυχῆι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παραπλησιο[- ca.10 -]
τας ἐκει[ν- ca.12 -]
λον*· καὶ γὰρ [- ca.10 -]
35[  ̣]ωταισ̣ω[- ca.13 -]
καὶ πρὸς ταύτην [  ̣  ̣  ̣ καθεσ-]
τ̣ῶ̣σαν[  ̣  ̣] εἰπεῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
να τὴν μουσικὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἰς τὴν τῆς ψυχῆς ταυ  ̣  ̣  ̣[·]
40τὴν μὲν γὰρ ἀπα<ι>δευ[  ̣  ̣  ̣ κα-]
θεστ̣ῶ̣σαν αὐ<τε>ξουσίαν [ποιεῖν]
καὶ φυλακτικὴν δύ[ναμιν]
τῆς διαθέσεως, τὴν [δὲ πρὸς]
ἑκατέραν συμμαχεῖν [  ̣  ̣  ̣]
45ων τὰ πάθη κατα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 29
ὅπω[ς - ca.16 -]
μεν[- ca.17 -]
δὲ ψε[- ca.16 -]
προιῆ(*), τὰς δὲ μει̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[·]
5στοχαστ̣έ̣ον δ' αὖ [τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
μένων ε\ἶ/ναι κα[- ca.9 -]
τῶν λοιπῶν ἐπι[τηδευμά-]
των *. Μετὰ δὲ [- ca.11 -]
εἰπὼν συνάψειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10πρὸς ἀνθρωπ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μουσικη[  ̣], ὅτι μ[ὲν διατί-]
θησί πως τὴν α[- ca.9 -]
καὶ φύσει, πᾶσι φ[ανερὸν]
ε̣[ἶ]ναί φησιν· ὅτ[ι δ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15ως διατίθεντα\ι/ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ὑ]πὸ τῆς αὐτῆς μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] θαυμαστω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] οὐ δῆλον εὑρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] ((dagger)) βαρησησειν ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣]ος τὴν ο[- ca.12 -]
[κα]ίπερ π̣[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣]και[- ca.13 -]
[23 lines missing]
column 30
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 31
πᾶσι π̣ρ̣ότερ{[ο]}\α/ν̣ νόμ̣<ω>ν θέσιν
παρ[εῖ]σ̣α̣<ν> αὐτῆι χρῆσ[θ]αι καὶ
μη[δέν]α κ̣[αι]ν̣οτομεῖν· τὴν
δὲ ν[ῦν] ἀ̣[κμά]ζουσαν διάθε-
5σιν ἀπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀφεστηκέ-
ναι※. Κ[αὶ τοὺς] δειθυραμβι-
κοὺς δὲ τρόπ̣[ο]υς εἴ τις συγ-
κρίναι, τόν τε κατὰ Πίνδα-
ρον καὶ̣ τ̣ὸν κατὰ Φιλόξε-
10νον, μεγάλην εὑρεθήσεσθαι
τὴν διαφορὰν τῶν ἐπιφαι-
νομένων ἠθῶν, τὸν αὐ-
τὸν δ' εἶναι τρόπον · καὶ πε-
ρὶ τῶν ἄλλων τρόπων δι-
15[αφερόν]των δή τινων, φη-
[σὶ- ca.11 -]μένων τι
[- ca.10 - χ]ρωμένους
[- ca.12 -]λη ὅτε
[- ca.12 -]σιν ⟦ε⟧\ἡ/ιρη-
20[- ca.9 - το]ῦ χρωμα-
[- ca.15 -]αν μᾶλ-
[λον- ca.11 -] πολλοὶ
[7 lines missing]
30[  ̣  ̣]ν̣[- ca.15 -]
[1 line missing]
32[  ̣  ̣]κ̣αι̣[- ca.15 -]
[  ̣  ̣]  ̣η[- ca.16 -]
των μᾶλλον καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35καὶ πολλάκις τω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πρὸς καὶ καθ' ἅπε[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἴπερ ω  ̣[- ca.11 - οὐ]
μόνον τὰ τῶν [- ca.10 -]
γον καὶ Ἡσιοδο[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλλὰ]
40καὶ τὰ τῶν πολι[τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αἷς ὕστερον ὡς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
προβὰς τὸ τὴν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καθά[περ] αἷς ε[- ca.9 -]
τιν[  ̣  ̣  ̣ ο]ὐδὲ δω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45λων καὶ τῶν πολ[λῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 32
[  ̣  ̣]χρόνον καταρξαμέν̣[ων]
τῶν Μαντινέων τε καὶ [Λα-]
[κε]δαιμονίων κ̣α̣ὶ ⟦μα⟧ \Πε/λλ[η-]
[νέ]ων· παρὰ τούτοις γὰρ κα[ὶ]
5[πρ]ώ̣τοις καὶ μάλιστα τὴν
ἀκριβεστάτην ἐπιμέ̣[λει-]
[αν] γενέσθαι τῶν τε κ̣[αλῶν]
ἐπιτηδευμάτων κ̣[αὶ τῆς]
ἄλλης μουσικῆς· μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣]νουν εἶναι καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]οῦτο ἐξ ἀλλήλων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣σ]θαι κατω̣[  ̣  ̣]οτητα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]αισυ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σαντα κ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ων ἐπι[τηδε]υ̣μά[των   ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣]δει και[  ̣  ̣  ̣ ο]υ δια[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]η̣ς ἐπαγ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. \σ/α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ν̣ γὰρ τὰ νε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣μένης ἀνει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣] ἐπιμελ̣ε[ια  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣]σχε[- ca.16 -]
ου μ[- ca.17 -]
[1 line missing]
23[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ βλ]άπτειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α καὶ ὠφελ̣[εῖν τεκμήρι-]
25[ον] εἶναι τὴν σπο[υδὴν τῶν]
[γ' ἀ]ρχαίων νομο[θετῶν καὶ]
[μ]ὴ̣ παρέργως τὰ π̣[αιγνία]
[διο]ριζόντων οἷ̣σπ̣[ερ ἐπι-]
[τίθ]ε̣σθαι καὶ ἀπέχεσθαι.
30[Αὐτ]ὴν δὲ καθ' ἑαυτὴν [τὴν]
[σύ]νεσιν τοῦ τε ἡρμ̣[οσμέ-]
[νο]υ̣ καὶ τοῦ ῥυθμ[οῦ καὶ τῶν]
[ἀξ]ιολόγων εἶναι [πρὸς τὴν]
[παι]δείαν χρησίμ[ων, οὐδὲ]
35[εἰς τ]ὸ ζῆν γ̣ε, ἀλλὰ [πρὸς τὸ]
κ[αλῶ]ς ζῆν· τὴν [ἐλ]ευ[θερι-]
[αν συν]εργεῖν παιδεία[ν]
[δει`]ν̣· ὡς δ' ἔγραψ̣ε, τῆ[ς Λα-]
[καί]ν̣ης παίδεί̣α̣ς τ̣ὸ ἄρρ[εν]
40[γε] μ̣έρος περὶ τ[οὺ]ς πο[λέ-]
[μου]ς̣ καὶ̣ τ̣ὰ χαλ̣[επώτατ' ἐ-]
[πιτ]ηδεύματα τῶν π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ ἐλ]ευθέρους̣ α̣  ̣γ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]λ̣αχ  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣[- ca.9 -]
45[  ̣  ̣  ̣]ε̣τ̣[- ca.15 -]
column 33
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον  ̣[  ̣]τα διὰ τὴν ἀπὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων· τοιαύτης δ' οὖν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ]ένης ἀγωγῆς καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀθ]ροιζομένης πολ-
5[λῆς τε κ]αὶ γενναίας \σ̣/⟦ι⟧που-
[δῆς οὕτ]ως ὥστε καὶ οἰκει-
[ωθῆνα]ί τε καὶ ἅψασθαι
[τῆς φύσ]εως τὴν τοιαύτην
[ἀγωγή]ν, οὐκέτι καταλεί-
10πεσ̣[θαι] χώραν τοῖς ἐναν-
[τίο̣ι̣ς ἔ]θ̣εσ̣ιν, οὐχ ὑπάρξειν
τύπ[ον π]αραδεξόμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕνε]κα τῶ̣ν ἐθῶν τε
[καὶ ἐπιτηδευ]μάτων ἐπι-
15[- ca.12 -]ναι καὶ τὴν
[8 lines missing]
24[- ca.10 -]τεντοι γε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.9 -] ((dagger)) αφερυς ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε συλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]μενον [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]γίνεσθαι [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ι̣μ' ἄλλων τῶν
30[- ca.9 -]α̣ι συ[  ̣  ̣  ̣]τοις
[- ca.14 -]ηταμεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἄνα̣νδρο<ν> ον[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κό]σμιον θρασυτης
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰδότων εἰ ς[  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιν[  ̣] διαιρε[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μᾶλλον τ' εἰς ἀνη-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιωσεως ενα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεσθαι καὶ τῶν
[- ca.10 -]ς ἄλλο νῦν [  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανο[  ̣]λυτητ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λαζονεία[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πες[  ̣] θ̣ρασυ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]των αὐτὸν δια
[- ca.12 -]ριγων[  ̣]ος
45[- ca.13 -] ((dagger)) δυγοινδ ((dagger))
column 34
οἷον οὐ μ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ωντων
ἄλλωι, συ[γκεχωρ]ηκέναι δ' αὐ-
τῶι τὰ μὲν̣ [αὐτο]φυοῦς αἰσ-
θήσεως δε[ῖσ]θαι, τὰ δ' ἐπιστη-
5μονικῆς, τά [τε θ]ερμὰ μὲν
καὶ \τὰ/ ψ̣υχ̣ρὰ τῆ̣[ς αὐ]τοφυοῦς, τὸ
δ' ἡρμοσμέν[ον] καὶ ἀνάρμο̣-
στον τῆς ἐπ[ιστη]μονικῆς· [ἑ-]
τέραν δὲ τὴ[ν τ]αύτηι συ<ν>[ε-]
10ζευγμένη̣[ν, κα]ὶ παρακολου-
θοῦσαν ὡς [ἐπὶ τ]ὸ̣ πολύ, δι' ἧς [ἄλ-]
λο<ιοῦ>μεν τ̣[ὴν π]αρεπομέ-
νην ἡδον[ὴν ἑκ]άστωι τῶν
αἰσθητῶν, [ἡδον]ήν τε [καὶ λύ-]
15πην οὔσα[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]την αὐτήν·
οὐ <γ>ὰρ ἂν [συμ]μειχθεῖε̣ν̣ δύ[ο]
αἰσθήσεις [εἰ]μὲν τὸ ὑπο<κ>εί̣-
[μ]ενον συμ[φ]ωνεῖ<ν> οἷόν <θ’> ὅτι
[π]ι̣κ̣ρ̣ὸν ἢ λ̣[ιγ]υ̣ρόν, περὶ δὲ τὴν
20[π]α̣ρεπ̣[ομέ]<ν>ην ἡδονὴν [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ε καὶ λύ̣[πην] διαφωνεῖν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν γίνεσθαι καὶ [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ν συμβαίνειν [  ̣  ̣]
[- ca.9 -] περὶ μουσικῆς [  ̣  ̣]
25[- ca.9 -]νειν δι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]α καὶ συ-
[- ca.11 -]σθαι πε  ̣  ̣ε̣
[- ca.11 -]ω τε καὶ [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]αστον ἐμ  ̣[  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶ̣ν ἐπιτη-
[δευμάτων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πάνυ του
[- ca.11 -] τε καὶ ἐπα-
[- ca.13 -]τα εἰρη-
[- ca.12 - θ]εριζον-
35- ca.10 -] ἐπεὶ καὶ τὸ
[- ca.9 -]ε̣ας εἶδος αὐτὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣οτε πόλλαις ἐ-
[- ca.9 -] τυγχάνειν οὐ
[- ca.10 -]μίζουσιν, ὥσ-
40[τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεσθαι παραμε[ι-]
[- ca.10 -] σπουδῆς ἵν[α]
[μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω]σιν οἱ παίζον-
[τες μουσικ]ὴν ἄκρ̣<α>τον [οι-]
[σαν, κατὰ Δ]άμωνα, π̣αι̣<γ>νίαν,
45[πολλ]ὰ̣ δυσχερ<ῆ> τεθεωρη̣
column 35
[23 lines missing]
24[- ca.17 -]ωδε
25[- ca.15 -] οὐ γὰρ
[- ca.16 -]σαφη-
[- ca.15 -]ν πολι-
[- ca.13 -]ρα προς-
[- ca.16 -]λ̣αφα-
30[- ca.14 -]νιαν πα-
[- ca.15 -]νων οὐ-
[- ca.14 -]ν αὐτῶν
[- ca.14 -]α[  ̣]  ̣νχε-
[- ca.14 -]δωι τὸ
35[- ca.15 -]ν ποιη-
[- ca.15 -] σημαι-
[- ca.16 -]διτε-
[- ca.15 -] καὶ θε-
[- ca.13 -]τοις καὶ
40[- ca.16 -]τα[  ̣]υ-
[- ca.14 -] σῶφρον
[- ca.15 -] τινων
[- ca.13 -]στων καὶ
[- ca.15 -]ι̣δεον
45[- ca.11 -]τε[  ̣  ̣  ̣]ενο[  ̣]
column 36
τιν' εἰς τοιαύτην διάθ̣[εσιν οἵ-]
αν αὐτῆ(*) κινηθῆναι [κατὰ φύ-]
σιν ἔστιν ὑπὸ τῆς προ[σηκού-]
σης μελω(*)δίασ*· ἐπεὶ ο̣[ὐ πάν-]
5τες ὁμοίως κινηθησ[όμεθα]
πρὸς τῆς αὐτῆς· ἤ, τοὐν̣ [αντί-]
ον, ἐξ ἀ(*)ττούσης τε καὶ [φερο-]
μένης πρὸς ὁ̣τ̣ιδήπ̣[οτε πρα-]
  ̣νειν τε καὶ εἰς ἠρεμ[ίαν κα-]
10θ̣[ισ]τάνειν· ἢ μετακο̣[σμεῖν]
καὶ ἀποστρέφειν πρὸ̣[ς ἄλ-]
λην ὁρμὴν ἀπ' ἄλλη[ς καὶ τὴν]
ὑπάρχουσαν ἄγειν δ[ιάθεσιν]
εἰς αὔξησιν ἢ ἐλάττ[ωσιν·]
15καθόλου μεν̣[- ca.10 -]
πᾶσαν μουσικὴν προ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ην ἀχ̣θῆν[αι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ενα[  ̣]  ̣αμ  ̣[· μου-]
[σικὴ]ν δὲ εἰ μιμητι[κ  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣οῦτο περα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τιναστινα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῦ σώ[ματος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]συγ̣γε[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ομ̣[- ca.9 -]
25προσκα[- ca.14 -]
φασιν [- ca.15 -]
τας πολ[- ca.14 -]
περὶ τῶν [- ca.13 -]
μένων κ[- ca.14 -]
30αν τῶν δι[- ca.12 - ἰ-]
δίας ἱν[ὰ - ca.13 -]
καὶ μεν[- ca.15 -]
θ̣ελον[- ca.15 -]
τικαι τ[- ca.14 -]
35χελο[- ca.16 -]
των καὶ [- ca.14 -]
λων δια[- ca.14 -]
πρὸς φιλο[- ca.12 -]
τοις οὐ λ[- ca.13 -]
40αὐτὸ̣ν πο[- ca.13 -]
πρὸς μ[- ca.15 -]
λισθαι [- ca.13 -]
τους καὶ [- ca.13 -]
ρους περ[ι - ca.12 -]
45ζοντες   ̣[- ca.13 -]
column 37
μείγνυσθ̣[αι - ca.10 -]
κ εἰρημ[έ]νων [- ca.10 -]
σαμε[ν]. [μ]ελοπο[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὴν α[  ̣  ̣  ̣]σιν το̣[- ca.9 -]
5ἀκροωμένου π̣[- ca.9 -]
ω[  ̣]τας απα[- ca.12 -]
δ[  ̣]ω[  ̣]ησο[- ca.13 -]
α[  ̣  ̣]μιδ[- ca.14 -]
συπ[  ̣]νη̣[- ca.14 -]
10να[  ̣  ̣]π̣α[- ca.14 -]
ον πολλ[- ca.14 -]
πας γίνε[σθαι - ca.9 -]
τοῖς ἀκροωμ[ένοις μουσι-]
κῆς πολυπλη[θ  ̣  ̣  ̣  ̣ κρού-]
15σεων καὶ μελ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ποτε συμβαίν[ειν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σύ̣νολον θέατ[ρον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μεμφομένοι̣ [- ca.10 -]
οὐδ<ὲ>ν εἶναι πρ̣[ὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20μέλλειν [  ̣]σ̣υ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πλῆ-]
θος κρου[μ]ά̣τ̣[ων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αν ἢ συριττε[- ca.10 -]
δέποτε \δὲ/ τοι[- ca.11 -]
δησυ[- ca.16 -]
25προσχόν̣[τα] κα[ὶ ἐπακολου-]
θή[σ]αντα τοῖς [- ca.9 -]
η κ̣ακῶς ταῦτα [- ca.9 -]
λους ἀναζ[- ca.11 - ἀ-]
[θ]ροίζ[ε]ιν[- ca.12 -]
30[  ̣  ̣]διαν δ' οὐ πολ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] οὐ παρέ<χ>ειν καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ς· καὶ γὰρ δοξα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιος[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ [- ca.12 -]
35καὶ πρὸς τα[- ca.11 -]
[  ̣]ι̣κιας ευν[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣]. τοῖς νο̣[- ca.10 -]
[κιν]ῆσαι τὰ ε̣ὔφω[να   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
θαι θέατρον ὅλον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) ρυμησων ((dagger)) ἐπ[- ca.9 -]
[  ̣  ̣]ν, ἡμᾶς δ' οὐ το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ω̣σιν ἀκουο[- ca.9 -]
[  ̣  ̣ ἄ](*)δοντας τὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἑτέροις δια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣]υτοις ἀλλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εσθ' ἀνομ[οι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 38
ζειν. {μ}Ἐν δὲ τῶι τρίτωι μακρό-
τερα μὲν εἴρηκε καὶ μάλισ-
τα περὶ τῆς πρὸς τὸ δαιμόνι-
ον μουσικῆς, οὐκ ἀποδεικτι-
5κῶς, ἀλλ' ἱστορικῶς καὶ ἐξη-
γητικῶς· ἀρκέσει δὲ τὴν συγ-
[κ]εφαλαίωσιν ἐπιτεμεῖν [πα-]
[ρ’] αὐ̣τῶι ※. Ἔννομόν τε καὶ σ[π]ου-
[δαζομ]ένην μουσικὴν πρῶ-
10[τα] μέν φη[σι]ν ἕνεκα τῆς πρὸς
[τὸ θ]εῖον συνταχθῆναι τει-
μῆς, ἔπειτα τῆς τῶν ἐλευθέ-
ρων παιδεία\ς/· ὅτι δὲ πρὸς τ[ὸ]
θε[ῖο]ν̣ καὶ αὐτὰ σημαίνειν
15τὰ ὀνόματα, τὸ τε θεωρεῖν
[καὶ τ]ὸ̣ν θεατὴν [καὶ τ]ὸ θέατρον,
[- ca.13 -]τ̣άτην προς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ θεάματ]α μαρ̣τυ-
  ̣  ̣  ̣  ̣· τὴν δὲ] π̣ερὶ τοὺς παί-
20[δας παραλαμβα]νομένην το
[- ca.11 -]ι̣ τὴν τούτων
[- ca.9 -]δείξιν ἐν[  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
24[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλων καὶ φιλο-
25[- ca.11 -]ε[  ̣]των μη[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]την καὶ πολλὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντοσιν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -] τῆς μουσικῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς καὶ τὴν λεγο[  ̣  ̣]
30[- ca.10 -] τῶν μὲν ο[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων καὶ συμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς τοιαύτην [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]εν[  ̣]ον[  ̣]με[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοσινον καὶ κα-
35[- ca.10 -] ((dagger)) πλεχωρισμη ((dagger))
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναι ἐνωικειω[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενα ἐ⟦ν⟧\γ̣/κωμι[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ τοὺς γάμ[ους]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]πὶ τεκνοπο[ιΐαν]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ισμ[  ̣  ̣  ̣]λεσυ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαν [  ̣  ̣  ̣  ̣]γορε[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]τον τις κ[  ̣]
[- ca.12 -]τωνται[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ου καὶ νυμ[φ].
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αρόντων
column 39
[  ̣  ̣  ̣ π]οικιλ̣[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ προ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣ π]άθος ἰσχυρὸ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]δ̣ες, συγγενὲς δ[ὲ] κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣] τοῖς περὶ τὰς τεκν̣[ώσεις]
[τ]ὸν καλούμενον ἐπ̣[ιθαλά-]
[μι]ον, ἐν ὧι καὶ ἐπ[  ̣  ̣  ̣  ̣ παί-]
[δ]ων καλῶν καὶ [- ca.9 -]
[π]ολλὴν καὶ αρη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[κ]αὶ πάλιν ἀγα[θ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐν ταῖς ἀποτε̣ξ̣ο̣[μέναις]
αὐτοῦ δὴ τοῦ ἔρωτος   ̣[  ̣  ̣  ̣]
τε καὶ παντὸς ((dagger)) αι̣πασφ ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣]
τοτε μ[  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) λ̣πιτειμω ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
15καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υνεναιτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
π[- ca.10 -]ν τεχ[ν  ̣  ̣  ̣]
ρ[- ca.9 -] καὶ μουσ[ικ].
[- ca.9 -]σιους χρε[ίας]
[- ca.12 -] μετα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.12 -]τ̣ας μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]ον οἰκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]του γα̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι τ̣ὴν [  ̣  ̣  ̣]τ̣ημ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νο]μίζοντας πα̣[  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς τὰς ἀποτε-
[ξομένας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣] διαθε-
[- ca.16 -] δυο[  ̣  ̣]
[- ca.9 -] τοῖς ἐνδόξο[ις]
[- ca.9 -]ην ὡρα̣ι̣ο̣τατ[  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]υς, τόν τε περὶ τὰς πο-
[λεμικὰς] ἐνεργείας καὶ τὸν π̣[ε-]
[ρὶ τὰς] γυμναστικὰς καὶ ἀ-
[θλητικ]άς, τὸ μὲν παλαιὸν̣
[ἐπὶ π]λ̣εῖον, νῦν δ' ἐπ' ἔλαττο[ν·]
35[κοι]ν̣ῆι μὲν γὰρ πρὸς τὰς πο-
[λεμι]κὰς τοῖς ἐν τῆι σάλπι[γ-]
[γι] καὶ νῦν τὸ πολὺ πλῆθος
[τῶν Ἑ]λλήνων χρῆσθαι, τι-
[σὶ] δ̣ὲ καὶ τῆ(*) ἰδία(*) τῶν αὐ-
40τῶν※. Πρὸς δὲ τὰς ἀθλήσεις
[καὶ] τῆι σάλπιγγι σημαί[νε-]
[σθαι τ]ὸν πολεμικὸν νόμ[ον],
[ὅτα]ν̣ [τρ]έχωσιν ἐπὶ τὸ τ[έ-]
[λος]· τοῖς δὲ πεντάθλοις
45[τ]ὴν ἅλσιν καὶ τὸν δί[αυ-]
[λο]ν αὐλῶι πεποιῆσθαι· [καὶ]
column 40
[μὴν πρ]ὸς τὴ[ν] χειρονομίαν
[μὲν αὐλεῖσθαι] τὸ ὁμώνυμον
[μέλος], ʼα̣[ργείο]υς δὲ καὶ πρὸς
[τὴν π]ά̣λην [ἐπαγ]αγεῖν τὸν αὐ-
5[λό]ν. Προσῆχθ̣α̣[ι] δὲ τὴν μου-
σικὴν καὶ πρ[ὸς τ]ὰς χορικὰς
[κιν]ή̣σεις τῶν τ̣ε γυμνοπα̣ι-
[δικ]ῶ̣ν καὶ τῶν ἐνόπλων
<καὶ> τῶν δραματικῶν, τρα-
10γικῆς καὶ σατυρικῆς καὶ κω-
μικῆς· τὴν μὲν οὖν καλλί-
[στην] τούτων, τὴν τραγικήν,
[  ̣  ̣  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πατέρων κα[ὶ]
[γερόντων, τὴ]ν δὲ σατυρι-
15[κὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς τινας ορ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -ο]υσηι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[, τὴν δὲ [μους]⟧ \[κω]μ/ικὴν
[- ca.16 -]ι̣στα
[- ca.17 -]ι̣κα
20[- ca.17 -]ινει
[- ca.17 -]αρ
[- ca.18 -]το
[- ca.13 -]οντων κα-
[- ca.11 - δυ]νάμεις βα̣ι[ν  ̣]
25[- ca.12 -]ν ἀρχαίαν
[- ca.11 -] καὶ ελ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]τα δ' ἐναντιο[  ̣]
[- ca.11 -]νον καὶ τῶν
[- ca.12 -]τα ξενο[  ̣  ̣]
30[- ca.10 - κο]λάζειν [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]τερον αἱ τῶν
[- ca.9 -]των ((dagger)) ηρισοιση ((dagger))
[- ca.10 -]ιτων εἰς βελ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]· τῶν γὰρ καλ[λ]ίσ-
35[των  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὸ ὑγιαίνειν
[- ca.10 -ο]υν ὅτε φαυ-
- ca.11 -]αι συντο-
[- ca.10 -] ((dagger)) διοκοτα ((dagger)) τὴν
[- ca.9 -]ως δ' ἐρεῖν καὶ
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β]αδίζων ὅτι [  ̣  ̣]
[- ca.9 -]τον ἐπολ[ιτ]ευ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὴν καλλί̣[στην]
[- ca.13 -]κῆς εὑρε-
- ca.10 -]ν καὶ τει[  ̣  ̣]
45[- ca.10 -] καὶ τοῖς μὲν
column 41
[11 lines missing]
12[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι παντοδαπὴν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ικως ὕλην [  ̣]ε[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τονα πο̣λ̣εμου[  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣ δυν]άμεις αὐτὰς ενι̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ τὰ μαντευόμε-
να τῶν οἰκείων ※. Ἄνωθεν
[δ’] ἔχειν φύσει τὸ μέλος κινη̣-
τικόν̣ τι, καὶ παραστα̣τι̣-
20κὸν [κ]α̣ὶ̣ πρὸς τὰς πράξεις ὄν,
[τῶι μ]εμυθεῦσθ̣αί τ̣ε ρφέα
[θέλξ]αι τὰς πέτρας κα̣μπ̣[αῖς]
[καὶ ο]ὐκ ἐκείν̣ας, ἀλλὰ Ἀμφί-
[ονα πο]νοῦντας παριστά-
25[σθαι· δ]ιὸ καὶ Πτολεμαῖον
[κελ]εῦσαι τοῖς ἀδυνατοῦ-
[σιν] καθελκῦσα[ι] κελεύ[σμα-]
[σι π]ροσαυλεῖν Ἰσμηνί[αν].
[Οὐ] μόνον δὲ τὰς ψυχὰς δια-
30τιθέναι π<ω>ς, ἀλλὰ καὶ τὰ σώ-
<μ>ατα· παιδὸς γοῦν α[ὐλεῖν]
[ἀσκ]οῦντος κ̣αί τι μέλος
μουσικὸν ἀπασκ<α>ρ̣[ί]σαν [εἰς]
[δυσεί]δεια[ν] τὸ πρόσω[πον]
35[  ̣  ̣  ̣]ος[  ̣  ̣]ο[  ̣]  ̣δοντων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑποκειμένου [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣] ἀποτυγχα[ν  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δου μορφῆς [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εις ἄιδειν ε[  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων μαλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ μέλος του[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]γετο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]σαφε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] ποημα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[- ca.12 -]ως[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
column 42
[23 lines missing]
24τα καὶ πρὸς [- ca.11 -]
25πρῶτον μὲ̣[ν - ca.10 -ο-]
σύνην καὶ ετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα-]
θόλου πρὸς [- ca.11 -]
ψυχῆς· εἶνα[ι δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μελῶν ειση[- ca.11 -]
30εἴπερ καὶ πρὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ πρὸς θερ[- ca.10 -]
ἤλε̣ξον ο[- ca.13 -]
ρειον ουτεν[- ca.10 -]
ζειν ((dagger)) ηγοτειων ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35κροῦσιν ((dagger)) οικμ ((dagger)) [- ca.9 -]
καὶ καταστολ[- ca.9 -]
ξιν ἐπιτ[  ̣  ̣  ̣]αμε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τόνον τινὰ κα[- ca.9 -]
Πυθαγόραν δὲ [- ca.9 -]
40[  ̣  ̣  ̣]αγωγότερον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[μεθυ]όντων καλε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ αὐλ]ητρίδα ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναν[  ̣  ̣  ̣]πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ους τὸ σπ[ονδεῖον   ̣]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τοῦτον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 43
[8 lines missing]
9[- ca.18 - ψυ-]
10χὰς τα[- ca.15 -]
καὶ πρὸς [τὰς συνουσίας ἐκ-]
καλεῖσθ̣[αι ἄνδρας καὶ γ]υ-
ναῖκας, κα[ὶ νέους ὡραίους]
εἰς γυναικισ[μόν, ὅπερ Ἀγ]ά̣-
15θωνος ἀκατ[απαύστως οἱ]
κωμικοὶ κα[τηγοροῦσιν]
καὶ Δημοκρ[ίτου· καὶ Νίκαν-]
δρον δὲ τὸν [- ca.10 - ἐ-]
πιδει[κ]νύμε[νον τοῖς γε]
20ἔργοις διδάξ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολ-
λὰ καὶ [  ̣  ̣]μον[- ca.9 -
συ[  ̣  ̣] ((dagger)) τουη̣ται̣ ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λυ-
τα καὶ [  ̣  ̣ Τ]ιμό[θεον·   ̣  ̣  ̣]κα
δὲ πρὸς προσα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολ-
25λ̣ῆ̣ς μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κρουσ̣[  ̣]ησμον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].
νον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ μέ[λη γυ]ναικ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το τῶν [- ca.15 -]
30των [  ̣]σ̣[  ̣  ̣]λλημ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· δυ-]
νατὴ[ν δὲ παραμυθεῖσθαι]
τὰς ἐν ἔ[ρωτι δυσπραξίας·]
τίς αὖ τ[- ca.14 -]
σαις ε[- ca.15 -]
35ἔρωτα κ[- ca.12 - πονη-]
ρῶ[ς] πολλοῖ[\ς/] ὑπ[έκκαυμα γί-]
νεσθαι; [Ὅτι] δὲ τὸ [μέλος συμ-]
β̣άλλε[τ]αι πρὸ<ς> [τὴν ἐρωτι-]
κὴν ἀρετήν, αἱ[ρεῖν προση-]
40κόντως καὶ μία[ν τῶν Μου-]
σῶν, Ἐρατώ γε το[ὔνομα· διὰ]
δὲ τοῦτ' ἀξί[αν] συν[εργεῖν]
πρὸς τὴν συμπο[τικὴν ἀρε-]
τήν· τοῦ γὰρ ἐρώ̣[τος καὶ κα-]
45θόλου τῶν ἐρωτ[ικῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
column 44
[14 lines missing]
15ρ̣[- ca.19 -]
τῆ̣ι ς̣[- ca.14 - ψι-]
θυριζ̣[- ca.15 -]
την μ̣[- ca.16 -]
τικὸν̣ [- ca.15 -]
20ρον λ̣[- ca.16 -]
στρέφε[σθαι - ca.10 -]
ηαν π[- ca.17 -]
δεκα[- ca.16 -]
το αν̣[- ca.16 -]
25ευς̣[- ca.18 -]
ος[- ca.18 -]
το̣[- ca.18 -]
[18 lines missing]
column 45
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 46
[13 lines missing]
14[  ̣]αλαι̣- ca.13 -[· οὐ-]
15δ' εὑρεθῆ[ναι ἀμείνο]να̣ [τοῖς]
ἐλευθέρο[ις γ’] ἄλλ[η]ν ἄνεσι̣[ν]
καὶ παιδ{ε}ιὰ[ν] τοῦ τὸν μὲν ἆ(*)-
σαι, τὸν δὲ κιθαρίσαι, τὸν δὲ
χορεῦσαι*· καὶ γὰρ εἰ μή τις ἐπι-
20τηδεύοι,'τὸν οἶνον ἐκκ̣αλεῖ-
σ[θ]αι πολύφρονά π[ερ μά]λ' [ἀεῖ-]
[σα]ι̣ καί θ̣' ἁπαλὸν γ[ελάσαι]
[κ]αί τ' ὀρχήσ⟦ε⟧\α/σ[θ]αι, ταῦτ̣α̣ [δὲ]
ποιεῖν ὅλ̣[ως ἀ]νάγκα̣ί̣ω̣[ς· κα-]
25λῆς δὲ δι[αγω]γῆ̣ς οὔση[ς], ἐμμε-
λῶς ἢ μὴ σ̣και\ῶς/ ἐν αὐ̣τ̣[οῖς] ἀνα-
στρέφεσθ̣αι φιλο[πότας   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ναι π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]'
[16 lines missing]
45'- ca.12 - πρὸς ψυχα'
column 47
'γωγίαν' 'ἰδίαι περιειλῆφ⟦α⟧θ̣α̣[ι]
παρά [γ]ε̣ τοῖς μελοποιοῖς ὅσοι
[χρ]ησίμως π̣εφιλο{ι}μουσή-
[κ]ασιν· μὴ γὰρ κακῶς ἐπιση-
5[μ]αίνεσθαι Χαμαιλέοντα τὸ
τ̣οιοῦτόν τι τοὺς κωμικοὺς
α[ἰ]νίττεσθαι περὶ τῶν ποη-
τ̣ῶν προσηγορίαις μὲν χρω-
[μ]ένους ταῖ̣ς τῶν βρωτῶν
10καὶ ποτῶ̣ν̣, παρ̣ιστάντας δὲ
τὴν ἰδιότητα [τ]ο̣ύτων ※. Ἔχειν
δ̣έ τι καὶ πρὸς φ[ι]λ̣ίαν οἰκ̣εῖον·
ἐπει\δὴ/ γὰρ πρὸς ἔρω̣[τ]' ἐδείχθη, κα[ὶ]
πρὸς τὸ τέλος αὐτοῦ [λ]όγον αἱ-
15ρεῖν*· ἔτι δ' , ἐπεὶ πρὸς [τὰ συμ]π[ό-]
σια, καὶ <π>ρ<ὸ>[ς] τὸ τέλος [αὐτῶν]
φαίνεσθα̣[ι π]ά̣λ̣ι, φιλοφροσύ-
νην· εἰ δὲ [πρ]ὸς ταύτ[ην, οὐδὲ]
πρὸς φιλίαν ἄλλως [ἔχειν, ὅτι]
20τὴν [ψυχὴ]ν̣ ἀνίησιν [καὶ ἀφι-]
[λαροῖ καὶ ἡμ]ᾶς διαλ̣[υτικοὺς]
[ποιεῖ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Λακεδαιμο[νίους]
[- ca.9 -]ς πρὸς α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ λοιμ[  ̣  ̣]οισπ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τουσης̣ μον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]περ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ατ̣αστ[ῆ]ναι κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν Δελ]φοῖς \ἀ/ν[άθ]ημ[α ἀ-]
[ναθέν]τα καὶ̣ *τ̣έρ̣π̣ανδρ̣[ον]
[κατὰ μα]ν̣τεῖον ἀπάγε[ιν, ὃς]
[ἐν τοῖ]ς φιλιτείοις ἄι̣δ̣ω[ν]
[  ̣  ̣ τῆς τα]ρ̣αχῆς ἔπαυσε τοὺς
35[συσ]<σ>εί[το]υς ※. Καὶ περὶ Στησιχ[ό-]
[ρ]ου δ' ἱστορεῖται διότι τῶν
[Λοκρῶ]ν ἀν[τι]\παρα/τεταγμένων
[προ]καταστὰς ἐ⟦μ⟧\ν/ μέσοις <ἦ>(*) [σέ]
[τι παρα]κλητικὸν καὶ δια[λ-]
40[λάξας κ]α[ὶ] διὰ τοῦ μέλου[ς]
[εἰς ἠρεμ]ίαν αὐτοὺς μετέσ[τη-]
[σε· τοιού]του δέ τινος ἕνε[κα]
[καὶ Πιν]δάρωι γέγραφθ̣[αι τὸ]
[κοινόν] τις ἀστῶν ἐν ε[ὐδίαι]
45[τιθείς·]' [διὸ] καὶ τὸ Σοφο[κλέ-]
[ους ἐν το]ῖς Ἐπιγόνοις [μέλος]
column 48
[13 lines missing]
14[Πινδά]ρ̣ωι θύσα[ντι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣[  ̣] δ̣ὲ κω̣μικ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] κ̣αθ' ἕ̣καστον θεὸν καί̣
[δεῖ]ν̣ ἀποτ̣άττειν μέλη τι-
[να· ὥ]στε μὴ μόνον κοινῶς
[τὰ μ]έλ̣η πρὸς θεῶν τιμὴν̣
20[οἰκε]ῖόν τ̣ι ἔχειν, ἀλλὰ κα⟦τα⟧ \ὶ/
[κατ]ὰ τὰς διαφορὰς τῶν δυ̣νά-
[με]ων ἄλλα πρὸς ἄλ[λ]ους. *χ̣ρ̣η̣-
[στ]ὴ̣ν δ' ε̣ἶ̣[ν]α̣ι τ̣ὴν μουσικὴ[ν]
[καὶ] πρὸς σύ̣[ν]εσ̣ιν*· καὶ γὰρ ὅ-
25ρους καὶ διαιρέσεις καὶ ἀπ̣οδεί-
ξεις ἐ̣ν ἁρμονικῆι π̣λείου̣[ς εἶ-]
[ναι], κ̣αὶ κατ' ἄλλον τ̣ρόπ̣[ον] -
χειν τινὰ θεωρίαν̣ τῆ[ι] κρι-
τικῆι [αὐτο]ὺς π̣α̣ρ̣απλ̣ησί-
30αν[⁦ -ca.?- ⁩ αἰ]σθή̣σ̣εις [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀρρενα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σμω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]δ̣ρεί̣ας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]ε καταγ̣ε̣[λ]ᾶν ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣ον διαγνω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣[  ̣]  ̣των τε καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι δεινῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ην[⁦ -ca.?- ⁩]
40[⁦ -ca.?- ⁩]ναι ε̣ἰς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣οις α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιδε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
column 49
[  ̣  ̣  ̣]π̣οις κατανοήσαντά τι-
[να τῶ]ν εἰρημένων, ἐν οἷς
περὶ πρέ{ι}π̣οντος μέλους καὶ
ἀπρεποῦς καὶ περὶ ἠθῶν ἀρσ̣έ̣-
5νων καὶ μαλακῶν καὶ περὶ
πρά̣[ξ]εω̣ν ἁρμοττουσῶν κα[ὶ]
[ἀ]ναρμόστων τοῖς ὑποκειμέ-
νοις προσώποις· ἅπερ ὁμολο-
[γουμέ]νως οὐ μακ̣ρὰν ἀπ<η>ρτ[η]-
10μ̣[έ]ν[α] [τ]ο̣ῦ̣ φιλοσοφε̣ῖν· καὶ παρα-
[λαβὼν] π̣ο̣λ̣ὺ πρ[ὸ] τούτων Ἡρα-
[κλείδ]ου πλείω, φησὶν ἐ̣[ξ] αὐ-
[τῶ]ν [εἶ]ναι φανερὸν [τ]ὸ π{ο}ρὸς
π[ο]λ̣[λ]ὰ μέρη τοῦ βίου <χ>ρησι-
15μ̣εύειν τὴν μουσικήν, [καὶ]
[δύ]νασθαι τὴν περὶ αὐτὴν
φ̣ιλοτεχνίαν οἰκείως ἡμ[ᾶς]
δια̣τιθέναι πρὸς πλείους -
ρετὰς δοκεῖν αὐτῶι, καὶ πρ̣[ὸς]
20πάσας ※. Ἐξ ὧν δὲ παρατίθετ[αι]
Δ[ικ]αιάρχου λάβοι τις ἄν ὅ̣-
[σ' ἂν κ]αὶ πρὸς τὴν ἐνεστηκυ̣[ῖ-]
[αν] ὑπόθεσιν ἦ[ι]· τὸ τοὺς πα-
[λα]ιοὺς καὶ σοφὸν τὸν ὠ(*)δὸ̣ν̣
25[νο]μίζειν, ὡς εἶναι δῆλον
[ἐπὶ] τοῦ παρὰ τῆι Κλυταιμή-
[στραι κατ]αλειφθέντος· καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] <γ>νῶναί φασιν ὅ{δ}\ς/
[ἂν τ]ούτων ἀκούση[ι], δι' οὗ τε-
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φωνεῖται καὶ πλείο-
[να  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα· [κ]αὶ̣ τὸ πρὸ<ς> ταῖς ἄλ-
[λαις δυνάμ]εσιν τὸ μέλος καὶ
[στάσεων κ]αὶ ταραχῶν εἶ-
[ναι κ]αταπ[α]υστικόν, ὡς ἐπὶ
35[τῶν ἀνθρώ]πων καὶ τῶν ζ̣ώι-
[ων φαίνε]σ̣θαι καταπραϋνο-
[μένω]ν*· διὸ καὶ τὸν Ἀρχίλο-
[χον λ]έγειν· 'κηλ<έε>ται δ' ὅτις
[βροτ]ῶν ἀοιδαῖς·' παρ̣[ὰ] δὲ Κα̣[ρ-]
40[σίν, ἐ]πειδὰν ἐν ταῖς ((dagger)) εκα̣ς̣ ((dagger)) [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ θ]όρυβος γένη̣ται, τῶν
[γλυκ]υτάτων τινὰς ὠ(*)δ[ῶν]
[κατάρ]χειν, εἶτ' εἰς τους[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νεσθαι καὶ πέρας π̣α-
45[ρανοί]ας· οὕτω δὲ κατα[π]<αύ>[ει]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ προκείμενον. Εἶτα
column 50
[17 lines missing]
18[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ἀμφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει̣πε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηλ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ενως δ  ̣  ̣τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣πολα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσθα[ι] λέγον̣τ̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουτ  ̣  ̣ι καὶ μο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ενατοις  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οινα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[12 lines missing]
column 51
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ταῖς ἡδονα̣ῖ̣ς <>
[καὶ ἐπιθυ]μίαις μὴ ἐπι[  ̣  ̣]να
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λλ' ἤ τισιν ὀ[λίγ]οις,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣]μενης αν[  ̣  ̣  ̣]ις
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιου[  ̣] ((dagger)) σινονοσο ((dagger)) [  ̣]η[  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λα σωφρόνος τῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουσης, τῆς δὲ α[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) χαιτοσς ((dagger)) ἐκεινη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῆς μὲν ἡδεί[ας],
10[τῆς δὲ ψ]υχρᾶς καὶ ἀ[ηδοῦς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς κ[α]ὶ τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν εἶναι περὶ μο[υσι-]
[κὴν  ̣  ̣  ̣  ̣]ν· εὐλαβείας γὰρ [πολ-]
[λῆς αὐτὴ]ν [  ̣] δ[εῖ]σθαι μάλιστ[α]
15[πασῶν] εἰκόνων*· ἁμαρ[τόν-]
[τα τε γ]ὰρ τὰ μέγιστα βλά-
[πτεσθ]α̣ι τὰ ἤθη, ἐργ<ῶδ>ές τε
[τούτω]ν αἰσθέσθαι διὰ τὸ
[τοὺς ποη]τὰς φαυλοτέρους
20[εἶναι τῶ]ν Μουσῶν[*· τ]αύ̣τα[ς]
[γὰρ οὐκ] ἂν ποιῆσαι τὰ μει-
[μήματα] ἐλευθέρων, μέ[λη]
[τε καὶ ῥ]υ̣θ̣μοὺς προσα[ρμοσά-]
[σας δούλων κ]αὶ ἀνελε[υθέ-]
25[ρων, καὶ ἀνά]π̣αλιν, οὐ[δὲ θη-]
[ρίων συνθεῖν]αι καὶ ἀν̣[θρώ-]
[πων καὶ ὀργά]νων πάντ[ων]
[φωνὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) ονελωνα ((dagger)) [  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· ποητὰς] μέν[τ]ο̣ι, κἀ[ν-]
30[θρωπίνους], σφόδρα τὰ τοιαῦ-
[τα ἐμπλέκον]τας καὶ συν<κ>υ-
[κῶντας ἀλόγ]ω̣ς, καταγ<ελ>α-
[σθῆναι ἂν δι]α<σπ>ῶντας ῥυ-
[θμὸν μὲ]ν καὶ σχήματα <μ>έ-
35[λους χωρί]ς, λόγους ψειλοὺς
[εἰς μέτρα τ]ιθέντας, μέλος [δὲ]
[αὖ καὶ ῥυθμὸ]ν ἄνευ ῥημάτω̣[ν],
[ψειλῆ](*) [κιθαρ]ίσει καὶ αὐλήσ[ει]
[χρωμένο]υς· ἐν οἷς δὴ πα<γ>[χά-]
40[λεπον ἄ]νε[υ] λόγου [γινόμε-]
[νον ῥυθ]μόν τε κα[ὶ ἁρμονί-]
[αν γινώ]σκειν ὅ τ̣[ι τε βούλε-]
[ται καὶ ὅτ]ωι ἔοικεν τῶν [ἀ-]
[ξιολόγων] μιμημάτων· [ὑπο-]
45[ληπτέον δ' ὅτ]ι τό γε τοιο[ῦτο]
[πολλῆς ἀγρ]οικίας με̣[στὸν]
[πᾶν ὁπό]σον τάχο[υς τε καὶ]
column 52
[ἁπταισίας καὶ φωνῆς θηρι-]
ώδους φίλον ὥστ' αὐλήσει γε
[χρῆσθαι καὶ κιθαρίσει κτλ  ̣]
[13 lines missing]
17[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ φερομένων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ην κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νην τ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]πε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οτε̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣[  ̣]υς  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[23 lines missing]
column 53
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν γὰρ ειδητ[  ̣
[- ca.9 -]ι̣ρασεις πλει-
[- ca.9 - φ]θόγγων τὰς
[- ca.9 -]αμενον ἐρεῖν
5[- ca.11 -] σπουδαίου
[- ca.11 -]ητα ἀγν[  ̣]
[- ca.11 -ο]υν κἀντευ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· παρ]ὰ γὰρ Κλεάν-
[θει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου καίπερ ὄν-
10- ca.9 -] ἡ̣μ̣ιτελέως
[- ca.10 -]τι ο̣ὐδ̣ὲ τ̣αῖ[ς]
[6 lines missing]
18[- ca.14 -]δ̣[  ̣]εσο̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣]στη[  ̣]α[  ̣]  ̣ζειν
20[- ca.10 -]ντ̣ω̣ν̣ α̣[  ̣  ̣  ̣]νο
[- ca.18 -]ει
[- ca.12 -]υ̣σον[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]καν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.12 -] διει̣ρ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 - π]ρ̣ος[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 -]μεν
[- ca.10 - το]ῖς φιλοσό-
30[φοις- ca.12 -]θου̣  ̣
[- ca.15 -] καὶ τῶν
[- ca.12 - καὶ] τῶν̣ δι-
[- ca.17 -] π̣αρ
[- ca.18 -]ον
35[- ca.17 -]  ̣αυ̣-
[- ca.12 -]υ̣ση τῶι ας-
[- ca.11 -] μουσικοὺς
[- ca.11 -] κ̣αὶ δὴ τὰ με-
[- ca.11 -] δ̣ιαφθειρε-
40[- ca.14 -] ἴδιον
[- ca.15 -]οντων
[- ca.16 -]ανην
[- ca.10 - τῆ]ς̣ μουσικῆς̣
[- ca.11 -] καὶ τὸ μηπο-
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρει]λῆφθαι πρὸς
column 54
τὴν παιδεί[αν - ca.9 -]
μὴ πρὸς σωφ[ροσύνην   ̣  ̣  ̣  ̣]
τυποῦν φύσιν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πρὸς ἀνδρείαν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5καὶ τὸ Μούσαις̣ [- ca.9 -]
τῶν ἐ[χ]όντων [- ca.10 -]
χας [κ]αὶ τ[  ̣  ̣  ̣]εσθ[αι·   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γὰρ [- ca.17 -]
[13 lines missing]
22[- ca.18 -]
[- ca.18 -
[1 line missing]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]νο[- ca.14 -]
ν  ̣[  ̣]λ[- ca.16 -]
[  ̣]α̣σ̣ι̣α̣[- ca.15 -]
καιο̣ν̣ [- ca.15 -]
και[ο]υ[- ca.15 -]
30το[  ̣  ̣]υ[- ca.15 -]
ταξ̣ω̣[- ca.16 -]
νας συ  ̣[- ca.14 -]
πᾶς ς[- ca.16 -]
φιλοσο[φ- ca.13 -]
35ἀλλα[- ca.16 -]
τους λ̣[- ca.15 -]
γην[- ca.17 -]
θεασιδ[- ca.14 -]
ποιω[- ca.16 -]
40καὶ μα[- ca.15 -]
λων δ[- ca.16 -]
ληγ[- ca.17 -]
καὶ δια[- ca.15 -]
μην[- ca.17 -]
45λατω[- ca.16 -]
column 55
[8 lines missing]
9[- ca.12 -]ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τας ελ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νης[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ παν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημενο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ φύσε[ι] καὶ νόμωι α[  ̣  ̣  ̣]
διωρισμ[έ]νου περιστη  ̣  ̣  ̣[·]
πρὸς οὐδέτερον δὲ τ[ὸ περὶ]
15μέλους καὶ̣ ῥυθμοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[δι]ανοεῖσθαι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[6 lines missing]
23γουν   ̣[- ca.15 -]
εἰς τὴν σ̣ω[φροσύνην   ̣  ̣  ̣ ἀ-]
25λήθει̣α[- ca.15 -]
[κ]ενῶς [- ca.15 -]
[  ̣  ̣]ν κα[- ca.14 -]
[  ̣  ̣]ζ̣ηλ̣[- ca.14 -]
[17 lines missing]
46Παρς αλτερα
column 56
θαι μόνους ※. Ἐνι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἂν]
αἰσχυνθ̣ε̣ῖεν λέγει[ν πόλεσι]
κατὰ πᾶν εὐνο<μ>ου[μέναις]
μηδὲ ἓν [τῶ]ν παρέρ[γων ⟦των⟧]
5⟦παρεργων⟧, εἰ μὴ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βερων, κατεσπουδάσθ̣α̣ι̣, \[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]/
\ροις/ \δὲ/ \κατεσπουδάσθ̣α̣ι̣/ \[καὶ]/ \[κα]/-
τὰ τοῦτο πο[λ]λ̣ήν̣ γε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βλ̣α̣κείαν· οἱ δὲ καὶ πα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣]γητι περὶ αὐτῆς μη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]υλην α[  ̣]α̣ως καὶ πα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πόλις ονι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αθάπε[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαι τι[- ca.9 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σθ̣α[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[10 lines missing]
26[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]λων ε̣ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι τῶν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -] μὴ το γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.10 -]εινου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]απαντ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 - ψυ]χὴν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]λλων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τωντατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζειν τἄν[ανδ]ρον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]βουλη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τέλος αὐτῆσ*· δια[  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ
[  ̣  ̣]ν ἡδονὴν καὶ προς[  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣] παιδιᾶς εἰση[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηι
[  ̣  ̣] καὶ πρώ(*)ην [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣α
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων εἰς τουδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]τα πρὸς ὕβριν [καὶ ἐξ]ο̣υ-
σίαν πα<ρ>ορμᾶ<ν> [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χης
45διὰ τῆς μα[  ̣  ̣]κη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φει
column 57
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 58
[19 lines missing]
20ἀποδια[- ca.14 -]
[  ̣]ωστε[- ca.15 -]
το̣υ[- ca.15 - πα-]
λα[ι]ῶν[- ca.16 -]
εν[  ̣  ̣  ̣]νο[- ca.13 -]
25καὶ μᾶλλο[ν - ca.11 -]
[1 line missing]
27κρατι[- ca.15 -]
κἂν θῶμεν [- ca.12 -]
ὄντας ἐμφιλο[- ca.9 -]
30τἆλλα ταῖς π[ροφοραῖς τού-]
των ἄνευ πίσ[τεως οὐ προσ-]
ἐξ̣ομεν· καὶ τ[- ca.10 -]
τῶν ἐπαγομ[- ca.11 -]
μεν πολλου[- ca.11 -]
35νειν διοριζε[- ca.9 -]
σοφοὺς ταῖς α[- ca.9 -]
κακοὺς ἀντ[- ca.11 -]
ἔτι διστάζε̣ιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
θεασιν αιτιω[- ca.11 -]
40κῆς ἐγκωμ[ι- ca.11 -]
κοινὸν ὡς ἰς[- ca.14 -]
συνεκθερ[μα- ca.9 -]
τῆς ψυ[χῆς - ca.9 -]
καὶ πρὸς ἀν[δρείαν   ̣  ̣  ̣  ̣]
45στον [- ca.14 - οὔ]
column 59
τε πρὸς τὸν Διόνυσον οὔτ[ε]
πρὸ[ς] ταύτην· ὀνειρώττε[ι]
δ' οὖν τὰ περὶ ἑκατέρου*· κ[αὶ]
μεγ[έ]θη μὲν ἤχων ὑπερ-
5βάλ[λ]οντα καὶ τόνοι καὶ [ῥυ-]
θμοὶ συνδεδιωγμένοι τα̣-
ράττουσιν καὶ παρέχουσ[ιν]
ἔκπληξιν, τοτὲ μὲν καὶ σ̣[εί-]
οντα τὴν διάνοιαν ἀλόγ[ως],
10τὰ δὲ [πο]λ̣λὰ τῆς ἔξωθεν κ[αὶ]
καθ[  ̣  ̣  ̣  ̣]νοίας ἄλ⟦ογω⟧\λαι/ς πρ[  ̣]
λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταραχ]ῆς λα̣γα̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣]
[12 lines missing]
25π  ̣[- ca.18 -]
αυ[- ca.18 -]
δα[- ca.18 -]
καὶ θώρακος ο[- ca.9 -]
τουσαι πρὸς τὰ μέ[λη ἢ τοὺς]
30ῥυθμούσ*· τὰ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διάρ-]
θρωσιν ἔχοντα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αν οὐδέν ἐστιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἔχειν ἡμᾶς τ[- ca.10 -]
καὶ τῶι πρὸς μ̣[- ca.9 -]
35φατικῶς λ̣εγο[- ca.9 -]
τον ἤ που ((dagger)) πτωφ ((dagger)) [- ca.9 -]
Ξενοφάντου δια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λουσ*· εἰ καὶ τὸ περ[ὶ παι-]
γνιῶν ῥηθὲν ε[- ca.9 -]
40ρον ἐπ' ἄ[λ]λο γοῦν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]υ κακῶ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται[- ca.10 -]
[3 lines missing]
column 60
[25 lines missing]
26[- ca.10 -] καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]η̣δεπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οιπετεδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]λλον ἀποδεχο[με  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομενον ὑπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] μᾶλλον οἰκειου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], τοῖς δ' ἐπερχ[ομένοις]
κἂν μηδὲν ἐπιφέρη(*) συ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ματων τοιούτων παν[  ̣  ̣  ̣]
35πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πος ἀποτο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
λον[  ̣  ̣ γλ]υ<κ>ύτητι δια[νοίας]
καὶ φωνῆς καὶ τόνου [καὶ μέ-]
[λους] καὶ ῥυθμοῦ φορτ[ικὸν]
[τὸ ἐκ]λελυμένον καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣]τον εἶναι \λέγειν/, τὸ δ' ἁπλ[οῦν]
[καὶ ἀ]γλ<ε>υκὲς σύννουν [καὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
των [  ̣  ̣]ητικῶν τ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωγ̣ων ἔνιοι πεπο[ήκασιν·]
45[πλαν]ῶ̣νται δὲ καὶ [ταῖς λέξε]
column 61
σι καὶ ταῖς ὁμω[νυμ]ία[ις], ἃς
αὐτοὶ κατὰ τὸ π̣[λεῖσ]τ̣ον
συνέκλασαν, ἔν τ[ε τ]αῖς ἁρ-
μονία[ι]ς καὶ τοῖς μέλεσι
5καῖ ῥυθμοῖς, ὡς ἐν τῶι πρὸ τού-
[το]υ παρεδείκνυον βιβλίω(*). Καὶ
τοῖς λεγομένοις ὁ βίος μαρ-
τυρεῖ, παριστὰς πολλούς, ἐν
οἷς ἐγκωμιάζουσι μέλεσι καὶ
10ῥυθμοῖς συνεχίζοντας, ὑπερ-
άθλους ὄντας, ἀστείους δὲ
τῶν καὶ τ[οῖ]ς ἐγδιωκομέ-
νοις οἰκ[ειουμέ]ν[ων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[11 lines missing]
25νε[- ca.20 -]
μαλ̣[- ca.17 -]
π̣αρηι̣[- ca.15 -]
ὑπὸ τῆς κηρ̣ώ̣[σεως]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[, ἀλ-]
λ’⟦ε̣⟧ ἐναντί̣ων   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30οὐδὲν πρὸς ἃ δεῖ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣ σῶ-]
μά τι μαλακύ\ν̣ο̣/με̣[ν διὰ κηρώ-]
ματος, οὐ ταὐτόν ἐστ[ι   ̣  ̣  ̣]
λίαι καὶ σκληρίαι,* τ̣ο̣[ῦτο δὲ]
ταὐτὸν ἀντιτυπίαι κ̣[ρίνο-]
35μεν*· τὸ μὲν ὑπὸ κηρώ[σεως]
γίνεται, τὸ δ' ὑπὸ κωπῆς [καὶ]
δικέλλης, ἄλογα προ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
γων· μαλακία⟦ι⟧ δὲ ψυ[χῆς ἐπὶ]
τῆι δυνάμει κατοκνο[ύσης]
40ῥα(*)θυμίας καὶ δειλίας μ[ετα-]
φορικῶς τίθεται, καὶ ἔ̣χ̣[ει ἀν-]
άπαλιν ὃ καταφέρε̣[ται βίαν],
καὶ καρτερί[α] καὶ ⟦ς⟧ δύν̣[αμις]
ἐν διαθέσεσ̣[ι π]έπτωκ[εν ἐν-]
45α̣ν̣τ̣[ί]α̣ις ὑπακ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι μέλ̣[η]
[1 line missing]
column 62
[16 lines missing]
17[  ̣]τ̣ερον [- ca.14 -]
[  ̣]οσοφις[- ca.13 -]
[  ̣]ρυ[  ̣  ̣]ατ[- ca.13 -]
20[  ̣  ̣]  ̣ο[  ̣  ̣  ̣]δια[- ca.10 -]
[  ̣  ̣] καὶ τῶν [- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣[  ̣  ̣]των[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μελ̣[  ̣  ̣  ̣]
[καὶ ῥ]υ[θμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ψ[ιλὴν]
25[αὔλ]ησιν [καὶ κιθ]άρισιν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣]σια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]των οὐ ματ̣[  ̣  ̣]ντατο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἀ]νθρωπιν[  ̣  ̣ δι]αγωγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[πρ]ὸς ὁνδήποτ[ε   ̣  ̣]νε̣ιον τ[  ̣]
30[  ̣  ̣] συνεχισμὸν ἁπλῶς τ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] πᾶσι̣ τοῖς κατὰ μουσι-
[κὴν] μᾶλλ[ον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποιεῖ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αι τῶν [  ̣  ̣  ̣]τιον ηντ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣] καὶ τῶν διδασ[κόν-]
35[των κα]ὶ τῶν [ἀγω]νιζομ[έ-]
[νων  ̣  ̣]αδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τως ἐν[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] προσδι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοιτο̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] οὐδὲν οἷον γράφει π[αρέ-]
[χο]υσιν, ἀλλὰ τῶι περισ[πᾶν]
40[ἀπὸ] τῶν κ̣ατεπειγόντ[ων ἡ-]
[μᾶς κα]ὶ ζῆν εὐδαιμόνω[ς πα-]
[ρασκ]ευαζόντων※. Ἀλ[λὰ]
[μὴ]ν τ[ά]ς̣ γε Μούσας οὐ[χ ὅτι]
[συ]νοίδαμεν ὁμο[λογου-]
45[μ]ένας ὡς παρθένοι δ[ιέμει]
column 63
ναν, ἀλλ' Ὀρφέα κα[ὶ Ῥ]ῆσον καὶ
Σειρῆνας καί τινας ἄλ[λ]ους ἐ-
ραδεδώκασιν*· ἂν δὲ κα[ὶ] δο-
θῆ(*) κατὰ τὸν̣ λόγον, ὥρα, ν̣[ὴ Δ]ία,
5τὴν ἱστου<ρ>γικὴν καὶ τὴ[ν κυ-]
νηγετικὴν σωφροσύν[ης] ἀ-
[πε]ργαστικὴν λέγειν, ὅτι τὴν
[Ἀθ]ηνᾶν καὶ τὴν Ἄρτεμιν
[ἀε]ιπαρθένους μεμυθεύκα-
10[σι]ν̣· εἰ δὲ δεῖ παίζειν πρὸς βα-
[ρὺ]ν λῆρον, οὐ μόνον μουσι-
[κ]άς, ἀλλὰ καὶ σοφὰς γεγονέ-
[ν]αι τὰς Μούσας ἐρε[ῖ τ]ις ὡς̣[  ̣  ̣]
[31 lines missing]
column 64
[21 lines missing]
22[- ca.12 -]τον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]δευ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]ουτια[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.14 -]ατας̣[  ̣  ̣]
[- ca.12 -] ἴσως ἡ πίσ̣-
[τις γαμε]τῶν καὶ θυγα-
[τέρων  ̣  ̣  ̣]δια προσῆκον ε-
[- ca.13 -]εποι καὶ
30[- ca.12 -]του σωφρο-
[- ca.11 -] τὰς ταινεί-
[ας- ca.12 -]δεικνυ-
[- ca.12 -]ο[  ̣]ος ἥρως
[- ca.11 -]ο δύνασθαι
35[- ca.9 - ἀ]νάξιον οἷον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πενεχ[θ]ῆναι δι[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. ἄλλον οὐδὲ ε[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι τ̣οὐναντίον δο-
[- ca.9 -] μέχρι μὲν ε[  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἀπαριθ̣μου[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣], τὰς δ̣' οἰκείας γ[υ-]
[ναῖκας ἢ] θυγατέρας οὐδ[εὶς]
[ἀ]π̣ὼ[ν ἂν] κιθαρω(*)δοῖς φ[υλά-]
[ξ]ειν [ἐ]ν[χ]ειρίσ[ειε]ν, οὐ̣[χ ὅ-]
45τι φίλωι συλ[  ̣  ̣]ουν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 65
[ἐπιτ]ρέψειεν· ὡς δὲ πάλι[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οντα συνηγορεῖν τἀ-
[γαμέ]μνον[ι] ῥάιδιον, λέγ̣οντα
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ην εἶναι τὸν παραζευ-
5[χθέν]τα, τῶν τότε σοφῶν νο-
[μιζ]ομένων το<ι>οῦτο εἶδος
[ἐπιτη]δευόντων. Τῆς σωφρο-
[σύνης] μὲν τοίνυν ἴδιόν ἐστιν
[τὰ πρέ]ποντα καὶ ἀπρεπῆι
10[γεννα]ί̣οις ἀνθρώποις δια[γι-]
[ν]ώσ[κ]ε̣ιν, ἡ δὲ μουσικὴ πλεῖ-
[ο]ν [νῦ]ν ἀπ[έ]χει τῆς τούτων [πο-]
[λ]υπ̣[ρ]αγμοσύνης̣ [  ̣  ̣  ̣]ε̣ναρ[  ̣  ̣]
[32 lines missing]
column 66
[21 lines missing]
22[- ca.12 -]ουα̣ι  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]ητον[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]δευ[  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.14 -]ρτια[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μελ[  ̣  ̣  ̣]α τὰς [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενιας̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣μεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σους πρὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον ἐγείρε[ιν]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΦΕΡΟΥΣΙΝ*· ἐπειδὴ
[δ' ἰ]δία πρὸς βα[κχ]είας προ-
[φη]τῶν[  ̣  ̣  ̣  ̣]δη πέφυκεν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θισμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣ σπ]ενδόμενον γεγε-
35  ̣  ̣]αι τοῖς ἐκβακχεύειν
[  ̣  ̣  ̣]ους̣[  ̣  ̣]οις[  ̣] Ἴων̣α ταύτας
[  ̣  ̣  ̣] κα[τακ]εχαρισμένον τε-
[  ̣  ̣  ̣]μένων τινῶν θεοφο[ρ  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]αι τὰ μὲν καθεστηκ̣[  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣ π]οι<ε>ῖ, τὰ δ' ἐξιστάμενο[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\ν/ <ἐ>φ' ὁσίους, καὶ ψεύ[δε-]
[ται ὑπ]ὲρ τῶν κρατίστω[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῖς βακχεύουσι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]η διὰ μέλος ἧι μέλο[ς   ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣]ος· ε{τ}ἰ δ' ἁρμο̣νία κ[αὶ <τὰ>]
column 67
τοιαῦτα δόξας ἐμποιεῖν δύ-
[ν]αται περὶ τοῦ δαιμονίου τοι-
[α]ύτας δι' ἃς ἐξοργιάζειν ἄν-
[θ]ρωποι π[ε]φύκασιν, οὔ γ̣ε πρὸς
5[τ]ὰ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τὰ τοῦ Ἄρε-
[ω]ς ἔργα (τὰ μηδ' ὄντα, καθάπερ
[οὐ]δὲ τὰ βακχικά, τῶν θεῶν
[οἷ]ς τινες ἀπονέμουσιν’, ἀλλὰ
[δὴ] πρὸς ταῦτα δι' ὑπολήψεις
10[οὐ]δὲ φυσιωμένας, ὥς ἐστιν
[α]ὐτοῖ[ς] β̣ουλ̣ητά, παρορμῶσιν
[  ̣]αντ[  ̣  ̣] τε⟦μ⟧θεματισμέν̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἐ̣κκαλ  ̣[- ca.11 -]
[32 lines missing]
column 68
[22 lines missing]
23[- ca.11 -]μενευ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]ιοντ[  ̣  ̣]
25[- ca.10 -]διατιν⟦η⟧\ει/π[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ν μᾶλλ[ον   ̣  ̣  ̣]ν κα[  ̣  ̣]ρ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ δι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣] τι\ς/ θ' ἡ[ρ]μ[οσ-]
[μεν   ̣]ν, οὔτ' ἂν [  ̣  ̣  ̣] <μ>ελω(*)δ{ε}ί[ας]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]π̣ετήδευσαν αὐτ  ̣  ̣[],
[αἷς] πρὸς ὀρχήσεις καὶ πρὸς
[θεάμ]ατ' ἐχρήσαντο δι' ἔτο̣[υς],
[ὡς] και<ν>άς. Οὐδ' αὐτὴ μὲν τ[ῶι]
[κακ]ῶι θ̣υμὸν ἐγείρει· μάτ[αι-]
35[ον] γὰρ ἂν τὸν τῶν σαλ[ακ]ώ̣-
[νω]ν ἔχειν*· νῦν δ' ἐλάφ[ων γε]
[ὁπ]λίται τινὲς δειλότερο[ι, ση-]
[μη]ν̣άντων ἂν τῶν α[ὐλῶν, ὁ-]
[ρῶ]ν̣τ̣[αι], νῦν δ' ἔνιοι στάν[τες]
40[ἀτρεμ]εὶ καὶ πανταχοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[οὐ]δ' ἐν ἐκκλησίαις καὶ [ἀγω-]
[σι κ]αὶ ⟦μ⟧\π/ομπαῖς καὶ τα[ῖς]
[φίλ]ω[ν] ἐκφοραῖς οὐδ[ενί τι]
[παρ]άστημα γίνεται τ[οιοῦ-]
45[τον]. Ἄλλως δ' , ἐπειδὰν [σημη]
column 69
νῆ(*) τὸ πολεμικὸν ἐπάγειν
παραγγελλομένου, πᾶς ὧι
πρόκειται μάχεσθαι τὰ δι'
ὧν φοβερὸς ἔσται τοῖς ἐναν-
5τίοις καὶ τοὺς φιλίους ⟦μ⟧ \συνπ/αρορ-
μή⟦πο⟧σει⟦ν⟧ \π/οιήσας εἰς χεῖρας ἵ-
[ε]ται· τισὶ δὲ καὶ τῶι συμπλέκε-
[σ]θαι ταῖς μάχαις τὴν τοιαύ-
[τ]ην φωνὴν καὶ παρακλη-
10[τι]κὸν παρέχειν σημεῖον ἐξ
ὑπολήψεως ἐγείρεται παρά-
[σ]τ̣ημα πρὸ[ς τοὺ]ς κινδύνους̣·
[  ̣  ̣]ο̣υς̣ δ̣ὲ κ[- ca.12 -]
[32 lines missing]
column 70
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 71
[  ̣  ̣  ̣] διὰ τούτων ※. Τὸν Ἴωνα̣
[μ]ὲν ἐν οἷς ὑπὲρ τ̣[ἀ]χιλλέω̣[ς]
[εἴ]ρηκεν, εἰ καὶ δ[ύνα]ται συ[ν-]
[οι]κειοῦσθαι τῶι μὴ ψευδεῖ,
5[φα]τικῶς μαρτυροῦντα πα-
[ρ]α[ι]τώμεθα, καὶ ἔτι μᾶλλο[ν]
ὅτι ποητὴς ⟦η⟧ \καὶ/ μουσικὸς εἶπε[ν]
οὐδὲ τούτοις προσέχομεν ἄ̣-
νευ πίστεως· τὸν δὲ Λακε-
10δαιμόνιον, ὅτι βασιλεὺς κα̣[ὶ]
Σπαρτιάτης, εἰ ⟦ε̣⟧ \κ/αὶ τάχα προ[σ-]
άπτουσιν αὐτῶι τὰ μηδ̣' [ἐν-]
τ̣ε̣θυμημέν[α- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\π/[- ca.13 -]
[31 lines missing]
column 72
[22 lines missing]
23[- ca.9 -]ομεντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ν καὶ πολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.12 -]ητερον [  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ατων δυ[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]αι τὰς ἄλλα[ς]
[- ca.11 -]τους[  ̣  ̣]γαριν
[- ca.9 -]οιε̣[  ̣]αι ὁ πεπ[  ̣  ̣]
30[- ca.12 -]εν τὰ πολε-
[μικὰ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τημενοι παρε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῦ Αἰσχύλου δρ̣[ά-]
[μαθ', ἃ Γοργίας] Ἄρεως ἔλεγε
[μεστὰ ὄ]ντα, τὴν δημ{ι}ώδ[η]
35[παρι]στά[νει]ν ἀνδρείαν, οὐ[χ]
[ἣν] ὁ φιλόσοφος ἠξίου· κα[ὶ]
[τὰς] ἄλλας δὲ πάσας ἀρετὰς
[ἃς] μνημονεύει τοιαύτ[ας]
[ἀπο]φαίνει τὰ παρατ<ε>θέν[τα]
40[οὐ] δημιουργούσας ὃ κε̣ῖ̣[ται]
[ὑπ’] αὐτῶν, τὸ τὴν φιλοσο[φί-]
[αν τά]χ' ἀστεῖον ἐπιτήδ[ευ-]
[μα] καὶ δείξειν. Οὐ μὴ[ν ἀλ-]
[λὰ] περὶ μὲν τοῦ Λακεδαιμο-
45[νίο]υς, ὅταν μάχη(*) σ<η>μ[εῖα]
column 73
διδῶσιν, αὐλοῖ̣ς̣ [χ]ρῆσθα[ι καὶ]
λυραῖς, οὐθὲν ἔτι δεῖ λέγ[ειν·]
τὸ δὲ Τυρταῖον αὐτοὺ<ς> [ἀνει-]
ληφέναι καὶ προτετιμ[ηκέ-]
5ναι διὰ μουσικὴν ἀνιστ̣[όρη-]
τον ἔοικε{ν}⟦ει⟧ν, ἁ⟦ι⟧πάντων̣
μὲν σχεδὸν ὁμολογούν[των]
κατὰ χρησ⟦τ⟧\μ/ὸν αὐτὸν ἐξ ʼα̣[θη-]
νῶν μεταπεπέμφθαι, π[λείσ-]
10των δὲ γινωσκόντων ὅ̣[τι]
ποητὴς ἦν καὶ διὰ ποη[μά-]
των γενναίας διανοί[ας πε-]
ριεχόντων[- ca.11 -]
[32 lines missing]
column 74
[15 lines missing]
16[- ca.18 -]  ̣  ̣
[- ca.15 - πε]ριη-
[- ca.17 -]οδε
[- ca.16 -]  ̣ετο
20[- ca.17 -]οσα
[- ca.16 -]χιαν̣
[- ca.17 -]τ̣ην
[- ca.17 -]επα
[- ca.16 -]ττα[  ̣].
25[- ca.17 -]ν[  ̣  ̣]  ̣
γωμενοι[- ca.9 -] τ̣ὸ το̣ὺς
παλαιοὺς καὶ τὴ̣[ν ὄρχ]ησ̣ι̣ν̣
διαπονεῖν μητ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. ὅ-
[π]ω̣ς εὐχρηστότερ[α ἄγ]ητα[ι]
30τὰ σώματα πρὸς δια[θέ]σ̣ει̣[ς]
τῶν καλῶ̣ν, ἐθισθέ[ντ]α̣ τοῖς
<> <ῥ>υ̣θμοῖς, ἀλλὰ καὶ [ὅπ]ως τὴν
εὐ\σ/χημοσύν{τ}ην δι[ὰ] τοῦ σώ-
ματος ἐφορωμ̣έ̣ν̣[ην] μ̣ετα-
35φέρωσιν καὶ ἐπὶ τ<ὴ>ν̣ ψυχὴν
καὶ πειρῶνται κ[αλὴ]ν̣ κατὰ
τ⟦ι⟧\ὸ/ν ἄλλον βίον ἀ̣ε[ὶ] φ̣[υ]λάτ-
τειν· δι' οὐδέτερον γὰρ τού-
των οὔθ' ἡ πρώτη <π>ρ̣ὸς ⟦τ⟧ ὄρ⟦θ̣⟧\χ/η-
40σιν ὁρμὴ τοῖς ἀνθρώποις ἐ-
γένετο, οὔθ' ἡ παρ[α]δοχὴ τῶν
προσδεξαμένω̣ν, οὔθ' ἡ με-
τὰ ταῦτα τῶν ἐ̣π[ιτ]ηδευ̣σά̣ν̣-
των διαπόνη[σι]ς· ἀλλ' ἀπ̣ὸ̣
45μὲν τῆς περὶ τὴν φ[ύ]σ̣ιν [ἀμα]
column 75
θ{ε}ίας καὶ γανώσεω[ς συνῆ]π̣-
τον ἀλόγως καὶ ἀν[επεισ]ά̣-
κτως, οἱονεὶ βιασθέ[ντες, χ]<ο>-
ρὸν ἐπὶ τὸ καὶ χειρῶ[ν κα]ὶ πο-
5δῶν καὶ τῶν ἄλλω[ν με]ρῶν
κεινήσεις ἐνρύθμου[ς κ]α̣ὶ τε-
ταγμένας \π/οιήσ⟦ε⟧\α/σθ[αι· τε]ρ̣-
φθ<έ>ντες δὲ καὶ τέρψ[ει κ]άλ-
λους καὶ καθ' ὅρασιν, τα[ῖ]ς
10φοραῖς ἐχρῶντο τῶν [  ̣  ̣]λ̣ω̣[ν]
εὐρύθμοις, πάλιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ν
ἐποίουν <ε>ἶτα καὶ κ[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑπὸ
τῶν πα̣  ̣[- ca.11 -] ἀφε̣-
[- ca.19 -]λ̣αι
15[- ca.19 -]ων
μεταφωνικων κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].
καὶ κατ' ἰδίαν του[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α-
  ̣ως ἐπεβλέφθη κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰ-]
δ̣ία τις ὅλου π  ̣  ̣μο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣]υ ἀποθυ  ̣  ̣  ̣  ̣ουσ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
οσαλ[- ca.16 -]
  ̣  ̣νεκεν[- ca.13 -]
[  ̣  ̣]ον[- ca.17 -]
[2 lines missing]
26  ̣χη̣[- ca.17 -]
[  ̣]αν[- ca.15 - δε-]
δ̣εγ̣μ[- ca.16 -]
οὐδὲ[ν] μου[σικ- ca.9 -]
30ὀρχήσε̣ι̣ς ἐκ[- ca.10 -]
ρον*· εν[  ̣  ̣]λα[- ca.9 - φο-]
βοῦμαι μ[ὴ] τ̣ο⟦χ̣⟧\υ/ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
των πλειόνων παρὰ {υ}ταῖς
γυναιξὶ μᾶλλον καὶ σὺν ἀν-
35δράσιν ἀπεικαζ[  ̣  ̣]  ̣[·]
οὐκοῦν ὀρθῶς δῶσιν παραλα-
βόντες ὡς ἀπο[- ca.9 -]
πρὸς ἀρετὴν π[- ca.9 - ἀ-]
πόλαυσι[ν] ζ[- ca.11 -]
40μᾶλλον ἀπο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρε-]
τῆς ἕνεκα τῶν α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐκεῖνα*· γε[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ-]
λεγον τῆς ψ[υ]χῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῦ σώματος εἰς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45ως ὑ[πὸ] τῶν μελῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 76
ψιν [- ca.10 - π]ροσελο-
μεν[- ca.12 -]ς ἀλλὰ
τὴν μ[ὲν] - ca.9 -[, τὴ]ν δὲ
ψυχ[- ca.11 -] ἐπιτεί-
5νειν τὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ί]αν ※. τὸ
δὲ ἀπολ[- ca.11 -] μᾶλ-
λον ὅτ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς φαίνε-
ται  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτη πε[ρὶ]
ἁρμ[ονι- ca.9 - ν]όμωι
10χ[- ca.14 -]τον κα-
λ[- ca.15 -]ανει
διὰ τ[- ca.11 -] μουσι-
κῆς η̣[- ca.14 -] κα-
θὸ δε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι-]
15αι καὶ ῥ[- ca.9 -]ωι κα[ὶ]
τοῖς ἤδη [- ca.11 -μέ-]
νοι̣ς δ̣ιε̣[- ca.13 -]
κ̣[- ca.19 -]
[2 lines missing]
21[- ca.14 -]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]ου̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]  ̣θ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]λ̣ηκα̣[  ̣  ̣]
25[- ca.14 -]κ̣αρα̣[  ̣  ̣]
[- ca.14 -]λ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]ω̣νο̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] λέγουσιν καὶ κ̣ατ̣[ὰ τὰ]
μέρη τῆς ψυχῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30διατάττουσι [  ̣  ̣  ̣]λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τατα τῶν παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣, οὔτε
πρὸς τὰ τῆς ἀ[ρχα]ίας μελο-
ποιί+̣ας εἴδη δί[και]ον σκοπεῖν
[τ]ὰ κατὰ τὴν μο̣υσ[ι]κήν, ἀλ-
35[λ’], ἀπηρτισμένην σφοδρῶς,
[π]ρ̣ὸς τὸ τέλο[ς] αὐτῆσ,* οὔτε
[τ]ἀκείνης ἀ[π]ὸ τούτων καὶ
πρὸς ταῦτα ἅ φασιν διατέ-
[τ]ακται, μω[ρί]ας πολλῆς ἐ-
40πιδεδειγμ[έ]νης καὶ βλεπο-
μένης τοῦ λ[έ]γειν τὸ μὲν
αὐτῆς μ[έρο]ς εἶναι καθεστη-
κὸς καὶ [ν]ενα̣γμένον, τὸ δὲ
εἰς {ο}⟦ν⟧ \τ̣/ἀκόρ̣[εσ]τ̣ον καὶ μέγε-
45θος παθη[τ]ικόν, τὸ [δ’] εἰ[\ς/] με
column 77
τριότητα καὶ σπ̣[ουδή]ν, καὶ
τὰς ἁρμονίας ἐ[φ' ἕκα]στον
τούτων διειλῆ[φθαι], καὶ τό-
νον οἰκεῖον ἔ[χειν ἑκ]άστην̣
5τοῖς ὑποκειμέ[νοις] πάθεσι,
καὶ μελοποιΐαν [καὶ] ῥυθμοὺς
καὶ τἆλλα κατὰ [λόγ]ον δεδό-
σθαι*· διόπερ ἐν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωδως
αὐταῖς συνοικε[ιῶν] τὰς [  ̣  ̣] ἐν
10ἡμῖν διαθέσει[ς   ̣  ̣  ̣  ̣] <τ>ὴν μὲν
εἶναι μέσην κ[αὶ καθ]εστῶ-
[σ]αν, τὴν δ' ἐν[θουσιώ]δ̣η, καὶ
[- ca.17 -]  ̣ει̣
[13 lines missing]
27  ̣  ̣[- ca.18 -]
μ̣ε̣  ̣[- ca.17 -]
λε[- ca.18 -]
30δ̣υ  ̣[- ca.17 -]
πε[- ca.18 -]
τ̣αυ̣[- ca.17 -]
ἐφ[ε]ξῆς̣ [  ̣  ̣]νην τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σώματος [  ̣]  ̣ναι̣ τ̣ῶ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35τὴν γυμναστικὴ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ται, δεδόσθω⟦ι⟧ τ̣  ̣[  ̣  ̣ τῆς ψυ-]
χῆς μόνην τέ̣χ̣[νην]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[,]
ἣ μάλιστα ἡμ̣[ᾶς κινεῖ οὐκ ἀ-]
ναιδῶς, ἀξιοπ̣[ρεπῶς δέ· τῶν]
40γὰρ ἀποφοιβωμ̣[ένων τὰ μέ-]
ρη τῆς ψυχῆς λ̣έγε̣[ται   ̣  ̣  ̣]
πρὸς ἄλλη̣λ̣α   ̣  ̣α[- ca.10 -]
εἶναι· συ[γ]χω̣ρ  ̣[- ca.10 -]
του ματαίως   ̣  ̣τ[- ca.9 -]
45νε[  ̣  ̣] λέγεσθαι τη  ̣[  ̣  ̣  ̣ γυ]
column 78
μναστικ[η  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ]δ' ἕως αἰθύ-
γματος ὁ[μοίως] συνεργεῖν
τι πρὸς το̣[ῦτο]. [Τὸ] δεῖν δὲ τὰ
μέρη τῆς [ψυχῆς] σύμμετ̣ρα
5τ⟦α⟧οῖς πάθ̣[εσιν εἶ]ναι καὶ τῶι
σώματι κωφ[ῶς ε]ἴρηται καὶ̣ ἀ-
διαλήπτω[ς], διειλημμέ-
νως δ' οὐδαμῶς τὸ 'καὶ ἔτ̣ι
μᾶλλον ἀλλ[ή]λοισ*·' οὔτε
10γὰρ ἔστιν κ[  ̣  ̣  ̣]ρως ν[οῆσ]αι
συμμετρία[ν τῶ]ν με[ρῶν]
τῆς ψυχῆς π[ρὸς] ἄλληλ' , [οὔ-]
τε μάχεται λ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣]
κ̣ατακρατε[ῖ - ca.10 -]
15ἢ ἐπιθυμίας   ̣[- ca.9 -]
  ̣ς δόξηι κα[- ca.12 -]
φαιν[- ca.16 -]
[7 lines missing]
25τῶν λόγ[ων - ca.12 -]
τας καὶ ἀλ[- ca.12 -]
δες μὴ τα[- ca.13 -]
κον οἵα [τε κιν]εῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τρόπον ἡ μ[ουσ]ικὴ μ[ᾶλ]λ[ον]
30ὁτουδήπο̣[τε τ]ῶ̣ν τὰς αἰσ[θή-]
σεις γαργα[λιζό]ντων ἡδέ[ως],
καὶ τοὺς ἡ[μερ]οῦσθαι λέγο[ν-]
τας ἡμᾶ[ς ὑπ]ὸ̣ τῆς μουσικῆς
τῶν ψυχ[ῶν ἂ]ν μαλαττομέ-
35νων καὶ τῆς ἀγριότητος ἀ-
φαιρουμ[έ]νης, ὑπερευήθεις
[ἄν] τις ἡγ[ήσ]αιτο· μόνος γὰρ
ὁ διδάσκ[ω]ν λόγος τὸ μη-
δὲν ὧν ἀ<φ>[ρ]οσύνη δεινῶν ἀ-
40ναπλά[ττε]ι τὴν φύσιν ἐνη-
νοχένα[ι], τῶν δ' ἐνηνεγμέ-
νων μ{ε}[\η/]δὲν εἶναι παρὰ μέ-
γα, τέλ[ει]ος μὲ[ν ὢ]ν τελεί-
ως τα[ῦτ]α ποιεῖ, π̣[ρ]ο̣κόπτων
45δὲ κουφ̣ίζει κατὰ λόγον· ἡ
column 79
δονὴ δ̣' οὐχ [- ca.12 -]
ης οὐδ' ἀλγ̣[η- ca.11 -]
κτικ⟦ο⟧ὴ τῆ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]ς, ἀλ̣λ̣[ὰ καὶ]
τοῦ συνόλ[ου σώ]ματος· κα̣[ὶ τὰ]
5μέγιστα θ  ̣[ -2-3- ]ε̣υουσαι τῶν
ἀλγημάτ̣[ων] ο̣ὐδ̣' ἐ̣ξαπ̣ορθ̣ο̣ῦν
ταύτας οπο̣[  ̣  ̣  ̣]π̣[  ̣  ̣]ο̣τήτων
δύναντα̣[ι, κα]θάπερ οὐδ̣' ⟦θ⟧\ε̣/ἰς
ὁποιανοῦν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ην συ̣νεργεῖν,
10ἐπειδήπε[ρ]   ̣  ̣  ̣[(]   ̣[’] α καὶ διαφέ-
ροντ' ἐστὶν̣ [  ̣  ̣  ̣ σ]ώματος εὐ-
στάθειαν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς διανοι-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ]οσπεσούσης
[- ca.11 -]σ̣ης ὥσπερ α-
15[- ca.13 -]π̣ητ[  ̣  ̣]  ̣α̣θη
[- ca.12 -]ο  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣]η̣ς
[- ca.12 -]αλη[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[- ca.19 -].
[11 lines missing]
30[  ̣  ̣]  ̣ω̣[- ca.13 -]μεν
δ̣ικα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν καὶ ἄλλα
ταῖς κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) ητεμτω̣ ((dagger))
ἔτι μᾶλ[λον   ̣  ̣  ̣ κ]αὶ καταφρο-
νήσ[ε]ιεν [ἄν τις] τῶν φασκόν-
35των τὴ[ν μουσικὴ]ν ἡρμοσ-
μένας κ[- ca.9 -]κον[  ̣  ̣  ̣]
κεκραγ̣[έναι] οὐ τας[  ̣  ̣ ἔσ]τιν
κατασκ[ευάζει]ν καὶ ῥυ[θμί-]
ζ̣ειν κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν[  ̣  ̣  ̣]· περὶ
40γὰρ ῥυθμ̣[ῶν   ̣  ̣] τὸ κυ[ρί]ως ὅ-
μοιον  ̣[- ca.9 -] πα̣ιδο-
τρίβα[- ca.11 -]ητωι̣
τὴν κ[- ca.11 -] φωνὴν
ῥυθμί̣[ζ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διανοητὸν
45ἐ[π]ὶ τῆς ψ[υχῆς λέ]γουσιν, οὔτε
column 80
[- ca.14 -]ουσιν ὑπο
[- ca.9 - προ]σγι<ν>όμενον
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸ μελίζειν
ε[- ca.10 -]νην μελίζειν
5α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣κτον ἀξιοῦσιν·
τί [γὰρ προ]σ̣οίσει τῶι τὴν λύραν
κ[ρούοντι π]αραπλησίως τὸ τὴν
ψυ[χὴν ἔχει]ν ἡρμοσμένην
κα[ὶ σύμφω]νον καὶ κατηρτυ-
10μέν[ην καὶ συ]ν̣τεταγμένην
καὶ π[ρὸς ὅ]σα τοιαῦτα κατη-
γοροῦ[σιν; ε]ἰ δὲ παραινίττον-
ται τὴ[ν ἐ]π̣ι̣δεξιότητα καὶ
——
  ̣  ̣  ̣συ[- ca.9 -] καὶ τῶν [  ̣  ̣]
15  ̣ω[- ca.18 -]
[12 lines missing]
28[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων λει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣πολλ]άκις ⟦περιτ⟧ \ἀναγ/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνται τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ]α̣σκευάζειν [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λ̣όγων καὶ συμφω-
[νιῶν καὶ] μελῶν καὶ ῥυθμῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δε̣[ῖ]ς ἀναφαίνον-
35[ται τ]ὴν μουσικὴν ἐγκωμι-
[άζο]ν̣τες ὅτι κατασκευάζει
[τοὺς] αὐτῆι προσελθόντας
[οἰκε]ί̣ους· εἰ δὲ καὶ τὸ μό-
[νους τοὺς] τούτων οἰκείους
40[ἔχειν ἀρετ]ὰς {η} καὶ τὸ τοῦ-
[τ' ἀ]γαθὸν [τιμ]ᾶγ καθ' αὑτὸ
[πα]ραψηλα̣φῶσιν, ἑκατέ-
[ρω]ς ἁμαρτ[ά]ν̣ουσιν, ὡς ἐν
[τοῖς] πρότε̣[ρο]ν̣ λόγοις ὑπε-
45[δείξαμεν]. [Καὶ] μ̣ὴν οὐδ̣[ὲ] τα
column 81
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ντος Θεοφράσ[του]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρὸς ἀρετὴν καὶ τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ν μόνον, ἴσως δὲ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]κολασίαν συνερ-
5[γεῖν   ̣  ̣]ντας φαίνεται βέλ-
[τιον  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀποτε[θε]ωρημέ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α καὶ φυ̣[σι]κῶς καὶ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]πορίπτ[εσθ]αι τὸ με-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣\ι/ σ̣[ώ]ματος ε\ἶ/ναι τι
10[- ca.10 -]  ̣ς καὶ τὸ τῶν
[- ca.10 -]εν εὐκοσμίαν
[- ca.13 -]. δὲ θαμ-
- ca.14 -]ι̣νεν
[- ca.15 -]ω̣ν ὅ̣λ̣α̣
[14 lines missing]
29[- ca.16 -]σιως
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ]ά τινα διαφο-
[ρὰν  ̣  ̣  ̣  ̣]τιν[  ̣  ̣  ̣]αν κα<ὶ> <τ>ερ-
[- ca.11 -]των ἡ μουσι-
[κὴ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣] ταῦθ' ἅ φη-
[σιν  ̣  ̣  ̣  ̣ τἀ]ναντία δι' ἀμφο-
35[τερ  ̣  ̣  ̣]ει περὶ τὴν ψυχὴν
[- ca.9 - ὕβ]ριν καὶ ἀκο-
[λασίαν  ̣  ̣  ̣]ι̣ θάτερ' αὐτῆς
ὅ̣σο̣[ν] ἐ̣⟦μ̣⟧\π̣/[  ̣  ̣  ̣]οις· ἀλλ' , εἴπερ
ἀρ[χ]αία, [πρ]ότερον εἶπον ὡς
40τ  ̣  ̣  ̣  ̣υ[  ̣] καὶ τὸ ἐναντίον
ω̣[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣] συμβιβάζειν η
λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νει καὶ διολκὴν
ἐπ̣[ὶ τὰ ἐν]αντία γίνεσθαι
δι̣ὰ̣ [τῶν ἐν]αντίων*· οὔθ' ἃ λέ-
45γουσι  ̣  ̣[  ̣  ̣]ον καὶ τάξιν ἐμ
column 82
[ποιεῖ τ]α̣ῖς ψ̣[υχ]αῖς· οὐδὲ γὰρ
φ[ράζων] ὅτι τεθεικότος τοῦ
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου τῆς μουσικῆς πρὸς
ὕ[βριν ἄγ]ει καὶ ἀκολασίαν
5μέλ̣[η] τιν' αὐτ[ά]ς, οὗτος οἷς ἔλε-
γεν ἀκόλουθον ἐδείκνυε τὸ
προ[σ]δέχεσθαι [τ]ἀναντία
συμ[βα]ίνειν ὑπὸ τῶν ἐναν-
τίω[ν]· καὶ γὰρ αὐτῶι δοκεῖ τὸ
10πρὸ[ς] ἀκολασίαν ἔνια παρορ-
μᾶν καὶ περ[ιΐσ]τασθαι παραι-
νεῖ τ[ὰ] τοιαῦτα ※. Ὃ μὲν οὖν
προσ[ει]θ̣ισμένος ἀκολασί-
αν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣] νέαν η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15μ[- ca.19 -]
τ̣[- ca.19 -]
[10 lines missing]
27[  ̣  ̣  ̣] ἐναντ̣[ι- ca.11 -]
[  ̣  ̣]ι̣σομαι πρ[- ca.10 -]
[  ̣  ̣]ν καὶ προ[- ca.11 -]
30[  ̣  ̣  ̣]ι̣αν· οὐ γὰρ̣ λέγω μ̣ηδ[ὲν]
[ταύ]της ἀνήκειν εἰς σπο[υ-]
[δ]ή̣ν, [ἀλ]λ̣ὰ πᾶ⟦  ̣⟧ν εἰς ἄνεσ\ι/ν
κ̣αὶ τέρψιν, εἰ καὶ μὴ τίθη-
μι τὸ μιμητικὴν εἶναι· ἢ
35καὶ τὸ δοκοῦν ἐμαυτῶι
συναναιρήσω*· τὸ γὰρ αὖ μα-
χεῖσθαί με τἀληθεῖ τοῦτο
φάσκοντα, πολλοῦ δεῖ πα-
ριστάνειν Θεόφραστος, ὅπ[ο-]
40ταν ἄλογον εἶναι γράφη(*) τ̣[ὸ]
μὴ κ⟦ε⟧ινεῖν ὅλως καὶ ῥυθμί̣-
ζειν τὰς ψυχὰς τὴν μουσ[ι-]
κήν, ἐ[πει]δήπερ, ὡς τοῦτο̣
φ̣ας̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εληλ[  ̣]γμεν[  ̣  ̣]
45[- ca.17 -]νω[  ̣]
column 83
[  ̣  ̣  ̣]αι τὸ δοκοῦν ἀποδει̣-
[κτι]κ̣ὸν αὐ[τ]οῦ παρατεθει-
[κέν]α̣ι διότι, κα̣θά̣περ πόνο̣ι
[καὶ] τ̣ροφαὶ πρὸς̣ ὑγίεια̣ν καὶ
5[νόσ]ον δύναμιν ἔχουσιν, οὐ[χ]
[οὕτ]ω ῥηθήσεται καὶ μουσι-
[κὴ] κ̣αὶ πρὸς ἀρετὴν καὶ κακί-
[αν] ἔχειν. Ἀλλῶς δὲ καὶ παν̣-
[τά]π̣ασίν ἐστιν ἀπίθανον,
10[ὡς] ἄ̣λογα δυνάμεις ἔχει γε[ν-]
[νητ]ικὰς ἐνα̣ντίων ἀλό-
[⁦ -ca.?- ⁩γων, οὕ]τως [ἔ]χ̣ειν ἄλογα μ̣έ̣[λη]
[δύναμ]ιν ὥ̣σ[τ]ε̣ [  ̣]ν̣δια[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.10 -]ι̣τοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]γν  ̣  ̣ει̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]α̣ς δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[6 lines missing]
24[- ca.11 -]ναν τρο[  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.12 -]λη καὶ [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]μ' ἀλλα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]τασαν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]το δια[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] βέλτιον [  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.9 -]νονατο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὰ πρέπο[ντα   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των καὶ ὅλω[ς   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοις ἐπὶ τὴν [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων παραση[μ  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν αἴτιον μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τῆς πρὸς ταυ[τ  ̣  ̣]
[- ca.9 -]εως καὶ πρὸς [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χρη]σιμεῦον οὐ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῆι δὲ μουσ[ικῆι]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν οὐ μᾶλλον [ἢ τῆ](*) [μα-]
[γειρι]κῆι προσδεξο[με  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νουν ἃ καὶ πρὸς τ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἀναρμόστου η   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]νου καὶ ἀτάκτου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣]οτ̣ας ἐροῦμεν· ὡς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 84
[τ]ὰ μὲν διδάσκειν, τὰ δὲ̣ [μή, ἐμ-]
[φ]α̣ίνων οὐκ ἔχω τούς γ̣ε [φιλο-]
[σ]όφους, καθὸ φιλόσοφοι, μ[ουσι-]
[κ]ούς, οὐκ ὄντας ἐπιστάμε[νος·]
5[ἀ]κούων δὲ τούτων ἐκάσ̣[το-]
τε μόνην τὴν μουσικὴν [ἐ-]
πιστήμην οισαν καλῶν κ[αὶ]
μοχθηρῶν <μ>ελῶν καὶ [ῥυ-]
[θ]μῶν καὶ πρεπόντων κ[αὶ]
10[ἀ]πρεπῶν, ὀκνῶ τὴν θεω[ρη-]
[τικὴν ἀπ]ονέμειν κα⟦ι̣⟧\τ/[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναπαιδεύειν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ν̣ καὶ [- ca.13 -]
[ἂ]ν̣ μὲν ἀνείμην, ἀλλ' αὐτ[ὸν ἂν]
15ὁμολογώιην εἶνα\ι/ φιλόσοφ[ον;]
ἐμαυτοῦ δ' ἂ̣ν καταψευδο[ί-]
——
μη̣[ν] ε̣[ἰ] λέγοιμι συναισθάν̣[ε-]
[σθ]α̣[ι] διαφορᾶς ἢ καὶ τῆς ἐν
ῥό̣δ̣[ο]ι̣ς μόνο̣ν; πρ̣ὸς ἀρετ̣ὴ[ν ἢ]
20κα[κ]ί̣αν̣ τ̣[ῶν μ]ελ[ῶν καὶ ῥυ-]
θμ[ῶ]ν̣[  ̣  ̣  ̣] μέλεσ[ι   ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ργ[- ca.13 -]
π̣ρὸ̣ς̣ μ̣  ̣[- ca.14 -]
ὅ̣τ̣ι φι[λοσοφ- ca.10 -]
25μουσικ̣[- ca.14 -]
παραλλ  ̣  ̣[- ca.13 -]
καιοι παρε[- ca.11 -]
μηθὲ̣ν ἀποκεκ̣ρ[- ca.9 -]
εἶναι τούτων̣, ἀλλὰ τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30γίνεται καθάπερ μ̣  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]
ὀσμ̣ῶν καὶ χυλῶν· ἀλλ' ἐν [ἐ-]
παισθήσει τῆς ἀκοῆς ὅλω̣[ς],
ὡς ἐκείνων, τῆς ὀσφρή̣[σε]ω̣[ς]
καὶ τῆς ἁφῆς, ἀρκοῦμα[ι] τ̣[ῶι]
35τὸν φιλόσοφον, ὅτι φιλόσο-
φος, ἀδυνατήσειν ἐπιγνῶ̣-
ναι*· τοῦτο δὲ λαβὼν ἐπιφέ-
ρω{ι} τὸ πολλῶ(*) μᾶλλον ἀμ-
φοτέρων τὸν ἰδιώτην ο̣ἵ̣-
40αν καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ̣ [τ]ὴ̣ν
διαφορὰν τῶν μελ̣ῶν κ̣α̣ὶ̣
τῶν ῥυθμῶν ἀγνο[εῖν]· ε̣ἰ̣ [φ]ή̣-
σ̣ει τις οὖν ἴσως καὶ τ[ὸν μου-]
σικὸν φιλοσοφήσαι [καὶ]
45τ̣ὸν φιλόσοφον ἄ[λλ]α μαθ̣[εῖν]
[  ̣]ο̣υ  ̣[  ̣]ι̣ς ὑφ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣εσθαι,
column 85
προε̣ι̣δ̣[ὼ]ν̣ τοῖς μὲν \τ/ο̣ῦ[τ' ἐ-]
ρ̣ῶ⟦ι⟧ δια⟦ν̣ο̣⟧\[π]ε/πα\ί/σθαι τῶ[ι γε-]
γονέν[α]ι̣ μηδένα σα  ̣[,]
ὡς εἶπο̣ν̣, ἢ φιλοσόφους̣ [μηδέ]
5τι γίνεσθα̣ι τὴν μουσικ[ὴν αὐ-]
τὴν θεωρητικὴν μελῶ[ν καὶ]
σπουδαίων καὶ φαύλω[ν καὶ]
πρεπόν̣των καὶ ἀπρεπ[ῶν, καὶ]
μὴ ταύτην, ἀλ\λ/ὰ τὴν φ[ιλο-]
10σοφίαν δ[ι]ὰ μουσικῆς παι[δεύ-]
ειν· τῶν δὲ φιλοσόφων σ[υμ-]
βήσεσθαι τοῖς μὲν καταρ[ξα-]
μένοις πρότερον μαθ[εῖν]
τὴν μουσικὴ[ν] ἢ γνῶν[αι ἅ γε]
15δεῖ μανθάνειν πας  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὸ μὲν μαθον  ̣[- ca.9 -]
[6 lines missing]
23[- ca.16 - ἐ]πεὶ
[- ca.18 -]λε
25[- ca.18 -]α[  ̣]
[4 lines missing]
30[- ca.9 -]ειω[  ̣ πρα]ΰνειν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ψευ[δ  ̣  ̣  ̣  ̣]τιοτι
[  ̣  ̣]μεν[  ̣  ̣]ς φασι ο[  ̣  ̣  ̣]δε προσ-
[ά](*)<δε>ιν μηδ' , εἰ παι[δι]ᾶς ἕνε-
κα μ̣όνης ἡ μουσι[κὴ] παρα-
35λαμβάνοιτο, δεῖν 'ποιεῖσθαι
ταύτ[ην] ὡς ἔτυχεν, οὐχ ὅ-
πως [ταῖ]ς χορδαῖς προσά(*)δω-
[μ]έν [γ’], ἐπειδὴ το[ῦτο] γελοῖ-
[ο]ν καὶ τεχν⟦ε⟧ιτικόν·' πότε-
40[ρο]ν ⟦τουτο⟧ 'γελοῖο̣ν καὶ τε-
[χνιτι]κὸν' ἀ[π]οφα[ίν]ετα[ι] τὸ
'[ταῖς] χ̣ορδαῖς πρ[οσ]ά\ι/δειν' ἢ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐχ ἁρ[μο  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μουσι[κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
45[- ca.10 -]ος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 86
εἰ μὲν γὰ[ρ - ca.11 -]
ἢ το<ι>ούτου χάριν [τὸ μὲν]
πρότερον τὸ τῆς [παιδιᾶς]
μόνον γελοῖον ἔσ̣[τι νομί-]
5ζειν καὶ τὸ τεχν[ικὸν] '[τεχνι-]
τικὸν' ὀνομάζειν, [τὸ δὲ]
δεύτερον χωρὶς το[ῦ τέρ-]
π<ε>σθαι, προαιρουμ̣[ένων]
δι' αὐτοῦ πάντω[ν, αὐτὴν δεῖ]
10ποεῖν, τίς ἐστιν ὃ[ς τὴν χά-]
ριν μεθοδεύσ̣[εται ἢ μᾶλ-]
λον ἔτι, θηρώμ[ενος   ̣  ̣  ̣  ̣]
[9 lines missing]
22[  ̣  ̣  ̣]λθε[  ̣] πάθο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ-]
λάττω[ν] εἰ καὶ τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τὸ π[ρ]οειρημ[ένον ἀ-]
25ναφαίνεται μά[λιστ' εὔη-]
θ̣ες, οὐδ' εὐλογώ̣[τερον τὸ]
τὰ τῶν [  ̣  ̣  ̣]σακ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὸ τὴν [- ca.14 -]
τ[  ̣  ̣  ̣]εχ[- ca.13 -]
30[- ca.10 -]θ̣[- ca.9 -]
[- ca.10 -]α[- ca.9 -]
φ[  ̣  ̣  ̣]υμ[- ca.13 -]
να[  ̣  ̣]ωιδ[- ca.12 -]
θα[  ̣  ̣]ερου[  ̣  ̣]σε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35δη[  ̣] καθ' ἑαυτὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ χρήσει τῶ̣[ν ὀργάν]ων
τοῖς ἐλευθέροις [  ̣  ̣ ἀπρε-]
πὲς οὐδαμῶς [- ca.9 -]
ον τοίνυν ε[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μο̣υ̣-
40μένων μαθ[- ca.9 -]τη-
μενον λευ[  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[ι-]
ων καὶ τὰς ἐμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὰς
ἀπάτ{ι}ας α[  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ικο-
μεν[- ca.16 -]
45ει[- ca.17 -]
column 87
[- ca.12 - χ]ρήσιμον
[- ca.12 -]ι τὸν νομο-
[θετὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] φυλακη[  ̣]
[- ca.13 -]λ̣ειν λαμ-
5[βαν- ca.11 -]ν δὲ μη[  ̣]
[- ca.11 -]  ̣πορεῖν   ̣  ̣
[- ca.9 -] ὀργάνω\ν/ χρεί-
- ca.11 -] αὐτὸν εἰς
[- ca.10 -]  ̣ηδου[  ̣  ̣]οις
10[- ca.12 -]τον φρενη-
[- ca.12 -] ἠξίου μου-
[σικ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[13 lines missing]
26[- ca.14 -]αλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -] ἡμᾶς [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] δεινὸς ς̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]το σύστη[μ]α
30διὰ τὴν η[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ καλεῖ τὸ παν-
[  ̣  ̣]νον εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ομενον πα-
ρὰ τῶν ευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν\τ/ων καὶ φιλο-
τεχνούν[των] ἐναπολαμβά-
νειν· ὅταν [  ̣  ̣]δε συναντῶν̣
35διαιρῆται τ̣ὰ τοῖς ἀγαθοῖς
ὑπάρχοντα τῆι δυνάμει,
σημαίνε̣[ι κ]α̣ὶ τὸ τὰ μὲν πρὸς
ἄσκησιν ἀ[ρ]ετῆς εἶναι̣, τ̣ὰ
δὲ παρακ{αι}[ο]λουθεῖν, τὰ δὲ πρὸς
40σωτηρία[ν] ἢ φ̣υλακὴν τῆς
ἀρετῆς μ̣εταδιώκεσθαι, τὰ
δὲ συνεπ̣ι̣κοσμεῖν ἐνί{ο̣}-
οις καὶ τῶν [  ̣  ̣ω]ν̣ εἶναι, πά-
νυ μακ[ρὰν τοῦ καὶ] παρέργως
45ἀναστα[λῆναι]· διαπίπτει
column 88
μέντοι κα[ὶ κα]τὰ τὴν διαίρε-
σι[ν], καὶ κ[ατὰ τ]ὸ φύρειν τὰς
κατὰ φύσ̣[ιν ἀ]ρετὰς ταῖς δε-
δοξασμέ̣[ναι]ς, ἃ διαρθροῦν
5οὐδὲν ἡμᾶ[ς ἐπ]είγει ※. Τὴν δὲ
μουσικὴν (ο[ὐ γὰ]ρ οὐδὲ μελλή-
σειεν ἄν τ[ις λέ]γειν ἐπιφέρε-
σθαι τὸ δὴ [πα]ρ̣ακολουθεῖν
τοῖς ἀγαθο̣[ῖς τῶι] δια⟦ι̣⟧σώ(*)ζειν
10τὴν ἀρετ[ήν, κ]ἂν προσφ̣έ̣ρηταἰ
φησὶ μὴ κ[αθ' ἑα]υτὴν αἰτ̣ί̣αν ε-
[- ca.10 -]ετης θαυμασι-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συ]γ̣κυρήσει ἐναν-
[τι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣εινεῖ π̣αν-
15[- ca.13 -]ουθ  ̣νη   ̣  ̣  ̣ι̣α
[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.15 -]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]α̣  ̣ω[  ̣  ̣]
[9 lines missing]
28ω  ̣[- ca.18 -]
το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30ν̣υν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων κωλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μελῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ τοιάδ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣]
λ̣ον πο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ ἀγαθῶν [  ̣  ̣]
ουτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ατων διαγ[ω-]
γ̣[ῶν- ca.10 -]τιωτων[  ̣  ̣]
35λων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεσθαι παί-
ζειν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε παιδιὰν
οὐκ ἐμ[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρ]ετὴν ἣ δι' αὐ-
τὴν φυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων καὶ δι' αὐ-
τὴν ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πειν [τἀ]γα-
40θῶι π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζοντα πά-
λιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) πειομενον ((dagger))
ει[- ca.11 -]ι̣εν, εἰ δὲ
δι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υμπλοκὰς οὐ
πο̣[- ca.9 -]φίσταται δο-
45  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[, οὐδὲν] δὲ ἀναιρετι
column 89
κὸν [εἶπε]ν αὐτὸς ἐν τῆι συν-
αντ[ήσε]ι τοῦ λελεγμένου· πά-
λι δὲ [τ]ὰ̣ς ἀκοπιάτους ἀνακυ-
κλεῖ φ[ά]σ̣εις, ὅτι μᾶλλον τὸ
5σπουδ[ά]ζειν ἐστίν, οὐ μό-
νον τ[ὸ π]αίζειν, καθ' ἣν αὐ-
τὸς ἀπ[οφ]αίνεται μουσικήν.
Ἵνα δὲ μὴ δοκ̣ῶμεν ὑπερο-
ρᾶν, ἀπη̣[χ]ῶμεν ἃ λέγει πε-
10ρὶ τῆς σπ[ο]υδῆς περὶ ἣν οἴε-
ται κατ[α]γίνε[σθαι·   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοίνυν [- ca.14 -]
πᾶσαν [- ca.14 -]
ψυχῆς η[- ca.14 -]
15ἡδιστ̣ο[- ca.14 -]
κτ̣[  ̣]ομ̣[- ca.15 -]
α[- ca.19 -]
[8 lines missing]
26[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υθαι πρ[ο]α̣ι̣ρε̣[ς  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ δι]αφέρε[ι τ]ῶι συγ[χω-]
[ρήσει]ν, κἂν βούληται̣ [ταύ-]
30[την] ὁρμὰς ἐμποιεῖν, καὶ
πρ[οαιρ]έσεις εἶναι πάθη τι-
[να με]τὰ δυνάμεως, ὅτι πο-
[τὲ τα]ὐ̣τ̣ό ἐστι. Τὸ δ' ἀρχὴν εἶ-
[ναι] τοῦ λαβεῖν τὰς̣ προαι-
35[ρέ]σ̣εις ταύτας καὶ τὰς δυνά-
[μ]εις τὰ πάθη, πρὸς ἀνδρεί-
[α]ν μὲν θάρσος, ⟦ς⟧ πρὸς σω-
φροσύνην δὲ αἰσχύνην
[κ]αὶ κόσμον, ἄλλα δὲ πρὸς
40[ἄ]λ̣λα, γελοῖόν ἐστι συγχω-
[ρε]ῖν· οὐχ ὅτι γὰρ τοῦ λαβεῖν
[τ]ὰς εἰρημένας δυνάμεις \ὡ̣[ς]/
ὄν̣τα τοιαῦτα πάθη δώσει̣
τ̣ις ἀρχάς, ἀλλ' ἀρετὰς ἢ τῶν
45[ἀ]ρετῶ̣ν [ἀ]ποτελέσματα·
column 90
[ἀλλὰ] μ̣ὴν τὰ θάρση καὶ τὰς
[αἰσχύ]νας καὶ κοσμιοτήτα[ς]
[καὶ τ]ὰ τοιαῦτα πάθη προσ-
[αγορ]εύει· καὶ τὰς ὁρμάς δι'
5[ὧν λ]αμβάνουσι τὰς δυνά-
[μεις], οὐ μόνον λέγων ὑπὸ
τῶν κυρίων γίνεσθαι πρά-
[ξεω]ν̣, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ⟦υ⟧ ὁ-
[μοι]ω̣μάτων ἀγνοεῖ, διὰ
10[φύ]σ̣εώς τ̣ε νομίζων, ὡς εἶ-
[πεν], ἀρετάς τινας ἐνγίνε-
[σθαι], καὶ μᾶλλον ἔτι τὴν ο-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φόρον ἀνδρεία̣ν ἢ δι-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[15 lines missing]
30ζω̣[- ca.18 -]
αλ̣  ̣[  ̣]των διὰ [- ca.12 -]
τ  ̣[  ̣] ((dagger)) σ̣εγ̣ακυ ((dagger)) [  ̣  ̣ πρ]οσαγορ[εύ-]
ο̣μ̣[εν], οὐ δι' ὧν οὗτος ἐ̣νυ[πο-]
τ̣άττει*· ταῦτα μὲν οι[ν ἅγε]
35ἐστ  ̣[(]   ̣[’] ν τοῖς παρειλημμέ-
νοι[ς] ὡ̣ς προκαταστατικῶ̣[ν]
τά[ξεω]ν χάριν οὐδὲν ἔχει
ἀφε̣[ιδέσ]τερον τῶν πολλά[κι]
κ̣α̣[τα]βεβλημένων φά[σε-]
40[ων*· λέ]γεται γὰρ τὸ τὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
[μουσικ]ὴν ἐμποιεῖν δύν[α-]
[μιν τοῦ] πρὸς ὄγκον καὶ ἀ-
[γειν τὰ π]άθη καὶ πάλι τὰ [ἥ-]
[θη πρὸς εὐ]ταξίαν καὶ τῶν
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. (εἰς γὰρ ἁπαντ[  ̣  ̣  ̣]
column 91
[  ̣]ε̣ιν[  ̣]’, τὰς δὲ μειμήσεις [εἰς]
ταὐτό πως ἄγειν καὶ κιν̣εῖν
τὸ πάθος· ὥστ' , ἐπεὶ καὶ τὸ̣ [μι-]
μεῖσθαι τὰ λελεγμένα τ[ὴν]
5μουσικὴν καὶ τὸ μιμού[μ]ε-
να ὑπ' αὐτῆς πρὸς ἀρετὴν
ὠφελεῖν τι, μᾶλλον δὲ δ̣[ῆ-]
τ̣α τῶν μυρίω(*) μιμητικω[τέ-]
ρων, διεψευσμένον ἐδεί[ξα-]
10μ̣εν, οὐ προσδεξόμεθα ο[  ̣  ̣  ̣]
τοῖς ἐπ̣ιφ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν μου[σι-]
[κὴν- ca.17 -]
[12 lines missing]
25  ̣ο̣υ̣σμ̣[- ca.15 -]
[1 line missing]
27[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.15 -]
μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οι̣[- ca.12 -]
  ̣ο  ̣μεθα ς[- ca.10 -]
30ἕκαστον [  ̣]λογ[- ca.9 -]
ἐθιζ̣[ο]μένους καὶ μ[έλεσι]
μεθ' ἡδονῆ[ς], ἣ τοιαύτην
ἔχει δύνα[μι]ν, ῥυθμί̣ζε-
σθαί πως τὰ̣ ἤθη διὰ τῶν
35παθῶν, ὥ[στ]ε καἶτα κατ' ἀ-
λήθειαν οὕτως ἔχειν· χρε[ί-]
α δ' οὐδὲ τοῖς ἑξῆς προσδι-
ατρ⟦ε⟧ίβειν*, ἀλλὰ δόντας
αὐτῶι τὸ μέγιστον εἶναι
40πρὸς τὴν ὁρμὴν τῶν κα-
λῶν τὸ χαίρειν ἐφ' οἷς [δεῖ]
καὶ φιλεῖν* ἃ̣ δεῖ, τὰ δ̣[ὲ με-]
ταξὺ παρέντ̣ας ἐ\ν/ μέ̣[λει χαί-]
ρε̣[ι]ν, τὸ δὲ μο[υ]σικὴν [τῆι]
45[ἡδο]νῆι προάγειν ἡ̣[μᾶς χαί]
column 92
ρειν ὡς δεῖ̣, [συ]νοικει[οῦν δὲ]
ταῖς ἡδονα[ῖς] οὐ μᾶλλ[όν γέ]
τι θέντας ἢ τὸ τὴν χρ[ηστὴν]
ὀψαρτυτικὴ[ν] καὶ μυ̣[ρεψι-]
5κὴν· οὐδὲ τὸ κι̣ν̣ητι[κώτε-]
ρον τούτων οὐχ ὅτι π̣[ρ]ο[άγει]
εἰς μεταβολὴν παθ[ῶ]ν [ἐν]
οἷς δὴ καὶ δι' ὧν λεγό[μεθα]
ποιοί τινες εἶναι, ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ κ̣[αί],
10οὐδ' ἐν ὕπνωι, καθάπερ [οὗ-]
τός φησιν, τὸ μα[θ]εῖ<ν> α<ὐ>[τὴν]
τάχιστα κατ' αὐτὴ̣[ν π]αῖδ[α]
δ̣εῖν ἐξομ̣οιουμε̣[  ̣  ̣]φερε̣[  ̣]
  ̣  ̣ν γο  ̣[  ̣]μενοις[  ̣  ̣]θης[  ̣  ̣]
15[  ̣]ωι[  ̣  ̣]αι̣  ̣ακ̣ρον π̣[  ̣]οσορ[  ̣  ̣]
[  ̣]· οὐδὲν γὰρ ὑπὲρ [μ]ὲν φ[ωνὰς ἢ]
[ῥ]υθμοὺς̣ δο̣ὺ̣ς ἀν̣εῖν[αι   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ικαν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]η̣ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[8 lines missing]
27[- ca.17 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.16 -π]άθη
[- ca.16 -] ἄλλο̣ι̣
30[- ca.16 -] ἀλλα
[- ca.16 -]ωροις
[- ca.18 -]ια
[- ca.17 -] πολ-
- ca.17 -]τ̣α
35[- ca.16 -]τεις
ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντες ἐμο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρε[  ̣  ̣]ειν τοῦ μηπ̣ο[  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ γ]ράφειν εἰ μὴ ῥ[  ̣  ̣  ̣  ̣ πα-]
ραλλάττοντα η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40περισχόντα προς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[·]
ἡμεῖς δὲ καὶ τὸ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αὐτὸ μόνον ὑπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ι-
σκειν τὸ μήτε δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μήθ' ἕως νῦν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ον
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σησθαι τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε
column 93
γάρ, ἐπ\ε/ὶ ταῦτα π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ]
μουσικὴ ποιεῖν̣ [οὐ δύναται],
ἤδη νοῦν ἔχομ̣[εν τῶι μὴ συ-]
νεργεῖν καθ' αὑ[τὴν καὶ τῆι]
5γεγονυίαι χρήσ̣[ει ἐν τῆι]
τοῦ παιδὸς ἡλικ[ίαι, μηδὲ]
κεῖσθαι παράδει[γμα·   ̣  ̣  ̣]
μὲν γὰρ ἀναγκ̣[αι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρε θέσεις ἀναλυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ἐπὶ τῶν ἄλλων [- ca.9 -]
μωντ̣ι τοῦτον̣ [- ca.9 -]
[15 lines missing]
27[  ̣]ε̣[  ̣]ος[- ca.18 -]
χορ[- ca.17 -]
λέγε̣ι̣[- ca.10 - εὐχρη-]
30στίαν δ' εἶ̣ν̣[αι - ca.9 -]
τους[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅ̣τα̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νειν γ̣α[  ̣  ̣  ̣]ταλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀποφαίνε̣ιν *· π̣α̣[- ca.10 -]
μενιο\ι/ς̣ ὁ̣ τάχα̣ [- ca.9 -]
35⟦σιν⟧ καὶ μὴ λόγος καλὸς προσ-
εκριζοτομε\ῖ/ν* ((dagger)) απ̣αλλον ((dagger)) πάν-
τα κακίαν ἅπασα[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νειτο καὶ διατριβικὸν τοῖς
ἑαυτοῖς βοηθο̣ῦ̣σι τὸν λόγον
40τε καὶ λ̣υ  ̣  ̣  ̣οικ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καίπερ [π]ρὸς   ̣  ̣[- ca.10 -]
γίας ἀνεκ[- ca.13 -]
ἦν*· νῦν δὲ [- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣σοφο[- ca.11 -]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν οὐκετ̣[- ca.11 -]
column 94
[- ca.10 -]έσεις [ε]ἶναι
[- ca.13 -]ατων κα-
[- ca.10 -] αἵτινες αὐ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οἷα\ί/ τ' εἰσὶν κα-
5[- ca.10 -]ν̣, τὸ δὲ κείμε-
[νον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣ωρὶς τῆς κα-
[- ca.11 -]σιν ἡδονῆς
[- ca.9 -] ἔχει τινὰ συμ-
[- ca.11 -] κ̣αὶ χρῆσιν ο-
10[- ca.10 -]ς εἰρηκέναι
[- ca.12 -]τ̣' ἐστιν οὐ
[10 lines missing]
22[- ca.10 -]αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 - α]υτη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ις[- ca.9 -]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φ[  ̣]π[  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] οἰκειοτάτω̣(*)
[- ca.10 - τ]ὴν μίμησιν
[- ca.12 -]αι̣ρυθμων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ποδεδεῖχ̣θ̣α[ι]
30καὶ ἄλλα [  ̣  ̣  ̣]τωι, φάσει δ̣ὲ
περιτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]· εἰ μὲν π̣αρε̣ῖ̣-
μεν, λ̣έγ[ωμεν ὅτι] διὰ τούτων
ἃ νομίζ[ει οὐκ] ἂ̣ν παρεσκεύ-
αζεν· ἃ [δὲ παρέ]χει διὰ τῆς ὁ-
35μοιότητ[ος οὐ]κ̣ ἴσως ἂν ἐπέ-
τεινε τῶν [ἠθῶ]ν̣ διὰ τῶν πᾶ-
<σ>ιν ἡδέω̣[ν τε] καὶ ὑπὸ παν-
[τ]ὸς γέν[ους δ]ὴ̣ ἐπιζητουμέ-
νων φυσ̣[⟦ει⟧σι]κῶς, καὶ οὔτ' ἐκ
40διδαχῆς̣ [γε] οὔτ' ἐξ ἔθους, ἀλ-
λ' ὡσπερα̣[νεὶ] αὐτομάτω̣σ*· ἐ-
πειδή̣περ [π]αρεδείχθη μὲν
ὑφ' ἡμῶν [κ]α̣ὶ̣ πολλάκις οὐ
χ[  ̣  ̣]ων διεχους[  ̣  ̣]οδεκει̣-
45ν[  ̣  ̣  ̣]του[  ̣]υν  ̣  ̣  ̣  ̣[(]   ̣[’] ε̣ι̣, οὐδ' ἅ̣
column 95
παξ ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει το[ι]αύτηι συμ-
βέβηκ' α[ὐτὰ καὶ] τέρπειν ἡ-
μᾶς διὰ [τό γε φυ]σ̣ικῶς ἅπα-
σιν οἰκε̣[ιοῦσθαι]. [Τ]ὸ̣ δ' ἐπιρ<ρ>ων-
5νύειν[  ̣  ̣  ̣ δ]ιὰ [τ]ούτων τὴν
ὁρμὴν [πρὸ]ς ἃ [μ]ηδαμῶς πέ-
φυκεν πα[ρ]ασκευάζειν, οὐ
δοθήσε[ται] παρακολουθεῖν.
Ἀλλὰ μὴ̣ν οὐδ' ἐν ταῖς ἐν-
10θουσιασ̣[τι]καῖς ε⟦ν̣⟧\ξ/τάσεσιν,
ἀοριστ[ούσ]ης κα[ὶ] ταραττο-
[μέ]ν̣η[ς τῆς] ψυχῆς, ἐπιδει-
[κν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἁρμο̣ν̣ίαν καὶ
[- ca.11 -]ο[  ̣  ̣]ει καὶ κα-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α]υτην εἰς τὴν κα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξιν ὧν ἀεὶ παρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]λ̣λον οὐδ' ὅμοιον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται τοῖς ἐν ἡμῖν
[- ca.11 -]αστ  ̣  ̣λ̣ο̣υ̣ν
20[- ca.14 -]  ̣  ̣ε̣ι  ̣ον
[5 lines missing]
26ρ  ̣θ̣[- ca.19 -]
φευ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣[- ca.14 -]
ι̣δ[- ca.20 -]
ει̣μ̣ε̣ν̣α̣[- ca.12 - πά-]
30θος οὐδ̣[- ca.15 -]
τῶν αἰ̣σ̣θ̣[η]τῶν απα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὸ κ̣α̣τὰ τ̣[ὴν] ἀ̣κοὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μᾶλλ[ον ἢ] καὶ καθ' ὅρ̣α̣[σιν],
ἧττον̣ δ[ὲ μα]κρῶι τῶν κα-
35τὰ γεῦσι[ν ἀν]αγκαίων [  ̣  ̣  ̣]
τοῖς δὲ δὴ [κ]ατὰ τὴν ἁφὴν
οὐδεπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) μενυνε ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
ζον η̣[- ca.9 -]ν ἐμπαθ[ῶ]ν
αὐτῶ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ρει καθά-
40περ εο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δοκεῖ τινα
θεοφο[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποιεῖν παρ-
ορᾶ\ι/ διο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μεναι με̣-
γάλα̣\ι/ [καὶ αὐστ]ηραὶ φωναὶ
[θ]είου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωδ̣ι̣κῶς μὲν
45[  ̣]λογ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὴν ψυχήν, ει
column 96
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υσιν δὲ καὶ μετὰ
συ[μπλοκ]ῆ̣ς δοξῶν· αἱ δὲ τῶν
τυ[μπά]νων καὶ ῥόμβων
καὶ [κυ]μ̣βάλων καὶ με-
5λῶν [τ]ινῶν καὶ ῥυ⟦λ̣⟧θμῶν
ἰδιό[τ]ητες καὶ διὰ ποιῶν ὀρ-
γάνω̣ν τὸ πᾶν συμπλοκῆι
μοχ[θ]ηρῶν ὑπολήψεων ἐ-
ξοργιάζουσι καὶ πρὸς βακχεί-
10αν ἄγουσι, καὶ ταῦτα γυναῖ-
κας, ὡ̣ς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ γυ-
ναι[κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ [- ca.17 -]
χυλ[- ca.18 -]
15ἐπε[- ca.18 -]
φρ[- ca.18 -]
  ̣[- ca.19 -]
τ[- ca.19 -]
[3 lines missing]
22[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νον  ̣[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] λόγους συμ̣[ -1-2- ]λο[  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣ θ]εοφορίας ἢ συντ̣ο[νίας]
[  ̣  ̣  ̣]γίνονται, διὰ δὲ μέ̣[λος]
[αὐ]τ̣ὸ καὶ γλυκύτητα τοῖς
[ὅλο]ις οὐδὲν ἀπεργάζον-
[ται] τῶν τοιούτων. Καὶ κα-
30[θίσ]τ̣ανται δέ τινες ἐκ τῶν
[θε]οφοριῶν καταυλούμε-
[ν]οι, πῶς οὐχὶ τοῦ μέλους
[δ]ύ̣ναμιν προσφερομέ-
νου τηλικαύτην* (ποῦ γὰρ
35[ο]ἷόν ⟦δ⟧τε ⟦ξ⟧δόξας ἀπαλλάξαι
[φ]ρ⟦ε⟧ικώδεις αὐτῆι φωνῆς
ἀ̣λόγ[ο]υ̣ προσπτώσεὶ’ τῶι
παραδεδόσθαι καθαπερ-
εί τι σημεῖον τὸ το[ι]οῦτο τοῦ
40πεπρα̣[ν]θαι τὸ δαι̣μόνιο[ν]
[κ]αὶ χα[  ̣  ̣]ιτ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]στρ[ε-]
- ca.19 -]
[3 lines missing]
column 97
[⁦ -ca.?- ⁩]νομαι [  ̣]ε καγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς καί τινας ἄλ̣[λ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ς̣ ὑπὸ συνφων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι καὶ τάχα [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκ]π̣λ̣ηττομένω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μόνον ἐγκρα[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ῥ]απισθέντες γ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονται τὸ μὲν ὕσ̣[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν]νοίας καθαρὰς οὐ ς[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]αλη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετι τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αζομε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κειν ψευ[δ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣αι μ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩γ]ὰρ δητ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δοκε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ καὶ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
27[- ca.18 -]σ̣υ̣-
[- ca.18 -]αι
[- ca.18 -]π̣ερ
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τιν[- ca.9 -]αρ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]των κα[- ca.9 -]ου
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλειδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣ὲ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] κἂν ὑφ' ἡμῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣] παρὰ τοῦτο ποιησ[  ̣]μ̣ε-
35[  ̣  ̣]ν, ἀπειθές ἐστιν, ὅτ[ι] ν̣όσοι
[ὄν]τε̣ς ἄλογοι πρὸς ἀλό-
[γω]ν̣ ποιο̣τήτων καὶ μεγε-
[θῶ]ν φωνῆς καθίστανται
[ἐκ] ψυχῆς ἀνοίας, λογικὰς
40[εἶναι] ὑπολήψεις ἀτό̣πους
[ὑπα]ρ̣χούσας μετατίθ̣εσθ̣αι,
[  ̣  ̣  ̣] πολλῶ(*) μᾶλλον δι̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣
[  ̣  ̣  ̣] γράφει καθάπερ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἀ]ναμφιλέκτων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν <τ>εινομέ[νων   ̣  ̣  ̣]
column 98
καταπλαττομέν̣[ων καὶ ἐ-]
πιπλαττομένω[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ[α]λ̣ῶς, ἀλλ' ὡς προς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣μέ-]
νων σωματικὰς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5περιαιρουμένας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κακίας οὐδὲ μελ̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[· ὀ-]
χ ὅτι καὶ μᾶλλον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παθητικ̣' (οὐδὲ γὰ[ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παραγράφει τὴν ξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10αν’, ἀλλὰ καὶ συν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[15 lines missing]
26δια[- ca.17 -]
τοιων[- ca.15 -]
πολλ[- ca.16 -]
κοινοτη[τ- ca.12 -]
30τινάς [τ]ε καὶ π̣ροσαγορεύον-
τες αὐτοὶ̣ τ̣ὰ μὲν μ[εγαλοπρε-]
πῆ, τὰ δὲ σωφρονι{μ}[\κ/]ὰ καὶ ἀν-
δρεῖα, τὰ δὲ ταπε[ινά, τ]οῦτ' ὠ-
⟦τω⟧νόμασαν εὐθ[ὺ τῶι] νομί-
35ζειν* ὑπὸ τῆς φύσεως τό [δε]
ἐφηρμόσθαι, τὴν ὁμιλίαν
δηλοῦσαν καὶ τὸν ῥήτορα·
παρῆν δ̣ὲ καὶ βρώμ[α]τα καὶ
πόματα νεαν̣[ικ]ὰ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40καὶ γενναῖα, τὰ [δ]ὲ [δειλ]ὰ̣
καὶ ἀκόλαστα [καλ]εῖ̣ν· ἀλλὰ
δὴ καὶ πολλὰ [ἀνάλογα] τού-
τ̣ο̣ις τ[ε κ]αὶ ἕτερ[α κατὰ] τὴν
πρ[ώτην] φύσιν α[  ̣  ̣  ̣] καὶ τὰς
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ̣[  ̣  ̣]ιω[  ̣  ̣]των ἐπι
column 99
[- ca.15 -]καρ[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ιν[  ̣  ̣]τηνται
[- ca.11 -]σει[  ̣] ἐπιφε-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτη κ̣α̣τ' ἀλή-
5[θειαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν ἀπατὴν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ατὰ τὸν λόγον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ς ἐξὸν εἰπεῖν
[- ca.11 -] οὐκ ἄν ποτε
[- ca.9 - τ]οιοῦτο μὴ κα-
10[- ca.9 - οὕ]τως ἔχο[ν]ται
[- ca.11 -] ἐθελ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[6 lines missing]
18[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοι̣ς̣ [  ̣]  ̣ου̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]πα̣-
20[- ca.16 -]νεθε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ικ̣[- ca.13 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει δια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]οις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γν]ῶ̣ναι* φα̣[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]
25[- ca.10 -]ετο τῆς προς̣[ -0-1- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐπικοινωνία̣ς
[- ca.12 -] γ̣ράφων το[ -1-2- ]
[- ca.11 -]ι̣ως ἤδη κοιν̣[  ̣]
[- ca.11 -] σημαινομ̣ε̣-
30  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣θ̣α̣ι̣ τ̣[ὰ] ἀκρο̣[α-]
τῶν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἅ̣ φησιν πάθη
πρὸς ἀρ̣[ετὴν] ((dagger)) δ̣ι̣α̣μεντων ((dagger)) · ἐ-
χόμεθα [δ' ἐ]ν οἷς, εἰπὼν τὰ πά-
θη τὰ το[ῦ] σώματος καὶ τῆς
35ψυχῆς ὁμο̣ίως ἔχειν πρὸς
ἄ̣λληλα τ̣αῖς τε δυνάμε-
[σ]ιν καὶ ταῖ̣ς αἰτίαις καὶ τοῖς
[γ]ινομένο̣[ι]ς̣ ἀπ' αὐτῶν, καὶ
τοῦθ' ὃ προ[ῆγε] τ̣ότ̣ε κατασκε[υ-]
40άσας, ἁμ[αρτάνει γ]ε καὶ τὰ
τοιαῦτ' ε[- ca.11 -]ων
διαφε<ρ>[- ca.10 -μ]ό̣νο̣[ν]
ἐξεταζ[- ca.13 - ἔ-]
πειτα[- ca.15 -]
45μονη[- ca.16 -]
column 100
[5 lines missing]
6[- ca.19 - ἐ-]
πεὶ φρ[- ca.15 -]
σφοδρ[- ca.16 -]
κωτα[- ca.16 -]
10λονο[- ca.16 -]
νας [- ca.17 -]
[3 lines missing]
15[- ca.19 - ἡ-]
δὺ τὴν ὑπ[- ca.11 - οὕ-]
τως παρ[- ca.13 - ἀ-]
ρετῆι*· πο[- ca.12 -]
[9 lines missing]
28ε̣ις[- ca.17 -]
ζ̣ῆν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περιπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30λεῖσθ[αι   ̣  ̣] καὶ τῶν αν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἡδον[  ̣  ̣  ̣]ομονο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δει̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ργείας̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυ-]
ναμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ οὔτε παρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
σεν οὐ̣δ̣[  ̣  ̣]ουτ' ἐπιτρέπει
35τὰ φαιν̣[όμ]ενα περιάπτειν
οὐ συγχ[ωρ]ή̣σομε<ν> ἀποτε-
λεῖσθα[ι*· Δ]ά̣μων [μ]ὲν τοί-
νυν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φονε̣[  ̣  ̣  ̣]ν εἶπεν̣
ἐν[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὴ̣ν μ[ουσι]κ̣ὴν [εἰς]
40[τὰς πλείσ]τας ἀρετὰς χρή̣[σι-]
[μεύειν, λ]έγ̣ων δε̣ῖν ἄ(*)δον-
[τ]α καὶ κιθαρίζοντα τὸν
[π]αῖδα μὴ μόνον ἀνδρε[ιό-]
τερον γίνεσθαι καὶ σώφρο-
45[νέστερο]ν, ἀλλὰ καὶ δί<κ>[αι]
column 101
[ότερον- ca.13 -]
[21 lines missing]
23ἐπὶ τὰ ν[- ca.12 -]
τὸ τὴν ω[- ca.14 -]
25  ̣αν παιδ[- ca.13 -]
ἑτοίμως [- ca.13 -]
προσδεχ[- ca.13 -]
τους αἰτιασθ̣- ca.9 -[·]
τὸ δὲ τοὺς αρ̣[- ca.9 - ἁ-]
30πλῶς παραδ[- ca.11 -]
δ' εἰσαγούσης τι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π̣ροχείρως ἀξ[ιοῦ]σθ[αι ἐν]
[τ]οῖς φύσει γεγεννη[μένοις]
ὑπὲρ τῆς φύσεως, καθάπερ
35φησί, προεχόντως· ἐ̣[πὶ δὲ τὸ]
πρώτην σοφ\ί/αν τὴν [ποιητι-]
κὴν καὶ πρώτους̣ [σοφοὺς]
τοὺς ποητὰς γεγόνασιν ἐφ-
ιστάνειν οἷοί τ' ἄν[δρες, καὶ]
40τὸ τὴν ἔμμετρον ῥητορι-
κήν (καὶ πρότερον ἔλεγε[ν]
ἄμετρον μήπ̣[οτε ἐργάσα-]
σθα[ι] τοὺς παλ[αιούς’]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐ̣φαρμο̣[ττ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νομι̣[- ca.9 -]
column 102
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 103
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 104
[14 lines missing]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ς[  ̣]η[  ̣]ν̣-
[⁦ -ca.?- ⁩]αρου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οιη[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
26[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
31[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μους̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
42[⁦ -ca.?- ⁩]πο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
column 105
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 106
[27 lines missing]
28ἀ̣ν̣[τ]ίληψ̣ιν π̣ο [⁦ -ca.?- ⁩]ινε[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὴν ἡδονὴν [⁦ -ca.?- ⁩]ρων[⁦ -ca.?- ⁩]
30ηνα πρὸς λόγον λ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ρων[⁦ -ca.?- ⁩]
πλείστων Ἑλληνικῶν αὐ-
τῶν τὴν τοιαύτην λέγει
καλὸν καὶ θαυμα[στόν τι],
ἡγουμένων ἰα̣[- ca.9 -]
35νιον μελω(*)δία[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μένων δὲ φύσεως τῆς ὑ-
π' αὐτῆς ὃ καὶ π[ροάγει ἡμᾶς]
ἐργάζεσθαι τὴν̣ [μουσικήν·]
τί γὰρ δεῖ λέγειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40ἀνατιθέμε̣να̣[- ca.9 -]
Ἕλλησιν γεν[- ca.10 -]
καὶ παιδ[- ca.12 - ἐ-]
ναν[τι- ca.15 -]
βλεπ[- ca.16 -]
45ἀπο  ̣[- ca.16 -]
column 107
[15 lines missing]
16[- ca.16 -]κ̣είνη
[- ca.13 -] δικαίως
[- ca.12 - ἡ]δείας ἁρ-
[- ca.14 -]εναι με-
20[- ca.14 -] αἴ̣τιον
[- ca.14 -]ως ὡμο-
[λογ- ca.9 -]σ̣α δ' ὥσπερ
[- ca.15 -] χ̣ρῶμα
[- ca.13 -]θεν προς-
25[- ca.11 - β]εβλῆσθαι
[- ca.12 - π]α̣ραδοχὴν
[- ca.12 -]αι πηγή τι-
[- ca.13 -] μᾶλλον ἔ-
[τι- ca.10 -]μ̣ετρον ἁρ-
30[- ca.12 -]ην τῆς ποι-
- ca.11 -· κ]αὶ̣ γ̣ὰρ ἐμ̣-
μελη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ]ός γε τὴν
ὑπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλ[  ̣  ̣  ̣μ]άτων
ὠφελίαν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣πει καὶ δε-
35λεάζει πρὸς τὴν παραδο-
χὴν τοῦ παι̣[  ̣  ̣  ̣]ς ((dagger)) αποδειται̣ ((dagger))
μηδ' ὁμ[  ̣]σιδ[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ ποήμα-
τος γεγεν[νηκέ]ν̣α̣ι καὶ προ-
ηχέναι[ -4-5- ] κἀκ̣τετροφέναι
40πᾶσαν ἀρετὴν καὶ παιδεί-
αν καὶ σύνε[σιν]*· τὸ δὲ καὶ
νῦν ὅλως χρησιμεύειν πρὸς
τὰ ἤ[θ]η ψεῦδο̣ς ὂν ἐφωράσα-
μεν, οὐχ ὅ[τι τ]ὸ πάντα[ς μ]ᾶλ-
45λον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ οὐδετερ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣
column 108
[13 lines missing]
14[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[- ca.11 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει̣[- ca.10 -]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νεσθ[- ca.10 -]
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν δυ[ν- ca.11 -]
σ̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣] προς[- ca.10 -]
δ[  ̣  ̣]τ̣αντα̣[- ca.13 -]
20ε̣ι̣ [ο]ὐδενα[- ca.12 -]
την*   ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]
τ[  ̣]ας σ̣π[- ca.14 -]
δι̣α  ̣[- ca.16 -]
μ̣ητ̣[- ca.17 -]
[1 line missing]
26- ca.20 -
[  ̣]λ̣[- ca.19 -]
[  ̣]ς̣[- ca.19 -]
[  ̣]ε[- ca.19 -]
30τρ̣ι̣ω̣ν̣ [- ca.15 -]
σθαι [- ca.16 -]
προσδ[- ca.15 -]
παρασκε[υ- ca.12 -]
ρους μη[- ca.14 -]
35ἐπειδη  ̣[- ca.13 -]-
δεν το[- ca.15 -]
ειν ἐπ̣[- ca.15 -]
ὅ̣\π̣/ερ τ̣ο[- ca.13 - ἐ-]
λευθε[ρ- ca.15 -]
[1 line missing]
41ἐπιζη[τ- ca.14 -]
λα φατ̣[- ca.15 -]
καὶ ῥυ[θμ- ca.12 -α-]
γωγὴν[- ca.15 -]
45τοι[- ca.17 -]
column 109
[13 lines missing]
14[- ca.12 -]ν προσαγο-
15[ρευ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθόσον οι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]άντας ἀνθρώπους·
[  ̣  ̣  ̣ γ]ὰ̣ρ αὖ καί τινα τῶν ἀλο-
[γω]ν̣ ζώ(*)ων ἄληπτόν ἐστιν
[  ̣  ̣  ̣] καὶ τοῦτο συμπαρέσυ-
20[ρεν] ἀσυκοφαντήτω̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ι̣ μανθάνειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣ ἀν]ωφελὲς ὑπ̣[ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] τινα διάθ[εσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ν οὐδὲ τω[- ca.9 -]
25[  ̣  ̣  ̣]ακατα[- ca.12 -]
[  ̣  ̣]ιτα περὶ π[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν εἴρητ[αι   ̣]μμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[·]
[Ἀρισ]τόξενος [δὲ] τ̣ὴν ὅρ[ασιν]
[καὶ τ]ὴν ἀκο[ὴν λ]έγων [καὶ]
30[γεγεν]ῆσθαι τὸ κύρ̣ιον τῆ[ς δι-]
[ανοί]ας καὶ θειοτέρας τ[ῶν]
[ἄλλω]ν αἰσθήσεων, οὐ μ[ό-]
[νον δι]ὰ τὸ τετυφῶσθαι δ̣[ι-]
[έπιπ]τ̣εν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ [λέ-]
35[γειν] π̣ροάγειν καὶ παῖ[δα],
[ὄντα] π̣αντελῶς ἀναν̣[δρον],
[εἰς ἀνδ]ρ̣είας παρασκευά-
[ζουσαν] (τίς ἂν πρὸς τοῦ[το]
[π]ε̣ρ̣[ιέλα]βε*;’, καὶ διὰ τὸ κα[  ̣]
40[  ̣  ̣]σδ[  ̣  ̣ π]αντελῶς ἀναι̣[τί-]
[ο]υς πα[ρέ]χεσθαι, καὶ δι[ὰ τὸ]
τ̣οὺς ὀνοματοποιή̣[σαντας]
[ῥ]ηθῆνα[ι τ]ούτωι π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]οντας [  ̣  ̣]χ̣ ἕνεκ[α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣]ρ[ι]ζου[ -2-3- ]ηδεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 110
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 111
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 112
[15 lines missing]
16[- ca.14 - π]αιδὸς̣ [  ̣]
[- ca.14 -]ς ὠφελι-
[- ca.13 -] τὸ τὴν αἴ-
[σθησί]ν̣ τ̣ε [πρ]ός τι τῶν κα-
20[λῶν π]ρ̣οσβάλλειν καὶ συν-
[εθίζε]ιν τὴν διάνο[ι]αν [ἀ-]
[ποδέ]χεσθαι καὶ στέ[ργειν]
[τῶι ὄ]ν̣τι τὸ καλὸν κ[αὶ τὸ]
[ἀγαθ]ὸν οὐδ' ἐν ὕπνω[ι   ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ τὸ τὴν ((dagger)) ι̣ν ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ τ]ι̣νὰ δ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]λου[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ατὰ τούτω[ν] ἔλε[γ  ̣ν·]
[  ̣  ̣  ̣ μ]έντοι βλά[πτ]ειν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣τ[  ̣  ̣] τούτω̣[ι τ]εκμ[ή-]
30[ριον] περὶ αὐτ[ὰ κ]αὶ σπο[υδὴ]
[τῶ]ν ἀρχαίων̣ [ν]ομ[οθετῶ]ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]να πολλάκις ειπα-
[  ̣  ̣  ̣ ὑ]π̣ὲρ αὑτ̣ῶν· αὐτὴ δὲ [κα-]
[θ' ἑαυ]τ̣ὴν ἡ τοῦ θ' ἡρμοσμ[έ-]
35[νου κ]αὶ ἀναρμόστου καὶ
εὐρύθμου σύν<εσ>ις οὐ μᾶλ-
λον ἐμφανίζεται τῶν ἀξι-
[ολόγ]ων καὶ χρησίμων πρὸς
[τ]<ὴ>ν συνεργοῦσαν εἰς τὸ κα-
40[λῶς] ζῆν παιδείαν, ἤπερ ἡ
[τοῦ] τε ἠρτυμένου καὶ ἀναρ-
[τύ]του βρώματος καὶ μύρου.
[Καὶ] μὴν οὐδ' ὅταν μ[ελ  ̣  ̣  ̣  ̣ \]
[  ̣  ̣]ηται, πρὸς τὴν ἐγμ[  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣] ὠφελίαν ἐπάγει [  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 113
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 114
[- ca.12 -]ο̣πε[  ̣]μ̣ηνο̣-
[- ca.11 -]νεβηναιου
[- ca.9 -]εινοδισα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]  ̣ετον ἅ τις ὑ-
5- ca.9 -]νεις καὶ κ̣α-
[- ca.13 -] τὰς ψ[υ]χ̣ι-
[κὰς- ca.9 -]  ̣τοιν̣α[  ̣]μ-
[- ca.12 -]η[  ̣]ετα[  ̣]ηι
[- ca.11 -]μι̣αν̣ κα[ὶ] τῶν
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) τεστ̣λ̣λ̣ατε  ̣ν ((dagger))
[- ca.10 -] μουσικῆς εὐ
[- ca.10 -] ((dagger)) λοχεσ̣ωτε[  ̣]α ((dagger))
[- ca.10 -]ει τἀ̣δ̣ώνι[α]
[- ca.10 -] ((dagger)) εδ[  ̣]ο̣θ̣ερ̣ειν ((dagger))
15[- ca.12 -]σατ' οὔτ' ἐν
[- ca.10 -]ωρου λ[  ̣]ινης
[- ca.10 -]ει[  ̣]τ̣ι μέλει
[- ca.11 -]εσ̣ησ̣ι̣λ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]η̣κει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.10 -]δισα̣[  ̣  ̣  ̣]της
[- ca.13 -]αι μὰ̣ Δία̣
[- ca.12 -]τε̣[  ̣]νοη[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ι[  ̣]ση μετα̣
[- ca.10 -]λυο̣[  ̣  ̣]ις καὶ
25[- ca.12 -]σ̣οι[  ̣  ̣]εσθαι
[- ca.15 -]κ̣ου τῆι
[- ca.11 - μ]ειγνύειν
[- ca.15 -]το[  ̣]ς̣ ε-
[- ca.15 -] κόπο̣ν̣
30[- ca.14 -]λ̣ο̣ν οἴε-
[- ca.16 -  ̣  ̣σε
[- ca.13 -]α̣ι̣ς ἐσ̣τ̣ιν
[- ca.15 -]ρου̣σ̣α
[- ca.15 -]να η
35[- ca.15 -]ιαν
[- ca.15 -]μ̣ε̣ι̣ω̣-
[- ca.12 -]ε̣σ̣θ̣[α]ι   ̣  ̣
[- ca.18 -]ν̣  ̣
[- ca.15 -]αδε
40[- ca.15 -]  ̣  ̣λ̣[  ̣].
[5 lines missing]
column 115
μέθη\ι/ κα̣[ὶ] πλησ[μον]ῆι το[ὺς]
μουσικού̣ς ⟦δ⟧ τε κ̣[αὶ φι]λομ[ο]ύ̣-
σους κ̣όπον ἔχει̣ν̣ [ἄγ]ον[τα]
εἰς παραδοχὴν τῆς [ἀσχή-]
5μονός τε καὶ φορτικῆς κι-
νήσεως, οἰκε̣ίας ὑπαρχού-
σης, ἀλλ' οὐ τὸ ἀντίστροφον,
ὁ δ' οὐδεμίαν εὑρίσκειν
μουσικὴν ἠθῶν γενναι-
10ότητα καὶ σπουδὴν ἐμπ[οι-]
οῦσαν, ὥστ' οὐδὲ συνεφελ-
κομένην̣ τὰ σπ̣ουδ̣αῖ̣α
τῶν ἐπιτηδ[ευμά]τ̣ων· οὐδὲ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς δοτω\ι/[  ̣  ̣] τὰς̣ ἐναν̣-
15τ[ί]α[ς] κ̣ατὰ δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αν ἕξεις
τῆς γ  ̣  ̣ς  ̣[  ̣  ̣  ̣ μο]υσικῆς ε-
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ κα[ὶ]
[- ca.17 -]α̣ις
[- ca.15 -]ν τῶ̣
20[- ca.15 -]ων[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]ολω[  ̣]
[- ca.14 -]ονια[  ̣  ̣]
[- ca.15 -]δ̣εδ̣οξ̣ει[  ̣  ̣]
[- ca.15 -] ἀ(*)τ̣το[ύ-]
25ση̣ς ψυχῆς [- ca.10 -]  ̣ε̣-
[  ̣  ̣  ̣]· ε̣ἴ̣ρηται δὲ̣ [  ̣  ̣ τὸ τὰ] μ̣ου-
σ̣[ικοῦ] καὶ τὰ πο[ι]η̣τοῦ γ̣' [ὦ]τ̣α
ἀ[π]ὸ δυνάμεως περὶ τὴν
α[ἴσ]θησιν καταλαμβάν[ε-]
30σθ[α]ι τὰς ποιότητας ὧν ἀν-
τιλαμβάνονται καὶ τὰς ἡ-
δο̣νὰς καὶ ⟦τας⟧ ὀχλήσεις
τὰς ὑπ' αὐτῶν, τῆς μὲν αὐτο-
φυ̣οῦς, τῆς δὲ ἐπιστημονι-
35κ[ῆ]ς· ὑπ[ὸ] γὰρ αὐτοφυοῦς καὶ
[ἀλ]όγου κρ⟦ε⟧ίνεται μᾶλλον
[τά γ]ε τῆ̣ς ἀκ̣ο̣ῆς̣ [ἴ]δ̣[ι]α̣, [ὑπὸ δ]ὲ
[ἐπ]ιστημονικῆς κ[αὶ τ]ὰ̣ [τ]ο̣ῦ̣
[γε] νοῦ μᾶλλον, εἴ γ' ἔ̣π̣ε̣σ̣[τί] τ̣ι̣
40[τ]οῖς ἐναργέσι παρε[πόμε-]
νον προχειροτά[τ]οι̣ς· κ[α]τὰ λό-
γον δὲ καὶ τὸ τ̣ο̣[ῦ π]οι̣η̣[τοῦ ἴδι-]
ον, ὅ φησιν ἐναργὲς εἶνα[ι], ε̣[ἴ-]
ληπται. Παραπ[λ]ήσιοι γὰρ̣
45αἰσθ[ήσ]εις κατὰ τὴν διάθε-
[σ]ιν οὐχ ὅτι μὲν [π]ικρὸν τὸ
column 116
ὑπ̣οκ̣[ε]ίμενον ὁμολογοῦ-
σ[ι]ν, ε̣[ἰ δ'] ὀχληρῶς ἢ ἐπιτερ-
πῶς [ἔ]χ̣ει διαφωνοῦσιν,
ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ποιοῦν-
5ται κρίσιν ※. Καὶ ἐπὶ μέν [γ]ε τού-
των παρά τινας προδιαθέ-
σεις ἐνδέχεται παραλλατ-
τούσας συμβαίνειν ἐπαισθή-
σεισ*, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκοῶν οὐ-
10δ' ἔστιν ὅλως διαφορά τις, ἀλ-
λὰ πᾶσαι τὰς ὁμοίας τῶν
ὁμο[ί]ων μελῶν ἀντιλή-
ψ̣εις ποιοῦνται καὶ τὰς ἡδο-
νὰς παραπλησίους ἀπολαμ-
15βάνουσιν*· ὥστε καὶ τῆς ἐναρ-
μονίου καὶ \τῆς/ χρωματικῆς
διαφέρονται [ο]ὐ κατὰ τὴν
ἄλογον ἐπα[ί]σθησιν ἀλλὰ
κατὰ τὰς δόξ[ας]· οἱ μέν, ὥσ-
20περ οἱ τούτω[ι π]αραπλήσι[ο]ι,
τὴν μὲν φάσ[κο]ντες εἶναι
σεμνὴν κα[ὶ γε]νναίαν καὶ
ἁπλῆν καὶ κ̣[αθ]αράν, τὴν
[δ’] ἄνανδρον [καὶ] φ[ο]ρτικὴν
25καὶ ἀνελεύθερον,* οἱ δὲ τὴν
μ[ὲν] αὐστηρὰν καὶ δ[ε]σποτι-
κήν, τὴν δὲ ἥμερον καὶ πιθα-
νὴν [π]ροσονομάζοντες (ἀμ-
φότε[ρ]οι δὲ ἃ μηδετέρα\ι/ πρόσ-
30εστ[ι]ν̣ ἐπιφέροντες’, οἱ δὲ φυσι-
κώτερ[ο]ι τὸ πρὸς ἀκοὴν ἐξ ἑ-
κατέρας δρέπεσθαι κελεύον-
τες, οὐδὲν ἄρα τῶν συναπτο-
μένων οὐδετέρα(*) προσεῖ-
35ναι κατά ⟦τ⟧ \γ’/ αὖ τὴν φύσιν αὐ-
τῆς νομίζοντες ※. Τὰ δ' ἀνά-
λ̣ογα καὶ ἐπὶ τῶν ῥυθμῶν
κ̣α[ὶ] μελοποιϊῶ̣ν· καὶ πρόδ[η-]
λ̣[ό]ν̣ ἐστιν ὡς ἡ μουσική,
40κἂν ἦ̣[ι] πολυε[ι]δεστάτη, κα-
[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]  ̣υγ  ̣ωι προσούσας
α̣ὐ̣τῆ̣ι τῶν [ἠ]θῶν ἐπιφάσεις
οὐδέποτε κ̣[ι]ν̣ήσει κ̣[  ̣  ̣]ας λε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣] κε̣ινε[ῖν]· διό φησ̣ι̣ τ[  ̣  ̣  ̣]
45[  ̣  ̣  ̣]π̣ο̣ιο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταδ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣εις [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣]
column 117
ψυχ[ῶ]ν [κοι]νὰς ἅτε ἀπαραλ̣-
λάκτου[ς] κ̣αθεστώσας ※. Καὶ
διὰ τοῦθ̣' [ὁ] ζητῶν μουσικὸς
τὴν τοιαύτην σύνεσιν ἧι
5δυνήσεται διαγινώσκειν
αἱ ποιαὶ τῶν αἰσθήσεων
πῶς διατεθήσονται, τῶν ἀν-
υπάρκτων ἐπιστήμην ζη-
τεῖ* (καὶ τὰ̣ πρὸς τοῦτο κενῶς
10παραδ[ίδ]ωσινʼ, ἐπειδήπερ
οὐδ̣ὲν μέλος, καθὸ μέλος
ἄλογον ὑπάρχον, ψυχὴν
οὔτ' ἐξ ἀκεινήτου, καὶ ἡσυχά-
ζουσαν, ἐγείρει καὶ ἄγει πρὸς
15τὴν κατὰ̣ φύσιν ἐν ἤθει διά-
θεσιν, οὔτ' ἐξ ἀ(*)[τ]τούσης καὶ φε-
ρομ̣ένης πρὸς ὁτιδήποτε
πρα̣νει καὶ εἰς ἠρεμίαν κα-
θίστησιν, οὐδ' ἀπ' ἄλλης ὁρ-
20μῆς ἐπ' ἄλλην ἀποστρέφ[ειν]
οἷόν [τ’] ἐ̣[σ]τ̣ὶν οὐδὲ τὴν ὑπάρ-
χου[σα]ν διάθεσιν εἰς αὔξη-
σιν [ἄ]γ̣ειν καὶ ἐλάττωσιν. Οὐ-
δὲ γὰρ μιμητικὸν ἡ μου-
25σική, καθάπερ τι̣[ν]ὲς ὀνει-
ρώτ̣τουσιν, οὐ δ' , [ὡς] οὗτος, ὁ-
μοιότη[τα]ς ἠθῶν, οὐ μιμη-
τικὰς δέ, [ἔχ]ει, πάντως δὲ πά-
σα[ς τὰς ἠ]θῶν ποιότητας ἐ-
30π̣ιφ[α]ίνε[ι] τ̣οιαύτας ἐν αἷς ἐ-
σ̣τ[ι] μεγαλοπρεπὲς καὶ ταπει-
νὸν καὶ ἀνδρῶδες καὶ ἄ-
νανδρον καὶ κόσμιον καὶ
θρασύ, μ[ᾶ]λλον ἤπερ ἡ μα-
35γειρική※. [Δ]ι̣όπερ οὐδὲ καθ' ἑ-
αυτ⟦ο⟧\ὰ/ κειν̣[εῖ] διαφόρως οὐδὲ
κατὰ τὴν [ἀ]λλήλοις μεῖξιν
οὐδὲ τὰ[ς] ἐναντί⟦οι⟧\α/ς ἀλλή⟦λ⟧-
λ⟦ο⟧\α/ις διαθέ[σ]εις, ὅσον ἐπὶ τοῖ[ς]
40πρὸς ἀκοὴν ἐπα[ι]σθήμα-
σιν ἐκ̣ [μιμη]μ̣άτ̣ων ἔστιν
δημιουργ̣[εῖ]ν. * Ἃ δὲ λέγει πρὸς
τ[ὸ] μαρ[τ]υ[ρήσ]ασθαι κίνησ̣ιν
κινο̣ῦ̣[σα]ν [σύ]νολον θέ̣[α-]
45τρο[ν] π̣[ε]ρ̣ὶ̣ ἀ[νο]μοίων εὖ [δια-]
κείμενο[ν, ο]ἰκειότερ[ον ἐν]
column 118
ἄλλωι τόπωι κατοψ[όμεθα].
Περὶ τοίνυν τῆς διὰ τ[ῶν μου-]
σικῶν τ̣οῦ θείου τ⟦ε⟧ιμ̣ῆ̣ς̣ ε̣ἴ̣[ρ]η̣-
ται μὲν αὐταρκῶς καὶ π[ρ]ό-
5τερον, καὶ πάλιν τινὰ ῥηθή-
σεται*· τὰ δὲ τοσαῦτα λεγέσθω
καὶ νῦν, ὅτι τὸ δαιμόνιον μὲν
οὐ προσδεῖταί τινος τιμῆς, * ἡ-
μῖν δὲ φυσ⟦  ̣⟧\ι/κόν ἐστιν αὐτὸ
10τιμᾶν μάλιστα μὲν ὁσίαις
ὑπολήψ̣εσιν *, ἔπειτα δὲ καὶ
τοῖς κατὰ τὸ πάτριον παραδε-
δομένοις ἑκάστωι τῶν
⟦μουσικων⟧ κατὰ μέ[ρ]ος· μου-
15σικὴ δ' οὐκ̣ ἐ̣ντ̣έ̣τα[κ]ται*· δι-
όπερ οὐδ[ὲ] συνάγετα[ι] τὸ τοῖς
κατὰ μέρος αὐτὴν χρησι-
μεύειν, ἀλλ' , εἴπερ ἄρ⟦[  ̣]⟧\α/, τ̣ῶι
δημοσίωι [*]· καὶ τούτω(*) δ' οὔ-
20τε πᾶν εἶδος α̣ὐτῆς οὔτε ὅ-
σον ποτὲ π̣αρ[α{  ̣}λα]μ̣[β]άνε-
ται διαπεποι[κ]ι[λ]μ̣ένον, ἀλ-
λὰ σ̣π̣ουδαιό̣τ̣α[τον], καὶ οὐ-
χ ὑπὸ πάντω[ν], ἀ λ[λ’] ὑπὸ τι-
25νῶν Ἑλλήνων κ[α]ὶ κατὰ ἐ-
νίους καίρουσ*, καὶ [τοί]νυν
διὰ μισθωτῶν ἀν[θρ]ώπ⟦ο⟧\ω/ν.
Καὶ πολλά[ς] τ' ἐρο[ῦ]με[ν] ἐμπει-
ρίας κατὰ τὸν λόγον [π]ρὸς τ⟦ε⟧ι-
30μὴν τοῦ θείου συνεργεῖν, καὶ
μᾶλλόν γε καὶ πολλῶ(*) πλεί-
ονος ὠνίας γινομένα̣ς, καὶ
διαμονίμως, τῆς μουσι-
κῆς ἤδη π̣ρ̣ός γε τὰ [τοι]αῦτ̣α
35πα̣ρη(*)τημένης ὅσον μ̣ὴ κα-
τὰ τοὺς ἀγῶνασ*· ἀλλὰ δὴ καὶ
πάλαι τῶν ποημά[τω]ν ἦν̣
ἡ πλείστη δ[ό]σις, οὐχὶ τῶν̣ ⟦πο⟧\με/-
λῶν κα[ὶ] τῶ̣ν κρ̣ου̣σέων. Πε̣-
40ρ̣ὶ̣ δ̣ὲ τοῦ θεωρεῖν καὶ τοῦ θεα-
[τοῦ] κα[ὶ] τ̣οῦ θεάτρου̣ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣ ε]ἴρη-
[κε  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρ]χαιοτ̣[άτην]· μᾶλ-
[λον δ' ἀπὸ τοῦ] θ̣εωρ̣[ε]ῖ̣ν τ[οῦτο]
column 119
ἐπωνομάσθαι φ̣ήσ⟦ασ⟧\ει/ τις
καὶ ἀπὸ τοῦ θεῖν τὸ θεωρ̣εῖν
καὶ τὸν θεατὴν καὶ τὸ θέα-
τρον̣ (οὐ γὰρ ἐπικοινωνεῖ τὸ
5θεῖον αὐτοῖς μᾶλλον ἢ τὸ θεῖν’,
καὶ τὰ θεάματα συνάγεσθαι
τῆς τιμῆς ἕνεκα παρ̣[ειλ]ῆ-
φθαι τῶν θεῶν*, ἀλλ' οὐ τὴν̣
μουσικήν, ἀκουστι̣κ̣ὴ̣[ν] ὑπάρ-
10χουσαν*· μᾶλλον δ' ἀπὸ τοῦ
ταῖς ὄψεσ̣ιν ὁρᾶν καὶ τῆι δια-
νοίαι προσηγορεῦσθαι ταῦτ⟦η⟧\α/  ̣
Ἐπεὶ δὲ ἀπο⟦κ⟧χρώντως καὶ πε-
ρὶ τοῦ διὰ μουσικῆς παιδεύε-
15σθαι λέλεκται*, περὶ τῶν ἐγ̣-
κωμίων αὐτὰ ταῦτ' εἴπωμεν
ὅτι καὶ ὑπὸ τῶν ποιημάτων
ἐγίνετο (ἀλλ' \ο/ὐχ ὑπὸ τῶν κατὰ
μουσικ⟦ω⟧\ὴ/ν τὴν νῦν ἐξεταζο-
20μένηνʼ, καὶ ὑπ' ἐκείνων εὐ-
τελῶς, καὶ ἀνο<ν>ήτως τοῖς ἐ-
παινουμένοις· καὶ τοῦτο
καὶ τῶν ῥητορικῶν ἐ̣στι [καὶ]
καθόλου τῶν συγγραφέων
25κοινόν ※. Εἰς δὲ τοὺς γάμο[υ]ς̣
καὶ μάγειροι καὶ δημιο[υρ-]
γοὶ παραλαμβάνοντα[ι], καὶ
τὰ ποιήματ' ἐστίν, οὐχ ἡ μου-
σική, τὰ τὴν εἰρημένην ὑ-
30π' αὐτοῦ παρεχόμενα χρείαν
ἐν τοῖς ὑμεναί[οι]σ* (καὶ βρα-
χεῖά τις ἀπαρχὴ τοῦ γένους
ἐγίνετο, καὶ παρὰ τισίν, ἀλλ' οὐ-
χ ἅπασιν*, καὶ τοῖς γαμοῦ-
35σιν, οὐχὶ καὶ τοῖς ἄλ[λ]οις’, εἰ
δὴ καὶ γάμος ἁπλῶς ἀγα-
θὸ⟦σ⟧\ν/ ἂν λέγοιτο. Νῦν δ' , [ἤ]δη
σχεδὸν καὶ παντάπ[α]σι κα-
ταλελυμένων τῶ[ν] ἐπιθα-
40λαμίων, [ὅτ]ι̣ τοὔλατ[τ]ον̣ ἔχο-
μεν οὐκ ἄν τις ἀποδώη(*)*. ⟦αλ⟧
Καὶ μὴν [τ]ό γ̣ε ἐρωτικὸν πά-
θο[ς ο]ὔ̣ τ̣[ι] ὅσιον, ἀλλ[ὰ] π̣[  ̣  ̣  ̣]
μη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ν̣ου κ̣αθ̣ά-
45περ̣ [  ̣π⟧\ν/- ca.9 -[· καὶ εἴ]ρη-
ΙΒ
column 120
[τ]αι δὲ καὶ ὑπὸ τούτου ⟦π⟧ταρα-
[χ]ῶδες ὑπάρ̣χειν ※. Οὔθ' ἃ γίνε-
[σ]θαί φησι διὰ μουσικῆς συν-
τελεῖτ', ἀλλ' ὑπὸ τῶν ποιημά-
5τ̣ων, οὔτε βοηθεῖται διὰ
μ̣ουσικῆς καὶ ποητικῆς ἔρως,
[ἀ]λλ' ὑπὸ τῶν πλείστων καὶ
[τ]οῖς πλείστοις ἐκκαίεται (καὶ̣
[τ]ὰ γίνεσθ̣αι δ' ἐν τοῖς ἐρωτι-
10[κ]οῖς ὑπὸ τούτου λεγόμενα
παρίστησιν ἑκάτερον’, ἐφιστα-
[μ]ένου δὲ δ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ο. καὶ παντά-
π̣ασι※. Καὶ τοὺς θ̣[ρ]ή̣νους μέν-
τ̣οι ποιήματ' εἶναι συμβέ-
15[β]ηκε καὶ τοῖς ὅλο̣ις οὐδὲν ἰ-
ατρεύειν τῆς λύπης, ἀλλ' ἐ-
νίοτε καὶ ἐπίσχει[ν]*, τὰ πολ-
[λ]ὰ δὲ ἐπιτείνειν*, καὶ δὴ
π̣ρὸς τοῦτο τῶν γραφόν-
20[τ]ων ἁμ̣[ιλ]λωμένων, εὐ-
[τ]α̣⟦λ⟧\ξ/ίαν δὲ καὶ εὐσχ̣ημοσύ-
νη̣ν̣ ἐν̣ [τ]ού̣[τοις] μὴ πα̣[ρ]α-
[κ]ολουθ̣[ε]ῖν, ἀ[λλ]ὰ τ[οὐ]ναν-
τίον, εἰς ὑπερπ[λήρωσι]ν ἐκ-
25καλ̣ουμένων, [μο]υσικῆς
[γ]ε οὐδ' ἐπιδεχομένης. Ἀλ-
[λ]ὰ μὴν ἱκανὰ μ̣[ὲν] π̣ερὶ τῆ[ς]
[π]ρὸς το[ὺ]ς πολέμ̣[ους σ]υνερ-
[γ]ίας πρ̣ογ[έ]γραπτα[ι], ἄλλα
30δὲ καὶ λαληθήσε[τα]ι πρὸς
[ἄ]λ̣λ̣ους φιλοσόφ[ο]υ̣ς ※. Τὸ
[δ]ὲ τῶν ἀθλημά[τ]ων γέ⟦ν⟧-
[ν]ος οὔθ' ὑπὸ πάν[τ]ων ἐπα-
[σκεῖ]τ̣αι* (κοινὴν δ' ἡμεῖς
35[ἐπι]ζητ̣οῦμεν εὐχρηστίαν,
[οὐχ]ὶ καθ' ἕκαστονʼ, οὔτ' ἀγα-
[θὸ]ν ἔχε̣ι̣ ἔ̣τι τι το[ῖ]ς ὅλοις, οὔ-
[τε σ]υνεργεῖται πρὸς τῆς σάλ-
[πι]γ̣γ̣ο̣[ς] ο̣ὐ̣δέν ⟦\⟧· ἡγοῦμαι
40[δ' ἤδ]η [πρ]ὸς ἑτέρων ἐμπ̣ειρι-
[ῶν] καὶ πάνυ ταπεινῶν
[καὶ] ἀναισχύν̣[των· ἡ] δὲ καὶ
[  ̣  ̣  ̣] τούτων [  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α
[  ̣  ̣]  ̣ισται[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 121
γων τοῖς [πε]ρὶ τῶν ἀθλημά-
των, κἂν [ἡ]μᾶς ὑπ' αὐτῆς ὁ-
μολο̣[γ]ῶ [τ]έρπεσθαι*, καὶ διό-
τι περι⟦ε⟧η(*)ρημένης ὀρχήσεως
5ἐκ τῶν δραμάτων οὐδὲν ἔχο-
μεν ἔλαττον*, ἐπειδήπερ οὐ-
δὲν ἦν ἐν οὐδεμίαι πρὸς τὸ κα-
λὸν καὶ γενναῖον συνέργημα.
Ταῖς δὲ θηλείαις, εἰ καὶ τὰ πο-
10ήματα κατὰ τὸ συνέχον ἐπο-
ήθη*, τοσοῦτον ἀπέχω⟦ι⟧ τοῦ
χρήσιμόν τι νομίζειν περι-
γίνεσθαι διὰ μουσικῆς πρὸς
γ̣ενναιότητα καὶ σωφροσύ-
15νην καὶ εὐταξίαν*, ὥστε κα[ὶ]
λείαν ἐπισφαλὲς πείθομαι
καὶ ὕποπτον τὸ δίδαγμα
[μ]ή⟦τε⟧ποτε πολλὴν ἀφορ-
μὴν διδῶ(*) πρὸς ἀκολασίαν
20καὶ ἀταξίαν βακχευούσα[ις],
ὧν ὑπομνήσω που προβαί-
νω[ν]. *ν̣ῦν̣ δὲ μεταβὰς λέγω
διότι τ̣ῶ̣ν̣ συνηγμένων ὑ-
πὸ Διο[γ]ένους τὸ 'ἄ̣νωθεν φύ-
25σει τὸ̣ μέλος ἔχειν τι κινη-
τικὸ̣ν̣ καὶ παρ̣αστατικὸν
πρὸς τς πρά̣ξεις,' εἰ μὲν ὑ-
πὸ τῆ[ς π]ρ̣[ον]οίας εἰσῆχθαί
φησ[ι τ]ούτ[ο]υ̣ χάρ̣[ι]ν, οὐκ εὐ-
30κα[ιρ]οῦμ[εν] ἐξετάζειν· εἰ
δ' , ὡς τὸ πῦρ φύ[σ]ει καυστι-
κὸν τῶι φύσιν ἔχειν καυ-
στικὴν προσαγορεύομεν,
οὕτω καὶ τ⟦ω⟧\ὸ̣/ μέλος ἀξιοῖ, τὰ
35μηδὲ διανο̣ητὰ ψεύδεται·
τὸ μὲν γὰρ π̣α̣ρίστασθαι
πρὸς τὰς πρ̣[ά]ξεις ὁρμᾶν ἐ-
στιν καὶ προαιρεῖσθαι· τὸ
δὲ μέλος οὐ\δ̣[ὲ]/ παρακαλοῦν,
40ὥσπερ ἔ̣φασ⟦  ̣⟧\α̣/ν, οὐδὲ νοεῖται
προα[ιρέσεις ἐ]μποιοῦν*· ἅ-
μα δ' ἄ[λλ]ο[υς π]αρ̣[ῆγ]ε̣[ν] οὐδὲ
προστ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατων μ̣[έ]λ[ο]ς̣
ἐ[κ]λύειν [οὐ]δ[ὲ ῥα](*)θυμίαν [π]α
column 122
ρασκευά[ζ]ει̣ν λέγ[ον]τας.
Καὶ γὰρ διορίσας τὸ μέ̣λος ἔ-
φη κινητικὸν εἶναι̣ φύσει·
πρὸς δ' οὖν τὴν ὑπόνοιαν
5τὴν οὕτω κωφὴν ἔ̣οικεν ἐ-
πεσπάσθαι \τὸ/ τοῖς ἐλα[ύ]νουσιν
ἐν ταῖς ναυσὶν καὶ τοῖς θερί-
ζουσιν πάλαι καὶ τὸν οἶνον
ἐργαζομένοις καὶ πολλοῖς
10ἄλλοις τῶν ἐπίπονα συντ[ε-]
λούντων ἔργα τῶν ὀργά-
νων τινὰ παραπ̣ο̣[ζε]υ̣γ̣νύ-
ειν· ὃ καὶ Πτολεμαῖον̣ οὗτ̣ος
γράφει πεποιηκέναι τοῖ̣ς κα-
15θέλκουσιν. Ἀλλ' οὐχ ὅτι κ⟦ε⟧ι-
νεῖ καὶ παρίσταται τὰ μέ-
λη πρὸς τὰς πράξεις οὔτ' [ἐ]φι-
στάνουσιν οἱ παρ̣έ̣χ̣ο̣ν̣τ̣ες
τὴν μουσικὴν οὔτε τ[ό]τε συν-
20τελοῦσιν οἱ πράττοντες, ἄ-
νευ δὲ μουσικῆς ἧτ̣τον δ̣ύ̣-
νανται, τῶι \δ’/ ἀνεπ[ι]βλή̣τ̣ους
ἐπὶ τὸν πόνον γίνεσθαι καὶ
κουφότερον ποεῖν τῆ(*) π̣α-
25ραμείξει τῆς ἡδονῆς ※. Κἂν
τὸν Ὀρφέ[α] μ̣[ὴ δ]ιὰ τ̣ὴ[ν ἐξ]ο̣-
χὴν τῆς ἐμμ̣ελε̣ί̣α̣ς̣ [ὑ]π̣ακού-
ωμεν μεμυθε̣ῦσθα̣[ι] κα[ὶ]
τοὺς λίθους καὶ [τὰ δ]έ̣ν̣δ̣ρα θελ-
30⟦θ⟧\γ/ειν, ὡς καὶ ν[ῦν ἡμεῖς γ’] εἰ-
ώθαμεν ὑπερβολ̣ι̣κ̣ῶς̣ λέ-
γειν*, ἀλλὰ τοῖς τριηραύ̣λαις,
ὥσπερ ὁ Στωικός, ἀναλ̣[ό]γως
ἐ̣φ[ε]στῶτα ποιῶμεν ο̣ἰκο-
35δόμοις, δι̣ὰ ταῦτα φήσομεν,
ο[ὐ δ]ιὰ τὰ τούτου ληρήματα.
Χαρίεν δὲ τὸ̣ 'μὴ μόν[ον]' φά-
ναι'τὰς ψυχὰς διατ⟦ε⟧ιθέ⟦[σθ]⟧\ν/αι
πως τὸ μέλος, {καιτα} <ἀλλὰ> κα̣ὶ τὰ
40σώματα,' καθάπερ προ̣[σ]ε-
πιτεῖνον τὰ ἀλ̣λο  ̣[  ̣  ̣]ν̣ε̣ι̣  ̣
τα πρὸς σῶμα τη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αρ
ε[  ̣  ̣]ι̣ αἴσθησιν κ[  ̣  ̣  ̣]ω̣[  ̣  ̣]ην
κ[ι]ν̣ε̣[ῖ]· διὸ καὶ μ̣έ̣[λεσιν] ἐ-
45χ[ρ]ῆ̣[ν] τὸ σῶμ̣α π̣ρ̣ο̣δια̣[κ]ε̣[ί]με
column 123
νον ἐπιδείξαντα τὸ πα[ρα-]
δοξό̣τερον ἐπιφέρειν, 'οὐ [μό-]
νον δὲ τὸ σῶμα' λέγοντ' , 'ἀ[λ-]
λὰ καὶ τὴν ψυχήν πως δια-
5τίθησιν'※. Οὐ μὴν ἀλλὰ θαύ-
ματος ἄξιον, πῶς ἐξ οὗ λέ-
γ̣ει δείκνυται τὸ 'καὶ τὰ σώ-
ματα*·' τὸ γὰρ πρόσωπον τὸ
σχηματ⟦ε̣⟧ισθ̣ὲν ὡς τὸ τῶν
10ἀιδ[όν]των̣ ἐ[κ]είνησε καὶ πα-
ρέστησε πρὸς τὴν ἐνεργείαν
τῆς ὠ(*)δῆς, οὐ τ⟦ε⟧ὸ μέλος ἐκ⟦ε⟧ί-
νησεν τὸ̣ σῶμα καὶ διέθη-
κέ πως, εἰ μὴ μέλος ἐστὶν
15ὁ σχηματισμός ※. Τὸ δὲ τὸν
ζωγράφον ἐπιτυχεῖν τῆς ὁ-
μ̣ο̣ιότητος, ὅτ' ἦ(*)σεν ὁ κιθα-
ρω(*)[δ]ός, ὑπὸ μὲν τοῦ μέλους
τὴν ἐπιτυχίαν ἐ̣[θ]έλε[ι] ποι-
20εῖν· ἀλλὰ τῆς [ψ]υχῆς αὕτη ἐ̣[σ-]
τὶ μᾶλλον ἤ⟦των⟧περ ἡ
[τ]ῶν καθ⟦η⟧ελκόντων*· ἰσχὺν
γὰρ ἐμφαίνει προσειληφό-
τας, ὅπερ ἐστὶν σωματικόν·
25ὥστ' ἐχρῆν ἐνηλλαχέναι
καὶ διὰ μ[ὲ]ν τοῦ ζωγράφου
τὸ 'τὴν ψυχὴν κινεῖσθαί π̣ω̣[ς]'
προσβιβάζειν, διὰ δὲ τῶ[ν]
καθελκόντων τὸ 'καὶ τ̣ὰ
30σώματα ' ※. Ἄλλως δ' ἐπεζή-
τησεν ἄν τις ὑπερηδέως
τί τῆς ὠ(*)δῆς συμβαλλομέ-
νης ὅμοιον ἔγραψεν, ἀ-
δυνατῶν πρότερον· οὐ γὰρ
35δὴ καὶ τεχνικωτέρους
γε ποιεῖν τὸ μ[έ]λος ἐν̣όμι-
ζ̣εν, ἢ μακάριο̣[ς] ἦν [τ]ῆς
συνέσεως ※. Ὁ δ' ἐπάγει τοῖς
[θ]αύμασιν τούτοις ἄλλα
40τέρατα, κινητικὸν λέγω̣ν
μᾶ[λ]λον εἶναι τῆς λογι[στι-]
κῆς [διαν]οίας [  ̣  ̣  ̣]ντα[  ̣  ̣  ̣]
ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ μ̣έ̣λ̣ο[ς αὐ]τὸ δια-
ν[- ca.15 -]ι̣ π̣αυ
column 124
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πό]η̣μα· καὶ τὸ μόνον
[λέγει]ν ὅτι τὸ τοῦ Κρέξου πόη-
μα, καίπερ οὐκ ὂν ἀνάρ̣μο-
στον, πολὺ σεμνότερον φαίνε-
5ται, [τ]οῦ μέλους προστ⟦ι⟧\ε/θέν-
τοσ,* καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς ἐν
Ἐφέσωι καὶ̣ τ̣[ο]ὺς ὑπὸ τ̣ῶν ἐν
Λακεδαίμον[ι] χ̣ο̣ρ̣ῶν ἀιδο-
μένους μηδ[ὲν π]οήσειν πα-
10ραπλήσιον, ἀφαιρεθέντος,
ἀποχρ̣ῆν ἐ[νό]μισεν πρὸς ἀ-
πόδειξιν τ[οῦ] μᾶλλον κ{ε}ι-
νεῖν, οὐθὲν π̣[ρ]ολο̣{γα}γισάμε-
νος ὅτι [ῥ]αιδίως πρὸς αὐτὸν
15ὁ μὲν ἐρεῖ μηδὲ ἓν πρὸς σε-
μνότητα καὶ λογιστικὴν
ἔ[μ]φασιν ποιεῖν τὸ μέλος δι-
αφ̣ορώτερον, ἀλλὰ τέρψιν
ἀκοῆς προστιθέναι μόνον,
20ὁ δὲ διὰ τὴν [π]ρ[ο]συπολαμ-
βανομένην τιμὴν τῶν
θεῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν, ο[ὐ]
δι[ὰ] τὸ μέλο[ς, ἐ]μ̣φαίνεσθαι
τὴ[ν] κα[τ]αλλ[α]γήν, ὁ̣ δ[ὲ τ]ά-
25χ' [ἴσως] τοῦτο [μ]ὲν γίνεσθαι,
[τὴν δ]ὲ̣ διά[νο]ιαν τοῦ ποή-
[μ]α̣[τ]ος ἀιδο[μέν]ου καὶ̣ π̣ρος-
[  ̣  ̣  ̣]νασθ[αι ※  ̣ Τ]ὸ δ' ὑπὸ τῶν
[ἀρχ]αίων [τετι]μῆσθαι τὴν
30[μου]σικὴν ἰδ[ι]ώτη(*) μὲν καὶ
ἀπ̣αι[δεύτωι τ]εκμήριον ἡ-
γ̣εῖσθα[ί γ' εὐχ]ρηστίας συγ-
[γ]νωσ[τόν, πε]παιδευμέ-
[ν]ω(*) δὲ κ[αί, μ]ᾶλλον ἔτι, φι-
35λοσοφ[οῦντι π]ᾶν ὄνειδος
[ἐ]στ̣ι̣ · [π]ῶς̣ [γὰ]ρ̣ καὶ μαντι-
[κ]ὴ πο[λλῆς ὑπὸ] ν̣έ̣ων ἀξιού-
[μ]έν[η] τιμ[ῆς κ]α[ὶ μ]ύρια ἄλ-
[λα] τ[ῶν] μηδὲν ἀ[γ]α̣θὸν πα-
40[ρ]ασκ[ευ]αζόντων, ἔνια δὲ
[κ]αὶ παμπονη̣ρὰ προενη-
[νε]γμένα κα[ὶ φιλ]ο̣σοφίαι
[μ]ὴ τιμώμε̣[νά γε, κ]α̣ὶ τ̣ὰ
[πρ]ὸς τὰς αἰσθ̣[ήσεις   ̣]  ̣ο̣  ̣
column 125
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ π̣λείονος ἀξιοῦ-
[ται] τ̣ῶν σπ[ο]υ̣δαιω⟦ν⟧\τέ/ρω[ν],
καὶ τ̣[ο]ὐ̣ναντίον δ' ὡς πλεί⟦ο⟧στ̣η[ς]
⟦νος⟧ ἡ μουσικὴ μέχρι τῶν
5συμποσίων προβαίνουσὰ
Τῶι δ[ὲ] καὶ μαινομένους
ἀεὶ τοὺς πολλοὺς νομίζον-
τ̣[ι] καὶ παντελῶς, οὐκ ἔξεστι<ν>
ἐπὶ τὰ[ς] κρίσεις καταφεύγειν
10αὐτῶν· τοῖς δὲ καταφε[ύγου-]
[σ]ι̣ν οὐδὲν ἧττον αὐτὴν ἀ-
[π]οδοκιμαστέον τὴν μου-
[σ]ικὴν δ̣ιὰ τὴν τ̣ῶν ὕστε̣ρ̣ον
[ἀ]μελ̣[εί]αν ※. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ̣
15π̣οητικόν ἐστιν πρόσφο̣-
ρον, καὶ τὴν μουσικὴν τὰ
[σ]υμπλ[ακ]έντα περίσ[κ]επτον
ἐποίησ[ε]ν· κ̣αὶ διὰ τὴν τέρ-
ψιν ὁμο[ί]ω̣ς [κ]αὶ τὴν ψυχα-
20γωγία[ν, ἀ λλ’] οὐ̣ διὰ τὰ πρὸς
τούτω[ν ἀξι]ούμεν' ἀπεδε[ί-]
[χ]θη π[ροσληφθε]ῖ̣σ̣' , οὐδ' ἄλλως
[ἢ κ]α[τα]σκευὴ [τ]οῦ κεφαλαί-
ου*· [τά]χα δὲ κ[αὶ] πρό[τ]ερον
25ἄλ[λην ἀ]χρηστ[ίαν εἶχ]ε̣· \τὸ/ γὰ̣ρ
λε[λέχθα]ι [τ]ὰ̣ς̣ Μούσ[ας] μου-
σικ̣[ὴν καὶ] τὰ[ς] πάσα[ς π]α̣ιδευ̣-
[τικὰς τ]έχ[να]ς, ὅσας ἀ[να]φέ-
ρουσιν, α[  ̣]ερ[  ̣]ταρχα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30 ((dagger)) γ̣αχκ̣λ̣ ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣]εσθαι τ[εκμή]ρι-
όν τ̣ι̣ οὐ[κ ἔστι τοῦ] καὶ [π]ᾶσιν
ἀναγκ[αῖ]ον εἶν̣α̣[ι λ]αβεῖν,
οὐδὲ̣ τὸ [Θεμι]στο[κλ]έα μὴ
γινώ̣σ[κειν], καίπερ ὄντα
35καὶ φρον[ι]μώ[τ]ατον καὶ στρ̣α-
τ̣η̣γικώτατον ((dagger)) αχηκ ((dagger))   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
εἰ δὴ καὶ̣ [  ̣  ̣]νη *θ̣ε[μ]ι̣στο̣κ̣[λῆ]ς̣
τοῦτο λ̣[  ̣  ̣  ̣]ευχο[  ̣  ̣]λ̣λ̣ο̣με-
νος κα[ὶ   ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣μ]ενος ἀ̣πήγ̣-
40χετο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σ̣τον δει
χ  ̣[- ca.9 -]κα  ̣[  ̣  ̣]έσε-
ως  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου καιπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τεμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κατα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κηλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον]
column 126
των τι βαρβιτ̣ί̣ξαι, θυμὸν
ἀμβλ̣ὺν ὄντα καὶ φων⟦α⟧\ὴ/ν
ἐν οἴνωι, καὶ γλυκὺ τρωγά-
λιον αὐτὴν εἶναι λεγόν-
5των παρὰ τὰ δεῖπνα · τοῦ-
το μὲν ἐ̣φωνεῖ[θ’], ὡς ἐπεγει-
ρόντων τινῶν μελῶν καὶ
τὴν διάνοιαν ἐντεινόν-
των πρὸς τὴν ὁμ⟦ε⟧ιλίαν
10καὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἀνα-
στροφήν※. Τὸ τοίνυν ὑπὸ
τῶν ἀρχαίων καὶ πρὸς ἀ-
γωγὴν παραλαμβάνεσθαι
πα̣ίδ̣ων εἰς ὑποτύπωσιν
15ἀρετῆς τέτευχε λόγο̣υ,
πλὴν ἴσως τῆς̣ ε̣ὐσεβείας,
πρὸς ἣν ἡδέω[ς] ἂ̣ν ἠκούσα-
μεν αὐ̣τ̣[ο]ῦ τίνας ὑπολή-
ψεις συμβαλλομένας̣ κατά
20γε τὸ μουσικὸν εἶδος ὑποτυ-
ποῖ*· τῶι δὲ καὶ πρὸς τὴν
τῶν ἀνδρῶν, ὥστε καὶ τό-
τε ἐνεργεῖν*, πῶς οἱ κω̣μι-
κοὶ ἐ̣π̣ι̣μαρτυροῦσιν ἐπ[ι]ζη-
25τῶ{ι}*· τὸ γὰρ μεμουσῶσθαι μό-
νον ἐπαι̣[νοῦσ]ιν κ[αὶ] τ̣[ὸ] μὴ
λοιδορ[ο]ῦ̣ν̣τ̣[ε]ς̣ τ̣ῶν χειρο-
τονιῶν ἀπείργ̣[ο]υσιν· ὧν
τὸ μὲν γεγονέν̣αι, τὸ δὲ
30μηδαμῶς, πα[ί]δων ὑπαρ̣-
χόντων καὶ νέων̣, δύνα-
ται λέγ̣εσθαι κ[αὶ ἔ]χ̣ε̣[ι]ν̣ οὕ-
τωσ*· ε[ἰ]ς γὰρ δὴ τ[ὴν] ἀνδρά-
[σ]ιν ἐσομένην ἀρετὴν προ-
35ετυποῦντο*· τ̣ί̣ γὰρ δεῖ λέ-
γειν ὑπὲρ τοῦ τὸν φιλόσο-
φον ὡς̣ ἀξιοπιστ[οτ]έρ[ω]ν \ἑ/αυ-
τοῦ τὰς φ⟦υ⟧\ά/σεις τ[ῶ]ν βωμο-
λοχωτάτων ἀπ[ο]δείξεις
40νομίζειν ⟦τ⟧ \κ/α̣ὶ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]αμενον
χε[  ̣]νε̣ιν τ[  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπειχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ειν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣αστο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερ οὐχὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρατην
45[  ̣  ̣  ̣]ω̣ς ἐρο[ῦμεν κ]ατακ̣ε
column 127
κρίσθ̣[α]ι καὶ πονηροὺς γεγο-
νέν[αι] τοὺς τότε φιλ̣[ο]σό-
φου[ς] κ[α]ὶ τοὺ̣ς ἄλλους ὅσους
ἐκά[λ]ε̣[σ]αν ※. Ὑπερβάντες
5δὴ το[ι]γαροῦν τὰ περὶ̣ τῆ̣ς̣ σ̣ω-
φρο[σ]ύνης ε̣ἰρημένα κα[ὶ]
τῆς [ἀν]δ̣ρ̣είας, ἐπειδὴ̣ λό-
γου τέτευχεν, ἐπὶ τὰ περὶ
τῶν ἐ[ρ]ώτων βαδίζωμεν·
10πρῶ[τ]ον μὲν δὴ τό, κακοῦ
καὶ μ[ε]γάλου τῆς ἐρωτικῆς
ὀρέξ[εω]ς οὔσης, ἥν γε ⟦λλ⟧ δὴ νο-
οῦσι[ν οἱ] *π̣ανέλληνες, ἀρε-
τὴν [ἐ]ρ̣ωτικὴν εἶναι νο-
15μίζ̣ε̣ιν καταγέλαστον οὐ
μετ[ρί]ως· ἔπ<ε>ιτ' αὖ τὸ δοκεῖν
μέλ[η συ]νεργ̣εῖν πρὸς ὀρθὴν̣
ἀν[ασ]τρο̣φὴν ἔρ̣ωτ[ι], τῶν
μὲν [ἐ]μ̣ φωνῆς κειμέ-
20νων ποιό̣τητι μόνον, τοῦ
δὲ λο[γι]σ̣μ̣ῶι διδάσκον-
τι τὸ μάταιον καὶ βλ[α]βε-
ρὸν καὶ ἀπλήρωτον κου-
φ̣ιζομένου καὶ πρα[ϋ]νο-
25μένου, μέχρι ἀνοχ̣[ῶν,   ̣  ̣  ̣  ̣]
μεθα τούτο[ι]ς τοῖ̣ς φ[ιλο-]
σόφοι̣[ς ἑ]τέραι εὐ̣[καιρί]α(*) τ̣[ῶ](*)
καὶ μὴ βλέπειν ὅ̣σ̣[ον] ἔ̣δ̣ω̣-
κεν ἀφορμῆς εἰς ἀ̣τ̣α̣[ξί]α̣ν
30καὶ ἀκολασίαν, εἰ κ̣[  ̣  ̣  ̣] πά̣-
θ̣ει δοκεῖ εἶναι [  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]ν̣
ἡ μουσικ[ὴ] κατὰ φ[ύσιν γ]ε·
πρὸς δὲ τούτοις, ὡσ[  ̣  ̣  ̣]ρ̣ι̣-
δης μὲ[ν εἰ]κότως ει̣κ̣α̣[  ̣  ̣]ω̣ι̣
35προσηγ̣[ορί]α̣ς̣ [  ̣]ωσαν[  ̣  ̣  ̣]ς̣
ἐλευθέρ[  ̣]ις̣ [  ̣]νομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
περιάπτειν ἔρωτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βούλεται καὶ Τιμόθεο̣[ν]
ἕνεκα τῶν ποημά[τ]ων̣ δι-
40α̣ν̣οήματα περι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣
[  ̣  ̣]ει̣ καταδη[  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ τῶν [  ̣  ̣]ι̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ὰ̣ μέλη [- ca.13 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[- ca.13 -]
column 128
εὐγενῶν πρεπώδη, τὰ δ' ἑ-
ταιρῶν οὐκ ἔστιν φύσει, ⟦κα̣⟧ ε̣ἰ̣
μὴ κατὰ δ⟦οξ⟧\ι/ατάξεις κε-
νάς. Οὐδ' οὗτος ὑποδείγμα-
5τα παρέθηκε τοιούτων, ἀλ-
λὰ διανοημάτων μόνον
(φατικῶς συμπαρέσυρε καὶ
τὸ μ[έ]λοσʼ, οὐδὲ τοὺς νέους
τοῖς μέλεσι διαφθείροντας
10παρέδειξεν τὸν Ἴβυκον
καὶ τὸν Ἀνακρέοντα καὶ
τοὺς ὁμοίους, ἀλλὰ τοῖς δια-
νοήμασι· καὶ γὰρ ἃ Περσαῖ-
ος ὀνόματ' ἔλεγε, τούτοις ἔ-
15θρυπτεν, εἴπερ ἄρα· μέλος δ' ἀ-
κόλουθον ἐν ποιότητι φω-
νῆς τ̣ι̣ πυ̣[ρ]ῶδες οὐ δύνατ' εἶ-
ναι*. [Δι]ό̣περ οὐ διὰ [μ]ελῶν
ὁμοίων, ἀλλ' ὀνομάτων
20καὶ διανοημ[ά]των ἀρέσκ⟦ε̣σ̣⟧-
εσθαι καὶ τοὺς ἐρωμένους,
εἰ θέλουσιν, ὁμολο[γ]ήσο-
μεν*, τὸν δ' Ἀριστοφ̣άνην
τοὺς ἀρχαίους ἀποφ̣αίνειν
25ἐνκε[κλ]ασμένη\ι/, καθάπ̣[ερ]
οἱ παλαιοί, τῆι φωνῆι χρῆ-
σθαι καὶ 'τοῖς ὀφθαλμοῖς πρ̣[ο-]
αγωγεύειν ἑαυτού̣ς,' ο̣ὐ̣ [τ]οῖς
μέλεσιν· εἰ δὲ τούτοις ἔλε-
30γεν, κλαίειν αὐτῶι προσ[τ]ά̣-
ξομεν※. Ταῦτα γὰρ οὔτ' εἰς ἅ
φησιν, ὥσπερ ἀδίσταστα
ἔχων, ἐκκαλεῖθ' , ὅσον ἐφ' αὐ-
τ[οῖ]ς, οὔτε πρὸς συνουσίας
35[κακ]ὰς καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖ-
[κα]ς, καὶ νέους ὡραίους
π[ρὸ]ς γυναικισμόν· οὔτε
γὰρ ο[ὗτ]ος οὔθ' οἱ κωμικοὶ
παρέδ[ε]ιξάν τι τῶν Ἀ⟦ρ̣⟧\γ/ά-
40θωνος καὶ Δημοκρίτου
τοιοῦτον, ἀλλὰ μόνον λέ-
γουσι[ν], οὐ̣[δ]ὲ̣ Νίκανδρος, οὗ
τεκ[μήρι]όν̣ τ̣ι παρέστησε δ[ι-]
ὰ τῶ[ν α]ὐ̣τῶ̣ν̣, ἀ[λ]λ' ἐπλάνη
column 129
σεν, εἴπερ ἄρα ※. Καὶ μὴν οὐδὲ
παραμυθεῖσθαι δύναται
μουσικὴ τὰς ἐν ἔρωτι δυσ-
πραξίασ* (λόγου γὰρ μόνου
5τὸ τοιοῦτον’, ἀλλ' ἀν⟦α⟧επιβλή-
τους ποιεῖ περισπῶσα, καθά-
περ ἀφροδ⟦ε⟧ίσια καὶ μέθη ※. Πο-
ήματα δ' εἰ προαιρεῖται, δι-
δόσθω{ι}, καὶ Φιλόξενον, εἰ τοῦ-
10τ' ἠ(*)νίττετο, μὴ τελέως ψεύ-
δεσθαι, καθάπερ οὐδὲ Μέ-
νανδρον, πονηρῶς̣ 'ὑπέκ-
καυμα πολλο[ῖ]ς' αὐτὴν λέ-
γοντα τῶι διδόναι τινὰς ἀ-
15φορμάς※. Ἡ μέντοι γ' Ἐρατώ⟦ι⟧,
ζητῶ πῶς τὸ συμβαλέσθα[ι]
τὴν ἰδίως καλουμένην
μο[υ]σικὴν πρὸς τὴν ἐρωτ[ι-]
κὴν ἀρετὴν ἐρρήθη δη-
20λο\ῦ/ν μᾶλλον ἢ τὴν ποητι-
κὴν ἤ, βέλτιον ἔτ̣ι̣, τὴν σο-
φίαν (ἅπαντα γὰρ δὴ ταῖς
Μούσαις ἀνατέθηται καὶ
τ[ὸ] λ̣[α]γ̣νε⟦β⟧ίαν ὑποβάλλειν,
25ἀ λ̣[λ’] ο̣ὐ τὸ διαμάχεσθαι
[πρὸς] τὸ πάθοσ*· σιωπῶ γὰρ
ὅτ̣[ι] τ̣[ὸ]ν δρείμυν ἐλάνθα-
νε κ̣α̣[ὶ] τὸ πᾶσαν ὁρμὴν κα[ὶ]
ἐπιθυμίαν ὑπὸ τῶν πα-
30λαιῶν ἔρωτα καλεῖσθ' , ἀ-
ωρότατον δὲ τοῦτο πρὸς
ἀνάληψιν παιδείας νο-
μίζεσθαι, καὶ τὸ μὴ πάνυ
π̣αρθένοις πρέπειν τὸν
35ὕστερον μόνον ἔρωτα
[πρ]οσ[α]γορευόμενον’, εἰ δὴ
[πρ]οσῆκε καὶ ἀπὸ τῶν ὀνο-
[μ]ά̣των ἐκκ̣ρέμασθαι καὶ
[το]ύτων ἅ τις ἐρωτικὸς ἰ-
40[δίω]ς ἔθετο*, καθάπερ τἆλ-
[λα], κατὰ τὰ[ς] ἰδίας προσ⟦θ̣ε⟧\κλί/-
[σει]ς, ἢ πείθεσθ̣αι τοιαύτας εἶ-
[να]ι δαίμο[ν]ας ἧ(*) πάντως
[πρ]ο̣σονομαζομένας̣ ※. Ἀλ-
45ΙΓ
column 130
λὰ γὰρ ἐπεὶ πρὸς ἐρωτικὴν
ἀρε[τ]ὴν οὐ φαίνεθ' ἡ μουσι-
κὴ συνεργοῦσα, δῆλον ὡς
οὐδὲ πρὸς ἥν φησιν οἰκείαν
5αὐτῆς εἶναι, τὴν συμποτι-
κήν, καὶ τὰ συμπόσια κοινῶς·
ἐγὼ δ' οὔτ' εἶναι τὴν καλου-
μένην συμποτικὴν ἀρε-
τήν, ἀλλ' οὐχὶ τὴν ὑπὸ τού-
10τ[ω]ν πλασθησομένην ἀπὸ
φ[ρ]ονήσεως ἡγοῦμαι, τάχα
δ' [ο]ὐδὲ πίπτουσαν εἰς φρονί-
μ[ουσ]*, οὔτ̣ε συμποσίοις ἔρω-
τας ἐναρμόττειν, ὡς ἂν τα-
15ραχώδεις καὶ ἀτερπεῖς καὶ
διαστατικοὺς τῶν συνόν-
των ὑπάρχοντας ※. Τὴν μέν-
τ[ο]ι̣ μουσικὴν οἰκείαν μὲν
ε[\ἶ/]ναι συμποσίων, κα[ὶ] τὰ παρ'
20[Ὁμ]ήρωι δεόντως ἐπισεσή-
μανται*· διὸ δούς, ἔτι δὲ̣ καὶ
τὸ δεῖν ἀνίεσθαι καὶ π̣αί-
ζειν ἐν αὐτοῖς, οὐ δώσω τὸ
'μηδεμίαν εἶναι̣ πρεπω-
25δεστέραν ἐλευθέροις ἄνε-
σιν κ̣αὶ π̣αιδ⟦ε̣⟧ιὰν τοῦ τὸν
μὲ̣ν ἆ(*)σα̣[ι], τὸν̣ δὲ κιθαρί-
σαι, τὸν δὲ χορεῦσαι,' τ̣ῶ(*) [τὰς]
κ̣ρού̣σ[ει]ς̣ ἀμείνους ε[ἶ-]
30ναι κα̣ὶ̣ κ̣ατὰ μουσικὴν
τὴν ἐξ ἀκουσμάτων, οὐ τὴν
αὑτῶν ※. Οὐχ ὁμολογήσω
δ' οὐδ' ἐκκαλεῖσθαι τὸν̣ οἶ-
νον ἐξ ἀνάγκης καὶ τοὺς
35φρονί̣μους ἅπαντα ποι-
εῖν ὅσα φη[σ]ί̣ν̣· ἃ γ[ὰ]ρ   ̣  ̣  ̣ προ-
κλης̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]ες̣ κ̣αι̣  ̣
νε\ι/ν κ̣α̣[  ̣] αυτ̣ῶν ὑπα̣ρχο̣ν-
τα̣  ̣[  ̣]το[  ̣]ει[  ̣  ̣]α̣μενον [  ̣  ̣] ἀ̣-
40πο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[  ̣]η τουτ[  ̣]νεχε-
[  ̣]ωσ̣π[  ̣  ̣  ̣]υμεναλ[  ̣]ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ς̣[  ̣  ̣]κλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φ̣ια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιφε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ειμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 131
μὴ σκαιῶς, ἀλλ' ἐμμελῶς ἀ-
ναστρέφεσθ̣αι※. Κἀκεῖνο δὲ
χρηστομαθῶς εἴρηται τὸ
'φαίνε̣[σ]θαι μὲν καὶ τοὺς ἰδι-
5ώτας ὑ̣πὸ τῆς οἰκειότητος
παραλαμβάνειν γέ τοι καὶ
ἀκροάματ' εἰς τὰ συμπόσι-
α*, διαπίπτειν δὲ τῶι μὴ
τὸν Ὅμηρον καὶ τὸν Ἡσίο-
10δον καὶ τοὺς ἄλλους ποητὰς
τῶν μέτρων καὶ μελῶν·'
βελτίω γὰρ ἔστω{ι} τὰ χρώμε-
να συμπόσια τοῖς τούτων·
μουσικῆ(*) δὲ πῶς ἀμείνονι
15χρῆτ̣αι ποητάς, ἀλλ' οὐ μου-
σικ[ο]ύς, τούς γε τῶν μέτρων,
εἰσ[ά]γοντα*; Κἀν τῶι λοιπῶ(*)
βίωι τοιγαροῦν ἔκ τινων
χρόνων, εἰ καὶ μὴ παρ' ὅ-
20λον σχεδὸν ὡς οὗτος ἔγρα-
ψε, ποι[κί]λη[ν] διαγωγὴν
ὑπὸ [τῶν μ]ουσικῶν παρα-
σκευ[ά]ζ̣εσθαι προσδεχόμε-
νοι, τὸ π[ο]ικίλον, καὶ πλεῖ-
25ον, ὑπ[ὸ τ]ῶν συμπλεκομέ-
νων γί[νε]σθαι φήσομεν, οὐ-
χ ὑ[πὸ τῶ]ν̣ τῆς μουσικῆς
χ̣ρ̣[ώματω]ν · ἃ δὲ δὴ γρά-
φε̣ι̣ π̣[ρὸς ψυχ]αγωγίαν ἰδί-
30αι περιειλῆφθαι παρ̣ὰ τοῖς
μελοπ̣οιοῖς καὶ τυγχάνειν
ἐπιστάσεω̣ς ὑπὸ Χαμαιλέ-
οντος, ἅπα̣ντα σχεδὸν δι-
ανοημά[τ]ω̣ν εἶναι καὶ πο-
35ητικ[ῆς ἰδι]ώματα ※. Πάλι
δ[ὲ λέγωμε]ν, ἐπεὶ πρὸς τὸν
ἔρωτα τὴν μουσικὴν οὐ-
θὲν ἂν ε[ὕ]ρ̣[ο]ιμ[εν] χ[ρη]σι-
μεύουσα[ν, οὐ]δὲ πρὸς φιλ[ί-]
40αν οἰκε[ίως] προσφέρεσθαι
[  ̣]αντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτου ταύτ̣ην
[  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δὲ μὴ τιθε-
μεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ ἐοίκαμεν
ο[ὐχ⟧\δ/α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωι συγγεν̣ῆ ς̣[  ̣]
45[  ̣  ̣]φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειν κα[  ̣  ̣]υνε[  ̣]
[- ca.11 -]εσε̣ι̣[  ̣]α[  ̣  ̣]π̣ε̣-
[- ca.11 -]  ̣π[  ̣  ̣]ν εἰ̣[ς] τ̣ὰ̣
column 132
συμπ̣όσια διδόντες ἐναρ-
μότ̣τειν [α]ὐτήν*· τὸ δὲ μό-
νον τέλος αὐτῶν εἶναι φι-
λοφροσύνην οὐ τιθέντες,
5ἀλλὰ καί τιν' ἕτερα, πρὸς τὴν
ἡδονήν, οὐ πρὸς ἐκείνην, χρη-
σιμεύειν ὁμολογήσομεν, ὥσ-
τ' οὐδὲ πρὸς φ̣ιλίαν, καὶ τούτων
ἐναργὲς ἑκάτερον εἶναι, τό γε
10ἐπιτερπῶς ἡ̣μᾶς ἀκρ̣οωμέ-
νους τῆς μουσικῆς διατίθε-
σθαι καὶ τὸ μηδέποτε μηδὲν
αὑτοῖς συνιστορηκέναι πρὸς
φιλοφροσύνην καὶ φιλίαν ἐ-
15πιστατικὸν ἐκ μελῶν καὶ ῥυ-
θμῶν ἐσχηκόσιν ※. Οὐδ' ἀν-
⟦ε⟧ίησι δὲ ταῦτ̣α καὶ ἀφιλαροῖ,
τὰ δὲ συμπεπλεγ̣μένα αὐ-
τοῖς διανοήματ’· ἀ̣λλὰ τοὐ-
20ναντίον ἀναμέλπεται τ[ῶ](*)
κατ̣ακουόμενα καθ̣ικνεῖ-
σθαι π̣ό̣μ̣[ασι]ν ἀνειμένων
καὶ διακε[ι]μ̣έ̣ν[ων] ἱ̣λαρῶς.
Οὐ μὴν ἀλ[λ]ά, κ̣[ἂ]ν ἀνιῆ(*) καὶ
25[ἱ]λαροὺς π̣[οι]ῆ̣(*), καθάπ[ερ] ἀπό-
λαυσι[ς] πο[τῶν] τε [κ]α̣[ὶ] βρω-
τῶν καὶ [πᾶσ' ἡ]δ̣[ον]ή, φιλίας
καὶ ὁμο̣[νοί]ας οὐ̣κ ἂν αἰτί-
α λ̣έγο̣ιτ' [εἶναι], οὐδὲ ταύτη(*)
30μόν[ο]ν ἔ̣[ξω ποη]μ̣ά[τ]ων̣ κατὰ
τὰς ἱλαροτή[τ]ας ἡμᾶς μά-
λ̣ιστα γίνεσθ[α]ι διαλυτι-
κούς※. Λακεδαιμονίους
δὲ τοῖς ἀδιανοήτοις οὐ
35προσιέμεθα μαρτυροῦν-
τας, ὅτι καὶ πυθόχρηστον
ἔσχον ⟦πα⟧\με/⟦ρ⟧ταπ[έ]μψασθαι Θα-
λήταν καί, π[α]ρ̣α[γ]ενομέ-
νου, τῆς διχον[οί]ας ἔλ̣[η]ξαν,
40εἰ δὴ μαρτ[υρο]ῦσιν · ἀλλ' οὐ
μόνον ὅ τι̣ π̣αρὰ τοῖς πεπλα-
κόσιν ἄριστ̣ά γ̣[ε] καὶ μουσι-
κοῖσ* ἄλλοι̣[ς καὶ] ἀντιλέγου-
[σ]ιν, ο[ὐ]δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ιν α[  ̣  ̣]ι-
45γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον ἀλα
column 133
ζονευόμενον δι' ἀναθέμα-
τος, εἴπερ ἀνέθηκεν οὕτως ἐ-
πιγράψας ὡς οὗτοι λέγουσιν.
Οὐ πειθόμεθα δ̣' οὐδὲ τῶι Τέρ-
5πανδρον κ[α]τὰ μαντείαν
κεκλῆσθαι πρὸ̣ς κατάπαυσιν
ἐμφυλίου στάσεως, ἂν καὶ πά-
νυ πολλοὶ συμφωνῶσι περὶ
τούτου τῶν μουσολήπτων,
10οὗτος δέ, σχεδὸν μόνος, [ἐ]ν
τοῖς φιλ⟦ε⟧ιτείοις αὐτὸν ἄι-
δοντα ποιῆ(*)*· καὶ δὴ γὰρ προσ-
ῆκε τοὺς φιλοσόφους, ὑπο-
γράψαντας τίνα τρόπον δύ-
15ναται παύ̣ειν ἄλογα μέλη
λογικὴν διαφοράν, οὕτω
πείθειν καὶ τὰ Θαλή̣τ̣ο̣υ̣ καὶ
Τερπάνδρου πεπαυκέναι
τῶν Λακώνων, ἢ προσδέ-
20χεσθαι τὴν Συβ̣αρ⟦ε⟧ιτῶν ὑπὸ
τἀπόλλων[ο]ς κελευσθ[έ]ν-
τας γενέσθαι τινὰς μετα-
πέμπτους, ὀψ̣αρτυτὰς καὶ
μυροποιούς, κ̣αὶ μᾶλλον̣ ἔ-
25τι τῶι, μέχρι ἂ̣[ν] εὐωχῶνται,
τὰ πολλὰ συ̣[μ]φ̣ωνεῖν ※. Ἀλ-
λὰ δὴ κἂν ἑ̣κ̣[άτερ]ον προσ-
δεξώμεθα̣ [συμβεβ]η̣κέναι
καὶ Λακεδα[ιμ]ον̣ίους ὡμο-
30φρονηκέναι [παρ]αγενομέ-
νων, εὐχερὲς εὑ̣[ρ]εῖν πολὺ πι-
θανώτερον τὸν μὲν περι-
σπᾶν μουσικαῖς ψ̣υχαγωγί-
αις προαιρούμενον καὶ πε-
35ρὶ ταῦτα μᾶ[λ]λ̣[ο]ν̣ κελεύον-
τα γίνεσθαι*, κ[αὶ] δ̣ιὰ λόγων
ἀιδομένων πε[ι]θ̣όμενον
αὐτοὺς ὑπ' ἐκε[ί]νω̣ν \προ/τρα-
πήσεσθαι κα[ὶ] τ[οτὲ] μὲν ὅ τι
40ἂν κελεύση(*) πο[ιή]σ̣αν̣τας
ὡς θεῶ(*) μό̣νη<ν> ἐ[νη]νο̣χ̣ό̣τ̣ι̣
παῦ⟦δ⟧\λ/αν ἐπα̣[κολ]ουθήσειν·
κ̣[ε]χαρίσ̣θα[ι δὲ τὴ]ν ἐπιγρα-
[φὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τάχα [  ̣  ̣]
45τ[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σαν[  ̣  ̣]
column 134
τ̣[  ̣  ̣  ̣]ι̣ους ἐπὶ τ̣ῶ̣[ν] ἀγών⟦οθ̣ε̣σι⟧\ων/
ἔτερπεν ὁ Τέρπ̣[α]νδρος· τοὺς
δὲ Λάκωνας ἀπείθειν προ-
αιρουμένους τῶι μαντείωι,
5καὶ λόγωι δ' ἴσως̣ προαχθέν-
τας ἀποτεθεῖσθαι τὴν στά-
σιν※. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ μὲν
κατὰ Στησίχορον οὐκ ἀκρι-
βῶς ἱστό[ρη]ται, τ[ὸ δ]ὲ Π[ι]νδά-
10ρειον εἰ τῆς διχ[ον]οίας ἐπ⟦ε⟧αυ̣-
σ⟦ι⟧\ε/ν οὐκ οἴδαμεν· εἰ δ' οὖν ἑ-
κάτερον ἐγένετο, διὰ λόγων
κατεσκευασμένω̣ν ποιη-
τικῶς ἔπ̣ε̣ι̣σαν, οὐ δ\ι/ὰ μελῶν·
15ἔτι δ' ἂν καθίκοντο μᾶλλον,
εἰ διὰ πεζῶν ἀπέτρεπον· οὐ
γὰρ αὐτοὺς ἀπεῖργ̣ε φόβος πα-
ρανομίας, καθάπερ Σόλωνα
περὶ Σαλαμῖνος ὡς μαινό-
20μενον συμβουλ[εύ]σαν⟦δ⟧τ̣[α]
δι' ἐλεγείας· τὸ δ' ἐκ τῶν Ἐπι-
γόνων μέλος ὑπο[γ]ράφω̣-
μεν οὐκ [ἀ]πιθανω̣τέραν
ἄλλην διάνοι[αν*]· ἀλλ' ἐ̣ῶ-
25μεν ὡς οὐ τὸ ς[  ̣  ̣  ̣]α μετὰ
τῆς ἐπισ̣ημ[ασίας τ]οῦ κω-
μωδογράφο̣[υ  ̣  ̣  ̣  ̣]κόν ἐσ[τ]ιν.
Ὥστ' , ἐφ' ἃ γράφει πε[ρ]ὶ̣ τ[ῆ]ς εὐ-
σεβείας μεταβάν[τ]ες, λέγω-
30μεν ὡς εἰ, χάριν το̣[ῦ τιμ]ᾶ-
σθαι τὸ θεῖον διὰ̣ [μ]ουσικῆς
ὑπὸ τῶν πολλῶ[ν, ο]ἰκε[ί]αν
εἶναι τὴν μουσ[ικὴ]ν τῆς εὐ-
σεβείας οἰησόμε̣[θα, κ]α[ὶ] μα-
35γειρικὴν οἰησό[μ]εθ[α και⟧
⟦μαγειρικην οιησο̣μεθα⟧
καὶ στεφανοπο[ι]κὴ̣[ν κ]α̣ὶ
μυρεψικὴν καὶ σιτ[ο]π[ο]ι-
κήν, ἔτι δὲ γ̣εωργίαν, οἰ[κο-]
40δομικήν, γραφικήν, πλα-
στ[ι]κήν, τὰς ἄ̣λ[λ]ας ὅ[λ]ω[ς] τ̣έρ-
π[ειν τὸ θεῖο]ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποιτο
[- ca.14 - φι]λοσο-
- ca.16 -]η̣περ
column 135
δι' αὐτῆς οὐδὲ εἷς τιμᾶι καὶ
διότι κατὰ τοὺς Στωικοὺς ο[ἱ]
πολλοὶ θεοῖς ὄντες ἐ⟦κ⟧χθροὶ
κα[ὶ] ἀνόητοι τὰς ἀληθ{ε}[ι]νὰς
5τιμὰ[ς] τῶ̣ν κ̣ρ̣ατίσ̣τ̣ων οὐδ' ὠ-
νειροπολήκασιν*, καὶ πρὸς
τούτοις ὅτι διὰ τῶν ποημ[ά-]
των γ̣ε̣ μᾶλλον γίνεται τι-
μή, βραχεῖαν δὲ τὸ μέλος ἔ-
10χει πρόσθεσιν*· καὶ [τ]ὸν Πί̣ν-
δαρον οὕτω νομ[ί]ζειν, ὅ-
τ' ἔφη θύσων ποιε̣ῖ̣[σ]θ̣αι διθύ-
ραμβον, ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ[ν]
τὰ μέλη διατ\άτ/τον̣[τ]α τῶν θε-
15ῶν ἑκάστωι κωμικόν*· εἰ
δ' ἑτέρως, ἀφετέου̣ς εἶνα[ι]
σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς γε λη-
ροῦσι τ̣ῶν μουσικῶν, εἰ
μὴ Διογένης ἄρα συνεπεί-
20θετο καὶ τῶ\ι/ τῶν θ\ε/ῶν ἑτέ-
ρους ἕτερα μέλη προσίε-
σθαι καὶ πρέπειν ἑκάστοι[ς]
ἴδια. Καὶ τί δεῖ τἆλλα θαυ-
μάζειν αὐτοῦ; καὶ πρὸς σ[ύ]ν-
25ε̣σ̣ιν γὰρ εὐχ̣ρησ̣τ̣εῖν ε̣[ἴ]ρ̣η̣τ̣αι
τῶι καὶ ὅρους κ̣[αὶ δια]ι̣ρ̣έσεις
καὶ ἀποδείξεις [πο]λλὰς
ὑπαρχεῖν ἐν ἁ[ρμ]ονικῆ(*)· κα-
θ̣άπερ, ὅτι μου̣σικ[οὶ δ]ι̣ώ[ρ]ι-
30σάν τι τούτων ἧ(*) συ̣ν̣ημ̣μέ-
ν̣ον, ἄλλως, κατ' αὐτ̣ὸν̣, ἢ δι-
αλεκτικῶς ἐπιτυ̣[γχ]άνε-
σ̣θαι [ἐ]κ̣ τῶν παρὰ τ[οῖ]ς [μ]ουσι-
κοῖς οἷ̣ς̣ ἦ̣ν συνετό̣ν τι κατα-
35γελάσ[τ]ως ἐκκειμένων*· ἢ,
πολλῶν ἐμπειριῶν [ἀ]ρχο-
μένων τούτοι̣ς περὶ [ἃ]ς ἐ̣-
ξέσται πάσας ἀ̣ν[αλόγως]
φιλοτε̣χνεῖν, [τοιαῦται ἐμπει-]
40ρίαι εὐχρηστ[ίαν πρὸς σύν-]
εσιν[  ̣  ̣  ̣]ω̣ς̣[- ca.12 -]
[1 line missing]
43[- ca.20 -]
column 136
((dagger)) θ̣λ̣ν ((dagger)) εὑρήσει τοιαύτης, εἰ καὶ
μὴ ταῦτα προσποιουμένας,
τινὰς δὲ καὶ βαθείας, ἀλλ' οὐ-
χὶ περὶ πάσας ἀξιώσει φιλοτε-
5χνεῖν*· εἰ δὲ τὴν ἀπὸ φρονή-
σεως, οὐδὲν ἐπιδείξει τὰ τῶν
μουσικῶν πρὸς ταύτην
συνεργοῦντα μᾶλλον ἢ τὰ
τῶν ἄλλων ἀκρ⟦ε⟧ιβώματα.
10Τῆι δὲ κριτικῆι λέγων πα-
ραπλησίαν τινὰ θεωρί-
αν ἔχειν τοὺς φιλομουσοῦν-
τας, οὐ μόνον ἀγνοεῖ καθό-
σον, ὡς ἐμ μέλεσι καὶ ῥυθμοῖς
15πρέποντος καὶ ἀπρεποῦς ὄν-
τος καὶ καλοῦ καὶ αἰσχροῦ,
κριτικὴν αὐτῶν ἀπέλειπε
θεωρίαν, ἀλλὰ καὶ καθό-
σον, εἴ τι τοιοῦτον ἦν, οὐχὶ
20τοῖς φιλοσοφοῦσιν ἀπεδίδου
τὴν κρίσιν, καί, νὴ τὸν Δία,
καθόσον τὴν κριτικήν,
ἧ\ι/ τι παραπλήσιον ἔχε̣ιν
τὴν μουσικὴν ἔφασκεν, οὐ-
25χὶ τούτοις, ἀλλὰ [τ]οῖς ὀνομα-
ζομένοις κριτικοῖς [συν]ε̣-
χώρει· καὶ τῆι ποητικ[ῆι] δὲ
γράφων ἀναλόγω[ς] ἔχ[ε]ι̣ν
κατά τε τὴν μίμησ[ι]ν [κ]αὶ
30κατὰ τὴν ἄλλην εὕρ[ε]σιν·
κατὰ μὲν τὴν μ⟦ε⟧ίμησιν
οὐκ ἂν ἀ̣πέδειξεν· κατὰ δὲ
τὴν εὕρεσιν οὐ ταύτ[ηι] \μ̣/ᾶλ-
λον ἢ ταῖς ἄλλαις̣ [τέχ]ν̣αις.
35Κατὰ μέντοι τὸ γρά[φεσ]θαι
καὶ ἀνταποδιδόναι τ[ὸ] μέ-
λ̣ος, ἔστω τι παραπλήσι[ο]ν αὐ-
[τ]ῆς καὶ τῆι γραμματι[κῆι·]
τί γὰρ δεῖ φθ̣ονεῖν α̣ὐ̣τ̣[ῶι]
40[γι]νομένωι περὶ̣ [τοι]α[ύτας]
ἀ[ν]αλογίασ*; Εἰ δ[ὲ   ̣  ̣ π]ρ̣ὸ[ς]
[τ]ό τε ἄιδειν καὶ [κιθ]α̣[ρί-]
[ζ]ε̣[ιν  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣τ̣ι̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 137
θ' ὑποκρίσει δῶ̣μεν̣ αὐτῶι καὶ
ὑποκριτικῆι ※. Λέγωμεν δ' , εἰ
⟦τ⟧ \κ/α⟦υ⟧\ὶ/ τὰ πάντα προφανῆ τὴν
οἰκειότητ' ἔχει πρὸς ἀγχί-
5νοιαν καὶ σύνεσιν, ἀναγ-
καῖον ἡμῖν ἀ\να/φαίνεσθαι
τὸ καὶ περὶ ἐκείνας̣ φιλοτε-
χνεῖν καὶ περὶ ζωγραφίαν
καὶ πλαστικήν· καὶ γὰρ αὗ-
10ται πρός τε ταύτας ἀναλο-
γίας ἔχουσι καὶ πλείον' ἄλλα
συνέσεως οἰκεῖα*, καὶ πολλαὶ
δ⟦ε̣⟧\ὴ̣/ ἄλλαι τῶν τεχνῶν. Οἱ δὲ
περὶ τὸν Ἀρχέστρατον, καὶ
15φιλόσοφα λέγοντες εἶναι τῆς
μουσικῆς τὰ περὶ τ⟦α⟧\ῆ̣/ς φων⟦α⟧\ῆ/ς
καὶ φθόγγου φύσεως καὶ δι-
αστήματος καὶ τῶν ὁμοίων,
ἀνυπομένητοί τινες ἦσαν,
20οὐχ ὅτι μόνον εἰς [ἀ]λλοτρι-
ωτάτην ἐνέβαι[ν]ον θεωρί-
αν καὶ παιδαριωδῶς ἐλά-
λουν ὑπὲρ αὐτῶν καὶ πρὸς
τὴν ἐπιστήμ̣η[ν] ἀχ[ρή]στως,
25ἀλλὰ καὶ διότι μό̣[νο]ι̣ ἀπε-
φήναντο μουσ[ικ]ὴν τὴν
τούτων θεωρίαν ※. Ἃ μέν-
τοι Διογένης φησὶν 'κατα-
νοήσαντας ἡμᾶς, ἀναγε-
30γραμμένα παρ' Ἡρακλεί-
δη(*) ⟦κ⟧ περὶ πρέποντος μέλους
καὶ ἀπρεποῦς καὶ ἀρρένων
καὶ μαλακῶν ἠθῶν καὶ
πράξεων ἁρμοττουσῶν
35κ[αὶ ἀ]ναρμόστων το[ῖ]ς ὑ-
ποκειμένοις προσώπο[ι]ς,
οὐ μακρὰν ἀπηρτημ̣[έ-]
νως τοῦ φιλοσοφε̣ῖν,' [πεί-]
θεσθαι τῶι πρὸς π[ολλὰ] μέ-
40ρη τοῦ βίου χρησιμ̣εύειν
τὴν μουσικὴν καὶ τὴν π̣ε
column 138
ρὶ αὐτὴν φιλοτεχνίαν οἰ-
κείως διατιθ̣έ⟦σθ̣⟧ν̣αι πρὸς
πλείους ἀρετάς, μᾶλλον δὲ
καὶ πά⟦ρ⟧\σ/ας, ἐκθέντες ἡμεῖς
5ἐν τῶι τρίτωι τῶν ὑπομνη-
μάτων καὶ τὰ παρ' ἄ̣λλοις δὲ
συγγενῶς εἰρημένα, παρεδεί-
ξαμεν ὅσης ἐστὶν γέμοντα
ληρείας. Καταγέ̣λ̣αστον τοί-
10νυν καὶ τὴν περὶ δικαιοσύ-
νης ἐνίων ὑπόληψιν {εν\ι/ων}
εἶναι συμβέβηκεν*· ο̣ὐδὲ γὰρ
ἐπινοητὸν ἀκοῆς ἀλόγου μό-
νης κ⟦ε⟧ινητικὰς φωνὰς συμ-
15βάλλεσθαί τι πρὸς διάθεσιν
ψυχῆς θεωρητικὴν τῶν λυ-
σιτελῶν καὶ ἀλυσιτελῶν
πρὸς τὰς ἀλλήλοις συμ[π]ο-
⟦σια⟧λ̣⟦ε⟧ιτείας καὶ τῶν μ[ὲ]ν αἱ-
20ρετικήν, τῶν δὲ φευκτι-
κήν, δι' ὧν εἰώ̣θαμεν ὑπ[ο]γρά-
φειν θεωρημάτω̣ν ※. Τὰ δ' ἐ̣π̣[ι-]
χειρήματα τῆι δόξηι π[α]ρα-
πλήσια φαίνεται· καὶ γὰρ εἰ
25Πλάτων ἔλεγε πρὸ̣ς δικαιο-
σύνην ὠφελ[ε]ῖν, ἀπό[δ]ε[ιξ]ιν
ἂν παρ' αὐτοῦ προ[σε]δ̣εχ[όμ]ε̣-
θα· νῦν δ' ὅμως ἀν[α]λογ[εῖ]ν
φησιν τῶι μουσ[ι]κ[ῶ]ι̣ τὸν [δί-]
30καιον, οὐ τὸν μου[σ]ικὸν [δί-]
καιον εἶναι, καθάπε̣ρ οὐδὲ
τὸν δίκαιον μουσ[ι]κ̣όν οὐ-
δὲ συνεργεῖν οὐδέτε[ρο]ν οὐ̣-
δετέρωι πρὸς τὴν οἰκείαν
35ἐπιστήμην*· τάχα δὲ κ̣αὶ
τῶι σκυτοτόμωι κα[ὶ] ζ̣ῶ̣-
γράφωι καὶ παντὶ [τέ]χ̣[νης]
ἐπιστήμονι τὸν μ̣[ου]σ̣ικ̣[ὸν]
ἔλεγεν ὡμοιῶσ[θαι καθ]ό-
40σον ο̣ὐ̣δ' ἐ̣ν̣ αὐ̣τ[ῆι τοῦ τ]ε-
χνίτου πλέον ἔχ[ε]ι̣ν̣ [ἐθέ-]
λει· κ[αὶ] δὴ γὰρ ουτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣[- ca.10 -]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ν--
column 139
να ὑπακουστέον ἐπὶ τοῦ
κα{ι}⟦α⟧κ̣οῦ καὶ ἀμούσου λέγε-
σθαί ⟦ι⟧*· καὶ μὴν οὔτ' ἔννο-
μός ἐσ̣τι μουσικὴ⟦ι⟧ φύσε̣ι
5καὶ παράνομος, ὥσ̣περ {αιδ}⟦ι⟧-
καὶ αἱ ὄ̣ψεις, οὔτε̣ παραβαί-
νοντες ἃ διέτα̣[ξ]ά̣ν τινες
ὑ̣πὲρ αὐτῆς ὡς ὑ̣[πὲ]ρ ἐκείνων,
ἐνοχλούμεθ[α, ἀλ]λ' ὠφε-
10λούμεθα, οὐδ' ἐμμέ̣νοντες
εὐ χρηστούμεθ' , ἀλ[λ]ὰ ⟦πτ⟧ \βλ/απτό-
μ̣ε̣θα※. Εἴπερ οὖν μ[η]δὲν εὑ-
ρ[ί]σκεται συνεργοῦ̣[σ]α̣ πρὸς ἐ-
νίας τῶν ἀρ̣ετῶν, [ο]ὐδὲ ταῖς
15ἁπάσαις συμβαλεῖται δ̣ι̣ὰ
τὴν ἀλλήλων ἀχωριστί-
αν· ἄλλως δ' οὐκ, εἰ σ[ύ]νεισιν
ἀλλήλαις αὗται, καὶ τά τι-
σιν ἀ⟦η⟧\ρε/ταῖς συνερ̣[γ]ο̣ῦντα
20καὶ πάσαις ἀναγκ[α]ῖον ※. Οἱ
φιλόσοφοι δ' οὔτε πάντες
ὑπέλαβον εὐ[χ]ρησ[τε]ῖν οὔ-
τε πρὸς πάσας οὔτε πρός τι-
νας, οὔθ' οἱ φήσαντε[ς] ἀπέ-
25δειξαν· οἱ δὲ ἀ̣[π]ο̣φ̣ήσαν-
τες ἐπιστώσαν[το γ’] α̣ὐτὸ δι-
ὰ τ̣ῶν πᾶ[σ]ι φ[ανερῶ]ν̣· οὔτ' ἔ-
μ[α]θον ἅπαντε̣[ς οὔθ' ο]ἱ μα-
θόντες ὡς ἀν[αγκ]αῖό̣ν τι
30π[ρ]ὸς τὰς ἀ[ρ]ετ̣[ὰς εἴ]α̣[σα]ν εἶ-
ναι· τῶν δὲ μὴ [μ]α̣θ̣ό̣ν̣[τ]ων
εἴ τις ἢ γέρων ἢ μετὰ τὴν
τοῦ παιδὸς ἡλικία̣ν̣ ἠ̣θέλη-
σε μ̣αθεῖν, [ἐ]βωμ̣ο[λ]οχ̣ε\υ/ετ' ἢ
35νηπίου φρ̣ένας ἔχειν οὐ̣ σο-
φώτατος ἦν κ[α]ὶ μ̣ε[  ̣  ̣]νο̣[  ̣]μέ-
νωι καὶ ἀλύοντι [  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ότ̣ε̣ \ἐ/ώ(*)-
κει, καὶ ταύτηι τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐζήτει καὶ οὐκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40οἷς ὀψιμαθῆ γινε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα̣ὶ ἐ̣ν οἷς αμ̣[  ̣]ο̣ς̣[  ̣  ̣]δη̣
[- ca.13 -]η̣δ̣ειο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]α̣τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]κ[- ca.9 -]
45*ι̣*δ̣
column 140
[εἴ]ρηται περὶ πάσης ἀρε-
τῆς καὶ χυδαῖα̣ καὶ φατικὰ
κἆιτα μαχόμενα, καὶ πολ-
λῶι μᾶλλον παρ' ἐν[ί]οις. Οὐ
5μὴν ἀλλ' οὐδὲ κ̣αθὸ ποιη-
ταὶ ταῦτ' εἰδεῖε̣[ν] ἂν, οὐχ ὅτι
καθὸ μουσικοί, καὶ τοῖς δια-
νοήμασιν, οὐ τοῖς μέλεσι
καὶ ῥυθμοῖς ὠφελοῦσι· παρέλ-
10κεται δὲ ταῦτ' ἄλλως, μᾶλ-
λον δὲ καὶ περισπᾶι συμ-
πλεκόμενα [πρ]ὸς τὸ τ[ο]ῖς δι-
ανοήμασιν π[α]ρακ[ο]λου-
θεῖν※. Ἥκουσα δέ τινων λε-
15γόντων ὡς ἀγ̣ροικ[ιζ]ό̣μ̣ε̣-
θ̣α τὰ μέλη καὶ τοὺς ῥυ⟦θ⟧-
θμοὺς ἄνευ σημασίας οἰο-
μενοι λέγειν τι̣νὰς φ̣[ι]λο-
σόφους ἢ τοὺς ἔμ̣φρονας
20μουσικοὺς ἐπ̣' ἀρετὴν προ-
τρέπειν, τῶν ἀ[ν]δρῶν τοὺς
ἐμμελεῖς καὶ ἐνρύθμους
λόγους ἀ[ξ]ιούντων τοῦτο
προ\σ/φέρεσθα[ι*, Π]λά[τ]ωνος
25δὲ καὶ διαρρ[ήδ]ην ὡς ἀπαι-
δεύτοις μαχο[μέ]νου τοῖς
φ̣ιλοποη̣τ̣α̣ῖ̣ς̣, κ̣α̣ὶ̣ θ̣αυμαζόν-
των εἰ̣ τὸν κρουματοποι-
ὸν μουσικὸν [λ]έγ̣ομεν ἡ-
30μεῖς καὶ καταξιοῦμεν ἀ-
σήμαντα διδάσκειν τοὺς
μουσικούς, ἢ Πίνδαρον καὶ
Σ[ι]μωνίδην καὶ τ̣ο̣ὺς ἅπαν-
τας μελο⟦ι⟧ποιοὺς οὐ θέλο-
35μεν καλεῖν μουσικούς. Ἐγὼ
δὲ τοὺς τοιούτους ἀπερρυ-
ηκέναι τῆς ἐπιφορᾶς̣ νο-
μίζω, καὶ μικραδ̣[ικ]ητὰς
ὑπείληφα̣ καὶ πρὸς νοῦν
40οὐδὲν λέγοντας· τ̣ὸ μὲν
πρῶτον, ὅτ[ι] τ[  ̣  ̣  ̣]ωτ  ̣νην
[  ̣  ̣]ε̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]περιχ  ̣
[  ̣  ̣]ε̣[  ̣]ν̣ο̣[  ̣]σ̣ητ̣[  ̣  ̣] τὰ μέ̣λη
[καὶ τ]οὺ̣ς̣ [ῥυ]θμ[οὺς   ̣  ̣  ̣]γμα
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι
column 141
ταῦτ' ἐστὶν \τὰ/ κινητικὰ τῶν πα-
θῶν, καὶ τὰ γένη τῶν ἁρμονι-
ῶν, ἀλλὰ ⟦  ̣⟧ \δ̣/ὴ καὶ τῶν ὀργάνων,
ὡς αἵ τε πίστεις καὶ κοινῶς οἱ
5λόγοι διασαφοῦσιν αὐτῶν,
ἐν οἷς τὰ πολλὰ μὲν οὐδὲ πα-
ρεφάπτονται τῶν διανο-
ημάτων, ἔσ̣τιν δ' ὅτε μιμνη-
σκόμεν⟦ω⟧\ο/ι τὸ γινόμενον ὑ-
10φ' ἑκατέρου διασαφοῦσιν· ὥσ-
τε βέλτιον ἦν αὑτῶν τινα λέ-
γειν δόξαν εἶναι ταύτην
καὶ μὴ τὰς ἰδίας ἀγχινοίας
ἐκείνοις συνάπτοντ⟦ε⟧α̣ς ἡ̣-
15μᾶς ἀγ[ρ]οίκους προσαγ[ο]ρεύ-
ειν※. Τὸ δὲ δ\ε/ύτερ[ο]ν, ὅτι τοῦ-
τ' ἐνόμισ̣αν ἀποχρῆν τοῖς
περὶ τὰ μέλη καὶ τοὺς ῥυ⟦θ̣μ̣⟧-
θμοὺς πραγ̣ματευο[μ]ένοις,
20εἰ τὰ γινόμενά π̣οτε περι-
χρεί̣σματα τῶν [π]α̣[ιδ]ευόν-
των κ[αὶ π]αρ[ορμ]ώντων
καὶ συνεργ̣ούν̣τω[ν] πρὸς ἀ-
ρετὴν \ἐπι/γι̣ν[ώ]σκ̣ο[ιεν]. Τὸ δὲ
25τρ[ί]τον, ὅτι τ̣[ὸ] τὰ̣ [ση]μ̣αινό-
μενα \διὰ/ τ̣ῶν̣ φ̣ω̣νῶν οὐδέπο-
τ' ἠθέτησαν̣ καὶ τα̣[ῦτ]α ποιεῖν·
εἰ δ' οὗτοι νο̣μί[ζουσ]ιν αὐτοὶ
τοὺς π̣άντας ἀ̣γ[νοῆσ]αι, πα-
30ρε[λ]ηλύθασιν ἀ̣λ[ογήμ]ατα
ποτὲ μὲν περ̣ιχρ[ειό]μ̣ενα,
ποτὲ δὲ καθ̣' αὑτ[ὰ π]ροιέμε-
ν', ἃ τοτὲ μὲν καθ' [αὑ]τά φα-
μεν, τοτὲ δὲ ἀπὸ τ[ῶ]ν̣ λόγων
35οἷς συμπλέκεται δ[ια]λ̣αμβα-
νόμενα, μηθὲν π̣[οι]εῖν
τῶν ὑπονοουμ[ένω]ν ※. Εἰ δὲ
μὴ πρότερον, ο̣ἱ̣ [  ̣  ̣]α̣θ̣οι̣[  ̣  ̣]γο̣ι̣
νῦν ἡμῖν ὑποδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ταπ[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ισο[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]νον λοιδ[ο]ρι[  ̣  ̣  ̣]τοε̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]διαι̣τ̣ε̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅταν συμ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ τοῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ταμ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -]ιναφ  ̣
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]απ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ικοῖς
column 142
εἰ μὴ̣ [τοῖς π]αρὰ Κλεάνθει λέ-
γειν [ἴσ]α̣ θελήσουσιν, ὅς φησιν
'μέ{ι}νον̣[τά] τε εἶναι τὰ ποητικὰ
καὶ μο̣υ̣[σ]ικὰ παραδείγματα,'
5καὶ 'τοῦ λ̣[ό]γ̣ου τοῦ τῆς φιλοσο-
φίας ἱκανῶς̣ μὲν ἐξαγγέλ-
λειν δυναμένου τὰ θεῖα καὶ
ἀνθ[ρ]ώ[πι]ν̣[α], μὴ ἔχοντ̣ος δὲ
ψειλοῦ τῶν θείων μεγεθῶν
10λέξεις οἰκείας τὰ μέτρα καὶ
τὰ μέλη καὶ τοὺς ῥυθμοὺς
ὡς μάλιστα προσικνεῖσθαι
πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῆς τῶν
θείων θεωρίας·' οὗ καταγελα-
15στότερον οὐ ῥάιδιον εὑρεῖν·
οὔτε γὰρ αἱ διάνοιαι μὲν οὐ-
κ ὠφελο[ῦ]σιν*, ὅταν δὲ μελω-
δηθῶσιν, ἐξ ἀμφοτέρ̣ων ἡ
παρόρμ̣[η]σις [γί]ν̣εται (καὶ γὰρ
20ὑπὸ διανοη[μ]άτων αὐτῶν
γίνετ' οὐ μετρ\ί/ἀ, μετ⟦ω⟧\ὰ/ δὲ
τῶν μελῶν μ[ε]ίζων· ἀλλ' ἂν
μὲν ἐπιε[ι]κ⟦ων⟧\ὴς/ ἦ τις, ἐρεῖ
τὴν ἴσην· ἂν δ' ἀποτόμως
25ἀλη[θής, ἀ]νιεμένην καὶ
διὰ τὴν ἡδονὴν καὶ διὰ
τὸν περι⟦ση⟧\σπα/[σ]μὸν τὸν ὑπ̣ὸ
ταύτης κα[ὶ] τοῦ μεγέθους
τῶν φωνῶ̣ν καὶ τῶν ἰδι-
30οτήτω[ν κα]ὶ διὰ τὸ συνεχῶς
μηδὲ κ̣ατ[ὰ φ]ύσιν τὰς λέξεις
ἐκφέρεσ[θαι] καὶ διὰ τοὺς
τόπους [κ]αὶ [το]ὺς καιροὺς ἐν
οἷς ἀκροώ[με]θα, καὶ δι' ἄλ-
35λας πλ[εί]ο[υς] αἰ̣τίασ*· καὶ δὴ
γὰρ̣ οὐθε[ὶς ἂν] γένοιτο ὃς οὐ-
κ ἂν ἐκχ̣[υθεί]η γέλωτι, με-
τ' ὠ(*)δῆς κ[αί τι]νων ὀρ[γ]ά̣νων
συμβουλ̣[ευό]ντο̣ς ἀκ[ού]{ο}\ω/ν
40ἢ παραμ[υθευ]ο̣μ̣έ̣νο̣[υ λ]υ-
π̣ουμένο̣[υς καὶ] δ̣ιδ[ά]σκο[ν-]
τος ὅλω̣[ς τι τ]ῶ̣ν συμ̣φ[ε]ρόν̣-
των, οὔτ̣' [ἂν ν]ο̣μίσα[ι] δ̣[ἰ] ἄλ-
λ̣ον κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι πο[ι]ο̣υν-
45[  ̣  ̣]\τ/  ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ τῶν συνε[ι]
column 143
ρομένων*· οὐδ' εἰ γ̣ὰρ ἐκτρα-
γω(*)δῶν τις ἥ κωμω(*)δοποι-
ῶν, ταῦτ' ἀνασχοίμεθ' ἂν
καί̣τοι μᾶλλον τῆι ⟦μ⟧ λ\α/λι-
5ᾶι συνεγγίζοντος, οὐχ οἷον
εἰ κιθαρω(*)δῶν ※. Ἐῶ γὰρ τὸ
πάντων παριεμένων τὴν
ὠφελίαν μηδὲν διαφερού-
σαν γίνεσθαι τοῖς μουσικ̣ο̣[ῖ]ς̣
10ἢ τοῖς ἀμούσοις, δι' ὃ δὴ πεί-
θουσι τῆι μαθήσει προσέρ-
χεσθαι※. Νῦν τοίνυν λέγω
καὶ τοὺς κρουματοποιοὺς
οὐκ ἐμαυτὸν μόνον, ἀλλὰ
15καὶ τὴν συνήθειαν καὶ τὸν
Ἀριστόξενον εἶδος ὀνομά-
ζ{ουσ}<\ε/>ιν τοῦ μουσ[ικ]οῦ, καὶ τοὺς
μουσικοὺς καὶ ἀσήμαντα
μὲν ἀναδιδόναι, καθάπερ
20τὰ διὰ τῶν ὀργάνων καὶ τὰ
τερετ̣ι̣ζ̣ό̣μ̣ενα, καὶ ὅταν δὲ
λόγ̣ους ἀναδιδῶσι, τὰ πε-
ριγινόμενα*** ⟦οταν δ⟧
⟦ογους αναδιδωσι τ⟧
25γινομενα⟧ τοῖς λόγοις κα-
[θὸ μ]ο̣υσ[ι]κ̣οὶ μόνον διδά-
σκ[ει]ν*· κα̣ὶ̣ τοὺς περὶ Σιμωνί-
δ[ην] καὶ Πίν⟦θ⟧\δ/αρον γεγονέ-
ν[αι μ]ὲν καὶ μουσικοὺς, γεγο-
30ν[ένα]ι δὲ καὶ πο\ι/ητάς, καὶ κα-
θὸ [μ]ὲν̣ μουσικοὶ τὰ ἀσήμαν̣-
τα, κ[α]θὸ δὲ ποιηταὶ πεποιη-
κέν̣[α]ι τοὺς λόγους, ὠφελεῖν
δ' (ἴσω[ς] μηδὲ κατὰ τοῦτ' , ἢ παν-
35τελῶς ἐ̣πὶ μικρόν’ οὐδὲ μό-
νους τοὺς μουσικούς, οὐδὲ
μᾶλλον, ἀλλὰ πάντας ὁ-
μοί̣ω[ς] τοὺς πεπαιδευμέ-
νου[σ*]· ε̣ἰ̣ δ̣' ἕ[τ]ε̣ρ̣όν τις καλεῖ
40μ[ουσι]κὴν πα̣[ρὰ] τὸ πᾶν ποη-
τι[κὸ]ν̣ γ̣ένος ἀποδιαλα̣βὼν
[τ]ὰ̣ μ̣έ̣[λ]η ψιλὰ καὶ τοὺς ῥυ-
θ̣μού̣ς̣, π̣[ο]εῖ̣ν̣ φη⟦σ̣⟧μὶ̣ ε̣ὐ̣π̣[ρ]ε̣πῶς.
column 144
[Τ]αῦτα μὲν οὖν ἐκ⟦θ⟧\τ/εῖναι προ-
ήχθην ὑπὸ τῆς ὀνε̣ιδισθεί-
σης ἐκκληθεὶς̣ ἀγροικίας, εἰ
καὶ πολλάκις ἔτυχον ὃ β̣ού-
5λομαι τοῖς προσεσχηκόσιν
δῆ̣λον πεποιηκώς ※. Πεφλυ-
άρηται δ' οἷς ποτε εἴρηται
καὶ τὰ περὶ τῆς τοῖς μετεώ-
ρ̣οις οἰκειότητοσ*· καὶ γὰρ, ἂν
10δοθῆι τὸ τὴν ἡλίου καὶ σελή-
νης κίνησιν καὶ διάστασιν
ἀναλογεῖν τῆι τῶν φθόγγων
καὶ τὸν ζω(*)διακὸν τῆι τοῦ
κανόνος καταδιαιρέσει, τὸ
15τῆς σ[υ]γγενείας οὐκ ἐπιδεί-
κνυται, διὰ τὸ πολλὰ ποσὴν
ἀναλογίαν προσφερόμενα,
ἃ πλεῖστον ὅσον διέστηκεν.
Καὶ τὸ τὴν διαφορὰν κατιδεῖν
20ἐν οὐρανῶ(*) ταὐτὴν ὑπάρχου-
σαν οὐδὲν ἔοικεν ὠ̣φέλ[ι]μον
παρασκευάζειν εἰς {δα̣}{[  ̣]} τὴν
ἀρετῶ̣ν̣ περιποίησιν καὶ τῶν
ἠθῶν ἐπανόρθωσιν̣· ο̣ὐδενο̣
25  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ας̣ ἄλλω̣ι̣ χ̣[  ̣  ̣  ̣]ο-
τε̣ ταῦ̣[θ’] ο̣ὕτως ἔχει, οὐδὲ [  ̣  ̣  ̣ω-]
  ̣ι̣ον ἐ̣στιν ἄλλο τι μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣
οὐκ ἀδυ̣νατεῖ τοτ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε-
λε[  ̣]μ̣α· διὸ πολλάκ̣[ι   ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣-
30τα τ[ὸν] κοσμὸν πολὺ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣-
νοῦμ̣εν τ̣[  ̣] δὴ τῶν ἀνα̣-
λογ[ιῶν] ἐπισ[τ]ήμηι̣ τ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]
ἐκ̣κ̣εῖσ̣θ̣[α]ι̣ μηδ' ὃ συνεμφ̣αί-
νε̣ιν [λ]έ̣γε[τ]α̣[ι] περὶ τῶν θεῶν·
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]υχ̣[  ̣]λ̣\ι/τοισι̣ μᾶλλ̣ον
ἐ̣πὶ̣ το̣ύτων ἢ τῶν πρὸς τὰς
ἀρετὰ̣⟦  ̣⟧\ς/ [κ]αὶ τὰς κακ̣ί̣α̣[ς   ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣α  ̣  ̣ τὸ διάστημα ταὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ησις ουταλ[  ̣] ο̣ὐ̣δ̣ὲ̣
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νον μουσικ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]σεν τῶ(*) \κ/όσμωι, και[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣ω  ̣[  ̣]ι̣σ̣α̣[  ̣]τ̣ο̣· λ̣[έγε]
column 145
ται δ ὑπό τινων [ἄ]λλως μη-
δ' οὕτως τὰ τῆς ἀναλογίας ἐ-
φ' ὁσωνδήποθ' ἃ παιδεύον-
ται συμφωνεῖν· οὐδὲ ν̣ῦν ἃ
5⟦α⟧ δεῖ καταλαβεῖν ἐνδέχε-
ται μ̣ὴ̣ γενομένον ἐν ἀμ-
φοτέροις τεχνιτήν ※. Τὰ δ οὖν
ἀποτελέσματα τ[α]ῖς εὐ̣χερεί-
αι̣[ς] ὀφθ̣α̣λ̣μ̣ωρ̣υχ̣εῖ̣ τῆς ἐπι-
10φορᾶς̣ τ[οῦ]τ̣ον̣ ὃς τὴν ἐ\μ/ μουσι-
κῆ(*) καταλα̣β̣ὼν ἀνα[λ]ογίαν
εὐθέως ἕξει καὶ {τοις} τῶν ⟦δ⟧ με-
τεώρων θεωρίαν· οὕθ' εἷς (\ἦ̣/ γάρ;’
οὐδὲ τῶν ἄκρων μουσικῶν
15ἐπέγ̣νω ταῦτα, οὐδ ἐπεσκεμ-
μένος δ' εἶπεν· ἀλλ' ἅ φασιν
παρά τινων Πυθαγ[ορ]εί-
ων διαδεδε̣γμένοι τινὲς
ἀπαριθμοῦσιν*· ἐπεὶ̣ κ̣ατά
20γε τὸν ἀντίστροφον λόγον ἔ-
δει καὶ τοὺς ἐπιγνόντ̣ας ὡς ἔ̣-
χει τὰ κατὰ τὸν οὐραν[ὸ]ν εὐ-
θὺς καὶ τῆς μουσικῆς θεωρίας
ὄντ[ω]ς εἶναι σ̣υν̣ε̣τ̣οὺς τ̣[  ̣  ̣  ̣].
25λ̣ο[  ̣]  ̣μος οὔτ̣ε   ̣ε[  ̣]χος̣[  ̣  ̣  ̣
ἡ τόσων ἐπιστήμ̣η̣ ν  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣ς
τ̣ὸ μουσικῆς   ̣η  ̣  ̣  ̣αι   ̣  ̣τ̣ο̣
((dagger)) μενειοδυνειν ((dagger)) [  ̣  ̣  ̣]ειν τὰ μέ-
λ̣η μᾶλλ̣[ο]ν ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εις τὴ̣ν
30ψυχὴν κ[  ̣  ̣]φο̣ν  ̣  ̣  ̣ νου   ̣  ̣  ̣ν̣·
ἀλλ ἐὰν [ε]ἰς ἅπ̣αντα τ[ὸν] β̣ί̣-
ον παρέχη(*) καὶ τὰς δ̣ι̣α̣θ̣[έσεις]
τῆς̣ ψυχῆς μουσική, καὶ [ -3-4- ]
[ -0-1- ]
35μονήσει μ̣εναλλω̣  ̣μα̣-
τ̣ος εἰρηκέναι  ̣  ̣  ̣  ̣ει̣ καὶ̣
τὰ τοιαῦτα μέλη̣ [τ]οῖ[ς πρ]ο̣σ̣ώ̣-
ποις̣ ἔχει μᾶλλον [ἢ] ταῖς ψυ-
χαῖς, ἀλλ' ὑπὸ τῶν κ̣ι̣θ̣α̣[ρ]ω̣-
40δῶν καὶ μα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ω]ν [μ]ελω̣-
δ̣ε̣ῖται τὰς ἄ̣λ̣λ̣ας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ιν̣ ἐ̣π̣ι̣κ̣α[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων
ο̣νο[- ca.12 -]  ̣ο̣ς δ[  ̣]
τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 146
τονου[ -1-2- ]αιους, οὕτω καὶ μέ-
λη πο[ιεῖ]ν τ[ὰ] τοιαῦτα· οὐ γὰρ̣
μέ̣[λη] καθ' ἑαυτὰ τὴν μέμ-
ψιν̣ ε̣ἶχ̣⟦ο⟧\ε/ν, ἀλλ' α⟦κ⟧\ἱ/ διαθέσεις·
5αὗται γὰρ ἐγέννων αὐτά⟦ις⟧,
καὶ ⟦αι⟧ διαθεσει οὐχ ὑπ' ἐκεί-
νων ἐγεννῶντο ※. Βλέπε-
ται δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐνάρ-
γειαν ὡς οὔτε τῶν ἀγωνι-
10σ̣τῶν[ο]ἱ ταῦτα διαπεραι-
νόμ̣ε̣[ν]ο̣ι̣ τὰς εἰρημένας
ἔχουσι κακίας, οὔτε τῶν ἰ-
διωτῶν̣ οἱ χαρίεντες, οὐχ οἷ-
ον οἱ σοφοὶ καὶ φιλόσοφοι,
15καθάπερ οὐδ' ο[ἱ] τὰ τοιαῦθ ὑ-
ποκρινομένοι καὶ ἀκού-
οντες, ⟦ο⟧\ἔ/τι δ' ἧ̣ττον οἱ ἀκού-
οντες, ὡς ἂν οὔτε ῥήμα-
σιν αἰσχροῖς οὔτε σχήμα-
20σιν οὔτ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ή̣σ̣[ε]σιν συνεθι-
ζό̣με[νο]ι· καίτοι̣ γ' , εἰ ταῦτ' ἀ-
φομοι[οῦν] ἐ̣πέφυκει, παρ̣ῆν
ἡμᾶς [  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣] π̣ρόσωπον αὐ-
τοῖς[- ca.9 -] σχεδὸν [  ̣  ̣]
25ε̣νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ρ̣[  ̣]υ̣ ἀδιαλη-
πτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ρεσθαι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δουδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχόντων ἀ-
ξιοῦτ̣α̣ι να[  ̣  ̣  ̣  ̣ α]ὐ̣λ̣ητὴς ἢ κι-
θα̣[ρ]ιστ[ὴς] π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η ῥυθμόν.
30Εἰ δέ τις ἐ[θέλε]ι καὶ συλλαβὰς
μειμη̣τ̣[ικάς], ἄ̣λ[λ]α δὲ πολ-
λ' ἃ μορφ̣ά̣ζ̣ε̣ι̣, παραπλησί-
οις μι̣μ[ήμα]σ̣ιν καὶ σχήμα-
σιν καὶ κ̣ι̣ν̣ήσεσιν εὐθὺ⟦ς⟧ \κ̣/αὶ̣ λε̣[ί-]
35βε[σ]θαι [καὶ] κατατήκεσθαι
τὸ θυμοειδὲς κα[ὶ] τὴν οὕ-
τως ἀμεταδ[όξαστ]ον σο-
φίαν ὑπὸ [τ]ῶ[ν ἀδυν]α̣τωτά-
των περισπ[ᾶσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν·
40[  ̣  ̣  ̣]βον̣[  ̣  ̣  ̣]ενε[  ̣  ̣  ̣]στοις̣ [  ̣  ̣]
κ[ε]ῖσθαι̣ [  ̣  ̣]εν̣ανε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ν̣ε̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]κουον̣-
  ̣  ̣]δρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
column 147
ὅμοια δοξαζόντων ὅτι
τ̣ὰ ⟦πε⟧ \γο/ε̣ρὰ τὰς ψυ̣χὰς ἐλεήμο-
νας καὶ συμ[π]αθεῖς καὶ ὅ-
λ̣ως ἡμέρου[ς] ἀντὶ τῶν ⟦ε̣⟧\ἠ/-
5ν̣αντιω⟦σ⟧\μένως/ διακειμένων
καταστήσει*· μάταιον γὰρ ἀν-
τιμωραίνειν, ἐναργοῦς ὄν-
τος ὡς οὐ μᾶλλον ὀσμῶν
καὶ χυλῶν μέλη ταῦθ ἅ
10φα⟦με⟧\σι/ν ἐργάζεται τῆ̣ι̣δε ⟦π⟧\τ/ἀν-
τικείμενα※. Κατέψευσται δὲ̣
παρ' οἷς λέγε{ι}ται καὶ τὸ μό-
νην τῶν τεχνῶν πᾶν γέ-
νος ὠφελεῖν*· καὶ γὰρ γεωρ-
15γία καὶ ὑφαντικὴ⟦ι⟧ καὶ οἰκο-
δομικὴ καὶ πολ⟦ε⟧ιτικὴ
καὶ πλ⟦ο̣⟧\ε/ίους ἄλλαι· καὶ τὰς
μὲν ὠφελεῖν ἄν τις εἴπει-
εν δικαίως ἀναγκα\ί/οις κα-
20κοῖς βοηθούσας, τὴν δὲ τέρ-
πειν μόνον φυσικῶς, οὐ-
κ ἀναγκαίως ※. Καὶ κατὰ
τὸν λόγο̣ν ἡ φιλοσοφία,
σπανίους ὠφελοῦσα, καὶ
25μουσικῆς καὶ π[ο]λλῶ̣ν̣
ἐμπειριῶν φαύλων γίνε-
ται χείρων ※. Εὔηθες δὲ̣ καὶ
τοῖς μαθοῦσιν ἀπισχυρί-
ζεσθαι π⟦α⟧\ε/ρα[\ὶ/] τοῦ μεγαλω-
30φελοῦς αὐτῆς, ὅτι καὶ ⟦νομ⟧ \πᾶσι/⟦ι⟧
⟦ζ̣ουσιν⟧ καὶ τοῖς πα\ι/σὶ μετα-
διδόασι· καὶ γὰρ ἀλαζονεύ̣-
εσθαι δύνανται καὶ πε-
πλανῆσθαι*· καὶ πολλοὶ λέ̣-
35γουσι μηδὲν ἐπηνωρθῶ-
[σ]θ̣[α]ι̣ κα[ὶ] τ̣ο[ὺ]ς̣ ὑεῖς (οὐδ' ὑ̣[ε]ῖ̣ς
ἡ̣[γ]οῦ[ν]τ̣α̣ι̣’, πολλοὶ̣ δ' , ὅτι νομί-
ζ[ε]τ̣αι π̣ρ̣οσήκειν αὐτῆ̣ς με-
τ̣αλ̣αμβάνειν τοὺς ⟦π̣⟧ \χ̣/α̣ρ̣ί-
40[εντ]ας, καὶ μετειληφ̣έν̣αι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣[  ̣]  ̣νον̣ μο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣]ν[  ̣]α[  ̣  ̣]ασι̣[  ̣  ̣]ω̣ς[  ̣  ̣  ̣]
column 148
καὶ Δά[μ]ων, εἰ τοιαῦτα
πρὸς τοὺς ἀληθινοὺς Ἀρεο-
παγε̣[ί]τας ἔλεγε, καὶ μὴ τοὺς
πλαττομένους, ἐφενά̣κι-
5ζεν ἀτηρῶς ※. Οὐ θαυμαστὸν
δ' αὐτὴν οὐδ' ὅτι παρ' Ἀθη-
ναίοις ἐτιμήθη καὶ πᾶσιν
τοῖς Ἕλλησιν καὶ τῶν ἴσων
καὶ τοῖς ἱερονίκαις ἠξιώ-
10θη(*) (καὶ γὰρ ἀ[γ]α̣[θ]ὰ πολ[λὰ δ]ε[ι-]
νά, πολλὰ δὲ καὶ μεγάλα
κακά*· καὶ φιλοσοφίαν δέ,
διὰ τὸ μὴ τετευχέναι τοῖς
ὅλοις ἐπάθλων, ἀτ⟦ε⟧ιμ̣ά-
15ζειν ὥρἀ καὶ διὰ τὰ σ[υ]μ̣πε-
πλεγμέν' ἃ προήγαγον σφό-
δρα καὶ τῆς ὑπὸ τούτων ἐ-
παινουμένης οὐδὲ ἐνδι-
δόασιν· εἴρηται δὲ πε̣ρ̣ὶ
20τοῦ μέρους κἀνταῦθα μέν,
ἐπὶ πλεῖον δ' ἐν τῶι δ̣ευτέ-
ρω\ι/ τῶν ὑπομνημάτων.
Ἀλλὰ μὴν [θ]ε̣ὸς μὲν οὐ-
θεὶς εὑρετὴ̣[ς] ἐγένετο τῆς
25μουσικῆς [  ̣  ̣]ν̣, οὐδὲ πα̣ρ̣έ-
δωκε τοῖς ἀνθρώπο[ις, ἀ]λ-
λ' οὕτω παρε̣[ξέ]μαθο̣ν ὡς
πρότερον ἀπ̣εδώκα[μ]εν·
λόγον̣ δὲ καὶ φρόνησ[ι]ν
30καὶ παιδευτι̣κὰς ἐπ[ισ]τ̣ή-
μας οὐδεὶς εὐσεβὴς νο[ε]ῖ̣
τὸν Ἑρμῆν καὶ τὴν Ἀ[θ]η-
νᾶν καὶ τὰς Μούσασ*. ε[ἰ] δ' ὁ
λόγος ἧ(*) λογισμὸς ἐπήγα[γ]εν
35τὴν μουσικήν, οὐκ ἤδη̣
χρησίμη διὰ τὸ καὶ τὰ χεί-
ριστα· τὸν δὲ θεὸν ἂν λ[έ]γ̣ω-
[σ]ι καὶ φρόνη̣σι̣[ν] καὶ τὰς παι-
δε̣υ̣τικὰς ἐ̣[πιστήμ]α̣ς̣ ἀπο[λ]α-
40βεῖν, ἀ[ξι]ώ̣σ̣ομεν τὰς αἰτίας·
εἰ δ' εὗρ̣ο̣ν̣ θεο[ὶ τ]ὴ̣ν μουσι[κή]ν,
κ̣α̣ὶ̣ τὰ[ς ἄ]λ̣λ̣[ας] τέχνα[ς ἀπέ]
column 149
δοσαν οἵδ ' , ὥστ' αὐ[τὴ]ν μό-
νην ἀποφ[ήσο]μ̣ε̣ν̣ ὑ[πονο]ε̣ῖν·
ἐῶ γὰρ τὸ ὁσί̣ο̣ι̣ς δι[ὰ λόγ]ων
ἀ[τ]ό̣πων θεοὺς εἰσῆ[χ]θ̣αι
5καταδεδειχότασ*· τὴν
μέντοι γ' Ἀθηνᾶν καὶ με-
μισηκέναι τοὺς αὐλοὺς
μεμυθεύκασιν, καὶ τὸν
ʽε̣ρμῆν ἄλλω\ι/ παραδεδω-
10κ̣έναι τὴν λ̣ύραν· τοῦτο δὲ
καὶ π[ρ]ὸς τὸν μουσικῆι θε-
οὺς⟦  ̣⟧ \χ/ρῆσθαι λέγοντα πε-
παίχθω{ι}, καὶ τὰ δύο τὰ
πρὸ αὐτοῦ μεταφερέσθω
15καὶ τὸ μουσικὸν μηδένα
εἶναι λεγέσθω ※. Χωρὶς δὲ
τοῦ τελευταίου ταῦτα καὶ
πρ[ὸ]ς τοὺς μεγαλύνοντας
ἐπὶ τῶι χαίρε[ι]ν ⟦τω⟧ διὰ μου-
20σικῆς τιμωμένους ἐφαρ-
μοττέσθω{ι}, καὶ τὸ μὴ προσ-
δεῖσθαι τῶν τοιούτων μη-
δὲ πίπτειν κατ' αὐτού[ς], καὶ
τὸ θαυμάσεσθαι διὰ ταὐ-
25τὸ̣ καὶ τὴν τῶν βαρβάρ̣[ω]ν
[σ]φ̣α̣γὴ[ν] ἄτοπ̣ον Ἕλλη̣[σιν ε]ἶ̣-
[ν]α̣ι* (κα̣ὶ γὰρ διὰ τούτ̣[ω]ν
ἔν̣ι̣οι τιμᾶν νομίζο[υσι]ν’,
καὶ τὸ τοὺς νομοθέτα[ς κ]α̣ὶ
30πολ⟦ε⟧ιτικοὺς ἴσως πεπλα̣-
νῆσθαι τοῦτο συνεθίσ̣αν-
τασ*, καὶ τὸ νενομίσθαι κα-
θάπερ ἡμεῖς ἀκουστι̣κῶς
ὑπ' αὐτῆς τερπόμεθα κἀ-
35κείνους, ἑτέρως δ' οὐδαμῶς·
καὶ τἆλλα τὰ περὶ τοῦ μη-
δὲ̣ν πρὸς εὐσέβειαν οἰκεῖ-
⟦α⟧\ο/ν̣ ἔχε̣ι̣ν εἰρημένα μ̣ε-
τ̣ο[ι]σ̣τέο̣ν※. Οἱ δ' ἥρωες οὔτε
40θε[ῶ]ν̣ π[αῖδ]ε̣[ς] ἦσαν κα[ὶ ε]ὑ-
ρε̣τα̣[ὶ  ̣]. μ[ᾶ]λ̣λον ἢ φ  ̣  ̣  ̣
ρ̣[ -3-4- ]ιδε φ̣ρον[ι]μ̣ο̣[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣υν[  ̣  ̣]ε̣χ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 - ἐπετ]ή̣-
45ΡΝ
column 150
δε̣υον [  ̣  ̣] θαυμάζειν καὶ ἐ-
πιτηδεύειν μάταιον, ὑ-
πὸ τε ποητῶν παραδεδο-
μένον, οὐκ ἔστιν πι[σ]τ̣όν*· εἰ
5δὲ μή γ' , ἐχρῆν τὰς αἰ[τ]ί̣ας δ̣ι'
ἃς̣ ἐδ⟦ασ⟧\ιδ/άσκοντο τὴν μου-
σικὴν λέγειν, καὶ προσεμ-
φανίζειν ὡς εὕλογοι ※. Φαι-
νονται δ' οὖν οἱ μὲν μουσι-
10κοὶ γεγενότες οὐκ εὐγε-
νεῖς οὐδ' εὐτυχεῖς, ἀλ̣λὰ δη-
μιουργοί τινες καὶ λειτουρ-
γοὶ παρὰ τὰς εὐωχίας̣, εἰ μή
τινας ἔπλασαν οἱ ταῦτα δι-
15απονήσαντεσ*, τῶν δὲ με-
γάλων εἷς τις ἢ δεύτερος ὅ-
σον μέτριον* κιθάραι καὶ
μελω(*)δίαι χρώμενος, ⟦α̣παν̣
ες δε παραδεχομενοι ταυ⟧
20⟦α διαπονη̣σαντες των⟧
⟦ε μεγαλων εις̣ τις η δευτε⟧
⟦ος οσον μετριον κιθαρα⟧
⟦αι μελωδιαι χρωμενος̣⟧
ἅπαντες δ παραδεχόμε-
25νοι ταῦτα διὰ τέρψιν· τὰς
γὰρ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν
πράξεις κ[α]ὶ̣ τἆλλα διανο-
ήματ' αἴ̣[τι]ον ἕτερον ἔ-
χει  ̣* Δημ[ό]κριτος μὲν
30τοίνυν, ἀνὴ̣ρ οὐ φυσιολογώ-
τατος μόν[ον] τῶν ἀρχαί-
ων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορου-
μένων οὐδενὸς̣ ἧττο̣ν̣
πολυπράγμων, μουσικήν
35φησι νεωτέραν εἶναι, καὶ
τὴν αἰτίαν [ἀπ]οδίδωσι λέ-
γων μὴ ἀπ' ἐκείνο̣[υ] τἀ-
ναγκαῖον, [ἀ]λλὰ ἐκ τοῦ πε-
ριεῦντος ἤδη [γ]ε̣νέσθαι·
40πλήν, κ̣ἂ̣ν̣ ἀρ̣[χ]αιοτάτη
δοθῆ\ι/, [  ̣  ̣]τε[  ̣  ̣]φ̣έρειν τι ταυ-
τ[- ca.10 -]ΕΙ* καθ̣ι̣ς-
τα[- ca.10 -]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]δυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 151
η̣σα̣[  ̣]υ̣[  ̣  ̣  ̣]ρον̣· κ̣α̣ὶ̣ δοκεῖ
καὶ τὰ φαυλό̣τατα τετι-
μῆσθαι κατ' ἀρ̣χὰς ὡς ἂν
ὑπὸ π̣α[ι]δ[ι]ωδεστέρων, ὕστε-
5ρον δ' ὑπὸ τῶν συνετωτέ-
ρων τὰ φαῦ̣λ̣[α] γνώ[ρι]ζ⟦α⟧όμενα̣
πλε̣ί̣ο̣νο[ς] ὅσω\ι/ συμφο⟦τε⟧ρώ-
τερα※. Μικρόψυχον δὲ καὶ
μηδὲν ἀξιόλογον ἐχόν-
10των ὧ[ι] π̣αραπέμψουσιν
αὑτούς (τί γὰρ δεῖ λέγειν
εὐδαίμονας ποήσουσιν;’
τὸ διὰ τὴν ἑαυτοῖ̣ς γ̣έ̣ ποτε
παρασκευὴν τῆς τέρ̣ψε-
15ως ζημί̣ωσιν μανθάνειν,
καὶ τὴν ἀ̣φθ̣ον[ί]αν οὐχ ὁ-
ρώντων ὅση τῶν ἀκροα-
μάτων ἐστὶν τ̣ῶ̣ν δημο-
σίαι παρισταμένων, οὐδὲ
20τὴν ἐξ̣ουσίαν τοῦ διὰ παν-
τός, εἰ [β]ουλοίμεθα, μετέχε[ι]ν̣
⟦ς⟧ κατὰ πόλιν*, οὐδ' ἐφισταμ[έ-]
[νω]ν ἐπὶ τὸ κα[ὶ] διὰ μ̣α-
κρῶν χρόνων τὴν φύσ[ιν]
25ἐπα̣κ̣ο̣ύ̣ειν καὶ ταχέως προσ-
κο[ρ]ῆ [γ]{ε}ίνεσθαι*· δ̣ι' ὃ κ̣αὶ
π̣α[ρε]κ̣τεινόντων πολλά-
κι τῶν ἀγ̣ώνων ἄλλο τ[ι]
πράττομεν ※. Ἐῶ [γ]ὰρ τὸ τὴν
30μὲν ἡδονὴν οὐκ ἀναγ-
καί⟦ο⟧\α/ν εἶναι, τὴν δὲ μάθη-
σιν καὶ μελέτην, ἵνα̣ τέρ-
πωμεν αὑτούς, ἐπίπονόν
τ' εἶναι καὶ τῶν κυριωτά-
35των πρὸς εὐετηρίαν ἐκκλ̣εί-
ουσαν καὶ̣ τ̣ε[ί]νου[σ]α̣ν̣ π̣[ρ]ὸ̣ς ἀ-
πρ[έ]π̣ε̣ιαν τοῦ μ̣\ε/ι̣ρακιω-
δῶς [ἄ](*)[δ]οντος ἢ κιθαρίζον-
τος ἐπ' ἔργωι*· π̣ερὶ δ̣ὲ τοῦ μη-
40[δ]ὲν δια̣φορώτερο̣ν ἥδεσ[θαι]
[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουσι
[- ca.16 -] π̣ρος-
[  ̣  ̣  ̣]νε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῖ[ς   ̣  ̣  ̣]
column 152
[  ̣  ̣]ω̣μασιν ὕστερόν που δι-
α̣[λ]ηψόμεθα※. Ὅταν δὲ περι-
ο[υσί]αν καὶ δόξαν ἐκ τοῦ
μαθήματος φῶσι περιγί-
5νεσθαι, λέγωμεν ὅτι ⟦π⟧ \κ/ο⟦λ⟧\ι/-
νά τε προφέρονται πολ-
λ⟦α⟧ῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ
λειπόμενα πλειόνων, καὶ
μετὰ πόνων ἀ⟦πο⟧λυσιτε-
10λ[ῶ]ν, καὶ μᾶλλον μυρίωι
το[ῖ]ς ἀγωνισταῖς ἢ τ⟦α⟧\ο/ῖς̣ ἁρμο-
νικοῖς. Τὸ δ' ἐν συμποσίοις
κα[ὶ] συλλογοῖς ἄλλοις ἔχειν
τι λέγειν κα[ὶ] ἀπάρχεσθαι
15καὶ κοινόν ἐστιν ἄλλων,
καὶ οὐ παρὰ πάντων, ὡς ἐ-
πέ[γν]ων, ἀξιούμενον, ἴσως
δὲ κ̣[α]ὶ καταγελώμενον εἰ
φιλόσοφος ποιώ(*)η. Τὸ δὲ θε-
20ωρητικόν πρὸς τῶν πλεί-
στων οὐ συνιέμενον καὶ
πρὸς τὸ συντελεῖσθαι δεό-
μενον μελέτης ἣ τῶν πρὸς
μακαριότητα τεινόντων
25ἀ̣φ[ίσ]τησι, καὶ μυρί[ωι] κρεῖτ-
τ[ο]ν̣ [ψ]έ̣γ̣ειν τὴν εὐφ̣η̣μίαν
ἢ τὴν ἀχρηστίαν ἐ[ν]δει-
κ[ν]υμένους καί̣, τῶν ἄλλων
ὄ̣ν̣τ̣ων ἐκ τῆς διεξόδου, π̣ε̣-
30ραίνοντας※. Τοσαῦτα τοί-
νυν εἰρηκὼς πρὸς ἅ τινε̣[ς]
ἐγκεχειρήκασι, διατειναί-
μην ἂν δεόντως ὅ [γ]ε̣ χάριν
μὲν πιθανότητος αὐτῶν
35οὐδὲ πολλοστημόριον ὤ-
φειλον ἐκτείνειν· * διὰ δὲ
τὴν δόξαν τῶν προστάν-
τ̣ων κα[ὶ] τὴν τῶν πλεί-
[σ]τ̣ω̣ν̣ συνκατακόσμησιν
40ἀνθ̣ρ̣ώπω̣ν̣ καὶ τοῖ̣[ς] λ̣έ-
[γουσι θ]αυμ[ασι]ώ̣[τατα] πεπι-
[στευ]κ̣[ότων] τ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εω-
[- ca.9 -]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ π[- ca.11 -].
45ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗ[Σ]
Δ
\Ρ̣Ν̣Β/
ΦΙΛΟΔΗΜ[Ο]Υ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50
⟦K⟧
Α
Β
Γ
55Δ

Apparatus


^ 12.8. l. άι
^ 13.8. l. ώι
^ 14.8. l. ωι
^ 16.14. l. ὧι
^ 27.13. l. [ῆι]
^ 27.14. l. ῆι
^ 29.4. l. ῆι
^ 36.2. l. ῆι
^ 36.4. l. ωι
^ 36.7. l. ἀι
^ 37.43. l. [ἄι]
^ 39.39. l. ῆι
^ 39.39. l. αι
^ 46.17. l. ἆι
^ 47.38. l. <ἦι>
^ 49.24. l. ὠι
^ 49.42. l. ὠι
^ 51.38. l. [ῆι]
^ 56.41. l. ώι
^ 60.33. l. ηι
^ 61.6. l. ωι
^ 61.40. l. αι
^ 63.4. l. ῆι
^ 64.43. l. ωι
^ 68.29. l. ωι
^ 69.1. l. ῆι
^ 72.45. l. ηι
^ 82.40. l. ηι
^ 83.40. l. [ῆι]
^ 84.38. l. ῶι
^ 85.33. l. [άι]
^ 85.37. l. άι
^ 88.9. l. ώι
^ 91.8. l. ωι
^ 94.26. l. ω̣ι̣
^ 97.42. l. ῶι
^ 100.41. l. ἄι
^ 106.35. l. ωι
^ 109.18. l. ώι
^ 115.24. l. ἀι
^ 116.34. l. αι
^ 117.16. l. ἀι
^ 118.19. l. ωι
^ 118.31. l. ῶι
^ 118.35. l. ηι
^ 119.41. l. ηι
^ 121.4. l. ηι
^ 121.19. l. ῶι
^ 121.44. l. [αι]
^ 122.24. l. ῆι
^ 123.12. l. ὠι
^ 123.17. l. ἦι
^ 123.18. l. ωι
^ 123.32. l. ὠι
^ 124.30. l. ηι
^ 124.34. l. ωι
^ 127.27. l. αι
^ 127.27. l. [ῶι]
^ 129.10. l. ἠι
^ 129.43. l. ἧι
^ 130.27. l. ἆι
^ 130.28. l. ῶι
^ 131.14. l. ῆι
^ 131.17. l. ῶι
^ 132.20. l. [ῶι]
^ 132.24. l. ῆι
^ 132.25. l. ῆ̣ι̣
^ 132.29. l. ηι
^ 133.12. l. ῆι
^ 133.40. l. ηι
^ 133.41. l. ῶι
^ 135.28. l. ῆι
^ 135.30. l. ἧι
^ 137.31. l. ηι
^ 139.37. l. ώι
^ 142.38. l. ὠι
^ 143.2. l. ωι
^ 143.6. l. ωι
^ 144.13. l. ωι
^ 144.20. l. ῶι
^ 144.41. l. ῶι
^ 145.11. l. ῆι
^ 145.32. l. ηι
^ 148.10. l. ηι
^ 148.34. l. ἧι
^ 150.18. l. ωι
^ 151.38. l. [ἄι]
^ 152.19. l. ώι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.