Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 62479 = LDAB 3655DCLP transcription: 62479 [xml]

column 1

[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν ἑνὸς γοῦν
[⁦ -ca.?- ⁩ γυν]αικὸς ΑΟ
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]οσημμέ-
5⁦ -ca.?- ⁩]ΕΥΕΙ καὶ ΤΟΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝ φησι τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΣ ἐξ ἐπο-
⁦ -ca.?- ⁩ἐπιτ]ηδευσαν-
⁦ -ca.?- ⁩] τιμορι-
10[⁦ -ca.?- ⁩] Βελλε̣ρο-
⁦ -ca.?- ⁩]ΤΕΛΛΩΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]Η μέμηνε
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἄ]ντειαν ΟΥ
column 2P.Herc. 1507 fr. 1

[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦτο ΠΑ  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐξαπατηθεῖ[σ]αν̣
[  ̣]  ̣ΩΣ [ἄλ]λος αὐτόθ[εν] λέγε-
σθαι ΔΕ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]· καὶ μελλόν-
5των μονομαχεῖν καὶ [τοὺς]
Ἀχαιοὺς καὶ τοὺς Τρῶας εὐ-
χομένους εἰ[ς] τὸν [οὐρανὸν]
Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 1507 fr. 7

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΣ τηρεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι 'δμω\ι/ῆ<ι>ν [δὲ γυναιξὶ]' πα-
5[ρευνάζο]ντο βίαι· καὶ [πάλι]
[λέγω]ν̣ περὶ τῆς Ἰθάκη[ς·] '[ὑβρι-]
[σταὶ δ'] αὐτὴν καὶ ἀτ̣ά̣[σθα-]
[λοι ἄνδ]ρες ἔχουσιν' ΕΠ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ὐ̣κ̣οῦν, εἰ ταῦτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ἥψα]τό γε τῶν μὴ μόνον ἀ-
φ[αιρ]ου̣μένων τἀλ[λ]ότρια,
ἀλλὰ καὶ παραίνεμα κάλλι-
στον ἡγουμένων τυράν-
νωι κτείνειν καὶ μιαιφο -
column 4P.Herc. 1507 fr. 3

0[νεῖν⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΤΟ  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]· '[ὅς τε]
θε[ου]δὴς εὐδικ̣[ίας] ἀ[νέχη<ι>σι],'
καὶ διὰ τοῦτ' αὐ̣[τῶι φέρη]ι δα-
ψιλῶς ἡ γῆ· 'πυροὺς καὶ κριθάς,
5βρίθη\ι/σι δὲ δένδρεα καρπῶι,
τίκτηι δ' ἔνπεδα μῆ<λα>, θ̣[άλασ-]
σα δὲ παρρέχηι ἰχθῦ̣[ς ἐξ] ε̣ὐ̣[η-]
γεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαο[ὶ ὑπ' αὐ-]
τοῦ·' καὶ πάλι φά[σκω]ν̣ Ἰ[θά]κη[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
column 5P.Herc. 1507 fr. 9
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΕΙΣΦ[  ̣  ̣  ̣] λέγη̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[κατ]ασκευ[α  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΟΝ· ὁ γὰρ οἰόμ̣ε[νος]
5[  ̣  ̣  ̣] φόβωι μόνον [⁦ -ca.?- ⁩]
[πλ]ή̣θους γὰρ ἐστω[⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]ὸ κυριεύ[σ]ειν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΤΑΙ καὶ τοῖς Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] μεγι[στ⁦ -ca.?- ⁩]
10[πα]ρὰ Τρώ[εσσι ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΩΝ[  ̣  ̣]ΣΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] τ̣ούτων [⁦ -ca.?- ⁩ ἀλ-]
λὰ τῶι πρὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΑΣ αὐτῶν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15ΑΡΧΟΝ καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΑΝ[  ̣]ΟΙΣΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΚΑΙΝ[  ̣  ̣  ̣]Ο [⁦ -ca.?- ⁩]· '[τῶι]
δὲ μά[λισ]τ' ἄ[ρ' ἔ]ην ἐ̣ν̣α̣[λίγ]κι-
20ο̣ν̣, ὡς εἰ ἅπα̣[σα] Ιλ̣ι̣ος ὀφρ̣υ-
ό̣εσσα πυρὶ σ[μ]ύ̣χ̣ο[ι]το κατ' ἄ-
κ̣[ρ]ης·' καὶ διὰ τὴν φιλοστορ-
γ̣[ί]αν οἱ Τρῶ̣ες αὐτῶι τὸν Ἕκτο -
column 6

0[ρα]
  ̣  ̣  ̣Τ[  ̣]Θ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3ΜΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΜΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΕΦΘΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΡΙΑΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΟΝΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
τιμῶν Α[⁦ -ca.?- ⁩]
ΧΟΥΣΙΝ ΕΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
10ΟΥΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ρ[  ̣]ΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΡΑ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣ
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΡΕΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΓΑΡ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΟ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ο
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Α
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΑΙ
column 8P.Herc. 1507 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΡΟΣΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΕΜΕΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΛΕΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
5θεῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
φέρε δή̣, [ταῦ]τα [μέ]ντ[οι]
——
λέγωμεν, ὅτ[ι] βασιλικ̣[ώ-]
τατον οὐκ ἀπεοικότω̣[ς]
εἶναι δοκεῖ τὸ πάντ[α γ',]
10εἴπερ ε̣ἴη{ι} δυνατό[ν, ἐφορᾶν]
column 9

[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ι[  ̣]ω[  ̣]ΘΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΓΗΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μειζο[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[  ̣  ̣  ̣]ΙΝΝΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΟΙ [⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΟΝ  ̣ΕΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝΔΕΕΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΟΤΙ[  ̣] Ὁμη-
⁦ -ca.?- ⁩ἄ]λλης [  ̣  ̣]ΝΕΙΣ
20[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΙΜΟ γὰρ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΗΝ[  ̣]Ν[  ̣  ̣]ΑΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗΝ Φ[  ̣  ̣  ̣]ΔΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΘΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΝ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔ̣ρ̣γον ἀποπέμ-
25⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ίκαις Ο[  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ιγαροῦ̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΥΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΡΗΘ[  ̣  ̣  ̣]ΣΟ
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΟΥ
30[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπ' ἀλ-
⁦ -ca.?- ⁩]ΕΟ[  ̣]Ε τοῖς
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗΣ ἐπ̣ὶ
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ γὰρ ἐπιρ
[⁦ -ca.?- ⁩]Σ Ἀγαμέμνων
35[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΙ ΜΑΧΟ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΡΟΝ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗΣΝ[  ̣  ̣  ̣]ΟΣ
column 10P.Herc. 1507 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΗΓΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΙ[  ̣  ̣  ̣]ΚΑΤΙΡΟΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α διότι τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣Σ[  ̣  ̣]Σ μόνος ἀπολαύε̣ιν̣
5ὃ<ς> α[ὐ]τ̣ὴν ἀκμὴν ἀντιπα-
[ρ]ατίθησι τὴν ἰδίαν, οὐ-
κ ἀδολεσχίας ἕνεκα γε-
ροντικῆς, ἀ[λ]λὰ διὰ τοῦ
Πατρόκλου νουθετείας
——
column 11

[⁦ -ca.?- ⁩]Ψ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΙΑΣΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ λ]ύσοντες οὐχ Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΕΨΑΙ τοῖς ΘΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΝΤΟΥΣ ΟΝ  ̣[  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΗ[  ̣] ταῦτα δρᾶν προσ[ήκει·]
10τοῦ δὲ συμμαχήσε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 1507 fr. 5

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΗΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΣΘΑΙΠΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΚΟΝΤΩΝ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο καὶ φόβου καὶ [θάμ-]
5[βους κ]αὶ τῶν ὁμοίων· ὡς ἔν
[τε τ]ῶι τηλικούτωι θυμῶι
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΑΙ πρὸς τῆς Ἀθηνᾶ̣ς̣
[Ἀ]χιλλεύς, ἔν τε τῆι νυκτ[ε] -
column 13P.Herc. 1507 fr. 10
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[γερσίαι⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]Θ[  ̣  ̣]ΔΕ
[⁦ -ca.?- ⁩ γυ]ναικῶν δέ τις
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΣ καὶ τὸ μὴ τὰ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπὶ τοῖς ἐν τῶι πο-
10[λέμωι] πρ[ο]πίπ[του]σ̣ι̣ν ΔΙΑ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΝΔ[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΑΥ
ΝΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ταφῆς ΠΑΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἥ̣περ [κ]αθώς
[  ̣  ̣]ΠΡΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΙΝ ἀλ-
15λοτρίω[ν ἄχος αὔ]ξ[ε]ται καὶ
ταύτηι Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ[οι]οῦ-
το μέ[τ]ρ[ον τῆς λύπης περι-]
[σ]τέλλοντα[ς Τρῶα]ς κ̣[αὶ]
<Τ>ροιὰς τὰ λεί[ψανα τῶ]ν
20τεθνεώτω[ν] κ̣[η]δεμο-
νικῶς οἷον εἰ[πεῖν] τὸ
χρονίζειν ἐ[ν ταῖς λύ-]
παις ἀσχέ[τοι]ς ο[ὐκ εἶναι]
τόδ' ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25γ̣νωμικῶς, ὅτ̣[ι·] '[χρὴ τὸν],' [ἔγρα-]
ψεν, 'καταθάπ̣[τειν, ὅς κε]
[θά]νηισι, νηλ[έα θυμὸν ἔ-]
χ̣οντας, ἐπ' ἤ[ματι δακρύ-]
σαντας· ὅσσ[οι δ' ἂν πολέμοι-]
30[ο] περὶ στ[υγεροῖο λίπων-]
ται, μεμ[νῆσθαι πόσιος καὶ]
ἐδητύος·' κα[ὶ] '[γ]α̣σ̣τ̣[έρι δ'] οὔ-
πως ἔστι νέκυν π̣[εν]θῆ̣σαι.'
[  ̣  ̣] τοίνυν ΜΗΔΕ[  ̣]  ̣  ̣ΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣] π̣ολέμους στερί<σ>κειν τῆς
column 14P.Herc. 1507 fr. 8

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΕΞΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝ [⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΚΑ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ΜΑΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ[  ̣]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΜΗΠ[  ̣  ̣  ̣]ΗΛΩΙ [τ]όδε τὸ Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐνίο̣[ις πο]ιοῦσιν [  ̣  ̣  ̣] οὐ [γ]ὰρ
10τοῖς ἐναντίοις [  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΤΑ δ[εῖ]
ἄνδρα γίνεσθαι πρ̣ὶν ἢ καὶ
κατεγχειρεῖν τῶν α̣[ὐ]τῶν
column 15

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΔΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[  ̣  ̣  ̣]ΙΠΕ[  ̣  ̣]ΝΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΡΙΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΠΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗΝ[  ̣]ΗΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]. νέαν Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΚ[  ̣  ̣  ̣]ΝΟΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣]ΑΕ[  ̣]ΦΑΝ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ ΠΑΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝΟ[  ̣] γὰρ ΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟΙ ΤΙΝΕ[  ̣  ̣]ΜΗ[  ̣  ̣  ̣]ΤΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣υνθάνεθ' ὁ Ὀδυσσεὺς
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣εῖραν ἑκάστων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλευθερο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 16

[  ̣  ̣  ̣]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΑΧΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]Π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΙΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π[  ̣]ΝΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μηδὲ̣ ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἔρχ[ε]τα[ι πρ]ὸς Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΩΣ[  ̣]ΟΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΙΝΩ[  ̣  ̣]Σ[  ̣]ΝΔΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α συν[ι]δόντες γὰρ
[⁦ -ca.?- ⁩] περὶ τ[ῶ]ν συμποσί-
15[ων⁦ -ca.?- ⁩] μὴ λυθεῖσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΡ[  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣]ΕΠΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΒΑ[  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣' ἐν οἷς Γ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 17P.Herc. 1507 fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑΡΟΙΣΟΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πονοῦσι Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΣ ποτήριον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ πλῆρες ΟΥ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]Ι[  ̣  ̣  ̣] καὶ φιλοπό-
[της⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ π̣ίει [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΩΓΟ[  ̣]ΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ι γεγο[νέν]αι ΜΝΗ
[⁦ -ca.?- ⁩]Μ[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣]ΝΠΑΡΑ
10[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ο[ύ]τοις ΕΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΑΙ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΒΙΟ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥΣ[  ̣  ̣]  ̣Α[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΡ[  ̣]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
ΗΣ[  ̣]Σ[  ̣  ̣  ̣]Σ[  ̣]Η[  ̣  ̣  ̣ το]ὺς δὲ
15μ<ν>ηστῆρα[ς] καὶ παρα[κ]όπους·
ἀ̣λλ' οὐδὲ παρὰ τούτοις ἔμ-
[φ]ασις οἰ̣νο̣φλυγίας· ἀλλὰ
[τ]αῖς αὐτα[ῖς] καὶ ἐπιτιμῶν,
[το]ὺς παρα[φ]ρονο[ῦ]ντ[α]ς ΟΟΙ
column 18P.Herc. 1507 fr. 11
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΜΑΤΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΤΑΣΙΣ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΘ[⁦ -ca.?- ⁩]
OT[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ παρὰ τοῖς Φα[ία-]
ξιν̣, [οὐ]χ̣ ὅταν μόνον κηλ[ῶν-]
5ται̣ τῆς Ὀδυσσείου διηγή-
σεως ἀκούοντες, ἀλλὰ καὶ
κατὰ τὴν ἄλλην συμπερι-
φοράν, καὶ παρ' αὐτοῖς̣ [δ]ὲ τοῖς
μν̣[η]στῆρσι, τά γε πολλὰ σι-
10γῆ<ι>. κ[αὶ] ὃς τ[οί]νυν εὐταξία<ι>
column 19P.Herc. 1507 col. 1
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΓΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑΥ
[4 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΤΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΙΤΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΑΔΙΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΙΟΙΣ [⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝΛ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΤΑΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΤΟΙΣ ΚΑ[  ̣  ̣]ΙΣΑ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΙΤΑΣΕ[  ̣  ̣  ̣]ΤΕ
15[⁦ -ca.?- ⁩ τε]ρατευόμεν[ον] τὸν
ΟΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποτ' ἐφάνη [  ̣  ̣]ΑΣ
ΤΙ[  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣ ἄκ]ουσμα τὸ μὲν
ἅμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΛΚΟ[  ̣  ̣]ΤΑΙ
δὲ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΑΣΕ[  ̣  ̣]ΗΘΕ
20ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙΩΔΟΥ[  ̣]ΣΕΝ
[  ̣]Ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Μ[  ̣  ̣]ΕΠΟΥ[  ̣]ΚΩΣ
καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝΤΟ[  ̣  ̣]ΧΑ
ΧΗΣΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ καθα-
περε[ί  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΕΙΑΜ ἄ[μει]νον
25ἢ παιδ[ιᾶι] προσεοικέ[ναι τὸ]
γινομέ[νο]ν· οὐ γὰρ̣ μ̣[ό-]
νον νη̣[φό]ντων ἄ̣<ι>δ̣ει̣ν
'κλέα ἀνδρῶν,' ἀλλὰ καὶ πι-
νόντω[ν], οὐδὲ παρὰ μόνοις
30τοῖς αὐστηροτέροις, ἀλλὰ
καὶ παρὰ τοῖς τρυφερ̣οβίοις
Φαίαξι. τὰ γὰρ ἐν Ἰλίωι ΣΥΜ
column 20P.Herc. 1507 col. 2
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΟΥΣ παραπλ[ησί-]
[ους  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝ ΑΛ[  ̣  ̣]  ̣ΟΥΤΑΙ
Τ[  ̣  ̣ πῶς] δὲ κα̣[ὶ] ἐ̣ν νέων
5ὀρχήσεσιν μῦθοι τῆ[ς] ἀκο-
λασίας ἀποτρέποντές εἰ-
σιν δι' οὐκ ἐπιτηδεί[ων]
πρωσώ̣[π]ω̣ν; δωκῶ [δ]ὲ
——
κ̣αὶ τῆς αἰσχρολογίας τῶ[ν]
10μεταγενῶν μνημονε[ύ-]
σειν καὶ τῆς ἄλλης βωμο-
λ̣ο̣χ̣ί̣α̣ς̣ καὶ λίαν ὑπ' ἐνίων
ἐπι[τηδε]υομένης ἀεὶ μετ'
ἀδ[είας ἐν] τ̣οῖς συμποσίοις,
15ἀφέ[ξειν·] καθάπερ ἀπ' ἀμά-
ξης πο[μπ]ε̣ύουσιν, ἀλλ' οὐ βα-
σιλεύ<ου>σιν, καὶ γελᾶσθαι μετὰ
καταφ[ρον]ήσεως, ἀλλ' οὐκ̣ ἀ-
γαπᾶσθ[αι] μετὰ σεβασμο̣ῦ,
20χρείας [ὑπα]ρ̣χ̣ού[σ]ης. ἵνα
——
ΘΑΥΜΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ Ὁμη-
⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΣ οὕτως
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]  ̣ΟΣΩΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ λόγοις
25[⁦ -ca.?- ⁩]ΖΩΣΙΝ ΟΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΣ ΝΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΔΙΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΚΩΣΓΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]ΗΝΜΑ
30[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕ[  ̣  ̣]  ̣ΡΑΝ
[⁦ -ca.?- ⁩] καί φησιν
ἵνα καθυπνώσωσιν, οὐδ' ὡς
ὁ ποιητής γε δηλῶν· 'λέ-
κτροιο παλαιοῦ θεσμὸ[ν]' ἢ
35'φιλοτησίαν τέρψιν' ἢ τ[ι]
τοιοῦτον. οἶμαι δ' ἔγωγ[ε]
——
τοὺς μεταγ[ε]στέρους ΒΑΣ
column 21P.Herc. 1507 col. 3
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣Σ[  ̣]ΑΙ
σ̣πουδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΑΝ[  ̣  ̣  ̣]ΝΚΑ
[  ̣  ̣]ΑΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΟ[  ̣  ̣]ΣΑ[  ̣  ̣] τ' εὐ-
φυὲς[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΣΑΘ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣
5οὐ τα[ραττο]μ̣ένοις   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλογοτάτ̣ο̣ι̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΙΣ τε καὶ̣ τ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩] Ὅ̣μηρος δέ τ̣[ινα]
δύ[στηνο]ν οὐδέποτ' ἐ̣π̣ὶ
10[τὰς τ]ῶ̣ν μ̣ονάρχων ἑστί-
ας παράγει· διὰ [παν]τὸς
[δὲ] το̣ὺ̣ς ἀρίστους γ̣[νώ]μ̣ηι
[καὶ] πράξει· το̣[ῦ]το μ[ὲν] πρὸς
[Ἀγαμέμ]νονα, τοῦ[το] δὲ
15[πρὸς] Ἀ[λκ]ίνο̣ον, τοῦ[τ]ο δὲ
πρὸς ἅπαντα[ς] ἁπλῶ̣ς, ὡ̣ς
[καὶ] πρὸς τὸν τῆ̣ς Σύρου δυ-
νασ[τ]εύοντα. ἐπεὶ καὶ τὸ
——
φιλογέλοιον ὅλως εἶναι
20τὸν βασιλέα, κἀν αὐτοῖς ἀ-
προύνικος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ-
κ ἔοικεν ἀγα[πᾶν· μ]ή τι κα-
θαρεύων ΟΙΜ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΧΕΙ
τοὺς τοιούτ[ους] γ̣ε̣. ἀλλὰ
25Κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΝΣ[⁦ -ca.?- ⁩
προτιμᾶι [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣Ι
Π[  ̣  ̣]ΗΤΕΙ προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐδὲ
νή[φ]οντα̣ [δείκνυσιν ἄλλον]
γελῶ̣ν̣[θ'] ὅτι̣ ἐ[στὶν ἀδι]κώτ[α-]
30τον, ΑΠΟΝ[- ca.10 -]ΝΤΑΣ
ἐπὶ τῶι γε̣[λωτοποεῖν]. ὥσ-
τε καὶ τὸν [Θερσίτ]ην ἐπὶ
τούτωι ψέγει δεινῶς, ἐπὶ
τῶι πᾶν λέγειν· 'ὅ τί οἱ εἴσαι-
35το γελοῖον Ἀργείοισιν ἔμ-
μεν̣,' καὶ πᾶσιν μὲν αὐτὸν εἰσ-
άγει στυγητόν· 'ἔχθιστον δ' Ἀ-
χιλλεῖ μάλιστα καὶ Ὀδυσσεῖ,'
περὶ ὧν συγγρά̣φει. τοὺς δ' Ἕλ
column 22P.Herc. 1507 col. 4
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[ληνας⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣ[  ̣  ̣ Ὀ]δυσσεὺ[ς]
ΦΑ[  ̣  ̣  ̣]ΙΔΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ παντ̣[  ̣  ̣]
τῶν   ̣  ̣Ε  ̣[  ̣]  ̣ [τὴ]ν ἄλυν [  ̣  ̣]
5ΚΟΠ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Υ οἰκειο[  ̣]
ποιε̣ῖν Α[  ̣  ̣  ̣] μὴ ΚΑΤΑΝ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] κα[ὶ αὐ]τούς εἰς τὸ βουλε̣[ύ-]
[ειν  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣  ̣]ΑΣ[  ̣  ̣]ΟΝΕΦΑ[  ̣  ̣]
τ̣ο̣ὺ[ς] καιροὺς ε[ἰ]ς κύβους κα[ὶ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΟΥΣ ἐ̣ρω̣τικο̣ὺς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΚΟΙΣ [τ]ε̣χνίταις
συνδιατ̣ρ̣ι̣βὰς καὶ̣ τὴν ἄλ-
λην ῥαθυ̣μίαν. [εἰ] γοῦν αυ
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΩΣ μ̣ὲν̣ ΤΟΠΗ
15[  ̣]ΕΑ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΔΕΙ τ[ὸ] πρὸς αὔριον
ἐπ' ἄνδρα· καὶ \τα[ῦ]τα/ \κ̣αί̣/{ποτε} πέττοις
ἔνιοι παίζουσι, τὰ δὲ πολ-
λὰ πάντες ἢ πράττουσι τῶν
προὔργου τι καὶ̣ χρησίμων
20ἢ βουλεύουσιν ἢ μελετῶσί
τι τῶν πρὸς ἄ̣θλησιν ἢ τὴν
ἐνόπλιον ἀγ̣[ω]νίαν, οὐχ οἱ
ἀρετη̣φόρο̣[ι μ]ό̣ν̣ον, [ἀλ]λὰ
καὶ [οἱ φα]υλό[τεροι· καὶ γ]ὰρ
25οἱ μ[νη]στῆρε[ς]· '[δίσκοισιν]
τέρποντο [καὶ αἰγα]νέηι-
σιν [ἱ]έντες·' [  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ δὲ τῆς αὐ-
τῆ[ς  ̣]  ̣ΑΙΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΧΟΝΤ [⁦ -ca.?- ⁩]ΚΗ
30ΠΥ[  ̣  ̣]  ̣ΚΑΙΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΚΑ
ΤΑ[  ̣  ̣]ΙΣΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝΟ.
λουντες τ[ὴν] ἀλλοτρί-
αν, ἀπολιπόντες δὲ τὴν
οἰκεί[α]ν, ὥσπερ ὁ τοῦ τελευ-
35ταίου Ν[ι]κομήδους πατήρ.
παράδ[ει]γμα δ' ἡμῖν ὁ [Τ]η̣-
λέμαχος γενέ̣σ̣θω· τούτον
γὰρ καὶ νέον ὑπ[ά]ρχοντα καὶ
column 23P.Herc. 1507 col. 5
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΡΟΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΙΤΕΥ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣ
5[⁦ -ca.?- ⁩]· 'μὴ πατέρ'
[ἀντίθεον διζή]μενος αὐ-
[τ]ὸ[ς ὄλωμαι], χρήματά̣
[τε προλι]π̣ὼν ἄνδρας τ' ἐ[ν σοῖ-]
[σι δόμοισ]ιν.' [τῶν] ἐπιτηδ̣[ευμ]ά-
10[των δὲ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ε πάλ̣ιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΤΟΝ εἶναι δὲ καὶ Μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΩΝ ἀνεστρ[α]μ̣μένον
[τῶν μὴ] πρὸς τὸ βούλημα τὸ ἐ-
[κε]ίνου ζώντων· ἐπεὶ καὶ ἀ-
15θέατο[ν] ἀνάγκη καὶ ἀνισ-
τόρητον εἶναι πολλῶν
καὶ [π]αρρησίας ἄ̣πειρον ἰ-
σηγόρου πολλάκις [ἐξ]ε-
παίδευ[σ]εν. ὅθεν   ̣  ̣  ̣
20ΣΕ καὶ μά̣λιστα τ̣ῶ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣
ὀνει[δ]ί̣ζων [⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΟΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
24σουο [⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[π]α̣ντὸς [  ̣  ̣  ̣] ἵνα [⁦ -ca.?- ⁩]
ΔΡΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣] δυνη-
σόμε[θ', ὡ]ς πρὸς αὐτὸν ἀφι-
κέσθ̣α[ι]. καὶ τὸ [  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣  ̣]Ν[  ̣
ὁ ποιη̣τ̣ὴ̣ς ὑπο  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΕΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30  ̣ΩΣ ἀπ̣άγ̣ειν τ̣[ὸ]ν̣ Τηλέμα-
χον Θ[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩] γὰρ ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΥΤΟ  ̣  ̣[  ̣  ̣]
ΚΟ[  ̣  ̣  ̣]
ΙΣ ἔ̣με \λ/λε
35ΛΥ[  ̣  ̣]ΜΕΛΕ[  ̣]Ν οὐ γὰρ δὴ πλέ-
ον γ' ἔ[τ]ι ποιήσειν περὶ τοῦ
[ἔ]μ̣π̣ροσ[θε]ν τῆς [Ἰ]θάκης ὄν-
τος ἤδ[η κ]αὶ τὴν Ἀθην[ᾶ]ν̣
ΔΕ[  ̣  ̣]ΥΣΑΙ ὁ̣ποίω̣ν̣ ὅτι τῶ[ν]
40εἰρημένων ἕνεκα καὶ ΑΓΑ
column 24P.Herc. 1507 col. 6
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[  ̣  ̣  ̣]ΝΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΟΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΡΤΟ  ̣Α[  ̣]ΘΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ταυτο[  ̣] οὔτ' ἐμφαίνειν
οἰκέ[την]. ἀπὸ δὴ τῶν τοι
——
ούτω[ν ἀ]ναχωρήσαντες,
π̣άλι τ[ὰ] σπουδαῖ[α βα]σ̣ιλεῖ
παραιν[ῶ]μεν· αὐστ̣[ηρὸν]
10μὲν κ̣α̣[ὶ τ]ραχύ [τι ἔθος καὶ]
πικρὸν ἐχθ⟦ρ⟧αίρει̣[ν καὶ] πραό-
τητα δι̣ασκεῖν κ[αὶ δ'] ἐπιεί-
κειαν καὶ τὸ βα[σιλέ]ως ἥ-
μερον καὶ σ[χέ]σ[εως ἀρ]μο-
15νικόν, ἐφ' ὅσον π̣λ̣εῖστον, ὡς
φορο[ῦν]τα π[ρ]ὸς εὐσταθῆ μο-
ναρχ[ία]ν [καὶ] μὴ δεσ[ποτικὴν]
φόβωι δυνα[σ]τεί[αν]. [ὁ] δὲ Κα[μ-]
βύσης ὑ̣π̣ὸ Περσῶν ΕΩΟΑ 'πα-
20τὴρ ὣ[ς]' [ἀλλ'] οὐχ ὑπὸ [τῶ]ν̣ ΓΟΝΕ
ΤΩΝΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΜΗ[  ̣  ̣]Α οὐκ [⁦ -ca.?- ⁩]
προσαγο[ρ⁦ -ca.?- ⁩]ΥΗΚ[  ̣  ̣  ̣]ΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶι γὰρ βο[υλεύειν]· '[πατὴρ]
ὣς ἤπιο[ς] ἦ̣εν' [  ̣  ̣  ̣ βασ]ιλευ-
25όμενον οὔτ[ε δ]ι' ἡμερότη-
τα καὶ συμπάθ̣ε̣ι̣[α]ν [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]ΝΣ[  ̣]ΠΡΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝ
[  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣]ΝΘΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΣ ἄχρι
[  ̣  ̣]ΤΟ β̣[λ]ακε̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπο-
30λάβη<ι> π[ρ]ὸς ἀν[θρώ]πους ἐλ-
[λ]ιπέστεραν γε[γον]έναι· τε-
κμήριον δ' [ἀ]ν̣ά[γ]ειν ἐστὶ
καὶ τοῦ μέχρ̣[ι] κ̣αὶ τῶν ἐσ-
χατωτάτων ἐ[ξοκέλλειν καὶ]
35συγγνώμην ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΣ
κἀν τῆι τελευτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΥ
column 25P.Herc. 1507 col. 7
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[  ̣]δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΕΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΤΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
εικε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΔΙΑΤ[  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝ γεγονότ̣[ων]
ΠΕΡΙ  ̣[  ̣]Δ[  ̣  ̣]ΟΣ μνησικακοῦν-
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΙΝΑ κέντρον καὶ
κ̣είμ[ε]νον καὶ ΣΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὔποτ̣[ε ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΑΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ο̣σον[  ̣  ̣]Ι ἀλλ' ἢ δι' Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἢ] δ̣ιὰ κρίσιν φ[α]ίνηται πρᾶ-
[ο]ς̣, δ̣[ι]ὰ μὲν τὴν ἠπιότη{ι}-
τ̣α φιλῆται, διὰ δὲ τὴν ἐπί-
15τασιν, τὴν̣ ὅτε χρ̣ή, μὴ κατα-
[φ]ρονῆ̣ται· θεωρεῖται δὲ τοι-
οῦτο[ς], οὐ τῆι τιμωρίαι τῶν
ἐπιβουλῶν, ΟΠ[  ̣]ΤΡΟΕΥ[  ̣  ̣]Ι ((undefined))
ΑΝ ΕΗΚΕΝ ΑΙΡΗΘΕΙΣ. εἰ δὲ
——
20τῶι φ[ι]λοσόφωι π̣ρέπε[ι τὰς] πε-
ρὶ στ[ρ]ατεύματος εὐτ̣[ελεία]ς
καὶ ἀ̣κοσμίας τ[  ̣  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
ΦΑΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΜΕΓ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΥΦΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
25ΤΙΑΒ[  ̣  ̣]ΑΙ[  ̣  ̣]ΣΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΕ
ΚΑΙΤ[  ̣]ΙΥ [⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ΝΕΙΣ ΕΣ[  ̣  ̣  ̣]α ἰό̣[τας κατὰ]
κόσμ[ον] τοὺς [Ἕλληνας]· 'σι-
γῆι' κα̣ὶ̣ 'δειδι[ότας ση]μάντο-
30ρας,' τοὺς δὲ β[αρβάρο]υς· 'κλαγ-
γ̣ῆι καὶ ἐνοπ[ῆι δί]κην ὀρ-
νέων.' καὶ διδ[άσ]κ[ε]ι̣ μ̣[ὲ]ν̣ ὡ̣ς
δεῖ τὰς ἀπειλ̣[ὰς] κα[ὶ] ἀ̣κοσμί-
ας τοῦ πλήθους̣ [κ]αταστέλλειν
35δι' Ὀ̣δ̣υσσέως, κα[τ]ὰ τὴν γε̣ν̣ο̣-
μένην ὑπὸ τἀγαμέμ[νονο]ς
διάπειραν. ἀμέ̣λει δ' [ο]ὐ τὰ
column 26P.Herc. 1507 col. 8
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟ[  ̣  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]Ο [⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]Ο [⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΑΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣]Α [⁦ -ca.?- ⁩]ΠΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕΤ [⁦ -ca.?- ⁩ ἐ-]
νοχλου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΙΚΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΙΓ[  ̣  ̣]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΤΑΙ ΤΙΜΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[  ̣  ̣]ΣΤΕ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΤ[  ̣]Α ΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
τε καὶ [  ̣  ̣]ΝΑΡ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΛΟΙ
Π[  ̣]Ι[  ̣]ΛΑΜ[  ̣  ̣]ΝΕΙΔ[  ̣  ̣  ̣] καί-
15το[ι γ'] ἕκαστος ἐκ τῆς λείας.
ἐπιτιμᾶται δ̣ὲ Μενεσθεὺς
δόξας κατοκνεῖν ὑπ' Ἀ[γα-]
μέ[μν]ονος, ὑπ' Ὀδυ̣σ̣σέως
δὲ καὶ [κ]ατὰ πλῆθος οἱ πλημ-
20μελοῦντες ἐν τῆι διαπεί̣-
<ρ>αι. λεφθεὶς δέ τις τῶν εὐ-
θέτων εἰς πα[ρ]άδειγμα καὶ
κολάζεται καὶ δι' ἀ[δρᾶ]ς ἀ-
πειλῆς Μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΙ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25Ν  ̣ [ὁ] Τελ[αμωνιά]δη̣[ς ποτὲ] μ̣ὲν
ὑπὸ Νέστ̣[ο]ρο̣[ς, πο]τ̣ὲ [δ']
ὑπ' Ἀγαμ̣[έ]μν[ονος, ποτὲ]
δ' ὑπό τ[ινος] ἄλ[λου βασιλ]έως.
——
το̣ι[γ]αροῦν Ε  ̣[  ̣  ̣]ΕΝΕ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Υ
30τῶν ἀξίω[ν θ]εματ[ιζόν-]
των ἔπ̣[αινον]· καὶ τὸ [τὰ δῶ-]
ρα τῶν βασιλέων μὴ κέρ-
δεσιν ὁρίζειν̣ ἀλλὰ τιμαῖς·
'ἕδρ[ηι]' γὰρ 'κρέασίν τε ἰδὲ πλε[ί-]
35οις δεπάεσσ[ι]ν' καὶ ὑπανα-
στάσει, καθάπερ ἐπιόντι
τῶι Δ[ιὶ] πάντων τῶν θε-
ῶν, καὶ μερίσι[ν ἀ]πὸ θυ̣-
σιῶν, μέγιστο[ν] δὲ με[τὰ]
40τῶν ἄλλων [ἐγ]κωμ̣[ίου τυχεῖν]
column 27P.Herc. 1507 col. 9
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΒΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝΟΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]Κ[  ̣  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟΥΧΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΣΙΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΨΟΝΑΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΑΧΟΣ
[1 line missing]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΡΩ
Δ[- ca.9 -]ΚΗ[  ̣  ̣  ̣]Α καὶ
ΟΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑΙ. χρὴ τοι -
——
γαροῦ̣[ν φιλό]νικον εἶναι
15τὸν̣ ἀ̣[γαθὸ]ν δυνάστην,
ἀλλ̣[ὰ μὴ φιλ]οπόλεμον
μη[δὲ φιλόμ]α̣χον· ἀγα-
πή̣[νορα δὲ   ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΙ[  ̣  ̣]ΡΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ
20ΙΝΗ[  ̣]ΑΝ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] πα-
ρ' ἀξίαν [⁦ -ca.?- ⁩ παρα-]
πλήσιος   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ΟΝ τε τοῖς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΙΑΣΕΘΝ  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25ΣΙΤΗΝΓ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΕΣΝΙΝ  ̣[  ̣  ̣ ὅ]πω[ς μὴ τοῖς ἀ-]
ναγκαίοι̣ς [ἀ]τ̣άκτου̣[ς ἐπ-]
άγωσι θορύ[βο]υς. οἴομαι
δὲ καὶ τούτοις προσβεβλη-
30κέναι τὸν ποιητήν. οὐ
γὰρ ἄν ποτε ὁ μὲν τῶν θε-
ῶν αὑτῶι βασιλεὺς τὸν [Ἄ-]
ρη τῶν θεῶν, ὁ δ[ὲ] τῶν βα-
σιλέων τὸν Ἀχιλ[λέ]α τῶν
35μονάρχων [καὶ λί]αν ἔλε -
column 28P.Herc. 1507 col. 10
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[γεν⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΣΑ[  ̣  ̣  ̣]ΤΗΡ[  ̣  ̣]ΕΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ΟΕΑΕΙΣΕΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΕΤΡΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
τουτ̣[  ̣  ̣]ΔΕΙ[  ̣]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
——
5ΤΟΥΣΕΞ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ἐπα[γ ⁦ -ca.?- ⁩]
πόλεμ̣[ον τ]οῖς ὑπο[τετα-]
γμέν[οις  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς αὑ-
τοὺς ΔΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑ. πᾶμ
πονηρευέσθ[αι κ]αὶ βλακεύ-
10ειν [μ]έντο[ι φη]μιστέον,
εἰ νομίζει τὴν̣ ἀρχ̣ὴν οὕ-
τως ἀσ̣φαλεστέραν ἕξειν,
ὡς καὶ τῶν ἰδιωτῶν τι-
νες εὐ̣κταῖον ὑπονοοῦσιν·
15'οἰκετῶν εἶναι στάσιν,' ((undefined))
——
κακῶς εἰδότες ἑκάτεροι,
διότι καὶ πρὸς ἀπώλειαν
τῶν οἴκων καὶ τ̣ῶ̣ν δυ-
να[στ]ειῶν κ[αταστροφὴ]ν̣, [ο]ὕ̣-
20τω σ̣[τ]υγερόν̣, [οὐδέν ἐστι]ν
ἐπιφέ̣ρ̣ειν̣. ἐπ̣[ιδηλοῖ δ]ὲ
κα[ὶ] τ̣αῦτ̣α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ὅμηρ]ος·
'ἀφρήτω[ρ],' [λέγων], 'ἀθ̣έ̣μισ-
τος, ἀνέ[στι]ός ἐστιν ἐκεῖ-
25νος ὃς π̣ολ̣[έμο]υ̣ [ἔ]ραται ἐ̣-
πιδημ[ίου ὀ]κ̣ρ̣υ̣ό̣ε̣ν-
τ̣ος' καὶ τὸν Ν̣[έ]στ̣ορα παρεισά̣-
γων σπεύ̣[δ]οντα λύειν τὴ̣ν
στάσιν [Ἀχιλλέω]ς πρὸς Ἀγ[α]μέ-
30μνονα, κἀν ταῖς τῶν πρέσ-
βεων ἐν̣τολαῖς, κἀν τῆι
Πατ̣ρόκλου παρακλήσει
ΚΑ  ̣[  ̣  ̣ Ὀδ]υσσέα δὲ καὶ κα̣-
τὰ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣]Θ[  ̣  ̣]Ν ὕπερ
35σπευδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α τὴν Α
column 29P.Herc. 1507 col. 11
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[- ca.9 -]ΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΨ[  ̣]ΕΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ταχέως ἐκ[φέρειν ἀνηκέσ-]
τους δυσμενείας· εἰς ὃ
5αὐτὸ βλ⟦α⟧\έ/ψας Ὅμηρος συν-
εχθαίρει το̣ὺς πολ[έμο]υ καὶ
τοὺς ἔριδ̣ο̣ς φίλο[υς] καί
φησιν· 'ὀλίγη̣ν [μ]ὲ̣ν τὰ πρῶ̣-
τα κορύσσεσθ' αὐτήν, αὐ-
10τὰρ ἔπειτα οὐρανῶι στ[η-]
[ρί]ζειν κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ
βαίνε̣ιν̣,' καὶ ἐπαρᾶταί τις
ἔ̣κ τε̣ θ̣ε̣ῶν ἔκ τ' ἀνθρώ-
πων ἀπολέσθαι. καὶ τὸ
——
15ζηλότυπον [δ'] ἀπεῖναι
δεῖ καὶ ΒΑΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝΟΝΕΙ
τινι ΜΕΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝ ἔχ[ο]υσιν·
——
κ̣α̣λὸν δὲ [δεδε]ιῶχθαι καὶ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΛΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν καὶ γὰρ Α
20  ̣[  ̣]ΟΤΕΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΕΙ καὶ με-
γ̣[ά]λας [ἀνα]ιρεῖ διαφοράς· ὥσ
——
τ' εἰκότως οἱ φρονιμ[ώ]τα-
[το]ι τῶν [Ἑλλ]ήν̣[ω]ν Ὀ[δ]υ̣σ-
σε[ύς τε καὶ] Ν̣έστωρ, τοσού-
25τω[ι καὶ ἀφεισ]τήκεσαν τῶν
παθ[ῶν τούτ]ων, ὥστε· 'οὔτέ
ποτ̣' [ἐν]' [πο]λ̣έ̣μωι 'δίχ' ἐβάζε-
τον οὔτε ἐνὶ βουλῆι ἀλλ' ἕ-
να θυμὸν [ἔχο]ντε ν[ό]ωι
30[φρ]άζον[τ' Ἀργείοισιν] ὅ̣πως
[ὄχ'] ἄριστ[α γένοιτο]' ΔΙΟ
[  ̣  ̣  ̣]ΝΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΡΗ
column 30P.Herc. 1507 col. 12
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΙ τ[υ]χον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ὴν χώ̣[ραν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν ἀπέδ̣[ε]ιξ[εν γλυ-]
κεῖαν εἶναι δοκ[⁦ -ca.?- ⁩]
5καὶ τὸ ἄστυ, καὶ τὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ΤΙΚΗΝ ἱεροῖς Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΟΙΣ κατεσκε[υ]α[ῖς· ὧν]
ἕνεκεν [ἔφ]ησεν, [ὅτι ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ παρὰ Φαίαξιν οἱ [λιμέ-]
10νες καὶ τὰ τείχη{ι} καὶ [οἱ]
[ν]αοὶ καὶ ἀγοραὶ ΚΑΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΜΟΙ· παρέστανται [δὲ δι']
ἔ̣τους τὰ δένδρα κα[ρποφο-]
ρ̣οῦντα. καὶ παρ' Ἰ[θακησί-]
15οις δὲ τοῖς ὀρειν[ὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣Ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΑΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
21  ̣ΟΠΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΚΑΛΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣Τ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΗΝ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
25Γ[  ̣  ̣]ΟΡ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΟΠΟΙ[  ̣]ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΕΙΝ  ̣  ̣ΕΙ. καὶ τ[ῶ]ι μετ' [ἐπι-]
[ει]κ̣εία[ς] καὶ μετ' εὐδ[ι]κία̣ς̣ βα-
σιλεύοντι φέρειν ο[ἴε]αι
τὴν γὴν· 'πυροὺς καὶ κριθὰ[ς]
30κ̣α̣ὶ̣ [βρί]θειν δένδρεα καρπ[ῶι]'
——
column 31P.Herc. 1507 col. 13
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΖΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πολέμων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ εὐθὺ παρα[κ]ειμέ-
[νους π]άσης ἀσκή[σεως ἀφί-]
5στασθαι· τοῖς γάρ ἐκπονου[μ]έ-
νοις οὐ[κ] εἰώθασιν ΥΡΑ  ̣
[  ̣]ΕΙΝ, ὥστε <τῶι> ὄντι πολὺν
χρόνον ἀπολά[υ]ειν τῆς
ἡσυ[χ]είας· \τ/οὺς δὲ ΠΥΘΕΝΤΑΣ
10φυλακ{τ}οὺς ἀναγκάζ̣[ου-]
σι πολεμεῖσθαι, π[ο]λλούς τε,
καὶ θέλοντας ἀν[α]παύ[εσ-]
[θαι, δι'] ἥν προείρηκεν αἰ[τί-]
[αν], ἕλκουσιν [λυ]πηρῶς, [ὡς]
15[κ]ἀν ταῖς ἀνέσεσι[ν]
τὰ [σ]ώματα καὶ π̣[ρὸ]ς ἰσχ[ὺ]ν
καὶ πρὸς τὸ κινδ[υ]νεύει[ν].
καὶ πᾶς ἐν ἐγχειρ[ίαι] δε[ι-]
[νὸς] ἀεὶ καὶ [πρ]οσέ[χων σπου-]
20[δαίως] καθ' ἑκάστων [τῶν]
[εἰς] πόλεμον ἀνηκόν[των].
——
πάλιν καὶ συνέδριον [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ σκ]οπούμενος ἢ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[κοι]ν̣ῶν οὐδέν τοι[ῦτον]
25[φρ]άζοντες ἢ ΑΓΜ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[παρ]εστώτων ὡ̣ς κα[ὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ εἰ]ρηνικῶ[ς] τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ πάνυ ΔΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐφ' ὁδῶν προσδο̣[κ⁦ -ca.?- ⁩]
30[καὶ] ἕωθεν ὁ Ἀλκ[ί]νο[ος ἔξ-]
εισιν· 'εἰς βουλή[ν, ἵ]να μ[ιν κά-]
λεον Φαίακες ἀγα[υ]οί·' καὶ σ̣υ̣ν̣-
[α]χθείσης ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ
Τηλεμάχου τῶν Ἰθακησί-
35ω[ν] πρῶτον πυν<θάν>ονται μὴ
column 32P.Herc. 1507 col. 14
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

[  ̣  ̣  ̣]Ν ὅπερ ΠΕΡΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΜΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝΥΠ[  ̣]  ̣ΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΙΤ[  ̣  ̣]ΩΔΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΛΕΙΝ  ̣[  ̣  ̣]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΤΩΝ καὶ ΛΑ[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ
κατέχουσ̣ι̣ [τὴν δυνα]στεί-
αν μήπ̣ο̣τ̣[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ροφο-
ρᾶς τὸν Α[⁦ -ca.?- ⁩
νομίζειν. [  ̣]ΑΔΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝ
10ΑΣ· ἀλλ' ἐν ἑκατέραι τῶν πε-
ριστάσεων· 'ἓν σοφ[ὸν] βούλευ-
μα τὰς πολλὰς χέρας [νικ]ᾶν,'
καὶ τὸ πολὺ τούτωι κατορ-
θοῦσθαι τὰ πράγματα καὶ
15χωρὶς ὅπλων καὶ μετὰ συμ-
μέτρου δυνάμεως. ὃ τὸν
——
ποιητὴν οὐ λέληθεν, ἀ[λ-]
λ' αὐτός τε τὸν Νέστορα πρ[οσ-]
ηγόρευσεν 'οὖρος Ἀ[χα]ιῶ[ν],'
20ὅ[τι] μάλιστ' αὐτῶν πεῖραν
εἰληφὼς τῶν εἰδῶν ἀμ-
φ[οτ]έρων, εἰ δέκα τῶι φρο-
[νοῦ]ντι παραπλησίους ΕΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣΘΑΙ δέκα ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Τροίαν ὑ̣π̣[ο]βε̣-
[βληκ]έναι φησίν, οὐκ ΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[Πρι]άμ̣ου πόλιν οὗτος [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΔΕ βούλεταί τι Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ὁ Διομήδης· καὶ [γὰρ οὐκ Αἴ-]
30[αν]τος· 'ἑσπομέν̣ου,' φησί, 'καὶ ἐ-
[κ] πυ̣ρὸς αἰθομ̣[έν]οιο ἄμφω ν[ο-]
[στή]σειν' ἀλλ' Ὀδυσσέως, 'ἐπε[ὶ]
[π]ερ<ί>οιδε ν[ο]ῆσαι· καὶ' πο̣[υ]
[καὶ Φ]α̣ιάκω[ν] ἡ ναῦς· 'ἄνδρα' λ[έ-]
35γεται 'φέρειν θεοῖς ἐναλί[γ-]
κια μήδ' ἔχοντα' καὶ ὑπ[ὸ]
τῆς Ἀθηνᾶ[ς] μὴ προλείπεσθαι
column 33P.Herc. 1507 col. 15
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[  ̣]ΟΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΗΣ[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ΣΟ[  ̣  ̣]Κ[  ̣  ̣]
5  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΕΣΘΑΙΤ[  ̣  ̣]
Κ[⁦ -ca.?- ⁩]Ο κεῖτ̣[αι]
Τ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΕΝΟΙΠΕ
Σ[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣[ὴ]ν ἀ̣σφάλειαν
Μ[⁦ -ca.?- ⁩]ΓΕ[  ̣  ̣  ̣]ΤΟΙΣΔΥ[  ̣
10ΕΚΥ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Η  ̣ τινας ΠΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΕ [⁦ -ca.?- ⁩ ε]ὐβουλίαν δεῖν.
'[π]ε[ρὶ] μὲ[ν] β̣ο̣υλῆι Δαναῶ̣ν̣
πε[ρὶ δ'] ἑσ̣[τὲ μά]χεσθαι' κα[ὶ·]
'β[ουλάς] τ' ἐ̣ξάρχων ἀγαθὰ̣[ς]
15πόλεμόν τε κ⟦ε⟧ορύσσων [πᾶ-]
——
σαν οὖν ΟΛ[  ̣  ̣]ΟΠΕ[  ̣]ΝΕ [⁦ -ca.?- ⁩]'
ΠΕΙΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΟΣΙΝ εὐ[βου-]
λί̣ας τ[οῖς] βασιλε̣ῦ̣σι ΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΝ δεῖ[ν] μὴ μ[ό]νον τοῖς π[ε-]
20ρ[ι]πεποιη̣μ[έν]οις αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΗΝ, ἀλλ[ὰ δ]ὴ τοὺ̣ς ν̣έ[ους δι-]
δ̣άσκειν  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ ΣΠΟΥΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
Α[  ̣  ̣  ̣  ̣] πε̣ι[ρ]ᾶσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
Χ[  ̣  ̣  ̣]ΣΠΡ[  ̣]ΤΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΗΤΑΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
Τ[  ̣] τὰ ο̣ὐ ΠΕ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Φ[  ̣  ̣  ̣]ΔΡΕΙΡ[  ̣  ̣  ̣]ΟΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
οἱ [κ]ατὰ τ[ὴ]ν νυκ[τεγερσί-]
30αν [β]ουλευόμενοι̣ [περὶ τῶ]ν
ὅλ[ω]ν ἀριστεῖς· τὸ[ν γὰρ Μ]ηρι-
όν[ην] καὶ τὸν Ἀντ[ί]λοχον,
οὐδ̣έπω̣ κατατεταγμέ-
νου̣ς εἰς τὸ συνέδρ̣ι̣ον, ἀπά-
35γοντες, ὡς ἂν ἑωρακότες
αὐτῶν τὴν φρόνησιν [ἔ]ν
τε τοῖς ἄλλοις καὶ τῆι περὶ
column 34P.Herc. 1507 col. 16
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0τῆς φυλακῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΙΣΤΩΝ[  ̣  ̣  ̣]ΑΡΞ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[  ̣]ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΟΣΑ[  ̣  ̣]  ̣ΟΤΟ[  ̣]  ̣ΠΕΡΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΔΥΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΘΩ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰσάγω̣ν̣ ΣΤΡΕ  ̣[  ̣  ̣]
Ἀγαμ̣[έμν]ονα μὲν̣ παρὰ τ̣[ῶν]
[ἐ]ρ[ώ]ντων ἐπὶ [γν]ησιότη-
[τ]ι[  ̣  ̣]ΠΡΟΣΥ[  ̣  ̣  ̣]ΕΙΚΡΟΝ  ̣  ̣
10  ̣Ε  ̣[  ̣  ̣]Ν εἰσάγων̣   ̣ΝΙΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΡΟΥΣ ἐπὶ τ̣[ῶ]ν ΚΑΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΙ[  ̣  ̣]ΚΑΜ[  ̣]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[πρὸς τ]ὸν Ἕκτορα ΜΟΝΟΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Α]ἴ̣αντο̣[ς] πεπλασμέ[νου]
15κα̣[τ]ὰ [τ]ὴν Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΝΔΙ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΓΗ[  ̣]  ̣ ἡδίω πεπ̣οιη[κ]ὼς τὸν ἐ-
π̣[ὶ] τὰς ναῦς̣ [ἀ]πὸ τῆς̣ ἐ̣νέδρας
ἐκτρέπ̣[ο]ντα Σ[  ̣  ̣] μονοχίτω-
να ΜΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΘΕΣ
20ΤΩΤ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ πάλιν̣ [γο]ῦ[ν] περὶ τού
——
των [λέ]γοντι κα[ὶ φ]έρον[τι]
ΠΟΤ[  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΣΣΕΝ[  ̣  ̣  ̣]ΟΦΕΙΛΟΝ
ΜΕ[  ̣  ̣]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΕΣΕ[  ̣]  ̣ΝΟ[- ca.9 -]ΤΑΙ
25των, ἀλλ̣ὰ [κ]α[ὶ   ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΣΙΝ
  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΣΕΑΤΟ[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]ΩΝ
ΠΕ  ̣[  ̣  ̣]  ̣γ[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ΡΟΥ  ̣[  ̣]ΤΙ κα̣[ὶ] π̣ρὸς Ι[  ̣]ΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΥΤΟ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΩΝΣ  ̣
30γὰρ κ̣αί· 'Πριά̣[μοιο] πόλιν διε̣-
πέρσαμεν [αἰπὴ]ν̣' βουλῆ<ι>, καί·
'δώσω{ι} δ' ἑπ̣τ̣ὰ γυναῖκας ἀ-
μύμονας ἔργ' εἰδυίας, Λεσβί-
δας, ἅς, ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμέ-
35νην ἕλεν αὐτός, <ἐξελόμην>.' ὅταν δὲ
——
δὴ καὶ κοινῶν τῶν κατορθω -
column 35P.Herc. 1507 col. 17
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[μάτων⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΗΝ[  ̣  ̣]Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΑΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
4ΠΕΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΦΑΣΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΓΑΘΙΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΑΔΙΔ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΜΟΣΘΑΛ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΜΟ[  ̣  ̣ τοι-]
——
γαροῦν[  ̣]Ο[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ΤΟΙΣ μό[νοις] τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΣ ὁ 'πολύμητις'   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΥ
ΚΕΙ σφ[ό]δρ̣α [  ̣  ̣]  ̣ΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΤΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣σ̣τι ΠΡΕΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΜΕΡ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΧΩ[  ̣  ̣]
ΝΟΥ[  ̣]ΟΝΔ. καὶ [  ̣  ̣  ̣] καθικ[ό-]
——
μεν[ός] φ[ησι·] 'πρωτίστωι δί-
δο[μ]εν, εὖ[τ' ἂ]ν πτολίεθρ[ον]
20ἕλ̣ω̣μ̣εν·' [κ]αί· 'ὅν κεν ἐγ̣[ὼ]
δήσ[ας] ἀγάγω{ι} ἢ ἄλλος Ἀ-
χα[ι]ῶν'. ἂμ μὴ παρο<ι>δὴ
λάθη<ι> φλυαροῦντος. ἔτι
——
δ' 'ἀνδράσι τοῖς πρότερον
25οὐ θέλων ἐρίζειν, οὔθ' Ἡρα-
κλῆ\ι/ οὔτʼ εὐρύτω<ι>.' ὁ δ' Ἕκτωρ
——
column 36P.Herc. 1507 col. 18
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΥΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΛΩΣ αὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] φεύγων, οὐδ' εἰς τὸ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλὰ περὶ τὸ τεῖ-
[χος ἔξ]ω ΠΑΡΑΤΡΕΠΕΙΑΣ. πο-
[λὺ δὲ μ]ᾶλλον ἐν ταῖς εὐ-
[τυχία]ις ἄνθρωπος ὢν Ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΣΚΕΝ, ἀλλ' οὐ[κ] ἴσα θε-
10[οῖς] ἐφρόνε[ι], καὶ τοῖς̣ θεοῖς
[ἤρι]ζεν αὐτοῖς· καί που
[δοκῶν τῶ]ν κρειτ̣τόνων τις
[εἶ]ν̣αί τε κα[ὶ] γ̣[έ]νος ἕλκειν
[  ̣  ̣  ̣]ΡΕΝΟΥΤ[  ̣  ̣  ̣ κ]αθάπερ ΕΝΙ
15[  ̣]ΧΗ[  ̣]ΝΥΣΤ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΝΜΟΝΑΡΧ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ Ο[  ̣ τυ]φλώσας τὸν
[  ̣  ̣  ̣]ΑΡ Κύκλ̣[ωπα]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣΑΙ
[  ̣  ̣]ΟΧΟΥΑ [⁦ -ca.?- ⁩]Γ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]Ν ἀλλ' [⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣]ΕΡΠΕΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
22[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[⁦ -ca.?- ⁩] ΤΟΙΑΥ-
  ̣  ̣  ̣]ΝΘ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Τ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΚΕΝΑΙΣ[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[οὐ δοκ]ῶ̣ν ἐπολ[ο]λύζειν
[τοῖ]ς ἐνδίκως τετιμω-
[ρη]μένοις καὶ ἐπιφωνῶν,
ὡς· 'οὐχ ὁσίη φθιμένοισιν
ἐπ' ἀνδράσιν εὐχετάασθαι·'
——
30καταμην[ύε]ι δὲ τὸν Ὅμη-
ρον, ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν
φρονημάτων δυ<σ>ω[π]ού-
μενος, αὑτόν τε τοιοῦτον
column 37P.Herc. 1507 col. 19
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ α̣ὐτὸς [δ]ὲ κα<ὶ> μυσ[α-]
χθε[ὶ]ς τὸν καὶ ἐπὶ τῶι κάλλ[ει]
θ̣ρυπτόμενον Δημήτρ[ι-]
5ον τὸν Πολιορκήτην οὐ-
χ ὅτι ταῖς πράξεσι χ[α]υνού-
με̣νον, εἴ γε τῶι Πά̣ριδι κα-
τέγραφεν οὐ βοηθήσε[ιν]
'κί[θ]αριν τά τε δῶρ' Ἀφρ̣[ο-]
10δίτης τήν τε κόμην τ̣ό̣
τε εἶδος, ὅτ' ἐγ κονίη\ι/σι μι̣-
γείη·' καθ̣άπερ ἐκείνωι συν-
έβη{ι} ληφθέντι μετὰ τ̣ῆ̣ς
ὅλης στρατιᾶς αἰχμαλώ-
15τωι· καὶ τὸν καλὸν Ἄρη{ι}
καὶ̣ αὐ̣τῆς ἐρώμενον τῆς
Ἀ[φρο]δίτης ὑπὸ χωλοῦ ΤΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ συνδούμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]ὶ τὸν Νειρέα μὲν
20[ο]ὕτως ἐφ[ύβρι]ζε, τὸν δʼ Εὔ-
[μ]η̣λον τῶι ΜΗ[  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣ θ]εοῦ
πλάσμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ λεί-
πεσθαι [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΔΙΟΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣] δεί-
ται μη[δ]ὲν ἥττο[νος]. κ̣αί -
——
25τοι ΘΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ΝΩ[  ̣ θεο]ει-
δεῖς πο[ιεῖν] τοὺς βασιλεῖς,
ἀρεστῶς ἐμοί γε· καὶ γὰρ τοῦ-
το πρὸς τὸν χυδαῖον ἔχει
τι̣ καταπληκτικὸν καὶ
30τοῖς κρατίστοις, οὓς χρ̣ὴ̣ μι-
μεῖσθαι, παραπλήσιον. δι-
ὸ καὶ θεοειδεῖς καὶ θεοει-
κέλους αὐτοὺς προσαγορεύ -
column 38P.Herc. 1507 col. 20
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[ει]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΡΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΗΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΙ· καί· ' [Ἀτρείδην]
ἐ[κπρεπέ'] ἐν π[ολλοῖσι καὶ]
5ἔ[ξ]οχ[ον] ἡρώεσσι·' [τὸν δ' Ἀ-]
χιλλέ̣α̣ καὶ κάλλιστον [  ̣
ΠΑ[  ̣]ΔΡΩΣ· 'παμφαίνει' γ[ὰρ]
'ὡς ἀστήρ' καὶ πάλιν· 'ἀσ̣[τέ-]
ρ̣ι ὀ[πω]ρι̣νῶι ἐναλίγκιος [ὅς]
10τ[ε] μάλιστα λαμπρό[ν παμφαί-]
[νηι]σι' καὶ τ[οῦτ]ον [φέρει]·
'[πολλ]ὸν̣ πυρετὸν [δειλοῖ-]
σι βροτο[ῖ]σ̣ιν.' καὶ καλλωπί-
ζει̣ Δα[ναο]ὺς εἰς εὐπρέπε̣ι̣-
15αν καταπληκτικὴν ἔ[γ]χ̣[ε-]
σι καὶ κόσμωι καὶ ταῖς πρὸς
τὴν μά[χ]ην π[α]ντευχίαις. ((undefined))
οὕτω δ[εῖ]ν πω[ς μ]ὲν πολ[λὰ]
τ̣ὸν Ὅμηρον δια̣σ̣α̣φ[εῖ]ν· ὡς
20[οὐ] καθάπερ ἔφην, ἀλ[α]ζο-
[νεία]ς καθ' α[ὑτο]ὺς ΕΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣]ΤΕΠΟΙ[  ̣  ̣  ̣]ΗΣ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
25π̣ά[λι] γὰρ ἦν ἂν ΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑπ]ε̣ρέχειν εἰ καὶ ἐ[κ τοῦ συγ-]
[κ]εχωρημένου πᾶ̣[σιν, ἀ]πε-
σ̣τ̣έρει τῆς ἐπισημασίας
ὧν ἔχει προτερημάτων,
30δι' ἥν, χωρὶς τῶν ἄλλων,
τοῖς μὲν ἀνιστορήτοις ἑ-
αυ̣τὸν ἐπιδείξει, τοὺς
δ' ἐπιλανθανομένους ἀ-
ναμνή[σ]ει, τοὺς δὲ̣ ἀχαρι-
35στοῦντας ὀφθαλμ̣ωρυχή-
σει, τοὺς δὲ παραλείποντας
column 39P.Herc. 1507 col. 21
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]Ι τὸν
[ἵππον]· '[ὅν ποτ' ἐς] ἀκρόπο-
[λιν δόλον ἤγαγε] δῖος Ὀ-
[δυσσεύς]·' [πυνθα]νομένων
5[δέ·] '[εἴμ' Ὀδυσσεύς],' λέγων,
'[Λαερτιάδης, ὅς πᾶ]σι δόλοι-
[σιν ἀνθρώποισι μέ]λω, καί
[μευ κλέος οὐρανὸ]ν ἵκει·' καὶ
[πάλιν αὐτὸς π]ρὸς τὸν
10[Ἀχιλλέα]· '[ἐγὼ] δέ κε σεῖ-
[ο νοήματί γε προβ]αλοίμην
[πολλὸν]' [⁦ -ca.?- ⁩]ΠΡΕΣΒΕ>[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄλλ[ο]υς
[⁦ -ca.?- ⁩]Σ καὶ ΤΗ[  ̣  ̣]ΚΑΤΑ
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΙΕ[  ̣]ΠΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣΙΑΝ
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩
ΚΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣] γ̣' αὐτὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[  ̣]ΤΑΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ
20[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΕΙ π̣ά̣λ̣[ιν] ΠΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΘΙΑΣ[  ̣  ̣  ̣]ΙΤ[  ̣  ̣  ̣] εὖ <δι>-
αρ̣ρήδην ἔφη ν̣[ῦ]ν, ὡς· 'οὔ
τις νόο̣ν ἄλ̣λ̣ος [ἀ]μείν̣ο̣[ν]α̣
τοῦδε νοήσει, οἵ̣ον ἐγὼ{ι}
25νοέω, ἡμὲν πάλαι ἠδ' ἔ-
τι καὶ νῦν'. καὶ πάντ̣ες οὗ-
τοι, δι' ἃς εἶπον αἰτίας, χρῶν-
ται τοῖς ἰδίοις ἐγκ̣ωμίοις,
ἀλλ' οὐχ ἵνα περιαυτολογ[ή-]
30σωσιν [δ]ιαφέρ[ον]τ̣ε̣[ς ἤ]δη
τῶν τ[ο]ιούτων. [οὐ]δ' ἐκεῖνο̣
τοῦ ποητοῦ πα[ρα]πεμ[πτ]έ̣ο̣ν
ὅτι τὴν̣ ΑΠΟΤΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΙΑ[  ̣  ̣]
column 40P.Herc. 1507 col. 22
Engraved 1817-1819 by Giovanni Battista Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΓΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΑΠΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀφ' οὗ ΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΝΟΥΤΟΝ[  ̣  ̣  ̣]
5ὅλην̣ τ̣ὰ ὑπο  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥ
ΔΗΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΣ γαμε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣  ̣]Ν ὥστε [⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ
δοῦλον τοὺς ΜΗΔΕΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΥΣ
[ὄ]ντας, μάλιστα δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]ΟΙΟΥΣ εἶναι ΣΥ [⁦ -ca.?- ⁩
  ̣Ο[  ̣]Σ[  ̣ ἐ]νεδρευ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΑΠΕ
[  ̣  ̣]ΜΗ[  ̣]  ̣  ̣ΣΕΤΟΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΧΟΝ
[  ̣  ̣]ΤΩ[  ̣]ΚΑΙΣΥΜΒ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΕ
[1 line missing]
15[  ̣  ̣] πάλαι Κ[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΠΙ[  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]Ω[  ̣  ̣]ΑΙΠ[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ
μὴ [π]ροω[θῶμεν μηδὲ π]αρα-
λίπωμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ εἰκη<ι>
20τῶν ἐπιδ̣[ιδομέ]νων τῆι
βασιλείαι ΠΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΣ ἐπι-
φα[ν]εῖς ΕΝΟ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. πα-
[ρ' ἀνά]νδρου ΓΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣αὶ̣ ἐπιδεδ[⁦ -ca.?- ⁩]
25ΝΕΝ [πα]ραπεμπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α καὶ
[  ̣]Α[  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣]ΕΙΝ τὸ Σ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐδο̣κ̣ίμαζεν [⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΟΜΕΝΟΣ, ὅτι̣ δ[ια]φωνοῦν-
τες ἀλλήλοι[ς] οἱ ἐπ̣ὶ τῶν ((undefined))
30πραγμάτων κα[ὶ] ἐ̣πιβου-
λεύοντες, τὸν ὑπακούον-
τα νευροσπα[σ]τοῦσι τοῖς ((undefined))
πλαττομένοις κατ' ἀλλήλων.
ὅθεν ὁ Ζεὺς τῆι [μὲ]ν Ἀφρο-
35δίτ[η]ι μετάγω̣ν τὴν διαβο -
column 41P.Herc. 1507 col. 23
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova

0[λὴν τῆς Ἀθηνᾶς]
Σ[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
Τ[⁦ -ca.?- ⁩ ν]οεῖτα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΗΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΑ  ̣[  ̣]ΕΙΣ
ΔΟΡ  ̣  ̣[  ̣  ̣]Ρ[  ̣]ΜΦΑ[  ̣  ̣]ΩΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΜΙΣ[  ̣  ̣  ̣] παρεζό[μ]ενον ΜΙ
Ν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΑ  ̣Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
Λ[  ̣]ΑΝ [προ]σῆκον τ[οῖ]ς μάλισ[τα]
δόξ[ης ὀ]ρεγομένοις· οὐ γὰ[ρ]
ΑΝΤ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἐ̣πιδοῦναι τὸν ἑ-
10αυτ[ῶ]ν [  ̣  ̣]ΙΣΝΟΙΣ πληθῶν ΟΙ
ΠΑΝΟ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ΙΝ προεί̣λοντο
——
[  ̣  ̣]ΓΑΔ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΑΣ[  ̣]ΟΙΣΟΝ[  ̣  ̣]
ε̣[ὐ]φόρου γνώσεως ἐπιθυμοῦ-
σιν εἰσοικειοῦσθαι τοὺς δ̣υ-
15[να]μένους ΕΠ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΙ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΝΕΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ζ]ώντων γένει κ[αὶ] τῶι τῶ[ν]
ἐπιγινομένων [ἐ]ν οἷς οἱ [ἄ-]
[ψ]ογοι δήπουθεν ἄνδρες
20φέρονται τὰ πρῶτα· δι' ὅ-
περ Ἀγαμέμνων κ[αὶ] Ὀδυσ-
[σεῖ] καὶ Νέστορι πέπο[ι]θ̣εν,
οἱ πλεῖστοι δ' ἔχουσι [  ̣  ̣]ΙΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἀναλόγ[ω]ν [τ]ού-
25  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]Ε κα̣ὶ π̣ράξεις ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΤΑΣΟΔΕΠ  ̣[  ̣  ̣] αὐτὸν Α[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ὐ [μό]νον σώ<ι>ζει Τ[  ̣  ̣  ̣]ΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀλλ]ὰ καὶ τὸν ΤΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΑΓΕΤΑΙ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ-
30[π]ὸ τραπέζης καὶ μ̣ε̣γάλοι̣ς̣
ἐγκωμίοις. ἔοικεν δὲ καὶ
——
τὸν μάντιν ἐν Ἰθάκηι πε-
φιλοποῆσθαι· δι' ὅπερ καὶ
ὁ Τηλέμαχος, οὐχ ὅτι μό-
35ν̣ον ἡ<ι>ρεῖτο φιλοξενεῖν,
προσήγ[ε]το τὸν Θεοκλύμε-
νον, ἀ̣λλ[ὰ κ]α̣ὶ πιστευόμενον
εἰδὼς τὸ [γ]έ̣ν̣ος τῶν μάντε -
column 42P.Herc. 1507 col. 24
Engraved 1817-1819 by Francesco Casanova
Sketched 1808-1811 by Luigi Corazza

0[vn⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΟΝΟΥΔ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
Ν ἀκούω [  ̣]ΑΣΕ  ̣Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΑΙΣΣΟ[  ̣  ̣]Α[  ̣]ΤΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΙΟΙΣ ὑ̣ποθέσθα̣ι̣· 'κ̣[αί μευ κλέ-]
5[ο]ς ἦ̣γον [Ἀχαίοι·] κ̣εί̣[σο]μ', [ἐ-]
πεί κε θάν̣ω, νῦν δ[ὲ κλέος]
ἐσθλὸν ἀ̣ροί̣μη̣ν· τ[οῦ δὴ]
νῦν γε μ̣έγισ̣τον ὑπ̣ο̣[υράνι-]
ον κλέος ἐστ̣ίν̣·' [ε]ἶ̣τα '[κλέ-]
10ος̣ οὐρανὸν ε[ὐρὺ]ν [ἱ]κά[νει]·'
καὶ 'βίο[ν ἀμφιπολεύοι, μεῖζόν]
κ̣ε [κ]λ̣έ[ος εἴη ἐμόν]· [κλέος ἔλλα-]
βε [δῖος Ὀρέστης πάντας ἐ-]
π' ἀν̣θρώπο[υ]ς· χαλε[πὴ δέ]
15τ' αοἰδὴ ἔσσετ' ἐπ' ἀν[θρώπους],
στυγερὴν δέ τε φῆμιν ὀ-
[π]ά̣σ̣σει·' καὶ μὴν [πο]εῖ πᾶ
——
σαν Η[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΝ
[  ̣]Ω [⁦ -ca.?- ⁩] ε̣ἴ̣δει
20[ν]ῦν [⁦ -ca.?- ⁩ ἐπανο]ρθώσεις
ς[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕΣΕ
[2 lines missing]
24[⁦ -ca.?- ⁩  ̣Ν
25[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΑ
Α [⁦ -ca.?- ⁩]ΣΗΣ
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ΗΜΕ
Ν [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ν [Ὁ]μήρω̣[ι]
——
30καὶ Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΙ συ̣[μ]φέρον-
τι τὸ[ν δῖον Ν]έστ[ο]ρα παρέ{σ}-
στησε τοὺ̣[ς δι]αφε[ρ]ομένο̣υς
πε[ί]θοντα τὴν αἵρ[ε]σιν ζη-
λούντων, καὶ τοὺς [μ]ὲν ταύ -
column 43

0⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣]  ̣ΘΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ε[  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝ[  ̣  ̣]ΤΟΥΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
τραν κα[ὶ γ]ονεῖς Ὀρέστο̣[υ·]
Φοίν̣ι̣κα δ' [ε]ἶτ' Ἀχιλλεῖ ΔΟ  ̣
5[  ̣  ̣]  ̣ΙΟΥ[  ̣  ̣  ̣]ΦΥΛΑΞΑ[  ̣  ̣  ̣]ΛΗ
ΤΑΤ  ̣Α[  ̣  ̣  ̣] περὶ Μελέαγ̣ρ̣ον
πάθ̣η [  ̣  ̣  ̣]ΛΩΣ δ' ἐνίοις [ἀπ]ο-
γραφω[μέ]νοις ἐπιφ̣ωνοῦν-
τα [  ̣]ΙΝ[  ̣  ̣] κοινῶς   ̣ΔΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]ΠΡΟ[  ̣  ̣  ̣ΓΑ[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΚΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΕΠ [⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]ΟΡΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΟΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣Ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]Δ[  ̣  ̣]ΘΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΡΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
15εἰ δέ τινας παραλελοί-
[παμε]ν τῶν ἀφ[ορμῶν], ὦ Π̣εί-
σων̣, ἃς ἔστι παρ' Ὁμήρου̣ λ̣α-
βεῖν εἰς ἐπανόρθωσιν δυ̣-
να<σ>τε[ιῶν], καὶ τ[ῶν] πα[ρα-]
20δε[ιγμά]των [  ̣  ̣  ̣  ̣]Θ [⁦ -ca.?- ⁩]ΜΩΙ
ΣΥΜ[  ̣]ΑΙΤΟΠΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΤΟ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ΡΑ [⁦ -ca.?- ⁩
[  ̣  ̣  ̣]Ν[  ̣]ΡΡ[  ̣  ̣]ΟΗΓΕΜΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΝ[  ̣  ̣  ̣]ΡΟ[  ̣  ̣  ̣]ΑΙ
25[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΟ [⁦ -ca.?- ⁩]ΜΗΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸ [πρ]οσδοκ[ώ]με[νον] εἶ\ν[αι]
ΕΠ[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΜΕΝΩΝΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
30ΤΗΝ ΔΙΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
Δ[  ̣  ̣]ΕΙΝ [⁦ -ca.?- ⁩]
title subcriptio
Φιλο̣δ̣ή̣μ[ου] περὶ τοῦ καθ' Ὅμ̣[ηρ]ον
ἀγα[θ]ο̣[ῦ] βασ[ιλέως]
ἀριθ̣(μὸς) ΧΧ
fragment 1

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΙΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΤΟΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]εριέχουσα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α καὶ̣ Μ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΚΑΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2

[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΤΕΓΟΝΟΝ[  ̣  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΕΙΝ[  ̣]  ̣ΑΝΤ  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕΣΙΝΜ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΝΔΕ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ΟΥΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΙΛΕΥ[  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΑ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Π[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3

[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΕΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5

[  ̣  ̣]ΑΓΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΑΣΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
5ΝΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΟΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΣΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
10ΜΕΛΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
12ΜΗΣΤ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΙΣΦΑ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΕΙΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
17[  ̣  ̣  ̣]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
19[  ̣  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6

[⁦ -ca.?- ⁩] οὔκ ἐστι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7

  ̣ΣΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΚ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣ μ]άλιστα δ[ιὰ] τὸν ΕΠΙΚΟΥ
[  ̣  ̣]ΡΟΝ θεὸν ΝΕ  ̣  ̣ΓΕ[  ̣]ΤΙ
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕΝΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8

[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕΛΕΙΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΛΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9

[⁦ -ca.?- ⁩]Ν καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΟΝΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΚ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10

[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ΦΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΥΜ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΜΕΤ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ι θάνοντ̣α̣ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑΠ[  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν ἀγγ̣έ[λων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΠΕΡΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ν  ̣[  ̣]Μ[  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΝ[  ̣  ̣]ΤΕΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣Ν  ̣ΚΕΙ τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ὁμηρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΕΡΙ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ΑΣ  ̣Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΣΒΙΑΙ
fragment 11

[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΛΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΝΑΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΓΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΙΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΑ[  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΡΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΜΕΝΟΙΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥ τὸ ΛΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΤΑΓΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12

[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΟΥΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΦ[  ̣  ̣  ̣] καθίστ[ησ]ι   ̣Α
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΙ δ' Ὅμηρος [  ̣]ΔΗ
[⁦ -ca.?- ⁩] ὁ Ἀθηναῖος Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] θεὸν ἐν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παντό̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] μόνος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[  ̣  ̣  ̣]ΑΤΗΝΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣ γ]ὰρ ἐρίζων τοὺς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΓΑ φαίνετ̣α̣ι̣
[Ἕ]κ̣τορος [  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΑ δ' ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
15[ἐτ]ύγχανεν· ἃς καὶ παρὰ
[τ]οὺς ἀγγέλους ἢ πρέσβ[εις]
[ἢ] κατασκόπους οὐκ ἀφ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 13

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑ[  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΑ [⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣Ω
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΟ[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΑ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙ
[1 line missing]
10[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ερὶ ΤΗ[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΟΝ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣Α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΣ μὲν ἐπιτη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παρατίθησι ΚΕΛΕΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΟΞ[  ̣] θεραπευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΥ[  ̣  ̣  ̣]ΑΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΙΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[  ̣  ̣  ̣]Μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
24[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14

[⁦ -ca.?- ⁩]ΦΙΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΗ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝ δέκα Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὡς Ὀδυσσέα ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΕΙΔΟΥ ὡς ΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ[  ̣  ̣]ΟΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΥΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16

[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙΚΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΑΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]Ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17

[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[  ̣]Α[  ̣]ΕΝ  ̣[  ̣]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΔΕ ἄγει Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ[  ̣  ̣  ̣] προσέτ̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΑ  ̣ΟΙΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Α  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΩΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΑΧ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΘΕΝΤΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣  ̣]ΕΓΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑΙΔΕΥΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΤΑΣΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΩΠΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔδει ΠΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πά]ντες ἅμ[α ⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] τὴν ὁμοίαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ π̣ρᾶξιν ΕΧ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ διεδειξ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκπεπομ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤ  ̣ ΜΗ\ ΤΟΙ=ς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤ[  ̣  ̣  ̣]ΤΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
27[⁦ -ca.?- ⁩]Α[  ̣  ̣  ̣]ΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣]ΝΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΡΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19

[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΔΑΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οἰνωθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝΗΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ΙΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20

[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 21

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΒΑ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 22

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Θ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 23

[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΣΧΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΧ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝ[  ̣]
fragment 24

[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ἀλ[⁦ -ca.?- ⁩ Ὀδυ]σσεὺς
[⁦ -ca.?- ⁩
fragment 26

ΔΑΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΝΔ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΥΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΑΤΤΕΤΑΙ ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀγαμέμνων [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΣΤΡΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ΣΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ΩΝΤΟΝΓΑ[  ̣  ̣]ΙΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 25

[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ροσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ρ προ[σ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεγα[  ̣  ̣]ς [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝ[  ̣  ̣]ΕΙΕΝ ἄν [τ]ις [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 27

[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΡ[  ̣  ̣]ΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΗΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΨ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 28

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΥ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 29

Α[  ̣  ̣]ΑΙΡΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΣΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΓΕΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
Π[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 30

[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣΟ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΕ[  ̣]ΗΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
fragment 31

[μ]έγισ[το]ν
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙ διὰ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΔ[  ̣  ̣  ̣]ΝΤΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣]ΣΕΙ
5[⁦ -ca.?- ⁩] δ' αὐτὸν [  ̣]ΟΣ
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[  ̣]ΙΑ[  ̣]Η[  ̣]ΡΟΝ
fragment 32

[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἐπιδ̣[  ̣  ̣]Ψ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΣ[  ̣]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]Ω[  ̣  ̣  ̣] κοινοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟΣ[  ̣  ̣]Ο κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΣ ἕνεκα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΦΕΥΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 33

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΣ[  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΘΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μανθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΕΝ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 34

[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 35

[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 36

[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΤ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Δ[  ̣  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οὐδ[ὲν] πρα[ττ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ρ[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣]Π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΦΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Υ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΙΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 37

[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 38

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΛΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΔΕΑΤ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΑ[  ̣]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 39

Π[  ̣  ̣  ̣]ΗΓΟΡΟ fragment 40

[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΕΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 41

[⁦ -ca.?- ⁩] γὰρ [  ̣]ΧΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 42

[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΕΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 43

[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΕ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 44

[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑ[  ̣]Ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[  ̣]ΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]ΓΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 45

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΕΦΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩
fragment 46

[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΙΤ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἰσχύν
fragment 47

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΚ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝ
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΣ
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[  ̣]Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΣ
[⁦ -ca.?- ⁩] ΟΔΥΣΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 48

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΡΧ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 49

[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΧΙΣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 50

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 51

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ̣ μ̣έγα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΝΑΙΣΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟ[  ̣]Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΟ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ᾶλλο[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
17[⁦ -ca.?- ⁩]Η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
fragment 52

[5 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Π[  ̣  ̣]ΕΛΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣Ε  ̣[  ̣] εὐπρεπέ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
πάθ[ο]ς ε̣ὐ̣κλε[ές ⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣ΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΣΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 53

ΑΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
μνη̣σ̣[τηρ⁦ -ca.?- ⁩]
Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ΑΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 54

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 55

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΥ[  ̣]ΕΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕ  ̣ΟΙΣΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝΤΕΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]Φ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΕΓ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΦΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 56

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩ[  ̣  ̣]ΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΓΟ[  ̣]ΕΝ[  ̣]ΙΣ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ψεγομένου δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΝ ἐν τοῖς Α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰσηγορία [  ̣]ΔΕ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[καὶ ἐν] ταῖς συνου̣σίαι̣ς κ̣αὶ το[ῖς]
Φ[  ̣  ̣  ̣]Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΤΟΙ[  ̣] μᾶλλ̣[ον]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑ τοῦτοις Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟΝΤΑΙ καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΞΕΙΝ καὶ ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣ καὶ Π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μεστὰ γίνετα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πά]λιν δὲ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΝΩΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
15ΣΕΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 57

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 58

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 59

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΜΕΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 60

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΒΑΣΙΛΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐν τ]ῆι κατασκευῆ̣[ι τὴν Ὀ-]
[δυ]σσέως ἐ[π]ιφέρε[ι μῆνιν]
5[οὐ]δ' ὅτι πολλοί· '[μνηστῆρες]
[δα]ῖ̣τα πένοντ[ο],' [ἀλλ' ὅ-]
τι κραυγῆι κ̣αὶ θ[ορύβωι Ὅμη-]
[ρος] δείκνυσι με[θύοντας]
[τ'] εἰς δέ τε φορὰ̣[ν ἄλογον]
10καὶ τὰ τῶν ἀκου[σμάτων]
ἐν τῶ<ι> τῶν ΠΑΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΠΟ[  ̣  ̣]ΔΙΕΣΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 61

[π]ολεμ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 62

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΤΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 63

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 64

[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΦΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΧΡΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΟ [⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 65

[⁦ -ca.?- ⁩] σπέρμα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παντὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δι]άθεσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 66

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 67

[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 68

[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 69

[⁦ -ca.?- ⁩]Υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΑΠΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΕΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 70

[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ρ κάοντα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΑΤΕΝΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΟΣΟΥ[  ̣]ΟΜ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΥΣΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 71

[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΔΕΙΤΕΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΣΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΑΧ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 72

[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 73

[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[  ̣]ΟΥΙΑΙ fragment 74

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ΣΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[  ̣  ̣]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 75

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΟΜΗ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΣΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΦΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 76

[⁦ -ca.?- ⁩]Σ[  ̣  ̣]Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΑΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΞ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 77

[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΚΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 78

[⁦ -ca.?- ⁩]ΣΚΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΦΕΙΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 79

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΥΡ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 80

[  ̣]ΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΟΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ΠΑΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ΧΕΙΡΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ΑΣ ἔτι [⁦ -ca.?- ⁩]
ΟΡΑΤΑ Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
Δ[  ̣  ̣  ̣]Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΤΕ  ̣[  ̣]ΣΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΧΟ[  ̣]Υ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 81

[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]Η[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 82

[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]Ε[  ̣  ̣  ̣]Θ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 83

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΡΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 84

[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ε̣γουσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΩΝ ἔτι   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΙΕΣ  ̣ΕΘ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ΕΝΗ  ̣ΙΝ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 85

[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 86

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΣ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 87

[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 88

[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 89

[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙ[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.