Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1538 = Trismegistos 62481 = LDAB 3657Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62481 [xml]

fragment 1

[⁦ -ca.?- ⁩] διότι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΤΟ αὐτήν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]οφίαι παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]αρ' αὐτήν Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ σο]φίαι καὶ φρο[νιμ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτὴν ἀκρο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ φρονιμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΙΠΑ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ[δε]νός [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩΝ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]λαμβ̣[αν ⁦ -ca.?- ⁩σπου-]
5δαια ποητικ[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν εἰρημ[ένων ⁦ -ca.?- ⁩ἀ-]
λη[θ]ῶ̣ν ἐναν[τί]ων [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΕ τούτων [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]ΤΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3

[⁦ -ca.?- ⁩]ΥΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δια̣λ̣εχθ̣ῆναι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΝ καὶ τὰς [  ̣  ̣]  ̣Ο
5[  ̣  ̣  ̣ πρ]οσεχθέντες αὐτοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΓΕ τούτων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ε̣φαλ̣αι̣ων̣ τηι
[- ca.9 -]ΠΙΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΔΥ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΕΣΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΝΤΕΧ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝΑΙΟΥΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ΘΑΝΕΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΩΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4

[⁦ -ca.?- ⁩]ΠΑΡΕΚ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΜΗΣΙΝΕΙΠΩ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΑΙΝ ἢ καθάπερ   ̣[  ̣  ̣  ̣]ΣΘΑΙ
[⁦ -ca.?- ⁩]ΩΝΤΗΝΔΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αθάπερ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣] τὴν Δ  ̣  ̣Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣οητῶν [  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑΙ καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[8-9 lines missing]
17[⁦ -ca.?- ⁩] διὰ τί πολλάκις Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5

τὸ πολυτελ[ῶς] κ̣αὶ
ἐμβριθῶς καὶ μὴ ε[ὐ]τελῶς
μηδ' ἐλαφρῶς, το[ῦ]το δ' εἶ-
[ν]αι κατὰ τὴν [χ]ε̣ῖρα καὶ
5[τὴ]ν πραγματε[ί]αν τοῦ
[ποιητο]ῦ, καθάπερ ὕ[λην]
[ἔχοντο]ς τῶν προσ[ώπω]ν
[καὶ] ἠθῶν [πολυ]τέλει[αν]
[καὶ μύθω]ν [ἰδίων] σκέψιν
10[καὶ] ὑποθέσεων καὶ τῆ[ς]
[ἐ]ν τούτοις ἀληθείας κα[ὶ]
[ἰδιό]τητος, ἐπιζητῶ
[τίν]α τὰ στε[ρε]ὰ καὶ μεί-
[ζω καλεῖ ποιήμ]ατα ΑΡΑ
column 1P.Herc. 1538 col. 27
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

εἰ δὲ γίνεται περὶ τ̣[ὴν ἀκο-]
ὴν ἐκ̣ [π]οιημάτων [ἡδο-]
νή, πῶς οὐ διέπιπτε κρί-
νεσθαι λέγων οὐχ ὅταν
5εὐαρεστή[σηι] ταύτηι [πόημα]
σπουδαῖ[ον, ἀ]λλ' [ὅταν κ]ατὰ
τ̣[ὸ]ν̣ τῆς τέχνης λ̣[όγ]ον
ἐνεργηθῆι; ἂν γὰρ τἆλ -
——
λά τις ἀφῆι, κατὰ τὸν ταύ-
10της ἐνηργεῖτ' ἂν λόγον
τὸ συντεθὲν οὕτως ὥσ
column 2P.Herc. 1538 col. 28
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

εἰ μὴ διείλη[π]ται τὸ
τὰ λογικὰ θε[ω]ρήματα
φύσει ὑπάρχειν̣. ἣ πρὸς λ[ό-]
γον ἐστὶ τὸ διὰ τ̣ῆ[ς] ἀκο-
5ῆς τὰς λέξεις παραδὲ-
χεσθαι τὴν διάνοιαν ἢ ἀ-
ληθὲς [δεῖν τὰ νο]ούμε-
να ἐν ποήμ̣[ασι]ν κρίνεσ-
θαι̣, καὶ μηδ' ὅταν τὴν
10σύνθεσι[ν] ἐπαινῶμεν, ἀ-
ποσπᾶ[ν] αὐτὴν τῶν ὑπο-
τεταγμένων. τὰ δὲ
——
περὶ τῶν σ[τ]οιχείων, ἐ-
ν ο[ἷς] τὴν [κ]ρί[σ]ιν εἶν̣α̣ί φη
column 3P.Herc. 1538 col. 30
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

ἢ κ[αλῶ]ς φερομέ-
νη καὶ τὴν διάνοιαν
κεκρατημένως ἐκφέρου-
σα, διέψευσται μὲν τῶι
5μὴ τέρπειν ἦχον ἐν
συνθέσει ποήματος, οὐ
——
διορίζει δὲ τὴ[ν] ἀρετὴν
τῶι τίνα καὶ ποίαν δεῖ
διάνοιαν ἐ[κ]φέρειν μὴ
10ὑπογεγραφένα[ι] καὶ
τῶι τὸ κεκρατημένως
τι π[οτ'] ἐστ[ὶ]ν ἀγνοεῖσθαι
τό τ̣[ε κ]α[λ]ῶς [μ]ηδὲν ἧττον
καὶ τῶι καὶ πεζοῦ λόγου
15ποιοῦ τινος κε(*)νὴν [ὡσπε-]
ρεί τιν' αὐτὴν εἶνα[ι] κἂν
λέγειν ἐνίους. ἡ δὲ
——
σύνθεσις λέξεως ἐναρ-
γῶς καὶ ἐμφατικῶς τὴν
20ὑποτεταγμένην διάνοι-
αν [σ]ημαίνουσα{ν} κοι-
[ν]ή [γ' ἐσ]τι καὶ λόγου παν-
τὸς ἀρετή{ς}. καὶ τοῖς ὅλοι[ς]
——
column 3a

καὶ εὐπρεπῶς καὶ τοῖς ἄλ-
λοις ἅπασιν ἐπιτεύγμασι
κεχρη̣[μ]ένως εἰπεῖν. οὐ
προ[σῆκ]εν οὖν ἐν ταῖ[ς]
5ὑπο[θήκ]αις ἐξαριθμεῖσ-
θαι κατὰ μέρος, ἀλλὰ τὸ διῆ-
κον λέγειν. ἂν δὲ διὰ τού-
των μόνως οἰώμεθα τὰς
π[ρο]λήψεις ἐκτυποῦσθαι,
10πάντα π̣[α]ραθετέον τῶι
γένει, [ἀλλ' οὐ] τοῖς ἀριθμοῖς.
καὶ τὴν διάνο[ια]ν μέντοι
column 3b

καὶ περιφράζειν.
[κα]ὶ τ[ὸ π]ᾶσι παρακολου-
θεῖν τὴν σαφήνεια[ν]
οὔτε πάσης ἐπιτρεπομέ-
5νης τοῖς ποιηταῖς οὔτε
τῆς συνχωρουμένης
ἅπασι τ̣οῖς νοουμένοι̣ς̣
ἁρμόττειν δοκούσης.
column 4P.Herc. 1538 col. 32
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

ὅσα τὰς ὠφελίμους ἢ τὰς
ὠφελιμωτέρας περιείλη-
φε. καὶ διότι κἂν ὠφελῆ<ι>
καθ̣[ὸ] π[ο]ήματ' οὐκ ὠφε-
5λεῖ. καὶ δι[ότ]ι τὸ μάλισ
——
τ' ὠφελοῦν ἄριστον ἐροῦ-
σιν, οὐκ ἐσόμενον ἂν ἰ-
ατρικῶς ἐκφέρηται. καὶ
τὸ κεκρατημένως ἐξη-
10γήσεως δε̣ῖται καὶ τὸ πρὸς
τὴν ἀκοὴν ἐμφατικῶς οὐ
μόνον ἀδιάληπτόν ἐσ-
τιν, ἀλλ' οὐδὲ νοῦν ἔχ̣ον.
καὶ οὐ μᾶλλον ἐμ̣φα[τικ]ῶς
15ἢ σαφῶς, ἔστι δ' ὅτε συντό-
μως καὶ εὐπρεπῶς καὶ
κομψῶς καὶ πολλαῖς ἄλ̣-
λαις ἰδιότησι πεποικι[λ-]
μένως ἀξιώσει τις. καὶ
20κοινῶς ὁ διορισμὸς [εἶ-]
[ν]αι δόξει καὶ τῶν [ἀπο]
column 5P.Herc. 1538 col. 33
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

κατὰ πάσης
ἐστ[ὶ] τῆς ποι[ητι]κῆς συν-
θέσε[ω]ς ὡς τῆς ἐπαινε-
τῆς τιθέμενον ἀληθές.
5ἢ δ' ἀντιδιαζεύγνυσιν
ἢ καθάπερ ἀληθὲς εἶναι
δυνάμενον τὸ πρότερον
συνκαταχωρίζει. καὶ
μὴν ἡ{ι} τὸ εὖ μεμιμῆσ-
10θαι τὰ [Ὁ]μήρου καὶ τῶν
ὁμοίω[ς π]αραδεδομέ-
νων, τὸν Ὅμερον καὶ
τοὺς ὁμοίους οὐ δόξει ποι-
εῖν σπουδαίους, ἐπείπερ
15αὑτ̣ο[ὺ]ς οὐκ ἐμιμήσαν-
το. [π]λὴν οὔτε παρε
——
φάπτεται τ̣[ῆς] κ̣οινῆς
column 6P.Herc. 1538 col. 34
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

ζωγραφίαν δὲ τὴν Ἀ-
πελλέους, καὶ περὶ τῶν
ἄλλων ὁ[μοίω]ς, ἀντι-
στρόφως δ' ἐπὶ [τ]ῶν κα-
5κιῶν. θεματικήν τε
παντάπασ̣ι τὴν κρίσιν
τοῦ καλοῦ ποιήματος
εἰσάγει καὶ ἀόριστον. τό -
——
τε μιμεῖσθα[ι τὸ]ν Ὅμη-
10ρον ἐμ πᾶσι καὶ τὸν̣ Εὐ-
ριπίδην καὶ τοὺς ὁμοί-
ως τεθαυμασμέ[ν]ους
οὐκ ἐπιεικὲ{ι}ς \εἶναι/ δόξει. τά -
——
χα δ' οὐδ' ἐπιγνῶναι δυ-
15νησόμεθα τὴν ὡς
προσήκε<ι> τούτους με-
[μι]μημένην, ἐὰν [μὴ]
[τὸ πρ]οσῆκον εἰδήσω̣[μεν].
——
πλὴν οὐδὲν γελοιότε-
20ρον ἔσται τοῖς οὕτως ἀπο-
διδοῦσι. πευσόμεθα γὰρ
column 7

καὶ περὶ τῆ[ς] λέ
——
ξεως μόνον λαλεῖ, τὰ νο-
ήματα κυριωτέραν δύ-
ναμιν ἔχοντα παραπέμ-
5πουσ[α   ̣  ̣]ΤΟΥΣΠΑΡΑΙΝΙΤ
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν ὅτι τοῖς θεοῖς
καὶ το[ῖ]ς ἥρωσι ἡ τοιαύ-
τη πρέπει λέξις ἠλιθί-
ων ἐστὶ καὶ μεμιμῆσ-
10θαι βέλτιον λέγειν τὴν
πρέπουσαν. τελείω[ς]
——
δὲ μ̣[αν]ικὸν τὸ πα̣ρ̣[α-]
ψηλαφ[ᾶ]ν ὁμοιότητα
λέξεως τοῖς δηλουμέ-
15νοις πράγμασι. εἰ
——
δὲ προσυπακουστέον
καὶ τὴν διάνοιαν, ἢ γρα-
φεὺς παραλέλοιπε, τὸ πο-
ητικῆ<ι> διάγνωσιν ἀπο-
20νέμειν τ[ῶν ἑ]κά[σ]των(*)
προσώπων(*) πρεπό[ν-]
των λόγων παράκο-
πόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ καὶ
——
column 7aP.Herc. 1538 col. 36
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

συνιέντα λέγει, τῆς ὑστέ-
ρας οὐ διαφέρε[ι]. μόνοι γὰρ̣
[οἱ] πεπα[ι]δ̣ευ[μέ]νοι σ[υν-]
ιᾶσι, τὸ δὲ καλὸν
——
5καὶ παντελῶς. ἀνεκτο-
τέρα δ' οὖν ἡ τῶν δευτέ-
ρων. ἑκατέρα<ι> δὲ τὸ
——
τέλος μόνον, εἴπερ ἄρα
λέγειν ἂν θέλ̣[οι] τις, ὃ δύ-
10ναται ποιεῖν τὸ καλὸν
ποίημα, τὸ δὲ τί̣ ἐστιν
καὶ τίνι δύναται κινεῖν
οὐ διδάσκουσιν. ἐοίκασιν <δὲ>
τὰ̣ πολλὰ τῶν εὐτελῶν
15περιπε̣τε̣ί̣αις δὲ καὶ πα-
[ραδο]ξολογίαις καὶ παθη-
τ[ικοῖ]ς λόγοις κινοῦν[τα π]ρο-
κρίνειν τῶν ἄκρως \μὲν/ πε-
ποιημένων, ἥκιστα δὲ
column 8P.Herc. 1538 col. 37
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

ζητοῦμεν, ἐπειδὰν τίς,
——
ὁ σπουδαῖός ἐστιν ποιη-
τὴ[ς] ἐξετάζωμεν̣, ὅπως
τὰ [π]οιήματα συντιθεὶς
5καλῶς συντ̣ίθησιν· ὁ δὲ
τὸν καλῶς φησιν. εἰ δὲ
——
καὶ τὸ πᾶν γένος ποιήμα-
τος ἀξιοῖ ⟦κα[λῶ]ς⟧, παντε-
λῶς ἀγένητον καταλεί-
10[π]ει τὴν ἀρετήν. ο̣ὐθε̣ὶς
γὰρ ἐδυνήθη πᾶμ ποῆ̣σ̣αι
καλῶς. ὡς δ' ἐγὼ πείθο -
——
μαι, καὶ ἀδύνατον· οὐδὲ
γὰρ δύναιτ' ἄν. ἄλλως
——
15μὲν τοῦτ' οὐδ' ἐν μοναχῶι
γένει διωμάλικέν τις
ποιητής. εἰ δὲ τὸ δύνασ-
θαι συ[νθε]ῖ̣ναι ποίησι̣ν
ἀρετὴν ἔχουσα[ν], ἧττομ
column 9P.Herc. 1538 col. 38
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

καὶ τῶν ἐπιγραμματο-
ποιῶν καὶ Σαπφοῦς, ἐ[κεῖ-]
[νο]ς ταὐ[τ]ὸν ἐρεῖ τῶι πο-
ητὴν ἀγαθὸν εἶναι τὸν
5ποιημάτων κα[λ]ῶν συν-
θέτην, ὃ καὶ 'πρὶν Θέογνιν
γεγονέναι' κατείχομεν.
——
καὶ τῶν ἀξιούντων δ̣[ὲ]
τὸ ἐν παντὶ γένει π[ο]ιή-
10σεως [τ]ὸ πρέπον δύνασ-
θαι τηρεῖν, καταγνωστέ-
ον ὅτι π̣ολλὰ πρὸς τούτωι
δεῖ τὸν ποιητὴν εἰσφέ-
ρεσθαι. καὶ διότι̣ τὸ πρέπον,
15εἰ τὸ κατὰ σοφί[α]ν λαμ-
βάνουσιν, ἀγένητον καὶ
ἀμήχανον ἀποδιδόασ[ιν]
column 10P.Herc. 1538 col. 39
Sketched 1805-1805 by Giuseppe Casanova

πρεπόντω̣ς ποι-
εῖν, οὐ τὸ πῶς ποιῶν
πρεπόντως ποιεῖ λέγου-
σι. τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκ
——
5τῶν πρότερον διητασ-
μένων ῥάιδιον κατὰ
τί διαπίπτουσιν ἐπιβλέ-
ψαι.

Apparatus


^ 3.15. l. οι (corr)
^ 7.20. l. ι (corr)
^ 7.21. l. ι (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.