Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1670 = Trismegistos 62498 = LDAB 3678Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62498 [xml]

fragment 1P.Herc. 1670 fr. 1

[1 line missing] 2νο̣ῦ̣ς̣(?)
αὐτὰ
[τὰ(?)] ὀνόμ[ατα(?)]   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣άν̣τ̣[α(?) 5 lines missing]
10[τῶν] δ̣ιαφερ̣[όν]των [1 line missing]
12αὐ̣τῆι ποιοῦ[σιν(?)] ὅσοι
ἀ̣ν̣[θ]ρώπους   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φύσις̣ οἵαν ἡμ[ῶν(?)] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [ῖν(?) 9 lines missing]
fragment 2P.Herc. 1670 fr. 2

[16 lines missing] 17συντελεῖ ο συντελεῖν
τῶν ἀ̣ποτελεσ[μάτων(?)] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [τικῶν(?) 5 lines missing]
fragment 3P.Herc. 1670 fr. 3

[11 lines missing] 12λ̣έ̣γουσιν
πρὸς ἕτερα̣ [3 lines missing]
17τοὺς ζῶν̣[τας 3 lines missing]
fragment 4P.Herc. 1670 fr. 4

[3 lines missing] 4πολιτ̣[ικ]ὸν [5 lines missing] 10.τὸν(?) ἀνδριά[ντα 1 line missing]
12ἀν[α-]
πό̣δεκτ̣α̣ ἀπορή-
σας σω-
15μ̣α̣τικα̣ὶ̣ [3 lines missing]
19νοσεῖν
fragment 5P.Herc. 1670 fr. 5

[7 lines missing] 8νοσῶν(?) νόσων(?) [8 lines missing] fragment 6P.Herc. 1670 fr. 6

[2 lines missing] 3ἀπ̣αγο-
ρεύ̣[μα]τα̣ λ̣έγειν
5ὅσον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣β]ούλ̣ε̣ται καὶ [1 line missing]
8βούλ̣ου [2 lines missing]
11βούλει [1 line missing]
13δυνατὸ̣ν̣ οὐδ[ὲ] τῶν̣ ἀ̣ν-
θρώπω̣ν̣ ἰδία φύσ[ις  ̣  ̣]
15  ̣  ̣ οὐδ̣ὲ φρόν̣[ημα(?)]
καὶ ἀκολουθῆι̣ [1 line missing]
18κ̣ατα̣κλυσμ̣ [  ̣  ̣]
fragment 7P.Herc. 1670 fr. 7

[8 lines missing] 9(ην)   ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτοῖς αἰτ̣ι̣ω̣[μέ-]
10νο[ις(?)]   ̣  ̣  ̣  ̣ ωνεαλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μα(τ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ὐχὴ πρὸς   ̣  ̣  ̣
α· ὁ μὲν οὖν εσ(η)   ̣  ̣  ̣
——
πᾶσα̣ν ἐξαδυν̣[α]τήσ̣[εται(?)]
ὡς ὁ̣ παλαιότ̣ατο̣[ς] Κρὴς
15φυγ̣[ώ]ν̣ τε δι' αὐτ̣ὰ̣ς εὐχὰς
τὴν̣ ἀκολούθ̣η̣σιν κ̣α̣ὶ̣ [4 lines missing]
fragment 8P.Herc. 1670 fr. 8

[10 lines missing] 11[ἀπο]φατικὸ[ν(?)]
[κ]αὶ ἀδύ̣να-
τον [1 line missing]
15π̣οιεῖτ̣α̣[ι]
κ̣αὶ̣(?) τἆλ[λα(?)]   ̣  ̣ τῶ̣ν̣ ἄ̣ς-
τ̣ρων [3 lines missing]
fragment 9P.Herc. 1670 fr. 9

[14 lines missing] 15θεοῦ [4 lines missing   ̣  ̣ ?   ̣  ̣] fragment 11P.Herc. 1670 fr. 11

[4 lines missing] 5δι[αγ]ίνε-
ται(?) πολλὰ καὶ̣(?)   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ
παν̣τὸς εὐ̣[χ]ρή̣σ[τ]ου τ[υ]γ̣-
χάν̣ει κ̣α[ὶ] μὴ̣ δι' ὧν ἡ-
μεῖς· κα̣[τ]αλεγ̣ό̣μ̣ε̣να [3 lines missing]
fragment 12P.Herc. 1670 fr. 12

[1 line missing] 2τις̣ πόνο[ς 2 lines missing]
5ἀσθενεῖ̣ν [5 lines missing]
11τὸν θεῖο[ν]
κό[σμο]ν
fragment 13P.Herc. 1670 fr. 13

[1 line missing] 2[κ]αὶ τῆς προ̣[νοίας(?)  ̣  ̣]
  ̣  ̣ ἐστιν ἀπ̣αγο̣ρεύμ̣[α-]
τ̣α διὰ τὸ μ̣[η]δ̣' ἡμέτε̣ρ[ον(?)]
5ἔργ̣ο̣ν ε̣ἶ̣ν[α]ι τὸ νοσεῖ̣[ν]·
τῆς μέντ̣οι γε ἰδίας
τἀνθρώπο̣υ φύσεως ἀ-
παγ̣ορ̣εύμ̣ατ' ἐστί· καὶ
γὰρ παρὰ τὸ̣ βούλημα
10κ̣αὶ ἐναντ̣[ί]ως αὐτῆι
[ποιεῖ(?)]ται. τίς οὖν μὴ
[μ]α̣καρίζηι τὴν ο   ̣  ̣  ̣  ̣ [1 line missing]
fragment 14P.Herc. 1670 fr. 14

[2 lines missing] 3καὶ ἐναντία· πῶς ο[ὖν εὗ-]
ρε τις αὐτ̣[ὰ] τῆς προν̣ο̣[ί-]
5ας, καὶ κ̣α[τ]ὰ βούλημα̣
ταύτης π̣άντα ποιοῦ[ν-]
τα; εἴ γε μὴ ἀπαγορεύου
τῆς ἐκείν̣ης τὰς νόσου̣ς̣,
αὐτὴ ἀπαγορεύει. πῶς
——
10δὲ διειλη̣μμένον̣   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣κ]αὶ ἀπαγορεύ̣ε̣[ι]
[  ̣  ̣  ̣πα]ρὰ τὸ βούλη̣[μα 1 line missing]
fragment 15P.Herc. 1670 fr. 15

[2 lines missing] 3μετὰ ὅλας πω̣ς̣ σ̣υ̣ν̣[τυγ-]
χάνειν τῆς τῶν ὅλων σω-
5τηρία[ς] ἀνάγκ̣η̣ π̣ολλ̣ὰ
καὶ κ[α]τ' ἐπακολούθ̣η̣σιν
γίνεσ[θ]α̣ι· καὶ πολ̣[λ]οὺς̣
——
μὲν ὄμ̣βρους καὶ κ[α]τα-
στάσ̣εις̣ [ε]ἶνα[ι(?)] (μ)ὲν(?) (σ)υ
10(υ) τῆς(?) τ   ̣  ̣ ς συμ̣βα[ίν]ε̣ι̣ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ' ἐπιγιν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡδὺς(?) [1 line missing]
fragment 16P.Herc. 1670 fr. 16

[5 lines missing] 6τὸν
προνοούμεν̣ον ὅσον [5 lines missing]
fragment 17P.Herc. 1670 fr. 17

[5 lines missing] 6τὰ δύσχρ̣ηστα τυ̣γχ̣ά-
νειν [5 lines missing]
fragment 18P.Herc. 1670 fr. 18

β̣ουλ̣η̣[μ  ̣  ̣  ̣](?) [2 lines missing]
4ἱερὰ [8 lines missing]
fragment 19P.Herc. 1670 fr. 19

[5 lines missing] 6δ̣ι̣αστ[η]μ̣άτων(?) [7 lines missing] fragment 19aP.Herc. 1670 fr. 19a

[3 lines missing] 4καὶ τῶν Στω̣ι̣κ̣ῶ̣[ν 1 line missing]
6ἀμε̣ρὴς(?) [6 lines missing]
fragment 20P.Herc. 1670 fr. 20

[2 lines missing] 3- ca.11 - εἰ δ' εἰς
σ̣υ̣στρο[φὴν(?)]   ̣  ̣ τ̣οῖς με-
5τεώροις ὑπο̣τυποῖ· με-
τ̣εωρίζει δ' α[ὐτ]ὰ καὶ
τὸ προστιθέ̣μενον
ἐκ τοῦ πρ̣οσ̣έ̣χοντος
τὸν α̣[ὑ]τ̣[οῦ(?)] νοῦν· ἐξοιδ̣ε̣ῖ̣(?)
10γ̣ὰρ̣ παραθέσε[ι]ς̣ κ̣αὶ
π̣ρ̣ο̣σ̣γ̣[εν]ν̣ήσε[ι]ς̣(?) τὸ(?) σύμ-
παν(?) - ca.15 - [6 lines missing]
fragment 21P.Herc. 1670 fr. 21

[3 lines missing] 4π̣άθο̣[ς(?)]
5ὀργὴ̣(?)
[π]όν̣ους καὶ [1 line missing]
8κριτικὸν̣
[κ]αὶ ἐμ̣βάλ̣-
10λ̣ω̣ν ὑπὸ [τ(?)]α̣ὐτοῦ καὶ
π̣ραγμάτων̣(?)
fragment 22P.Herc. 1670 fr. 22

[12 lines missing] 13αἰτι̣ω̣μένους
τοὺς ἄνδρ̣[ας 7 lines missing]
fragment 23P.Herc. 1670 fr. 23

[2 lines missing] 3  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣εριουσ̣[ίας(?) οὐ(?)-]
δ̣ὲν̣ - ca.15 -
5μ̣ᾶ̣λ̣λ̣ο̣ν̣ ὡς γεννᾶσ̣[θαι ἡ]
πο̣ιό̣της καθ' ὅλου [ὥσ-]
[πε]ρ̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ μέρος̣ ἐ̣γ̣έ̣[νετο]·
πλὴ̣ν γὰρ̣ τοῦ κοινω̣[νεῖν]
ἐξ ὧν τ̣ῆ̣ς̣ δι̣δομένη̣[ς ἰ(?)-]
10διωμ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συνίστα-
σθαι διὰ̣ τὰ̣ς διαφερού-
σ̣[ας] π̣ε̣ρὶ τῶν δ̣ι̣αφερου[σῶν(?)]
ὥ̣σ̣περ [ὁ ἄνθ]ρ̣ωπος   ̣  ̣  ̣  ̣ [2 lines missing]
fragment 24P.Herc. 1670 fr. 24

[2 lines missing] 3το̣ῦ νοῦ
καθόλου πασ[ ο πᾶς 1 line missing]
6το̣ῖ̣ς̣ ἀ̣τό[μοις 5 lines missing]
fragment 25P.Herc. 1670 fr. 25

[5 lines missing] 6πολιτικῶν [4 lines missing] fragment 26P.Herc. 1670 fr. 26

[1 line missing] 2[αἰχμά(?)]λωτα [9 lines missing]
12π̣ολ̣έμο[ι]ς
ἄθλ̣η̣σις [2 lines missing]
fragment 26aP.Herc. 1670 fr. 26a

[1 line missing] 2λ̣όγον [6 lines missing]
9ἤθ̣εσιν̣ [7 lines missing]
fragment 27P.Herc. 1670 fr. 27

[2 lines missing] 3ἡδέων διαφορὰ̣ [  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] fragment 29P.Herc. 1670 fr. 29

[1 line missing] 2ψυχῆς fragment 30P.Herc. 1670 fr. 30

[3 lines missing] 4τοῖς ἰδί[οις(?) 4 lines missing]
9π̣ερὶ ψ̣υχῆ̣[ς 1 line missing]
11[ἀπα]γορευομεν̣
[φιλ]οσοφία [5 lines missing]
18[φι]λοσοφία
fragment 31P.Herc. 1670 fr. 31

[1 line missing] 2πολλάκ[ι]ς οὐ χαίρ[ο]ν[τος, ἀλ-]
[λὰ λ]υπο̣υμένου τοῦ π   ̣  ̣ ν   ̣  ̣ ος, [ὃν]
[τρό]π̣ον φασίν, ἐπεὶ Βασιλεί[δ]η[ς  ̣]
5[  ̣  ̣] ν̣ωβεν κατηγμένος α   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ εν πένθιμα φορήσαντο[ς  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] ν̣γα   ̣  ̣ τυσγετωνφιντε   ̣  ̣ [5 lines missing]
fragment 32P.Herc. 1670 fr. 32

[3 lines missing] 4τὰς
5[π]ράξεις δέ, καὶ μὴν χρειῶν [12 lines missing]
fragment 33P.Herc. 1670 fr. 33

μείζους(?) αἰτίας [13 lines missing] O1422P.Herc. 1670 O VI 1422
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

[1 line missing] 2(ab i.) δυνατὰ
(ab i.) γνώμη [5 lines missing]
9πόνου(?) [25 lines missing]
O1424P.Herc. 1670 O VI 1424
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

καὶ τὴν τ[οιαύτ]ην οὐ τὴν
ἄστατον̣, [ἀλ]λὰ τὴν ἄδη-
λον αἰτ[ία]ν εἶναι, προκα-
τειλημμ̣[έ]νην δ' [οὖν γί-]
5νεσθαι τ[οῖς] ἄλλοις ὁμοί-
ως ἀπατ̣ω̣[μέν]ο<ι>ς. παραπε -
——
παικένα[ι δ]ὲ κἀκεῖνο
δοκοῦσιν̣ [ἡ]μ̣ῖν ὅσοι κα-
θάπερ τι δ[υνα]τ̣ὸν εἰσφέ-
10ροντες ἀπ[ήφη(?)]ναν, τὸ
πάντα μὲν (?) [κ]α̣θ' εἱμαρ-
μένην οὖν   ̣  ̣ ΕΙΣΘΑΡΠ
  ̣  ̣  ̣ ΔΑΥΤΣ   ̣  ̣ ΑΙΓΑΤΑΣ
πρόνοια τε [ἐ(?)]πειδὴ (?) καὶ
15τὸ πάντα - ca.9 - ΕΙΝ
καθ' εἱμαρμ̣[ένην]   ̣  ̣ ΖΔ   ̣ Α
τὰς ἐνεργείας ἐστὶ καὶ
τό τινα τῶ̣ν ἠναγκασ-
μένων γ[ίνε]σθαι κατὰ
20πρόνοιαν [οὐκ] ἀνόητον
ὡς τὸ πάν[τα πρὸς(?)] ἑκάτε-
ρ̣ον, καίτοι
[προ-]
νοίας τἆλλ[α(?)]
30νοῦς(?)
[καθ']
εἰμαρμένη[ν(?)] ox1424- ca.30 -
μῦθος Ἀπόλ[λωνος(?)]
35τὴν ἀπάτ̣[ην(?)]
Parteopistografa

fragment 1P.Herc. 1670 Parte opistografa fr. 1

[4 lines missing] 5α̣ὐτὴν(?) πρόνο-
[ιαν] δυνα-
[τ]ὰ(?)
τῶν βο[υ]λ̣η-
[μ]άτω̣[ν 2 lines missing]
12τῆς Ἥρας [1 line missing]
fragment 2P.Herc. 1670 Parte opistografa fr. 2

[7 lines missing] 8Διός
—— [4 lines missing]
13[εἶ-]
ναι φασὶ θεὸ[ν(?)] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [οὺς(?) 3 lines missing]
O1421P.Herc. 1670 O VI 1421
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

[5 lines missing] 6οὐρανὸν
συνθεωρ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
O1423

fragment 1P.Herc. 1670 O VI 1423 fr. 1

μόνον φύσεώς γ[ε(?)]
τὰ δ' ὑπὸ φύσεως ἢ̣
[πολ]έ̣μου τὰ δὲ πολέ-
μου μόνον, καίτο̣[ι(?)]
5τὰ δὲ ἀστάτως κα[ι-]
[ρο]ῖς καὶ τόποις, τ[ὰ]
δ'(?) ἐκ(?) τῆς γενέσεως [4 lines missing]
12τὴν φύσ-
[ιν 1 line missing]
15τελετῆς [7 lines missing]
23[ὥσ(?)]περ ἀνθρωπ[  ̣  ̣]
καὶ τὰ
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διδαχθέν̣-
τ[α(?)]
[πα]ρ̣ασκευάζε[ι]
πᾶ[σι]ν παρεγγυᾶ̣[ν]
  ̣  ̣ δαιμόνιον οὐχ̣
30οἵαν οὕτω καὶ τὴ[ν]
φ[ύσιν(?) ἔ]στιν εἰπεῖν
ὅλως ἔμαθεν̣(?)
ἐγένο[ν-]
το ἀ[π' ἐ]μοῦ γε
fragment 2P.Herc. 1670 O VI 1423 fr. 2

[1 line missing] 2χρόνοι [5 lines missing]
7ἀστοὺς(?) [11 lines missing]
19ἥματα π[άντα 13 lines missing]
33φύσει [2 lines missing]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.