Papyri.info

sign in

= P.Herc. 408, 409, 1117, 1573, 1672 = Trismegistos 62499 = LDAB 3679Introduction

This papyrus has been digitally edited by Corinna Lang, Marcel Moser and Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62499 [xml]

column 8P.Herc. 1672 col. 8
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

30χα[ρ]ιζόμεθα δὲ
[τ]ἀνδρὶ καὶ τὸ πλῆθος τῶν
κεφαλαίων, δι' ὧν ὡς ἐλέγ-
δθ(*)ν περ[ι]ίσταται τὴν δ̣ό̣-
ξαν ἡμῶν, οὐδ' ἂν ἐ[μ]ν̣ή-
35σθην(*)[εν] μὰ τοὺς θ[εοὺς αὐ-]
τῶν. τ[ί γ]ὰρ ἔμελλον; οὔτε
γὰ[ρ] ελο [  ̣  ̣  ̣] αιτων [  ̣  ̣  ̣]   ̣ σ̣
προσ̣α [  ̣  ̣] ω̣ει̣ς̣ [ὑπ]ο̣μνηματι-
κῆς̣ οὔσης, ἀλλ' ἵν' εἰδήσωμεν
40ὡς [ἔ]νιοι θαύ[ματ]α ποιοῦσιν
column 9P.Herc. 1672 col. 9
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ἐ[ν] φιλοσοφίαι καὶ ταῦτα πρὸς
[τ]ούτοις ἀνατεινόμενοι
πα[ρ' οὐ]δέν. ἐρωτ[ῶ] γ̣ὰρ ὦ βέλτιστ' Ἐ-
φεσ<ί>ω[ν] τ̣ῶν ἁπάντων τε(*)-
5να τα[ῦτ]' ἔστιν τοῖσδε ἐν τῆι φιλο-
σοφίαι τῆι καθ' ἡμᾶς ἀνε-
[στραμ]μ̣ένοις; καὶ τῶν [λεγον-]
[λεγόν]τ̣ων τοὺς Ἰσοκρατείους
[λόγου]ς καὶ τοὺς ὁμοίους οὐ-
10[κ ἀμε]θόδως καὶ σχε̣διάζε[σ-]
θαι κα[ὶ] γ̣ράφεσθαι, κατ' ἄκρ[ας]
ἐλεν[κτι]κόν ἐστι τὸ δοκο[ῦ]ν
[Ἐπ]ικού̣ρω̣[ι] τέχνην οὐκ̣ [εἶ]ν{ε}α̣ι
[κ]α[θάπα]ξ̣ ὄχλων πειστικὴν
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ηδὲ̣ πρεσ[βευ]όν-
[των κα]ὶ τοὺς οὐ ῥη[το]ρικοὺς
[ἐνίο]τε μᾶλλον πεί[θ]ειν
[τῶν ῥ]ητορικῶν καὶ τὸ ⟦τοῦ⟧
το[ῖ]ς̣ [θο]ρύβοις ἧττο[ν] π̣εριπεί-
20πτ[ειν] τοὺς πανην[υρι]κοὺς
καὶ τῆς [τ]έχ[νη]ς πρά[γμα]τ' ἔ-
χ[οντας] τῶν οὐδέν [  ̣] εον Ἐ-
π[ί]κο̣υ̣ρον καὶ ὀ̣νομ[άζ]ειν
[  ̣  ̣] τουιναιμον [  ̣  ̣  ̣] επε
25[  ̣  ̣  ̣  ̣] οναε δ' ὠφελε[ῖ]ν αβρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν διατ[ριβ]ῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οκειτιχα [  ̣  ̣  ̣  ̣] υ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σιμοκεα̣ [  ̣  ̣] ν [  ̣] η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τιχνησχηψκθιπο
30θ [  ̣  ̣  ̣] ηιστηναειτιεκθσυ
[π]ολ̣λ̣οὺς̣ δύναμιν οὐ[κ] ἀγαθῶ̣ν
δε [  ̣  ̣μ]εγάλων κακ̣ῶν αἰ-
τίαν̣ αὐτὴιο(*) ἔδει. τί οὖν
[  ̣  ̣] αριμτουμηπο̣λευυο [⁦ -ca.?- ⁩]
35σ [  ̣] ω [  ̣] π [  ̣  ̣  ̣] οθφ[  ̣] ηε [  ̣] οτον
τ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αποδεικνυ [  ̣] ον
[- ca.10 -] εδη [  ̣  ̣  ̣  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σην οὐχὶ καὶ χάρ̣ι̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αεα [  ̣  ̣  ̣] σατομο [⁦ -ca.?- ⁩]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε [  ̣  ̣  ̣] υο [ἐμ]πε[ί] -
column 10P.Herc. 1672 col. 10
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ρους καὶ τῶν ἄλλων, ὅτι οὐ
ταύτη<ι> τοῦτο λέ̣γομεν πα-
ρίστασθαι, πλὴν εἰ προσάγε-
ται ταῦθ' ὅμως διὰ τῆς γρα-
5φῆς· καὶ τἆλλα περισεμν [⁦ -ca.?- ⁩]
θ, εἰ διοικεῖται, παρέντες
κα[ὶ] πα[ρα]δ̣εξάμ̣ενοι πάν-
τα τὸ [ὅλο]ν σχεδὸν βυβλίον
κατεσχηκότα, τὸ δὲ μέρος
10ἐκεῖνο μόνον ἡγησάμε-
νο̣ι πρὸς αὑτούς, δι' οὗ φησι⟦ν⟧
ῥη̣τον(*)ς ἄτεχνα ⟦τα⟧ μέρη
τη(*)[νὰ] μ(*)[έγ]εσθαι τῆς ῥη-
το[ρικῆς] κ [  ̣] επαμα [  ̣] ων
15με [  ̣  ̣  ̣  ̣] θε [  ̣] αιαησοιοιθ [⁦ -ca.?- ⁩]
ετι [  ̣  ̣  ̣] δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ειδεχον
ουχολ̣ον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νταδιην
ἐγράφην̣ [  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] τ ἐπῶν ⟦λογον⟧
σχεδὸν τ[ρ]ι̣σ̣χιλίων κατανο-
20ήσο̣μεν ετ [  ̣  ̣] το [  ̣] θ̣α̣ι̣ ἀναν-
φιλέκτ̣ως. κ[αὶ] δὲ παρίστησιν
ἐλ̣εγχομένους τ(*) Ἐπίκουρος
τὸ[ν νέ]ον [ἐ]ν(*)εῖνον [ἐκ μ]ε[λ]έτης ῥητο-
ρικῆ̣[ς] μ[ία]ν δύ[ναμ]ιν [ἐπ]αγ-
25γε[λλόμε]ν̣ο̣ν τ[οῦ σο]φισ[τ]ρο(*)-
η(*)ν τὴν [π]ανη[γυρι]κὴ̣ν κα[ὶ]
τὴν π̣ολ[ε]ιτικα(*)[ν]· <καὶ> [π]οιεῖ τὸν
Ἰδομε[νέα] μετὰ τὸ 'παρ<ρ>η'-
'σιάσ̣[θω]' μετὰ τῶν 'εγλσ'
30'το ὑμεῖν' [ἐξ]αἰτούμενον
συγ̣γ̣νώ[μ]ην, ε̣ἰ νέος ὢν θρα-
σύνετ[α]ι κα[ὶ σ]υνάπτ̣οντά τι-
ν' ατη(*)ν τοιαῦτα κατὰ λέξ̣ιν
'θαυμαστὸν [δὴ, εἰ σὺ μὲν οὐ]'-
35'δὲν ἐξε[ίργ]ου διὰ τὴν ἡλι'-
'κίαν, τε(*) α[ὐ]τὸς ἂν φήσαις, '
'τῶν̣ κατὰ σεα[υτ]ὸ̣ν ἁπάν'-
'των νέος ὢν π̣[ρε]σβυτο(*)ν '
'ἀνδ̣ρῶν καὶ ἐο(*)δόξων'
40'πολὺ ἐ̣[ν τῆι ῥη]τορικο(*)ι δυοη(*)' -
column 11P.Herc. 1672 col. 11
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

'μει ὑπερέχειν'. ὡς δ' ἂν αὐτοῦ
ἔφησας τ[αῦ]θ' ε(*)ιπερ ἠθέλησας
3a'παρ''ρησιάσθ[ω]' καὶ [  ̣]   ̣ ονησι   ̣ καοτο
3b'θαυμαστὸν δή φη'-
'μι, εἰ σὺ μ[ὲ]ν οὐδὲν ἐξείργου'
5'διὰ τὴν ἡλικίαν ἐν τῆι ῥητο'-
'ρικῆι δυνάμει προέ̣χειν, [ὃ]'
'δοκεῖ τριβῆς εἶναι [κ]α̣ὶ̣ σ[υνη]'-
'θείακ(*) πολλῆς, τοῦ δ[ὲ] θεωρῆ'-
'σαι τὰ πράγ̣ματ[α], ὡς ἔχ[ει], διὰ'
10'γιν(*)ν ἡλικίαν ἔστιν [ἐ]ξείρ'-
'γ̣εσθαι, οὗ μᾶλλο̣ν ἂν [δ]όξα[ι]'
'ἐσπ(*)[σ]τήμη αἰτία ε[ἰ]ναι '-
'π̣ερ [τρι]βὴ καὶ συνήθεια'. δι -
——
ὰ τετ [  ̣  ̣  ̣  ̣] φασιν ερ   ̣ [  ̣] φασιν
15τὴν ῥ̣ητ[ορι]κὴν ἁπ[λῶ]ς ἅ-
πασαν ἄ[ν, οἵ]αν ἀπο̣φ̣αί[ν]ο̣[ν-]
ται, τρ̣ι̣[βῆι] περιγίνεσθαι
καὶ συνηθείαι καὶ οὐγπ̣(*) ἓν
μέρος̣ ταύτη[ς] οὕτωι σ(*)ιλε(*)[ς]
20τέχνηι καὶ σαφῶς τ [  ̣  ̣] ασι
θε [  ̣  ̣] ειν ἐγδιδάσκειν προ̣σ-
διαστέλλο(*)ν τὰ ποῖα τ' ο(*)[σ-]
ται ἐπι[στ]ήμηι καὶ τὰ πο̣ῖ̣α
τε(*)ιβῆ̣ι καὶ συνηθείατ(*)· ακαι̣
25τειηθε [  ̣  ̣] εγγυσεως οὕ-
τως επ [  ̣  ̣  ̣] σταιαυτεν
πιθανς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πειτ [εἰ] τὸ
δυσκράτητον δι[ὰ] τὸ ἀ[μέ-]
θο̣δον. ἐ[σ]τ[ι γί]νεσθαι π[ε]ρὶ
30νέον, πονδο(*)ι μᾶλλο[ν] τὸ
δι' ἐπιστήμη̣ς ἅτε με[θ]ό-
δοις κ̣α̣ὶ στοιχειώσε̣σ[ι]ν [κα-]
θολικαῖς ἀναλαμβα̣νό-
μενον. εἰ δέ γε τέχνη ιο
35ν [  ̣  ̣] ινερυ̣ [  ̣] το [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ἢ καὶ μέρος τ̣(*)ὐτ[ῆς κω-]
φὸς ἂν ὁ λόγος ἐγίνεθ(*)[ο] τοσ(*)-
οῦτος ὤν· 'εἰ τὸ με[θόδωι] '
'γινόμενον οὐ κωλ̣[ύ]ε[ται]'
40'[π]ερο(*) ν̣έ[ο]ν ὑπάρχει[ν πολ]'-
'λ̣[ῶ]ι μᾶλλον οὐδὲ [τὸ μεθό]' -
column 12P.Herc. 1672 col. 12
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova

'δωι'. [κ]αὶ γὰ̣ρ οὐδὲ πολειτικ[ὸν]
——
καὶ δικανικὸν ἐρεῖ τις αὐ-
τὸν λαμβάνειν μέρος. κα̣ὶ
γὰρ ῥητῶς τὴν ῥητορικὴν λέγει
5κα̣ὶ πρὸς τὸν ἐπαγγελλόμε-
νο̣ν σοφιστὴν πάντ' ἔχειν
τὰ μέρη. διόπερ οὐκ ἀπο-
χωρήσα[ν]τος, γελοίως ὁ Ἐπί-
κουρός ἐστ[ι] τῆι μεταβάσει
10κεχ̣ρημένος. τοιούτων
——
δή [τ]ινων, ὡ[ς] εἰπεῖν, δυνά-
με[ι γ]εγρανα(*)[έ]νων τὸ μὲν
πσ [  ̣] ρ [  ̣  ̣  ̣] λ [τ]ὴν ἀπόφα-
σιν ποισ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ηνοεπιχ [⁦ -ca.?- ⁩]
15δεσπον̣απ [  ̣  ̣  ̣] ρητορικ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] νθ [  ̣] ης τῆς [πο]λειτικῆ[ς]
καὶ ταστουσ   ̣ [  ̣  ̣] ιφασ [  ̣  ̣] λε
πον [  ̣  ̣  ̣] ω̣ποιαι̣ [  ̣  ̣  ̣] ἐστι
ρε [  ̣  ̣  ̣] αν [  ̣  ̣] ναι [  ̣  ̣] ονται
20τωνωτ̣ου [  ̣] α [  ̣] μεχν τῶν λέ-
ξεων τού[τ]ων ὁ σοφ[ι]στὴς
οὐθὲν ἐπ[ήγγ]ελται περὶ τού-
[του  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ταισεκηδιαν
τοσ [  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εως κα[ὶ] τῆς
25ἐναρ[γεία]ς [  ̣  ̣  ̣] ηεου̣τερον
τασ [  ̣] εστον π̣ερὶ τὴν πο[λ]ει-
τησι(*)ν καὶ ταιτος [  ̣ἕ]νεκα
μόνης̣ καὶ προσ [  ̣  ̣] εαιφα
οεαιος σοφιστ[ὴ]ς τ [  ̣  ̣  ̣] πρεσυν
30[  ̣  ̣  ̣] ε̣ ἀλλὰ τονσοιτ [⁦ -ca.?- ⁩]
ῥητορικὴν ἀο(*)έ̣σ̣κε[ι] κ̣α[θά]περ ἀ<ρ>ο(*)σκει, τέ[χ]νην
εἶναι, προσδεομένη̣ι(*) δὲ τέ-
χνην πολ̣λῆο(*) λίαν τριβῆς
καὶ συνηθείας - οὐ γὰρ ἀδύνα-
35τον οὐδ' ἀθετούμεν[ον] ὑπ̣ὸ
τῶν ἀνδρῶν ἐπ̣ιστήμας
τι[ν]ὰς πολλῆς τρι[βῆς ἐπιδεῖ-]
[σ]θαο(*) κεστ(*)υνηθείνε(*) - πῶς κωφό-
[τερος] Ἐπίκουρος γί̣ν̣ε̣ται [ἐκ]
40[τούτων; π]ῶς δ' εἰ τ[ὸ με⟧ μὲν [πο-]
[λειτι]κὸν εἶδος ἢ μέρος τῆς
column 13P.Herc. 1672 col. 13
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ῥ̣[ητορ]ικῆς τριβῆς δεῖται πολ-
λῆς κ[αὶ σ]υνηθείας, τὸ δὲ σο-
φιστικὸν ἐπιστήμης μό-
νης, κα(*)φὸς ὁ λόγος γίνεται;
5πρὸς θεῶν δηλωσάτω τις
ἡ̣μ[ῖν]. οὐ γὰρ α(*)ὴ̣ τοιοῦτός
——
ἐστ[ι]ν, καθάπερ οὗ̣τός φησιν·
'ε̣ἰ τὸ μεθόδωι περιγινόμε'-
8a'νον ἔσ̣τ̣ι περὶ νέον, πολλῶι μᾶλ'-
8b'λον ἔσται τὸ μεθόδωι γινόμενο{ο}ν',
ἀλλὰ τοιοῦτος· 'εἰ τὸ μὴ'
10όνον διὰ μεθόδου παραγει'-
'ν[όμ]ενον'. εἰ γὰρ τὰ δύο κα-
τακ[τ]ήσαια(*)[α]ι̣ νέωι δυνα-
τόν, ἐ[ν]χ(*)[εχόμεν]ο̣ν δήπου
[καὶ περιγίγνεσθ]αι νέωι
15θά[τ]ε[ρο]ε(*) τῶν [  ̣  ̣  ̣] αφυλαι̣
ξ [  ̣] μ [  ̣] ιδειλφω [  ̣  ̣  ̣  ̣] ητιδι
τ [  ̣] ουσφι [  ̣] ουστω [  ̣  ̣] χρηνκαι
τα [  ̣] σεδο [  ̣] ηνεναι [  ̣  ̣  ̣] τδ̣ε
μὴ θεῖνα[ι] πρὸς θεῶν 'ἃ [τρι]'-
20'βῆς ἐστ[ιν] κ̣αὶ συ̣ου(*)θείας'
βατεν [  ̣  ̣] τοπ̣ προσάγω̣ν
τ[ὸ] προκείμενον, προσθεῖ-
ναι δὲ τ[ὸ 'δ']'οχ(*)εῖ' [δισ]τασ(*)μὸν
ουκατ̣ονπια [  ̣  ̣] δεν [  ̣] ταυ
25τουκατεανοναπαοθσυ
[  ̣  ̣  ̣] λαιμεανεντ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ιτο
τετηκ [  ̣  ̣  ̣] αιδρετε [  ̣  ̣  ̣] ιη
σο [  ̣  ̣  ̣  ̣] αταιτε [⁦ -ca.?- ⁩]
τεχνκαταειτ [⁦ -ca.?- ⁩ ἐστο-]
30χάζετο γὰ[ρ  ̣  ̣] γ   ̣ [  ̣  ̣] α
ῥητορικοῦ σ(*)αὶ διὰ το[ῦτο]
ἀρέσκειν εἰπεῖν ὃ κινεῖ. εἰ
δὲ μετά τινος ὑποστο-
λῆς ἐπ̣ετίθετο καὶ διὰ τὸν
35στοχ̣[ασμὸν  ̣  ̣] τικ̣ου̣ [⁦ -ca.?- ⁩οὐ]
μόμ(*)ο[ν ἐ]πὶ τῆς ῥητορικῆς
ἀλλ[ὰ] κ[α]ὶ ἐρο(*) τῆς φρονή-
σεως ἐ̣[τ]ήρησε, κἀκεῖ τὸ 'δο'-
'κεῖ' προσ[θ]είς· κ̣αὶ τὸ 'δοκεῖ' δεξ̣ό̣μεθα δη-
40λαδὴ καὶ ἐπὶ τοῦ πι(*)λε[ι]τ̣[ι] -
column 14P.Herc. 1672 col. 14
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

κοῦ μέρους ὃ [π]α̣νταχῆι
κεκράγασιν, ὥς ἐ[σ]τιν ἄ-
τεχνον, καὶ τὸ πηια(*)κὸν
τῆς ἐπ[ι]χειρήσ[εω]ς οὐ̣κ ἐ-
5γ δ̣ισταζ̣ομέ[νου] προσ-
άγοιτ' ἂν ἀλλ' ἐ[ξ] ὁμολογου-
μένου. καὶ τίνα τρόπον,
——
ἐὰν τούτοις συνε̣ι̣θίκωμεν,
εὐγνώμονες, οὐκ εὐ̣ήθεις
10ὑποληφθησό̣μεθα; τό τε γὰρ ὑ-
ποστέλλεσθ[αι] τἀληθῆι λέ-
γειν καὶ δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ου πε-
ρὶ τῶν αδ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑαυ-
τῶι τοῦ ῥητο[ρικοῦ στο]χ̣α-
15ζόμενον ἀνοία(*)[ειον] καὶ
τοῦ ο(*)ιαλεχθέντος [νεα]νί-
σκου καὶ τοῦ το(*)ν κ[ο]ινο̣[λο-]
γίαν ἀναγράφοντος [Ἐπι]
κούρου, καὶ ταῦτα μετὰ
20π̣αρκ(*)ησίας τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καὶ]
ἀνυποστόλως τ[ἆλλά τε] καὶ
ἐ̣υο(*) τούτωι τῶν πρὸ[ς τὸν]
ἄνθρωπον τετ[αγμέν]ο(*)ν
λόγων. [π]ῶς δ' ἂν εἴ[η θιγ]εῖν
25τινος καὶ πικρό[τερον;]
——
του [  ̣  ̣  ̣] αλαροφια [⁦ -ca.?- ⁩]
τεροντ [  ̣  ̣] οτυοα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
παλ̣   ̣ [  ̣] ξαζωνητελ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπειληφώς, τ̣ὸ δὲ ἄ[λλοις]
30τισὶν προφερόμενο[ν] κη(*)α-
τὰ τὸ παρὸν ω̣ [  ̣] αρδ [  ̣] ων
το ποιούμενος εἴτ' ἔ[στ]ι τι-
νὸς καὶ τέχνης εἴθσα(*)ὐθι(*)ν
ἔχει τεχνι̣κ̣όν, ὃ {τ} καὶ ἀ-
35ληθές ἐστι καὶ χαρακτ[η-]
ρικῶς τοῖ[ς] ἀνδράσι̣[ν] σικ(*)-
ηθες ποι̣εῖν, καὶ τερ(*)η{ετ}-
ρημένον καὶ ἐπὶ τῆς φρο-
νήσεως· ἐν αὐτοῖς τε το̣ῖς
40ἔπειτ' ἐγ̣ί̣νετο ἂ[ν στοχασμὸς]
column 15P.Herc. 1672 col. 15
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

το̣ῦ ῥητορικο̣[ῦ τ]ῆς 'δοκεῖ'
φωνῆς κἀνταῦθα παρατι-
θεμένης. ὁ δ' ἐπαγγελλό-
μενος ῥητὰς παρατεθήω(*)-
5σθαι διαλέκτους οὐ λιπα-
ρεῖν ὀφείλει τοῦτ' ἐγδέχ̣[ε-]
σθαι τοὺς ἀκούοντας, ὃ βού-
λεται, καὶ ἄλλων δηλουμέ-
νων. καὶ δὴ γὰρ ⟦δη⟧ οὔ φησι τῆ[ι]
10'ὑποστελλόμενον' τὸν Ἐ[π]ί-
κουρον λέγει[ν] δ̣[ιαλέκ]τωι συν-
κατατίθεσθ̣αι το[ῖς ἀμέ]θ̣ο̣[δον]
τὴν ῥητορικὴν λω(*)γουσ[ιν], τό
——
τε δὴ καὶ σαφῶς ἀτοσκ(*)[ίνετ]α̣ι
15ἐν ἄλλοις τέχνην ε[ἶναι κατὰ]
τὴν ἀλήθεια[ν· ὃ] στ̣ιε(*)ασ-
μὸν τοῦ ῥήτορος καμ(*)εῖν [οὐ]
μανικόν; ἀλλὰ δεξόμεθα
τὸ 'δοκεῖ'⟦ν⟧ καὶ ἐπο(*) τῆς πολει-
20τικῆ̣ς. εἰ θέλεις δεχώμε-
[θ]α, μηδὲν ξ(*)οβα(*)θ̣έντες εἰ [λέ-]
γο̣υσιν̣ αὐτ[ὴν ἐν] ἄλλοις ἀ-
μέθοδον· κα[ὶ γ]ὰ̣ρ ἡμεῖς τὸ
'δοκεῖ' νῦν ἐπὶ τῆς σοφι-
25στικα(*)[ς] πρ[ο]σδ[ε]χόμτ(*)θ̣α [κεῖ-]
σθαι τῶι μὴ παρὰ τοῦ[τ]ο̣
νῦν [ἀ]π̣ο[δέχεσθαι] τὸν λό[γον]
καίπερ ἐμ [πολλοῖ]ς τέχ̣ν[ης]
λεγομένης. εἰ δ' ἠρώτησ̣έ̣ν
30τις καθ' [ἅ]π̣αν [τὸ]ν̣ Ἐπίκουρον
εἰ ἐ̣ιν(*)άνωσευ(*) τοῖς τ(*)ό̣γ̣ο̣εο(*)
τὸ ποῖον [ε]ἶναι φ̣ησιν τ̣ε-
χ̣νικὸν καὶ τὸ ποῖον ἀμ̣έ̣-
θ̣ο̣δ̣ο[ν  ̣] κα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] θα [  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
35ὁμολ̣ογ̣ουσ(*)[έ]νου̣ κἂν περὶ
[ἄ]λλο[υ] διστάσ(*)ματος ιηπ̣ο̣ι̣
[  ̣  ̣] καλεῖν α [  ̣  ̣] σε [  ̣] η τὸ προκο(*)ί-
[μεν]ον· δ̣[ισ]τάζεται μὲ[ν]
[γ]άρ, εἰ πᾶ[ν] τσ(*)βῆι καὶ συνη -
column 16P.Herc. 1672 col. 16
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

θ̣εία̣ι, σύμφωνόν δ' ἐστὶν τὸ δεῖ-
σθαι πολλῆς τριβῆς κα[ὶ] συν-
ηθείας· τὸ τοίνυν 'δοκεῖ' τῶι
δισταζομένωι προσθεὶς
5ἐκ τοῦ, κἂν τὸ δισταζόμε
νον παρεθῆ<ι>, διδομένο{ς}υ̣ [παρ-]
άγει τὸ προκείμενον. φ[ήσ]ει
——
δὲ πρὸς τὸ συστῆσαι, διότ[ι εἰ]
[μὴ] τέχνη{ι} κατ' Ἐπίκουρόν
10ἐστιν ἡ ῥητορικὴ{ι} τοῦθ' ἡμεῖς
παρετίθεμε̣ν λέγ[ο]ντες· 'εἰ'
'μὲν [δὴ] τε(*)[ι]βὴν αὐτὴν ἐνόμι'-
'[ζεν] εἶναι καὶ συν[ήθ]ε[ια]ν'
'[οὐκ] ἂν τὸ' 'δοκεῖ' ' προσέ[θηκεν]'.
15[οἱ] δ̣ὲ ἔφησαν οὐ δηλο̣ῦ̣[σθαι]
τὸ λεγόμενον ὑφ' ἡμῶν̣, [ἤ-]
[τοι] μ̣ὴ τοῦτο δηλοῦσθ̣[αι]
μ[όν]ον. εἰ μὲν τὸ πρῶτον, οὐ συν-
[ίεμ]εν ἡμεῖς Ἑλληνιστὶ ο(*)ι-
20α[λεγ]ομένων· εἰ δὲ τὸ δεύτ̣ε-
χ(*)ο[ν, δι]ὰ τίν' αἰτίφι(*) αὐτοὶ χρῶν-
[ται ἀ]μφιβόλοις λέξ̣εσιν [ἐν]
[τοῖς πρὸς] ἡμᾶς ἐλέγ̣χ̣ου[σιν;]
[⁦ -ca.?- ⁩] φ [  ̣] νιδοη̣ν [⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣τ]ῶν [πρ]οκειμένων δε [⁦ -ca.?- ⁩]
ον [  ̣] τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νο Ἐπικου[ρ]
φετ [  ̣] ον [  ̣] κε [  ̣] ορησεωου [⁦ -ca.?- ⁩]
οὗ μᾶλλον [ἂν] δόξε̣ιε̣[ν ἐπιστή-]
μ[η] αεαγ(*)α [εἶν]αι περ τρι-
30βιο(*)· πάλιν ἀμφιβόλου[ς] τε-
θεικέναι διαλέκτ[ου]ς̣ λικα
τιμεσοπημθ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λλετ
[  ̣  ̣  ̣] προσνερ [  ̣] μ   ̣ αν αὐτὰς
κ[αὶ] δε(*)λοοι(*)αι(*) [μὲ]ν [τ]ὸ̣ τῆς̣
35ῥητορικῆ[ς κ]αὶ δι' ἐ̣[π]ιμ(*)τήμισο(*)
[τινὸς] καὶ διὰ συν[η]θείας δὲ καὶ
[διὰ τριβῆς] πε[ριγ]ινόμενης(*),
[μᾶλλον δὲ δι]ὰ τῆς τριβῆς
χο(*)ὶ σ[υ]νη[θείας] ἢ διὰ τ[ῆς] τέ-
40χνης̣, τι(*) [δ]ὲ φρονήσεως δι'
column 17P.Herc. 1672 col. 17
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ἀμφοτ̣[έ]ρων μέν, μᾶλλον
δὲ [δ]υθ(*)πιστήμης περ δι-
ὰ συνηθείας καὶ τριβῆς, δη-
λούσας δ[ὲ] ε(*)ὸ τὴν φρ[όνη]σιν μέν,
5δι' ἀμφοτέρων, μᾶλλον δὲ
διὰ θατέρου, τὴν δὲ ῥητορι-
κὴν διὰ μόνου θατέρου, καὶ
τρίτον τὸ καὶ τὴν φρόνη-
σιν διὰ μὲν ἐπισ[τ]ήμης
10περιγίνεσθαι, διὰ δὲ ἱστο-
ρίας καὶ τριβῆς μὴ π̣αρα-
γίνεσθα̣[ι· τὴ]ν̣ [δὲ] γ̣ρ̣[α]φὴν
ὁ συστησάμε[νος ταύ]τ̣ην
ἀπ[ο]κ̣ληρώσας τοῦτ̣[ο φ]η̣σιν
15αὐ[τὰ]ς διασαφεῖν, ὅτ̣[ι ῥ]η̣-
[τορικ]ὴ μὲν τριβῆι ἀφ[ελῶς]
καὶ συνηθεία[ι] παραγεί[ν]ε-
ται, φ̣ρόνησις δ' ἐπιστήμκ(*)ι μι(*)νον.
——
ἀ̣λ[λὰ] γὰρ κἂν τὸ 'δοκεῖ' [ἐν τῶι]
20τό[πωι] μὴ προσποηθῶμεν,
ἀλλ' ἀ[φέ]λωμεν αὐτὸ παντε-
λῶς [κ]α̣ὶ τὰς φωνὰς οὕτως
ὑσ̣(*)οθ[ώμ]εθα ν(*)αττ(*)κεχ[ω]ρίσ-
σοω(*). '[σ]ὺ μ[ὲ]ν οὐκ ἐξη(*)ργο[υ] τῆ[ι]'
25'ῥητορικῆ[ι] δυνάμο(*) προ[έ]'-
'χειν, ὃ τρ̣[ι]θ(*)ῆς ἐστιε(*) κ[αὶ συν]'-
'ηθείας πολλυα(*)'. [τί]ν[α τρό-]
πον [  ̣] ι̣οσο   ̣  ̣ ερ ἀξιο[ῦσιν,]
διασα̣φεῖται τὸ μὴ πε[ριγείνε-]
30[σθ]α̣ι̣ καὶ τέχνης(*) τὴν ῥητο[ρι-]
κ̣ὴν ἀλλὰ μόνον τ[ρ]ιβῆ[ι καὶ]
[συ]νηθε[ί]α[ι]; τῆ[ι] γ̣[ὰ]ρ αὐ[τῆι φορ]ᾶ[ι]
[ἂν] ε[ἴ]παμεν· πολλο(*)ς μ̣[ὲν]
φιλοπ[ονί]α[ς] ἐε(*)το(*) [δη]λοπ(*)[ότι]
35τὸ φιλοσοφεῖν καὶ ἡ φιλοσ[ο-]
φία, πολλῆς [δ' ἄγ]αν ε[ὐ]τυχί-
ας ἡ [β]ασιλε[ία], κ̣αὶ π̣ολλ[ῆς]
ἐστι κακοπ[ρ]α̣δη(*)ας π̣τ̣ωσ(*)εί-
[α] καὶ πολλῆ[ς] ἐ[σ]τι συνηθε[ί-]
40ας φιλία· κ[αίτοι οὕτ]ω π(*)' οὐ -
column 18P.Herc. 1672 col. 18
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

δεὶς ἐγέ[ν]ετο ἄγροιματ(*)[ς ἂν]
ὥσθ' ὑπο[λ]αβεῖν ἡμᾶς δε(*)[ὰ]
μόνης φ̣[ι]λοπονίας τὸ φην(*)-
σοφεῖν καὶ τὴν φιλοσοφίαν
5περιγίνεσθαι καὶ τὴν βασ[ι-]
λείαν διὰ μόνης εὐτυχίας
καὶ τἆλλα παραπλησίως.
——
οὕτως τοίνυν εἰπόντος Ἐ-
πικούρου, διότι 'πολλῆς ἐσ[τι]ν'
10'ἡ ῥητορικὴ τριβῆς καὶ συν'-
'ηθείας' οὐχ ὑπ[α]κουστέ̣ο̣[ν]
τὸ 'μόνης' ἀλλὰ μό[νον τ]ὸ 'ασυ(*)'-
'ται πολλῆς τριβῆς καὶ συν'-
'ηθείας'. τὸ γὰρ 'ἔστιν' ἐπὶ τοῦ
——
15{επιτου} 'δεῖται' τίθησιν, ὅταν
οὕτως ὁμειλῶμεν, ἧι συνη-
θείαι τό γε μετριώτατ[ο]ν
ὑπὸ [τ]ῶν λέξεων σημαί-
νεται· καὶ οὐχ[ὶ] θάτερον μό-
20νον ἀε̣ὶ θδ(*)νόλωιχ(*)ημαί-
νεσθ[αι] ῥητέον. ἔτι το̣[ί-]
νυν ἕν[ε]κα τῶν δλδεχιμι(*)ν
ὧν ἅνθρω[π]ος π̣αρατέθηκ̣εν
ο[ὗ]τος, ἄδηλον εἶναί φημι,
25πότερον ἐξ(*)υνηθεί̣ας καὶ
τριβῆς μόν[ο]ν περιγίνεσθαι
[τὴν] ῥητορικὴν ὑπελάμι(*)α-
ει(*)ν ὁ Ἐπίκουρος ἢ̣ κ̣αὶ δι-
ὰ τέχνης καὶ τριβῆς κ(*) οὐδ' ὅ-
30λ̣ως ἐ̣κ τριβῆς καὶ συνηθεί-
ας. πρ[ό]κ̣[ε]ιται γὰρ ἐν ἀρχῆ[ι]
ατ(*)έν· 'θ̣α[υ]μα[στόν φα]μεν εἰ'
'επ(*) [μ]υ(*)ν οὐδὲο(*) [ἐξ]η(*)ίργου δι'-
'ὰ τὴν ἡλικίαν, τῶν ἁ '-
35'πά[ν]τ[ων δὲ] ν̣έος [ὢν] πρεσ'-
'βυ̣τ̣[έρων ἀ]ν̣δρ̣[ῶ]ν̣ καχη(*)'-
'δότ(*)[ω]ν πολ[ὺ ἐν τῆι ῥητορικῆι]'
'δυν[άμ]ει [ὑ]περέχ[ειν ἔλε]' -
column 19P.Herc. 1672 col. 19
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

'γες'. τἀνάλ[ογα]· '[θ]αυμ̣[αστὸν]'
'δή, εἰ σὺ μὲ[ν οὐ]θὲν ἐ[ξείργου]'
'διὰ τὴν [ἡ]λικίαν ἐν τῆι ῥη'-
'τορικῆι δυ[ν]ά̣μει π[ρο]έχει[ν]'.
5ἐπέζευκτα̣ι δὲ τοχ̣(*)[τ]β(*)ις·
'ὃ δοκεῖ τριβῆς εἶναι κα[ὶ] συν'-
'ηθείας πολ[λῆ]ς'. οὐκοῦν δυσὶν τούτοις - λέγω{ν}
——
δὲ τῆ[ι] τε 'ῥητορικῆ[ι κα.⟧ δυνάμει'
καὶ 'τῶ[ι] πολὺ ὑπερέ[χει]ν πάν'-
10'των [τ]ῶ[ν] πρεσβυτέρων καὶ'
'ἐνδόξων' - ἐπέζε[υ]κται τὸ 'ὃ δοκεῖ'
'τριβῆς εἶναι καὶ συ[νηθε]ίας'
'πολλῆς'. ὅταν [δὲ] δυσὶν̣ δ[ή]που
προταχθεῖσιν [ἐ]π[ανε]νε[χ]θῆ[ι]
15τι, πάντως [ἀ]μφ[ίβολο]ν ⟦τι⟧
γίνεται, τί[νι τ]ν(*)ν προκει-
μένων ἐπέ[ζευ]ε(*)ται. διόπερ
ἀμφίβολον γ̣[ί]νεται καὶ τὸ
'ὃ δοκεῖ τρι[βῆς] εἶναι κας(*)'
20'συ̣νηθείας π̣[ο]λλῆς' πότε-
ρον τῆι 'ῥητορι[κ]ῆι δυνάμει'
ἐπεν⟦ην⟧εκτ̣[έον] ἢ τo(*) 'πολὺ'
'πάντων ὑ[περ]έχε[ι]ν'. η(*) γὰρ
οἰόμενος [ἔ]τι(*)[χε], τὴν μὲν ἀνά-
25ληψιν τῆς ῥη[τ]ορικῆς δυνά-
μεως τέβ(*)[νηι μ]όνον περι-
γίνεσθαι, τὸ [δ]κ(*) ἁπάντων
[τῶ]ν τὴπο(*)[ητορικὴν ἀνειλη-]
φότων ὑπερέγθ(*)ν τριβῆ[ι]
30καὶ συνηθεία[ι]· πρὸς μέντοι
γε τὴν θέαν αὐτῶν
[τῶν πρ]αγ̣μ̣[άτ]ῶν̣, οὐ πρὸς
τὴν ἁπάντ[ων ὑπερο-]
χὴν ἀπαρκεῖ̣ν̣ [κ]λυ(*) τὴν ἐπι-
35στήμην, τοῦτ[ο  ̣  ̣  ̣] ανε
φρασιν [  ̣  ̣] οντε [  ̣  ̣  ̣] ν. ἀλλ' οὐ-
κ ἄν, ο[ἶ]μ̣αι, τὸ [τοιοῦτο] μ(*)ή-
σαι τις σν(*) περ[ὶ νέον] δὴ καὶ
ἀληθῶς [ε]ἶνα[ι⁦ -ca.?- ⁩]
column 20P.Herc. 1672 col. 20
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

εντ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ [  ̣  ̣  ̣  ̣] αν
εντε [  ̣  ̣  ̣] κατὰ τ̣ὴν τέ-
χνην [τριβ]ῆς δεῖται καὶ συν-
ηθε[ίας πολ]λῆς καὶ ἀνατ̣[ετα]
5μένη[ς, συ]νομολογεῖ τοῦ-
τ' ἐσχηκέναι, καὶ μᾶλλον ἂν
ὁ Ἐπίκουρος ἐστοχάζετ' αὐ-
τοῦ τοῦτο χαριζόμενος, ὃ̣ ἐ-
κείν[ωι] μὲν ἐφ[αί]νετο μέ-
10γα{ν}, τὴν π̣ρόθεσιν δ' οὐκ ἐμ-
ποδίζει. νὴ Δία μ̣[έντοι] καὶ
ἐὰν̣ βούληι σκοπ[εῖν πῶ]ς ἐ-
γ̣δο(*)χετα[ι] τοσο(*) [ὁ] π̣ροιστ[ά-]
μενος εβια [  ̣  ̣  ̣] και̣τεροσν φή-
15σει πρὸς τὸ ὑπερέχειν ἀπο-
δεδόσθαι τὸ 'δοκεῖ' μᾶλ-
λον ἢ πρὸς τὴν ῥητορικήν,
αλλο   ̣ εμπελεγωιτουσκν
ἀλλὰ τὸ μ(*)οβ(*)ὲν ἄγ[ν]ν(*)στον
20ὑπάρχειν, π[ο]τέρωι τοῦτ' ἐ-
πέζευκται; [ἕκ]αστον, ὡς ῥητοῖς
ἀπομαχόμενον ἔπ̣νχ(*)εν [συ]τη(*)-
φαντι[κ]άγ(*), ἃ[ς π]αρακαλεῖ,
προχειρότη[τα]ς̣. καίτοι τί
25ἄν τις ἐπὶ [π]λ̣ερ(*)ον διατρί-
βο̣[ι] - σ̣χεδ[ὸν] γὰο(*) - ἤπερ ἱκα[ν]ὰ
καὶ ταῦτα πρὸς τὸν τόπον;
ἃ μέντοι παρὰ Μητροδώ-
[ρ]ωι βου(*)φετ[α]ι μαρτύρσ(*)α το(*)ν
30δόξαν οὐ μᾶλλον ἐλέγ[ξαι φα-]
μὲ̣ν [τὴν ἡ]μετέραν̣ ἢ το[ύ-]
του καὶ τονον [⁦ -ca.?- ⁩]
λειν ἀπ[ὸ τ]ούτων τὸν Ἐπί-
κουρον ι [⁦ -ca.?- ⁩]
35τισαρ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κμοκιθεν
ουδαττεοσλ [  ̣  ̣  ̣] αυ [⁦ -ca.?- ⁩]
θενχτα [  ̣] προσ [  ̣  ̣] υοιν αυ
column 21P.Herc. 1672 col. 21
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova

τοισανα [  ̣  ̣] σεξα [  ̣  ̣  ̣] ειων
ἄλλων ἄλλαις [συ]νημμέ-
νων καὶ αὐτο<ὶ> δὲ κατὰ δι-
άληψιν, ὡ̣ς ἔφαμεν, ἁψόμε-
5θα καὶ τούτων. νυνεὶ δὲ
τὰ κατεπε̣ί̣γ[ο]ν̣τα ⟦καὶ⟧
κα τὰ λοιπὰ τῆς διεξόδου
προσθέντες παρα[γράψαι-]
μεν ἂυ(*) τὸν ὑπομνη[μ]ασ(*)[ι-]
10σμόν. τὸ τοίνυν οὐκ εἶ̣ναι
——
κατὰ τοὺς ἄνδρ̣[ας] τὴ[ν σο-]
φιστικὴν ῥητορι[κ]ὴν δημ̣ι-
ουργὸν τῆς ἐμπράκ̣τ̣[ου]
καὶ πολειτικῆς ῥητορι-
15κῆς, δηλοῖ μὲν καὶ τὸ πρῶ-
τον Περὶ ποιημάτ[ω]ν δι-
ὰ πλειόνων· ἀποχρή[σει]
δὲ καί τινα τῶν ἐκεῖθε̣ν
ὑ̣φ' ἡμῶν παρακειμένων
20οὐ φατικῶς διασαφοῦντα
μόνον, ἀλλὰ καὶ πίστη(*)ς πε-
[ρι]ε̣[ι]λ̣ηφότα. δηλοῖ δὲ καὶ
[Ἕ]ρμαρχος, δι' ὧν παρεθέμε-
[θ]α, μετὰ δὲ τῆς πάσης
25[ἐ]ξεργασίας Ἐπίκουρος ἐν
τ̣ῶι Περὶ τῆς ῥητο̣ρικῆς
τ̣ελείοθ̣(*)ς ἀνεπιμείκτους
[δ]ιδάσκων τὰς δυ[ν]άμεις
κ[αὶ] συνεργούσας μὲν οὐθὲ[ν]
30εἴ̣ς γ̣ε τὴν ἕξιν τὴν πολ[ι]τι-
κὴν τὰς διατρ̣ιβάς, πολλά-
κις δὲ καὶ μεταβαλλού̣{σ}-
σατ(*), ἃ προφέρεσθαι νῦν
ἐμ μέσ̣ωι κείμενα πᾶ-
35σιν μά[τα]ρ(*)ον ησα(*)[νετ]αι καὶ
[περ]ιττόν. ἀλ[λ]ὰ μιπ(*)
καὶ τ[α]ύτην εν(*)[ν τοῦ] α(*)η̣ει(*)η̣-
γπ(*)ρεῖν καὶ [δίκ]ας̣ λέγειν
column 22P.Herc. 1672 col. 22
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ἐμπειρίαν ἀπό τινος τριβῆς
καὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν
ἱστορίας περιγίνεσθαι, πολ-
λῶν ἐν τῆι πραγματεία<ι> δ[ι-]
5ασαφούντων, ἀρκέσει τὰ πα-
ρὰ Μητροδώρωι σαφῶς διδά-
σκοντα· 'πότερον οὖν τὴν ῥη' -
——
'τορικὴν δύναμιν λέγει⟦ν⟧'
'τις βλέπων ἐπὶ τὴν διάγνω'-
10'σιν τα(*)ύ[του], ὃ̣ πρακτέον ἐστὶν τῶι μέλ'-
'λοντι εὐδαίμον[ι ει⟧ εἶναί τε'
'κ̣[α]ὶ ἔσεσθαι καὶ [οὐ πρακτέον,]'
'καὶ τα̣ύτην φησὶν ἀν(*)ὸ φυσ[ι]ο'-
'λογίας παραγείνεσθαι, ἢ̣ [κ]αὶ'
15'τὴν πολειτικὴν ἐμπειρίαν,'
'καθ' ἣν ἐκ τριβῆς καὶ ἱστορί'-
'ας τῶν πόλεως πραγμάτων'
'συνορώιηι ἄν τις οὐ κακῶς'
'τὰ πλήθει συμφέροντα';
20καὶ μικρὸν προβάς· 'τί γὰρ [ὑ]'-
'πόκειται, ὃ θεωρεία π̣[οι]εῖ,'
'ὥσπερ ἡ περὶ τὰς αἱρέσεις'
'καὶ φυγὰς καὶ περὶ τὰς πολει'-
'τικὰς ἐκ τῆς ἱστορίας πα'-
25'ρακολουθήσεις'; κεκορυφει(*)-
μένου δ' ἡμ⟦ε⟧ῖν καὶ τοῦδε τοῦ
κεφα⟦ι⟧λαίου, χωρῶμεν ἐπὶ
τὸ τρίτον. ἦν δὲ τοῦτο πιστατ(*)-
σθαι, διότι δὴ̣ καὶ κατ' ἀλή-
30θειαν ἡ σοφιστικὴ ῥητο-
ρικὴ τέχνη τίς ἐστιν περί
τε τὰς ἐπιδείξε[ι]ς, οἵας αὐ-
τοὶ ποιοῦνται, καὶ τὰς τῶν
λόγων δ[ι]αθέσε̣ις, οἵων αὐ-
35τοὶ γράφουσίν τε ρ(*)αὶ σχεδι-
άζουσιν. φαμὲν τοίνυ̣ν
τὸ μεθοδ̣[ι]κὸν ἔχε̣ι̣ν αὐτήν,
οὐ πολὺ δὲ καθάπ̣[ερ] οὐδὲ τὴ̣ν
ποιητ[ι]κὴν καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣διὰ]
40ταύτην τὴν α[ἰ]ε(*)ίαν [⁦ -ca.?- ⁩]
περελεκενηστο̣ [  ̣  ̣] ινησ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπὲρ φυσο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] επειδ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 23P.Herc. 1672 col. 23
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova

θ [⁦ -ca.?- ⁩]
τω [  ̣] τα [⁦ -ca.?- ⁩] λ̣λλου
[  ̣  ̣  ̣  ̣] θ [⁦ -ca.?- ⁩] ουσ
[⁦ -ca.?- ⁩] εμ [⁦ -ca.?- ⁩] σινα
5μ [⁦ -ca.?- ⁩] ο [⁦ -ca.?- ⁩] ην
δ [⁦ -ca.?- ⁩] διαυ [⁦ -ca.?- ⁩] ιον
το̣ [⁦ -ca.?- ⁩] δ [⁦ -ca.?- ⁩] π̣ολ-
λῆς [⁦ -ca.?- ⁩] καὶ φυ[σι]κῆς
——
ε [⁦ -ca.?- ⁩] κ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣] απ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] α [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εκα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πτα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αισ
[⁦ -ca.?- ⁩] τουσ [  ̣  ̣] εστηκο
15[⁦ -ca.?- ⁩] σμη [  ̣  ̣  ̣  ̣] νεδυ
[⁦ -ca.?- ⁩] ειιγι̣ [  ̣  ̣] νλι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] του [  ̣  ̣] επα   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣ι πρὸς τ̣οῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π [  ̣  ̣] λ̣ [  ̣  ̣  ̣] κ [  ̣  ̣] λα
20[⁦ -ca.?- ⁩] ι̣νπ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μς [  ̣  ̣  ̣] τιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οστο [  ̣] πολ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τυ]γχαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ενο [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩] αι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ενα [  ̣  ̣  ̣] π̣ραγ[ματ]είαν
θ [⁦ -ca.?- ⁩]
ασ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30γασ̣ [  ̣  ̣] νη [⁦ -ca.?- ⁩] ενεπι
[  ̣] ει̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ετ [⁦ -ca.?- ⁩] η̣σ [⁦ -ca.?- ⁩]
τ [⁦ -ca.?- ⁩] νω [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] φερο [  ̣] ω [⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣] τερο [  ̣] δυν [⁦ -ca.?- ⁩] η
[ῥ]ητορικ [⁦ -ca.?- ⁩] μον
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οισ [⁦ -ca.?- ⁩] τι
ε [⁦ -ca.?- ⁩] ατα
γ [  ̣] δ [⁦ -ca.?- ⁩]
40γιν [⁦ -ca.?- ⁩] δ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 24P.Herc. 1672 col. 24
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣κ [ῥητο]ρικ [  ̣  ̣] καὶ
τλ̣ [  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣] κα[ὶ] τοῖς διαν
[  ̣  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣] παλ̣ν   ̣ ωτη̣φ
[  ̣] φ [⁦ -ca.?- ⁩] κ [⁦ -ca.?- ⁩] μ   ̣ μησα [  ̣] τοκαι
5τ [  ̣  ̣] μημηοιν ἄχρηστον
τῇ φ[υσι]κῇ προς   ̣ μ̣ [  ̣  ̣  ̣] θ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] μ [  ̣] λληνε [  ̣  ̣  ̣  ̣] προς
[  ̣] ταρεα [  ̣] ενηνο [  ̣  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] γε [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣ἀ]θροισθ [  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] α
10τε [  ̣] τ [  ̣  ̣] ρ [  ̣] μελε [  ̣  ̣] το
[  ̣  ̣  ̣] σ [  ̣] σιπιατ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νουδυνα [  ̣] αι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣εκι [  ̣] ορσισ [  ̣  ̣  ̣] δ
αστ [  ̣  ̣] ωνπρα [⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣] σι̣τωιαινοεθε [⁦ -ca.?- ⁩]
μ [  ̣  ̣] αινσετ [  ̣  ̣] οὐδὲν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νκαιπροσιλ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σθωνκαιδικ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ρικα [  ̣  ̣] λσ [  ̣] ωσκαραπο [⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣] δω [  ̣  ̣  ̣] μαρτυρίων [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ολεμ [  ̣  ̣] χ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
χ [  ̣  ̣] θ [  ̣] ων [  ̣  ̣] οσο [⁦ -ca.?- ⁩]
να [  ̣  ̣  ̣  ̣] ωι̣α [  ̣] ελα [  ̣  ̣] να
[  ̣] αω [  ̣  ̣  ̣  ̣] ατο̣ [  ̣] κα [  ̣  ̣] εσ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] ντου [  ̣] σομ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣τ]ὰ [π]ράγματ[α⁦ -ca.?- ⁩]
ρ [  ̣] ε [  ̣] ηντ [  ̣] ουσανομοσ [  ̣] δοι
ετ [  ̣] θα̣ [  ̣] κ̣ [  ̣  ̣  ̣] ετ [⁦ -ca.?- ⁩]
τε [  ̣  ̣] επ [  ̣] ωι [⁦ -ca.?- ⁩]
30χ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ωτοσ [  ̣] α [  ̣] κο [  ̣  ̣] δω [⁦ -ca.?- ⁩]
ο [  ̣] ο̣ [  ̣] μ̣ᾶ̣λ̣λον α [  ̣  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] πατ [  ̣  ̣] α [  ̣] ακενουσιευ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ισ [  ̣] σ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σι [⁦ -ca.?- ⁩]
τε [  ̣  ̣  ̣] το̣ [  ̣  ̣  ̣] ανα̣κ̣α [  ̣  ̣] κα
35[  ̣] ιν [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] ηυαιενπε [⁦ -ca.?- ⁩]
πελλα [⁦ -ca.?- ⁩] μ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ ατ [  ̣  ̣] ω̣ [- ca.9 -] αιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αφα
column 25P.Herc. 1672 col. 25
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

α [  ̣  ̣] να [  ̣  ̣] στηκ [⁦ -ca.?- ⁩]
θων, ὅτι [  ̣  ̣  ̣] σδαιδου̣ [  ̣] οὐκ ἀ-
μεθόδως, οὕτως ἡ τῶμοσ(*)φι-
στ[ῶ]ν ἐμπειρία̣. τῶν ῥη-
5τορικῶν οὖν ἁπάντων
μὲν οὐδὲ ἕν ἐ[στι]ν μ[έρ̣]ος εἰς
φυσικὴν χρείαν. τεθε̣[μ]ατι-
σμένου δέ τινος ἐπιτε[ύ]γμα-
τος καὶ παράγ[ο]ν̣[τ]ος ὁδ[όν] π̣ο[τ']
10ἔν τισιν καιρο[ῖς, κ]αὶ το[ῦτ'] ἔ-
χει τέ[χ]ν[η]ν ἐ[πιτεύγ]μ[ατ]ο̣ς̣ αὐ-
τοῖς ἑπ̣[ομ]ένο[υ]. οὐ μὴ[ν οὐ-]
δ' ε(*)πότακτον ο[υδ'] εἰ̣[ς τὰ]
πράγματα̣ εἴπ[αι]μεν [ἂν]
15τέχνην αὐτὴ̣ν̣ [ὑ]πάρ̣ν(*)ειν,
[ἀ]λλὰ τοῖς κοιν[οῖς φα]μὲν
μίαν διαφέρουσ[αν ἢ τ]ο[ῖς]
[ἐ]πὶ μέρους. εἰ δ' ἔ[στι], ὥσπερ
[ἀπ]έδειξε̣[ν π]ά[λιν], μία μὲν
20ἡ̣ κοινοτάτη{ι} τό[σ]α ταύ[ταις]
[γ]ο[ῦ]μ(*) δ[ι]αφέρο̣υσ' [εἴ]δ[ει ἤ-]
το<ι> γένει σ [  ̣  ̣  ̣] ω [  ̣  ̣  ̣  ̣] στ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ ειε [  ̣  ̣] α πολλ[αὶ] καὶ πά-
λιν αὗται τῶν [παρ]ὰ τοῖς ἄλ-
25λοι̣ς̣ ἐζηλωμέ[ν]ων, Εὐ̣φρ̣ά̣-
νορος [καὶ] Νικίου κ̣[αὶ] Νικομά-
[χ]ου κα[ὶ Παυ]σίου κα[ὶ πολλῶν] ἄ[λ-]
λων ὥστ' οὐ κατ̣κ [  ̣] οτ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] φορο [  ̣] τ [  ̣  ̣] ενοστ [  ̣] ν̣η [  ̣] ησ
30[- ca.14 -] λοκ λλ̣ων [  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣] στοτο [  ̣  ̣] αλλ [  ̣  ̣] τεχνι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] καταπ   ̣  ̣ [  ̣  ̣] σκο [  ̣τ]ῆς δυ-
[νά]μεως [  ̣  ̣] ωνο [  ̣  ̣] νσεχο
[  ̣  ̣] ν̣καταφανε [⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣] ωνα [  ̣] ιν εἶνα[ι] τοῖς μὲν
[  ̣  ̣] ριστον [  ̣  ̣] τι μ̣εθόδου
[  ̣  ̣] στιν [  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣ττικῆι ρη
[  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] σταταγαρτι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] νοτο [  ̣  ̣] η̣ωιδα̣παρα
40[  ̣  ̣  ̣] νπ [  ̣] στοκατασκο [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] τ [  ̣] ω [  ̣] α [  ̣  ̣] νοδ̣ωνε
column 26P.Herc. 1672 col. 26
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

[- ca.14 -] νπα
ρα [  ̣] ησ [  ̣  ̣  ̣] του [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αυ
ταδεκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ]οο̣ι̣μίου
κα[ὶ] δ̣ιη̣[γήσεω]ς κα[ὶ π]ίστεων
5κα[ὶ] ὑπε[ξαιρ]ωτ(*)[εω]ς̣ υγ [⁦ -ca.?- ⁩]
κεσ̣αλα   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ο̣μ̣ε̣ν̣
πάλιν [  ̣] ε [  ̣] ἑκ̣άστην τῶν
ἐν τοῖς δικα[νι]κοῖς ε [  ̣]   ̣ λε [⁦ -ca.?- ⁩
μάλιστα [  ̣] ων̣ [οἰ]κ[ο]νομεῖν
10δι[α]φορο̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] επ [⁦ -ca.?- ⁩]
αλλ [  ̣] ντ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ηλον
αποδεπα [  ̣  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣] ντων
κα [⁦ -ca.?- ⁩]
μηατικο [  ̣  ̣] δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ρισ
15μενον ἐστ[ὶ  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣] η̣με
νωντοισ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τορι
ασκ [  ̣] του [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ον
τοιστ̣αι [  ̣  ̣  ̣  ̣] ντ [  ̣  ̣] κασε
λ̣κας ταύτας [  ̣] α   ̣ [  ̣  ̣  ̣] σοισ
20ετ [  ̣] π̣σ̣α [  ̣] ων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣] τω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αμε
[- ca.14 -] του
διαφερ̣ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα̣ικ̣ιις [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] προσώποις η [  ̣] ισ [  ̣] των̣ [  ̣] λ [⁦ -ca.?- ⁩]
25πλησίων εχ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ καὶ
περὶ τουτ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ   ̣ η
[⁦ -ca.?- ⁩] σ [⁦ -ca.?- ⁩κα-]
θάπερ ἐν τῶ[ι] τ̣ε [  ̣  ̣] τ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπὸ τοῦ κελεύσα[ντος⁦ -ca.?- ⁩]
30στοιχειο̣ [- ca.10 -] α
ρατισ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α [  ̣] εμ [  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] εομεν [  ̣  ̣] ελ [  ̣] ο [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] α̣θ̣ω [  ̣] α [  ̣  ̣] χιωτα [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ογονω [  ̣] ο [  ̣] δο [  ̣] νο [⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣  ̣] α [  ̣] κα [  ̣  ̣] φ̣πειραν̣ [⁦ -ca.?- ⁩
ε [- ca.10 -] σεωσε [⁦ -ca.?- ⁩]
ουν [  ̣] εο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ησ [⁦ -ca.?- ⁩]
δο [- ca.10 -] ιν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 27P.Herc. 1672 col. 27
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Ferdinando Ventrella

δειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
κα [  ̣] τα [  ̣  ̣  ̣] δρσ̣ικι̣ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ι̣ειτη [  ̣  ̣] παη [⁦ -ca.?- ⁩] α [⁦ -ca.?- ⁩]
προσ [  ̣] εσο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α̣ οὐ̣κ̣ [ἂν]
5διείλον[το γ]ὰρ ἡδε[ω]ρ(*) [οὐ-]
δέ τινες [κ]αὶ ῥητορικαὶ [τῶν]
κοινῶν τ[ῶ]ν κα[τ]ὰ [τέχ]νην [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπὶ τὰ ῥ[ή]τορος διάφ̣ο[ρα τει-]
νόντων, ῥητοῖς κοινῶ̣[ς]
10καὶ στοι[χ]εί[ο]ις [  ̣  ̣  ̣] λι [⁦ -ca.?- ⁩]
μονου [  ̣  ̣] υδ [  ̣  ̣] α̣ν̣δε [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ιτων [  ̣] λ   ̣ ον ποιε[ῖ-]
σθαι [  ̣] λ̣ο [  ̣  ̣  ̣  ̣] υα̣βα [τέ-]
χνη[ν] αὐτὴν λ[έ]γο̣[ι]μεν
15οὐ μόνον δα [  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] ε ἀλ-
λ[ὰ] καὶ η [  ̣] πο [  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ κα-
[θ]ά̣περ απ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ατων [⁦ -ca.?- ⁩]
ειπ̣υησα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ειν [⁦ -ca.?- ⁩]
δοικετο [  ̣] ε [  ̣] ωατηστσ̣ [  ̣] ησ [⁦ -ca.?- ⁩]
20ε̣ἰ̣ μὴ τὸν Πα<νη>γ[υ]ρικὸ[ν ἔφη]
λόγ̣ον τὸ[ν] π(*)σ[ο]κ̣ρ̣ά̣του̣ς [ἢ τὸν]
Παναθην̣[α]ι[κὸν] ἢ τὸν σ(*)ο[ύ-]
[σι]ριν καὶ τ[ὴ]ν̣ Ἑλ[έ]νο(*)ν ἀμ[εθό-]
δως καὶ μὴ [τ]ὸν̣ [Πε]ρὶ <εἰρή>νης
25δηηο(*)[ο]υργῆσαι τοισησομ
επ̣ [  ̣] θ̣ινητασισ   ̣ ηασ [⁦ -ca.?- ⁩]
εφτωισυ [  ̣  ̣  ̣  ̣] με [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] τοιεπ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] τ [  ̣] ιο [  ̣] ν̣κλεο [  ̣] αν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ατωνο [  ̣] οιννοπ̣ [  ̣] υο [  ̣] ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30λ̣μ [  ̣] ικαιπ̣ [  ̣] τησι [  ̣  ̣] δ [⁦ -ca.?- ⁩]
ησε ἀριθμὸν κ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ολ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπιφαίνοντας κα̣ [  ̣] οτοισ
αδ [  ̣] κσοιλ [  ̣  ̣] ωπαιτ [  ̣  ̣] δι̣[α-]
κείμενον. ὡς γὰρ [  ̣  ̣] οα̣ση
35ονκ [  ̣] οιιονουνακοδ [⁦ -ca.?- ⁩]
ε [  ̣  ̣] ἀ[ρι]θ̣μοῖς οιεπ [  ̣  ̣  ̣] ηε
κθ [  ̣  ̣] πο̣ [  ̣] υ [  ̣  ̣] εκ [  ̣] οσ [⁦ -ca.?- ⁩]
θο [  ̣  ̣] π̣τον [  ̣] εο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
δουμενουκαι   ̣ α [  ̣] χιν [  ̣] ον [⁦ -ca.?- ⁩]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παραδονσθνυ [⁦ -ca.?- ⁩]
φωνενεπαιρχεινο [  ̣] ολ [  ̣] ο [⁦ -ca.?- ⁩]
μησ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οσεγν̣το [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οπομ [⁦ -ca.?- ⁩παρα] -
column 28P.Herc. 1672 col. 28
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

σκευάζουσιν, ὡς αἱ στοιχειώ-
δεις αὐτοῖς τεχνολογίαι πα-
ρα[γ]γέδ(*)ουσιν, καὶ τεχνικοὺς
αὐτοὺς καὶ συμφώνους παρα-
5διδόμεθ̣α, συνωγ(*)ολογ[η]τέον.
εἰ δὲ καί τινες οὐχ ὁμολογοῦ-
σιν ὑ(*)μεῖν ταῖς τέχναις συν-
[τ]ελο[ῦσ]ιν ἐκείνους, ἀτέ[χ]νους
ἀποφαντέον. καὶ γὰρ ὃ πε-
10ρὶ τῶν ἄλλων ἔστιν τῶν ἀ-
[δ]ιαφ[ορω]τη(*)των τεχνῶ̣ν,
[καὶ ἐπὶ] ταύτ[ης] ἔστιν. [ἐπ' ἐ-]
κείνων γὰρ̣ ὁ̣ φύσιν ἔχων εὔ̣-
θετ[ον κ]α[ὶ τὰ]ς παραδόσεις
15ἀναλαισ(*)[β]άνων, προσλα̣[βὼ]ν
δὲ κα̣[ὶ τ]ὴν ἄσκησιν δημιουρ-
γός ἐστ[ι]ν τῶν ἀποτελ[εσ]μά-
των, καὶ πάλιν ὁ [μ]ε(*) μ[α-]
θὼν τδεπρ(*) παραδόσεις ἢ παρ' ἄλ-
20λων ἢ κα[τὰ τὸ] προη̣γησάμε-
νον [τε]χ̣νῶν ἀφορμῶν, κἂν [ὠ-]
φιπ(*)[ληι] κα[ταμ]ελ̣ε<ῖ>ται διὰ
παντός. ἀτεισ(*)νῶς ἀδύνα-
τόν ἐστι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αλακτως τι
25συντελέσαι τῶν ἀποτελεσ-
μάτων̣. ἐπί τε τῆ̣ς ῥητορικῆς
παραπλησ[ί]ως ὁ φύσε[ω]ς εὐθέ-
του τυχὼν κα[ὶ] τῆς(*) τ[ῶν] τε-
[χ]νο̣[λογι]ῶ̣ν ἀναλήψει πο̣σ
30σαιθ [  ̣  ̣] ας προσλαβὼν
[  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ̣ο
[  ̣  ̣  ̣] οισμ [  ̣  ̣] ετηκατασλει̣
[  ̣  ̣  ̣] ι̣λα [  ̣] ον̣ π(*)[η]τορικὸν ω [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] σ [  ̣  ̣  ̣  ̣] πν̣κ̣μ̣πλο [  ̣] νο
35[  ̣  ̣] μασ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ασδ̣τει̣ [  ̣] θια̣
[  ̣  ̣] καν φύσι[ν] ἐσ̣χήκ̣α[σι]ν
[  ̣  ̣] ν [  ̣] αρο [  ̣] ναμεο [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] λα [  ̣] βα [  ̣  ̣] ηι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] θ̣χθ [  ̣  ̣  ̣  ̣] εχ [⁦ -ca.?- ⁩]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α̣χοα [⁦ -ca.?- ⁩]
column 29P.Herc. 1672 col. 29
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

αται σύνταξιν ἢ γραφομένην ἢ
ν̣ρ [  ̣  ̣  ̣] σδε [  ̣] εονηνωσεδιος ἐλέγ-
[χειν τὰ] πράγματα αὐτὰ τοὺς
βιλ [  ̣] α̣ορεινσου   ̣  ̣  ̣ σαιρεομενουσινη
5δυτι. ἀλλὰ δύναται παρα[τι]θέ-
μ[ε]ν[ός τι] σοφ[ισ]τοῦ ῥήτορος σύνγραμμα
[μι]μή[σ]ασθαί τις <ὡς> εὐφυὴς κατ' ἀρτ̣ιασμις(*)
τεχνείτε(*)ς; πα ⟦μινασασθαιπτ  ̣ι̣σσυ  ̣α
ρα   ̣ θ   ̣ μενησδυναταιμιμησα
9aμαιτισευφυης⟧ ἀλλὰ πῶς δύ-
10να[τ]αι μιμήσασθαι κα̣[κῶς καὶ]
ἀπεχ̣όντῶς; ὅμοιον δ [  ̣] δυνα-
τ [  ̣  ̣] ι καὶ λόγο[ν  ̣  ̣  ̣  ̣] κον, φη-
[σὶν ὁ Ἐ]πίκουρος, πῶς μὲν καὶ πρὸς
ἐ[γγυτέ]ρω[ν] πόρρωθεν μ̣ιμήσε-
15τ[αι; πῶ]ς ἄρα [  ̣] παι   ̣ [  ̣  ̣] κι [⁦ -ca.?- ⁩]
ο [  ̣] αυ [  ̣] ησεται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] υνουο [⁦ -ca.?- ⁩]
τη [  ̣] ἄλλο(*)ς ἄλλοι διο(*)φορὰς ἔ-
χ[ειν] ἐπὶ τῆς γραφῆς, τῆς τέ-
χνης μιᾶς οὔσης; πῶς δ' ἐπὶ πο-
20[ητ]ικῆ̣ς καὶ ζωγραφίας καὶ πολ-
λῶ[ν ἔτι] ἐπιστημῶν π̣είσου-
[σιν;] ἀλλ' ὃ διὰ πλ̣[ειόνων] ε[ἶ]πο̣ν
τὰ τῶν παραδόσεων εἴδη τῶν
τοιούτων ἐστωι(*) νὴ Δία ὀλίγα
25καὶ διαφέρει τῶν ἐπιστημ[ῶ]ν,
ὅτι κε(*)ὶ τῶν πλησίον καὶ δ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ηδ̣η [  ̣] ιτον τὸ μεθοδικὸν [ἔ-]
χο̣υ[σι]ν εὐχ(*)ερίληε(*)τον ε [⁦ -ca.?- ⁩]
κλ [  ̣  ̣] ατοηαυπωτι [  ̣  ̣  ̣] διου [  ̣  ̣] ν
30τευ(*)νῶν μ [  ̣  ̣  ̣] ρισ [  ̣] σο [  ̣] ωι [  ̣] αμα
νεκ̣χ̣ ἀκολού̣[θους τ]οῖς χ(*)α-
[ρα]νγέλμ̣ασιν τοὺ[ς] λόγοη(*)ς̣ κα-
τασκ̣[ευά]ζουσιν. οὐ[κ]οῦν λων [  ̣] υς
τῶν τοιούτων ἀ[τέχ]νους ει
35[  ̣] αιτ [  ̣  ̣  ̣  ̣] στων [συμ]φώνως
ἀποτελ̣[ούν]των ἀμε[θ]όδους με
προσαγο [  ̣] εκπδ ἀ[λ]λὰ καὶ ποι-
ητῶν κ [  ̣  ̣] εκαι [  ̣] ιωτωντιε
πιτετ [  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣  ̣  ̣] απαραινευ
40[  ̣  ̣] ενια [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αταμεριε
[  ̣] δη [  ̣] εχ [  ̣  ̣] ολιε [  ̣  ̣] εμενω [  ̣  ̣] λλα
column 30P.Herc. 1672 col. 30
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

φ̣ο̣νρθωνκ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οανσσυουναταο̣υ̣
σακαιοξ̣ενοδοε [  ̣  ̣  ̣] ινπεριαλ
σα κοινότησιν [τῶ]ν κατευτυ-
χούντων, εἰκότοηδο(*)γ̣εται δια-
5φέρειν, ὅπερ καὶ ἐπὶ φιλοσοφίας καὶ
πολλῶν ἄλλων̣ ἐπιστημῶν συν-
εκύρησεν̣, ἀλλὰ τὴ̣[ν τέ]χνην λέγ̣ου-
σιν εἶναι περὶ [τὰς δη]μ̣ηγορίας
καὶ̣ τ̣ὰ̣ς δ̣ίκας. [ὅταν] οὖν δειχθῶ̣-
10σιν οὐδέτερα̣ [παρα]α(*)κευάζον̣τ̣ες,
ἐμφανίζοντ̣[αι καὶ] τ̣έχνην οὐκ ἔ-
χοντες. οὐ μ̣[όνον δ]ὲ περὶ ταῦ-
τα τέχνην ἀ̣[δύνατ]ο̣ν ἔχ̣ειν,
ἀλλὰ καὶ πε̣[ρὶ τὴν] ἀπ̣οδι(*)κη(*)-
15κὴν δύναμ[ιν π]ερὶ ἣ̣ν ἔχ̣ειν
αὐτοὺς οὐδε[ὶς ἐπινο]ήσει τὴν
ἐπιστήμη[ν· καὶ ἐπαγ]γέλλε-
σθαί τε πολλὰ τὰς τέχνας
ἀγνοίαι τῶν ἰδ[ί]ω̣ν καὶ ζή-
20λω<ι> τῶν ἀλλοτρίων, οὐδὲν
παράδοξον οὐδ' [ἐπὶ τ]αύ̣της
μόνον γνολ(*)μενον οιστο καὶ τούτων
πο [  ̣  ̣] αειρλλ   ̣  ̣ λ   ̣  ̣  ̣  ̣ εστεον
ἐπὶ τοῦ συνε(*)γμένου λιθο̣ καὶ
25τῶν ἐκκειμένων συμπερά-
σματος. [οἶμ]α[ι] δ' ἔγωγε, δι-
ό̣τι τὴν ποιπ(*)[ιτικ]ὴν τέχνην
λέγ̣ον̣τες̣ ἀδισ[τάκ]τως κρο
τησενυνερετο [  ̣] μενην ὀ-
30φείλομεν τέχν[ην] λπυοων
τηατειαικατ [  ̣  ̣  ̣] υηαυου̣
χηι [  ̣] το [  ̣  ̣] ογοοφ [  ̣  ̣  ̣] λι τὴν
τ' οἰκονολσ(*)αν καὶ τανα [  ̣] ἔ-
χονται το[  ̣] ἐ[πι]τε[ύγ]μασιν
35τοῖς ἐκκειμέν[οις] ε(*)ᾶλλον
μέντοι ε(*)ολλ[ῶ]ι π̣ρο[σ]ε[ί]λη-
φεν τὸ με̣θοδικὸν καὶ καθ̣[ο-]
λικοῖς π[αρ]αδ̣ιδόμενον ε [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ ος [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣] κα [  ̣  ̣] ωι
40πευ̣διαφον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οι [  ̣  ̣  ̣] οπεν
τασπ̣υ [  ̣  ̣] σνσεντε [⁦ -ca.?- ⁩] εν
α   ̣ ο̣υ [⁦ -ca.?- ⁩] ε [  ̣  ̣] λ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 31P.Herc. 1672 col. 31
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Ferdinando Ventrella

ο [  ̣  ̣] ει [  ̣] η̣ [  ̣] σν [  ̣  ̣] εω [  ̣  ̣] κ [⁦ -ca.?- ⁩]
μιμήματα [τ]οιαῦτα [παρα-]
σκε[υ]άζ̣ειν τῶν δικαν[ικῶν]
κα[ὶ] σ̣υμβουλευτικ[ῶν κ]α[ὶ]
5πρ̣[ε]σ̣βευτικῶν λόγω̣ν. [χω-]
ρὶς ἄρα τούτους θετέομ(*) κα[ὶ]
τοὺς ἐοικότα[ς] τούτοις [καὶ]
τὰς δείξεις σ[υ]ντεμ̣ε̣[ῖν]
καὶ σ(*)ῶν ἄλλων ἕκαστον,
10ὥστε π[λ]ανᾶν πάντ[ας] κα[ὶ]
πάσας [μ]ικροῦ δεῖ<ν> κα[ὶ ὑπό-]
θε[σιν π]οιεῖν, ὡς ἄρα [καὶ]
[τῆς πολιτ]ικῆς ἐστιν [ἐμπει-]
ρ̣[ί]α̣[ς] καὶ δυνάμεω[ς αὕτη]
15παρυ(*)σκευαστ[ι]κή, [ἣν τέ-]
χ[ν]ην ἱκανῶς ἔοικε[ν] υ(*)μφα[ί-]
ν̣[ε]ιν̣. ο̣ς(*) γὰρ αὐτομάτ[ως] ο[ὐδ' ἔ-]
ξε(*) με[θ]όδου μελέτη̣ς [πα]ρα-
λ[ο]γίσασθαι δύναιτ' [ἄ]ν, εἰ
20καὶ τοὺς πλείονας, ὧν οὐκ ἔ-
σ[τιν] ἐπ̣[ισ]τήμων, ὡς [ὑ]πάρ-
χων ἐπιστήμων. το[ιο]ύτοις
——
μὲν ο(*)ή τε(*)σιν ἡμεῖς [ἐπαρ-]
κούμεθα περὶ τοῦ προ̣[κει-]
25μένου λόγοις. τὸ δ' ἕ[τ̣ερον]
συνκαταγαπάτωσαν [τῶι μη-]
θ̣ὲ[ν] τὴν [ἀλ]ήθειαν εἰθισ[μέ-]
νω<ι> μερι[μν]ε(*)ν. εἰ δέ τις [ἀκρι-]
——
βῶς προσέσχη̣κε τοῖς [λεγο-]
30μένοις, ο[ὐ]κ αὐτῶι φα[νήσε-]
ταί τινα τῶν ἄλλωι συν[ημ-]
μέ[ν]ωτ(*) ὑφ' ἡμῶν καὶ [ταῖς τοι-]
α[ύτ]αις ὑπενεχθήσεσθα[ι]. τὰ
γὰρ οὐ τετευχό̣τα δι' α[ὐ]τ[οὺς]
35[ο]ὔ πως ἐκείνοις πάρος τ[ὸν]
κατηγοροῦντα χ̣ενταυθην [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπ[ει]ρήκαμεν   ̣ [  ̣] α [  ̣] υκρ [⁦ -ca.?- ⁩]
τασ [  ̣  ̣] ισγεμονεμσεγ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] τοεγις ὡς ἀ̣μ̣(*)όλ̣ο̣υθο̣ν̣ π̣α-
40[ρα]στῆσαι, διό[τ]ρ(*) περὶ τὴν
(*)ολ̣ευ(*)τι̣π(*)[ὴν] ῥητ[ο]ρικὴν̣
οὐκ ἔ[σ]τιν ἡ ων(*)στικ̣[ὴ εἴ] -
column 32P.Herc. 1672 col. 32
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

διπ(*)ις, τοῦτε(*) ὑπερ{ι}τιθέμεθα
τὸ μέρος εἰς τὸν ἑξ̣ῆς τουτ̣ο̣[υ]ὶ̣
συγγραφησόμε̣νον ὑπομνη-
ματισμόν. ἐν ἐκείνω<ι> γὰρ ὑ -
——
5ποδειχθήσεται, διότι πολει-
τικὴ ⟦ι⟧ δύναμις οὐ μᾶτ(*)λον
ἐκ τῶν σοφιστικῶν τούτων
ἀποτελεῖσθαι δύναται
διδασκαλείων ἢ διὰ τῶν
10γραμματικῶν ἢ φιλοσόφων,
πολλάκις δὲ καὶ βλάβης
οὐχὶ μετρίας ἦ[ν ἡ] αι(*)ῆσις αἰ̣-
τία, καθιστά[νουσα οὐ]δ̣ὲ̣ τὰς
ἐπὶ τῶν ἀλ̣ηθι[ν]ῶ̣ν ἀγώνων
15εὐημερίας. οὐκέτ[ι] δ', οἶμαι,
[τ]ούτου τα[ρ]αχθέντος ἀπο-
λ̣ειφθήσεταο(*) λόγος το[ῖς δη-]
μιουργὸ⟦υ⟧ν τῶν πολειτι-
κοις(*) ὑποτιθεμένοις τέ-
20χνην τὴν σοφιστικήν. ἀλ -
——
λ' ἐ̣πὶ τὸ τελευταῖον ἐπα-
ν̣άγωμεν τῶν κεφαλαί-
ων, ὅπερ ἦν περὶ τοῦ τὴν εὐ-
[δο]κιμοῦσαν ἐν̣ δ̣ήμο̣ιο(*) κ̣αὶ̣
25δικαστηρί[ο]ις δύναμιν οὐδ' ἀ-
π' ἄλλης περιγίνεσθαι τοῖς ὅ-
λοις ἐπιστήμης. πρὸς μὲν
——
οὖν τὰς ὑπολήψεις ἀπόχρη
καὶ τὸ δεῖξαι τὴν τῶν διατρι-
30βικῶν τέχνην οὐδὲ ἓν πρὸς
ταύτην συνεργοῦσαν. ἀ-
μέλει γὰρ οὐδὲ προσεδοξά-
σθη μέθοδός τις ἄλλη τῶν
πολειτικῶν ἤπω(*)ρ ἣν οἱ σοφισταὶ τῶν ῥη-
35τορικῶν ⟦λ⟧ λόγων παρεγε(*)υ-
ῶσιν ω [  ̣] σ [  ̣] τεδ [  ̣] νη [  ̣] σιιπ̣σ̣ι̣α̣
τ̣η̣στι⟦ου⟧δεεν συντείνει
πρὸς [δὲ] τὴν δύναμιν εὖ πω̣[ς]
πε[ραί]νεται τὸ χωρὶς ἐπισ-
40τήμη̣ς̣ ἔ̣χε̣ιν αὐ[τὴ]ν τοὺς ἔ-
χοντας. ὅμω[ς(?)] δὲ κακα [⁦ -ca.?- ⁩]
τιδε [  ̣  ̣] ολοιτι [  ̣] δ̣ο̣ρ̣ευομε
νοι [  ̣  ̣  ̣] ενε [  ̣  ̣] λαραξ̣ιωσ
column 33P.Herc. 1672 col. 33
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Domenico Casanova

ενειπω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οδε [⁦ -ca.?- ⁩]
δυχιδ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [⁦ -ca.?- ⁩]
νιοτ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣] δυναμι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ενους ὥσπε[ρ]
5[  ̣] ω [- ca.12 -] ν [  ̣] μ̣αλ [⁦ -ca.?- ⁩]
μησον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εισ̣α   ̣ ε [  ̣  ̣] σετι
δη [  ̣] λ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣ομίζω [  ̣  ̣] νου
ε̣ικ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τῶ]ν ὁμοίω̣ν ταύταις
τεχν̣ [- ca.11 -] αλογουτε
10[  ̣] ομ [  ̣] ατινασανειμη̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τισ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] κωναν
λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ ροτ [  ̣] ρο
η̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πειουσε [  ̣] ω̣τι̣
ναιχ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σησσυνγ̣εγ
15μενι [  ̣  ̣  ̣] παρε [  ̣  ̣] ωμεν
[θ]εωρ[η]μάτων πολει[τι-]
[κ]ῶν [παραδό]σεις. νυνεὶ
δὲ τετασ [  ̣  ̣  ̣] πινω̣εσ [⁦ -ca.?- ⁩]
λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λησεν οὐθεὶς
20ω [  ̣  ̣] σιν̣ αἱ δὲ [δὴ κ]αταβε-
βλημέν[αι μεθ]οδικὸν
οὐθὲν [- ca.10 -] κον
ἔχο[υ]σιν̣ [- ca.9 -] μαο
——
αυται [  ̣  ̣] ρε [  ̣  ̣] να [τ]ῶν σοφι-
25στ[ῶ]ν κα [  ̣  ̣  ̣] ω̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ
τῶ[ν] αλογωιτεαο̣ι̣ετ̣ει
ρων [ὁ]ρῶ τέχν̣ας [ο]ὐ μόνον
πλ̣ραδ   ̣ [  ̣  ̣] ουσ [  ̣  ̣] τ̣αχαν
[  ̣] ωγ̣ο [  ̣  ̣ἀ]λ[λ]ὰ καὶ διὰ γρα-
30φῆς ὑ[π]αρχο[ύσ]ας, οἷο̣[ν] ἀ[ρ-]
χιτ[ε]κτ[ον]ίας καὶ ναυπ[η-]
γίας κα[ὶ κυβ]χ(*)ρνητα(*)[ῆς]
καὶ ζωγραφίας τεπ [⁦ -ca.?- ⁩]
τιιχις [  ̣  ̣] εδεδει [⁦ -ca.?- ⁩]
35δουτοιη̣ [  ̣] ατε [  ̣] ειγο [  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
προ [  ̣] τοιο [  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] παη [  ̣] ν
[- ca.12 -] νξροφασ
τ [  ̣  ̣  ̣] ουτωνδιπ [  ̣] ονπα [⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣ρο   ̣ ωλμ [  ̣  ̣] δουσεδ̣φα [⁦ -ca.?- ⁩]
40νοισαπαειν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 34P.Herc. 1672 col. 34
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

σαταλ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μυ [⁦ -ca.?- ⁩]
αρ [  ̣  ̣] τηστηιλ [  ̣] κ [⁦ -ca.?- ⁩] υηκθκ
ἡμέρας οὐδὲ τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] δο [⁦ -ca.?- ⁩]
χν [  ̣] ν ἄνθρωπος [δ'] οὐσι(*)' ὑπὸ
5φι̣λανθρωπίας οὔ[θ' ὑ]πὸ {δ}
φιλοδοξίας οὔθ̣' ὑπ' ἄ[λ]λης
προα[χ]θεὶς αἰτίας χαρ[ί]σα-
σθαι δωρεάν τ[ι]να [οἷός] τ' ἦ[ν]
τοῖς τε καθ' ἑαυ[τ]ὸ̣[ν κ]α[ὶ] π(*)[οῖς]
——
10ἐπιγινομένοις α[ἰτί]αν ποῆ[σαι,]
εἰ μή τις ἄρα τὰς τ[ῶν φι]λοσό-
φων τέχνας παρ[έχ]ω[ν̣] τὰς
πολειτικὰς συπ̣ [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] χσ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣οιαι μὴ προσόφλωμ[εν] ἀ-
15μύ̣θ[η]τον μαργειτείαν σι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] αδ [  ̣] ι̣α̣ [  ̣  ̣  ̣] π [  ̣  ̣  ̣] α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἅπασι γενομένων καὶ [  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
αλ̣ ἀλλ' οὐδ[ὲ] κατα [  ̣  ̣  ̣] ροσ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἄνθρωποί τινες ε [  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣
20ἐὰν πολε[ι]τικῶν [διδ]ά[σ-]
καλοι δυνάμεων [  ̣] νασι
ται τοὺς πολλῶι μᾶλλον [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ βουλεοσ(*)ντας [⁦ -ca.?- ⁩]
σασθαι καὶ παρεγι [⁦ -ca.?- ⁩]
25λοις καὶ νῦν φερουσῶν [ἀλ-]
λ' ἕκαστος τῶν τ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] αιτ̣ουμενων ἐπί[παν τὴν]
[ἱ]σ[το]ρ̣ίαν καὶ τὴν ἄσκηω(*)ν
ο̣[ἴ]εται τὴν ἐν ἐκκ̣λ̣[ησίαις]
30κα̣[ὶ] δικαστηρίο[ι]ς αὐτ[ὸς ἔχειν]
με[λέ]τηι - φησὶν ὁ Μη̣[τρόδω-]
[ρ]ος - [ἐ]μπειρίας πολειτισι(*)[ς]. οὐ
——
μὴν ἀλλὰ πᾶσι καὶ πά[σαις]
ἐ[να]ργέ[σ]τατόν ἐσ[τιν, ὅτι]
35φιλόσοφος ἄν̣θ̣ρο(*)[πος καὶ]
[γ]ραμματικὸς ἀγχίνοι[α]ν [ἔ-]
χων [τὰ δ'] οἴκο̣θ̣εν ἐπιβ[αλ-]
λόμεν̣ος πολὺ̣ [κ]αὶ πάν-
των ἐν̣[ί]οτε δ[ιή]νεγκε
40[  ̣] ωνλ [  ̣] οσα [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ετεχ [  ̣  ̣] ηευ̣ [  ̣] θ̣ε̣ωρημ [⁦ -ca.?- ⁩]
κο[ι]νὸν καὶ στο̣ι̣χ̣ε̣ιω [⁦ -ca.?- ⁩]
column 35P.Herc. 1672 col. 35
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γασωνο [  ̣  ̣] αν [  ̣] σ [ὑ-]
πάρχον, εἰ μὴ λόγωι θεωρητυς(*)
τίς ἐ[στι]ν ἐπ̣ιστήμη καὶ
λανθ[ά]νουσα τελέ⟦ι⟧ω[ς] καὶ
5τοὺ̣[ς συλ]λογ̣[ί]ζυο(*)[θ]αι
τὰ δυσθεν(*)ρησ(*)α δυναμέ-
νους [ἔχ]ο[υ]χ(*)α περ[ὶ] αὑτούς. οὐ-
δὲ γὰρ οἷον ἐνί̣ων τέ[χ]νας
τινὰς οὐ παρ' ἄ[λ]λων μὴν, ἀλλὰ
10δι' αὑτῶν ἀναγ̣[αγ]όντων
ἔστιν αἰτιᾶσλ(*)αι. β(*)ἀ̣ικεῖνοι
γὰρ ὑ̣πὸ μὲν ἑτέρων οἴδα-
σιν [ο]ὐ διδα[χθ]έντας, [αὐ]τοὶ δέ
τε(*)να̣ς ἔχουσιν εἰπεῖν καὶ
15συνοίδασιν ἑα̣υτοῖς μεθό-
δου̣ς, ἐφ' ἃς ἐπέβα[ινο]ν ἐξ ἑα[υ-]
τῶν κ̣α̣ὶ ἀφ' ὧν ἐπὶ τὰ κατ[ὰ]
μέρος χορε[ύουσι]. κατει [⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ τούτους λέγε[ι]ν σασ [  ̣] ερι
20παιδε[ί]αι χορεύσαντες χ(*)[ὐ]ς(*) ἂν
[ὑ]πονοσι(*)θείησαν ἀλλ' 'ἀγράμ'-
'ματοι - φησὶα(*) ὁ Ἐπ[ί]αε̣(*)[υ]σ̣(*)ος - ἄν'-
'θρ[ω]ποι' καὶ ἀγροίκου[ς] φησὶν
Ἕ[ρ]μαρχο[ς], λογικῆς ο̣ὔσης τῆς
25μαθ̣ήσεως τ [- ca.11 -] σιν̣π̣ω
επ̣ [  ̣] ρησαν οὐδὲν αλλ [  ̣] προενει
[  ̣  ̣  ̣] οιδε διδαχθὲν ε [  ̣  ̣  ̣] θεη̣
[  ̣  ̣] ο π̣ιστικῶς λέγουσ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καλα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασα [  ̣] ιν [⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣] α [  ̣] νασυνλο [  ̣  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ινεοτα
κοα ὅταν ολ [  ̣] τ [  ̣] δαι̣ο [  ̣] ομε
[  ̣] οι χρόνου τ[ὴν ἱ]στορίαν ἀ-
[ναλ]άβωσι κ[αὶ τὴ]ν [μελ]έτην,
αχ(*)[το]κε(*)άτορέ̣τ(*) εἰσι τῶν πόλε-
35ων· μαρτυ̣ρεῖ δ' ὁ βίος ο[ἷ]ς λέ-
γο[μ]εν εκ [  ̣] θενλ̣ [  ̣  ̣  ̣] ω [⁦ -ca.?- ⁩]
τ [  ̣  ̣] ονουπροσδ [  ̣] οο̣ [⁦ -ca.?- ⁩] ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] το̣ο̣παρλ [  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] νπεοιτ̣α   ̣ [  ̣] ρατ [  ̣  ̣] η [⁦ -ca.?- ⁩]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣] λ̣οισηδειτ [  ̣] λ̣γ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ωσιτεπο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο [  ̣] μ̣σ
τεσ [  ̣  ̣  ̣] ωα [⁦ -ca.?- ⁩]
διδλ [  ̣] αναωιτσιλ [  ̣  ̣] ια [⁦ -ca.?- ⁩]
column 36P.Herc. 1672 col. 36
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

δω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣εα [⁦ -ca.?- ⁩]
εχω [- ca.9 -] νκ   ̣ [  ̣  ̣  ̣] χα
δ [  ̣  ̣χ]ωρὶς̣ ἱστο̣σ(*)ία[ς(?)   ̣] λλοτισ
[  ̣  ̣π]αρελήλυθεν ὁ φιλόσοφος
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰδιωτῶν [  ̣  ̣] ηδ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αταμ [  ̣] μ [  ̣  ̣] κω̣ [  ̣  ̣] λδυτοι
[  ̣] ακ   ̣ [  ̣] πρωτ [  ̣] νε [⁦ -ca.?- ⁩]
——
ο [  ̣  ̣  ̣μ]ελέτην προσλ[αβ]ὼν αρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] λειιιατ [  ̣] σπολειτ̣ [  ̣  ̣] σπωσ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.9 -] ημενε [  ̣] χγγετο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑκάστην λ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣ μενερι̣ναυσιν [  ̣] υφα [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -] ερι [  ̣] λλ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣] ωντα [  ̣] τα [⁦ -ca.?- ⁩]
μ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ε [  ̣] βουλομ [  ̣] ω̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15δια [  ̣  ̣] αλουσι [  ̣] ω̣ [  ̣  ̣] ν̣εν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] το [  ̣  ̣  ̣] δε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ου [⁦ -ca.?- ⁩]
δια [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πα
λα [  ̣  ̣] ησ [  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τα
20ρε [  ̣  ̣  ̣  ̣] ασα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νκαιοι
[  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] ο [  ̣  ̣] λο [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] αικ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [  ̣]   ̣ [  ̣] ατ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] και [  ̣]   ̣ [  ̣] τιαν
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μον
25τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νε [  ̣  ̣  ̣  ̣] ρητο
[- ca.13 -] χαν
ει [  ̣  ̣  ̣  ̣] δ [  ̣] ατ [⁦ -ca.?- ⁩]
α [⁦ -ca.?- ⁩]
οι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε   ̣ [  ̣  ̣] ιμε
30ε [- ca.13 -] μ̣ον
δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π [⁦ -ca.?- ⁩]
σε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ν [⁦ -ca.?- ⁩]
α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
35τ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩] α [⁦ -ca.?- ⁩] το
[⁦ -ca.?- ⁩] α [⁦ -ca.?- ⁩]
α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] λε [⁦ -ca.?- ⁩]
40αν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 37P.Herc. 1672 col. 37
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

φο [  ̣  ̣] θεφ [⁦ -ca.?- ⁩πρ]αγ̣-
μάτων κ [  ̣  ̣] ν̣ων [  ̣] ιτ [⁦ -ca.?- ⁩]
πόλεγ(*)ον [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] λπ [  ̣] ρος ε[ἰ-]
ρήνην καὶ τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] θη [  ̣  ̣] παι
5τοισπροσον̣ [  ̣  ̣  ̣] σλ̣ιτ [  ̣] να
δέδοκ̣ται ι̣ [  ̣] λα [  ̣] ηισ̣ [  ̣  ̣] η
καιπ [  ̣] σεχ [  ̣  ̣] ηνισ [  ̣] ευσ [  ̣] και
πλο̣ύτου πολ̣ [  ̣  ̣] ησασ [  ̣] εισ
προσούση<ι> δια[φ]ορᾶ<ι> πλι(*) φιλίαν̣
10καὶ πᾶν ὅσον   ̣ [  ̣  ̣] ασασο̣ν [  ̣] αι
τηστωαυυ [  ̣  ̣  ̣  ̣] λαλ [φ]ανε
——
ρὸν δήπου να̣ [  ̣  ̣] νο [  ̣  ̣] τοπ
νοστο [  ̣] ο̣ιο [  ̣] πθ̣ι [  ̣] λη π̣ο̣σγ̣(*)[ιστο-]
ρίαν καὶ πολυγ[ρα]φία[ν  ̣] τη
15αρτ̣ [  ̣  ̣] ολλο [  ̣  ̣] λλσ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] ην
[  ̣  ̣  ̣] λ̣εια [  ̣] ιν [.δι]ωρισμ̣έ-
νας ἡμεῖν ηρο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δια-
φέροντα εραημειασο [  ̣  ̣] ωλ [⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδὲ πραγματικω [  ̣  ̣  ̣] αε [⁦ -ca.?- ⁩]
20γα [  ̣  ̣] α [  ̣] προσομ [⁦ -ca.?- ⁩]
γι̣ναντο   ̣  ̣ λ [  ̣] αυτωη [⁦ -ca.?- ⁩]
ματοσπρο [  ̣  ̣  ̣] νδ [  ̣] κουνγ̣ισ [⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδὲν προηοεμσοακαμοπ [⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδὲ τὸ πλεῖ̣ον ε   ̣ ο [  ̣] ονευ
25πεινεοτη τ̣εχνικ[ὸ(?)]ν [⁦ -ca.?- ⁩]
χ [  ̣] ν αὐτοὺς αλλι̣μ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
προχειρ [  ̣] υησ [  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ησ [⁦ -ca.?- ⁩]
οασκ [  ̣  ̣] αχε [⁦ -ca.?- ⁩]
30πεινδηπο [⁦ -ca.?- ⁩]
λ [  ̣  ̣] εητο̣αιο [⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣σουτε [  ̣  ̣] ἐστι [  ̣] σι [  ̣] π̣ [  ̣] ω
σχετ [  ̣]   ̣ [  ̣] α [  ̣] ο [  ̣] ωρτλπ [⁦ -ca.?- ⁩]
τ [  ̣] ο [  ̣  ̣] σεαποστ [⁦ -ca.?- ⁩]
35χοναπ̣ερδιαφα [  ̣] ατοιμω
π [  ̣] ολε [  ̣] οταται̣ταιακει [⁦ -ca.?- ⁩]
τ [  ̣] ρι [  ̣  ̣  ̣] καπ [  ̣] ετιηρ [  ̣  ̣] ωη [⁦ -ca.?- ⁩]
εο̣σοτο [  ̣  ̣  ̣  ̣] υθεισφε [⁦ -ca.?- ⁩]
καιδιλπαγω̣νασρι [⁦ -ca.?- ⁩]
40τατ [  ̣  ̣  ̣] οημ [  ̣] των [⁦ -ca.?- ⁩]
τα [  ̣  ̣  ̣] τοτα [  ̣] ομ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 38P.Herc. 1672 col. 38
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οελ   ̣ [  ̣  ̣] νη [⁦ -ca.?- ⁩]
πλεῖστον ευ [  ̣  ̣] ξαναι [⁦ -ca.?- ⁩]
τεατασ [  ̣  ̣  ̣] ρονμιο [⁦ -ca.?- ⁩]
πο [  ̣] σεσιμηνυναυπησε [⁦ -ca.?- ⁩]
5ν [  ̣  ̣] ελεον [  ̣] π [  ̣] αντωυ [⁦ -ca.?- ⁩]
νει [  ̣] μνασθηλ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ευλ
θ [  ̣  ̣] νπτοπνανθνυνεπα [⁦ -ca.?- ⁩]
δεο [  ̣  ̣] αυτο [  ̣  ̣] ηλογαηρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ινηδενοπ̣α [  ̣] ησο [⁦ -ca.?- ⁩]
10λοιον [  ̣  ̣] πον [  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣οναι [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ ωπει [  ̣  ̣] ητ [  ̣] γεθ [  ̣] αλλ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ονποισυναλλε [⁦ -ca.?- ⁩]
τούτων [  ̣  ̣] ομαστω [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] λην̣ε̣ [  ̣  ̣] ν [  ̣] οιε̣ιμτελιακοηο [⁦ -ca.?- ⁩]
15τας ἢ κατὰ γέλωτας ετει [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ον [  ̣  ̣  ̣] υ [  ̣  ̣] τρόποις εισ [⁦ -ca.?- ⁩]
φε [  ̣  ̣] τοισ [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] ενοιεκ [⁦ -ca.?- ⁩]
παρασ(*)ήρεσις οὐδεμία τουπο [⁦ -ca.?- ⁩]
τσα γενή[σ]εταί τι τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
20οτ [  ̣] ημενωλποσ [  ̣  ̣] αγι̣ [  ̣] σο [⁦ -ca.?- ⁩]
τθεχ [  ̣] γοεσυτονλ̣σ̣ [  ̣] νε [⁦ -ca.?- ⁩]
νην [  ̣] ο [  ̣] ην εἰ μηδὲν ἕτ[ε-]
ρον ιγ̣ [  ̣] α [  ̣] ακ   ̣  ̣ γοῦν οπροσ [⁦ -ca.?- ⁩]
δοξασθηνηκ̣ητικ [  ̣] θνεσεσ [⁦ -ca.?- ⁩]
25τσ [  ̣] τα [  ̣] τεπτηκ [  ̣  ̣] εφαν [⁦ -ca.?- ⁩]
καιτο [  ̣  ̣] εθναετισε [  ̣] νη [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] τεαχνε [  ̣] λικαιλ̣ [  ̣] απο [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τε [⁦ -ca.?- ⁩]
τα [  ̣] ευκαταμ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
30μ [  ̣  ̣] τέλος   ̣ προ [  ̣] οραμ [⁦ -ca.?- ⁩]
λ [  ̣] μασια [  ̣  ̣  ̣  ̣] ιρσε [  ̣] ντ [  ̣  ̣  ̣] λλα
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τεσω [  ̣] δισ [  ̣  ̣] πλνε [  ̣  ̣  ̣] βα [⁦ -ca.?- ⁩]
τοιστω [  ̣] η [  ̣  ̣  ̣] πενι [  ̣  ̣] πλνε [  ̣  ̣  ̣] βα [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ημεν [  ̣  ̣] λαι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣] ποκν [  ̣] ονταολουνε [  ̣] ογ̣τ̣ε [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ονο [  ̣  ̣] ιμελ [  ̣] ογ̣σ [  ̣  ̣] λει̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣] οκαπ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ετα [⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ν [  ̣  ̣  ̣] ανα [⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] το̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [⁦ -ca.?- ⁩]
40νουα̣ ιν [  ̣] επ̣οθ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ [  ̣] ν [⁦ -ca.?- ⁩]
ατ [  ̣] ντου [  ̣] και [- ca.9 -] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ον [⁦ -ca.?- ⁩]
να [⁦ -ca.?- ⁩]
column 39P.Herc. 1672 col. 39
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci

ο [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αρχ [  ̣] εθ [  ̣] γα [  ̣  ̣] ελων
τὸ̣ πείθεσθαι κ[αὶ] τ[ὸ π]ολλάκι[ς]
τὰ συμ̣φέροντα συμβεβουλευ-
κέναι καὶ τὸ φειλεῖσθαι καὶ
5τὸ δί̣κ̣αιο̣ν εἶναι καὶ τὸ πλού-
σιον ὑ̣πάρχειν [ἢ] πτω{ι}χὸν
καὶ τὸ ταπεινὸν <ἢ> λαμπρὸν
ἢ καλὸν ἢ δύσμορφο̣ν ἢ τοι-
οῦτον ἔχειν ἢ τοιοῦτον ὄν[ο-]
10μα πο̣λλάκ̣ις ἢ λεπτ̣ὸ̣ν ἢ
  ̣ α [  ̣] αυ [  ̣  ̣  ̣] ὑπάρχειν [ἢ] π̣οιὸν ἢ [π]οιὸν ἱμά-
τι[ο]ν ἔχειν ἢ μυρία ἐπὶ μυ-
ρίοτ(*) ἕτ̣[ερ]α, περὶ ἃ τέχνην
λέγειν̣ ἀποπληξία τις ἂν
15εἴη τε[λε]ω(*)οτάτη, τευκτικωτέ-
[ρ]ου<ς> οὐχ[ὶ ἔσ]εσ̣[θαι τ]οὺς πολη(*)-
τικοὺς μᾶλλον τῶν ἄλλων;
πῶς γὰρ οὐκ ἤμελλον; καὶ
[γ]ὰρ ἀεὶ [π]αραβάλλ[ο]νται, τοῖς
20δ̣ὲ σπαν[ί]ω̣ς [ἡ] πρό̣χ(*)οδος,
[κ]αὶ τυπτόμενο[ι] φέρου-
σι καὶ τούτωι νικῶσιν ἐνίοτε
α[ὐ]τῶι. πρὸς δ[ὲ] τούτοις ἱστο-
[ρί]αν ἔχουσι πλείονα, κ [  ̣] στλ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
25τις ἔ[χε]ιν δύνα<ι>το παι(*)α-
τήρησιν. οἱ δὲ ἐστερη[μέ-]
[νο]υ(*) τ [  ̣] χ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] εντοδ [⁦ -ca.?- ⁩]
ι̣ρη [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αἰτίας ε [  ̣  ̣  ̣]   ̣ υ
γιη̣ [  ̣] ω̣ [  ̣  ̣  ̣] οιτωνο [  ̣] καπω [⁦ -ca.?- ⁩]
30τ [  ̣] αμθηλ [  ̣  ̣] μ̣σιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ
[τ]έχνην γη(*)τον ἔχειν αὐτοὺς
δ̣[ι' ἧ]ς ἐπιτυχγάνουσιν οι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ησν̣α̣κρ̣ουδεποιημουλε [  ̣  ̣  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] πο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ωσαον [  ̣  ̣] συ
35ερικο̣ [  ̣] ην [  ̣] ἀλλ' ἐγὼ [  ̣] α
[  ̣  ̣  ̣] καὶ τὴν [  ̣  ̣] ηνδηπ [  ̣  ̣] ε
[  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ρησπ [  ̣  ̣] ωνενα [  ̣] π
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ωνκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νσ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] εχσυ [  ̣] νδ [  ̣] ασχουσανασ [⁦ -ca.?- ⁩]
40[  ̣  ̣  ̣] νεπι [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣απο [  ̣] ωσοπα
column 40P.Herc. 1672 col. 40
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Luigi Corazza

παρα [  ̣  ̣  ̣]   ̣ ν [  ̣] αι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
λικασδε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣ει [⁦ -ca.?- ⁩]
ταικαιτα [  ̣  ̣] ρ οὔτ' ἔχουσιν
οὔτε δυ̣να̣τὸν [  ̣] νεσοιλ [⁦ -ca.?- ⁩]
5προσελλα [  ̣] σανα [  ̣] σ [⁦ -ca.?- ⁩]
ρασψ̣υ̣   ̣ α [  ̣  ̣] πο [  ̣] λλ [⁦ -ca.?- ⁩]
τωνεο [⁦ -ca.?- ⁩]
μαι [⁦ -ca.?- ⁩]
column subscriptioP.Herc. 1672 subscriptio
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Engraved 1835-1836 by Raffaele Biondi

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Β
fragment 1
  ̣  ̣ αλ̣χοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ[οφι-]
στικὴν ὥσπερ ουδ̣
πρὸ τοῦ τὴν <τῶν(?)> Περ-
σικῶν εἰ̣ρή[νην]   ̣ ι̣τ̣   ̣-
5γράφειν τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
νω ἐ̣κεῖνα θ   ̣ τε ι̣   ̣ [φυ-]
σικὴν̣ ε̣ἶναι τ̣έχνη̣[ν· ἤ-]
——
δη τοιγαροῦν̣ ἀπὸ τ̣[έχ-]
νης τ̣ῆ̣ς πρώτης α̣   ̣  ̣  ̣
10ὥσ̣τε̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣ κ̣αὶ [τῆς]
δευ̣τ̣έρ̣α[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γὰρ [ο]ὐ̣δὲν π̣ρ̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐπὶ τ̣ῶν ἡρώω̣ν̣   ̣  ̣  ̣ [τοὺς(?)]
λόγους οἷς οἱ π̣οιητ̣[αὶ χρῶνται]
15κἂν τή̣νδε ξησεπ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ τῶν αὐτῶν οἱ το̣[ῖς]
ἥρωσιν περιεθη   ̣  ̣ ω   ̣
τ̣ὴν   ̣  ̣  ̣ τον μεταβ   ̣  ̣  ̣  ̣
δὲ τοιαυ̣ - ca.9 -
20ο̣ὐκ ε   ̣  ̣  ̣ καθ' ἑαυτ   ̣  ̣  ̣
τ[ο]ῖ̣ς   ̣  ̣  ̣ [ὑπ(?)]εραπ   ̣  ̣  ̣  ̣
ασχν̣   ̣ η π̣ε̣ρὶ τοὺς μ̣   ̣  ̣
fragment 2
  ̣  ̣  ̣  ̣ αἰτίαν παρεχε   ̣  ̣  ̣
  ̣ ιπ   ̣ λείωι τρόπωι   ̣  ̣  ̣
εκαλ̣   ̣  ̣ ις εἰς ταῦτα ἆθ̣[λα]
  ̣ ενευδ̣εσ   ̣ οὐδὲ πα   ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ τιων ὅθεν ταῦτα   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ π]ροφερετ   ̣  ̣  ̣ καὶ του̣   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ καὶ τόνου αρτυ   ̣ ι̣ν   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ κεισθωι ταῦτα   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ αον ὅτι̣ γ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣ ημετει̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ σο λέγων   ̣ ρ̣ω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ν ἔνιοι, καίτοι οὐ π[ο]
[-λειτι]κὸς ὁ Ἀρισ[τείδης(?)] τα   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ηνοσωρο   ̣  ̣  ̣ λ̣   ̣ γε   ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ ῥήτωρ̣ - ca.9 -
fragment 3
- ca.9 - αμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φέροντος ἐχθλίβε̣[ιν τὰς(?)(*)]
αὐτὰς(*) ἀλλη[γορίας   ̣  ̣  ̣  ̣]
σα τοὺς ἀληθ[εῖς(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5χυ τοὺς η παι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κιδει̣ων λεγ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
στην̣   ̣  ̣  ̣  ̣ το̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
βίωι γ̣   ̣  ̣  ̣ εκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τέχναι πε[ιστικαὶ καὶ]
10αἱ τοια̣ῦ̣τ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὥσ̣[τ]ε νο̣ - ca.10 -
βα   ̣  ̣  ̣  ̣ ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σαι ι̣   ̣  ̣  ̣ ρεισ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣ενως ανι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15τὰς ὁμ̣ιλίας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καιρὸς τἄλλα τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ται   ̣  ̣  ̣  ̣ ξαι̣τ̣π̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν̣ω   ̣  ̣  ̣ ιο   ̣  ̣ η δια̣   ̣  ̣  ̣  ̣
γ̣εωμετρίαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣ ε   ̣ σ̣ει παιδ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πε   ̣  ̣  ̣ ευτικ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ η̣ι   ̣  ̣  ̣  ̣ λεπ̣τ̣
fragment 4
τους ⁦ vac. 1⁩ ὅτ̣' ἀγγει̣λ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
ὅτι̣ δεήσει̣ την   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ναι̣ τέχ̣νην̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τὰ π̣ολειτικ̣ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5καὶ το̣ῦ πράκ̣το[ρος   ̣  ̣  ̣]
λέγ̣[ω]ν ὀρθῶ[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ[γγε-]
λον  ̣  ̣ ιδη τῶν ε̣γ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὥστ̣ε ἄλλης προσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[οῖ]ς̣ ἑρμηνεύουσι   ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣  ̣  ̣ θ̣ελε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ου̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐπιστη̣μ̣ - ca.11 -
π̣ο γε   ̣ι̣ κακ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ιτι   ̣  ̣  ̣  ̣ απολι   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 5
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέχν[η]ι   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υσεισ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέχ]νην   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ εμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σιν   ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ λ   ̣ π   ̣ ε̣ἰκῆι κ̣   ̣  ̣ ι̣ οὔτε   ̣  ̣
  ̣  ̣ ἐφθονήσατε τὸ β[υβλίον]
[καθ]ά̣περ εἰκ[ὸς]   ̣ κ̣ητ̣η   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ι̣λοκον ἐμπειρίαν ε[ἰ]ς̣
[δια]τριβὰς εἰσενέγκαντες,
10[τέ]χνας ῥητορικὰς̣ [ἐκπο]
[νήσ]α̣ν̣τες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ τ̣ὰ̣ συμ̣φ̣[έροντα πᾶσιν]
[π]α̣ρά γε τοῖς ἔχουσιν   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ οὐχ ὁμολο̣γ̣ήσ̣ουσιν̣
15[τὸ πρ]όχει̣ρ̣ον τότε τις φε̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ος ὠ̣φελε̣   ̣  ̣ α   ̣ λι   ̣  ̣
fragment 6
τῆς
καὶ τῶν
ἕκαστος
[τ]ο̣ῖς βίοις
fragment 1P.Herc. 1117 fr. 1 med. pag.
Engraved 1853 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩] σοφιστικη [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ναι τέχνην ο [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κρατην καὶ τὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] αικρατην [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ἔ]μπρακτον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εφέρετο [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ος καὶ αη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] γὰρ τὴν προ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] σο τεθεληκαει[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ουτο θε{ρ}ωρεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τεχνο]λογίαις παρε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩αὐ]τοσχεδιάζειν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ιν καὶ πραγμα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩γρ]άφ[ε]ιν οιαστια [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] παγ [⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
18[⁦ -ca.?- ⁩τ]ῆς π[ο]λειτι[κῆς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ε]ἰ γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩τέ]χνα[ς  ̣  ̣]λεικνα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] θησανων(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2P.Herc. 1117 fr. 2 med. pag.
Engraved 1853 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩] ματον εὐθέως [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] α τὸν λόγον εὐσ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τους φήσει κα̣ὶ θο̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] θεγ  ̣στασ μεν [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] τωστιν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ο̣ιους δ' ἐν τ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ιεραι τῶν λολ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] νες  ̣  ̣μωμ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ονην ἐσ̣τι λέγε[ιν⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ει  ̣ πρὸς τὴν υγη [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] νεανδοδηκα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩λ]έγει  ̣ εὐστοχί[α⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] θεατροι̣ι̣  ̣πα [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3P.Herc. 1117 fr. 3 pag. sin.
Engraved 1853 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι ὑγ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
ῥητορικο [⁦ -ca.?- ⁩]
διδαγματ [⁦ -ca.?- ⁩ῥή-]
τορ εἶναι [⁦ -ca.?- ⁩]
5ουμημονοι [⁦ -ca.?- ⁩]
λ  ̣ιστορα κα [⁦ -ca.?- ⁩]
τὸν Ἄδραστ[ον⁦ -ca.?- ⁩]
ῥητορικῆς ι [⁦ -ca.?- ⁩]
τους γεγονει [⁦ -ca.?- ⁩]
10δη καὶ προσσ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ον· οὐδὲ γὰρ ει [⁦ -ca.?- ⁩]
——
τινες ουμη [⁦ -ca.?- ⁩]
γεγονότες α [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπιχειρησε [⁦ -ca.?- ⁩]
15ὑφ' ἡμῶν προσ [⁦ -ca.?- ⁩]
δ' εἰ γεγόνασ[ιν⁦ -ca.?- ⁩]
τους ὁ χρόνος [⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸ τῆς η [⁦ -ca.?- ⁩]
ποισ̣ιτας̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
20μ  ̣  ̣  ̣  ̣ονε [⁦ -ca.?- ⁩]
ταῦτα π [⁦ -ca.?- ⁩]
εἰπεῖν   ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩τε-]
——
χνολογία̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 1117 fr. 4
Engraved 1853 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ἔστι γὰρ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩] ν· ἀλλ παρ' αὐτο̣ῖ̣ς το̣ῖς
ἥρωσιν, εἴπερ ἴσην γνώ̣-
μην ἔχεις, παραπλήσιον̣
5εὑρήσεις τὸν Ἄδραστον̣
καὶ τὸν Ὀδυσσέα· τὸν πολυμή-
χανον δ' Ὅμηρος ἐξετρα̣-
γῴδησεν, ἀγαθὸς [ὢ̣ν̣], ὦ Στωι-
κέ, τοὺς στίχους, κα τοὺς
10τῆς Κίρκης δεσμούς. Τάχα
δὲ καὶ τὸ κοινὸν ἀπαγγέλ-
λει μόνον, ὅτι τῶν ἡρώων
ἦσαν ὁμιλητικώτατο̣ι̣, κα-
θάπερ καὶ νῦν ἰδιῶται πολ-
15λάκις ἄλλων̣ διαφέρουσιν αἱ-
μυλίαι καὶ χάριτι τῆι κατὰ
τὸν λόγον· οὓς ἐάν τις θ̣έ̣λῃ
ῥήτορας λέγειν ω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 1P.Herc. 1573 fr. 1
Engraved 1825-1851 by Vincenzo Corazza

⁦ -ca.?- ⁩ fragment 2P.Herc. 1573 fr. 2
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

να  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωρω  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ρι  ̣της(*) τοῦ συμφέροντος
τῶν πλείστων εἰς ἡδείας
ἐπιστήμας· καὶ παραβάλ-
5λειν τοίνυν {ε} ἄν τις θέλοι το
αλλογαρ(*) καὶ τοιοῦτον ἄλλον
  ̣θο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ναι καὶ συνεχου\ω/σιν
  ̣  ̣  ̣ειν(*) πρὸς αὐτὸν αντικι  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
  ̣  ̣  ̣ακι   ̣  ̣ιβη καὶ παρατ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
10  ̣κεν  ̣  ̣  ̣ συμφέροντες(*) ε  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣νγ  ̣  ̣  ̣καθενη  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣π̣π[  ̣  ̣ἀ]πάτην   ̣  ̣  ̣  ̣τ   ̣  ̣  ̣
  ̣αιγ  ̣τα καὶ κακο[υρ]γία[ν] ογ  ̣  ̣  ̣
  ̣ν ἐστιν [ο̣ὔτ'] ἄσκησις οὔτ'   ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣ε τριβῆς κα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κολουται τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣εξαρχετησ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εσθαι τοὺς
fragment 3P.Herc. 1573 fr. 3
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

  ̣  ̣βαίνῃ ῥητέον· εἰ δὲ καί
τ̣ινες ἔφησαν περιγίνεσθαι
τὸ λέγειν καὶ τας ἀσκήσεσιν,
ἀλλ' οἱ πλεῖστοι παρεκλίνον-
5το καὶ τὸ λέγειν σπανίως
καὶ κακῶς ἐκ τοῦ λέγειν ἔφασαν περιγί-
νεσθαι. Νὴ Δία τὰ μὲν τεχ-
νικὰ παρ' ἄλλων ἔλαβον οἷόν
τινα ἐρ̣ιστικὰ καὶ τὰ τῶν
10ἀμφιβο̣λ̣ιῶν ἐκ̣ τῆς διαλεκτι
κς καὶ πτεροῖς ἀλλοτρίοις ἐ-
κόσμησαν̣ ἑαυτούς.
προσπεδα[⁦ -ca.?- ⁩]
αφησουσι[⁦ -ca.?- ⁩]
15φασισ  ̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
φασιν[⁦ -ca.?- ⁩]
βολιων(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
μαθουσα[⁦ -ca.?- ⁩]
πσ̣σεχα[⁦ -ca.?- ⁩]
20τεσ̣θα[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣ιναν [- ca.10 -]ενωσοπερι
τ̣ε[  ̣]ατον̣ παρὰ̣ π̣οιητικῆς
παραλα̣β̣ὼν καὶ ῥητορικῆς καὶ γε-
ωμετρ̣ίας καὶ ἀστρολογί-
25ας καὶ μουσικῆς ἀλλοτρίοις ἑ-
αυτὸν πτεροῖς κολοιοῦ τρόπον
κεκ̣όσμ̣ηκεν. Κατὰ γὰρ τὸν Εὐ
ρ̣ιπίδην̣ ἐκ βαθείας αἰθέρος
λαβεῖν ἀμοχθεὶ πάρεστιν
30τὰ ποιοῦντα πίστεις, ὅταν
ἐθέλωμεν. Ἀλλὰ γὰρ ἀ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τῶι Κριτολάωι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η
το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σει[- ca.11 -]
τρό̣πον τοῦτον ε- ca.10 -
35δὲ τὴν Στοὰν καὶ τὸν Δ̣ιογένην
ἤδη μεταβαίνειν. Τοίγαρ ἄ
——
τοπον συνφάναι Διογένει
ἄτ̣εχνον οὐδὲ π̣ρ̣έπουσαν
ἐλευθέροις εἶναι τὴν παραδε
40δομένην ὑπ̣ὸ τούτων ῥητορι
κήν· ὥστ' οὐδὲ τέχνην ατὴν ὑ-
πολαμβάνει εἶναι, ἣ νομίζε-
ται πρὸς τῶν ἁπάντων εἶναι.
Οὕτως γὰρ εἴρηται π̣ερὶ αὐτῆς
45ὡς τῶν μὴ τεχνῶν τῶν μὴ ἑπο
μένων το̣ῖ̣ς ἐλευθέρο̣ις ἀνυπο
στάτων οὐσῶν.
fragment 4P.Herc. 1573 fr. 4
Engraved 1825-1851 by Domenico Casanova

τοὺς τοιχωρύχ̣ους καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
βευτὰς(*) αλλομ[⁦ -ca.?- ⁩]
μώζωσιν(*) καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
εἶπον ὄντως [⁦ -ca.?- ⁩]
5νιαι(*) δὲ φήσουσι[⁦ -ca.?- ⁩]
κέναι φημη[⁦ -ca.?- ⁩]
λέγειν οὐ μή τις[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ῥητορικὴν[⁦ -ca.?- ⁩]
τι μὴ πρωτομ[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἀλλ' ἀνωφέλιμοι[⁦ -ca.?- ⁩]
τα τινε[⁦ -ca.?- ⁩]
τέχνην[⁦ -ca.?- ⁩]
ος σωζ[⁦ -ca.?- ⁩]
κη παρα [- ca.13 -]δύνα-
15μιν τὴν [- ca.12 -]α̣ν ἀπα-
τηθεὶς λ̣[- ca.9 -]τῆς σωτη-
ρίας, ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἰατρικῆς[  ̣  ̣]
τεσυ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 1573 fr. 5
Engraved 1825-1851 by Domenico Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]πολειτικὸς ου
[⁦ -ca.?- ⁩]εινη̣μας συνέντων(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι τὸν Αἰσχίνην
[⁦ -ca.?- ⁩]ην ὅτι ῥήτορες
5[⁦ -ca.?- ⁩]σ\ου/  ̣ τεκμήρι̣ον
[⁦ -ca.?- ⁩]την συνεῖναι τὴν
[⁦ -ca.?- ⁩]νυν ἀνάγκηι
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ πάλαι θε
[⁦ -ca.?- ⁩]υς ἐπὶ τὸν λο
10[⁦ -ca.?- ⁩]τον ἐπ̣ιπα
fragment 6P.Herc. 1573 fr. 6
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]μενα σαντασι
[⁦ -ca.?- ⁩]τα\δ/ν ἐν ταῖς ἀνα
[⁦ -ca.?- ⁩]ιφαινόμενα τοσου
[⁦ -ca.?- ⁩]ο δὲ τοῦ μὴ τεχνικὰ
5[⁦ -ca.?- ⁩]η̣νζος λ̣νε  ̣  ̣των
[⁦ -ca.?- ⁩]αλλον  ̣  ̣  ̣ησπα
[⁦ -ca.?- ⁩]ησυμασμον τὴν ῥητο-
ρικήν, εἴπερ ἄρ̣α, καὶ τὴν
[πολειτική]ν, τὸ παραπλήσι-
10[ον νομί]ζομεν· ἐν αὐτῶι
[γὰρ τὸ ψεῦ]δος θεωρεῖται τῶι
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λόγον
[⁦ -ca.?- ⁩]δουντων
[⁦ -ca.?- ⁩]εομεν μη
15[⁦ -ca.?- ⁩]γους καλη(*)
[18 lines missing]
31[⁦ -ca.?- ⁩]ησεν  ̣  ̣  ̣ν απαν
[⁦ -ca.?- ⁩]γὰρ καὶ τὰς και
[⁦ -ca.?- ⁩]υσιν  ̣  ̣  ̣πλητ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ισα  ̣  ̣  ̣τειν.
35[Εἰ δὲ] καὶ σὺν τῆι δυνά-
[μει ταύτῃ] φήσουσιν Ἰσοκρά-
[την ποιῆσ]αί τι τοιοῦτον,
[πάντως ἀ]πίθανόν ἐστιν.
[Οὐ γὰρ πρά]ττοντες
40[τὰ κοινὰ οὐδ'] ἔχοντες ἱστο-
[ρίαν⁦ -ca.?- ⁩]ω̣μονου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ τὸν λόγοις
[⁦ -ca.?- ⁩]ι Περίπατον
[⁦ -ca.?- ⁩]ι μάλιστα
fragment 7P.Herc. 1573 fr. 7
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

  ̣ειταινεν ἀτεχνίαν ἀποδεί-
[ξ̣]ας τὴν π̣ολιτικὴν καὶ τὴν
σοφιστικὴν ὡς μίαν καὶ τὴν αὐ<τὴν>
[ο̣]ὖσαν· ἀποδέδειχεν δ', εἴπερ ἄρα,
5τὴν πολιτικὴν καὶ τὴν σοφι-
στικὴν ἴσως οὐκ ἀποτελοῦσαν
πολειτικούς, τὸ δ' οὐκ εἶναι
τὴν σοφιστικὴν οὐδὲ μελ[έ]
[τη]ν ἀλλὰ παντ[ὶ] τεχνίτηι
10[τὸ θ]εωρούμενον συνέ[π̣εσθαι]
[οὐ διαστέ]λλει μᾶλλον. Ὁ δ' ἑπ̣[ό-]
[μενος] λόγος τὴν πρόχειρον
[οὐ πα̣ρ]έ[χ]ει φαντασίαν ι  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣οι̣  ̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣ιι̣ειπ\ε/η  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δυ̣νατός, ὅτι του  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣κην ατε  ̣  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣λουδ
[8 lines missing]
27[⁦ -ca.?- ⁩] ἔργον̣   ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣πανε
[⁦ -ca.?- ⁩]ηδαι  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣λω  ̣σθησε
[⁦ -ca.?- ⁩]δομενον καὶ λέγειν
30[⁦ -ca.?- ⁩]ριδελ̣  ̣ν  ̣  ̣ιδενεν
[⁦ -ca.?- ⁩]των ἀκουόντων ει
[⁦ -ca.?- ⁩]ασ\ε/  ̣ι γὰρ ἀναποδείκτου
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀντιπαραβάλλει   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υτα ῥητορικοὺς αν  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]σ τίς ἐστιν ὁ κωνυχων
[⁦ -ca.?- ⁩πρὸς τ]οὺς θεοὺς ἐὰν λαμβά[νῃ]
[μὲν] τοὺς ἀγαθοὺς καὶ δια[φέ-]
[ρον]τας κατὰ τὴν δύνα[μιν εἴτε τὴν ἐπιδεικτικὴν εἴτε τὴν ἐπὶ τῶν ἀληθινῶν ἀγώνων, λαμβάνῃ δὲ καὶ]
fragment 8P.Herc. 1573 fr. 8
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

πᾶσα τέχνη, τὸ δ' εἰκοβολεῖν οὐκ ὀ[ρ̣-]
θοβολεῖ πλὴν εἴ που σπανίως, ῥή-
τορας δὲ δεινοὺς γεγονότας ἄ-
νευ μαθήσεως παρειλήφαμεν.
——
5Οὐ κρεί[ν̣ω] δὲ παλινλογεῖν ἀ-
ναγκαῖον εἶναι τ[ῆ]ς ἀποδείξ[ε-]
ως κατά γε τὴν δύ̣ναμιν οὐ-
θὲν διαφερούσης τοῦ διδάσκον-
τος λόγου {σ} ἥρωας ἤτοι [ἰδιώτ̣]ας
10μὴ μαθόντας τὴν ῥητορικὴν
δυν[α]το[ὺς καὶ ἐπισήμους γεγον̣έ̣]ναι
[20 lines missing]
32παραβάλλειν ἐπὶ φιλοσοφίας
καὶ πολιτικῆς, καὶ τ[ὸ τὰς μὲν]
θέσεις τέχνης μὴ κα[θυστερεῖν ὡς]
35περὶ τὰς ὑποθέσεις [γ̣ι̣]ν[όμενον]
παραδιδόασιν. Ἐκ περιττ[οῦ]
δ', εἴ τι δεῖ καὶ πρὸς τοῦτον εἰ[πεῖν,]
ἐπισημαν[τ̣έ]ον μὲν καὶ [τὸν δυ-]
νάμεις ἀποδείξεω[ς] διαφ[ό̣]
40ρους οὐ προσφερόμενον, ὑπο[δει-]
γμασιν δ' ἐνηλλαγμένοις [καὶ]
χειρισμοῖς χρώμενον οὐ τῷ   ̣  ̣  ̣
fragment 9P.Herc. 1573 fr. 9
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

0[⁦ -ca.?- ⁩]ἐξέσ-
τωι λ̣έγειν ἀτεχνίαν καὶ τὴ̣ν
λιε̣υτικὴν καὶ τὴν ἐμ-
π̣ορικήν· εἰ δ' αὗται δισταγμὸν
χουσιν, ἀλλὰ τν̣ ἰατρικὴν
5τι̣ δ' αὐλητικὴν καὶ λ̣υρι-
κή̣ν̣, εἰ δὲ μηδὲ ταύτην
θέλει, τὴν κιθαριστικήν. Οὐχὶ
——
μὲν γὰρ οἱ τεχνεῖται προσ-
ηγ̣ορεύκασίν τι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10των ι̣ι̣ουδενασ[⁦ -ca.?- ⁩]
δε θεατ[⁦ -ca.?- ⁩]
γρασ̣σ̣ ἀφικν[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣ ιοσαφων[⁦ -ca.?- ⁩]
πρότερον οιδη[⁦ -ca.?- ⁩]
15χνοι τῶι δια[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣ ἀπὸ τῆς[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦτον ουτ[⁦ -ca.?- ⁩]
λι  ̣  ̣  ̣λλουλ̣  ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀτεχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[14 lines missing]
34[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τως τὰ̣ς με[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ασαν  ̣ συστο(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ   ̣λσ  ̣  ̣  ̣  ̣συνα[⁦ -ca.?- ⁩]
τέχναις   ̣  ̣τει[⁦ -ca.?- ⁩]
ρομένας καὶ οὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
ομένας εἰς τὴν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]διάγνωσιν τε καὶ λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
40τῶν ἔξωθεν ἐπιόντων[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10aP.Herc. 1573 fr. 10a
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]α δ' οὕτως
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ειουνουκαιδ
[⁦ -ca.?- ⁩]τιε  ̣εσ  ̣μην
[⁦ -ca.?- ⁩]ειλειν ἔχειν τ̣οσ
5[⁦ -ca.?- ⁩καθ]άπερ ἡ σφαῖρα με
[⁦ -ca.?- ⁩]τοῦτο δ' ἐχον
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣σθαι τελ(*) τέχνας
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ον λόγον οση  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ὑπολή]ψεων προσεν  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]μον  ̣λος συν  ̣  ̣
fragment 10bP.Herc. 1573 fr. 10b
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

[οὐ-]
δεὶς(*) εἶπεν οὐδ'[⁦ -ca.?- ⁩]
ἕτερον. Εἰ μὲν γ[ὰρ τὸ πρότερον,]
——
πῶς ἡμεῖν οὐκ [ἀποδέδειχας]
5τοῦτο; πῶς δ' εἰ χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λσ ψευδόμενον[⁦ -ca.?- ⁩]
5σεαυτόν, εἰ μὴ [⁦ -ca.?- ⁩]
νέμεις αι  ̣εσε[⁦ -ca.?- ⁩]
οὔτ' ἄλογον μ[ὴ ὄντα ῥητορι-]
κὸν ἐξευρίσκ[ε̣ιν⁦ -ca.?- ⁩]
τομο̣  ̣  ̣  ̣ον
fragment 11P.Herc. 1573 fr. 11
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ετων τῶι λόγωι τούτωι
[κεχρη]μένοι κατακεχωρίκασιν,
[ἐν οἷς καὶ γρ]άμματα διδάσκων [τ̣ις,]
[ὃς ἐν τῇ] Ῥόδῳ τὸν βίον κατέστρ[εψεν·]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλου γε δ[ε]ῖ μᾶλλον· δ[ιό]περ
[τοὺς λόγο]υ̣ς τ[ούτο]υ διαληψό[μεθ']
[ἐπὶ τῶν] π̣ρὸς τοῦτο̣ν ὕστερον
[συναθρ̣]ο̣ιζομένων ἀπ̣α
[ντῶντ]ες. Π[ο̣λλο]ύς τε τῶν ε
10[⁦ -ca.?- ⁩]εις λόγον ουμενων
fragment 12P.Herc. 1573 fr. 12
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

τὴν Ἀ[μ̣]φιαράου παραίνεσ[ιν·]
π[ον]τ[ίου̣] θηρὸς πετραίου χ̣ρ[ω-]
τὶ μ[άλισ̣]τα ν[ό̣ο]ν προστρέ-
πων [πάσα]ις πολ̣ί̣εσσιν ὁμί[λ̣ει]
5φησὶ [Πίν̣]δαρος. Πῶς γὰρ τελ[  ̣  ̣  ̣]
——
οσο  ̣λ̣λ̣ατων θ  ̣ντε  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ομη  ̣επολ  ̣  ̣  ̣γ\ν/μον- ca.9 -
ὅ[τ̣ι] τοῖς μὲ̣[ν οἰκοῦσιν τὴν Ξυ-]
ρίαν καὶ [τὴν Αἴγυπτον καὶ ὁ-]
10μοίους [τόπους  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νοσή-]
σασιν καὶ μέχρι πολλῶν
ἡμερῶν ακατα  ̣  ̣ις, οἴ-
νου δὲ προσφοραὶ πολε-
μιώταται, τοῖς δὲ τὴν
15Ἀττικὴν καὶ τὴν Ἰτα-
λίαν τὰ μὲ[ν̣ ο]ὐκ ἄγαν
ἐμπρέποντα, δόσις δ' οἴ -
——
νου πλεοναζόντως
σωτήριος, καὶ τοῖς μὲν
20ο[ἰ̣]κοῦσιν ὑπὸ τὰς ἄρκ[το]υς
τὰ μὲν ἄνω μέρη τοῦ
σώματος ἐπισφαλῆ, τὰ
[κ̣ά]τω δὲ οὐ δυσάλ[γητα,]
[τοῖς δ'] ὑπὸ τὴν με[σημβρίαν]
25[πάντα] ἐνατίως ἔ[χει]
  ̣  ̣  ̣  ̣ κυβερνητ[ῶ̣ν]
[ca.7 lines missing]
30  ̣  ̣  ̣ τοισ γε καὶ - ca.12 -
ραλλα τοῦτ' οὐδένα περ[⁦ -ca.?- ⁩]
χρᾶσθαι πρὸς αὐτόν, ὅτ[ι παρέ-]
βαλ̣ε ῥήτορας [τοῖς πολύποσιν·]
πολύποδες γάρ εἰσιν οἱ τοῦτ' ει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35  ̣  ̣σιντινοαι θηρ καὶ ταπα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣χηπε πολυπ[οδ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣εσ ἰδίωμα τ
  ̣  ̣σειτιστη  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
λόγος ηρτικρο[⁦ -ca.?- ⁩]
40[⁦ -ca.?- ⁩]ἅπαντ' ειναν
fragment 13P.Herc. 1573 fr. 13
Engraved 1825-1851 by Raffaele Biondi

0[Ἂν δὲ δὴ βούληται λέγειν, ὡς καὶ τἀληθὲς φάσκει]
καὶ παντελῶς ἀποφεύξε-
ται, διότι τῶν τεχνῶν μὲν
ἄλλαι̣ δύνανται περί τινα
παρεῖναι, κἂν ᾖ βδελυρώτα-
5τος, καὶ χ̣είρων οὐδὲν ἐς γραμ-
ματικὴν γραμματικὸς λ̣έ-
γεται, κἂν ᾖ τῶν πάνυ μοχθ̣η̣-
ρῶν, οὐδὲ μουσικὸς εἰς μουσικὴν
οὐδ' ἄλλος ἐπιστήμων, ἡ δὲ   ̣  ̣
10λιαμ  ̣ηι περὶ βίον ο̣ὖσα τέχ-
νη[  ̣]ν τούτων <τῶν> τεχνειτῶν
  ̣  ̣  ̣ τὸν τεχνείτην εα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθει\ν/ε αὐτῆς παρ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τειν παραγγέλματα
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γαδι  ̣  ̣  ̣ τὸ πόημα.
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς πρὸς ῥητορικος
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αρα  ̣ο̣τιφι- ca.9 -
π̣ρος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιν- ca.11 -
πάνπολλά τινες τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣ων α

Apparatus


^ 8.33. l. χω (corr)
^ 8.35. l. μ (corr)
^ 9.4. l. ί (corr)
^ 9.33. l. ν (corr)
^ 10.12. l. ῶ (corr)
^ 10.13. l. ι (corr)
^ 10.13. l. λ (corr)
^ 10.22. l. ὁ (corr)
^ 10.23. l. κ (corr)
^ 10.25. l. εύ (corr)
^ 10.26. l. ει (corr)
^ 10.27. l. ὴ (corr)
^ 10.33. l. ὐτῶ (corr)
^ 10.36. l. ὡς (corr)
^ 10.38. l. ῶ (corr)
^ 10.39. l. ν (corr)
^ 10.40. l. ῆ (corr)
^ 10.40. l. νά (corr)
^ 11.2. l. ἧ (corr)
^ 11.8. l. ς (corr)
^ 11.10. l. τὴ (corr)
^ 11.12. l. πι (corr)
^ 11.18. l. δὲ (corr)
^ 11.19. l. ψ (corr)
^ 11.19. l. ῶ (corr)
^ 11.22. l. ω (corr)
^ 11.22. l. ἔ (corr)
^ 11.24. l. ρ (corr)
^ 11.24. l. ι (corr)
^ 11.30. l. λλῶ (corr)
^ 11.36. l. α (corr)
^ 11.37. l. τ (corr)
^ 11.37. l. ι (corr)
^ 11.40. l. ὶ (corr)
^ 12.12. l. μμ (corr)
^ 12.27. l. ικὴ (corr)
^ 12.31. l. ρ (corr)
^ 12.31. l. έ (corr)
^ 12.32. l. ν (corr)
^ 12.33. l. ς (corr)
^ 12.38. l. ι (corr)
^ 12.38. l. αὶ σ (corr)
^ 12.38. l. ας (corr)
^ 13.4. l. ω (corr)
^ 13.6. l. δ (corr)
^ 13.12. l. σθ (corr)
^ 13.13. l. δ (corr)
^ 13.15. l. ν (corr)
^ 13.20. l. νη (corr)
^ 13.23. l. κ (corr)
^ 13.23. l. γ (corr)
^ 13.31. l. κ (corr)
^ 13.36. l. ν (corr)
^ 13.37. l. πὶ (corr)
^ 13.40. l. ο (corr)
^ 14.3. l. ειστι (corr)
^ 14.15. l. κ (corr)
^ 14.16. l. δ (corr)
^ 14.17. l. ὴ (corr)
^ 14.20. l. ρ (corr)
^ 14.22. l. ν (corr)
^ 14.23. l. ω (corr)
^ 14.30. l. ἢ κ (corr)
^ 14.33. l. τ' ο (corr)
^ 14.33. l. δὲ (corr)
^ 14.36. l. ύν (corr)
^ 14.37. l. τ (corr)
^ 15.4. l. ση (corr)
^ 15.13. l. έ (corr)
^ 15.14. l. ποφα (corr)
^ 15.16. l. οχ (corr)
^ 15.17. l. λ (corr)
^ 15.19. l. ὶ (corr)
^ 15.21. l. φ (corr)
^ 15.21. l. η (corr)
^ 15.25. l. ῆ (corr)
^ 15.25. l. ε (corr)
^ 15.31. l. τρ (corr)
^ 15.31. l. ν (corr)
^ 15.31. l. λ (corr)
^ 15.31. l. ις (corr)
^ 15.35. l. μ (corr)
^ 15.36. l. γ (corr)
^ 15.37. l. ε (corr)
^ 15.39. l. ρι (corr)
^ 16.12. l. ρ (corr)
^ 16.19. l. δ (corr)
^ 16.21. l. ρ (corr)
^ 16.21. l. αν (corr)
^ 16.29. l. ἰτί (corr)
^ 16.30. l. ή (corr)
^ 16.34. l. η (corr)
^ 16.34. l. ύσ (corr)
^ 16.34. l. ς (corr)
^ 16.35. l. σ (corr)
^ 16.35. l. ης (corr)
^ 16.37. l. ον (corr)
^ 16.39. l. κα (corr)
^ 16.40. l. ὸ (corr)
^ 17.2. l. ι' ἐ (corr)
^ 17.4. l. τ (corr)
^ 17.18. l. η (corr)
^ 17.18. l. ό (corr)
^ 17.23. l. π (corr)
^ 17.23. l. κ (corr)
^ 17.23. l. α (corr)
^ 17.24. l. θαι (corr)
^ 17.24. l. εί (corr)
^ 17.25. l. ει (corr)
^ 17.26. l. β (corr)
^ 17.26. l. ν (corr)
^ 17.27. l. ῆς (corr)
^ 17.30. l. ι (corr)
^ 17.33. l. ῆ (corr)
^ 17.34. l. σ (corr)
^ 17.34. l. ὶ (corr)
^ 17.34. l. ν (corr)
^ 17.38. l. γί (corr)
^ 17.38. l. χ (corr)
^ 17.40. l. γ (corr)
^ 18.1. l. κο (corr)
^ 18.2. l. ι (corr)
^ 18.3. l. ιλο (corr)
^ 18.12. l. δεῖ (corr)
^ 18.20. l. συ (corr)
^ 18.20. l. ς σ (corr)
^ 18.22. l. ιαλέκτω (corr)
^ 18.25. l. κ σ (corr)
^ 18.27. l. β (corr)
^ 18.28. l. νε (corr)
^ 18.29. l. ἢ (corr)
^ 18.32. l. μ (corr)
^ 18.33. l. σὺ (corr)
^ 18.33. l. ὲ (corr)
^ 18.33. l. ν (corr)
^ 18.33. l. ε (corr)
^ 18.36. l. ὶ ἐν (corr)
^ 18.37. l. ξ (corr)
^ 19.5. l. ύ (corr)
^ 19.5. l. ο (corr)
^ 19.16. l. ῶ (corr)
^ 19.17. l. κ (corr)
^ 19.19. l. ὶ (corr)
^ 19.22. l. ῷ (corr)
^ 19.23. l. εἰ (corr)
^ 19.24. l. υ (corr)
^ 19.26. l. χ (corr)
^ 19.27. l. ὲ (corr)
^ 19.28. l. ν ῥ (corr)
^ 19.29. l. χει (corr)
^ 19.34. l. αὶ (corr)
^ 19.37. l. φ (corr)
^ 19.38. l. καὶ (corr)
^ 20.13. l. έ (corr)
^ 20.13. l. ῦθ' (corr)
^ 20.19. l. δ (corr)
^ 20.19. l. θ (corr)
^ 20.19. l. ω (corr)
^ 20.22. l. σχηκ (corr)
^ 20.22. l. κο (corr)
^ 20.23. l. ς (corr)
^ 20.25. l. ῖ (corr)
^ 20.26. l. ρ (corr)
^ 20.29. l. γρά (corr)
^ 20.29. l. ι (corr)
^ 20.29. l. ὴ (corr)
^ 21.9. l. ν (corr)
^ 21.9. l. τ (corr)
^ 21.21. l. ει (corr)
^ 21.27. l. υ (corr)
^ 21.33. l. ς (corr)
^ 21.35. l. ι (corr)
^ 21.35. l. φαί (corr)
^ 21.36. l. ὴν (corr)
^ 21.37. l. τὴ (corr)
^ 21.37. l. δ (corr)
^ 21.37. l. μ (corr)
^ 21.38. l. ο (corr)
^ 22.10. l. ο (corr)
^ 22.13. l. π (corr)
^ 22.25. l. ω (corr)
^ 22.28. l. οῦ (corr)
^ 22.35. l. κ (corr)
^ 22.40. l. τ (corr)
^ 25.3. l. ν σο (corr)
^ 25.13. l. ὑ (corr)
^ 25.15. l. χ (corr)
^ 25.21. l. ν (corr)
^ 26.5. l. έσ (corr)
^ 27.5. l. ς (corr)
^ 27.21. l. Ἰ (corr)
^ 27.22. l. Β (corr)
^ 27.23. l. η (corr)
^ 27.25. l. μι (corr)
^ 28.3. l. λλ (corr)
^ 28.5. l. ομ (corr)
^ 28.7. l. ἡ (corr)
^ 28.11. l. ά (corr)
^ 28.15. l. μ (corr)
^ 28.18. l. ὴ (corr)
^ 28.19. l. άς γε (corr)
^ 28.22. l. εί (corr)
^ 28.23. l. χ (corr)
^ 28.28. l. ι (corr)
^ 28.33. l. ῥ (corr)
^ 29.7. l. ὸν (corr)
^ 29.8. l. η (corr)
^ 29.17. l. α (corr)
^ 29.24. l. ὶν (corr)
^ 29.26. l. α (corr)
^ 29.28. l. π (corr)
^ 29.30. l. χ (corr)
^ 29.31. l. π (corr)
^ 29.32. l. υ (corr)
^ 30.4. l. ως λέ (corr)
^ 30.10. l. σ (corr)
^ 30.14. l. ει (corr)
^ 30.14. l. τι (corr)
^ 30.22. l. ινό (corr)
^ 30.24. l. η (corr)
^ 30.27. l. λ (corr)
^ 30.33. l. μί (corr)
^ 30.35. l. μ (corr)
^ 30.36. l. π (corr)
^ 31.6. l. ν (corr)
^ 31.9. l. τ (corr)
^ 31.15. l. α (corr)
^ 31.16. l. ἐ (corr)
^ 31.17. l. ὐ (corr)
^ 31.18. l. ω (corr)
^ 31.23. l. δ (corr)
^ 31.23. l. ι (corr)
^ 31.28. l. ᾶ (corr)
^ 31.32. l. ν (corr)
^ 31.39. l. κ (corr)
^ 31.40. l. ι (corr)
^ 31.41. l. π (corr)
^ 31.41. l. ι (corr)
^ 31.41. l. κ (corr)
^ 31.42. l. σοφι (corr)
^ 32.1. l. ησ (corr)
^ 32.1. l. ο (corr)
^ 32.6. l. λ (corr)
^ 32.12. l. κτ (corr)
^ 32.17. l. ι (corr)
^ 32.19. l. ῶν (corr)
^ 32.24. l. ς (corr)
^ 32.34. l. ε (corr)
^ 32.35. l. γ (corr)
^ 33.32. l. ε (corr)
^ 33.32. l. ικ (corr)
^ 34.4. l. θ (corr)
^ 34.9. l. τ (corr)
^ 34.23. l. ύο (corr)
^ 34.28. l. σι (corr)
^ 34.32. l. κῆ (corr)
^ 34.35. l. ω (corr)
^ 35.2. l. ή (corr)
^ 35.5. l. εσ (corr)
^ 35.6. l. ώ (corr)
^ 35.6. l. τ (corr)
^ 35.7. l. σ (corr)
^ 35.11. l. θ (corr)
^ 35.11. l. κ (corr)
^ 35.14. l. ι (corr)
^ 35.20. l. ο (corr)
^ 35.20. l. κ (corr)
^ 35.21. l. η (corr)
^ 35.22. l. ν (corr)
^ 35.22. l. κο (corr)
^ 35.22. l. ρ (corr)
^ 35.34. l. ὐ (corr)
^ 35.34. l. ρ (corr)
^ 35.34. l. ς (corr)
^ 36.3. l. ρ (corr)
^ 37.3. l. μ (corr)
^ 37.9. l. τὴν (corr)
^ 37.13. l. λυ (corr)
^ 38.18. l. τ (corr)
^ 39.13. l. ις (corr)
^ 39.15. l. ι (corr)
^ 39.16. l. ει (corr)
^ 39.20. l. σ (corr)
^ 39.25. l. ρ (corr)
^ 39.27. l. ι (corr)
^ 39.31. l. ἧτ (corr)
^ 3.3. or αὑτὰς
^ 1.20-21. ἀποδεικνύ |ειν ἐπειράθησαν, ὧν(?) Sudhaus
^ 2.2. δι' ἀπάτης Sudhaus
^ 2.6. τὸν ἄλλον(?) Sudhaus
^ 2.8. λέγειν(?) Sudhaus
^ 2.8. ἄντικρυς(?) Sudhaus
^ 2.9. τριβὴ καὶ παρατήρησις(?) Sudhaus
^ 2.10. συμφέροντος Sudhaus
^ 3.17. ἀμφιβολιῶν Sudhaus
^ 4.1-2. [νυκτε] |ρευτὰς(?) Sudhaus
^ 4.3. οἰμώζωσιν Sudhaus
^ 4.5. [ἀτεχ]νίαι(?) Sudhaus
^ 5.2. συνόντων(?) Sudhaus
^ 6.15. [λό]γους καλοὺς(?) Sudhaus
^ 9.35. εὐστο[χίαν](?) Sudhaus
^ 10a.7. τὰς(?) Sudhaus
^ 10b.1. or [ψευ] |δεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.