Papyri.info

sign in

114 = Trismegistos 62572 = LDAB 3756Introduction

DCLP transcription: 62572 [xml]

P-21210

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ἄν τι]ς εὐδ[αιμονία εἴη]
[περὶ] τοὺς ν[έους εἰ εἷς]
[μὲ]ν μόν[ος αὐτοὺς διαφθεί-]
[ρει,] οἱ δ’ ἄλλ[οι ὠφελοῦ-]
5[σιν.] ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλη-
[τε, ἱ]κανῶς ἐ[πιδείκνυ-]
[σαι] ὅτι οὐδε[πώποτε]
[ἐφρό]ντισας τῶ[ν νέων,]
[καὶ σ]αφῶς ἀπ[οφαίνεις]
10[τὴν σ]αυτοῦ ἀ[μέλει-]
[αν, ὅτ]ι οὐδέν [σοι (?)]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λλο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
P-13291

column i
[αἴτιον εἶ]ναι ὑ[πο-]
[λαμβά]νω; ἐγὼ ὑμ[ῖν]
[ἐρῶ, κινδυν]εύει γά[ρ μοι]
[τὸ συμ]βεβ[η]κὸς τ[οῦ]τ[ο]
5[ἀγαθὸν] γεγονε[  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[οὐκ ἔσ]θ’ ὅπως ὑ[μεῖς ὀρ-]
[θῶς ὑ]πολαμβ[ά]νο[μεν,]
[ὅσοι <οἰ>όμ]εθα κακὸν ε[ἶναι]
[τὸ] τ[ε]θνάναι. μέγα
10[μοι τεκ]μήριον τούτ[ου]
[γέγον]εν. οὐ γὰρ ἔστιν ὅ[πως]
[οὐκ] ἂν ἠναντιώθη [μοι]
[τὸ εἰ]ω̣θὲς σημ[εῖον, εἰ μη]
[τι ἔ]μελλον ἀγαθὸ[ν]
15[πράξειν.] ἐννοήσωμε[ν δὲ]
[καὶ τῇ]δε ὡ[ς] πολλὴ ἐλπίς
[ἐστι]ν ἀγαθὸν εἶναι. δυ-
[οῖν] γὰρ τά ἑτέρα [ἐστιν]
[τὸ τε]θνάναι. ἢ γὰρ οἷ[ο]ν
20[μηδ]ὲν ε[ἶ]ναι μηδὲ α̣ἴ̣σ̣θ̣η̣-
[σιν μη]δεμίαν μηδε-
[νὸς] ἔχειν τὸν τεθνε-
[ῶτ]α,˙ [ἢ] κατὰ τὰ λεγό-
[μεν]α [μετ]α[βο]λή τις
25[τυγ]χάνε[ι] ὄν̣τα̣ καὶ
[μετοίκ]εισ[ι]ς [τ]ῇ ψ[υ]χῇ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]κ [το]π[ου] ἐ̣ν̣θ̣έ̣ν̣-
[δε ε]ἰς ἄλ[λον το]πο̣ν̣.
[καὶ εἴτ]ε [μ]ηδεμία α[ἴ-]
30[σθησι]ς ἀλλ’ οἷον ὕπνος
[ἐπειδά]ν τις καθεύδων
[μηδ’ ὔ]παρ μη[δ]ὲ ὁρᾷ,
[θαυμ]άσιον κέρδος
[ἂν εἴη] ὁ τ[ά]νατος ἐγὼ
35[γὰρ οἶμ]αι, ε[ἴ] τινα ἐκλε-
[ξάμε]ν̣ο̣ς̣ δέο[ι] τ[α]ύτ[ην]
[τὴν ν]ύκτα ἐν ᾗ [ο]ὕ̣τω
[κατέ]δαρθεν [  ̣]υσ[  ̣  ̣]
[μηδ]ὲν ὄναρ [ἰ]δεῖν,
40[καὶ τὰ]ς ἄλλας νύ[κ-]
[τας τε κ]αὶ ἡμ[έ]ρα[ς] τὰς
column ii
[τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ]
ἀ̣ν̣τ̣ι̣π̣α̣ραθέ[ντα] ταύ̣-
τῃ τῇ νυ[κ]τὶ δ[έο]ι σκεψά-
45[μενο]ν̣ ε̣ἰ̣πεῖν [πό]σας ἄ-
[μεινον] κ[αὶ] ἥδει[ον] ἡμέ-
[ρας κα]ὶ [ν]ύκτας τα[ύ]τ̣η̣ς̣
[τῆς] ν̣υ̣κ̣τ̣ὸ̣ς̣ β̣ε̣β̣ί̣ω̣κε[ν]
[ἐν τῷ ἑ]α̣[υ]τοῦ βίῳ, ο[ἶ-]
50[μαι ἂν] μηδὲ ὅ[τι ἰδι-]
[ώτην] τ̣ι̣νά̣, ἀ̣λ̣[λὰ τὸν μέ-]
γαν βασιλέα ε[ὐαριθμή-]
τους εὑρ[εῖ]ν ἄ[ν αὐτὸν]
ἡ[μέρας] τε καὶ [νύκτας]
55εἰ οὖν τοιοῦτον [ὁ] θάν[α-]
τός ἐστιν, κέρδο[ς] ἔγω-
γε λέγω·˙ καὶ γὰ[ρ οὐ]δὲν
πλείω ὁ πᾶς χρ[ό]νος φα[ί-]
νεται οὕτω δέοντι
60εἶναι ἢ μία νύξ. εἰ δ’ αὖ
οἷον ἀποδημῆ[σαί ἐ]σ-
τιν ὁ θάνατος [  ̣  ̣  ̣]εη
[  ̣]εν εἰς ἄλλον τ[ό]πον,
καὶ ἀλληνθῆ τὰ λεγό-
65μενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσι
πάντες {σ}οἱ τεθνεῶτες,
τ[ί] μεῖζον{ον} ἀγ[αθὸ]ν [τ]ού-
τ[ο]υ εἴη ἄμ, ὦ [ἄ]ν[δ]ρ[ες]
[δ]ικασταί; εἰ γάρ τ[ι]ς αφιι̣
70η̣σ̣ε̣[  ̣]ενος εἰς Ἅιδοι, ἀπαλ-
λαγεὶς το[ύ]των τ[ῶ]ν φασ-
[  ̣]οντων δικαστῶν εἶ-
να[ι, ε]ὑρήσειν παῖς ὡς
ἀλ[ηθ]ῶς δικαστάς— οἵ-
75[π]ερ καὶ λέγονται ἐκεῖ
[δι]κάζειν,˙ Μίνως τε
[καὶ Ῥα]δάμανθυς καὶ
Αἰα̣[κὸ]ς καὶ Τριπτόλε-
μος [κα]ὶ ἄλλοι ὅσοι τῶν
80ἡμι̣θ̣[έ]ων ἐγέ̣ν̣ον-
το ἐ̣ν̣ τῷ ἑαυ̣τῶν βίῳ,
ἆρα φαύλη [ἂ]ν εἴη―
ἡ [ἀπο]δημία;˙ ἢ [α]ὖ Ορ
column iii
[ca.18 lines missing]
84τ[⁦ -ca.?- ⁩]
85α[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δε-]
ξ̣[αιτο ἐξετάσαι τὸν ἐ-]
π̣[ὶ] Τρ[οίαν ἀγαγόντα τὴν]
90πολλ[ὴν στρατιὰν ἢ Ὀδυ-]
σέ[α] ἢ [Σίσυφον ἢ ἄλλους]
μυρ[ίους ἄν τις εἴποι καὶ]
ἄνδρα[ς καὶ γυναῖκας,]
οἷς δια[λέγεσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
95σεξ̣ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀμήχανον
ἂν εἴη [εὐδαιμονίας; πάν-]
τως ο[ὐ δήπου τούτου]
γε <ἕ>νε[κα οἱ ἐκεῖ ἀπο-]
κτε[ίνουσι, τά τε γὰρ ἄλ-]
100λα ε[ὐδαιμονέστεροί]
εἰσι[ν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐν-]
θα[δε, καὶ ἤδη τὸν λοι-]
πὸ[ν χρόνον ἀθάνα-]
τοί [εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λε-]
105γόμ[ενα ἀληθῆ ἔστιν ἀλλὰ]
καὶ [ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες]
[δ]ικ[ασταί ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ P-13291.i.23. |[ῶτ]α,˙ papyrus
^ P-13291.ii.57. λέγω·˙ papyrus
^ P-13291.ii.76. ˙ papyrus
^ P-13291.ii.83. [ἀπο]δημία;˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.