Papyri.info

sign in

Trismegistos 62580 = LDAB 3764Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and Oliver Donath, and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62580 [xml]

column 1Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[- ca.10 -Πρ]ωταγό-
- ca.14 -]χρ⟦α⟧\η/
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Πρωτα]γ̣όραν
[- ca.11 -]υ̣ποδη-
5[- ca.13 -]ανει·
[- ca.12 -]δεμεν
[- ca.11 -]  ̣τικῶι·
[- ca.12 -]οτιε
[- ca.12 -]  ̣σων
10[- ca.13 -]υτῃ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Πρωτ]α̣γόραι
[- ca.13 -]λ̣λοι
[- ca.13 -]  ̣αιξε
[- ca.10 -σο]φισταὶ
15[- ca.11 -]  ̣ην κα-
[- ca.12 -]σευδο-
[- ca.13 -]ενδε
[- ca.12 -]ωι ἢ̣ μ̣ὴ
[- ca.9 -Πρ]ωταγό-
20- ca.12 -]ε̣το ε-
[- ca.14 -]α̣ιτο
[- ca.14 -]ο̣περ
[- ca.16 -]ως·
[ca.23 lines missing]e
47[- ca.16 -]ος
[- ca.16 -]ρι
[ca.2 lines missing]
column 2Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

αυτηι. ἅμα δὲ καὶ Θε̣[όδω-]
——
ρος μὲν ἑταῖρος ἦν̣
τῶι Πρωταγόραι, ὁ δ[ὲ]
Θεαίτητος ἐνετύγ̣-
5χανεν τῶι συγγράμ-
ματι τῶι Πρωταγ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣
τῶι Περὶ ἀληθείας, ἐ̣ν̣ ὧ̣ι
περὶ ἐπιστήμης λ̣έ̣γει̣.
ταῦτα μὲν οὖν̣ ἀναγ-
10κ̣α̣[ῖ]ον ἦν προανακα-
θήρασθαι. τῶν δὲ Πλα -
——
τωνι̣κ̣ῶ̣[ν] τ̣ινες ὠιή-
θησ̣[αν περ]ὶ̣ κρ\ι/τηρίου
εἶ̣[ναι] τ̣[ὸ]ν̣ δ̣ιάλογον,
15ἐπ̣[ε]ὶ̣ καὶ πλεονάζει
ἐν τῆι περὶ τούτου σκέ-
ψει. τ̣ὸ δ' οὐχ̣ οὕτως ἔ-
χει, ἀλλὰ πρ̣όκειται πε-
ρὶ ἐπιστήμ̣ης εἰπ[ε]ῖν
20τ[ῆ]ς̣ ἁ̣[πλ]ῆ̣ς̣ καὶ ἀσ[υ]ν-
θέτου· εἰς τοῦτο δὲ̣ ἀ-
ν[α]γκ̣αίως περὶ κρι̣τη-
ρί[ο]υ σκοπεῖ. λέγω δὲ
νῦ̣ν̣ κρι̣τήριον τὸ [δ]ι'
25οὗ κ̣ρ̣ί̣ν̣ομεν ὡς ὀρ[γ]ά-
νο̣υ̣. [δ]εῖ γὰρ ἔχειν ᾧ
κρ̣ι̣νο̣ῦμεν τὰ πρά-
γματα. εἶ̣τα ὅταν ἀκρ̣ι̣-
βὲς ἦι τοῦτο, ἡ τῶν κ̣α̣-
30λ̣ῶ̣ς κριθέντων μό-
ν̣ι̣μ̣ος παραδο̣χὴ γ̣ί̣-
ν̣[ε]τ̣[α]ι ἐπιστ̣ή̣μ̣η̣. ἀλ -
——
λ̣' ο̣ὗ̣τ̣[οί] φασιν α̣ὐτὸν
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣ή̣μ̣η̣ς̣
35προθ̣έ̣μενον ζητ̣[εῖν]
ἐν μὲν τῶι Θεαιτήτω[ι]
περὶ ἃ οὐκ ἔστιν δει-
κνύναι, ἐν δὲ τῶι Σοφι̣-
στῆι περὶ ἃ ἔστιν. προσ̣-
40ῆλθον μὲν̣ οὖν ἐγγύς,
οὐ μὴν ἔτυχον τἀ-
ληθοῦς̣· οὐ γὰ̣ρ ζητεῖ
τὴν ὕλην̣ περ[ὶ] ἣ̣ν̣ σ̣τ̣ρ̣έ̣-
φε̣τ̣α̣ι̣ ἡ [ἐ]π̣[ι]στ̣ή̣μ̣η,
45ἀλλὰ τίς̣ οὐ̣σ̣[ί]α\α/ αὐ̣τ̣ῆ̣ς. ἕτε-
τερον δέ ἐστιν̣ τ̣οῦτ̣ο ἐ-
κ̣ε̣ί̣ν̣ου, ὡς ἐπὶ τῶν τε-
χνῶ̣ν̣ ἄλλο μέν ἐστιν
τὸ⟦υ⟧ ζ̣η̣τεῖ̣ν ἑ̣κ̣άστης
50τὴ̣ν ο̣ὐσίαν, ἄλλο δὲ
τὸ τὴν ὕλην, περὶ ἣ̣ν
πραγματεύοντα̣ι̣. ἐ
—— -
column 3Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

πε̣ὶ δ̣[ὲ ἐπι]στήμη ἦν
δόξα ὀρθὴ δεθεῖσα αἰ-
τίᾳ λογισμοῦ - τότε γὰρ
ἴσμεν τὰ πράγματα
5ὅταν μὴ μόνον εἰδῶ-
μεν ὅτι ἔστιν ἀλλὰ καὶ
διὰ τί - ἦσαν δὲ οἱ τὰς
αἰσθήσεις ἐκτετι-
μηκότες διὰ τὸ ἔχειν
10α̣ὐ̣τάς τι πληκτικὸν
ἀ̣νατιθέντες αὐταῖς
καὶ τὴν ἀκρίβειαν,
πρῶτον μὲν ταύτην
β̣ασανιεῖ τὴν ὑπό-
15λημψιν, ε̣ἶτα μεταβή-
σ̣εται ἐπὶ δόξαν ὀρ-
θ̣ήν, μετὰ ταύτην ἐπὶ
δ̣όξαν ὀρθὴν μετὰ
λ̣όγου, καὶ ἐ̣νθάδε κα-
20τ̣[α]π̣α̣ύ̣σ̣ε̣ι̣ τ̣[ὴ]ν ζήτη-
[σιν· εἰ] γ̣[ὰ]ρ π̣ρ̣οσλάβοι
τ̣[ὸν] δ̣[ε]σμὸ̣ν̣ τῆς αἰτί-
α̣[ς, γί]νε̣τ̣α̣ι̣ α̣ὐ̣[τ]ῶι τέ-
λ̣ε̣ι̣[ο]ς̣ ὁ̣ τ̣ῆ̣[ς] τ̣ο̣ι̣αύτης
25ἐ̣π̣ι̣[σ]τ̣ή̣[μη]ς̣ λ̣ό̣γ̣ος. τ̣ὰ̣
μ̣ὲ̣[ν] οὖν το̣ι̣α̣ῦ̣τ̣α κα̣ὶ̣
ἐ̣ν̣ τῆι ἐξηγ̣ή̣σει σα-
[φ]η̣ν̣ισθήσεται. φέρ[ε-]
[τ]α̣ι̣ δ̣ὲ̣ καὶ ἄλλο προο̣ί-
30μ̣ι̣ον ὑπόψ[υ]χρον
σχεδὸν τῶν̣ ἴσων
στίχων, οὗ ἀρχή·
——
'ἆ̣ρ̣ά̣ γ̣ε, ὦ παῖ, φ̣έρεις τ̣ὸν'
'π̣ε̣[ρὶ] Θ̣ε̣αιτήτ̣ο̣υ λόγον;'
35τ̣ὸ̣ δ̣ὲ γνήσιόν ἐστιν
ο̣ὗ̣ ἀρχή· 'ἄρτι , ὦ Τερψί'-
'ων'. ἔοικε δὲ πεποι-
ηκέναι μὲν̣ δραμα-
τ̣ι̣κὸν τὸν̣ δι̣άλογον
40τ̣οῦ Σω̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ους προσ̣-
δ̣ι̣α̣λεγομένου Θεο-
δώρωι τε καὶ Θεαιτή-
τωι· εἶτα, ἐπεὶ ε̣ἶχεν
πολλὰ ἀγκύλα, προσ-
45έθηκεν τὸ προοίμι-
ον̣, ὡς Εὐκλείδου ἀπο-
μ̣ν̣ημονεύοντος
π̣ρὸς Τ<ρ>ερψίωνα ὧν
ἠ̣κ̣ηκόει̣ Σ̣ω̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ους.
50ὁ [δ'] Ε̣ὐκλείδ̣ης τ̣ῶν ἐ⟦ν⟧\λ/-
λ[ο]γίμων ἦν̣ Σωκρα-
τικ̣ῶν καὶ̣ ἦρξέν γε
τῆ̣ς̣ ὀνομα̣σ̣θείσης
column 4Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

Μεγαρικῆς α̣ἱ̣[ρ]έ̣σεως, ἥ-
τις ὕστερον ἐ̣γ̣έ̣νετο
σοφιστικωτέρα· ἐμβρι -
——
θεῖ τοίνυν ἀνδρὶ ἐπε-
5φήμισεν τὸν διάλογον
ὄντα καρτερόν. οὐ γὰρ
δὴ δι' ἥν φησιν αἰτί-
αν, ἵνα μὴ παραποδί-
ζοι ἐγκείμενα 'καὶ ἐ'-
10'γὼ ἔφην', 'καὶ ἐγὼ εἶ'-
'πον', καὶ περὶ τοῦ ἀπο-
κρινομένου ὅτι̣ 'συν'-
'έφη' καὶ 'οὐχ [ὡ]μ̣ο̣λόγει'.
κέχρηται γ[οῦ]ν ἐπὶ πολ-
15λῶν τοιούτῳ χαρα-
κτῆρι καὶ οὐκ ἐνοχλε̣[ῖ]
οὐδὲν ἐν ἐκείνοις. πε -
——
ριέχει δὲ τὸ προοίμι-
ον τῶν προσηκόν-
20των καὶ πρακτῶν ὑ-
πογραφήν, ἃ οἱ Στ̣[ω]ϊ̣κ̣οὶ
καθή̣κοντα ὀ[νομά-]
ζουσιν. τὰ δὲ τ̣ο̣ι̣α̣[ῦτα]
σαφέστατα κεῖτα[ι πα-]
25ρὰ τοῖς Σωκρατικ[ο]ῖ̣ς̣
καὶ οὐ δεῖτα[ι] ἐξηγή-
σεως. (142d1-3) 'εἶπέ τε ὅτι πᾶ' - ((diple)) -
——
((diple)) 'σα ἀνά̣γκη εἴη τοῦτον'
((diple)) 'ἐλλόγ̣ιμον γενέσθαι'
30 ((diple)) 'εἴ̣περ̣ εἰς ἡλ[ι]κίαν̣ ἔ̣λ'-
((diple)) 'θοι.' εἰ εὐφυὴς ὁ Θεαίτη-
τος, ποία ἀνάγκη ἐλ-
λόγ̣ιμον αὐτὸν γενέ-
σθα̣ι ἐλθόντα εἰς ἡλ̣ι-
35κία̣ν πρόσθεν̣ μὴ νο̣-
σήσα̣ντα μηδὲ ἀσxολη̣-
θέντα μηδὲ δι' ἄλλην
ὁμοίαν αἰτίαν ἐμπο-
δισθέντα; τὰ γὰρ τοιαῦ-
40τα κατὰ τὸ εἰκὸς λέγε-
ται, οὐχὶ δὲ κατὰ τὸ ἀ-
ναγκαῖον, ἐπεὶ ταῖς
εὐφυΐαις οὐ πρόσεστιν
τὸ βέβαιον, ἀλλὰ τὸ
45ὡς κατὰ τὸ πλεῖστον.
ἀλλὰ ὅ̣ταν γέ τις σχε-
δὸν πά̣σας ἔχηι τὰς εὐ-
φυΐας, ὥσπερ ὁ Θεαί-
τητο̣ς̣, καὶ οὐ μόνον
50γε ταύ̣τας ἀλλὰ καὶ τὰς
ἀσκή̣σ̣εις αὐτῶν, καὶ
ὁ τοιο̣ῦ̣τ̣ος γίνεται ἐλ -
column 5Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

λόγιμο[ς], ἐὰν μ̣ή τι κω-
λύσηι π̣α̣[ρ]ὰ [τ]ὴν ἔξω-
θεν αἰτίαν. (143d1-5) 'εἰ μὲν τῶν' ((diple))
——
((diple)) 'ἐν Κυρήνηι μᾶλλον ἐ'-
5 ((diple)) 'κηδόμην, ὦ Θεόδωρε,'
((diple)) 'τὰ̣ ἐκεῖ ἄν σε̣ καὶ περὶ'
((diple)) 'ἐκείνων ἀνηρώτων,'
((diple)) 'εἴ τινες αὐτόθ̣ι περὶ γε'-
((diple)) 'ωμετρίαν ἤ τινα ἄλ'-
10 ((diple)) 'λην φιλοσοφίαν εἰσὶν'
((diple)) 'τῶν νέων ἐ̣π̣ι̣μ̣έλει'-
((diple)) 'αν ποιούμεν̣οι· νῦν δὲ̣'
((diple)) 'ἧττον γὰρ ἑκ̣είνους ἢ'
((diple)) 'τούσδε φιλῶ.' κήδεται
——
15μὲν καὶ Κυρηναίων,
κατὰ τὸν αὐτὸν δ̣ὲ̣ λόγον
καὶ ὡντινων̣ο̣ῦ̣ν ἀν-
θρώπων· ᾠκειώμε-
θα γὰρ τοῖς ὁμοειδέσι·
20μᾶλλον μέντοι ὠι-
κείωται το̣[ῖς ἑ]α̣υ̣τ̣οῦ̣
πολίται̣[ς· ἐπιτείν]ε̣-
ται γὰρ καὶ ἀ[νίετ]α[ι] ἡ
οἰκείωσις· ὅ̣[σοι το]ί̣νυ̣ν̣
——
25ἀπὸ τῆς οἰκει̣ώσεως
εἰσάγουσι τὴν δικ̣αιο̣-
σύνην, εἰ μὲν λέγου-
σ̣ιν ἴσην αὑτοῦ τε π̣ρὸς
α̣ὑτὸν καὶ πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣[ὸν] ἔ̣-
30[σ]χατον Μυσῶν, τεθέν-
τος μὲν τούτου σώζε-
ται ἡ δικαιοσ[ύ]νη, οὐ
συγχωρεῖ̣ται̣ [δ]ὲ̣ [εἶ-]
ν̣αι ἴσην· π̣αρὰ γὰ[ρ τὴν]
35ἐν⟦ε⟧\ά/ργειάν ἐστιν κ̣α[ὶ]
τὴν συναίσθησιν. ⟦ε[  ̣]  ̣⟧\ἡ/
μὲν γὰρ πρὸς ἑαυτὸν
οἰκείωσις φυσικ̣ή ἐστιν
καὶ ἄλογος, ἡ δὲ πρὸς
40τοὺς πλησίον φυσικὴ
μὲν καὶ αὐτή, οὐ(*) μέν-
τοι ἄνευ λόγου. ἐ\ὰ/ν γοῦν
καταγνῶμεν πονη-
ρ̣ίαν τινῶν, οὐ μόνον
45ψέγομεν αὐτούς ἀλλὰ
κ̣αὶ ἀλλοτριούμεθα
π̣ρὸς αὐτούς, αὐτοὶ δὲ
ἁ̣μαρτάνοντες οὐ-
κ ἀποδέχονται μὲν
column 6Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τ̣ὰ̣ γ̣' ἐ̣χ̣όμ̣ε̣να, οὐ δύναν-
τα̣[ι] δ̣ὲ̣ μισῆσαι αὑτούς.
——
οὐ̣κ̣ ἔστιν τοίνυν ἴση
ἡ οἰ̣κ̣εί̣ωσις πρὸς ἑ-
5αυτ̣ὸ̣ν κ̣[αὶ π]ρὸς ὁντιν-
οῦ̣ν̣, ὅπου δέμη(*) πρὸς
τὰ̣ ἑ̣α̣υτ̣ῶ̣ν̣ μέρη ἐπ' ἴ-
ση̣[ς] ᾠκε̣ι̣ώ̣μεθα. οὐ̣ γὰρ
ὁμ̣ο̣ίως ἔ̣χ̣ομεν πρὸς
10ὀφθ̣α̣λμ̣[ὸ]ν̣ κα̣[ὶ] δάκτυ-
λον, ἵνα μ̣ὴ̣ λέγ̣ω πρὸς
ὄνυ̣χας κ̣α̣ὶ̣ τρίχας, ἐπεὶ
οὐδὲ πρὸ̣ς̣ τὴν ἀποβο-
λὴν αὐτῶν ὁμοίως
15ἠλλοτριώμε̣[θ]α̣, ἀλλὰ
μᾶλλον κα̣ὶ̣ ἧ̣τ̣τον.
——
εἰ δὲ καὶ αὐ̣τ̣οὶ φήσου-
σι̣ ἐ̣π̣ιτεί[ν]ε̣σθα[ι] τὴν
οἰκε̣ί̣ωσ̣ι̣[ν] ἔ̣[σ]τ̣αι μὲν
20φιλανθρ̣[ωπί]α̣⟦ι⟧, ἐλ̣έ̣γ⟦χ⟧\ξ/ου-
σι δὲ τ[ού]τ̣[ους α]ἱ πε-
ριστάσει̣ς̣ ν̣[αυαγῶ]ν, ὁ-
που ἀνά̣γ̣[κη μό]ν̣ο̣ν
σώζεσθαι τὸν̣ ἕτ̣ε-
25ρον αὐτῶν· κ̣ἂ̣ν̣ μ̣ὴ γέ-
νωνται δὲ̣ π̣ε̣ρισ̣τ̣ά-
σεις, ἀλλ' α̣ὐ̣τοί γε οὕ-
τως διάκ[ειντα]ι̣ ὡ̣ς ἐ-
λεγχθ̣η̣σ̣ό̣μ̣ενοι. ὅθεν
——
30καὶ ἐρωτ̣ῶ̣σ̣ι̣ν οἱ ἐξ Ἀ-
καδημε̣[ία]ς̣ οὕ̣τ̣ω̣ς̣· ἐ-
π' ἴσης̣ ο̣ὐ̣ σ̣[ώ]ζ̣[εται] κ̣α-
τὰ τ[οὺ]ς̣ Ἐπι̣κ̣ο̣[υ]ρ̣[ε]ί̣ο̣υς̣
ἡ δικαιοσύνη κ̣αὶ̣ κ̣α-
35τὰ τοὺς Στωϊκούς̣· ἀ̣λ-
λὰ μὴν κατὰ τοὺς Ἐπι-
κουρείους οὐ σώζε-
ται ἡ δικαιοσύνη, ὡς
ὁμολογοῦσι πρὸς ο\ὓ/ς
40ὁ λ̣ό̣γος· οὐδὲ κατὰ τοὺς
Στω̣ϊκοὺς ἄρα. διὰ τί
γ̣ὰ̣ρ̣ ο̣ὐ̣ σώζεται κατὰ
το̣ὺ̣ς Ἐ̣πικουρείους,
ε̣ἴ τ̣ι̣ς̣ αὐτῶν̣ πυνθά-
45νο̣ι̣τ̣ο, φήσουσι ὅτι
οὐκ ἀπολεί̣π̣ουσι οἰ-
κε̣ίωσιν π̣ρὸς τοὺς
column 7Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

πλησίον. ἐὰν οὖν ἀπο̣-
λείπη̣τε ὑμεῖς ἀνο-
μοίαν, ἆρά γε οὐχ ὁρᾶ-
τε ὅτι τοῦτο τὸ πλεῖ-
5ον ἀναγκάσει ποτὲ
μὴ ὁμο̣ίως στοχά-
ζεσθαι̣ τοῦ τε ἑαυτῶ(ν)
λυσιτελοῦς καὶ τοῦ
τ̣ῶν πλ̣ησ̣ί̣ον; ἐξ̣α̣ρ̣-
10κεῖ δὲ κ̣αὶ ἐπὶ τ̣έ̣χ̣ν̣η̣ς̣
κ̣αὶ ἐπὶ ἀρετῆς π̣α̣ρα-
βαθεὶς κἂν εἷς ἀριθμὸς
ἑκάτερον α̣ὐ̣τῶν ἀ-
φανίσαι· ὅ⟦υ⟧θ̣ε̣ν οὐκ ἀ -
——
15πὸ τῆς οἰκει̣ώσεως
εἰσάγει ὁ Πλάτων \τὴν/ δι-
κ̣α̣ι̣οσύν̣ην, ἀλλὰ ἀ̣-
π̣ὸ̣ τῆς̣ π̣ρ̣[ὸ]ς̣ τὸ̣ν̣ θ̣ε-
ὸν ὁμοιώ̣[σεω]ς̣, <ὡς̣> δεί-
20ξ̣ομεν. τ̣ὴ̣[ν δὲ] ο̣ἰκ̣ε̣ί̣-
ωσιν ταύ̣[την] π̣ο̣λυ-
θρύλητον οὐ μό[νο]ν
ὁ Σωκράτης εἰ̣σ[άγ]ε̣ι
ἀλλὰ καὶ οἱ παρὰ τῷ
25Π̣λ̣άτωνι̣ σοφιστ̣[αί.]
——
α̣ὐ̣τ̣ῆς δὲ̣ δ̣ὴ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ο̣ἰ̣-
κ̣ε̣ι̣ώσ̣ε̣ω̣ς̣ ἡ̣ μέν̣
ἐ̣[σ]τ̣ι̣ν̣ κ̣η̣δεμ̣ον̣ι̣κ̣ὴ
[ἣ πρὸς ἑα]υ̣[τοὺς καὶ]
30[π]ρ̣[ὸς] τοὺ̣ς̣ π̣λ̣[ησίον ἐσ-]
τ̣[ίν], ὡς ἄν τι̣ εἰ̣ [ἴ]σ̣οι
[ἦσαν, ἡ δ' αἱρετική, ᾗ] α̣ἱ̣-
ρο̣[ύ]μεθα ἑαυτοῖς τἀ-
γα̣[θ]ὰ̣, ο̣ὐ̣κ̣ α̣ὐ̣τ̣[ῶν ἕνε-]
35κ̣[α αὐτῶν] κ̣η̣δ̣ό̣μ̣ε̣ν̣ο̣ι̣,
ἀ[λ]λ̣ὰ βουλόμενοι
αὐτὰ γενέσθαι ἡμῖν.
δηλοῖ ὅτι ἡ πρὸς ἑαυ-
τὸν καὶ τοὺς ὁμοειδεῖς
40οὐκ ἔστι̣ν αἱρετική·
οὐδεὶς γὰρ αἱρεῖται ἑ-
αυτόν, ἀλλὰ ἑαυτὸν
μὲν εἶναι, τἀγαθὸν
δὲ ἑαυτῷ εἶναι, κήδε-
45ται δὲ ἑαυτ̣οῦ καὶ τῶν
column 8Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

πλησίον. διὰ τοῦτο ἔ-
φη 'εἰ μὲν τῶν ἐν Κυ'-
'ρήνηι μᾶλλον ἐ⟦φει⟧\κη/'-
'δόμην', δηλῶν ὅτι ἡ
5τοιαύτη οἰκείωσίς
ἐστιν κη̣δ̣εμονική.
(143d5-6) 'καὶ μᾶλ̣λ̣ον ἐπιθυ'-
'μῶ εἰδ̣έ̣να̣ι̣ τ̣ί̣νες ἡ'-
'μῖν τῶν ν̣έ̣ω̣ν̣ ἐπ̣ί̣'-
10'δοξοι̣ γ̣ί̣ν̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ ἐπι'-
'εικεῖς.' κ̣α̣ὶ περὶ̣ τ̣ῶν
——
ἐνθάδε̣ ν̣έ̣ω̣ν̣, ε̣ἴ̣π̣ε̣, <οὐ>
περὶ τῶν ἐ[ν Κ]υ̣ρήνῃ,
μ̣ᾶλλον ἐ̣π̣ι̣[θ]υ̣μῶ εἰ-
15δέναι τ̣[ί]ν̣ες ὑποφαί-
νουσι ἐλπίδας τοῦ γε-
((diple)) νέσθαι μέ̣τριοι. (143d6-8) 'ταῦ' -
——
((diple)) 'τα δὴ αὐ[τός] τ̣ε̣ σ̣κ̣ο'-
((diple)) 'πῶ καθ' ὅσ̣[ον] δ̣ύ̣ν̣α̣'-
20 ((diple)) 'μαι καὶ τοὺ̣ς̣ ἄ̣[λλ]ο̣υ̣ς'
((diple)) 'ἐρωτῶ οἷ[ς ἂν ὁρῶ το]ὺ̣ς̣'
((diple)) 'νέους ἐθέ̣λ̣οντ̣[ας]'
((diple)) 'συγγίγνεσθαι.' ἐ̣ν̣ [το]ῖ̣ς̣
——
ἐρωτ̣ικοῖ̣ς λέγ̣εται̣
25ὅτι τοῦ σπουδαίου ἐ̣-
στὶν τὸ γ[ν]ῶν̣α̣ι̣ τ̣ὸ̣ν̣
ἀξι⟦α⟧έρ[ασ]τ̣ο̣ν. ζητ̣εῖ-
ται̣ οὖν̣ π̣ῶ̣ς̣ ὁ̣ Θ̣εα̣ί̣-
τητος ἔλ̣[αθε]ν̣ [αὐτὸ]ν̣
30ὢν ε̣[ὐ]φυ̣ή̣[ς. ἀποκρι-]
τέο̣[ν τ]ο̣ίνυ̣ν ὅ̣[τι] οὐ̣-
δὲ οὗτος αὐτὸν̣ ἔ̣λ̣α
θεν· οὐ πάντα̣ς γὰρ
τοὺς καλοὺς δ̣ι' ἑαυτοῦ
35εὑρίσκει, ἀλλ' ἔ̣στιν οὓς
καὶ δι' ἄλλων̣. καὶ τοῦ-
το ἐδήλωσεν, ὅτι αὐ-
τός τε σκοπεῖ̣ καθ' ὅ-
σον ἐνδέχετ̣αι καὶ
40τοὺς ἄλλους ἐρ̣ωτᾶι,
οἷς ὁρᾷ συμβάλλον-
τας τοὺς νέους. καὶ
γὰρ τὸ τοῖσ̣δε ἢ̣ τοῖσ-
δε συνε[ῖ]ναι μηνύει
45τοὺς εὐφυε[ῖ]ς. (143e7-9) 'νῦν δέ'
——
((diple)) 'καὶ μή μοι ἄχθου, οὐ' -
column 9Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

((diple)) 'κ ἔστι̣ν̣ καλός, προσ'-
((diple)) 'έοι̣κ̣ε̣ δὲ̣ σ̣οὶ τήν τε'
((diple)) 'σι̣μ̣ότη̣τα καὶ τὸ ἔ'-
((diple)) 'ξω̣ τῶν ὀμμάτων·'
5 ((diple)) 'ἧττο̣ν δὲ ἢ σὺ ταῦτ' ἔ'-
((diple)) 'χει.' ὁ Θεόδωρος τὸν
——
καλ̣ὸ̣ν κατὰ τὰ ὑπ̣ὸ̣
τῶ[ν] πολλῶν νομι-
ζό̣μενα τὸν ἐκ τῆς
10μορφῆς τοιοῦτον, ὁ-
μο̣ίω̣ς̣ δὲ ἐ̣κ [τ]ῶν αὐ-
τῶ[ν] κ̣αὶ τ̣ὸ̣ν α̣[ἰ]σ̣χρόν,
φησ̣ί̣ν̣ τε τὸν Θ̣εαί-
τητον̣ ἐοι̣κέναι τῶι
15Σωκράτει κ̣ατά τε̣
τὴν σειμό̣τ̣η̣τα κ̣α̣ὶ
τὸ ἔξω̣ ἔχε̣ιν̣ τὰ [ὄ]μ-
ματ̣[α], ο̣ὐ μέν̣τ̣[ο]ι̣ ἐπ' ἴ-
σης̣ τ̣ῶ̣ι Σωκρ̣[ά]τ̣ε̣ι̣·
20ὁ δὲ Σ̣ω̣κ̣ράτη̣[ς μᾶ]λ̣-
λον̣ ο̣[ἶ]δ̣ε̣ καλὸν̣ [τὸν]
καλῶ̣ς̣ λ̣έγοντα - τ̣[οῦ-]
τ' ἔστ̣ι̣[ν] τὸ[ν] φρόν[ιμον -]
ὡς π̣ρ̣ο̣ελ̣[θ]ὼ̣ν̣ ἐ̣ρ̣εῖ.
——
25(144a3-6) 'τὸ γὰ̣[ρ] εὐμ̣[α]θ̣ῆ̣ ὄν̣τ̣α'
((diple)) 'ὡς ἄ̣λ̣λ̣ωι χ[αλεπὸ]ν̣'
((diple)) 'πρᾶον α̣ὖ ε̣[ἶναι δ]ι̣α'-
((diple)) 'φερόν̣[τ]ω̣ς̣ κ̣[αὶ ἐπὶ]'
((diple)) 'τούτο̣ι̣ς̣ ἀ̣νδ̣[ρ]ε̣ῖο̣ν'
30 ((diple)) 'παρ' ὁντ̣ινοῦ̣ν̣, ἐγ̣ὼ'
((diple)) 'μὲν̣ ο̣ὔτ̣' ἂν ᾠόμην'
((diple)) 'γενέσθαι' \κάτ[ω]/ τὸ εὐμα -
——
θὲς κατὰ̣ τὸ λογιστι-
κὸν τῆς ψυχῆς, τὸ
35πρᾶον κ̣α̣ὶ̣ ἀνδρεῖον
κατὰ τὸ θ̣υ̣μοειδές.
δοκεῖ δὲ̣ τὰ̣ τοιαῦτα
παραποδίζειν ἀλ-
λήλοις ἐ̣π̣ί̣ γ̣ε̣ τῶν εὐ-
40φυ̣ϊῶν· ο̣ὐ̣ γ̣ὰρ ὥσπε̣ρ̣
ἐπὶ τῶν̣ τ̣ε̣λείων ἀ̣-
ρετῶν̣ ο̣ὕτω̣ς̣ καὶ ἐ-
πὶ τῶν εὐφυϊῶν̣ ἐ̣-
ξ ἀνά̣γκη̣ς̣ ἡ ἀν̣τ̣[α]κο
45οὔτε ὁρῶ γιγνόμενον. ἄ[νω] -
column 10Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

λουθία, ἀλλὰ τὰ πολλὰ
καὶ ἐναντιοῦνται ἀλ-
λήλαις. διὰ τοῦτο καί
φησιν ὁ Θεόδωρος,
5'οὔτε ὠιόμην γενέ'-
'σθαι οὔτε ὁρῶ γιγνό'-
'μενον.' οὐκ εἰ ἀνέλπι-
στον δ' αὐτῶι καὶ οὐχ [ὅ-]
ρᾷ γιγνόμενον, εὐθ̣έ̣-
10ως καὶ ἀδύνατον. τῶι
γ' οῦν Θεαιτήτωι μαρ̣-
τυρεῖ ὡς ἔχον\τι/ ταῦτ̣α.
——
((diple)) (144a6-b1) 'ἀλλ ' οἵ τε ὁξεῖς ὥσ̣[περ]'
((diple)) 'οὗτος καὶ ἀγχίνοι̣ ̣κ̣[α]ὶ̣'
15 ((diple)) 'μνήμονες ὡς τὰ'
((diple)) 'πολλὰ καὶ πρὸ̣ς̣ τ̣ὰς̣'
((diple)) 'ὀργὰς ὀξύρροπ̣ο̣[ί] εἰσιν,'
((diple)) 'καὶ ᾄττοντες φέρο\ν/ται̣'
[ ((diple)) ] 'ὥσπερ τὰ ⟦ε⟧\ἀ/νερ̣μάτ̣ι'-
20[ ((diple)) ] 'στα πλοῖα, καὶ μαν̣ι̣κ̣[ώ]'-
((diple)) 'τεροι ἢ ἀνδρειότ̣ε̣ρ̣ο̣ι̣'
((diple)) 'φύονται.' ὀξύτης κα̣ὶ̣
——
ἀγχίνο̣[ι]α καὶ τ̣ὸ μνη̣-
μονικ[ὸ]ν ε̣ὐ̣φυΐα̣ι̣
25τοῦ λογιστ̣[ι]κ̣οῦ κ̣α̣ὶ̣ ὀ̣-
ξύτ̣η̣ς μ̣[ὲ]ν̣ κατ' ἀ̣γ̣-
χ̣ί̣νο̣ι̣αν̣ κ̣ατὰ τὸ ῥαι
δ̣ί̣ω̣ς̣ νο̣εῖ[ν καὶ] ἐν̣-
τ̣ρ̣έ̣χ[ῶς], τὸ̣ δὲ̣ μ̣[νη-]
30μονικ̣ὸ̣ν̣ κατὰ̣ τὸ̣ [κρ]α̣-
τ̣ε̣ῖ̣ν τῶν ν̣οηθ̣έ̣[ν-]
τ̣ω̣ν. οἱ τοιοῦτοι ο̣ὖ̣ν̣
ὡ̣ς̣ ἐ̣π̣ὶ πᾶν εὐκ̣ί̣ν̣η-
το̣ι εἰσιν καὶ σ̣εσ̣οβη-
35μέ̣νως ὁρμῶσιν
ὥσπε\ρ/ φέρεται τὰ ⟦ε⟧\ἀ/ν-
ερμάτιστα πλοῖ̣α κού-
φως μὲν διὰ τὸ μὴ
γεγομῶσθαι, εἰκῆι̣
40δ̣ὲ̣ δι̣ὰ τὸ μὴ ἔχειν ἕρ-
μα. καὶ οἱ τοιοῦτοι οὖν
τῶν νέων̣ μανι̣κ̣ώ̣-
τεροι ἤ̣π̣ε̣ρ ἀνδρει-
ότ̣ε̣ροι φύον̣ται. τὸ γὰρ
column 11Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ἀν̣δρεῖον οὐκ ἔμπλη-
κτον, ἀλλὰ στάσιμον.
——
((diple)) (144b1-3) 'οἵ τε αὖ ἐμβριθέστε'-
((diple)) 'ροι νωθροί πως ἀπαν'-
5 ((diple)) 'τῶσιν πρὸς τὰς μαθή'-
((diple)) 'σεις καὶ λήθης γέμον'-
((diple)) 'τες.' οἱ δὲ βαρύτεροι οὐ -
——
κ ἔχοντες τὸ ὀξὺ ἀμ-
βλύτεροί εἰσιν ἐν τῶι
10μανθάνειν καὶ ἐπι-
λήσμονες γίνονται.
——
κατὰ μὲν οὖν τοὺς πα-
λαιούς, ἐπεὶ πολλαὶ αἱ
ἀρεταὶ καὶ κατ⟦ε⟧\ὰ/⟦καστα⟧
15ἑκάστη\ν/ μία εὐφυΐα,
ζητηθήσεται εἰ ἀν-
τ̣ακολουθοῦσι ἀλλ̣ή-
λαις αἱ εὐφυΐαι· κ̣[α]ὶ̣ ὁ-
μολογεῖται τὸ μὴ π̣[άν-]
20τως. οὐ μέντοι ἀδύν[α-]
τον τὸν μίαν ἔχοντ̣α
καὶ τὰς ἄλλας ἔχειν. κ̣α̣-
τὰ δὲ τοὺς Στωϊκοὺς
οὐδὲ ζητεῖται τοῦτο̣,
25μίαν γε ὑποβάλλον̣-
τας εὐφυΐαν̣ π̣ά̣σ̣[αι]ς̣
τα̣ῖς ἀρεταῖ[ς]. εἰκά̣ζ[ο]υ̣-
σ̣ι̣ γ[ὰ]ρ τὸ ἡγε̣μ̣ον̣[ι]κ̣ὸ̣ν
κ̣η̣ρῶι εὐπλ̣[ά]σ̣[τ]ω̣ι πε̣-
30φ̣υ̣κότι̣, [ἅπ]α̣ν[τα δ]έ-
χεσθαι σ̣[χήματ]α̣. ὅ-
θεν οὐ δ[ιάκενα] ἃ
ἐρωτᾷ Ἀρ̣[ίστων] ὁ̣ Χ̣ῖ̣-
ος· εἰ μία ἔ̣[στὶν ε]ὐ̣φ̣υ-
35ΐα, μία ἔσ̣τ̣[ι]ν κ̣α̣[ὶ] ἀρ̣ε-
τή· ἀλλ̣[ὰ] μ̣ὴ̣ν μία ἔσ-
τιν εὐφυ̣ΐα̣, ὡς ὁμο-
λογοῦσι πρὸς οὓς ὁ λό-
γος· μία ἄρα ἔστιν ἀρε-
40τή. (144b3-5) 'ὁ δὲ οὕτως λείως'
——
((diple)) 'τε καὶ ἀπταίστως καὶ'
((diple)) 'ἀνυσίμως ἔρχεται'
((diple)) 'ἐπὶ τὰς μαθήσεις τε'
((diple)) 'καὶ ζητήσεις μετὰ'
45 ((diple)) 'πολλῆς πραιότη̣τος'
((diple)) 'οἷον ἐλαίου ῥ̣ε̣ῦ̣μα ἀ̣'-
((diple)) 'ψοφητὶ ῥέοντος.' οἷ -
——
((diple)) ον δεῖ εἶναι ἐν ταῖ̣ς̣ ζη -
column 12Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τήσεσι κ̣αὶ μαθήσεσι
ὑπογρά̣φει, ὅτι δεῖ λεί-
ως προ⟦σ⟧ϊ⟦έ⟧ναι, τοῦ̣τ' ἐ-
στὶν μ̣ὴ̣ δ̣ιαπ⟦ει⟧\η/δῶν-
5τα, ἀπ̣τ̣α̣ί̣στως μὴ
προ̣σ̣κρ̣ο̣ύοντ\α/α, ἀν̣υ-
σίμ̣ω̣ς̣ δ̣έ, ἵ̣να καὶ π̣ρο-
κό̣π̣τηι. δεῖ δὲ προσ-
εῖν̣αι κ̣[α]ὶ̣ τὴν πραό-
10τητα κα̣ὶ̣ μὴ ἀγριαί-
νειν, ὥσ̣πε̣ρ καὶ τὸ ἔ-
λαιον ῥ̣εῖ ἀψοφητί.
——
((diple)) (144b6-7) 'ὥστε θαυμάσαι τὸ'
((diple)) 'τηλικοῦτον ὄντα οὕ'-
15 ((diple)) 'τως ταῦ̣τα διαπράττε'-
((diple)) 'σθαι.' τὸ τηλικοῦτον
——
ἀντὶ το̣ῦ νέον ὄντα.
θαυμασ̣τὸν οὖν εἰ καὶ
ἐν τ̣ούτ̣ῳ τῆς ἡλικί-
20ας ἐμμελῶς ζητεῖ.
——
((diple)) (144b8) 'εὐαγγ̣ε̣λ̣εῖς.' ὑφ' ἓν ἀνα -
——
γνωστέον· ἐξακού-
εται δ̣έ̣ 'κ̣αλὰ ἀγγέλ'-
[ ((diple)) ] 'λ̣ε̣ις'. (144d1) 'Θεαίτητος, ὦ'
25[ ((diple)) ] 'Σ̣ώ̣[κ]ρατ̣ες, τό γε ὄν̣[ο]'-
[ ((diple)) ] '[μα].' [τ]οῦ [μ]ὲν ὀνόμα-
[τος τοῦ] π̣α̣τ̣ρ̣ὸς οὐκ [ἐ-]
[μνήσθη Θε]όδωρος̣, ἴ̣-
[σως ὅτι Θ]ε̣αίτητ̣[ος] ἐ̣-
30[ξ ὀλίγου ἐ]φοί̣τ̣α̣.
[ ((diple)) ] (144d1-5) '[τὴν μέν]τοι οὐ̣[σίαν]'
[ ((diple)) ] '[δοκοῦσί] μοι ἐπ̣[ίτρο]'-
[ ((diple)) ] '[ποί τινε]ς δ̣ι̣εφ[θαρ]'-
[ ((diple)) ] '[κέναι. ἀλ]λ̣' ὅμ̣ω̣[ς καὶ]'
35[ ((diple)) ] 'π̣ρὸ[ς τὴ]ν̣ τ[ῶ]ν̣ [χρ]η̣'-
[ ((diple)) ] 'μά̣τω̣[ν ἐ]λευ̣θ̣ερ[ι]ότ̣η̣'-
((diple)) 'τα̣ θα[υμ]α̣στ̣ός, ὦ Σώ'-
[ ((diple)) ] 'κ̣ρ̣ατε̣[ς. γ]ε̣ννικὸν λέ'-
[ ((diple)) ] '[γ]ε̣ις τὸ̣[ν] ἄ̣νδ̣ρα.' ἐπί -
——
40τηδε[ς ἐ]μ̣νήσθη τοῦ
πατρὸ̣[ς] καὶ̣ τῆς δια-
φθορᾶς̣ τ̣ῶν χρημά-
των τ̣ῆς ὑπὸ τῶν ἐ-
π̣[ι]τ̣ρό̣[π]ων, ἵ̣να δεί-
45ξ̣[ας] τ̣[ὴν] ἐλε̣υθέ[ρ]ι̣ον
ε̣[ὔνοια]ν θ̣ῆ[ι] ὡς γ̣εν̣νι -
column 13Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

κόν. ἐν γὰρ̣ τοῖς μάλι-
στα καὶ τοῦτο σκ̣οπεῖ, εἰ
ἐλευθέριός ἐστ̣ιν ὁ
νέος ἢ οὔ, ὡς τῆς ἀνε-
5λευθεριότητος ἱκα-
νῆς οὔσης λυμήνα-
σθαι̣ π̣ά̣ν̣τ̣<α>. ὅθε̣ν κἀν
τῆι Π̣ολι̣[τ]εία̣ι̣, σ̣κ̣ο-
πῶν τοὺς̣ εὐ̣φυ̣εῖς
10κα̣[ὶ] μ̣ή, φησί̣ν̣ '[ἀ]λ̣[λ]ὰ̣ μή'
'σ̣ε [λά]θηι ἀνε[λευ]θε'-
'ριότ̣η̣ς προσο[ῦ]σα.'
——
((diple)) (145a10-12) 'εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶ̣[ς] τοῦ'
((diple)) 'σώμ̣ατός τι ὁμοίους'
15 ((diple)) 'φ̣ησὶν εἶναι ἐπαι'-
[ ((diple)) ] 'ν[ῶ]ν̣ ἢ ψέγων̣ οὐ'
((diple)) '[π]ά̣νυ α̣ὐ̣τῶι ἄξι̣ον'
((diple)) 'τ̣ὸ̣ν̣ [ν]ο̣ῦν προ̣[σ]έ̣χειν.'
——
ἔλ̣ε̣γ̣[εν] ὁ Θεόδω̣ρ̣ος
20τὸ̣ν Θ̣ε̣α̣[ί]τητο[ν] τ̣ῶι
Σωκ̣[ρά]τει ἐο̣[ι]κέ̣ναι
κατ̣ά τ̣ε τὴν σι̣μό-
τη̣τ̣α̣ καὶ τὸ ἔξω̣ τῶν
ὀμμ̣[άτ]ων. κατὰ̣ τ̣οῦ-
25το ο̣[ὔ φ]η̣σι̣ν̣ αὐτ̣ὸ̣ν
εἶν̣[αι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιστ̣[  ̣]  ̣
δ[- ca.9 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
η̣[- ca.14 -]
τελ̣[- ca.12 -]
30προ  ̣[- ca.10 -]  ̣
το[- ca.13 -]
  ̣[- ca.11 -]  ̣[  ̣]  ̣
  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣ν̣
θ̣[- ca.12 -]ιο
35μ̣[- ca.10 -]ν̣[  ̣  ̣]α̣
β̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] (145b1-4) '[τί δ ' εἰ] π̣ο̣[τέ]ρου'
——
((diple)) 'τ̣[ὴ]ν [ψυχ]ὴν ἐ̣π̣α̣ι̣'-
((diple)) 'ν̣[ο]ῖ π̣[ρὸς] ἀ̣ρ̣ε̣[τή]ν̣'
((diple)) 'τε κ̣αὶ [σοφί]α̣ν; ἆ̣ρ̣' οὐ̣κ ἄ'-
40 ((diple)) 'ξ̣ιον [τῶι] μ̣ὲν ἀ̣κού'-
((diple)) 'σαν̣[τι πρ]ο̣θυμ̣[ε]ῖ̣σθα̣ι̣'
[ ((diple)) ] 'ἀνασ̣κέψ̣ασθ[αι] τ̣ὸ̣ν̣'
[ ((diple)) ] 'ἐπαινεθέ̣ντ̣α̣, [τ]ῶ̣ι δ[ὲ]'
[ ((diple)) ] 'προθύμ[ω]ς ἑ̣[αυτ]ὸ̣ν̣'
45[ ((diple)) ] 'ἐπιδεικ[ν]ύ̣ν[αι;]' ὡ̣μο̣ -
——
λογήθη α[ὐτοῖς τα]ῦ̣τα
column 14Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ἕκασ̣τον [ἱ]κανὸν εἶναι
ἀπ[ο]φαίνεσθαι ἅπερ
καὶ̣ ἔ̣μ̣πειρός ἐστιν,
τὸν̣ δὲ̣ Θεόδωρον
5ἐν τοῖς μαθήμασι εἶ-
να\ι/ ἱκ̣ανώτατον. ἐπεὶ
οὖν̣ ὁ τοιοῦτος ἐπ[αι-]
νεῖ̣ [τ]ὴν ψυχήν τ[ι]ν̣ος,
οὐκ̣ [ἂ]ν̣ διαψευσθείη̣.
10διὰ τ̣οῦτο ἄξ̣[ι]ο̣ν σπου-
δάσα̣ι̣ τῶ[ι μ]ὲ̣ν ἀκού-
σαντ̣[ι] σκέ̣ψασθαι τὸν
ἐπαιν̣εθέν̣τ̣α ἆρά γε
τοιο[ῦ]τ̣ός ἐ̣σ̣τιν ἢ οὔ,
15τῶι δ̣[ὲ] ἐπ̣[αιν]εθέν-
τι π̣[ρο]θύ̣μ̣ω̣ς παρέ-
χ̣[εσθαι] α̣ὑτ̣[ὸν] ἐ̣ξ̣ε̣τασ-
θησ̣[όμε]ν̣ο̣ν̣. (145c2-3) 'ἀ[λ]λ̣ὰ'
——
((diple)) 'μὴ [ἀνα]δ̣ύ̣ο̣υ [τὰ] ὡ̣μο'-
20 ((diple)) 'λογη̣[μ]έ̣να [σκη]π̣τό'-
((diple)) 'μεν̣[ος] π̣αίζ[ο]ν̣τ̣α λέ'-
((diple)) 'γειν τ̣[ό]νδε.' ἐπε̣ὶ ὡ -
——
μολό̣[γ]η̣σεν̣ ὅ[τι] ἐπεὶ
πε[παί]δευτ̣[αι Θ]ε̣όδω̣
25[ρος ἐ]παιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ψυ[χ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣ιεα̣υτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣ειτα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣λ̣ε̣[  ̣]ν̣εα̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ετ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣λ̣ο̣ι̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] καὶ 'ὅρ⟦ω⟧\α/ [μὴ παί]'-
35'ζ̣ων ἔλεγ[εν]', [ἐπιδει-]
κνύει ὁ Σω̣[κράτης]
ὡς αὐτοῦ ἀ̣[ν]α[δυομ]έ̣-
ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ οὐκ̣[έ]τ[ι ἐμμ]έ-
νοντ̣ο̣ς τ[ο]ῖ̣ς̣ ὡ̣[μολο-]
40γη̣μέ̣[ν]οις δ̣[ι]ὰ̣ τὸ̣ [μὴ]
θ̣[έ]λ̣ειν̣ ἑ̣αυτ[ὸν δε]ι - ((diple)) -
——
((diple)) κ̣[νύ]ναι. (145c7-8) 'μανθ̣ά[νεις]'
((diple)) 'π̣ου παρὰ Θεοδώ[ρου]'
((diple)) 'γε̣ωμετρίας ἄτ̣τ[α;]'
——
45οὐ[κ] εἶπεν 'μανθάν̣[εις]'
'π̣[αρὰ] Θ̣ε̣ω̣δώρου γε̣ω̣' -
column 15Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

'μετρίαν;' ἀλλ[ὰ] 'τ̣ινὰ̣ τ̣ῆ̣ς'
'γεωμετρία[ς]'. [ο]ὐ̣ γὰ̣ρ
περὶ τῆς συν̣[θ]έ̣τ̣ου
ἐπιστήμης [ἐ]στὶν
5αὐτῶι ὁ λ̣όγο̣[ς,] ἣν καὶ
συσ[τ]η̣μ̣α̣τικ[ή]ν τι-
νες̣ ὀνομάζ̣[ο]υσιν,
ἀλλὰ περὶ τῆ̣[ς ἁ]πλῆς,
οἵα ἐστὶν κα[ὶ ἡ] κ̣α̣τ̣ὰ̣
10ἕκαστον θεώ̣[ρ]η̣μ̣α
γνῶσις τῶν [κ]ατ[ὰ]
γεωμετρίαν̣ κ̣αὶ μ̣ου-
σικήν. ἐκ δὲ τ[ού]των
τῶν καθ' ἕκα[στ]ο̣ν
15μία τις ἀποτ[ελ]ε̣ῖ̣τ̣[αι]
σύνθετος. ἡ̣ τ̣[οί]ν̣υν̣
——
ἁπλῆ πρ̣οτ̣[έρα ἐσ]τ̣ὶ̣ν
τῆς συνθέτ̣[ου. καὶ]
ταύτην αὐτὸ[ς μ]ὲ̣ν̣
20ὡρίσατο ἐν̣ [τῶι] Μ̣έ-
νωνι δόξαν̣ [ὀρ]θὴν
δεθ̣[εῖσ]α̣ν
αἰτία⟦ν⟧\ι/ λογισμ̣[ο]ῦ̣· Ἀ-
ριστοτέ̣λη̣ς̣ δ̣[ὲ ὑ]πό-
25λημψιν̣ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ [ἀπ]ο-
δείξεω̣[ς·] Ζ[ή]ν̣[ω]ν
δὲ ἕξι̣[ν ἐν π]ρ̣ο[σ]δ̣έ-
ξ[ε]ι̣ φ̣[αντασι]ῶ[ν] ἀ-
με̣[τάπτωτ]ο̣ν ὑ̣[π]ὸ̣ λό-
30γο[υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το̣[- ca.12 -]η̣
τω̣  ̣[- ca.11 -]ε
π̣[  ̣]  ̣[- ca.9 -] (145d4-5) '[καὶ] γ̣ὰ̣ρ'
——
((diple)) 'ἐ[γώ, ὦ π]α̣ῖ̣, παρά τε'
35 ((diple)) 'τ̣[ούτου κ]αὶ παρ' ἄλλων̣'
((diple)) 'οὓ̣ς ἂν̣ ο̣ἴωμαί τι τού'-
((diple)) 'των ἐπα̣ΐ̣ε̣[ι]ν̣.' ε̣ἰς προ -
——
τροπὴν τῶν ν̣έ̣ων
π̣ρ̣ὸς τὸ μὴ̣ ὀκν̣ε̣ῖν
40α̣ὐ̣τοὺς μαν̣θ̣άνειν
λ̣έγεται τα̣ῦ̣τ̣α̣· οὐ γὰρ
[α]ἰσ̣χυνθήσ̣ονται μαν-
[θ]άνειν, ὅτε γε καὶ Σω-
κ̣ράτης τη̣λ̣[ι]κόσδε
45ὢν ἀόκνω̣[ς] ἐ̣μ̣άνθα -
column 16Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

((diple)) νεν. (145d7-e6) 'ἆρ' οὐ τὸ μανθά' -
——
((diple)) 'νειν ἐστὶ τὸ σοφώ'-
((diple)) 'τερον γίγνεσθα̣ι̣ πε'-
((diple)) 'ρὶ ὃ μανθάνει τις;'
5 ((diple)) 'πῶς γὰρ οὔ; σοφία\ι/ δέ'
((diple)) 'γ' οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί.'
[ ((diple)) ] 'ναί. τοῦτο δὲ μῶν'
((diple)) 'διαφέ̣ρει τι ἐπιστή'-
((diple)) 'μης; τὸ ποῖον; ἡ σο'-
10 ((diple)) 'φία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπι'-
((diple)) 'στήμονες, ταῦτα καὶ'
((diple)) 'σοφοί̣; τί μήν; ταὐτὸν'
((diple)) 'ἄρα ἐπιστήμη καὶ'
((diple)) 'σοφί̣α;' ὁ λόγος ἠρώ -
——
15τηται οὕτως, εἴ τις πα-
ραλείπ̣οι κατασκευ-
ήν τ̣ι̣ν̣ων λημμά-
των· ὁ μ̣ανθάνων
σοφώ̣τ̣ε̣ρ̣ος γίνετα̣ι·
20ὁ σοφώ̣τ̣ερος γινόμε-
νος σοφίαν ἀναλαμ-
βάνει· ἡ δὲ σοφία ἐ-
πιστήμη ἐστίν· ὁ̣ ἄ-
ρ̣α μαν̣θάνων ἐπι̣[σ]τ̣[ή-]
25μ̣ην ἀ̣ν̣α̣λαμβάνε̣ι.
[ὁ δ]ὲ̣ ἀντ̣ὶ τούτου ἐπ̣[ι-]
[φέρ]ε̣ι̣ 'τα̣ὐ̣τὸν ἄρ̣α'
'[ἐπι]σ̣τήμ̣η καὶ [σοφ]ί̣α̣',
[ὡς ἰ]σ̣οδυναμ[οῦντα.]
30[ἔ]φ̣η γὰρ αὐτῶ[ι] '[ἅ]'-
'[π]ε̣ρ ἐπιστήμ̣ο̣[νες,]'
'[τα]ῦτα καὶ σ̣[ο]φο̣ί̣'. [ὁ]
[μ]ὲ̣ν γὰρ δι⟦αη]ρ̣[θρω]μ̣[έ-]
ν̣ος λόγος τ[οιοῦτό]ς
35ἐ̣σ̣τ̣ιν· ὁ μανθ̣άν̣ω̣ν̣
σ̣οφώτερος γίνεται·
ὁ σοφώτε̣ρ̣ος γινό-
μενο̣ς̣ σοφίαν ἀνα-
λ̣αμβά̣νει̣· ὁ ἄρα μαν-
40θάνων σοφίαν ἀνα-
λ̣αμβ̣ά̣νει. ἐπεὶ δὲ
συνεχωρή̣θ̣η τὸ ἅ-
π̣ερ̣ ἐπ̣ι̣στ̣ήμονές
[εἰ]σ̣ι̣ν̣, τ̣α̣ῦτ' αὐτοὺς
45[καὶ σ]οφούς, δοθ̣ήσε -
column 17Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ται τὸ εἶναι ταὐτὸν
ἐπιστήμην καὶ σο-
φίαν. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ
τοὺς αὐτοὺς εἶναι
5ἐπιστήμονας καὶ σο-
φοὺς οὐ συνάγεται τὸ
εἶναι τ⟦ο⟧\α/ὐ̣τ̣ὸν ἐπιστή̣-
μην καὶ σο̣φ̣ίαν ὥσ-
περ οὐδ' ἐκ τοῦ τοὺς
10αὐ[τ]ο̣ὺ̣ς εἶναι γραμμα-
τι̣κ̣οὺς καὶ μουσικοὺς
συνάγεται τὸ εἶναι
ταὐτὸν γραμματικὴν
καὶ̣ μ̣ουσικήν, ἐκ δὲ
15τοῦ οὐκ ἄλλα εἶναι ἐ-
π̣[ισ]τ̣ήμονας ἄλλα
δ̣[ὲ σ]οφο̣ὺς, ἀλλὰ ταὐ-
τά̣, τ̣α̣ὐ̣τ̣ὸν ἔστ̣α̣ι̣ ἐ̣-
π̣ι̣σ̣τ̣ή̣μ̣η καὶ σοφία.
20κ̣α̣[ὶ] γ̣ὰ[ρ] ε̣ἰ̣ τὰ αὐτὰ̣ ἦ̣-
σ̣αν̣ γ̣[ρα]μ̣ματικοὶ
ἅπ[ερ] μ̣ουσικοί, ταὐ-
τὸν̣ ἂ̣ν̣ ἦν γραμμα-
τικ̣ὴ̣ [κ]α̣ὶ μουσική.
25παρ̣[ι]ὼ̣ν̣ ἐ̣ν̣θάδε παρ-
εδή̣[λωσ]εν ὅτι περὶ
τῆ[ς ἁπλῆ]ς̣ ἐπιστή-
μη[ς ἐστὶν αὐτ]ῶι ὁ λό-
γος̣, [προσθεὶς τ]ῶι 'σο'-
30'φώτ̣[ερον γίγνε]σθαι'
τὸ 'πε[ρὶ ὃ μαν]θάνει'
((diple)) 'τις'. (146a2-5) '[ὁ δὲ ἁμαρ]τὼν'
((diple)) 'κ̣α̣ὶ̣ ὃ̣[ς ἂν ἀεὶ ἁ]μαρτά'-
((diple)) 'νῃ̣ [καθεδ]ε̣[ῖ]ται, ὥσ'-
35 ((diple)) 'πε̣[ρ φασὶν] ο̣ἱ̣ παῖδες'
((diple)) 'οἱ [σφαιρίζ]οντες,'
((diple)) 'ὄν̣[ος· ὃς δ' ἂ]ν περιγέ'-
((diple)) 'νη̣[ται ἀνα]μάρτη'-
((diple)) 'το̣[ς] β̣α̣[σιλε]ύσει ἡμῶ(ν)'
40 ((diple)) 'κα[ὶ] ἐ̣π̣[ιτά]ξει ὅτι ἂν'
((diple)) 'βούλ̣ητ̣[αι] ἀ̣ποκρί'-
((diple)) 'νεσθ̣αι̣.' [γέν]ος πα\ι/δι -
——
ᾶς· ἐσ̣φ̣[αίρι]ζον γὰρ
ἐν τάξ̣ε̣[σιν], καὶ οἱ μὲν
45ἀποτυγχ̣[ά]νοντες
ὠνομάζ̣[ο]ντο ὄνοι,
ὁ δὲ τυγχ̣[ά]νων βασι-
λεύς, καὶ ο̣ὗ̣[τ]ο̣ς̣ προσ-
έτασσεν τ[ο]ῖ̣ς [ἁ]μαρ -
column 18Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

((diple)) τάνουσ̣ιν. (146a7-8) 'καὶ φίλους'
——
((diple)) 'τε καὶ προσηγόρους'
((diple)) 'ἀλλήλοις γίνεσθαι;'
——
οὐ γὰρ ἔχθρας, ἀλλὰ φι-
5λίας ὀφεί̣λει εἶναι
αἴτιον τὸ διαλέγεσ-
((diple)) θαι. (146d3-4) 'γενναίως τε καὶ'
——
((diple)) 'φιλοδώρως, ὦ φίλε,'
((diple)) 'ἓν αἰτηθεὶς πο̣λ̣λὰ'
10 ((diple)) 'δίδως καὶ π̣ο̣ι̣κ̣ί̣λα'
((diple)) 'ἀντὶ ἁπλοῦ̣.' ὁ μὲν
——
Σωκράτης ἤρετο
τί ἐστιν ἐπιστ̣ή-
μη, τοῦτ' ἔστιν τί
15ἐστ̣ιν τῆι ἐπισ̣[τ]ή̣μῃ
τὸ εἶ̣ναι ἐπιστ̣ή̣μην.
ὁ δὲ̣ π̣[ολλ]ὰς κα̣τ̣η-
ριθμή̣σ̣α̣τ̣[ο] ο̣ἷ̣ο̣ν γε̣-
ωμετρ[ί]α̣ν̣, μ̣ουσ[ι-]
20κήν, ἥμα̣ρ̣τεν̣ [δὲ]
οὔτε τὴν̣ οὐσία[ν] ἀ-
ποδοὺς τῆς ἐπ[ι]σ̣τ̣[ή-]
μης καὶ πολλὰς κ̣[α-]
ταριθ̣μησάμε[νος.]
25[ἡμ]ά̣ρ̣[τ]ητο δ' αὐ[τ]ῷ
εἰ κα̣[ὶ] μίαν ἔταξ[εν]
ἀ̣ντ[ὶ] τ̣οῦ γένους̣ [τὸ]
ε̣ἶδο[ς] ἀποδούς, δ̣[ιὰ]
τ̣ῶ̣ν̣ ὑστέρων τὰ
30πρότ̣ερα ὁρ̣ι̣σ̣άμ̣[ε-]
ν̣ο̣ς, ὡ̣ς ε\ἴ/ τι̣ν̣ο̣[ς ἐρο-]
μ̣έ̣νου̣ τί ἐστι̣ [ζῷ-]
ο̣ν̣ [ε]ἴπο̣ι̣ 'ἄνθρ[ω]'-
'πος, ἵππος'. τὰ μ̣[ὲν]
35γ̣ὰρ πρότερα τ̣ῶ̣ν̣
ὑπ' αὐτὰ κατη̣γ̣ο̣-
ρεῖται, οὐκέτι δ̣ὲ̣ ἔμ̣-
παλιν. καὶ τὰ μὲν̣ γέ-
νη μετ[έ]χεται καὶ
40ἁπλούστερά ἐστι̣ν̣,
τὰ δὲ εἴδη μετέχ̣ει
καὶ ἔστιν ποικιλώ-
τερα. ὁ γὰρ ἄνθρω-
πος καὶ ζῶιόν ἐστιν
45καὶ πρὸς τούτῳ λο-
γικὸν καὶ θνητόν.
column 19Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τὸ μ̣ὲν οὖν 'πολλὰ δί'-
'δως' ἐπὶ τῆς ἐξαρι-
θμήσεως τῶν ἐπι-
στημῶν, τὸ δὲ 'ποι'-
5'κίλα ἀντὶ ἁπλοῦ' ὅ-
τι εἴδη ἐξέθετο,
ταῦτα δὲ ποικιλώ-
τερα τοῦ γένου\ς/. τὸ
δ' αὐτὸ ἂν εἰρήκει
10κ̣αὶ εἰ μίαν μόνην
ὠνομάκει ἐπιστή-
μ̣ην, φέρε γεωμε-
τρίαν. ἁπλοῦν μὲν
γὰρ ἡ ἐπιστήμη ὡς
15ἂν μετεχόμενον
καὶ ἀσύνθετον ὡ̣ς
π̣ρὸς τὰ ὑπ' αὐτήν,
π̣οικίλον δὲ ἡ γεω-
μ̣ετρία ὡς μετέχον
20κ̣αὶ σύνθετον. (146d6-e3) 'ὅταν'
——
((diple)) 'λ̣έγῃ\ς/ σκυτικήν, μή'-
((diple)) 'τ̣ι ἄλλο φράζεις ⟦μ⟧ἢ'
((diple)) 'ἐπιστήμην ὑπο'-
((diple)) 'δημάτων ἐργασία̣ς̣;'
25 ((diple)) 'οὐδέν. τί δ' ὅτα̣ν τε'-
((diple)) 'κτονικήν; μή τι ἄ̣λ'-
((diple)) 'λ̣ο ἢ ἐπιστήμην̣'
((diple)) 'τ̣ῆς τῶν ξυλίνων'
((diple)) 'σκ̣ευῶν ἐ̣[ρ]γασίας; οὐ'-
30 ((diple)) 'δὲ τοῦτο.' ἐ̣ρ̣ο̣μ̣έ̣νο̣υ
——
τί ἐστιν ἐπ̣ιστή̣μη,
ἀποκρινόμ̣ε̣ν̣ος
σκυτικὴν οὐδὲν̣ ἄλλο
λέγεις ἢ ἐπ̣ιστήμην
35τῆς τῶν ὑ̣ποδημά-
των ἐργασίας· ἡ γὰρ
σκυτικὴ ἐπιστήμη
ἦν ὑποδημάτων
ἐργασίας. ὁμοίως δέ,
40κἂν τεκτονικὴν
εἴπῃς, οὐδὲν ἄλλο̣
λέγεις ἢ ἐπιστήμη̣ν
τοῦ τὰ ξύλινα σκεύη
ἐργάζεσθαι. τοῦτο
45γὰρ ἴδιον τῆς σκυ-
τ̣ικῆς. παρεκδέδε -
——
κται, φασίν. ἀντιστρέ̣ -
column 20Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

φει μὲν γὰρ ἀλλήλοις
τό τε πρᾶγμα καὶ ὁ ὅ-
ρος, οὐ̣ πάντως δὲ ταὐ-
τὸ λέγει τῶι ὀνόμα-
5τι. εἰ γὰρ ἔρο̣ιτό̣ τις 'τί'
'ἐστιν ἄνθ̣ρ̣ωπος;',
ὁ δὲ εἴ[ποι] 'ζῶιον'
'λο̣γικὸν̣ θ̣ν̣ητόν', τῷ
τ̣[ὸ] ζῷο̣ν λ̣ογικὸν
10θ̣νητὸν ἄν̣θρωπον
εἶναι οὐ φή̣σ̣ομεν ὅ-
τ̣ι ἐρωτηθεὶς 'τί ἐσ'-
'τ̣ιν ἄνθρωπος;' ἀπε-
κρίθη 'ἄν̣θρ̣ω̣π̣ος'.
15κ̣ἂ̣ν γὰρ ἐπερω̣τ̣ή-
σ̣ῃ̣ς τινά 'τίνος̣ ἦν'
'Ἀ̣χιλλεὺς [υ]ἱ̣ός̣;', ὁ δὲ εἴ-
π̣ῃ 'Πηλέω̣ς υἱὸς Ἀ'-
'χιλ̣[λ]ε̣ὺς ἦν', φήσομεν
20[ὅτι ἐ]περω̣τ̣ηθεὶς
'τ̣ί̣[ν]ος ἦν [υ]ἱ̣ὸς Ἀχιλ'-
'[λ]ε[ύς];' ἀ̣πεκρίθη 'Ἀχιλ'-
'λ̣εύ̣ς'. τοῦτο γὰρ, ἄλλ' ὡς
σ̣υ̣μ̣β̣έβη̣κεν. φημὶ
——
25τ̣ο[ί]ν̣υ̣ν̣ ὅ̣τι οὐ πρὸς
τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ [τείν]ει αὐτῶι
ὁ̣ [λό]γ̣ο̣ς̣, [ἀλ]λ̣ὰ παρί-
στ̣η̣σι̣ν̣ [ὅ]τ̣ι οὐ πρὸς
ἔπο̣ς̣ ἀπ̣ε̣κρίνατο.
30ἐ̣π̣ε̣ρωτ̣η̣θεὶς γὰρ
[περ]ὶ̣ ἀ̣[ὐ]τ̣[οῦ] πράγμα-
τ̣[ο]ς, τ̣ο̣ῦ̣το̣ δὲ κατὰ τὸ τί
ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ λ̣αμβάνεται,
αὐ̣τ̣ὸς̣ κατὰ τὸ πρός
35τ̣ι ἀπεκ̣ρίθη· τὸ γὰρ
τῶν̣δ̣ε̣ εἶναι τῶν
πρός̣ τί̣ ἐστιν. ἔτι καὶ
θεώ̣ρ̣η̣μα διαλεκτι-
κὸν ὑ̣π̣ογράφει, ὅτι
40οὐ δε̣ῖ̣ δ̣[ι]ὰ̣ τῶν ὑστέ-
ρων̣ ὁ̣ρ̣ί̣ζ̣εσθαι τὰ
πρότερα, ὡ̣ς εἰ διὰ
τῶν π̣εριεχομένων
ἀποδώ̣σε[ι] αὐτὸ δι' ἑ-
45αυτοῦ ὁρ̣[ι]εῖ̣τ̣αι· ὡς εἴ
τ̣ις ἐρομ̣έ̣νου 'τί ἐστιν'
column 21Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

'ἄνθρωπος;' εἴποι 'Σω'-
'κράτης', α[ὐ]τὸ δι' ἑαυ-
τοῦ ὡρίσατο· ὁ γὰρ
Σωκράτης ἄνθρω-
5πός ἐστιν. οὕτως
καὶ εἴ τις ἐρομένου
'τί ἐστιν ἐπιστήμη;'
εἴποι 'σκυτική', διὰ
τῶν ὕστερον̣ ὡ[ρ]ίσα-
10το· ἡ γὰρ ἐπιστήμ̣η
τῆς τῶν ὑπ̣ο̣δ̣η̣μά-
των ἐργασίας ἐπι-
στήμη ἐστίν. (146e4-5) 'οὐκ̣οῦν'
——
((diple)) 'ἐν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέ'-
15 ((diple)) 'ρα ἐπιστ̣ήμη, τοῦ'-
((diple)) 'το ὁρίζ̣ε̣ις;' οὐ[κο]ῦ̣ν
——
ἐν ἑκατ̣έραι τ[ῆι] τε
σκυτικῇ κ̣[α]ὶ̣ τῆ̣ι̣ τε-
κτονικῇ, ο̣ὗ̣ ἑ̣κ̣ατέ̣-
20ρα ἐστὶν ἐ̣π̣ιστ[ή-]
μη λέγων οὐκ [ἄλλο-]
ποιεῖς ἢ λέ̣γει[ς] ο[ὗ]
ἡ ἐπιστήμη ἐ̣π̣ι̣-
στήμη ἐστ̣ίν̣; (146e7-10) 'τ̣ὸ δέ̣'
——
25 ((diple)) 'γε ἐρωτηθὲν̣, ὦ̣ Θε̣'-
((diple)) 'αίτητε, οὐ τοῦτο ἦ̣ν,'
((diple)) 'τίνων ἡ ἐπιστή̣'-
((diple)) 'μη ⟦μη⟧, οὐδὲ ὁπό̣σαι'
((diple)) 'τινές· οὐ γὰρ ἀρι'-
30 ((diple)) 'θμῆσαι α̣ὐ̣τὰς βου̣'-
((diple)) 'λόμενοι ἠρόμ[εθ]α̣,'
((diple)) '[ἀ]λλὰ γνῶναι [ἐπ]ι'-
((diple)) 'στήμην αὐτὸ ὅτι̣'
((diple)) 'ποτ' ἐστίν.' ἐπερ̣ω -
——
35τηθείς 'τί ἐστιν̣ ἐ'-
'πιστήμη;' ἀντὶ τού<του>
τίνων ἐστὶν ἀπέ-
δωκεν· αἱ γὰρ ἐν εἴ-
δει ἐπιστῆμαι τινῶν
40ε\ἰ/σ⟦τ⟧ιν, ὡς γεωμετρία,
σκυτική. ἀλλὰ καὶ μι-
ᾶς ἐρωτηθεὶς τὸν
λόγον πολλὰς ἐξη-
ριθμήσατο, ὡς γεω-
45μετρίαν, σκυτικήν,
τὰς ἄλλας. (147a2-5) 'οἷον περὶ'
——
((diple)) 'πηλοῦ, ὅτι ποτ' ἐστίν,'
column 22Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

((diple)) 'εἰ ἀποκριναίμεθα'
((diple)) 'αὐ̣τ̣ῷ πηλὸς ὁ τῶ̣ν'
((diple)) '⟦κ⟧\χ̣/υ̣τ̣ρέων̣ καὶ πη̣λ̣ὸ̣ς̣'
((diple)) 'ὁ τῶ̣ν ἰπνοπλαθῶν'
5 ((diple)) 'κα̣[ὶ] πηλὸς ὁ τῶν π̣λιν'-
((diple)) 'θο[υ]λ̣κῶν, οὐκ ἂν γε'-
((diple)) 'λ̣οῖ̣ο̣ι εἶμεν;' τῆι με -
——
τ̣α̣λ̣ή̣ψει κέχρητ̣αι
ἀνα̣γκαιοτάτηι ο̣ὔ-
10σηι δ̣ιὰ τοῦ σαφηνί-
ζ̣ε̣ιν πρὸς τὸ ἐλέγ-
ξ̣αι τὰ ἡμαρτημέ-
ν̣α̣. ὡς ἐπὶ τοῦ πηλοῦ
ὁ̣ ἐ̣ρωτηθείς τί ἐστιν
15ἁμ̣αρτάνει λέγων
τ̣[ὸ]ν τῶν πλινθουλ-
[κ]ῶ̣ν, τὸν τῶν ἰπνο-
π̣λ̣α̣θῶν· οὔτε γὰρ
τ̣ὴ̣ν̣ οὐσίαν αὐτοῦ ἀ-
20π̣ο̣δίδωσι, καὶ πολ-
λ̣ο̣ὺ̣ς ἐξαριθμεῖται
π̣η̣λοὺς, καί τινας
[δ]ὲ τοὺς χρωμένους
((diple)) αὐτοῖς. (147b2) 'ἢ ο\ἴ/ει τίς τι'
——
25 ((diple)) 'σ̣υ̣νίησί τινος ὄνο'-
((diple)) 'μ̣α ὃ μὴ οἶδεν ὅτι ἐ'-
((diple)) 'στ̣ίν;' τὸ ἑξῆς ἐν τῇ
——
λ̣έ̣ξ̣ει· οἴει, συνίησίν
τ̣ί̣ς τινος ὄνομα ὃ
30μ̣ὴ̣ οἶδεν ὅτι ἐστίν;
ἐ̣ὰ̣ν γὰρ ἀγνοῇ τὸ
π̣ρ̣ᾶγμα, οὐδὲ τὸ̣ τοῦ
π̣ρ̣άγματος ὄνομα
ε̣ἴ̣σεται, τῶι τὸ ὄνομα
35σημεῖον εἶναί τι-
ν̣ο̣ς. ὁ τοίνυν τὸ πρᾶ-
γ̣μ̣α ἀγνοῶν οὐδὲ
τ̣ὸ̣ σημεῖον αὐτοῦ
γ̣ν̣ώσεται. Ἐπίκου -
——
40ρ̣ος τὰ ὀνόματά φη-
σιν σαφέστερα εἶναι
τῶν ὅρων, καὶ μέν-
τοι καὶ γελοῖον εἶ-
ν̣α̣ι̣ εἴ τις ἀντὶ τοῦ εἰ-
45πεῖν 'χ̣αῖρε Σώκρα'-
'τ̣ες' λέ̣γοι 'χαῖρε' ζῷ-
'ο̣ν λογ̣ικὸν θνητόν̣'.
column 23Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ἀλλὰ οἱ ὅροι οὔτε πρὸς
τὸ ἀσπάζεσθαι οὔτε̣
ὡς τῶν ὀνομάτων
συντομώ̣τ̣εροι πα-
5ραλαμβάν̣ονται, ἀλ-
λὰ πρὸς τ[ὸ ἀ]ναπλ⟦α⟧\ῶ/-
σ̣αι τὰς κο̣[ιν]ὰ̣ς ἐν-
νοία̣ς· το[ῦτο] δ̣' οὐκ ἐγ-
γίνε̣ται ἄ̣[νε]υ̣ τοῦ λα-
10βεῖ̣[ν] τὸ γέ̣ν̣ο̣ς̣ ἕκα-
σ̣τ̣ον̣ καὶ τὰ̣ς διαφο-
((diple)) ρ̣άς̣. (147b7) 'σκυτικὴν ἄρα'
——
((diple)) 'οὐ [σ]υ̣ν̣ίησιν ὃς ἂν ἐ'-
[ ((diple)) ] 'π̣ι̣σ̣τ̣ήμην ἀγνοῇ.'
——
15οὐ̣ τ̣οῦτ̣ό̣ φησιν, ὅτι
ἄ[νε]υ̣ τοῦ̣ ἐπ̣ιστήμην
εἰ[δέ]ναι οὐ̣[κ] ἔστιν
σκυ̣τ̣ικὴν ἐπ[ί]σ̣τασ-
θ̣α̣[ι, ἀ]λλ̣[ὰ] ὅτι [ἐὰν] θῇ
20[τις] τ̣ὴ̣ν̣ σ̣κυ̣[τι]κ̣ὴ̣ν ἐ-
π̣[ιστή]μ̣η̣ν̣ [εἶν]α̣ι̣ ἀ-
γν[οῶ]ν̣ τί ἐσ̣[τι]ν̣ ἐ̣π̣ι-
στ[ή]μ̣η̣, ο̣ὐδὲ τ̣ὴν σ̣κ̣υ̣-
τ̣ι̣κ̣ὴ̣ν̣ νοήσ̣ε̣ι κα̣θ' ὃ
25λέγ̣ε̣τ̣αι ἐπιστήμ̣η̣.
——
((diple)) (147b10-c1) 'γ̣ε̣λ̣ο̣ί̣[α] ἄ̣ρα̣ ἡ̣ ἀπόκρι'-
((diple)) 'σις [τῷ] ἐ̣[ρωτ]η̣θέν'-
((diple)) 'τι ἐ̣[πι]σ̣τ̣ή̣[μη] τ̣ί ἐστιν,'
((diple)) 'ὅταν̣ ἀπ[οκρίν]η̣τ̣αι'
30 ((diple)) 'τέχνης τ[ι]ν̣ὸς ὄνο'-
((diple)) 'μα. τινὸς [γὰ]ρ ἐπι̣στή'-
((diple)) 'μ̣η̣[ν] ἀ̣πο̣κ̣[ρί]νεται,'
((diple)) 'οὐ̣ [τοῦ]τ̣' \ἐ/⟦ε̣⟧ρ̣ω̣[τ]η̣θείς.'
——
ἁμα̣ρτάνε[ι] ὅ̣στις ἐ-
35περ̣ω̣τηθε̣[ὶ]ς 'τί ἐστιν'
⟦το⟧ 'τ[έ]χνη;' τ̣έχνης
τ[ιν]ὸ̣ς λ̣έ̣[γε]ι̣ ὄνομα,
φέ̣ρε γε[ωμ]ε̣τρίας. αἱ
γὰρ τοια̣ῦ̣τ̣αι τ̣έχ̣ναι
40τινῶ[ν] ε̣[ἰ]σ̣ιν̣ ἃ με-
ταχε̣ι[ρίζο]ν̣τ̣αι. οὐ
τοῦτο δ̣[ὲ ἐ]π̣ερωτή(*)-
θη, τίνω̣[ν] ἐ̣στίν, ἀλ-
λὰ τί ἐστ̣ι̣ν̣. (147c3-4) 'ἔ̣πειτά γέ'
——
45 ((diple)) 'που ἐξὸν̣ φα̣ύλως'
((diple)) 'καὶ βραχέω̣ς̣ ἀ̣ποκρί'-
((diple)) 'νεσθαι πε̣[ριέ]ρχε̣ται'
((diple)) 'ἀπέρατ̣ον̣ [ὁδ]ό̣ν̣.' φαύ
—— -
column 24Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

λως μὲ[ν] ἁπλῶ[ς], β̣ρα-
χέως δ̣έ̣ ὅ̣τ̣ι̣ οἱ ὅ̣ροι
συντομ̣ώ̣τ̣ε̣ρο[ί] εἰσιν
ἢ εἴ τι̣ς̣ [τ]ὰ̣ ὑ̣[φ]ε̣[σ]τ̣ῶ̣-
5τα εἴδη π̣ειρ̣ῷ̣[τ]ο ἐ-
ξαριθμ̣εῖσθα̣[ι], ἀ̣πέ-
ρατον δ̣ὲ ὁδ[όν] ὅ̣τ̣ι
τὰ καθ' ἕκ̣ασ̣το̣[ν] τ̣ρ̣ό-
πον τινὰ ἄπ[ει]ρ̣ά
10 ((diple)) ἐστιν. (147c4-6) 'οἷον κα[ὶ] ἐ̣ν'
——
((diple)) 'τῆι τοῦ πηλοῦ [ἐρ]ω̣'-
((diple)) 'τήσει φαῦλόν̣ [πο]υ̣'
((diple)) 'καὶ ἁπλοῦν̣ [εἰπεῖ]ν'
((diple)) 'ὅτι γῆ ὑγρῶι φ̣[υρα]θε̣[ῖ]'-
15 ((diple)) 'σα πηλὸς ἂν̣ ε̣ἴ̣η̣, τ̣ὸ̣'
((diple)) 'δ' ὅτου χαίρε̣ιν̣ ἐ̣ᾶν̣.'
——
ὡς καὶ πρὸ̣[ς] τὸ̣ν̣ ἐ-
ρόμενον 'τ[ί] ἐ̣σ̣[τ]ιν'
'πηλός;' ῥᾴδ[ιο]ν κ̣αὶ
20ἁπλοῦν εἰπε̣[ῖ]ν ὅ̣[τι]
γῆ ὑγρῶι φυρ[αθεῖ-]
σα οὐ γὰρ μόν̣[ον] ὕ̣δα-
τι, ἀλλὰ καὶ οἴ̣ν̣[ω]ι̣ καὶ
ἑτέροις τισί. ἐ̣ξα̣[ρ]κ̣ε[ῖ]
25οὖν οὕτως ὁρ̣ίζ[εσ]θ̣αι
γῆ ὑγρῶι φυρ̣α[θεῖ]σα
τίνος δέ ἐστιν [ο]ὐκ̣έ-
τι δεῖ προστιθέν̣αι,
οἷον πλινθουλκ̣οῦ,
30ἰπνοπλάθου. \μ/έμφε -
——
ται τοῖς τοιούτοις ὅ-
ροις Ἀριστοτέλης,
ὡς τῶι τῆς χιόνο̣ς̣
ὅτι ὕδωρ πεπηγός,
35καὶ τῶι τοῦ πηλοῦ
ὅτι γῆ ὑγρῶι πεφυ-
ραμένη, καὶ τ̣ῶι τοῦ̣
οἴνου ὅτι ὕδωρ σεση̣-
πός, ὡς Ἐμπεδοκλῆς
40'σαπὲν ἐν ξύλωι ὕ'-
'δωρ'. οὔτε γὰρ ἡ χιών,
φησίν, ὕδωρ, οὔθ' ὁ
πηλὸς γῆ, οὐδὲ μὴν
ὁ οἶνος ἔτι ὕδω̣ρ̣. 'οὐ'
45'γὰρ ἀποδεικτ̣έ̣ον,'
'φησίν, καθ' ὧν μὴ ἀ'-
'ληθεύεται τὸ γένος,'
'ἀλλ' ἐφ' ὅσων κα̣τη'-
'γορεῖται ἀληθ̣ῶ̣ς'
column 25Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

'[τὸ ἀ]ποδοθὲν γένος'.
[ἔστ]ω ἐπὶ τοῦ ο̣ἴνου
[μὴ] ἀλη̣θεύεσθαι τὸ
γ̣έ̣ν̣ος ὅτι ὕδωρ ἐστίν.
5φήσει γ̣άρ τις̣, κἂν δο-
θῆι ὅτι̣ π̣ρότερον ἦν
ὕ̣δωρ̣, ἀ̣λ̣λὰ νῦν γε
[οὐ]κ̣έτ̣ι̣ ἐστίν, ἀμέλει
[οὐ] μ̣ε̣τ̣α̣βάλλει πάλιν
10[εἰ]ς ὕ̣δ[ωρ]· πῶς ἐπὶ τοῦ
πη̣λ̣[ο]ῦ̣ [ο]ὐκ ἐροῦμεν
ὅτι γ̣ῆ̣ ἐ̣σ̣τιν τοιοῦτό
τι ὑπ̣ὸ̣ ὑ̣γροῦ πεπον-
θυῖα̣; μέ̣νει γὰρ ἔτι γῆ.
15ὅθεν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀναξηραν-
θέντ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ ὑγροῦ πά-
λ̣[ι]ν ἔ̣στα̣ι̣ γῆ. ἔδει δ' αὐ-
[τό]ν̣, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ
[π]ν̣έον̣τ̣ος ἐνδοιά-
20[σας, εἰ] δ̣έ̣οι φάναι ὅτι
[ἐστὶ]ν̣ ἀὴρ \κ/εινούμε-
[νος] ἐ̣π̣ή̣νεγκεν
'[εἰ] δ̣' ἄ[ρ]α̣ καὶ ἐπὶ τού'-
'τ̣ο̣υ δ[εῖ] σ̣υγχωρεῖν'
25'ὅτ̣ι ἀήρ ἐστιν κι'-
'νούμεν̣ος', οὕτως καὶ
ἐπὶ τοῦ πηλοῦ· κατὰ
[γὰ]ρ̣ τὸ ὅμοιον ἀπε-
[δ]ό̣θ̣ησαν οἱ ὅροι.
30 ((diple)) (147d3-5) '[περὶ] δ̣υ̣νάμεών τι'
((diple)) 'ἡ̣μῖν Θεόδωρος'
((diple)) '[ὅ]δε ἔγραφεν, τῆς'
((diple)) '[τ]ε τρίποδος πέρι'
((diple)) '[κ]αὶ π̣εντέποδος ἀ'-
35 ((diple)) 'π̣οφαίνων ὅτι μή'-
((diple)) 'κ̣ει οὐ σύμμετροι'
((diple)) 'τ̣ῆ̣ι̣ ⟦τε⟧ ποδιεία\ι/.' ἐπὶ
——
κ̣εφαλαίων τὰ λεγό-
μενά ἐστιν ταῦτα.
40Θεόδωρος ἐκτάξας
τετράγωνον ποδὸς
ἑνὸς ἐδείκ̣νυεν το̣ῖς̣
περὶ Θεαίτητον ὅτι
τ̣ούτωι τῶι τετραγώ-
45⟦γ⟧νωι ἀσύμμετρόν
ἐστιν τὸ τρίπουν τε-
τρ̣άγωνον καὶ πεν-
τ̣ά̣πουν κα̣τὰ τὰς πλευ-
[ρά]ς ἀ[φ'] ὧν ἕ̣κ̣αστον
column 26Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ἐ̣γέν̣ε̣τ̣ο̣. καὶ [ἐξαρι]θμού-
μεν̣ος τὰ ἀσ[ύμμ]ε-
τρα τ̣ετράγω̣[να προ-]
ῆλθ̣ε̣ν μέχ[ρι] τ̣ο̣ῦ ἑ̣-
5πτα̣[κ]α̣ιδεκά̣π̣οδ̣[ο]ς.
——
ἐπ̣[εὶ τ]ο̣ίνυν ἄπε[ιρ]α̣
ἦν̣ [τ]ὰ̣ τοιαῦτ̣α τ[ετρ]ά-
γω[να, ἐ]πε[ι]ρά̣θ̣η̣[σαν]
οἱ π̣[ερὶ] τὸν Θεαίτ̣[η-]
10τον̣ [κ]α̣θολ̣ικῷ
περ̣[ιλα]βεῖ̣ν̣, ὥστ̣[ε ἑ-]
νὶ ὀ̣[νό]μα[τ]ι ὑποτ̣ά-
ξα[ι. ἦλ]θ̣[ον] ο̣ὖ̣ν ἐπ̣ὶ
τ̣ὸ[ν ἀριθμ]ὸ̣ν διὰ τ̣ὸ
15[ἀ]κα̣[τάληκτ]ο̣ν, τῶι
π̣ά̣ντ̣α̣ς̣ τοὺς ἀρι-
[θ]μ̣ο[ὺ]ς̣ σ̣υ̣μ̣μ[έ]τ̣ρους
[εἶ]ν̣α[ι] πρ̣[ὸς] ἀ̣λλήλ̣[ους]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ τ̣[οί]ν̣υν η[  ̣  ̣  ̣]
20  ̣[  ̣  ̣  ̣ἰ]σ̣άκ̣ις ἴσ̣ον τ[  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ [π]ροσ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νπ̣[  ̣  ̣]
μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ει[  ̣  ̣  ̣  ̣]ετε[  ̣]
25β̣α̣θ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ετρά-
γω̣ν[α. ὅ]σα̣ ο[ὖ]ν εὕρι-
σκον̣ [ἔ]χ̣ον̣τα ἀρι-
θμὸ[ν] π̣ρ̣ο̣μ̣[ή]κη̣, ὡ̣ς̣
τὸ̣ τρ̣[ί]που̣[ν καὶ πεν-]
30τέπο̣υν κ̣[αὶ] ἑ̣ξ̣[ά-]
πο̣υ̣ν̣ ὁ̣ γὰρ τ̣ρία κ̣[αὶ]
π̣έ̣ν̣τ̣ε καὶ ἓξ ἀριθ̣[μ]ο̣ὶ
προμήκεις̣ εἰσίν, τ̣ὰ
δ̣ὴ τοιαῦτ[α χ]ω̣ρ̣[ί]α̣ [δυ-]
35νάμεις ἐ̣[κ]ά̣[λ]εσα̣ν̣.
τούτων δ̣[ὲ] τ̣ὰ μ̣ὲ̣ν̣
ἐπ̣ίπεδα̣ σ̣[ύμμετρα]
π̣ρ̣ὸς τὸ π̣[οδιεῖον]
ἐπ̣[ί]πεδο̣[ν], α̣[ἱ δὲ] π̣λευ-
40ραὶ \ἀ/σύμμ̣ετρ̣οι [πρ]ὸ̣ς
τὴ̣ν̣ τοῦ ποδιε̣ίου
τε[τ]ραγώνου̣ [π]λ̣ευ-
ράν̣. ὅσα δὲ εἶ[χ]ε̣ν
——
τετραγώνου[ς ἀρ]ι̣-
45θμοὺς ὡς τὸν̣ τέ̣[σ-]
σαρ̣α καὶ ἐννέ̣α κ̣αὶ
ἑκκαίδεκα, τ[αῦτ]α̣
ὠνόμασαν μ̣ή̣[κ]η̣.
οὐ γὰρ μόνον τ̣ὰ̣ ἐπ̣[ί] -
column 27
πεδα πρός τε ἄλλη̣λα
καὶ πρὸς τὸ ποδια̣ῖ̣ον
σύμμετρά ἐστιν̣, ἀλ-
λὰ καὶ αἱ πλευραὶ̣ κ̣αὶ
5πρὸς ἀλλήλας καὶ
πρὸς τὴν τοῦ ποδ̣ιεί-
ου πλευράν, τῶι ἔ̣χειν
λόγον ὃν ἀριθμὸς
πρὸς ἀριθμόν. ἐπεὶ
——
10τοίνυν πᾶς ἀριθμὸς
παντὶ ἀριθμῷ σύμμε-
τρός ἐστιν διὰ τὸ ἔ-
χειν ἐλάχιστον κοι̣-
νὸν μέτρον τὴν μ[ο-]
15νάδα, διὰ τοῦτο ὥσ-
περ μονάδα ἀξέθ[ε-]
το ὁ {δε} Θεόδωρο̣ς̣
{προς} τὸ ποδιεῖον τε̣-
τράγωνον, ἵνα τού-
20τωι̣ μ̣ε̣τ̣ρ̣ῆται τὰ τε-
τράγωνα τὰ ἔχοντα
τὰς πλευρὰς συμμέ-
τρους καὶ τὰ μή· ἀνὰ-
λόγον δὲ τοῖς ἐπιπέ-
25δοις προῄει αὐτοῖς
ἠ σκέψις καὶ περὶ
τῶν στερεῶν. κε -
——
φαλαιωδῶς μὲν ταῦ-
τα· σκοπῶμεν δὲ
30νῦν ἕκαστον αὐτῶν.
οἱ παλαιοὶ \τὰ/ τετράγω-
να δυνάμεις ὠνό-
μαζον· ἡ γὰρ δύνα-
μίς τινός ἐστιν δύ-
35ναμις· δύναται δὲ
τὸ ἐπίπεδον τετρά-
γωνον γραμμὴ ἀ-
φ' ἧς ἐγένετο· ὥρισται
γὰρ τῆς πεπερασμέ-
40νης τὸ μέγεθος, κἂν
νοήσῃ τις ἐπ' ἴσον
αὐτὴν χωροῦσαν
ἑαυτῆι ποιήσει τε-
τράγωνον ὑπὸ ἴσων
45πλευρῶν περιεχό-
μενον. εἰ δὲ ἐπὶ ἔλατ-
τον ἢ ἐπὶ τὸ πλεῖον
ἑκάτερον δὲ τούτων
column 28
ἐπ' ἄπε[ι]ρον ἔστιν̣ λαμ̣-
βάνειν̣, π̣οιήσει προ-
μήκη χ̣ω̣ρία. ὅ̣θ̣εν
ὁ μὲν ε̣[ἰ]δὼς τετ̣ρ̣α-
5γώνου̣ π̣λευρὰ̣ν οἶ-
δεν κ[αὶ] τ̣ὸ ἀ̣πὸ τ̣αύ-
της, ὁ δ̣[ὲ ε]ἰ̣δὼς̣ παρ-
αλ̣ληλ[ογρ]ά̣μ̣μου
τὴ̣ν ἑ[τέ]ρ̣α̣ν τ̣ῶν πλευ-
10ρῶ̣ν, οὐκ̣ οἶδε̣ν καὶ
[τ]ὴ̣ν ἑτέραν̣, ἐ̣ὰν
[μὴ] κ̣αὶ τὸ ἐμ̣β̣αδὸν
[αὺ]τοῦ ἐπισ̣τ̣ῆ̣ται.
[τό]τε γὰρ σκο̣π̣εῖ, τίς
15[ἐ]πὶ̣ [τ]ὴν ἐκ̣τε̣θεῖσαν
[γε]νομ[ένη] τ̣ό̣δε
[τ]ὸ̣ ἐμβ[αδὸ]ν̣ [γ]ε̣ννᾷ.
ὁ το[ί]νυν̣ [Θε]ό̣δ̣ωρος
[τ]ε̣τ̣[ρ]άγω̣[νον] ἐ⟦χ⟧\κ/θεὶς
20[ο]ὗ̣ ἡ̣ π̣λ̣[ευρὰ] π̣οδός,
[τὸ δ' ἐ]μβ̣[αδὸν π]οδό̣ς
ἅ[πα]ξ γὰρ [ἓ]ν̣ ἓν̣, ἐ̣π̣ε-
[δείκν]υεν ὅ̣τ̣ι̣ τ̣[ὸ] τ̣ε-
τ̣ρ̣ά̣[γ]ωνον οὗ τὸ ἐπί-
25π̣ε̣δ̣ον τρ̣ίπουν ἐστὶν
[κ]α̣ὶ̣ [π]ά̣λ[ι]ν̣ τὸ πεντέ-
[που]ν̣ τ̣[οιόν]δ̣ε τὰ μὲν
ἐ[πί]π̣ε̣δ̣[α ἔχ]ει π̣ρ̣ός
τ̣ε̣ ἄ̣λλ̣[ληλα] κ̣α̣[ὶ] π̣ρ̣ὸς
30τὸ ποδια[ῖ]ον σύ̣μ̣με-
τρ̣α̣, τὰς δὲ πλε̣[υ]ρὰς̣
π̣[ρό]ς̣ τε̣ [ἀλ]λή[λα]ς̣ καὶ
[π]ρ̣ὸ̣[ς] τὴν̣ ποδ̣ι̣αίαν ἀ-
[συ]μ̣μ̣[έ]τ̣ρους· οὐδὲ
35[γὰρ ἔστ]ι̣ν̣ κ̣ο̣ιν̣ὸν
μ̣[έτρον,] ὃ με̣τ̣ρ̣ή̣σει
α̣[ὐ]τ̣ά̣[ς. ἔ]σ̣τιν δ̣ὲ̣ καὶ
τ̣ὸ δ̣[ίπο]υ̣ν τετ̣ρ̣ά-
γων[ο]ν ἀσύμ̣μ̣ετρον
40τῶι π̣[ο]διείω̣ι̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣
τὴν [πλ]ευράν̣, ἀ̣λ̣λ̣ὰ
παρῆ̣[λθ]εν, φ̣α̣σ̣ί̣ν,
αὐτὸ δ̣ι̣ό̣[τ̣]ι ἐν̣ τῶι Μέ-
νωνι ἔ̣δ̣ε̣[ι]ξ̣ε̣ν̣ ὅτι
45τὸ ἀπὸ̣ [τ]ῆς̣ δι̣α̣γωνί-
ου τε[τ]ρ̣[ά]γ̣ω̣ν̣ο̣ν δι-
πλάσ̣[ι]ό̣[ν] ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ τοῦ
ἀπὸ τῆ̣ς̣ [πλ]ευρ̣ᾶς τε -
column 29
τραγώνου. ο[ἱ] δέ [φασ]ι
——
μὴ παρελη[λ]υθ[έν]α̣ι
αὐτὸν τὸ δίπ̣ο̣[υν.]
καὶ γὰρ εἰ μὴ̣ π̣ε̣[ρι]έ̣-
5χεται ὑπὸ [ἰ]σ̣ά̣[κις]
ἴσων, ἀλλ' ε[ἰς] ἴ[σας]
γε διαιρεῖτ[αι] π̣[οδι-]
είας. οἱ δ' αὐτ̣οὶ [κατ]ὰ̣
ταὐτὰ προϊ[ό]ντ̣[ες]
10φήσουσι μηδ̣ὲ̣ [τὴν]
ἑξάποδα α[ὐ]τ̣ὸ̣[ν ἐκ-]
⟦χ⟧θήσεσθα[ι δύνα-]
μιν· διαιρε[τὴ γὰρ]
εἰς ἴσα τρίπ[οδα δύο]
15ἢ δίποδα τ̣[ρία. δῆ-]
λον δ' ὅτι κ[αὶ τὴν] ὀ-
κτάποδα π̣α̣[ρελε]ύ̣-
σεται καὶ τὴν̣ [δεκ]ά̣-
ποδα καὶ δω̣[δεκά-]
20ποδα καὶ τε[σσαρεσ-]
καιδεκάποδ̣[α καὶ]
πεντεκαιδ[ε]κά̣[πο-]
δα. καὶ γὰρ το̣ύτω̣[ν]
ἑκάστη, εἰ κα̣ὶ μ̣[ή]
25ἐστιν ἴση ἰσάκις̣, [ἀ]λ-
λὰ δύναταί γε δια̣ι̣-
ρεῖσθαι εἰς ἴσα. μή̣-
ποτε δὲ οὐ διὰ τοῦ-
το, ἀλλὰ διὰ τὸ εὔκο-
30λον· ῥάιδι̣ον γ̣ὰ̣ρ̣ τοῦ
ἐκτεθέντος δ̣ι̣π̣λά-
σιον ἀναγράψαι τὸ
ἀπὸ τῆς διαγωνίου.
——
ἡ δὲ τρίπους καὶ
35πεντάπους καὶ ὅ-
σαι τοιαῦται πρ̣α-
γματείαν ἔχουσιν
πρὸς τὸ φανῆναι ἀ-
σύμμετροι τῆ[ι] π̣ο-
40διείαι. ἔστιν μέ̣ν-
τοι αὐτὰς ἀνα̣[γ]ρ̣ά-
φειν οὕτως· ἔστω
——
τετράγωνον τὸ ΑΒΓ
πλευρὰν ἔχο̣ν̣ πο-
45δὸς ἑνὸς τὴν ΑΒ. δηλονότι
τὸ ἀπὸ ταύτης ποδὸς
column 30
ἔσται ἐμπλατοῦς· ἅπαξ
γ̣ὰρ ἓν ἓ⟦γ⟧\ν/. κα[ὶ] ἐκβεβλή-
σ̣θω ἐπ' εὐθ̣είας τῆς ΑΒ
ε̣ὐ̣θεῖά τις καὶ ⟦ε⟧\ἀ/φῃρήσθω
5[ἀ]π' αὐτῆς τῆι ΑΒ ἴση ἡ
[Β]Δ, καὶ ἀναγεγράφθω
[ἀπ]ὸ τῆς ΒΔ τὸ ΒΓΔΕ τε-
[τρά]γ̣ωνον· γίνεται δὴ
[ἴσο]ν̣ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ
10[τ]ῶ̣ι̣ ἀπὸ τῆς ΑΒ· ὅλον
δὲ τὸ ΑΕ οὐκέτι τετρά-
γωνον, ἀλλὰ παραλλη-
λόγραμμον. πάλιν ἐκ-
βεβλήσθω ἐπ' εὐθείας
15τῆς ΑΔ εὐθεῖά τις καὶ
ἀφῃρήσθω τῇ ΒΔ ἴση
ἡ [Δ]Ζ, κ̣αὶ ἀναγεγρά-
φ̣[θ]ω̣ ἀ̣π̣ὸ ταύτης τε-
τ̣ρ̣[άγ]ω̣νον τὸ ΔΖΕΗ.
20γ[ίνε]τ̣αι δὴ τὸ ΔΖΕΗ
τ[ετρ]ά̣γωνον ἴσον
ὁ̣[ποτ]ε̣ρ̣ῳοῦν τῶν
π[ροε]κτεθέντων
τετ̣[ρ]α̣γώ̣νων. ὅλον
25δὲ τ̣ὸ ΑΗ χωρίον παρ-
α̣λληλόγραμμον. πά-
λ̣ιν ἐκβεβλήσθω ἐ-
π̣' ε̣[ὐ]θείας τῆς ΑΖ εὐ-
[θεῖά τ]ι̣ς, καὶ ἀφῃρή-
30[σθω τ]ῇ ΔΖ ἴση ἡ ΖΘ,
κ̣α̣ὶ̣ διῃρήσθω ἡ ΑΘ
δίχα κατὰ τὸ Δ ση-
μ̣ε̣ῖον. καὶ κέντρῳ
μ̣[ὲ]ν τῶι Δ, διαστή-
35ματι δὲ τῶι ΔΑ, ἡμι-
κ̣ύκλιον περιγεγρά-
φ̣θω τὸ ΑΚΘ, καὶ ἤχθω
π̣ρὸς ὀρθὰς τῇ Η
Ε̣ ἡ ΖΚ, κα̣ὶ ἐπεζεύ-
40χθω ἡ ΚΔ. ἐπεὶ εὐ-
θεῖα ἡ ΑΘ διῄρηται
εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ
Δ̣ σημεῖον, εῖς δὲ ἄ-
[ν]ισα κατὰ τὸ Ζ, τ̣ὸ ὑπὸ
45τ̣ῶν̣ ΑΖ, ΖΘ με̣τὰ τοῦ
ἀ̣πὸ [τ]ῆ̣ς με̣ταξὺ τῶν
τ̣ο̣μ̣ῶ̣ν̣ τοῦ ΔΖ ἴσον
ἐ̣[σ]τ̣ὶν τῶι ἀπὸ̣ τῆς ΔΘ. ἀλλὰ τῆι
column 31
ΔΘ ἴση̣ ἡ [Δ]Κ̣. τὸ ἄρα ἀ-
πὸ τῆς ΔΚ̣ [ἴ]σον ἐστὶν
τῶι ὑπὸ τ̣ῶ̣ν ΑΖ, ΖΘ
καὶ τῶι ἀ[π]ὸ τῆς Δ
5Ζ. ἀλλὰ τ̣[ῶι] ἀπὸ τῆς
ΔΚ ἵσα ἐ[στὶ]ν̣ τὰ [α]π̣ὸ̣
τῶν̣ Δ̣Ζ, [ΖΚ.] τ̣ὰ ἄρα ἀ̣πὸ
τῶν Δ̣Ζ, [ΖΚ ἴ]σα ἐστ̣ὶν
τῶι ὑπὸ [τῶ]ν ΑΖ, ΖΘ
10καὶ τῶι̣ ἀ[πὸ τῆς] ΔΖ.
κοινὸν [ἀφῃρήσ]θω
τὸ ἀπὸ τ̣[ῆς ΔΖ· λ]ο̣ι̣-
[πὸν ἄ̣ρ̣α̣ τ̣ὸ ἀπὸ τ]ῆ̣ς
ΖΚ λο̣ι̣π̣ῷ̣ [τῷ] ὑ̣πὸ
15τῶν Α̣[Ζ], Θ̣Ζ̣ [ἴ]σον̣ ἐ[στί]ν̣.
τὸ δ' ὑ[πὸ] τ̣ῶ̣ν̣ Α̣Ζ̣, ΖΘ
ἐστ[ὶ]ν̣ [τὸ ὑ]π̣ὸ τ̣[ῶ]ν
ΑΖ, ΖΗ· [ἴση γ]ὰ̣ρ ἡ Ζ̣Θ
τῇ ΖΗ̣· [τὸ ἄρα ἀπ]ὸ̣ τ̣[ῆ]ς
20ΖΚ ἴσ[ον ἐστὶν τῷ]
ΑΗ πα̣ρ̣[αλλ]η̣λο̣[γρά]μ̣-
μωι. ἔσ̣τ̣[ι οὖ]ν̣ ἀσ̣[ύ]μ-
μετρον̣ τ[ὸ ἀ]π̣[ὸ τῆς]
ΖΚ τῶι ΑΗ̣ π̣αρ̣[α]λ̣-
25ληλογράμ̣[μ]ω[ι, ὃ π]ε̣-
ριέχει ἐν ἑ̣α̣υτῶ̣ι̣ [τρί]α̣
τετράγων̣α πο[διεῖ-]
α ἴσ<α> ἀλλήλο[ι]ς. ((diple))
——
column 32
ὥσπερ δὲ οἱ περὶ Θεαί-
τητ̣ο̣ν μετέβησαν ἐ-
πὶ τοὺς ἀριθμοὺς ὡς
σαφε̣στέρους, οὕτως
5καὶ αὐτοὶ προσχρησό-
μεθα αὐτοῖς εἰς ἔνδει-
ξιν̣ τοῦ προκειμένου.
πᾶς μὲν οὖν ἀριθμὸς
δύναται τετραγωνι-
10σθῆναι· ἦν γὰρ τετρα-
γωνισθῆναι τὸ αὐτὸν
ἐφ' ἑαυτὸν γενέσθαι·
οὺ μὴν πᾶς ἀριθμός
ἐστιν τετράγωνος· ἐ-
15κεῖνος γὰρ ἐστιν τε-
τράγωνος ὁ ἰσάκις ἴ-
σος. ἡ μὲν οὖν μονάς
ἐστιν τετράγωνον,
καὶ ὁ τέσσαρα· δὶς γὰρ
20δύο τέσσαρα. καὶ ὁ ἐν-
νέα· τρὶς γὰρ τρία ἐν-
νέα. καὶ ὁ ἑκκαίδεκα·
τε̣τράκις γὰρ τέσσερα
δέ̣κα ἕξ· καὶ ἀεὶ ὁ γι-
25νό̣μενος ἀπὸ τῶν
ἑξῆς ἀριθμῶν οἷον
ἀπὸ τοῦ πέντε, ἀπὸ
τοῦ ἕξ, καὶ τοῦτο ἐ-
π' ἄπ̣ειρον. οἱ δὴ με-
30ταξὺ τούτων τῶν
τετραγώνων πί-
πτοντες ἀριθμοί
εἰσιν προμήκεις· ἀνι-
σ̣άκ̣ις γὰρ ἄνισοι, ὡς
35ο̣ἱ μεταξὺ τοῦ ἑνὸς
κ̣αὶ̣ τ̣ῶν τεσσάρων
[ὁ] δύο καὶ ὁ τρία, καὶ ο<ἱ>
μ̣εταξὺ τῶν τεσσά-
ρ̣ων κα<ὶ> ἐννέα ὁ πέν-
40τε, ἕξ, ἑπτά, ὀκτώ· με-
ταξὺ τῶν ἐννέα καὶ
ἑκκαίδεκα ὁ δέκα, ἕν-
δεκα, δώδεκα, δέκα
τρία καὶ δέκα τέσ̣σε-
45ρα καὶ πεντεκα[ί]δε-
κα. ἀντὶ τοίνυν τ̣ῶν
ἀριθμῶν μετάλ̣α-
βε τὰ τετράγωνα̣, καὶ
column 33
εὑρή̣σ̣εις πάντα μ̣ὲν
τὰ [ἐ]πίπεδα σύμμ̣ε-
τρα̣ ἀλλήλοις καὶ τῆι
π[οδι]είαι, τινὰ δὲ αὺ-
5τῶ̣[ν] κ̣αὶ τὰς πλευρὰς
ἔχ̣[ο]ν̣τα συ̣μμέτρους
π[ρὸς τ]ὴν π̣οδιείαν
πλ̣[ε]υ̣ρ̣άν. τ̣ὰ μὲ[ν ο]ὖ̣ν
κα̣τ̣' ἄ̣μ̣φω̣ σύμμ̣ε̣τ̣ρα
10μ̣ή̣[κη] ὠ̣ν̣[ό]μασαν̣, τὰ
δὲ κ̣α̣[τ]ὰ μ̣ὲ̣ν τὰ ἐπίπε-
δα σ̣ύ̣[μμετρα,] κατὰ δὲ
τὰς π̣[λευρὰ]ς̣ ἀσύμμε-
τρ̣α̣ δ̣υ̣[νάμ]ε̣ις, τῷ κοι-
15νῷ π̣ρ̣ο̣[σ]χ̣ρ̣ησάμε-
ν̣[ο]ι [ὀ]ν̣ό̣[μ]α̣τι̣. [ἐ]κκεί-
σ̣[θω τ]ο[ίνυ]ν̣ τὰ τετ̣ρά-
γ̣[ων]α̣ τά̣[ξ]ε̣ι ἕκα[στ]ον
[ἔχον] ἐν ἑαυτῷ ὅσων
20[ἐστὶν τὸ] ἐ̣π[ί]π̣εδο̣ν̣,
τ̣ο̣ῖ̣[ς δὲ κατὰ τὰ]ς̣ [πλ]ευ-
ρὰ̣[ς συμ]μ[έτρ]οις ἐ[πι-]
γε[γρά]φθ[ω ἡ] ἑκάσ̣τ̣η̣ς̣
ποσ̣[ό]τη̣[ς]· ((diple))
——
25α\α/ β γ δ\β/ ε ϝ ζ η θ\γ/
ὡς δ̣[ὲ] μ̣[ετ]α̣ξ̣[ὺ] τ̣οῦ ἑ-
νὸς κ̣αὶ̣ τ̣ῶ̣[ν τ]ε̣σ̣σ̣ά̣-
ρων δύο π̣[ρομή]κ̣[ει]ς
ε̣ὑ̣ρ̣έθ̣ησ̣α̣[ν] ἀρ̣ι̣θ̣[μ]ο̣ί,
30ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣ μ̣ετ̣αξὺ τῶν
τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ων καὶ τῶν
ἐ̣ν̣ν̣έα τέσ̣[σ]αρες προ-
μή̣κει̣ς̣ [δυά]δι π̣ερισ-
σεύ̣οντ̣[ες] τ̣ῶ̣ν πρὸ
35ἑαυτῶν̣· [κα]ὶ̣ π[ά]λιν
οἱ̣ μ̣εταξ[ὺ τ]ῶ̣ν̣ ἑξῆς
τετραγώ̣[ν]ω̣ν̣ δυά-
δι περισσ̣[ε]ύ̣ο̣υ̣σ̣ι̣ τ̣ῶν
πρὸ αὐτῶν· κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣εὶ
40προιόντων κ̣ατὰ ἕ-
καστον διάσ[τ]η̣μα
δυὰς προστεθ̣ή̣σεται,
ὅσοσπερ ἦν ἀριθμὸς
τῶν προμηκ̣ῶ̣ν οἳ
45μεταξὺ εὑρέθησαν
τοῦ τε ἑνὸς καὶ̣ τ̣οῦ
τέσσαρα τετρ̣α̣γ̣ώ̣νου.
ταῦτα μὲν οὖν̣ [π]ροσ-
επιμε\με/τρήσθω δ̣ι̣ὰ
column 34
τὸ γλαφυρόν· ὁ δὲ Θεό-
δωρος ἐδείκνυεν
αὐτοῖς ὅτι τὸ τρίπουν
καὶ πεντέπουν τε-
5τράγωνον ἀσύμμε-
τρά ἐστιν κατὰ τὸ μῆ-
κος τῆι πλευρᾶι τοῦ
ποδ\ι/είου τετραγώ-
νου. (147d5-6) 'καὶ οὕτως κατὰ'
10'μίαν ἑκάστην προ'-
'αιρούμενος μέχρι'
((diple)) 'τῆς ἑπτακαιδεκά'-
'ποδος, ἐν δὲ ταύτηι'
'πως ἐνέσχετο.'
——
15ὡς περὶ τὴν τρίποδα
καὶ πεντάποδα δύ-
ναμιν, οὕτως καὶ τὰς
ἄλλας δυνάμεις τὰς
ὁμοίας ἐκτιθέμε-
20νος ἐδείκνυεν ὅτι
τοῖς μὲν ἐπιπέδοις
εἰσίν σύμμετροι, οὐ-
χὶ δὲ καὶ κατὰ τὰς
πλευράς, οἷον τὴν
25ἑξάποδα, ἑπτάπο-
δα, τὰς ἄλλας τὰς ἑ-
ξῆς τὰς μέχρι τῆς
ἑπτακαιδεκάποδος
ὑπεξηιρημένων
30τῆς ἐννεάποδος
καὶ ἑκκαιδεκάπο-
δος. ζητοῦσιν διὰ
——
τί μέχρι τῆς ἑπτα-
καιδεκάποδος προ-
35ελθὼν ἔστη. καὶ τι-
νές φασιν ὅτι̣ ὁ Θε-
όδωρος γεωμέτρης
ὢν καὶ μουσικὸς ἔ-
μειξεν γεωμετρι-
40κὸν καὶ μουσικὸν
θεώρημα· γεωμε-
τρικὸν μὲν οὖν τὸ
κατὰ τὰς δυνάνμεις,
μουσικὸν δὲ τὸ τ̣ῆς
45ἑπτακαιδεκάποδ̣ος.
οὗτος γὰρ ὁ ὅρος ἐλ̣έ̣γ̣-
χει ὅτι οὐ διαιρεῖτ̣αι
ὁ τόνος εἰς ἴσα ἡμι̣τό-
νια· ἐπεὶ γὰρ ὁ τόνο̣ς
column 35
ἐστὶν ἐν ἐπογδόῳ
λόγωι, ἐὰν διπλάσ̣ι-
άσῃς τὸν ὀκτὼ κα̣ὶ
τὸν ἐννέα, γίνον-
5ται ἑκκαίδεκα κα̣ὶ
ὀ̣κτωκαίδεκα, ὧν
μ̣έσ[ο]ς̣ ἐ̣στὶ̣ν ὁ ἑπτα-
κ̣αίδε̣κα εἰς̣ ἄνισα
διαιρῶν τ[ο]ὺ̣ς ἄκρους,
10ὡ̣ς̣ δέδε̣ικτ̣αι ἐν
[τοῖ]ς ε̣ἰς τὸν Τίμαι-
ο̣[ν ὑπ]ο̣μνήμασιν.
——
ἔ̣[νιοι δ]ὴ̣ ἀρέσκον-
τ̣[αι τῷ] ἐξαρι̣θ̣μ̣ού-
15μ̣ε̣[νο]ν τὰς δυνάμεις
ὡς [ἔ]τ̣υχ̣ε̣ν στῆναί
π̣ω̣[ς], ἀ̣λλὰ κινεῖ λ̣ε̣-
γ̣όμ̣[ε]ν̣ον τὸ̣ 'πως ἐ'-
'νέσχ̣ετο' ὥστε αἰτί-
20αν [ἐ]π̣ιζ̣ητεῖ̣ν̣ τοῦ
[σ]τ̣ῆ̣[ναι]. μ̣ήπ̣ο̣τε ἄ-
με[ινον] ἦι λέ̣γ̣ειν
ὅ̣τι π̣[ροῆ]λθε̣ν μέχρι
τῆ[ς ἑπ]τ̣ακαιδεκά̣-
25ποδος̣ ἐπειδὴ ὁ ἑκ-
καίδ̣εκα̣ δηλοῖ ὅτι
μό̣ν̣ο̣ν̣ τ̣ετράγω-
νον [οὗ] τ̣ὸ̣ [χω]ρ̣ίον
ἐ̣στὶν̣ [ἑ]κκα̣[ί]δεκα
30ἴ̣σην ἔ̣χει τὴν περί-
μετρον καὶ τὸ ἐμβα-
δόν, τ[οῦ]το δὲ ἦν ⟦π⟧\οὗ/ ἡ
πλ̣ε̣[υρὰ] τ̣εσσάρω̣ν·
τέσ̣[σ]α̣[ρ]ες γὰρ πλευ-
35ραὶ [ἑκ]ά̣στη τεσσά-
ρων γ̣[ί]νο̣νται ἑκκαί-
δεκα̣. [ἀ]λλ̣ὰ καὶ τὸ ἀ-
πὸ τ̣ῶ̣ν τεσσάρων
ἑκκαίδεκ̣α· τετρά-
40κις γὰρ τέσσαρα δέ-
κα ἕξ. τῶν δὲ ἐντὸς
τῆς τετρά̣δος τὰ ἐμ-
βαδὰ ⟦γιν⟧\λ<ε>ίπ/εται τῆς πε̣-
ριμέτρου. ἐὰν γὰρ ᾖ
45ἡ πλευρὰ δύο, τὸ μὲν̣
ἀπὸ ταύτης γίνεται̣
τεσσάρων̣· δίς γὰρ
δύο τέσσαρα· ἡ δὲ πε̣ -
column 36
ρίμετρος ὀκτώ· τετρ̣ά-
κις γὰρ τὰ δύο ὀκτώ.
πάλιν ἐὰν ἡ πλευ-
ρὰ τριῶν, τὸ μὲν ἀ-
5πὸ ταύτης ἐννέα·
τρὶς γὰρ τρία ἐννέα.
ἡ δὲ περίμετρος
πλείων· ἐπεὶ γὰρ
τέσσαρές εἰσιν πλευ-
10ραί, ὧν ἑκάστη τρι̣-
ῶν, ⟦ο⟧\σ/υντιθέμεναι
αὗται ποιοῦσι τὸν
δώδεκα· τετράκι
γὰρ τρία δώδεκα.
——
15μετὰ δὲ τὴν πλευ-
ρὰν τὴν τῶν τεσσά-
ρων ἔχει ἔμπαλι·
τὸ γὰρ ἐμβαδὸν
μεῖζον τῆς περι-
20μέτρου, ὡς ἐὰν ἡ
πλευρὰ πέν\τε/, τὸ ἀ-
πὸ ταύτης γ⟦ε⟧ίνε-
ται εἴκοσι πέντε·
πεντάκι γὰρ πέν-
25τε εἴκοσι πέντε. ἡ
δὲ ⟦μ⟧\π/ερίμετρος
γίνεται εἴκοσι· ἐπεὶ
γὰρ τέσσαρές εἰσιν
πλευραί, ὧν ἑκά-
30στη ἐστὶν πέντε,
τετράκι τὰ πέντε εἴ-
κοσι. καὶ λοιπὸν ἀ-
εὶ προϊόντι τὸ ἐμ-
βαδὸν μεῖζον τῆς
35περιμέτρου.
——
((diple)) (147d7-e1) 'ἡμ⟦ε⟧ῖν οὖν εἰσῆλ'-
((diple)) 'θέ τι τοιοῦτον· ἐπει'-
((diple)) 'δὴ ἄπειροι τὸ πλῆ'-
((diple)) 'θος αἱ δυνάμεις ἐ'-
40 ((diple)) 'φαίνοντο, πειρα'-
((diple)) 'θῆναι συλλαβεῖν'
((diple)) 'εἰς ἕν, ὅτωι πά̣σα̣ς'
((diple)) 'ταύτας προσαγορεύ'-
((diple)) 'σομεν τὰς δυνά'-
45 ((diple)) 'μεις.' ἐπεὶ αἱ γραμ -
——
μαὶ ἐπιδέχονται
τὸ ἀόριστον, εἴ τις αὐ-
τὰς̣ ἢ̣ αὔξοι ἢ διαιροῖ,
column 37
ὁρίζονται δ' ὑπὸ τῶ̣ν
ἀριθμῶν, μετέ̣β[η-]
σαν ⟦υ⟧\ἐ/π' αὐτούς. ὑπο̣-
γράφει δὲ ὅτι ἐπεὶ̣ τὸ
5ἄπειρον ἀπερίλη-
πτόν ἐστι̣ν, καὶ ἀό̣ρ̣[ι-]
στ[ο]ς̣ ἐ̣ν τῶι τοιούτωι
ἡ δ̣ιάνο[ι]α, δεῖ καθ' ὅ-
σον̣ ἐνδέ̣χεται κα-
10θολ̣ικῶ[ι] τινι περι-
λ̣α̣μ̣βάνειν καὶ ὁ̣-
[ρί]ζ̣ειν αὐ̣τ̣ό, ὡς ἀ-
[πεί]ρων ὄν̣τ̣ων τ̣ῶν
[καθ'] ἕκαστ̣[ο]ν̣ ἀνθρ̣ώ-
15[π]ω̣ν ἀποτεμόμε-
[ν]ο̣ς ὁ̣ δ̣ιαλεκτικὸ̣ς
[τ]ῶ̣ν ἑτερογενῶν
[κα]ὶ̣ \τ̣ῶν/ ὁμογε̣νῶν μέν,
οὐ̣ μέντοι ὁμοει-
20δ̣ῶ̣ν̣, τὸ τοι[ο]ῦτον εἶ-
δ̣[ος ἐ]κάλε̣σ̣εν ἄν-
[θρω]π̣ον. ο̣[ὕ]τως οὖν
κ̣[αὶ ἐ]νθάδε̣, ἐπεὶ ἄ-
π̣[ειρ]οι ἐφαίνον̣το
25α̣[ἱ] κ̣α̣τὰ μήκη δυν̣ά-
μει̣ς̣ ἐπειρ̣άθησαν̣
[οἱ] π̣ε̣ρ̣ὶ Θεαί̣τ̣ητον
κ[οιν]ῷ̣ ὀν[ό]ματι̣
π[ερι]λ̣α̣β̣εῖν πάσας.
——
30 ((diple)) (147e5-7) 'τὸ̣ν̣ ἀρ̣ι̣θ̣μ̣ὸ̣ν πάν'-
((diple)) 'τα δίχα διελάβο'-
((diple)) 'με[ν]· τὸ\ν/ μὲν δυνά'-
((diple)) 'μ̣[εν]ο̣ν [ἴ]σον ἰσάκις'
((diple)) 'γ̣ί̣ν̣ε̣σθαι τῶι τε'-
35 ((diple)) 'τ̣ρ̣α̣γ̣ώνῳ τὸ σχῆ'-
((diple)) 'μ̣α̣ ἀπ̣εικάσαντες'
((diple)) 'τ̣ετ̣ρ̣άγωνόν τε καὶ'
((diple)) 'ἰσό⟦ν⟧\π/λευ̣ρον προσεί'-
((diple)) 'πομε[ν]'. ὁ ἀριθμ̣ὸς
——
40ἄπειρό̣ς ἐστιν κατὰ
τὸ αὔξεσθαι· οὐ δ̣ύ̣να-
ται οὖν τις τὸ ἐπ' ἄ̣πει-
ρον προϊὸν περ̣ιλα-
βεῖν. πῶς οὖν εἶ̣πεν
45τὸν ἀριθμὸν πάν-
τα; τοῦτο γὰρ ἤδη πε-
ριειληφό̣τος ἐστ̣ὶν
τὸ\ν/ σύμπαντα. το̣ιοῦ -
column 38
το δὴ δεῖ ἐξακούειν,
ὅτι ὃς ἂν ἦι ἀριθμός,
ἐκεῖνος ἤτοι τετρά-
γωνός ἐστιν ἢ προ-
5μήκης. ἐδύνατο
μὲν οὖν καὶ εἰς ἄρ-
τιον καὶ περιττὸν
διελεῖν καὶ πρῶ-
τον καὶ σύνθετον, ἀλ-
10λὰ ἐχρήσατο τῷ τ̣ε̣-
τραγώνωι καὶ προ-
μήκει ἵνα ἐφαρ̣μ̣ό-
σῃ τοῖς μεγέθεσ̣ι̣ν̣.
τὸν οὖν δυνάμε̣ν̣ον
15ἴσον ἰσάκις γε\ί/νε̣σ̣θαι
ἀριθμόν, τοῦτ' ἔστιν
ὅστις ὑπὸ δύο ἴσων
ἀριθμῶν περιέχε-
ται οἷον ὁ τέσσερα·
20οὗτος γὰρ περιέχεται̣
ὑπὸ ἴσων· δὶς γὰρ δύο̣
τέσσερα· τὸν οὖν τ[ο]ι̣-
οῦτον ἀπεικάσαντες̣
τῶι σχήματι τῶι
25τετραγῶνωι ἀπὸ
τούτου προ\σ/είπομεν
καὶ τὸν ἀριθμὸν
τατράγωνον καὶ
ἰσόπλευρον· οὐδεὶς
30γὰρ ἀριθμὸς οὔτε
πλευρὰς ἔχει οὔτε
γωνίας, καθ' ὁμοιό-
τητα δὲ τὴν τῶν
μεγεθῶν τετράγω-
35νος, τρίγωνος, προ-
μήκης, ἰσόπλευρος
ὀνομάζεται. (147e9-148a4) 'τὸν'
((diple)) 'τοίνυν μεταξὺ τού'-
((diple)) 'του {του}, ὧν καὶ τὰ'
40 ((diple)) 'τρία καὶ τὰ πέντε'
((diple)) 'καὶ πᾶς ὁ⟦ς⟧ ἀδύνατος'
((diple)) 'ἴσος ἰσάκις γενέ'-
((diple)) 'σθαι, ἀλλ' ἢ πλείων'
((diple)) 'ἐλαττονάκις ἢ ἐλάτ'-
45 ((diple)) 'των πλεονάκις γί'-
((diple)) 'νεται, μείζων δὲ'
((diple)) 'καὶ {ἡ} ἐλάττων ἀεὶ'
((diple)) 'πλευρὰ αὐτὸν περι' -
column 39
((diple)) 'λαμβάνει, τῶι προ̣μή'-
((diple)) 'κει αὖ σχήματι ἀπ̣ει'-
((diple)) 'κάσαντες προμήκη'
((diple)) 'ἀριθμὸν ἐκ̣αλ̣έσα'-
5 ((diple)) 'μεν.' ἐ[δ]είκνυ⟦ο⟧μεν
——
ὅτι οἱ με̣ταξὺ τῶν
τετ̣ραγ̣ώ̣νων̣ ἀριθμῶν
π̣ρ̣ο̣μή̣κ̣⟦η⟧\ει/ς εἰσίν. τοῦ-
τ̣ο οὖν̣ φησίν, ὅτι οἱ
10μ̣ετα[ξ]ὺ̣ τούτου,
τ̣οῦτ̣' [ἔσ]τιν τοῦ ἑνὸς
κ̣α̣ὶ τεσσ̣άρ̣ων οὗτος
[δὲ] τ̣ετρ̣ά̣γ̣[ω]νός ἐστιν
[π]λ̣ευρὰν [ἔ]χ̣ων ῥη-
15[τ]ὴ̣ν τὴν̣ [δ]ύο, οἱ τοί-
ν̣υν μετα̣ξ̣ὺ̣ τῶν τε-
τ̣ρα̣γ̣ώνων ἀριθμῶν,
[οἷ]ός̣ ἐστιν ὁ τρία καὶ
ὁ̣ πέντ̣ε, πρ̣ομήκεις
20ε̣ἰ̣σίν· ἀδύνατοι γὰρ ἴ-
σ̣ο̣[ι ἰ]σάκις γ̣ε̣νέσθαι.
[καὶ] πά̣ν[τε]ς οἱ̣ τ̣ούτοις
[ὅμο]ιο̣[ι πρ]ο̣μ̣ήκεις· ὑ-
[πὸ] γ̣ὰρ ἀν̣[ί]σω̣ν πλευ-
25[ρώ]ν π̣ε̣ρι̣έχο̣νται·
ἀ̣λ̣λὰ ἕκασ̣το[ς] αὐτῶν
γ[ί]νεται ἢ̣ ἐλαττονά-
κ̣ι̣ς πλείων ὡς ὁ ἕξ
δ[ὶ]ς̣ γ̣ὰ̣ρ τρία̣ ἕξ, ἀλλὰ ὁ δὶς
30[ἐλαττονά]κ̣ι̣ς ἐστίν,
[μείζ]ω̣ν̣ [δὲ] ὁ τρία ἢ
πλεονάκ̣ις̣ ἐλάττων
ὡς̣ τρὶς τὰ δύο γίνεται
ὁ α̣[ὐ]τ̣ὸ[ς] \ὁ/ ἕξ. ἀλλὰ νῦν
35[πλ]ε̣ονά̣κις· ὁ̣ γὰρ τρία
[ἐπὶ] τ̣ὸν δύο μείζων
[ἐπ]ὶ ἐλάττονα. πά̣ν̣τ̣ως οὖ̣ν τον τοιοῦτον
ἀ̣[εὶ] μείζων καὶ ἐλάτ-
τ̣[ω]ν̣ π̣λευρὰ(*) περιλαμ-
40β̣ά̣ν̣ε̣[ι π⟧δ̣ι̣ὰ τὸ ἀνίσους
εἶνα[ι] τ̣ὰς περιεχούσας
πλευ̣ρ̣[ά]ς. τοὺς τοιούτους
οὖν ἀ̣ριθμοὺς τοὺς ἀεὶ
ὑπὸ μειζόνων καὶ
45ἐλασ̣σ̣όνων περιε-
χομένους πλευρῶν
ἀπεικάσαντες τοῖς
προμήκεσι σχήμασι
προμήκεις ἀριθμοὺς
50ἐκαλέσα̣μεν.
column 40
((diple)) (148a6-7) 'ὅσαν μὲν γραμμαὶ τὸν'
((diple)) 'ἰσόπλευρον καὶ ἐπὶ'-
((diple)) 'πεδον ἀριθμὸν τε'-
((diple)) 'τραγωνίζουσιν, μῆ'-
5 ((diple)) 'κος ὡρίσμεθα.'
——
ἡ γραμμὴ προτέρα
ἐστὶν τῆς πλευρᾶς.
ἡ μὲν γὰρ γραμμὴ κα-
θ' αὑτήν, ἡ δὲ πλευρὰ
10τῶν πρός τι· ἡ γὰρ
πλευρά τινός ἐστιν
πλευρά. ἀπὸ τοῦ ἀ̣ρ̣χι-
κωτέρου τοίνυν ὠ-
νόμασεν. ὅσαν οὖν
15γραμμαὶ τὸν ἐξ αὐ-
τῶν γενόμενον ἀ-
ριθμὸν ἰσόπλευρον
καὶ ἐπίπεδον τετρα-
γωνίζουσιν. δύνα̣-
20ται γὰρ ἰσόπλευρο̣ς̣
μὲν εἶναι, οὐ μὴν̣ ἐ̣-
πίπεδος, εἰ γραμμι-
κῶς λαμβάνοι̣το. δ̣ύ̣-
ν̣αται δὲ τὸ ἰσόπλ̣[ευ-]
25ρον εἶναι καὶ ἐπί̣π̣ε̣-
δον καὶ οὐδέπω τε-
τράγωνον ὡς τὰ ἐ-
πίπεδα ἰσόπλευρα
τρίγωνα. ὅταν δὴ τού-
30τοις προστεθῆι τὸ ἴ-
σας ἔχε\ι/ν τέσσα̣ρας
γωνίας καὶ τέσσαρας
πλευρὰς ἑκάσ̣την ἑ-
κάστῃ, τότε δὴ γίνε-
35ται τετράγ̣ω̣ν̣ον. ἐ-
ὰν δὲ καὶ ἐπ̣ῇ̣ ἀριθμὸ̣ς̣
ταῖς πλευραῖς καὶ
τῶι ἐμβαδῷ, γ̣ί̣νε-
ται ῥητά. καὶ τὸ τοιοῦ-
40τον τετράγωνον μῆ-
κος ὡρισάμεθα.
——
((diple)) (148a7-b2) 'ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομή̣'-
((diple)) 'κη, δυνάμεις, ὡς μή'-
((diple)) 'κει μὲν οὐ'
45 ((diple)) 'συμμέτρους ἐκείναις,'
((diple)) 'τοῖς δὲ ἐπιπέδοις ἃ\⟦ο⟧/'
((diple)) 'δύνανται.' ἄνω εἰ
——
πὼν 'ἰσόπλευρον καὶ'
'ἐπίπεδον ἀριθμὸν'
50'τετράγωνον' ἐδή-
λωσεν ὅτι τὰ τοιαῦ -
column 41
τα τ̣ε̣ράγωνα καὶ τὰς
πλευ̣ρὰς κα̣ὶ̣ τὰ ἐ̣πί-
πεδ̣α ἔχει σ̣ύμμε-
τρα π̣ρὸ̣ς τ̣ὸ̣ ποδιεῖ-
5ο̣ν τ̣ε̣τ̣ράγωνον. ἐν-
θάδε̣ μ̣έντοι οὐκ ἐ-
μν[ήσθ]η̣ τ[ο]ῦ̣ ἰσοπλεύ-
ρου, [ἀ]λ̣λά φησιν· ὅσαι
δὲ γ[ρ]α̣μμαὶ τὸν ἑ-
10τερ̣[ο]μήκη ὠνομά-
σα⟦ν⟧μ̣εν δυνάμεις.
τὰ γὰ̣[ρ] ἀπὸ τῶν τοιού-
τ̣ων τ̣ε̣τ̣ρ̣ά̣γωνα τὰ
μ̣ὲν [ἐπί]π̣ε̣δα ἔχει
15σ̣ύμμ̣[ετρ]α, οὐκέτι δὲ
καὶ τὰς [πλ]ε̣υράς. ((diple))
——
((diple)) (148b2) 'καὶ περ[ὶ] \τὰ/ στερεὰ ἄλλο'
[ ((diple)) ] 'τ̣ο̣ι̣οῦτον.' ὑπὲρ τοῦ
μὴ ἐκ̣τ̣ε̣[ίν]ε̣ιν, ⟦μι⟧\{εἰ}/ ὥσ-
20περ ἐπ̣ὶ τῶν τετραγώ-
[ν]ων δι̣ε̣ξ̣ῄει ὅτι τὰ
[μ]ὲν αὐ̣τ̣ῶ̣ν κατ' ἄμ-
[φ]ω̣ σ̣ύ̣[μ]μ̣ετ̣ρά ἐστ̣ι̣ν
[τ]ῶ̣ι̣ π̣[ο]δ̣ι̣ε̣[ί]ῳ τετρα-
25[γ]ώ̣νω̣ι̣, τ̣ὰ̣ δὲ̣ κατὰ τὸ ἐ-
π̣ίπε̣δ̣ον̣ μόνον,
κ̣αὶ με̣τ̣α̣βα[ί]νειν ἐ-
π̣ὶ τὸν ἀ̣ρ̣ιθμόν, διὰ
τ̣οῦ̣το συ̣ν̣τεμὼν εἶ-
30π̣ε̣ν· 'κα̣[ὶ] περὶ τὰ στε'-
'[ρέα ἄλλο] τ̣ο̣ιοῦτο'. ὁ γὰ̣ρ̣
[ν]ο̣ή̣[σ]α̣[ς τ]ὰ ἐπὶ τῶν
ἐπιπέδων νοήσει
[κ]α̣ὶ̣ τὰ ἐπὶ τῶν στε-
35[ρ]ε̣[ῶ]ν̣. ἑνὸς γὰρ δεῖ,
[τ]ο̣ῦ̣ π̣ροσθ̣εῖναι πλευ-
[ρ]ὰν μίαν, καὶ τἆλλα
[ὅ]μ̣οια ἔσται λαμβα-
[ν]όμενα ἀνὰ λόγον.
——
40ὡ̣[ς τ]οίνυν τῶν τε-
τ̣ρ[αγ]ώ̣ν̣ων σχημά-
τ̣ω̣ν̣ ἃ μ̣ὲ̣ν ἦν σύμ-
μ̣ε̣τ̣ρ̣α τῆι ποδιείαι
δυν̣άμει καὶ μήκει
45καὶ π̣λ̣άτει, καὶ ταῦτα
μή̣κ̣η̣ ὠνόμασαν,
ἃ δὲ πλάτει μὲν οὐ-
κέτι δὲ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῇ̣ πλευ-
ρᾶι, καὶ̣ ταῦ̣τ̣α̣ δυνά-
50μεις ἐ̣κ̣άλεσαν τῷ
κοινῶ̣ι̣ προσ̣χρησά -
column 42Imaged 2013 by Sandra Steiß

μενοι ὀνόματι, οὕτως
καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν
ἦλθον ἐπὶ τὰ κυ̣β̣ι̣κ̣ὰ
σχήματα καὶ ἐτίθε-
5σαν κύβον οὗ αἱ τρεῖς
πλευραὶ ἑκάστ⟦ου⟧\η/ πο-
δός, καὶ γεν⟦α⟧\ό/μεναι ἐ-
π' ἀλλήλας ποιοῦσι ἕνα̣
στερεὸν πόδα. καὶ προ̣-
10αιροῦντες κύβον δύο
ποδῶν καὶ ἄλλον τρι-
ῶν εἶτα τεσσάρων, εὕ-
ρισκον αὐτὸ μὲν τὸ
στερεὸν πρὸς τὸ στερε-
15ὸν σύμμετρον ἔχει
γὰρ λόγον ὃν ἀριθμὸς
πρὸς ἀριθμόν τὰς δὲ
πλευρὰς ἀσυμμέτρο[υς,]
ἄλλους δὲ κύβους, ὧν
20τὰ στερεὰ αἵ τε πλευ-
ραὶ σύμμετροι ἦσ̣α̣ν
πρὸς τὸν ποδιαῖο̣[ν]
κύβον, ὡς τὸν ὀκτώ
τούτου γὰρ πλευραὶ̣ ἑ-
25κάστη δύο· δὶς γὰρ δύ̣ο
τέσσερα, δὶς τέσσ̣ε̣[ρα ὀ-]
κτώ καὶ τὸν εἴκο̣σ̣ι̣ ἑ-
πτά τρὶς γὰρ τρία ἐννέα,
τρὶς ἐννέα εἴκοσι ἑπτά.
30μετέβησαν οὖν καὶ ἐ-
πὶ τούτων ἐπὶ τοὺς ἀ-
ριθμούς, ἵνα περιορί-
σωσι καθολικῶι τινι,
καὶ ὥσπερ τοὺς ἐπιπέ-
35δους τοὺ\ς/ ἰσάκις ἴσου̣ς̣ ἀ-
πείκαζον τῶι τετρ̣α-
γώνωι σχήματι κα̣ὶ
ὠνόμαζον τετραγ̣ώ̣-
νους, τοὺς δὲ ἀνισάκις
40ἀνίσους προμήκεις,
οὕτως κἀνθάδε τοὺς
στερεοὺς τοὺς ἰσάκ̣ις
ἴσους ἰσάκις κύβους,
τοὺς δὲ ἀνισάκις ἀνί-
45σους ἰσάκις προμήκη̣⟦ς⟧
στερεά. ἐπεὶ δὲ τῶν
κύβων εἰσίν τινες
καὶ κατὰ <τὰ> στερεὰ καὶ
κατὰ τὰς πλευρὰς σύμ-
50μετροι, τούτους δ', εἴπ⟦α⟧\ερ/
ἄρα, μήκη ὠνόμαζον,
τοὺς δὲ κατὰ μὲν τὰ
στερεὰ συμμέτρους,
κατὰ δὲ τὰς πλευρὰς
column 43Imaged 2013 by Sandra Steiß

ἀσυμμέτρου̣ς, τούτους
δὲ κατὰ τὸ ὅμοιο̣ν τοῖς
πρό̣σθεν δ̣υ̣ν̣ά̣μεις
στερ̣ε̣άς. ὡ[ς] δ' ἐπὶ τῶν
5ἐπ̣ι̣π̣έ̣δ̣ω̣ν̣ ἀριθμῶν
ἦ̣[σα]ν ἀδύνατοί τι̣-
νε̣ς̣ [ἴ]σ̣οι ἰσ̣άκις γίνε-
σθα[ι, ἀ]λ̣λ' ἢ π̣λείων
ἐλα[τ]τ̣ονά̣κ̣ις ἢ ἐλά̣τ-
10τω[ν] πλεονάκις ἦ⟦ε̣⟧ν
ἀρι[θ]μός, οὕτως καὶ
ἐ[πὶ] τ̣ῶν στερεῶν.
οἱ μ̣[ὲν] οὖν̣ ἀ̣ν̣ισάκις
ἄν[ισοι] ἀνισάκ̣ις σφη-
15ν̣ίσ[κοι κα]λοῦνται
οὗτο̣[ι γὰρ π]άσας τὰς
πλ̣[ευρὰς] ἔχουσιν ἀνί-
σους̣, οἱ [δέ εἰ]σιν ἰσάκις
ἴσοι̣ ἀ̣ν̣ι̣σάκις. τῶν δὴ
20[ἰσ]ά[κ]ις̣ ἴ̣σ̣ων ἀνισάκις
[ο]ἱ̣ μ̣ὲ̣ν̣ ἐ[λα]σ̣σονάκις
π̣λιν̣θίδες καλοῦνται,
ὡς τρὶ̣ς̣ τ[ρ]ία ἐννέα,
δ̣ὶς ἐνν[έ]α̣ δέκα ὀκτώ·
25[ἐ]λ̣ά̣τ̣[τω]ν̣ γ[ὰ]ρ ἡ τοῦ ὕ-
[ψ]ο̣υ̣[ς πλ]ε[υρ]ὰ τῶν λοι-
π̣ῶν· [οἱ] δ[ὲ] πλεονάκις
δοκ̣[ί]δ̣ε̣ς̣, ὡς̣ δὶς δύο
τέσ̣σ̣[αρ]α, τ[ρὶ]ς τέσσαρα
30δώδεκ̣α. ((diple))
——
column 44Imaged 2013 by Sandra Steiß

ὡς δὲ ἐν τοῖς τ̣ετρα-
γώνοις ὁ ἑκκα̣ίδεκα
ἀριθμὸς ἦν ὁ α̣ὐτὸ̣ς̣
τῆς τε \π/ε⟦π⟧\ρ/ιμέ̣τ̣ρο̣υ̣, ο̣ὗ
5πλευρὰ τέσσερα, καὶ
τοῦ ἐμβαδοῦ, καὶ μέ-
σος ἐ̣δείκνυτο τῆς τε
ὑπερβολῆς καὶ τῆς
ἐλλείψεως τ̣ῆ̣ς πρὸς
10ἄλληλα τῶν τε̣ πλευ-
ρῶν τῶν τε περιμέ-
τρων, οὕτως καὶ ὁ̣ ἓξ
κυβισθεὶς ποιεῖ̣ τὸν
διακόσια δέκα ἓξ ἰσά-
15ζοντα̣ τὸν ἀρι̣θ̣μ̣ὸ̣ν
τοῦ [σ]τ̣ερεοῦ τῶι ἀρι-
θμῶι τῆς περιμέτρου.
οἱ δ[ὲ] ἐντὸς καὶ ἐπέ-
κεινα ἢ ὑπερβάλλου-
20σι ἢ ἐλλείπουσι.
καὶ ἐπὶ τῶν στε[ρ]ε-
ῶν τοίνυν ὅσαι μ̣[ὲν]
γραμμαὶ κυβικὸν
ἀριθμὸν εἰς κυβ[ι-]
25κὸν σχ̣ῆμα ἀνάγ[ου-]
σι, τοὺς μὲν το̣ύ̣[των]
κύβους μήκη ὠ̣ν̣ό̣-
μαζον, ἐπεὶ κα̣ὶ κα-
τὰ μήκη εἰσὶν σ̣ύμμε-
30τροι, ἢ ἄλλο τι ἀνὰ λό-
γον· ὅσαι δὲ μὴ κυβι-
κὸν ἀριθμὸν ἀνάγου-
σιν εἰς σχῆμα κυβι-
κὸν δυνάμεις ὠνό-
35μαζον ἢ ἄλ̣λ̣ο τι ἀνὰ
λόγον διὰ τ̣ὸ ἀσυμμέ-
τρους μὲν εἶναι τοῖς
μήκεσι, τοῖς δὲ ἀπ' αὐ̣-
τῶν γενομένοις
40συμμέτρους.
——
((diple)) (148b3) 'ἄριστά γ' ἀνθρώπων'
((diple)) 'ὦ παῖδες.'
——
διὰ τοῦ\⟦το⟧/ προστεθει-
κέναι τὸ\⟦ω⟧/ 'ἄριστα' ⟦γαν⟧
45'γ' ἀνθρώπων' δη̣λοῖ
ὅτι σφόδρα ἀρέσκε-
ται· ἔθ̣ηκεν δὲ αὐ̣τὰ
καὶ ἐπῄνεσεν διδά-
σκων πῶς ζητητέ-
50ον. πρῶ̣τον μὲν οὖν
ἀπὸ τῶν ἀσαφεσ̣τ̣έ-
ρων̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τὰ σαφέ̣σ̣τε-
ρα δε̣ῖ̣ μ̣εταβαίνειν,
column 45Imaged 2013 by Sandra Steiß

ὡς ἀπὸ τῶν μεγεθῶν
μετέβησαν ἐπὶ τοὺς
ἀριθμούς̣· δ̣ε[ύτ]ερον
δ' ἐπὶ τὰ κ̣α̣[θ]ολικώτε-
5ρα· ἐ̣π̣ι̣σ̣[τ]η̣μ̣ονικώ-
τερ[ο]ν γὰρ τῶν καθ' ἕ-
κασ[τ]ο̣ν τ̣ὸ πᾶσι τοῖς
ὁμο̣[ίοι]ς̣ ἐ̣φ[α]ρ̣μ̣όζον,
ὡς [ὑ]π̣ὸ̣ ἑ̣νὸ̣ς μὲν ὅ-
10ρου̣ π̣εριέχεται τὰ
τε[τ]ρ̣άγ̣ωνα τὰ μή-
κ[η, ὑ]πὸ δὲ ἑνὸς τὰ
τε[τρ]άγωνα̣ αἱ̣ δυνά-
με̣ι̣[ς·] τρ̣ί̣τον δὲ εὐ-
15χ̣ρη[στότ]ε̣ρ̣ον γίνε-
ται τ̣[ὸ ληφ]θ̣έν, ἐὰν
κα[ὶ ἄλλοις] ὁ̣μοειδέ-
σι ἡ ἀ[γωγ]ὴ ἐ̣φαρμό-
ζ̣ῃ̣, [καθά]π̣ερ καὶ ἐνθά-
20δ̣ε̣ τ̣[ῇ αὐ]τ̣ῆ̣ι̣ ἐχρήσαν
[τ]ο̣ ἐφ̣ό̣δῳ τῆι τῶν
[ἀ]ριθμ̣ῶν ἐπὶ τῶν
[ἐ]πιπέδ̣ω̣ν μεγεθῶν
[κ]αὶ̣ τ̣[ῶν σ]τ̣ε̣ρεῶν.
25ὡ̣[ς οὖν ἔθο]ς̣ ἦν τοῖς
π̣αλα̣[ιοῖς] δ̣ι̣δάσκειν,
καὶ ε̣[ἴ π]ω̣[ς] οἱ νεώτε-
ρ̣οι [τὸ α]ὐ̣τὸ̣ τοῦτο, οὕ-
τως μ̣[ε]τάβα̣ινε ἐπὶ
30τὸ καθ̣ο̣λ̣ικώτερον
θε̣ώρη̣μ̣α διατεῖνον
ἐ̣π̣ὶ πάν̣τ̣α τὰ ὅμοια,
[μᾶλλον εὔ]χ̣ρησ̣τον
[ὄν. ἐρρέ]τ̣ωσαν οὖν
35ο̣ἱ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ ἀγ̣νοίας παλαι-
[ᾶς ἀ]\γ̣/ωγῆς ἀπε̣ιροκα-
[λίαν] ἢ φ⟦ο⟧\ι/λοτι̣μίαν
[ἢ ἄ]λ̣λ̣ο τι τοιοῦτο προσ-
[άπ]τ̣οντ[ε]ς̣ τ̣ῶ̣ι̣ Πλά-
40[ ((diple)) τω]ν̣ι. (148b5-7) 'κ̣αὶ μήν, ὦ'
[ ((diple)) ]'[Σώ]κ̣ρατε̣ς, ὅ γ̣ε ἐρω'-
[ ((diple)) ] '[τᾷς] π̣ερὶ ἐπι̣στήμης'
[ ((diple)) ] '[οὐκ ἂ]ν̣ δ̣υναίμην ἀ'-
((diple)) '[πο]κ̣ρ[ί]νασθαι ὥσπερ'
45[ ((diple)) ] '[περ]ὶ̣ [το]ῦ μήκους τε'
((diple)) 'κ̣[αὶ] τ̣ῆ̣ς δυνάμεως.'
((diple)) ὡς̣ ἑ̣νὶ μὲν εἴδει
((diple)) πε[ρ]ιλα̣βόντες τὰ
((diple)) ὅμοια τετράγωνα
50 ((diple)) μήκη ἐκαλέσαμεν
((diple)) ἄλλῳ δὲ δυνάμεις,
((diple)) οὕτως οὐ δύναμαι
((diple)) περὶ ἐ̣πισ̣τήμης
column 46Imaged 2013 by Sandra Steiß

((diple)) χωρίσας αὐτὴ̣ν τῶν
((diple)) ἄλλων ἀποκρ̣ίν[α-]
((diple)) σθαι περὶ αὐ̣τ̣ῆ̣ς.
——
(148c6-7) 'ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμην,'
5'ὥσπερ νυνδὴ ἐγὼ'
'ἔλεγον, σμικρόν τι'
'οἴει εἶναι ἐξευρεῖν'
'καὶ οὐ τῶν πάντηι'
'ἄκρων;' ἐν τοῖς πρόσ -
——
10θεν, ἡνίκα προυκα-
λεῖτο αὐτοὺς εἰς
κοινολογίαν, ἔφα-
σκεν ὅτι καὶ αὐτὸς
πειρᾶται μανθά-
15νειν καὶ π̣ρὸς μὲν
τἆλλα πρ̣ά̣ως ἔχει,
ἓν δὲ μικρὸν ἀπο-
ρεῖ περὶ ἐπιστήμης,
ὅτι πότ' ἐστίν. τοῦ[τ]ο̣
20τοίνυν ἐπανορθ̣[οῦ-]
ται, ὅτι οὔκ ἐστιν̣
μικρὸν εὑρεῖν,
ἀλλὰ τῶν ἄκρω̣[ν. ὅ-]
τι δὲ οὔκ ἐστιν τὸ̣ [τυ-]
25χόν, δῆλον ἐκ τ̣οῦ
δεῖν διαλαβεῖν πε-
ρί τε οὐσίας αὐτῆς, καὶ
εἰ διαφέρει τέχνης,
καὶ εἰ ἐγγίνεται καὶ
30τοῖς μὴ σπουδαί-
οις, καὶ περὶ τῆς ὑπ̣ο̣-
βεβλημένη̣ς αὐ̣-
τῆι ὕ̣λης τ̣ί ἐστιν.
——
((diple)) (148d4-7) 'πειρῶ μι̣μ̣ούμε'-
35 ((diple)) 'νος τὴν πε̣ρὶ τῶν'
((diple)) 'δυνάμεων ἀπόκρι'-
((diple)) 'σιν, ὥσπερ τ̣αύτα̣ς'
((diple)) 'πολλὰς οὔσας̣ ἑν̣\ὶ/ ε̣ἴ'-
((diple)) 'δει περιέλαβες, οὕ'-
40 ((diple)) 'τως καὶ τὰς πολλὰς'
((diple)) 'ἐπιστήμας ἑνὶ λό̣'-
((diple)) 'γωι προσειπεῖν.'
——
αἱ γὰρ φυσικαὶ ἔννοι-
αι δέονται διαρθρώ-
45σεως, πρὸ⟦ς⟧ δὲ τούτου
ἐπιβάλλουσι μὲν
τοῖς πράγμασι τῶι
ἔχειν αὐτῶν ἴχνη,
οὐ μὴν τρανῶς. διὰ
column 47Imaged 2013 by Sandra Steiß

τ̣ο̣ῦ̣το̣ ο̣ὔτε ὁ̣ Θε̣α̣ίτη-
τ̣ος̣ ἱ̣κ̣α̣νῶ̣[ς] ε̣[ἶ]χ̣εν
λ̣έγε̣ι̣ν̣ περ̣ὶ̣ ἐπ̣ι̣στή-
μ̣η̣[ς ο]ὔ̣τε̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣υ̣ οὕ-
5τ̣ως̣ [ἀ]κ̣οῦσαι [ῥ]ᾴδι-
ον ἦ[ν], ὡς διε̣κ̣ελεύ-
ετο Σ̣[ω]κ̣ρ[άτ]η̣ς̣. (148e5-7) 'οὐ'
((diple)) 'μ̣ὲν̣ δ̣ὴ α̣ὖ̣ ο̣ὐ̣δ̣ὲ̣ ἀ̣παλ'-
((diple)) 'λ̣αγῆ̣ναι τοῦ μέλειν.'
10 ((diple)) 'ὠ[δί]νε̣ις γάρ, ὦ φί'-
((diple)) 'λε [Θε]αίτητε̣, δ̣[ι]ὰ τὸ'
((diple)) 'μὴ [κ]ενός, ἀλλ' ἐγκύ'-
[ ((diple)) ] 'μ̣ων̣ ε[ἶ]ν̣α̣ι.' κα̣ίτοι
μὴ ἐ̣[πιτ]υ̣γ̣χ̣ά̣ν̣ων
15ὁ̣ Θ[εαίτητο]ς̣ οὐ̣κ ἀφί-
[σ]τατ̣ο̣ [τοῦ] σ̣κ̣οπ̣εῖν
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ [τῆς] ἐπ̣ι̣σ̣τ̣ή-
[μ]η̣ς, [τί] π̣ότ̣' ἐ̣σ̣τ̣ίν.
[ἦ]ν̣ γ̣ὰ̣ρ̣ π̣λ̣ή̣ρ̣η̣ς̣ ὡς
20[ὢ]ν ε[ὐ]φ̣υὴς τῶ̣ν κοι-
[ν]ῶν ἐν̣ν̣οιῶν, κα̣ὶ̣
[οὐ]κ ε̣ἶ[χεν αὖ]τὰς σ̣φό̣-
[δρα ἐπικεκ]α̣λυμμέ-
[ ((diple)) ν]α̣ς. (149a4) 'ἆ[ρα κα]ὶ̣ ὅ̣τι ἐπι'-
25[ ((diple)) ] '[τ]ηδε̣ύ̣ω̣ τ̣ὴν αὐτὴν'
[ ((diple)) ] '[τέ]χ[ν]η̣ν̣ ἀκ̣ήκοας;'
——
((diple)) ἆρ' οὖν ᾔ̣σθου ὅτι καὶ
((diple)) αὐ̣τ̣ὸς τὴ̣ν̣ αὐτὴν τέ-
((diple)) χ̣ν̣ην ἔ̣χ̣ω τῇ μη-
30[τρί, ὅτι μα]ιεύομ̣αι;
[ἐξ ἐκείν]ης ἔλ̣ε̣γ̣ε̣ν̣
ἑ̣α̣[υτὸ]ν̣ μαιευτ̣ι̣κ̣όν,
ὅ̣[τι ἡ] διδασκα[λ]ία̣ α̣ὐ-
τ̣[οῦ τ]οιαύτη{ς̣} ἦν.
35[ἄλλ]ω̣ς μ[ὲ]ν γὰρ ἀπε-
[φαίν]ετο̣ [κ]α̣ὶ ε̣ἶ̣χεν
[δογ]μ̣ατα, ἐ̣ν δ̣ὲ τῷ
[διδά]σκειν α̣ὐ̣τοὺς
[παρ]ε̣σκε̣ύα̣ζεν
40[τοὺς] μ̣α̣ν̣θάνοντας
[λέγει]ν περ̣ὶ τῶν
π̣[ραγ]μ̣ά̣των, ἀνα-
πτ̣ύ[σ]σων αὐτῶν
τὰς φ̣υσ̣ι̣κὰς ἐννοί-
45ας καὶ διαρθ̣ρ̣ῶν. καὶ
τοῦτο ἀκόλ̣ο̣[υ]θον
τῶι δόγμ̣α̣τ̣ι̣ τ̣ῶι τὰς
λεγομ̣ένα̣ς μ̣αθήσεις
column 48Imaged 2013 by Sandra Steiß

ἀναμνήσεις ε[ἶ]ν̣α̣[ι̣] κ̣[αὶ]
πᾶσαν ἀνθρώπου
ψυχὴν τεθεᾶσθαι τὰ
ὄντα καὶ δεῖν αὐτῆι
5οὐκ ἐνθέσεως μαθη-
μάτων ἀλλὰ ἀνα-
μνήσεως. περὶ δὲ
τούτου τοῦ δόγματος
ῥηθήσεται ἐν τοῖς εἰς
10τὰ Περὶ ψυχῆς ὑπο-
μνήμασι.
——
((diple)) (149a6-7) 'μὴ μέντοι μου κατεί'-
((diple)) 'πῃς πρὸς τοὺς ἄλλ̣ο̣υς.'
——
τοῦτο δὲ ἵνα μὴ ο̣[ἱ] μ̣ὲ̣ν̣
15καταφρονήσ⟦ε⟧ωσ̣ι̣ ὡς̣
οὐδενὸς ἀξίου, οἱ δ[ὲ]
πάνυ θαυμάσωσι
καὶ μὴ προσίωσι̣ δ̣[ε-]
διότες ἐλέγχ̣εσθ̣α̣ι.
——
20 ((diple)) (149a8-9) 'οἱ δὲ, ἅτε οὐκ εἰδότες'
((diple)) 'τοῦτο μὲν οὐ λέγο̣υ̣σ[ι]'
((diple)) 'περί μου, ὅτι δὲ ἀτο̣'-
((diple)) 'πώτατός εἰμι καὶ π̣ο̣ιῶ̣'
((diple)) 'τοὺς ἀνθρώπους ἀ'-
25 ((diple)) 'πορεῖν.' οἱ δὲ ἀγνο -
——
οῦντες ὅτι μαιευτι-
κός εἰμί φασίν με εἶ-
ναι ἀτοπώτατον πα-
ρασκευάζοντα τοὺς
30ἄλλους ἀπορεῖν. πά-
σχουσι δὲ τοῦτο οἱ προ̣σ-
ιόντες διὰ τὸ ἀναγκά-
ζεσθαι αὐτοὶ λέγειν
περὶ τῶν ἰδίων ἐν-
35νοιῶν. (149b5-6) 'οὐδεμία αὐ'-
'τῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσκο'-
'μένη τε καὶ τίκτουσα'
'ἄλλας μαιεύεται.'
——
αἱ μαῖαι, μέχρι δύναν-
40ται κυΐσκεσθαι καὶ τί-
κτειν, οὐ μαιεύονται,
ἀλλ' ὅταν παραλλάξω-
σι τὸν τοιοῦτον χρό-
νον.
45 ((diple)) (149b9-10) 'ὅτι ἄλοχος οὖσα τὴν'
((diple)) 'λοχείαν εἴληχεν.'
——
κατὰ μὲν τῆς γαμετῆς
τὸ ἄλοχος ἀντὶ τ̣οῦ ὁ -
column 49Imaged 2013 by Sandra Steiß

μόλο̣χος ἣ κοι̣ν̣ω̣ν̣οῦ-
σα το̣ῦ λέχου̣ς̣· τὸ γὰρ α
ἀντὶ̣ τοῦ ὁμ̣οῦ, ὡς̣ καὶ
ἀκόλ̣ο̣υ̣θ̣ος̣. ἐπὶ δὲ τῆς
5Ἀρτέ̣μιδος̣ τὸ [ἄ]λοχος
ἀντὶ̣ τοῦ ἐσ̣τ̣ε̣ρ̣η̣μένη
λ̣ό̣χο[υ· τὸ] α γὰρ ἐνθάδε (added at right: τὸ γ(ὰρ) α)
στ̣ερη̣τ̣ικὸν, ὥσπερ
καὶ ἐ̣[πὶ] τ̣ῆ̣ς ἀγάμο̣υ.
——
10 ((diple)) (149b10-c2) 'στε[ρίφ]α̣ις μὲν ο̣ὖ̣ν̣ ἄρα'
((diple)) 'οὐκ ἔ̣δ̣ωκε μαιε[ύ]εσ'-
((diple)) '[θα]ι̣, ὅτι ἡ̣ ἀν̣θρωπ̣[ί]νη'
[ ((diple)) ] '[φύσι]ς ἀ[σθεν]ε̣στέρα ἢ'
[ ((diple)) ] '[λα]β̣ε̣[ῖ]ν̣ [τέχν]ην ὧν'
15[ ((diple)) ] '[ἂν ᾖ ἄπειρο]ς̣.'
[στερίφα]ις καὶ στεί-
[ραις οὐκ ἔδ]ω̣κε μαιεύ-
[εσθαι διὰ τὸ] μ̣ὴ κεκυ-
[ηκέναι] μ̣η̣δὲ τεκεῖν·
20[ὁ γὰρ ἄνθ]ρ̣ωπ̣ο̣ς οὐ δύ-
[ναται κτή]σ̣[α]σθαι ἐν
[τούτοις τέχ]νην ἐν οἷς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ] προη-
[γεῖ]τ̣αι π̣[ρόπε]ι̣ρ̣α τέ-
25χ̣ν̣ης.
——
((diple)) (149c5-6) 'ο̣[ὐκ]οῦ̣[ν κ]αὶ τ̣ό̣δε εἰ'-
((diple)) 'κός τε κα[ὶ] ἀναγκαῖον,'
((diple)) 'τὰ̣ς̣ κυού[σα]ς καὶ μὴ'
((diple)) 'γ[ι]γ̣ν̣ώσκ[ε]σ̣θ̣αι μᾶλ'-
30 ((diple)) 'λ̣[ον ὑ]π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν μαιῶν;'
——
ε̣[ἰσί τινες] α̣ἳ μὴ κυοῦ-
σι, ἀ̣[λλ' ἐοί]κ̣α̣σι ταῖς̣ ἐγ-
κύμ̣ο̣σ̣ι, ὡς ὅσαι ὑπο-
β[άλλε]σ̣θαι βουλόμε-
35ν̣[αι ἐσθ]ί̣ουσι κ̣αὶ πί-
[νουσι] τ̣ὰ̣ δι[οι]δ̣οῦντα
[τὰς γ]α̣στέ̣ρ̣α̣ς. τὰς οὖν
[κυούσ]ας κα̣ὶ̣ μὴ δια-
[γιγνώσ]κ̣ουσι αἱ μαῖαι.
——
40 ((diple)) (149c9-d2) '[καὶ μ]ὴ̣ν καὶ διδοῦσαί'
((diple)) 'γ̣[ε φαρ]μ̣ά̣κια αἱ μαῖαι'
((diple)) '[καὶ ἐπᾴ]δουσαι γί'-
((diple)) 'νο̣ν̣τ̣[α]ι ἐ̣γείρειν τε'
((diple)) 'τὰς ὠδ̣ῖνας καὶ μαλ'-
45 ((diple)) 'θακω̣τ̣έρα̣ς, ἐὰν βού'-
((diple)) 'λωντα̣ι, ποιεῖν.'
——
ὅταν μὲν ἐπισπεύ-
δωσι τὰς ὠδῖνας,
ἐγείρουσι δ̣ιδοῦσαι
50φαρμάκια τὰ συντ⟦υγ⟧\α/-
χύνοντα, [ὅ]τ̣[α]ν δὲ
column 50Imaged 2013 by Sandra Steiß

παρηγορῶσι τοὺ̣ς̣ [π]ό̣-
νους, ποιοῦσι τὰ̣[ς ὠ-]
δῖνας <βραδίονας> πρότερ[ον.]
——
((diple)) (149d3) 'καὶ ἐὰν νέον ὂν̣ [δό]'-
5 ((diple)) 'ξηι ἀμβλίσκειν̣ ἀ̣μ̣'-
((diple)) 'βλίσκουσιν;'
——
τὸ νέον ἀντὶ τοῦ̣ μ̣[ὴ]
τέλειον. τὸ τοιοῦ̣τ[ο]
οὖν ἐὰν δοκῆι ἐκ̣[τι-]
10τρώσκειν, παρασ̣[κευ-]
άζουσι τοῦτο.
——
((diple)) (149d5-8) 'ὅτι καὶ προμνήστρ̣ι̣'-
((diple)) 'αί εἰσιν δεινόταται'
((diple)) 'ὡς πάσσοφοι οὖσ̣α̣ι'
15 ((diple)) 'περὶ τοῦ γν⟦ου⟧\ῶ/ναι̣ ποί'-
((diple)) 'αν χρὴ ποίῳ ἀνδρ̣[ὶ]'
((diple)) 'συνοῦσαν ὡς ἀρίσ̣[τους]'
((diple)) 'παῖδας τί̣κ̣τειν.'
——
ὡς προσῆκον [τ]α̣ῖ̣[ς]
20μαίαις ἔργον τὸ̣ π̣ρ̣[ο-]
μνᾶσθαι κατ' ἀλλή̣-
λους καὶ συναρμόζ[ειν]
φησὶν ὅτι δεινότατ̣[αί]
εἰσιν συνορᾶν π[ο-]
25ταπὴν δεῖ ποταπῷ̣
συνοικοῦσαν ἀρί-
στους παῖδας τίκτει[ν.]
παραδηλοῖ ⟦ο⟧ὅτι οἱ γά̣-
μοι παιδοποιΐας χ[ά-]
30ριν οἱ κατὰ φύσιν̣, κ̣αὶ
τούτων δὲ κρεί̣τ̣τ̣ους
οἱ χάριν τοῦ̣ ἀρίστ̣ο̣υ[ς]
γεννᾶν. (149e6-7) 'εἰς γυνα̣ῖκα'
——
((diple)) 'δέ, ὦ φίλε, ἄλλην̣ μὲν'
35 ((diple)) 'οἴει τοῦ τοιούτου, ἄλ'-
((diple)) 'λην δὲ συγκομι̣δ̣ῆ̣ς̣;'
——
τῆς αὐτῆς ἀπέφη-
νεν τέχνης, τῆς γε-
ωργικῆς, τὸ εἰδέναι
40τοὺς καρποὺς συλλέ-
γειν καὶ ἐπίστασθαι
ποίαι γῇ ἁρμόζει
ποῖα σπ̣έρματα. κα-
τὰ ταὐτὰ τοίνυν ἡ αὐ-
45τὴ ἔσται τέχνη ἡ
σκεψομένη περὶ τ̣ῶν
εἰς γυναῖκα σπερμά-
των ποῖ' ἁρμόττει
καὶ περὶ τῆς τ̣ούτων
column 51Imaged 2013 by Sandra Steiß

μαιε̣ύσεως. αὕτ̣ηι γὰρ̣
ἀναλογε[ῖ] τῆι σ̣υ̣⟦ν⟧\γ̣/κ̣ο-
μιδῆι, οὐ[κ] ἔστι̣ν δ̣ὲ
ὅμοιον· ο[ὐ] γ̣ὰρ ψι̣[λ]ῶς
5ὕλης λόγ̣ο̣[ν] ἐπέ̣[χ]ει
ἡ γ[υν]ὴ [ο]ὐ̣δὲ ὁ̣ ἀνὴρ
τοῦ σπέ[ρ]μ̣ατος, ἀλ-
λὰ ἑ̣κάτ̣[ερ]ο̣ς αὐτῶν
ἔ̣μ̣ψυχ̣[ός] ἐ̣σ̣τ̣ιν, ὥ̣[σ-]
10τε̣ [πο]λ̣λ̣ο[ῦ λό]γο̣υ ἐστὶν
τ̣ὸ̣ [ἁρ]μ̣όζ̣[ειν] τ̣οὺς
κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ τῆς
μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μηα
ρ̣[- ca.9 -]ας ἔλε-
15γ̣ε̣[- ca.9 -]ν̣μ̣ασ̣
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
((diple)) ψ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (150a9-b3) '[οὐ] γ̣ὰρ̣ π̣ρ̣ό̣[σ]' ((diple))
——
((diple)) 'εσ̣[τι γυναιξὶν] ἐ̣[νί]ο̣'-
[ ((diple)) ] 'τ̣[ε μὲν εἴδω]λ̣α̣ [τί]'-
20 ((diple)) 'κ̣[τειν, ἔστιν δ' ὅτ]ε̣'
((diple)) 'ἀλ̣η̣[θι]νά, [τοῦτο] δὲ'
((diple)) 'μὴ [ῥ]ά̣ιδι̣[ο]ν̣ [ε]ἶναι'
((diple)) 'δι̣[αγ]ν̣ῶν̣[α]ι̣. εἰ γὰρ'
((diple)) 'προσ̣ῆν, μέ̣γιστόν̣'
25 ((diple)) 'τε κ[α]ὶ κάλλι̣σ̣τον ἔρ'-
((diple)) 'γον [ἂ]ν̣ ἦ̣ν̣ τ̣α̣ῖ̣ς μα̣ί'-
((diple)) 'αις [τὸ κρίνε]ι̣ν τἀ'-
((diple)) 'ληθ̣[ές τε] κ̣[αὶ] μή.' αἱ
——
γυναῖκ̣[ε]ς̣ ὁτὲ μὲν
30ε\ἴ/δω[λα τί]κτουσιν,
ὅτα[ν τέρα]τ̣α τίκτω-
σιν̣ [ἢ ὑπ]η̣ν̣έ̣μ̣[ι]α, ὁτ̣ὲ
δ[ὲ ἀλη]θ̣ῆ, ὅ̣[τ]α̣ν κα-
τὰ [φύσι]ν̣. οὐ τοῦτ̣ο̣ ο̣ὖν
35φη[σι]ν̣, ὅ̣[τι] οὐ πρόσεσ̣-
τιν̣ τ̣α̣ῖ̣ς̣ γ̣υναιξὶ τὸ
ποτ̣ὲ μ̣[ὲ]ν̣ εἴδωλα
αὐτ̣ὰ̣ς̣ τ̣[ί]κ̣τ̣ειν, ποτὲ
δὲ ἀληθι̣νά· ψεῦδος
40γὰρ τοῦτο̣. ἀλλὰ ἂν ὑ-
περβιβάσηις, ἔσται
σαφές· 'οὐ γὰρ πρό̣σεσ'-
'τιν ταῖς γυναιξὶ τὸ'
'μὴ ῥάιδιον εἶναι δια'-
45'γνῶναι ὅτε μ̣ὲν εἴ'-
'δωλα τίκτει, ἔ̣σ̣τ̣ι̣ν̣'
'δ' ὅτε ἀληθινά̣. εἰ γὰρ'
column 52Imaged 2013 by Sandra Steiß

'προσῆν.' τί δέ, εἰ προσ-
ῆν τὸ μὴ ῥᾴδιον εἶ-
ναι διαγινώσκειν
πότε μὲν εἴδωλα
5τίκτουσιν, πότε δὲ
ἀληθινά; κάλλιστον
ἂν ἦν αὐτῶν ἔργον
εἰ διέκρινον τὸ ἀλη-
θὲς καὶ μή. νῦν δ' οὔ-
10κ ἐστι δύσκολος ἡ τῶν
τοιούτων διάγνω-
σις.
——
((diple)) (150b9-c3) 'μέγιστον δὲ τοῦτ' ἔνι'
((diple)) 'τῆι ἡμετέραι τέχνηι'
15 ((diple)) 'βασανίζειν δυνα'-
((diple)) 'τὸν εἶναι παντὶ τρό'-
((diple)) 'πωι πότερον εἴδω'-
((diple)) 'λον καὶ ψεῦδος ἀπο̣'-
((diple)) 'τίκτει τοῦ νέου ἡ διά̣'-
20 ((diple)) 'νοια ἢ γόνιμόν τε'
((diple)) 'καὶ ἀληθές.'
——
ἐδήλωσεν ὅτι οὐ τοῦ-
το ἔλεγεν ἄνω, ὅτι
οὐ πρόσεστιν ταῖς γυ-
25ναιξὶν τὸ ὁτὲ μὲν
εἴδωλα τίκτειν ὁτὲ
δὲ ἀληθινά, ἀλλὰ ὅτι
οὕτως ἀκουστέον
ὡς ἐξηγησάμεθα.
30κατὰ τοῦτο οὖν πρ̣ε-
σβεύει τὴν ἑαυτ̣οῦ
μαιευτικὴν μᾶλ-
λον τῆς τῶν γυναι-
κῶν, ὅτι παρ' ἐκεί-
35ναις μὲν οὔκ ἐστιν̣
δύσκολον διαγνῶ-
ναι τὸ τ⟦α⟧\ε/χθέν, <εἰ> εἴ-
δωλόν ἐστιν ἢ ἀ-
ληθές· τὰς δὲ τῶν
40νέων διανοίας οὐ
ῥάιδιον διαγνῶναι
πότερα ψευδεῖς ἔ-
χουσι δόξας ἢ ἀλη-
θε[ῖ]ς. ἐπιζητήσει-
45εν̣ ἄν τις εἰ δύναται
εἴδ̣ωλον εἶναι ἢ
ψε̣ῦ̣δος ὃ ἐννοεῖ
column 53
ὁστισοῦν, καθ' οὕς γε
αἱ μαθήσεις ἀ̣να-
μνήσεις εἰσίν̣. ἀλλ' ε̣ἰ̣
μὲν ἐλέγετο [ὅτ]ι ὁ-
5μοίως ἠπίσ̣τ̣[αν]τ̣ο
[α]ἱ̣ ψυχαὶ καὶ α[ἱ] π̣\ά/λα̣ι̣
καὶ ἐνσωμ[α]τ̣ωθ̣εῖ-
σαι, κἂν̣ ἡμ̣[ῖν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἡ ἀπορ̣ία κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τος λό̣γ̣[ο]ς̣ ε̣[  ̣]σ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῶν μ̣[  ̣  ̣  ̣]σ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρησε[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ[  ̣]ν[- ca.10 -]τ̣α
[  ̣]νη[- ca.10 -]ε
15[  ̣  ̣]α̣υ̣[- ca.11 -]ε̣
[  ̣]ον[- ca.11 -]ε̣ι̣
[  ̣  ̣]ε[- ca.11 -]
[  ̣]ω̣στ[- ca.11 -]
[  ̣]ο̣σκ[- ca.11 -]
20[  ̣  ̣]η[- ca.12 -]
[  ̣]ρ̣αιμ̣[- ca.10 -]
δ̣[  ̣] β̣ραδ[έ]ω̣ν π[ροσκρί-]
ν̣οντα[ι] ε̣[ἰ]ς̣ σώμ̣ατ̣α̣,
καὶ αἱ μὲ̣ν̣ εἰς [το]ι̣ά̣δε
25αἱ δὲ εἰς τοι̣άδε, κ[α]ὶ αἱ
μὲν ἐν τ̣[οι]ο̣ύτ̣οι[ς] ἔ-
θεσι, αἱ δ̣[ὲ] ἐ̣ν̣ τ̣[οιο]ύ-
τοις. πά̣[λιν δὲ αἱ] μ̣ὲν
θᾶττον, α̣[ἱ δὲ] β̣ρ̣ά-
30διον ἀν[αμι]μνῄ-
σκονται. [ἔνια]ι̣ δὲ καὶ
παντε̣[λῶς ἐ]π̣ι̣τε̣-
θολωμ̣[έν]α̣ι̣, ο̣ὐδ̣[ὲ κρί-]
ν̣αντ[ες οὐδ]έν, δ̣[ιά-]
35κειντ̣[αι εἰ]κ̣ῇ, διὸ
ψεῦδο̣[ς ἐννο]οῦσ[ι]ν.
——
((diple)) (150c4) 'ἄγονό[ς] εἰ̣[μι σ]ο̣φ̣ίας.'
οὐχ ἁπλ̣ῶ[ς· φ]ή̣σ̣ει
γοῦν προελ̣θ̣ὼν
40ὅτι ἐστὶν μὲ̣ν σοφός,
οὐ πάνυ δέ. ἀλλ' ἄγ̣ο-
νός εἰμι τῆ̣ς ἐν ἄ̣λ-
λωι σοφίας· οὐ γὰρ
αὐτὸς διδάσκει, ἀλ-
45λὰ τὰς τῶν νέων
ἐννοίας διαρ̣θρο̣ῖ,
ὡς καὶ αἱ μαῖαι τὰ
column 54
τῶν ἄλλων μαιεύ-
ονται. καὶ ὥσπερ ἐ-
κεῖναι πάλαι τίκτου-
σαι, ὅταν μαιεύων-
5ται οὐκέτι τίκτου-
σιν, οὕτως καὶ ὁ Σω-
κράτης καθ' αὑτὸν
μὲν καὶ ἐκύει καὶ ἔ-
τικτεν, μαιευόμε-
10νος δὲ τὰς δόξας
τῶν νέων ὡς πρὸς
ἐκείνους ἄγονος
ἦν.
——
((diple)) (150c4-7) 'καὶ ὅπερ ἤδη πολλοί'
15 ((diple)) 'μοι ὠνείδισαν, ὡς'
((diple)) 'τοὺς μὲν ἄλλους ἐ'-
((diple)) 'ρωτῶ, αὐτὸς δὲ οὐ'-
((diple)) 'δὲν ἀποφαίνομαι'
((diple)) 'περὶ οὐδενὸς διὰ'
20 ((diple)) 'τὸ μηδὲν ἔχειν σο'-
((diple)) 'φ̣[ό]ν, ἀληθὲς ὀνει'-
((diple)) 'δίζουσιν.'
——
ὅταν ἐρωτῶ τινας,
οὐδὲν ἀποφαίνο-
25μαι, ἀλλ' αὐτῶν ἐ-
κ̣είνων ἀκούω· γί-
νεται δὲ τοῦτο διό-
τι ουδὲν ἔχω σο-
φ̣ὸ̣ν ὡς πρὸς τοιαύ-
30την διδασκαλίαν.
ἢ εἰ̣ ἁπλῶς ἀκου-
σ̣τέον τὸ μηδὲν ἔ-
χειν σοφόν, οὐκ ἔ-
σται ταύτην τὴν
35σ̣ο̣φίαν σοφὸς ἣν
ἀνατίθησιν θεῷ,
ἢ ἣν οἱ ἄλλοι τοῖς
σοφισταῖς. ἐκ τοιού-
των λέξεών τι-
40νες οἴονται Ἀκαδη-
μαϊκὸν τὸν Πλά-
τωνα, ὡς οὐδὲν δο-
γματίζοντα. δείξει
μὲν οὖν ὁ λόγος καὶ
45τοὺς ἄλλους Ἀκαδη-
μαϊκοὺς ὑπεξῃρη-
μένων πάνυ ὀλί -
column 55Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

γω̣[ν γ]ε̣ δογματίζον-
τας, κ̣αὶ̣ μίαν οὖσαν
Ἀκαδήμειαν κατὰ
τὸ κἀ̣[κ]είνους τὰ κυ-
5ριώ̣τ̣α̣τα τῶν δο-
γμάτω̣ν ταὐτὰ ἔ-
χε̣[ι]ν τ̣ῷ Πλάτων[ι.]
ἤδη μ̣[έ]ντο̣ι τὸν̣
Πλάτωνα ἔχ̣ειν̣
10δόγματ̣α κα̣ὶ ἀπ̣[ο-]
φαίνεσθαι π̣ε̣π̣ο̣ι̣-
θότ̣ως πάρ[εστιε⟧
ἐξ α[ὐ]τοῦ λα̣[μβάν]ε̣ι̣[ν.]
——
((diple)) (150c7-8) 'τὸ δ̣ὲ α̣[ἴ]τ̣ι̣[ον τούτου]'
15 ((diple)) 'τόδ̣[ε· μ]α̣ιε[ύεσθαί με]'
((diple)) 'ὁ θε[ὸς ἀ]ν̣α[γκάζει,]'
((diple)) 'γεν̣[νᾶ]ν̣ δ̣[ὲ ἀπεκώ]'-
((diple)) 'λ̣υ̣[σεν.]'
ἐ̣δή̣[λω]σ̣εν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20ο̣τε[  ̣  ̣  ̣]  ̣του̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φο[  ̣  ̣ἐπει-]
δ̣ὰ̣ν τ̣[οῖ]ς̣ νέ̣ο[ις] δ̣ια̣-
λέγητ̣α[ι]· τότ[ε γ]ὰ̣ρ τὰ[ς]
25ἐκείνων δό̣ξ[ας] ἀν̣[α-]
κρ̣ίνει. αἴτιος̣ [δ]ὲ το̣ύ̣-
του ὁ θεὸς πα[ρασ]κευά-
σας μὴ μαν[θά]ν̣ε[ιν]
τὰς ψυχάς, ἀ̣[λλὰ ἀνα-]
30μιμνήσκεσ̣θ̣[αι. εἰ]
γὰρ ἐγ̣έννα ἐ̣ν[νοίας,]
οὐκέτι ἂν τότ̣[ε ἦν]
ἀνάμνησις̣.
——
((diple)) (150c8-d1) 'εἰμὶ δὴ οὖν̣ α[ὐτὸς μὲν]'
35 ((diple)) 'οὐ πάνυ̣ τι [σ]ο̣[φός].'
——
νῦν̣ περὶ ἑαυ̣[τοῦ ψέ-]
γει εἰ καθ' ἑα[υτοῦ τέ-]
τα[τα]ι̣ τὸ κα[τηγόρημα]
τῶ[ι] μ̣αιεύε̣[σθαι. καὶ]
40διὰ τ[ο]ῦτο ἑ[αυτὸν αὐ-]
τὸς ἐνθάδε [ἐπαινῶν]
οὐ κατηγορ̣ε̣ῖ ἑ̣α̣[υτ]οῦ̣
τὸ μὴ εἶναι ἑα̣υτὸ̣ν
σοφόν, ἀλλὰ τὸ μὴ
45π̣άνυ τι σοφόν. (150d1-2) 'οὐ̣δέ'
——
((diple)) 'τί μοί ἐστιν εὕρ̣ημα'
((diple)) 'τοιοῦτο⟦ν⟧ γεγονὸς'
((diple)) 'τῆς ἐμῆ⟦ς⟧ ψυχῆς ἔκ' -
column 56Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[ ((diple)) ] 'γ̣ον̣ον.'
——
εὕρ̣η̣μ̣α καὶ ἔγγονον
οὐχ̣ ἁπλῶς, ἀλλὰ ὅ-
τ̣αν̣ ἄλλους μαιεύη-
5τ̣αι̣. καὶ ὅτι εἰς τοῦτο
ἀ̣νοιστέον δηλοῖ
τὰ ἐπιφερόμενα, ὅ-
τι οἱ αὐτῶι συγγι-
νόμενοι παρ' αὐτοῦ
10ο̣ὐ̣δ̣ὲν ἔμαθον.
——
[ ((diple)) ] (150d7-8) '[ἀ]λ̣λ' αὐτοὶ παρ' α\ὑ/τῶν'
((diple)) '[πο]λλὰ καὶ καλὰ εὑρόν'-
[ ((diple)) ] 'τ[ες] τ̣ε καὶ τεκόντες.'
——
καὶ πῶς ἔτι ἀναμιμνῄ-
15σκο̣νται αἱ ψυχαί, εἴ γε
ἢ μανθάνουσιν ἢ εὑ-
ρίσκουσιν; λέγονται
μὲν εὑρίσκειν καὶ ο\ἱ/ ἀ-
πολέσαντές τε καὶ ὕ-
20στερον λαβόντες αὐ-
τό. ἤδη μέντοι οὐκ ἀ-
εὶ χρῆται τῶι τῆς ἀ-
ναμνήσ̣εως ὀνόμα-
τι, ἀλλὰ ὅταν προηγου-
25μένως περὶ τούτου
σκοπῇ. ἐδήλωσεν
δὲ ἐν τῶι Μένωνι
εἰπών· 'διαφερέτω'
'δὲ μηδὲν εἴτε διδα'-
30'κτὸν εἴτε ἀναμνη'-
'στὸν αὐτὸ λέγομεν.'
——
(150d8-e1) 'τῆς μέντοι μαιείας'
'ὁ θεὸς καὶ ἐγὼ αἴτιος.'
——
οὐ γὰρ ἱκαναὶ αἱ ἔννοιαι
35ἀποφῆναι σοφόν, ἂν
μὴ ἦι ὁ̣ προσδιαρθρώ-
σων.
——
((diple)) (151a3-5) 'ἐνίοις μὲν τὸ γιγνό'-
((diple)) 'μενόν μοι δαιμόνι'-
40 ((diple)) 'ον ἀποκωλύει συνεῖ'-
((diple)) 'ναι, ἐνίοις δ' ἐᾷ.'
——
τὸ ἐᾷ ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐ-
ναντιοῦται, ἐπεὶ οὐκέ-
τι ἂν ἦν τὸ Σωκράτους
45δαιμόνιον ἀποτρε-
πτικὸν αἰεί, ἐπιτρέ-
πον \πο/τὲ συνεῖναι.
——
(151a8-b1) 'ταύτην τε τὴν ὠδῖ'-
'να ἐγείρειν τε καὶ ἀ'-
50'ποπαύειν ἡ ἐμὴ τέ' -
column 57Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

'χνη δύναται.'
((diple)) τὴν ἐκ τῆ̣ς̣ ἀ̣π̣ο̣ρ̣ίας
((diple)) ὠδ[ῖ]να [ἡ ἐμ]ὴ̣ τ̣έ-
((diple)) χνη ἐγείρε[ι] μέν
5 ((diple)) ὅταν {μὴ} ἁ̣π̣λῶς
((diple)) πυνθάνητ̣[αι], π̣αύει
((diple)) δέ ὅταν β̣ο̣η̣θῇ παρ-
έχουσα ἀφο[ρ]μὰς καὶ
ὁδηγοῦσ̣α̣ τὸ̣[ν] προσ-
10διαλεγόμεν̣[ον.]
——
((diple)) (151b2-3) 'ἐνίοις δέ, ὦ Θε̣α̣ίτη'-
((diple)) 'τε, οἳ ἄν μοι μ̣ὴ̣ δό'-
((diple)) 'ξωσί πω̣ς ἐγκύμο'-
((diple)) 'νες εἶνα̣[ι].'
——
15καὶ μὴν ἐ̣ν̣ τῶι Συ̣[μ-]
ποσ̣[ί]ῳ φη̣σ̣ί̣ν̣, ὅ̣[τι]
κυο̣ῦ̣σι π̣[άντ]ε̣ς ἄ[ν-]
θρω̣ποι κ̣[αὶ κα]τὰ ψ̣[υ-]
χὴν κα[ὶ] κ̣[ατὰ σῶμα·]
20καὶ̣ ε̣[ἰ]κός̣ [ἐστι]ν̣ τ̣[οῦ-]
το τ̣[ὸ ψυ]χ̣[ῇ κυ]ῆσα̣[ι]
ἀνά̣μ̣ν̣η̣[σιν] ε̣ἶνα̣[ι.]
πῶς ο̣ὖ̣ν̣ [ἐνθά]δε̣
φησὶ̣ [ὅτι καὶ] ἑ̣α̣υτῶ̣ι̣
25δοκε[ῖ τινας εἶ]ν̣αι [ἀ-]
κύμον̣α̣ς̣; [ἐπ]ὶ̣ [το]ύ̣του
——
τοίνυν ἀκου̣στέο[ν]
'ἐπὶ τοῦ⟦του⟧\δε/ τοῦ βίου.'
οὐδὲ γάρ εἰ ἐνῆν πο-
30τε, κατὰ πᾶσαν ἐν-
σωμάτωσιν δύνα̣[ν-]
ται ἔχειν αὐτὰ πρό-
χειρα· ὅ̣θεν οὐδὲ μ[ά-]
την προέταξε τοῦ
35'ἐγκύμονες' τὸ 'πως',
ἀλλὰ ἵνα ἐξακούη̣-
ται τρόπο̣ν τιν[ὰ] μ̣[ὴ]
εἶναι̣ ἐγκ̣ύμ̣ονα[ς,]
κατὰ τὸ πρόχειρο[ν·]
40ἐν δὲ τῷ καθόλο[υ]
λόγωι(*) ε[ἶν]α̣ι τοια[ύ-]
τας ἀνάγ̣κ̣η.
——
((diple)) (151b5-6) 'ὧν πολλο̣ὺ\ς/ μὲν'
((diple)) 'δὴ ἐξέδωκα Πρ̣[ο]'-
45 ((diple)) 'δίκῳ, πολλοὺ\ς/ δὲ̣ ἄλ'-
((diple)) 'λοις σοφοῖς τε κα[ὶ]'
((diple)) 'θεσπεσί̣ο̣ι̣ς ἀνδρά'-
((diple)) 'σι.' ὁ̣ γὰρ̣ φι̣λ̣όσοφος
——
συγκάθη̣τ̣α̣ι μὲν ((diple))
column 58Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τ[οῖς] ἀ̣ξίοις, τ̣οὺς δὲ
μ[ὴ τοιο]ύ[το]υ̣ς κατὰ
τὸ̣ [φιλ]ά̣ν[θ]ρ̣ωπον
ζ[εύξ]ε̣ι τ[ο]ῖς καταλ-
5λή̣[λοι]ς. οὕ̣[τ]ως καὶ
τὸν̣ Θ̣[εάγη σ]υνέστη-
σεν̣ Π̣[ροδί]κῳ. εἰπὼν
δ̣ὲ το̣[ὺς σο]φ̣ιστὰς θεσ-
πεσ̣ίο̣[υς κα]ὶ σοφοὺς
10ἐδ[ήλ]ωσεν̣ ὅτι τῆς
το̣[ιαύτ]ης σ̣οφίας ἄγο-
[ ((diple)) νός ἐστιν]. (151c7-d3) 'καὶ οὐκ οἴ'-
[ ((diple)) ] '[ονται εὐν]ο̣ίαι τοῦτο'
[ ((diple)) ] '[ποι]ε̣[ῖν, π]ό̣ρρω ὄντες'
15[ ((diple)) ] '[τοῦ] ε̣ἰ[δ]έ̣[ναι] ὅτι οὐ'-
[ ((diple)) ] '[δε]ὶς θεὸς̣ δ̣[ύ]σνους'
[ ((diple)) ] '[ἀν]θ̣ρώπ[ο]ι̣ς̣, οὐδ' ἐγὼ'
[ ((diple)) ] '[δυσ]νοίαι οὐδὲν τοι'-
[ ((diple)) ] '[οῦτο] δ̣ρ̣ῶ, ἀ̣λλά μοι'
20[ ((diple)) ] '[ψεῦ]δ̣[ό]ς̣ τε συγχωρῆ'-
[ ((diple)) ] '[σαι καὶ] ἀ̣ληθὲς ἀφα'-
[ ((diple)) ] '[νίσαι] οὐδαμῶς θέ'-
[ ((diple)) ] '[μις.]' [ο]ἱ ἐν ταῖ\ς/ ζητή-
[σεσι ε]ὐθυνόμενοι
25[ὑπὸ ἐ]μοῦ ἀγνοοῦσι, <ὅ>τι (added at right: ὅτι δι(ορθωτέον))
[διὰ] τ̣ὸ̣ εὐνοεῖν αὐ-
[το]ῖ̣ς̣ ἀ̣φαιρῶ αὐτῶν
ψ̣ε̣υ̣δοδοξίαν· οὔ-
τε̣ [δ]ὲ θεὸς οὐδεὶς
30δ̣ύσν[ο]υς ἀνθρώ-
π̣ο̣ι̣ς ο̣ὐ̣δ' ἐγὼ ὑπὸ
δυσ̣[ν]ο̣ίας οὐδὲν
το[ι]οῦ̣το δρῶ, ἀλλὰ
ὠφελῶ ἀφαιρῶν
35αὐτ̣ῶν̣ ψευδοδο-
ξίαν̣· ο̣ὐ γὰρ ἐφεῖταί
μο̣ι ο̣[ὔ]τ̣ε ψεῦδος συγ-
χ̣ω̣ρ̣[ῆ]σαι οὔτε ἀλη-
θ̣[ὲ]ς̣ ἀ[φ]ανίσαι. ὁρᾷς
——
40τ̣[ί] λέ̣γ̣ει περὶ ἑαυ-
το̣ῦ, ὅ̣ν φασι εἰρω-
νεύεσθαι; ὅτι εἰκά-
ζ̣ει ἑαυτὸν θεῶι
κατ̣ὰ̣ τὸ εὐνοεῖν τοῖς
45ἀνθ̣ρώποις, καὶ, τὸ
τούτου οὐχ ἧττον,
ὅτι ο̣ὔτε ψεῦδος συ̣γ̣-
χ̣ω[ρ]εῖ οὔτε ἀληθὲς
ἀφαν̣ίζει. ἐν ὧι τό̣ τε
50τῆ̣ς̣ [ἐ]πιστήμης δ̣η-
λο̣ῦ̣[τ]αι καὶ τὸ̣ τῆς χρη-
στότ̣η̣τος, κα̣θ' ἣν
column 59Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

προνοεῖ τῶν σ̣υ[μ]βαλ-
λόντων. πῶς̣ δ̣ὲ
——
λέγει ὅτι οὔτε ψεῦ̣δος̣
ἂν συγχωρήσ̣ει[εν]
5καὶ {οὐκ} ἀλ̣ηθὲ[ς] ο̣ὐκ̣ ἄ̣[ν]
ἀφανίσε̣ιεν, χρώμ̣ε-
νος τούτ̣οις ἐν τα̣[ῖς] ζη̣-
τήσεσιν; ἔτι δὲ κ̣[αὶ] ἐ̣[ν]
τῆι Πολε̣ιτείαι ἐδ̣ό̣[θ]η̣
10ὅτι τῶι ψ̣εύ̣δε̣ι χ̣ρ̣ῶ̣ν-
ται οἱ ἄρχοντες̣ ἐ̣ν̣ φ̣αρ-
μάκου εἴ̣δ̣ει. λέγω̣ τ̣οί-
νυν ὅτι [ἐ]ν ταῖς ζητή-
σεσι πυνθάνεται καὶ
15οὐκ ἀποφαίνεται, ὥ̣[σ-]
τε οὔτε ψεῦδος οὔ[τ' ἀ-]
ληθὲς τίθησι· τοῖς
μέντοι ἐμπείροις̣ [τῆς]
μεθόδου λεληθ̣ότ[ως]
20δεικνύει τὸ ἑ̣αυτῷ̣ [ἀ-]
ρέσκον. τὸ [δ]ὲ̣ ψεύδ̣[ε-]
σθαι ἁπλῶς μ̣ὲ̣ν̣ ἀ̣[πο-]
δοκιμάζει̣, ο̣[ἴ]ε̣[ται δὲ]
ὅτι ἐστίν πο̣[τε ἀναγ-]
25καῖον. διὰ τ[οῦτ' οὐκ εἶ-]
πεν ἀληθὲς κ̣[ρύψαι]
ἢ παρελθεῖν, [ὅτι τὸ]
τοιοῦτόν ἐστ̣[ί ποτε]
χρήσιμον, ἀ̣[λ]λ̣' ἀφα̣-
30νίσαι, διὰ τούτ̣ου̣ δη-
λῶν τὴν οὐ κ̣ατὰ̣ και-
ρὸν οὐδὲ ἐν δέοντι
τοῦ ἀληθοῦς ἀπ̣ώλει-
((diple)) αν. (151e1-3) 'δοκεῖ οὖν̣ μ̣οι ὁ ἐ' - ((diple)) -
——
35 ((diple)) 'πιστάμενός τι αἰσθά'-
((diple)) 'νεσθαι τοῦτο ὃ̣ ἐπίστ̣α̣'-
((diple)) 'ται κα̣[ὶ] ὥ̣ς γε νῦ̣ν φα̣ί'-
((diple)) 'νεται ο̣ὐ̣κ̣ ἄλλο τί ἐστιν̣'
((diple)) 'ἐπιστή̣μη ἢ α̣ἴσθη'-
40 ((diple)) 'σις.' ὁ ἐπιστάμενός τι̣
——
αἰσθάνεται τούτου
ὃ ἐπίσταται· ε[ἰ] δὲ τὸ̣
αἰσθάνεσθαι ἐ̣π[ίστα-]
σθαι ἦν̣, γίνε[τ]αι ἡ̣
45ἐπιστήμη α̣ἴ̣σ̣θ̣ησ̣ι̣[ς.]
——
αἴσθησι⟦ς⟧\ν/ νῦν ο̣ὐ τὸ
αἰσ̣θ̣η̣τήριον [ἀ]κου-
στέον, ἀλλὰ ἀντίλημ-
ψιν ἡντινοῦν. πῶς
——
50Θεαίτητος ἄν[ω] ἐπε -
column 60Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ρωτ̣ηθεὶς περὶ ἐπ̣ιστ̣ή-
μης τί ἐστιν, καὶ ε[ἰ-]
πὼν γ̣εωμ[ετρ]ί[αν]
κα̣[ὶ] ἄ̣λ̣λ̣ας κα[τ]α̣ρ̣ι̣θ̣μ̣η̣-
5σά̣μ̣ενος, νῦν ἐ̣π̣ὶ̣ [τὴ]ν̣
αἴσθησ̣ιν κα̣[ταφεύγ]ε̣ι,
καὶ ταῦ̣τα γ[ε]ω̣[μέτρη]ς̣
ὤν, τῆ̣[ς] τε σ̣[υ]ν̣[έσεω]ς
ἐλε[γ]χ[ού]σ̣η̣ς̣ [τὰς αἰσθ]ή̣-
10σεις [  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μεν[  ̣]νασ̣[  ̣]νο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣π̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.10 -]
ν[- ca.15 -]
  ̣[  ̣]τ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣
15[- ca.11 -]π̣λ̣ο̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ναισ̣ε̣[  ̣]
[- ca.9 -]καιμη̣[  ̣]σ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐπισ]τήμη ἀλ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣ετ̣ο̣δετου
20[- ca.9 -]ο̣υμετ̣[  ̣]
[- ca.10 -]αγαρα
[  ̣  ̣  ̣Πρωτα]γόρειος
[- ca.9 -]έ̣νου ἐ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐ]πιστη-
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς αἰσθη-
[  ̣  ̣  ̣ἐσπουδ]άκει
[γὰρ πε]ρ̣ὶ̣ τ̣[ὰ ἐ]κείνου
[συγγράμ]μ[α]τα ὁ Θε-
[αίτητος] σ̣υμβα̣λὼν
30[Θεοδώρ]ω̣[ι] τῶι ἐκεί-
[νου φίλ]ωι· δ[η]λοῖ δὲ
[καὶ ἐπ]ε̣ι̣δ̣ὰ[ν] πυθο-
[μένο]υ̣ Σ̣ωκράτους
[εἰ ἐν]έτυχεν τ̣ῶι Πε-
35[ρὶ ἀ]ληθ̣ε̣[ία]ς̣ συγ-
[γράμ]μ̣α̣τ̣ι̣, λ[έ]γῃ ὁ
[Θεαίτ]η̣τ̣[ος] ὅ̣τ̣ι̣ ἐντε-
[τύχηκ]ε[ν] πο̣λ̣λ̣άκις.
[τί οὖν θ]α̣υμ̣α̣στόν εἰ
40[ἐπιστή]μην ἔθετο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]οτε κα̣ὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣]  ̣ν πα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υιδ[  ̣]  ̣ου αἴσθη-
[σιν ἐπ]ι̣σ̣τή̣μ̣ην εἶ-
45[ ((diple)) ναι;] (151e4-5) 'εὖ γ̣[ε] καὶ γεν'-
[ ((diple)) ] '[ναίω]ς̣ ὦ̣ πα̣[ῖ]· χρὴ γὰρ'
[ ((diple)) ] '[οὕτ]ω [ἀ]π̣οφα[ι]νόμε'-
[ ((diple)) ] '[νον] λέγει̣ν̣.' ἐπεὶ ὁ
——
column 61Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

Θεαίτητος, ἐπερωτη-
θεὶς περὶ ἐπιστήμης
τί ἐστιν, εἶπεν 'καὶ'
'ὥς̣ γε νυνὶ φαίνεται',
5ἀποδέχεται Σωκρ̣ά-
τη̣ς ὅτι οὐκ ὀκνεῖ λέ-
γε[ι]ν ὃ φαίνεται αὐ-
τῶ̣ι καὶ νομίζει εἶ-
να̣ι τὴν ἐπιστήμην.
10οὐ̣ γὰρ ἐκ̣ε̣ῖνό φησιν
τὸ̣ Πυρρώνειον, ὅτι
οὐδὲ̣ν καθοριστικῶς
ἄν τι̣ς δογματ̣ί̣ζοι,
ἀλλά φησιν φαίνεσ-
15θαι αὐτῶι. κατὰ γὰρ τὸν
ἄνδρα οὔτε ὁ λόγος
κριτήριον, οὔτε ἀλη-
θὴς φαντασία, οὔτε
πιθανή, οὔτε κατα-
20ληπτική, οὔτε ἄλλο
τ̣ι̣ τ̣ο̣ι̣ο̣ῦ̣τον, ἀλλ' ὅτι
νῦν αὐτῶι φαίνε[τ]α̣ι.
εἰ δὲ τοιοῦτόν ἐστιν
ἢ οὔκ ἐστιν οὐκ ἀπο̣-
25φα̣ίνεται διὰ τὸ οἴε-
σθαι̣ ἰσοκρατεῖς εἶ-
ναι τοὺς εἰς τὰ ἐναν̣-
τία λόγους καὶ ἐξομα-
λίζειν τὰς φαντασί-
30ας, καὶ μηδεμίαν ἐν
αὐταῖς ἀπολείπειν
διαφορὰν κατὰ τὸ ἀ-
ληθὲς ἢ ψεῦδος, πι-
θανὸν ἢ ἀπίθανον,
35ἐναργὲς ἢ ἀμυδ̣ρόν,
καταληπτὸν ἢ ἀ̣κ̣α-
τά̣λ̣η̣πτον, ἀλλὰ πά-
σας εἶναι ὁμοίας, οὐ-
δὲ τοῦτο δογματί-
40ζοντος, ὡς ἕπεται
τὸ διεξάγειν κατὰ
τὴν ἀεὶ προσπίπτου-
σαν φαντασίαν, οὐ-
χ ὡς ἀληθῆ, ἀλλ' ⟦α⟧\ὅ/τι
45νῦν αὐ̣τῶι φαίνε-
((diple)) ται. (151e8-152a4) 'κινδυνεύεις'
——
((diple)) 'μέντοι λόγον οὐ φαῦ'-
((diple)) 'λον εἰρηκέναι περὶ'
((diple)) 'ἐπιστήμης, ἀλλ' ὃν'
——
50 ((diple)) 'ἔλεγεν καὶ Πρωταγό'-
((diple)) 'ρας. τρόπον δέ τινα'
column 62Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

((diple)) 'ἄλλ̣ον εἴρηκεν τὰ αὐ'-
((diple)) 'τὰ ταῦτα· φησὶν γά̣[ρ]'
((diple)) 'που πάντων χρη̣[μά]'-
((diple)) 'των̣ μέ̣τρον ἄνθρ̣[ω]'-
5 ((diple)) 'πον εἶ̣[ν]αι, τῶν μ̣[ὲν]'
((diple)) 'ὄντων ὡς ἔστ[ιν,]'
((diple)) 'τῶν δὲ μὴ ὄντων'
[ ((diple)) ] 'ὡς οὐ̣κ ἔστι[ν].' κα̣[ὶ] α̣[ὐ-]
——
τὸς ἠπίστα[το] ὅτι δ̣ι̣[α-]
10φέρει ἡ Π̣[ρ]ω̣τα̣γόρ̣ο[υ]
δόξα τῆς̣ Θ̣[ε]α̣ιτή̣[του]
π̣ερὶ̣ ἐπ[ι]στ[ή]μ̣η̣[ς.]
διὰ το̣ῦτο [εἶπ]ε̣ '[κιν]'-
'δυνε̣ύε̣[ις λόγον οὐ]'
15'φαῦ̣λ̣[ο]ν̣ [εἰρηκέναι,]'
'τ̣ρ̣ό̣[πον δ]έ τ̣[ινα ἄλλο]ν̣'
'ε[ἴρηκε τὰ] α̣ὐ̣[τὰ τ]α̣ῦτα'.
β  ̣[- ca.9 -]ο̣μου
[- ca.12 -]ω̣ν
20[- ca.12 -]τ̣α
[- ca.13 -]η̣
[- ca.12 -]ε̣ν
[5-6 lines missing]
29[- ca.12 -]   ̣σ[  ̣  ̣]
30δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σι[  ̣  ̣]
ἀληθ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νον
δι' οὗ κ̣ρ[ίνεται· φ]η̣σ̣[ὶ]ν
γὰρ εἶν[αι σκοτίη]ν
γνώμ̣[ην, ταύτ]η̣ς δ̣ὲ̣
35τὸ με[ν ἦν ἔμ]φ̣[α]σις,
ἀντὶ τῆ[ς αἰσ]θ̣ήσεως
τ̣α̣σσομ̣[μένη], τ̣ὸ δὲ νό-
μ̣ο̣ς ἀν̣τ̣[ὶ τῆς] δόξ̣η̣ς̣.
πάντ[α δ' εἶναι] τ̣αύτ̣[ῃ]
40πρό[ς τι ἔλεγ]ε̣ δ[ι]ὰ
τ̣[ὸ] ῥεῖ̣[ν, ὥστε] λ̣αμβά̣-
νεσθ[αι πᾶν τὸ φαι]νό-
μενον̣ [πρὸς τὸ] κρῖ-
νον· τ[οῦτο δ' ἐ]σ̣τὶ τ̣ὸ
——
45⟦α⟧ἐν τῇ ν̣[εύσει εἰ]ς ἕ-
τ̣ερον̣ καὶ ν̣[οο]ύ̣με-
νον καὶ̣ λ̣[εγόμε]ν̣ον
καὶ ὑφ̣ε̣σ̣τό̣[ς], ὡ̣[ς] δ̣ε̣ξ̣ι̣-
ὸς ἀριστε̣ρ̣ο̣ῦ̣ δεξ̣[ι]ός,
50ὡς τὸ ὅμ̣οι̣ον̣ ὁμοίωι
ὅμοιον, ὡς τ̣[ὸ] μ̣έγα
column 63Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

πρὸς τὸ μικρόν. ἄλ-
λως δὲ̣ πάντα πρός
τί φασι̣ οἱ Πυρρώνει-
οι, καθὸ οὐδὲν καθ' αὑ-
5τό ἐστι̣ν, πάντα δὲ
πρὸς ἄλλα \ανω/ οὔτε σχῆ (m. sup.:
θ̣εωρεῖται. οὔ̣τ̣ε̣ γὰρ χρῶ -
μα κ\α/(τω))
-
μα οὔτε̣ φωνὰς οὔ-
τε γευστά, οὐκ ὀ⟦ε̣⟧\σ/φραν-
τά, οὐχ ἁπτά, οὐκ ἄλ-
10λο τι αἰσθητὸν ἔχειν
ἰδιότητα· οὐκ ἂν γὰρ
τὰ αὐτά γε ὄντα δια-
φόρως ἐκίνει παρὰ
τὰ διαστήματα, παρὰ
15τὰ συνθεωρούμενα
αὐτοῖς, ὡς ἀπὸ τῆς
θαλάττης διαφό̣ρ̣ως
τυπούμεθα, παρ̣ὰ̣ τὰς
τοῦ ἀέρος καταστά-
20σεις. ἀλλὰ οὐδὲ τὰ αἰ-
σθητήρια ἔχειν ἰδί-
αν ὑπόστασιν· οὐκ ἂν
γὰρ ἀπὸ τ̣ῶν αὐτῶν
ἄλλως ἐκινεῖ\το/ τὰ
25ζῶια, ὡς τῇ μὲν θα-
λίᾳ ἥδονται αἶγες,
τῶι δὲ βορβόρῳ ὕ-
ες, ἑκατέρῳ δὲ τού-
των προ̣σ̣κόπτουσιν
30ἄνθρωπ̣οι. ἀπὸ δὲ
τῶν αἰ̣σ̣θ̣ητῶν με-
ταβαίνο̣υσιν καὶ ἐ-
πὶ τὸν λό̣γον, ὡς καὶ
τούτου π̣ρός τι ὄντος·
35ἄλλους γὰρ ἄλλως
συ[γ]κατατίθεσθαι
καὶ τοὺς αὐτούς̣ γε
μετατίθεσθαι καὶ
μὴ ἐμμένειν αὐ-
40τῶι. (152a6-8) 'οὐκοῦν οὕτως'
——
'πως λέγει⟦ς⟧ ὡς οἷα'
'μὲν ἕκαστα ἐμοὶ'
'φαίνεται, τοιαῦτα'
'μὲν ἔστιν ἐμοί, οἷα'
45'δὲ σοί, τοιαῦτα δὲ αὖ'
'σοί· ἄνθρωπος δὲ'
'⟦ο⟧\σ/ύ̣ τε κἀγώ;'
——
ἀ̣κ̣ολουθεῖ τῶι πάν -
column 64Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τα ῥεῖ̣ν̣ τὸ μηδὲν εἶ-
ναι πά̣[γι]ον μ[η]δὲ [τ]ὸ
αὐτό ο̣[ὔ]τ̣[ε] γὰρ τὸ κρ̣[ῖ-]
νόν ἐστιν οὔτε τὸ κρι-
5νό[μεν]ο̣ν̣, ἀλλ' ὡς ἂν̣
ἄλ̣λω̣[ς] π̣ροσ̣πέ̣σηι, τοι-
αῦτα̣ [ν]ε̣[ν]ο̣μ̣ίσθα̣ι. διὰ̣
τοῦ̣τ̣[ο] ο[ἷα] μὲν ἐγὼ̣ ἔ-
παθ̣ο̣ν, [τοια]ῦτα {δ'} ἔ̣[σ]τ̣ιν̣
10ἐμοί, οἷα̣ [δ]ὲ̣ σ̣ύ, τ̣ο̣ια̣[ῦ-]
τα σοί̣.
——
καὶ οὐ̣ μόνον γ̣[ίνεται]
κατὰ̣ [τ]αύτη̣[ν τὴν ὑ-]
πόθ[ε]σ̣ιν ὧ[ν ἂν ἔχῃ πα-]
15θ̣ῶ̣ν̣ [ἢ ἕ]ξ̣ε̣[ων κριτὴς ὁ]
ἄνθρ̣[ω]π̣[ος ἀλλὰ καὶ]
μ̣έ̣τρ[ον- ca.9 -]
ο̣υν̣τ̣[- ca.11 -]
τ̣α̣ι̣ ἐκ[- ca.11 -]
20[- ca.15 -]
((diple)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (152b1-3) '[ἐπακολου]' -
——
((diple)) 'θή̣[σωμεν οὖν αὐτῶι.]'
((diple)) 'ἆρ̣' [οὐκ ἐνίοτε πνέ]'-
((diple)) 'ο̣ν̣[τος ἀνέμου τοῦ]'
25 ((diple)) 'α̣ὐτ̣ο̣ῦ̣ ὁ̣ [μὲν ἡμῶν]'
((diple)) 'ῥ̣ι̣γοῖ, ὁ δ̣' οὔ̣; κ̣[αὶ ὁ μὲν]'
((diple)) 'ἠρέ̣μ̣α̣, ὁ δὲ σφ[όδρα;]'
——
διὰ τοῦ εἰρηκέν[αι] '[ἐ]'-
'π̣ακολουθήσω̣[μεν οὖν]'
30'αὐτῶι' δηλοῖ, ὅτ[ι ἐπακο-]
⟦α⟧\λ/ο̣υθ̣ε̣ῖ̣ τῆι τοια[ύ-]
τηι ὑπο̣θ̣έ̣σει τὸ μ̣[ὴ]
εἶναι ἰδιότητα̣ ἀ̣[νέ-]
μου τινὸς μηδ̣[ὲ τὰ]
35ὅμοι̣α πάσχε[ιν ὑπὸ]
τοῦ αὐτοῦ π̣άντ̣[α. καὶ]
προσέθ̣ηκεν 'τ̣ο̣[ῦ αὐ]'-
'τοῦ', ἐπε̣ὶ̣ τῶν ἀ̣[νέ-]
μων ο̣[ἱ] μ̣έν ε̣ἰ̣σ̣ι̣ν
40ψυχροί, οἱ̣ δὲ θε[ρ]μο̣ί̣,
ἵνα μὴ παρὰ τοῦτο̣
δοκῆι συμβαίν̣ειν
τὸ τοὺς μὲν ῥιγοῦν
τοὺς δὲ μή. ἀλλά, φ̣έ -
——
45ρε, πνέοντος βορέου
καὶ̣ ἐν τῶι αὐτῶι ὄν̣-
των τόπωι καὶ κατὰ
column 65Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τ̣[ὴ]ν̣ αὐ̣τὴν ὥραν θή-
σει γ̣ὰ̣ρ καὶ ταῦτα ὁ Πρω-
ταγ̣ό̣ρας, ἐπεὶ καὶ τὸ
[ἀνάστ]η̣μα καὶ ἡ ὥρα
5[τοῦ ἔτ]ους καθ' ἣν πνεῖ
[πο]λ̣ὺ̣ δ̣ύναται εἰς τὸ
[ἀν]ο̣μ̣οίως διαθεῖναι̣
[καὶ] ἁ̣πάντων γε τῶν
[ἄλλ]ω̣ν ὁμοίων ὄν-
10[των, ὁ] μὲν ῥιγοῖ ὁ
[δὲ οὔ, κ]αὶ τῶν ῥιγούν-
τ̣ω̣[ν ὁ] μὲν σφόδρα
ῥ[ιγοῖ ὁ] δ̣ὲ ἠρέμα.
——
((diple)) (152b5-6) 'πότ̣[ερ]ο̣ν̣ οὖν τότε'
15 ((diple)) 'αὐτὸ̣ ἐφ' ἑαυτοῦ τὸ'
((diple)) 'πνεῦμα ψυ̣χρὸν'
((diple)) 'ἢ οὐ ψυχρὸν φήσο'-
[ ((diple)) ] 'με̣ν̣;' [ἔ]σ̣τιν τι τὸ ποι -
——
ῆ̣σ̣[αν, ἔσ]τ̣ιν τι τὸ πά-
20[σ]χ̣ο̣ν̣· ε̣ἰ̣ δ̣ὲ̣ ὑπεναντί-
[α ὑ]π̣[ὸ τοῦ] α̣ὐτοῦ πάσ-
[χ]ο̣υ̣σ̣ι̣ν̣, [ὁ]μ̣ολογήσου̣-
[σ]ι μὴ εἶναι ὡρισμέ-
ν̣ην τὴν τοῦ ποιή-
25σ̣α̣ντος ἰδιότητα· οὐ-
κ ἂν γὰρ τὸ αὐτὸ ἐν τῶι
α̣ὐ̣τῶι χρόνωι διάφο-
ρα [ε]ἰργάζετο πάθη.
ὅθ̣εν οἱ Κυρηναϊκοὶ
30μ̣όνα τ̣ὰ πάθη φασὶν
κ̣α̣ταληπτά, τὰ δὲ ἔ-
ξωθεν ἀκατάληπτα.
ὅ̣τι μὲν γὰρ καίο⟦ι⟧μαι,
φασίν, καταλαμβά-
35ν̣ω̣, ὅτι δὲ τὸ πῦρ ἐσ-
τιν καυστικόν, ἄδη-
λον· εἰ γὰρ ἦν τοιοῦτο,
πάντα ἂν ἐκαίετο ὑ-
((diple)) π' αὐτοῦ. (152b6-7) 'ἢ πεισό' -
——
40 ((diple)) 'μεθα τῶι Πρωταγό'-
((diple)) 'ρᾳ ὅτι τῷ μὲν ῥιγοῦν'-
((diple)) 'τι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ'
((diple)) 'οὔ.' ἢ πεισθησόμε-
θα αὐτῷ ὅτι ὁ αὐτὸς
45ἄνεμος ψυχρὸς
μέν ἐστιν τῶι ῥι-
γοῦντι, οὐ ψυχρὸς
δὲ̣ τῶι μὴ̣ ῥι̣γοῦν-
τι̣; εἰ γὰρ ἦ̣ν̣ ψυχρός,
50ἐ[ρ]ίγου ἂν̣ καὶ οὗτος.
column 66Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

γίνετ̣αι οὕ[τως καὶ]
ὁ δεξιὸς [ἄλλωι μ]ὲν̣
δεξι̣ός, ἄ̣[λλωι δ]ὲ̣ οὔ.
——
((diple)) (152b9-c2) 'οὐκοῦν κα̣[ὶ φαίν]ε̣'-
5 ((diple)) 'ται ο[ὕ]τ̣ω̣ς̣ ἑ̣κ̣[ατέρῳ;]'
((diple)) 'ναί. τὸ δ̣έ γε φ[αίνεται]'
((diple)) 'αἰσθάνετα̣[ι;] ἔ̣[στι γάρ.]'
((diple)) 'φαντα̣σία̣ [ἄρ]α̣ κ̣[αὶ αἴ]'-
((diple)) 'σθησι̣ς ταὐ̣[τὸ]ν̣ [ἔν τε]'
10 ((diple)) 'θερμοῖς κα̣[ὶ π]ᾶ̣[σι τοῖς]'
((diple)) 'τοιούτ̣οι̣ς.' ὅ̣[τ]α̣ν [σκο-]
——
πῇς, κατὰ τὸ τ̣ρί̣τ̣[ον]
σχῆμα ἠρώτ̣[η]τ̣[αι αὐ-]
τῷ ὁ λόγ̣ο̣ς· ο̣[ἷ]α̣ ἑ̣[κά-]
15στωι φαί[νετα]ι, τ[οιαῦ-]
τα καὶ ἔσ[τι]ν α̣ὐτῷ̣· [καὶ]
οἷα φαίν[ε]τ̣αι̣, τοι̣[αῦ-]
τα καὶ α[ἰ]σ[θάνε]τ̣α̣[ι. ἐ-]
ξ ὧν συν[άγεται· οἷα]
20ἕκαστος αἰ̣[σθάνεται,]
τοιαῦτα κ[αὶ ἔστιν αὐ-]
τῶι. ὁ δὲ αἰ[σθήσεως]
ἐποίσ̣ε̣ι̣ το̣[ὔνομα, φὰς]
ὅτι αἴσθη[σις κα]ὶ̣ ἐ̣π̣[ι-]
25στήμη τα[ὐτό]ν̣ ἐστιν.
——
τοῦ δὲ λόγου̣ [τ]ὸ̣ μ̣ὲν
πρῶτον λῆ̣μ̣μα
Πρωταγόρα̣ς τίθη-
σιν, ὅτι οἷα ἑκά̣στῳ
30φαίνεται, τοιαῦτα
καὶ ἔστιν, ὡς̣ ἐπὶ τοῦ
ἀνέμου τοῦ̣ αὐτοῦ
ὅτι τῶι μὲν ψ̣υχρός,
τῶι δὲ οὐ ψυχρός. τὸ
35δὲ δεύτερον κ̣ατα-
σκευάζει Πλάτων
λέγων ὅτι τ[ὸ] φ̣αίν̣ε-
ται αἰσθάνετα̣ί ἐστ̣[ι]ν·
πᾶσαν γὰρ ἀντ̣ίλη̣μ̣-
40ψιν εἴτε δι' αἰσθητη-
ρίου εἴτε δι' [ἄλ]λ̣ου τι-
νὸς ἐκάλουν [αἴ]σθη-
σιν. (152c2-3) 'οἷά γ' ἄρ' α[ἰσθ]ά̣νε' -
——
'ται ἕκαστος, τ̣[οι]α̣ῦτα'
45'{τοιαυτα} ἑκά̣[στ]ῳ καὶ'
'κινδυνεύε̣ι̣ [εἶ]ναι.'
——
Πρωταγόρας̣ [μ]ὲν
εἰρήκει· οἷα αἰ[σ]θ̣άνε -
column 67Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

ται ἕκ[αστος, τοι]α̣[ῦ]τ̣α
[καὶ ἔ]στ[ιν αὐτῶι· ὁ] δὲ
[Σ]ωκ[ράτης  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣
[- ca.13 -]ε̣ι̣
5[- ca.13 -]α̣υ̣
[- ca.14 -]  ̣
[- ca.13 -]ε̣ν̣
[- ca.13 -]  ̣ε̣
[- ca.13 -]  ̣
10[- ca.14 -]
[- ca.13 -]  ̣
[ ((diple)) - ca.12 -] (152c5-6) '[αἴ]'-
[ ((diple)) ] '[σθησις] ἄ̣ρ̣α το̣[ῦ ὄν]'-
[ ((diple)) ] '[τος ἀεί] ἐστιν κ̣α̣ὶ̣'
15[ ((diple)) ] '[ἀψευδὲ]ς̣ ὡς ἐπιστή̣'-
[ ((diple)) ] '[μη οὖσα.]' [λ]έ̣γ̣ει ὅτι ἔσ-
[τιν  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ' αὑ-
[τὸ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ]νασκευ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Πρ]ω̣ταγό-
20- ca.9 -]α̣ιτων
[- ca.10 -] πάντα
[- ca.11 -]η̣κεν
[- ca.10 -]  ̣  ̣οιο
[- ca.9 -]  ̣ εἰ ἡ
25[αἴ]σ̣θ̣η̣σ̣[ις] ἐπ̣[ιτ]υγχά-
[νε]ι̣ τού̣[τῳ,] ὃς αὐτὴν
[- ca.9 -] ἐπ̣ιτυγ-
[χαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ α-
[  ̣  ̣  ̣]λ̣η̣ς̣ γίνεται ἐ-
30[πιστ]ή̣μη. το̣ῦ̣το δὲ
[  ̣  ̣  ̣  ̣συμ]π̣[έ]ρασμα
[- ca.9 -]λ̣[  ̣] λόγ̣ο̣υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ὐ̣δὲ̣ δ̣όξ̣α.
[ ((diple)) ] (152d2-4) '[ἐγὼ ἐρῶ] κ̣α̣ὶ μάλ' ο̣ὐ'
35[ ((diple)) ] '[φαῦλον λ]όγον ὡ[ς] ἄ'-
[ ((diple)) ] '[ρα ἓν μὲ]ν̣ αὐτὸ καθ' αὑ'-
[ ((diple)) ] '[τὸ οὐδέ]ν̣ ἐστιν, οὐ'-
[ ((diple)) ] '[δ' ἄν τι πρ]οσείποις'
[ ((diple)) ] '[ὀρθῶς οὐ]δ' ὁποιον'-
40[ ((diple)) ] '[οῦν τι.]' [ο]ὐ̣κ εὐκατα-
φ̣[ρόνητό]ν φησιν
τὸ[ν λόγο]ν τὸν περὶ
τοῦ̣ [ῥεῖ]ν̣ τ̣ὰς ο̣ὐσίας
κατ̣[ὰ τὸ] ἔ̣ν̣δ̣[ο]ξον.
45π̣[είθοντ]α̣[ι] γὰρ ταύ̣-
τῇ [καὶ ἅπαντε]ς ποιη-
τ̣α̣ὶ̣ [καὶ σοφῶν ο]ἱ̣ π̣λε̣ῖ̣ -
column 68Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

στοι. οὐδὲν οὖν ἔστιν
αὐτὸ καθ' αὑτό, τοῦτ' ἐσ-
τίν, οὐδὲν καθ' αὑτὸ
ἔχει τὴν ὑπόστασιν,
5τοῦτ' ἐστίν, οὐδὲν κα-
τὰ ἰδίαν, ἀλλὰ πάντα
πρός τι. τὴν μὲν ο̣ὖν
οὐσίαν δηλοῖ εἰπ[ώ]ν·
'οὐδ' ἂν τί προσείπο̣ις.'
10τὸ γὰρ τί ἐμφαίνει οὐ-
σίαν· τὸ δὲ ποσὸν διὰ
τοῦ εἰρηκέναι 'ἓν μὲν'
'αὐτὸ καθ' αὑτό'· τὸ δὲ
ποιὸν διὰ τοῦ 'ὁποιον'-
15 ((diple)) 'οῦν τι'. (152d4-5) 'ἀλλ' ἐὰν ὡς̣'
——
((diple)) 'μέγα προσαγορεύῃς,'
((diple)) 'καὶ σμ⟦ε⟧ικρ⟦ω⟧\ὸ/ν φανεῖ'-
((diple)) 'ται, καὶ ἐ\ὰ/ν βαρύ, κοῦ'-
((diple)) 'φον.' τὸ μέγα καὶ τὸ
——
20σμ⟦ε⟧ικρὸν καὶ βαρὺ
καὶ κοῦφον τῶν πρός
τί ἐστιν· κατὰ γὰρ τ̣[ὴν]
πρὸς ἕτερον σχέσ̣ι̣ν̣
θεωρεῖται. οὐδὲν οὖν
25καθ' ἑαυτό ἐστιν μέ-
γα· ἦν γὰρ ἂν ἀεὶ μέγα.
νῦν δὲ τὸ αὐτὸ μ⟦ε⟧ι-
κρὸν φαίνεται συμ-
βληθὲν ἑαυτοῦ μεί-
30ζονι· ὁμοίως δὲ κ̣α̣ὶ
ἐπὶ σμ⟦ε⟧ικροῦ καὶ βα-
ρέος καὶ κούφου, ὅτι
νῦν μὲν τοῖα, νῦν δὲ
τοῖα φαίνεται κατὰ
35τὰς πρὸς ἄλλο καὶ ἄλ-
λο σχέσεις.
——
((diple)) (152d5-6) 'ξύνπαντά τε οὕτως,'
((diple)) 'ὡς μηδενὸς ὄντος <ἑνὸς>'
((diple)) 'μήτε τινὸς μήτε ὁ'-
40 ((diple)) 'ποιουοῦν.' ὥσπερ
——
οὐδὲν ἦν μέγα εὑρί-
σκετο γὰρ τὸ αὐτὸ μ⟦ε⟧ι-
κρόν, οὕτως καὶ τἆλ-
λα πάντα ἐπιδέχε-
45ται τὰς ἐναντίας κα-
τηγορίας διὰ τὸ μη-
δὲν εἶναι ἕν, τοῦτ' ἐσ-
τὶν μὴ ἔχειν ὡρισ-
μένην ποσότητα
column 69Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[ca.24 lines missing] (152d7-e1)
25 ((diple))   ̣[- ca.14 -]
——
[ ((diple)) αἰ]νί̣τ̣[τεται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
((diple)) συμβάλῃ ἀ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τοι-]
((diple)) οῦτο απετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
((diple)) ἀμφοῖν η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30 ((diple)) καὶ αὐτω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
((diple)) νον παντα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
((diple)) ται. διο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὰ τοι-]
((diple)) αῦτα ὄν[τα προσαγο-]
((diple)) ρεύομε̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἔ-]
35στιν̣ δ̣[ὲ οὐδέποτε.]
——
[τ]ὸ̣ ῥ̣[έον κατά τινας]
ο̣ὔ̣τ̣' αὐ̣ξ̣[άνεται οὔτε]
μ[ε]ιοῦται, ὥ̣[σπερ]
ἃ̣ ἰ̣δ̣ίως π̣[οιά ἐστι. δύνα-]
40σθα̣ι γὰρ ἐ̣ῶ̣[σι μόνον]
τὸν αὐτὸ̣[ν προσθή-]
κην λαμ̣[βάνειν, ὁ-]
μοίως δὲ κ̣[αὶ ἐκ μει-]
ώσεως τοσ̣[ῷδε τὸν]
45αὐτὸν γίν̣ε̣σ̣[θαι ἐλάτ-]
τονα. ἀντα̣κ̣ο̣[λουθεῖ]
γὰρ ταῦτα [ἀλ]λ[ήλοις,]
αὔξησις [μ]ε̣ί[ωσις]
ἰδίως π[οιοί, ὥστε]
column 70Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[συ]γ̣χωρηθέντος ἑνὸς
[τού]τ̣ων καὶ τὰ λοιπὰ
[δε]δ̣όσθαι καὶ ἀναιρε-
[θέ]ν̣τος καὶ τὰ λοιπὰ
5[ἀν]ῃρῆσθαι. τὸν δὲ
[περ]ὶ τοῦ αὐξομένου
[λ]ό̣γ̣ον ἐκίνησεν
[μ]ὲν πρῶτος Πυθα-
[γό]ρ̣ας, ἐκίνησεν
10[δὲ] καὶ Πλάτων, ὡς ἐν
[το]ῖ̣ς εἰς τὸ Συμπόσιον
[ὑ]π̣ε̣μνήσαμεν· ἐπι-
[χει]ροῦσι δὲ εἰς αὐτὸ
[καὶ] οἱ ἐξ Ἀκαδημείας,
15μ̣[α]ρτυρόμενοι μὲν
ὅτ̣ι ἀρέσκονται τῶι
εἶναι αὐξήσεις, διὰ δὲ
τὸ τοὺς Στωϊκοὺς κα-
τασκευάζειν τοῦτο,
20οὐ δεόμενον ἀποδεί-
ξεω[ς], διδάσκοντες
ὅτι ἐάν τις τὰ ἐναργῆ
θέλῃ ἀποδεικνύ-
ναι, ἕτερος εἰς τὸ ἐναν̣-
25τίον πιθανωτέρ⟦ο⟧\ω/ν
εὐπορήσει λόγων.
——
((diple)) (152e2-4) 'καὶ περὶ τούτου πάν'-
((diple)) 'τες ἐξαίσιοι οἱ σοφοὶ'
((diple)) 'πλὴν Παρμεν⟦ι⟧\ε/δου'
30 ((diple)) 'συμφέρεσθον, Πρωτα'-
((diple)) 'γόρας τε καὶ Ἡράκλει'-
((diple)) 'τος καὶ Ἐμπεδοκλῆς.'
——
περὶ τοῦ φέρεσθαι
π̣άντα πάντες σοφοὶ
35[σ]υμφωνοῦσιν ὑπε-
ξ⟦ε⟧\η/ιρημένου Παρμε-
ν̣ίδου· οὗτος γὰρ ἀπο-
β̣λέψας \ε/ἰς τὴν τοῦ εἴ-
δους φύσιν, παρελ-
40θὼν δὲ τὴν ὕλην,
φησίν· 'οἶον ἀκίνη'-
'τόν τε θέλει τῷ παν'-
'τὶ ὄνομα εἶναι'. πε -
——
ρὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων
45φυσικῶν ῥᾴδιον
λαβεῖν ὅτι φασὶν φέ-
ρεσ̣θαι πάντα, ἀλλὰ
κα̣ὶ̣ Ἐμπεδοκλῆς ἀ-
π̣ο̣ρ̣ροὰς ἀπολείπει,
column 71Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

καί φ̣η̣[σιν ὅτι ἀνι-]
χν[ε]ύου̣[σι αἱ κύνες]
'κέρμ̣α̣τ̣[α θηρείων]'
'μελέων' [- ca.10 -]
5τοῦτ̣ό γ', ὅτ[ι  ̣  ̣  ̣ἀπο-]
θνή̣[σ]κ̣ον̣[τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
((diple)) (152e4-5) '[καὶ τῶ]ν̣ π̣[ο]ι̣[ητῶν]'
((diple)) 'ο̣[ἱ ἄκροι] τ̣ῆς [ποιήσε]'-
((diple)) 'ω[ς ἑκ]α̣τέρας̣, [κωμῳ]'-
10 ((diple)) 'δί̣[α]ς̣ μὲν Ἐπί[χαρμος,]'
((diple)) 'τρα̣γῳδίας δὲ̣ [Ὅμηρος].'
——
Ἐπίχαρμος, ὁ[μιλή-]
σας τοῖς Πυθα[γορείοις,]
ἄλλα τ[έ] τι̣να εὖ̣ [ἐδίδασ-]
15κε̣ν δ[ρά]μ̣ατ̣[α, καὶ τὸ]
[περὶ τ]ο̣ῦ α̣ὐ̣ξομ̣[ένου, ὃ]
λ̣[όγῳ] ἐφοδ[ικῷ καὶ πι-]
[σ]τ̣[ῷ ἐ]π̣έ̣ρα[ινε. οὐ μὴν]
ἀλλ' ὡ̣ς̣ ἄ̣[φοδοι γίνον-]
20ται πρόσο̣[δοί τε ἐναρ-]
γ̣ές. εἰ οὖχ̣ [ἑστώς τις]
γί̣[νε]ται μ̣[είζων ἢ ἐ-]
λ̣[ά]τ̣τ̣ων· ε̣[ἰ δὲ τοῦτο,]
οὐσίαι ἄλλ[οτε ἄλλαι]
25γίνον̣τ̣αι [διὰ τὴν συν-]
εχῆ ῥύσιν. κ̣α̣[ὶ ἐκ]ω̣μ̣ῴ̣-
δησεν αὐτὸ ἐπ̣ὶ τοῦ ἀ-
παιτουμ̣ένου συ̣μβο̣-
λὰς καὶ [ἀ]ρ̣νουμένου
30το̣ῦ αὐτοῦ εἶναι διὰ τὸ
τὰ μὲν προσγεγενῆ-
σθαι, τὰ δὲ ἀπεληλυ-
θέναι, ἐπεὶ δὲ ὁ ἀπαι-
τῶν ἐτ̣[ύ]π̣τ̣ησεν αὐ-
35τὸν καὶ̣ ἐν̣εκαλεῖ̣τ̣ο̣,
πάλιν κ[ἀ]κε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ [φά-]
σκοντος̣ [ἄλλ]ο̣ μὲ̣[ν] ε̣[ἶ-]
ναι τὸν τ̣[ετυ]πτη̣κό-
τα, ἕτερο[ν δὲ] τ̣ὸν̣ ἐγ-
40καλούμ̣[ε]ν̣ον. Ὅ̣μη -
——
ρον δὲ τρ[α]γῳδίας εἶ-
πεν ποιη̣τ̣ήν, ἐπεὶ
τὸ παλα[ιὸ]ν̣ ἡντιν-
οῦν ποίη̣[σ]ι̣ν περιέ-
45χουσαν ἡ̣[ρ]ωϊκὰς πρά-
ξεις̣ ὠ̣[νό]μαζον τρα-
((diple)) γῳδί̣[αν]. (153a1-2 ?) 'τίς οὖ\ν/ ἂν'
——
((diple)) 'ἔτι πρός [γε] τ̣οσοῦτο'
((diple)) 'στρατόπε̣[δο]ν καὶ σ̣τ̣ρ̣α̣'-
50 ((diple)) '[τηγόν -ca.?- ]'
column 72
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (153a7-10) column 73Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

τοῦτ' ἐστὶν συνέχεται,
καὶ αὐτὸ γεννᾶται
ἐκ φορᾶς καὶ τρίψε-
ως. τὸ 'τού̣τ̣ω' δυϊκῶς.
——
5α̣ὗται δέ, ἥ τε φορὰ καὶ
ἡ τρῖψις, κε̣ινήσ\ε/ις. ἡ
μὲν φορὰ ὁμολογου-
μένως, ἀλλὰ καὶ ἡ τρῖ-
ψις, εἰ καὶ μὴ κίνησις,
10οὐκ ἄνευ̣ γ̣ε κινήσε-
ως. γενέσεις δὲ ταύτας
εἶπεν πυρός. καὶ γὰρ
ὕλη τρίψαντος αὐτὴν
ἀνέμου πῦρ ἐξέλαμ-
15ψ̣εν, καὶ οἱ λίθοι ⟦και⟧ τρι-
βόμενοι καὶ κρουόμε-
νοι̣ ἀφιᾶσι πῦρ. κ̣α̣ὶ το̣ῦ
Αἰτνα̣ίου δὲ πυρὸς καὶ
τῶν λ̣ε̣γομένων Ἡ-
20φ̣αι̣στε̣ί̣ων ταύτην οἴ̣-
[ε]σ̣θαι δ̣εῖν τὴν αἰτία[ν]
[τῆ]ς ἐξάψεως, ὅτι ο̣[  ̣]
[  ̣  ̣]ν̣τα αὐ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]τ̣ῇ τ̣ρ̣[ίψει  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[φ]α̣ι̣νό̣μενα [  ̣  ̣  ̣] ἐξα-
ψ̣ά̣ντ[ω]ν̣. ὅ̣τ̣[α]ν δὲ λέ-
γ̣ω̣σ̣ι̣ ὑ̣π̣ὸ τοῦ̣ π̣υρὸς
γ̣ε̣ν̣ν̣ᾶσθαι τὰ ὄντα,
τ̣[οῦ] κ̣α̣υ̣σ̣τ̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ λέγου-
30[σι,] ἀ̣λλὰ ὑπὸ τῆς ἐξ αὐ-
τ̣ο̣ῦ θ̣ερμότητος.
——
((diple)) (153b2-3) 'κ̣α̣ὶ μὴν τό γ̣ε̣ τ̣ῶν ζώι'-
((diple)) 'ω̣ν γένος ἐκ τῶν αὐ'-
((diple)) 'τ̣ῶ̣ν τούτων φύ̣εται.'
——
35κ̣α̣ὶ̣ τὰ ζῶια ἐκ θερμοῦ
κ̣[α]ὶ̣ πυρὸς γεννᾶται·
ο̣ὐ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ τ̣ὸ̣ σ̣π̣έ̣ρ̣μ̣[α] ζῳο-
γ̣ο̣νεῖ, ἀλλ' ἡ ἐν [αὐ]τῷ
θερμότης· τὰ γο̣ῦν κα̣-
40τε̣ψυγμένα σπέρμα-
τα̣ οὔκ ἐστιν γόνιμ̣α
κα̣ὶ τὰ ὑπηνέ̣μια̣ ᾠ̣ὰ
οὐ δύναται τε̣λεσ̣φο̣-
ρηθῆναι. (153b9-10) 'ἡ δ' ἐν τῇ'
——
45'ψ̣υχῆι ἕξις ο̣ὐ̣χ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ μ̣[α]'-
'θή̣σεως μὲν̣ καὶ μ̣ε'-
'λέτης, κινή[σ]ε̣[ων ὄν]'-
'των, κτᾶταί τε μ̣α̣θ̣ή'-
'ματα καὶ σῴζε̣τ̣αι.'
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 74Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[ca.3 lines missing]
4[  ̣  ̣]ν[- ca.13 -]
5μ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣μ̣α
  ̣αν[- ca.9 -]ν τῶι
  ̣ε̣μ[- ca.10 -]α̣ι
ει̣μη̣[- ca.9 -]υ̣
καν̣[- ca.10 -]  ̣ε
10[ ((diple))   ̣]ο̣ς. (153c3-4) 'τ̣ὸ̣ μ̣ὲ̣[ν ἄρα ἀ]γ̣α'-
[ ((diple)) ] '[θὸ]ν̣ κίνη[σις κ]ατά τε'
[ ((diple)) ] '[ψυ]χ̣ὴν κ̣[αὶ κα]τ̣ὰ σῶ'-
[ ((diple)) ] '[μα, τ]ὸ δ̣ὲ τ̣[οὐνα]ντίον;'
[ἡ κί]νησι̣ς̣ μ̣ὲν̣ οὖν
15[καὶ σ]ώ̣ματος ἀγαθόν
[καὶ] ψ̣υ̣χ̣[ῆ]ς, ἡσ̣υ̣χ̣ί̣α̣
[δὲ κα]κ̣[όν, εἰ] π̣ρ[οσ]υπα-
[κου]σ̣[τ]έ[ον] τ̣ῶι '[τ]ὸ̣ δὲ' τ̣ὸ̣
'[κα]κ̣ό̣ν'. γ̣[ίν]εται γὰρ
20[οὕτ]ως̣ π̣λ̣ῆ̣ρ̣ες ἀν[τα-]
[πο]δο̣θέν· 'τὸ δὲ [κακὸν]'
'[τῆ]ς ψυχῆ̣ς κ̣[αὶ τοῦ]'
'σ̣ώματος ἡ̣σ[υχία.]'
——
[ ((diple)) ] (153c8-d1) 'κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ̣ τούτο̣ις [τὸν κο]'-
25[ ((diple)) ] '[λο]φῶ̣να ἀνα̣γ[κάζω]'
[ ((diple)) ] '[πρ]ο̣σ̣βιβάζω̣ν̣ [τὴν]'
[ ((diple)) ] '[χρυσ]ῆν σειρ̣ὰ̣ν [ὡς]'
((diple)) '[οὐδὲν ἄλ]λο ἢ τ̣[ὸν ἥ]'-
((diple)) 'λ̣[ιον Ὅ]μ̣η̣ρος λ̣έ̣[γει].'
——
30κ̣[ολο]φ̣ῶνα μὲν̣ [ἢ κα-]
[τὰ τὴν] π̣αροι̣μίαν δ̣[ὴ]
πέ̣[ρας] τῶ̣ν πρ̣α̣γ̣μά-
τ[ων], λέγε⟦ι⟧\ται̣/ γ̣ὰρ ἐ̣ν τῆι
σ̣[υνη]θείᾳ 'τὸν κολο'-
35'φ̣[ῶν]α̣ ἐπέθηκε̣ν', ἢ
κ̣[ατ]ὰ̣ τὸ ἐ̣ν̣ τῶι Πα̣ν̣-
ι[ωνί]ωι δύο ψήφ̣ους̣
[θέσθα]ι̣ Κ̣[ολ]ο̣φ[ω]ν̣ί̣-
[ους- ca.12 -]
40[- ca.15 -]
[- ca.11 -]τ̣ο̣υ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οι[  ̣χρ]υ̣σ̣ῆν δὲ
[σειρά]ν φησιν τ̣ὴν
[τῶν] ἄ̣στρων πρὸ̣[ς] ἄ̣λ̣-
45[ληλα] τ̣άξ̣ιν̣, ἧς τὸν̣
[ ((diple)) ἥλιον] ἡ̣γ̣εῖσθαι. (153d1-2) 'κ̣[αὶ]'
[ ((diple)) ] '[δηλοῖ ὅ]τ̣ι ἕως μὲν ἂν̣'
[ ((diple)) ] '[ἡ περι]φ̣ορὰ ᾖ κινου̣'-
[ ((diple)) ] '[μένη] κ̣αὶ ὁ ἥλιος, πά̣ν̣'-
50[ ((diple)) ] '[τα ἔστι] καὶ σῴζετα[ι]'
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 75Imaged 2011 by [unidentified responsible individual]

[ca.31 lines missing]
32[  ̣]ην[- ca.12 -]
ἐ̣πι̣[- ca.12 -]
η̣[- ca.14 -]
35τω̣[- ca.11 -]  ̣ο̣[  ̣]
εν[- ca.12 -]  ̣[  ̣]
  ̣  ̣  ̣[- ca.11 -]ο  ̣[  ̣]
[ ((diple))   ̣  ̣  ̣  ̣] (153d8-e2 ?) '[ὑπόλα]βε το[ί]'-
[ ((diple)) ] '[νυν, ὦ ἄριστ]ε, οὑτωσ[ί·]'
40[ ((diple)) ] '[κατὰ τὰ ὄμμ]α̣τ̣α πρῶ̣'-
[ ((diple)) ] '[τον ὃ δὴ καλεῖς] χρῶ̣'-
[ ((diple)) ] '[μα λευκόν, μ]ὴ̣ εἶν̣[αι]'
[ ((diple)) ] '[αὐτὸ ἕτερόν τι] ἔξ̣ω'
[ ((diple)) ] 'τῶ̣[ν σῶν ὀμμ]ά̣τ[ων μη]'-
45 ((diple)) 'δ' [ἐν τοῖς ὄμμασι μη]'-
((diple)) 'δ[έ τιν' αὐτῷ χώραν]'
((diple)) 'ἀ̣π̣[οτάξῃς· ἤδη γὰρ]'
((diple)) 'ἂν̣ [εἴη τε ἄν που ἐν]'
((diple)) 'τά̣[ξει καὶ μένοι καὶ]'
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment A
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.12 -]θ̣η̣[  ̣  ̣]
[- ca.11 -]  ̣εα̣υ̣τοῦ.
[ ((diple)) ] (157b8-9) '[δεῖ δὲ καὶ κα]τὰ μέρο̣[ς]'
[ ((diple)) ] '[οὕτω λέγειν] καὶ περ̣[ὶ]'
5[ ((diple)) ] '[πολλῶν ἁθρο]ι̣σ̣θ̣έ[ν]των'
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment B
[ca.19 lines missing] (157d7-8)
20[- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]εστ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣γ]ίνε̣-
σθα̣ι̣ κ̣α̣[ὶ] τ̣ἀ̣[γα]θ̣ὰ κ[αὶ]
τὰ καλὰ καὶ̣ ὅσα διήλ̣-
θομεν. ἦν δὲ ταῦτα
25τὰ αἰ̣σθητὰ̣ καὶ τὰ αἰσ̣-
θανόμ̣[εν]α̣. (157e1-4) 'μὴ το̣[ί]' -
——
((diple)) 'νυ̣[ν ἀπολίπ]ω̣μεν'
((diple)) 'ὅσ[ον ἐλλεῖ]π̣ο̣ν αὐτοῦ̣.'
((diple)) 'λε̣[ίπ]εται [δὲ] ἐ̣[ν]υ̣π̣ν̣[ί]'-
30[ ((diple)) ] 'ων̣ τ̣[ε] πέ̣ρι κ̣αὶ νόσω̣[ν]'
[ ((diple)) ] 'τῶν τε ἄ̣λ̣λ̣ω̣ν̣ καὶ μ[α]'-
[ ((diple)) ] '[νία]ς, ὅσα τε πα̣ρ̣ακ[ού]'-
((diple)) 'ε[ιν] ἢ παρορᾶ̣ν̣ ἤ τ̣[ι ἄλ]'-
[ ((diple)) ] 'λ̣[ο παρ]α̣ι̣σ̣θ̣ά̣ν̣ε̣σ̣θα̣[ι]'
35 ((diple)) '[λέγ]εται.' ἃ πρότ̣[ε-]
[ρον] ἔ̣λεγεν, κ̣[α]τεσκ̣ε̣[ύ-]
[ασεν] τὴν̣ Π̣ρωταγ̣ό̣-
[ρου] δόξαν· ἃ δὲ νῦν
[φ]η̣σιν ἐναντία ἐστὶν̣
40[π]ρ̣ὸ̣ς ἐκε̣ί̣[ν]ην. πῶς
ο̣[ὖ]ν̣ ὥσπερ κατασκευ-
[ά]ζων εἶπεν 'μὴ παρ'-
'έλθωμεν [ὅ]σ̣ον λοι̣'-
'π[ό]ν;' ὅτι κ̣[αὶ τ]ὸ̣ κομ̣ί̣-
45ζε̣ιν ἐν[στάσ]εις κα̣ὶ̣
λ̣ύ̣σ̣ι̣ν̣ κ̣α̣[τασ]κευάζ[ειν]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θω[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣
[  ̣]  ̣[- ca.13 -]
50[  ̣]  ̣[- ca.13 -]
fragment C

column 1
[ca.19 lines missing]
20[- ca.10 -]σ̣[  ̣]α̣ιαι
[- ca.9 -ο]ὐδ̣ε̣ὶ̣ς
[- ca.11 -]δεξ̣η
[  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ε[  ̣αἰσ]θήσε̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣α̣ρ̣α̣[ι]σ̣θ̣ή̣σ̣ε-
25[  ̣  ̣  ̣] π̣ε̣ρὶ σ̣ημ̣αι̣νομέ-
[ ((diple)) νων] ἐ̣σ̣τι̣ν. (157e4-158a2) 'ο̣ἶ̣σ̣θα γ̣ὰρ'
[ ((diple)) ] '[που ὅτι ἐν πᾶσι] τού'-
[ ((diple)) ] '[τοις ὁμ]ολ̣[ογο]υ̣μέ'-
[ ((diple)) ] '[νως ἐλ]έ̣[γχεσ]θ̣αι δο̣'-
30[ ((diple)) ] '[κεῖ, ὃν] ἄ̣ρ̣τ̣[ι διῇμ]εν'
[ ((diple)) ] '[λό]γ̣ο̣[ν,] ὡ̣ς̣ π̣α̣[ν]τ̣ὸς̣'
[ ((diple)) ] '[μᾶλλον] ἡμ̣ῖν̣ ψευ'-
[ ((diple)) ] '[δεῖς αἰσ]θ̣ή̣σ̣εις ἐν α[ὐ]'-
[ ((diple)) ] '[τοῖς γιγνο]μ̣ένας.'
35[περὶ τῶ]ν̣ ἐ̣νυπνίων
[καὶ φα]ν̣τ̣α̣σιῶν τῶν
[κατὰ μανί]α̣ς ἦν̣ ὅσον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ α̣ἰσθήσε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται ἡ̣ πρώ̣-
40[τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δόξ[α  ̣  ̣  ̣]ε
Traces 10 lines
column 2
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1σ̣ιμε̣[ -ca.?- ]
fragment D
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πε[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] προσφ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αταρ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ποιο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιαυτω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κ̣α̣ὶ̣ ἄλ̣λω̣ν̣
[- ca.9 -]  ̣ α̣ὐτῶ̣ν
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πράγματο̣ς̣
τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νουνει  ̣  ̣  ̣
10μ  ̣  ̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ὑπόμ̣ν̣η̣[μ]α̣. ἀλλὰ ἀνα̣γ̣-
καιότατα τ̣έ [ἐ]στιν̣
καὶ̣ ἴσω̣ς τα[ύ]τῃ οὐκ ἄ-
καιρα. δοκεῖ δέ μοι
15ἐ̣νε̣[ργῶ]ς γενόμενα̣
π̣ρ̣[ὸς τοὺ]ς̣ πλείους
τῶ̣[ν] Πλατωνικῶ̣[ν, οἵ]
φ[α]σιν περὶ κριτηρ̣ί̣[ου]
ε[ἶ]να[ι τ]ὸν Θεαίτ[ητον·]
20κα̣ὶ̣ [τ]ὰ ε̣ἰρημένα̣ [ὑ-]
πομ[ι]μνῄ[σκ]ε̣ι ἡ[μᾶς]
τοῦ   ̣[  ̣  ̣] ἐπὶ κεφα[λαί-]
ω̣ν δ[ιε]λθεῖν πε[ρὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣τι]νὲς μέν[τοι]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἔ̣φασαν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣κριτ]ή̣ριον ὡς [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣οι καὶ ετ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δοκεῖ ξ[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ρε  ̣[  ̣  ̣  ̣]
30[- ca.10 -]στα̣[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ε[  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment E
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ε
5[ -ca.?- ]ο̣ν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment F
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment G
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣[ -ca.?- ]
οσω̣[ -ca.?- ]
θ[ -ca.?- ]
[  ̣]υ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment H
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣αισ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment I
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ασ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment L
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment M
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ολ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment N
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]σ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment O
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment P
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment Q
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment R
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]κια̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment S
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
fragment T
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment U
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5.41. corr. ex ιυ
^ 6.6. pap. : ὅπο̣υ̣ μηδὲ Heiberg
^ 23.42. l. [ἐ]π̣ηρωτή
^ 39.39. ed. : π̣αευρὰ pap.
^ 57.41. ed. : λόγως pap.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.