Papyri.info

sign in

= Trismegistos 62593 = LDAB 3777 = oslo.apis.126DCLP transcription: 62593 [xml]

P-Oxy-5092

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ὴν̣
[γὰρ ὄντως οὖσα]ν
[βασιλικὴν οὐ]κ αὐ-
[τὴν δεῖ πράττ]ε̣ιν·
5[ἀλλ’ ἄρχειν τῶν] δυ-
[ναμένων πράττ]ε̣ιν
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
fragment 2

column i
[6 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩ δι]ε-
[ληλύθαμεν, οὔ]τ’ ἀ̣λ̣-
[λήλων οὔθ’ αὑ]τ̣ῶ̣ν
[ἄρχουσαι, περὶ δέ] τ̣ι̣-
5[να ἰδίαν αὐτῆς] ο̣ὐ-
[σα⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[κατὰ τὴν ἰδιότη]τ̣α̣
[τῶν πράξε]ω̣[ν το]ὔ-
[νομα δ]ικ̣α[ί]ως [εἴ-]
10[λ]η̣[φ]εν [ἴδι]ο̣ν.∶ εἴξα-
[σι] γοῦν.∶ τ̣ὴ̣ν δὲ ἁ-
[πα]σ̣ῶν το̣ύτων ἄ̣ρ-
[χ]ο̣υ̣σαν̣ κ̣α̣ὶ̣ τῶν̣
[νόμω]ν̣· κα̣[ὶ] ξ̣υ̣μ̣-
15π̣ά̣[ντ]ω̣ν τῶ̣ν κα̣-
τὰ π̣[όλι]ν̣ [ἐ]π̣ιμ̣ε̣λου-
μ̣έ̣ν̣ην κα̣ὶ̣ \τ̣ὰ/ πά̣ντα
ξυν̣υφαίνουσαν·
ὀρθ̣ότατα, τοῦ κοιν̣[ο]ῦ̣
20τ̣ῇ̣ κλήσει πε̣[ρ]ι̣λ̣α̣-
βόν̣τες τὴν̣ [δύνα-]
μ[ι]ν̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς, π̣ροσα-
γο̣[ρε]ύ̣ο[ι]μεν δικαι-
[ότα]τ̣’ ἂν, ὡς ἔοικ̣ε, πο-
25[λιτι]κήν.∶ παν[τ]ά-
[πασι] μ̣ὲ̣ν̣ οὖν.∶ οὐκο̣[ῦ]ν̣
[δὴ κ]α̣ὶ κατὰ τὸ τῆς
[ὑφα]ν̣τ̣ι̣κ̣ῆς πα̣ρά-
[δειγμ]α̣ βουλοίμ̣ε-
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣θ̣ε̣[ῖ]ν̣
column ii
(added at left: —)α̣ὐ̣τ̣[ὴν νῦν, ὅτε καὶ]
πάντα \τὰ̣/ [γένη τὰ κα-]
τὰ τὴ̣ν [πόλιν δῆ-]
λα̣ ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ [γέγονεν;∶]
——
5κα̣[ὶ] σ̣φ̣ό̣δ[ρα γε. τὴν]
——
δὴ β̣α̣[σ]ιλ̣[ικὴν συμ-]
πλ̣ο̣κ̣[ήν, ὡς ἔοικε,]
λεκ̣[τ]έ̣ο̣ν̣ [ποία τέ]
ἐστι̣ κ̣[αὶ τίνι τρόπῳ]
10συμπ̣[λέκουσα ποῖ-]
ον ἡμ̣[ῖν ὕφασμα]
ἀπο̣δί[δωσι. δῆλον.]
——
——
ἦ χα̣[λεπὸν ἐνδεί-]
ξ̣α̣σ̣θα̣[ι πράγμα ἀ-]
15ν̣α̣γ̣κ̣[αῖον ἄρα γέ-]
γ̣ο̣ν̣ε̣ν̣, [ὡς φαίνε-]
τ̣α̣ι̣. π̣[άντως γε μὴν]
ῥ̣η̣τ̣έ̣ο̣ν̣. [τὸ γὰρ ἀρε-]
τ̣ῆ̣ς̣ μ̣[έρος ἀρετῆς]
20ε̣ἴ̣δ̣ε̣ι̣ δ̣[ιάφορον εἶ-]
(added at left: Χ̣)ναί τι̣ν̣[α τρόπον,]
τοῖς περ̣[ὶ λόγους ἀμ-]
φισβη̣\τη̣/[τικοῖς καὶ μα-]
λ’’ εὐεπίθ̣[ετον πρὸς]
25τὰς τ̣ῶ[ν πολλῶν]
(added at left: ›) δ̣ό̣ξας.∶ [οὐκ ἔμαθον.]
——
——
(added at left: ›) ἀ̣λλ’’ ὧ(*)(*)δε̣ [πάλιν. ἀν-]
(added at left: |)δρεία̣ν   ̣ γ̣[ὰρ οἶμαί]
σε ἡγ̣εῖ[σθαι μέρος]
30[ἓ]ν̣ ἀρε̣τ[ῆς εἶναι. πά-]
[νυ] γ̣ε.∶ κ[αὶ μὴν σω-]
φρ̣ο[σ]ύνη̣[ν ἀνρεί-]
ας μ̣[ὲν ἔτερον, ἓν]
δ’ οὖν̣ [καὶ τοῦτο μο-]
35ριον̣ [ἧς κἀκεῖνο. ναί.]
——
——
τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ P-Oxy-5092.1.4. [πράττ]ε̣ιν· papyrus
^ P-Oxy-5092.2.i.14. · papyrus
^ P-Oxy-5092.2.i.18. ξυν̣υφαίνουσαν· papyrus
^ P-Oxy-5092.2.ii.24. |λ’ papyrus
^ P-Oxy-5092.2.ii.27. ἀ̣λλ’ papyrus
^ P-Oxy-5092.2.ii.27. ὡδε̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 4.

    The introduction and text of edition suggest that there is a dicolon at the end of this line to indicate change of speaker. But in fact, the assumed dicolon lies within the supplemented text in square brackets.

  • 28.

    The sign in the left margin "might have been used to refer the reader to a variant or note somewhere in the margins, but there are no means to test the validity of this interpretation."