Papyri.info

sign in

Trismegistos 62599 = LDAB 3784Introduction

P.Oxy. 52.3671 and 76.5087 are transcribed together below. Fragment a corresponds to 52.3671 (= Laches 179 B-C); fragment b to 76.5087 fr. 1 (= 180E); fragment c to 76.5087 fr. 2. (= 180 B-C). The dimensions of fr. a are 7 cm wide x 8 cm high, of fr. c, 3 cm w. x 2.7 cm h.

DCLP transcription: 62599 [xml]

P-Oxy-3671
1a[⁦ -ca.?- ⁩ ὑπομνήσον-]
τ̣ε̣[ς] ὅ̣τι οὐ χρὴ αὐτοῦ̣ ἀ̣[με-]
λεῖν, καὶ παρακαλ̣ο̣ῦ̣ν̣[τες]
ὑ̣μᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλ̣[ειάν]
τινα ποιήσασθαι τ[ῶν]
5ὑ̣(*)έων κοινῇ μεθ᾽ ἡμ̣[ῶν.]
ὅθεν δὲ ἡ(*)μῖν ταῦτ᾽ [ἔδο-]
ξ̣εν, ὦ Νικία τε καὶ Λ̣ά̣χ̣[ης,]
χρὴ ἀκοῦσαι, κἂν ᾖ̣ ὀ̣[λί-]
γωι μακρότερα.˙ συσσ̣[ιτοῦ-]
10μεν γὰρ δὴ ἐγώ τε κα[ὶ] Μ̣[ε-]
[λ]η[σ]ίας ὅδε,˙ καὶ ἡμ[ῖν τὰ]
μειράκια παρασιτεῖ.. ὅπ̣ε̣ρ̣
[ο]ὖ̣ν καὶ ἀ[ρ]χόμενος εἶπον
τοῦ λόγου, παρησιασόμε-
15[θα](*) [πρ]ὸς ὑ(*)μᾶς.˙ ἡμῶν γὰ̣ρ
[ἑκάτερος π]ερὶ τ̣ο̣ῦ̣ ἑαυ̣[τοῦ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
P-Oxy-5087

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ λε]γ̣όντων̣
[- ca.12 - πρ]ὸ̣ς̣ ἀ̣λλή̣-
[λους - ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1π̣ερ̣[ὶ τὰς τάξεις καὶ ταῦτα]
λαβ[ὼν καὶ φιλοτιμηθεὶς]
ἐν αὐτο̣ῖ̣[ς ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ πε-]
ρὶ τὰς στρ̣ατ̣[ηγίας ὁρμήσειε·]
5κ̣αὶ ἤδη δῆλον̣ [ὅτι τὰ τού-]
των ἐχόμεν̣α̣ [καὶ μαθή-]
ματα πάντα [καὶ ἐπιτη-]
δεύματα κ̣α̣ὶ κ[αλὰ καὶ]
πολλοῦ ἄξ̣ι̣α̣ ἀ̣ν̣δ̣[ρὶ μαθεῖν]
10⟦τ⟧ε καὶ ἐ̣π̣ι̣τ̣η̣δ̣ε̣υ[σαι, ὧν]
[καθηγή]σ̣[αιτ᾿ ἂν τοῦτο]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ P-Oxy-3671.5. ϋεων papyrus
^ P-Oxy-3671.6. ἡμιν papyrus
^ P-Oxy-3671.9. μακρότερα.˙ papyrus
^ P-Oxy-3671.11. ὅδε,˙ papyrus
^ P-Oxy-3671.12. παρασιτεῖ.. papyrus
^ P-Oxy-3671.14-15. l. παρρησιασόμε|[θα]
^ P-Oxy-3671.15. ϋμασ.˙ papyrus
^ P-Oxy-3671.15. ϋμᾶς.˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 5.

    There may be a middot before the kappa in κοινῇ.

  • 11.

    The high dot in this line and l. 15 appear to have been inserted later.