Papyri.info

sign in

P. Oxy. 228 2 5493 85 = Trismegistos 62612 = LDAB 3797Introduction

This papyrus has been digitally edited by Maria Vittoria Curtolo and revised by Holger Essler as part of the project Integration at Ca' Foscari University of Venice.

DCLP transcription: 62612 [xml]

fragment A

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τ̣ο̣ὺς θ̣ε̣ο̣ύ̣[ς,] καὶ εὖ(*) λ̣[έγ]ει[ς,]
ὦ̣ Σώκρατες. καὶ̣ ἡ̣μῖν
ὡς ἀληθῶς τοῦτ[ο] ἀπόκρι-
ναι̣, ὦ Νικία, [πό]τερ⟦α̣⟧\[ο]ν̣/ σο-
5φώτερα ἡμῶν̣ ταῦτα
[ε]ἶναι τ̣ὰ̣ θ̣ηρία [φ]ῂς ἃ(*) πά(*)ν-
τ̣ες ὁμ̣[ο]λ̣[ογοῦμεν] ἀν-
δ̣ρ̣[εῖα εἶναι, ἢ πᾶ]σ̣ιν ἐναν-
[τιούμενος τολ]μᾷς μη-
10[δὲ ἀνδρεῖα αὐτὰ] καλεῖν;∶
[oὐ γάρ τι(*) ἔγωγε, ὦ] Λάχης,
[ἀνδρεῖα καλῶ οὔ]τε θη-
[ρία οὔτε ἄλλο(*)] τὸ τὰ{ς}(*) δει
[νὰ ὑπὸ ἀνοίας μ]ὴ φοβού-
15[μενον, ἀλλ’ ἄφοβ]ο̣ν καὶ
[μῶρον· ἢ καὶ τὰ παιδία]
[πάντα οἴει με ἀ]νδρεῖ-
[α] κ̣α̣[λεῖν ἃ δι’ ἄγ]ν̣ο̣ι̣αν(*)
ο̣ὐ̣δὲ̣ν̣ [δέδοικεν; ἀ]λ[λ]’ οἶμαι
20τ̣[ὸ] ἄφ[οβον καὶ τὸ] ἀ̣ν̣δρεῖ-
[o]ν [ο]ὐ̣ [ταὐτόν ἐσ]τ̣ι̣ν. ἐ-
[γ]ὼ̣ δ̣[ὲ ἀνδρείας μὲν]
κ̣α̣ὶ̣ πρ̣[ομηθίας π]άνυ
[τι]σ̣ὶν [ὀλίγοις οἶμαι] με-
25[τ]ε̣ῖν[αι, θρασύτητο]ς δὲ
καὶ τ[όλμης καὶ το]ῦ ἀ-
φόβ[ο]υ̣ [μετὰ ἀπρομ]ηθ⟦ε⟧ί-
α̣ς πά[νυ πολλοῖς κ]α̣ὶ ἀν-
[δρῶν καὶ γυναικῶν]
30[καὶ] π̣α[ίδων καὶ θηρίων.]
[τ]α̣(*)υτα(*) οὖν ἃ σὺ καλεῖς
[ἀ]νδ[ρεῖα καὶ οἱ πολ-]
λ̣ο̣ί, ἐ[γὼ θρασέα καλῶ, ἀν]
column 2
[λοί, ἐ]γὼ θ[ρας]έα καλ[ῶ, ἀν-]
[δρεῖ]α δὲ τὰ [φ]ρόνιμα [πε-]
[ρὶ ὧ]ν λέγω∶ θέασαι, ὦ Σ[ώ-]
κ[ρατ]ες, ὡς ε(*)[ὖ ἑ]αυτὸν [ὅ-]
5δε̣, ὡς οἴεται, κοσμε[ῖ] τῶ[ι]
λό[γ]ωι. ⟦τ⟧οὓς δὲ πάντε[ς ὁ-]
μο[λο]γοῦσιν ἀνδρείους [εἶ-]
να[ι], τούτους ἀποστερε[ῖν]
ἐπ[ιχ]ειρεῖ ταύτης τῆ[ς]
10τιμῆς.∶ oὔκουν σέ γε, [ὦ]
——
Λάχης, ἀλλὰ θάρρει· [φη-]
μὶ γάρ σε εἶναι σοφό[ν, καὶ]
άμαχόν γε, εἴπερ ἐστ[ὲ]
ἀνδρεῖοι, καὶ ἄλλους σ[υ-]
15χνοὺς Ἀθηναίων.∶ [oὐ-]
——
δὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχω[ν]
εἰπεῖν, ἵνα μή με φῇς
ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶ-
ναι.∶ μηδέ γ’εἴπῃς, ὦ Λά-
20[χ]ης· καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐ-
[δ]ὲ ᾐσθῆσθαι ὅτι δὴ ταύ-
[τη]ν τὴν σοφίαν πα-
[ρ]ὰ Δ[ά]μωνος τοῦ ἡμετέ-
ρου ἑταίρου παρείληφα,
25ὁ δὲ Δάμων τῶι Προδί-
κωι τὰ πολλὰ πλησιάζει,
ὃς δ[ὴ] δοκεῖ τῶν σοφιστῶν
κά[λ]λιστα τὰ τοιαῦτ’ὀνό-
[ματα διαι]ρε[ῖ]ν.∶ καὶ πρέ -
——
30[πε]ι, ὦ Σώκρ[α]τες, σοφιστῆι̣
τὰ τοιαῦτα μᾶλλον κομ-
ψ[ε]ύεσθαι ἢ ἀνδρ⟦ε⟧ὶ ὃ(*)[ν]
column 3
ἀξ[ιοῖ ἡ πόλις αὑτῆς προ-]
εστάν[αι.∶ πρέπει μέντοι]
——
που(*), ὦ [μακάριε, τῶν με-]
γίστω[ν προστατοῦντι]
5μεγίσ[της φρονήσεως]
μ[ετέχειν· δοκεῖ δε]
μοι Νι[κίας]
[2 lines missing]-
10[τ]ο τίθη[σι τὴν ἀνδρεί-]
αν.∶ α[ὐτὸς τοίνυν σκό-]
——
πει, ὦ Σ[ώκρατες.∶ τοῦτο]
——
μέλλω [ποιεῖν, ὦ ἄρισ-]
τε· μ[ὴ μέντοι με]
15[ο]ἴου ἀφ[ήσειν σε τῆς κοι]
νωνί[ας τοῦ λόγου, ἀλ-]
λὰ πρόσ[εχε τὸν νοῦν καὶ]
[σκό]πει(*) τ[ὰ λεγόμενα.∶ ταῦ-]
[τ]α δὴ ἔσ[τω, εἰ δοκεῖ χρῆ]
20[ν]αι.∶ ἀλ[λὰ δοκεῖ. σὺ δέ,]
[Ν]ικία, λ[έγε ἡμῖν πάλιν]
[ἐ]ξ ἀρχ[ῆς· οἶσθ’ ὅτι τὴν]
[ἀνδ]ρ̣ε̣ί̣[αν κατ’ ἀρχὰς τοῦ]
[λόγο]υ ἐ[σκοποῦμεν]
25[ὡς μ]έ̣ρ̣[ος ἀρετῆς σκο-]
π̣[οῦντες;∶ πάνυ γε.∶]
——
oὐκοῦν [καὶ σὺ τοῦτο ἀπε-]
κρείνω(*) [ὡς μόριον, ὄν-]
των δ[ὴ καὶ ἄλλων μερῶν,]
30ἃ σύμπ[αντα ἀρετὴ κέ-]
κληται;∶ [πῶς γὰρ οὔ;∶]
——
ἆρ’ οὖν ἅ[περ ἐγὼ καὶ σὺ]
column 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[θαρρ]α̣λέα̣ [δὲ τ]ὰ μ[ὴ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment B

column 1
[ἐργ]ά̣ζεσθαι ο̣ὐδὲν̣ πρὸς
[σαυ]τὸν βλέπειν ἀ̣[λ]λὰ̣
[πρὸς] τοὺς̣ ἄλλους· ἐγ[ὼ] δ’οἶ-
μ̣α̣ι̣ ἐμοὶ περὶ ὧν ἐλέγομ̣ε̣ν
5[νῦν τ]ε̣ ἐ̣πιεικῶς ε̣[ἰρ]ῆ̣-
[σθαι,] καὶ ε̣ἴ̣ τ̣[ι αὐτῶν μὴ]
[ἱκαν]ῶ̣ς εἴρ̣[ηται, ὕστε-]
[ρον ἐ]π̣ανορθώ[σεσθαι καὶ]
[μετὰ] Δάμων[ος — οὗ σύ]
10[προσ]ποεῖ κα̣[ταγελᾶν,]
[καὶ τα]ῦ̣τα οὐδ’ [ἰδὼν πώ-]
[ποτε] τὸν Δά[μωνα]
[καὶ μ]ετ’ ἄλ̣λων̣· [καὶ ἐπει-]
[δὰν] γ̣ε βεβα̣ι̣ώσ[ωμαι]
15[αὐτ]ά̣, διδάξ̣ω̣ [καὶ σέ, καὶ]
[οὐ φθονήσ]ω· [δοκεῖς]
[γάρ μοι κα]ὶ̣ μά[λα σφόδρα]
[δεῖσθαι] μαθ[εῖν.∶ σοφὸς]
[γάρ τ]οι σὺ εἶ, ὦ Ν[ικία. ἀλ-]
20[λ’ ὅμ]ως ἐγὼ Λυσι[μάχωι](*)
[τῶι]δε καὶ Μ[ελησίᾳ συμ-]
[βουλεύ]ω [σ]ὲ̣ μ[ὲν καὶ ἐμὲ]
[περὶ τῆ]ς [⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
column 2
Σωκ̣ράτης τῶν̣ [μειρα]
κίων ἐπιμε̣λ̣[εῖσ]θ̣[αι],
μηδέν ἄλλο̣ ζητ̣εῖ[ν].
ἐπεὶ̣ κ̣ἂν ἐγὼ τὸ̣ν̣ Νι̣-
5κήρα[τ]ον τούτωι ἥδιστα
ἐπιτρ[έ]π̣[ο]ι̣μι̣, εἰ ἐθ̣έλο̣ι οὗ-
τος· ἀλλὰ γὰρ ἄλλο̣υς̣ μοι
ἑκάστο[τ]ε̣ συνίστησι̣ν̣,
ὅταν τι̣ α̣ὐ̣τῶι περὶ τού̣-
10του μνησθῶ, αὐτ̣ὸς δ[ὲ οὐ-]
κ ἐθέλει.∶ ἀ̣λ̣[λ’ ὅ]ρα, ὦ Λ̣υσί̣ -
——
μαχε, ε[ἴ τι σοῦ ἂ]ν μᾶλλον
ὑπακο̣ύο[ι Σωκ]ράτης. ∶
——
δδίκ̣αι[όν γ]έ τ̣οι δή, ὦ Νικί-
15α, ἐπ[εὶ] κ̣ἂν ἐγὼ τούτωι
[πολ]λ̣’ ἂ̣[ν ἐθ]ε̣λή̣σ̣αιμι ποι-
[εῖν, ἃ οὐκ ἂ]ν̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ις πάνυ
[πολλοῖς ἂν ἐθέ]λ̣οιμι.∶ πῶς
[οὖν φῄς, ὦ Σώ]κ̣ρατες; ὑ-
20[πακούσῃ τι ἡ]μῖν καὶ-
[συμπροθυμή]σ̣ει ὡς βελ-
[τίστοις γενέσθαι τοῖ]ς̣ μει-
[ρακίοις;∶ καὶ γὰρ ἂ]ν̣ δει-
[νὸν εἴη, ὦ Λυσίμαχε, το]ῦ-
25[τό γε, μὴ ἐθέλειν τωι σ]υ̣ν̣
[6 lines missing]
column 3
[5 lines missing]
6αι̣[ροῖτο; ἐμοὶ μὲν οὖν δὴ]
αὐτ̣ῶ[ι δοκεῖ οὐδένα· ἀλλ’ ἐ-]
πειδὴ̣ [ταῦτα οὕτως ἔχει,]
σκέψα[σθε ἄν τι δόξω]
10συμ̣βο̣υ̣[λεύειν ὑμῖν.]
ἐ̣γ̣ὼ̣ γάρ φ[ημι κοινῇ, ὦ]
ἄ̣νδρες χ̣[ρῆναι ἡμᾶς]
πάντα[ς ζ]ητ̣[εῖν μάλις-]
τα μὲν̣ ἡμ̣[ῖν αὐτοῖς]
15δ̣ι̣δάσκαλ̣ον̣ [ὡς ἄριστον]
δ̣εόμεθα γά[ρ ἔπειτα]
καὶ τοῖς με̣[ιρακίοις, μη-]
τ̣ε χρημά̣[των φειδο-]
μ̣ένους μ̣[ήτε ἄλλου]
20μηδεν[ός· ἐᾶν δὲ]
[ἡ]μᾶς [αὐτοὺς ἔχειν ὡς]
[ν]ῦν̣ ἔχ[ομεν]
[3 lines missing]
26[ὄντες εἰς] δ[ιδασκάλων]
[ἀξιοῦμε]ν [φοιτᾶν, τὸν]
[Ὅμηρο]ν̣ δ̣ο̣[κεῖ μοι χρῆ]
[ναι] π̣ρο̣β̣ά[λλεσθαι, ὃς]
30[ἔφη ο]ὐ̣κ ἀγα[θὴν]

Apparatus


^ A.1.1. εῦ papyrus
^ A.1.6. ἁ papyrus
^ A.1.6. πάν papyrus
^ A.1.13. or τὰς, Grenfell-Hunt : τὰ codd.
^ A.1.18. or [δι’ἄ]ν̣ο̣ι̣αν, papyrus : διαγνοιαν t in margin : δι’ ἄνοιαν B T W
^ A.1.31. ταῦτ' codd. : [τ]ά̣υτα papyrus
^ A.2.4. ε͂[υ papyrus
^ A.2.32. ὁ[ν] papyrus
^ A.3.3. papyrus : μέν που Stobaios : μέντοι codd.
^ A.3.18. Grenfell-Hunt : σύσκοπει codd. spatio longius
^ A.3.27-28. l. [ἀπε] |κρίνω
^ B.1.20. l. Λυσι[μάχῳ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.