Papyri.info

sign in

3965 P. Oxy. 59 = Trismegistos 62731 = LDAB 3919Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62731 [xml]

fragment 2
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣αυχ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣μαχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οτεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]β̣ίας̣ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣εγαλαφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εχει   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣εριων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν· ἀ̣ν̣δ̣ρ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀθανάτων] ἰ̣ότ̣η̣τι· τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩Ζήτην καὶ] Κάλαϊ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ὲ̣λ̣θ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ἐξ ἐρέβε͜ος κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ δῶρο[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εων δ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]α̣φοισι θ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ητ' ἠ̣ϋ[κόμοιο] κόρ[ης⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩θάλ]ασσαν ὑ[πὸ] τ[ρ]υγό̣ς· α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀγ]λ̣α̣ό̣φη̣μον ἁλό̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν· τίνα δ̣   ̣ [  ̣]   ̣ λ̣ωπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣τεχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ενο̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ π̣α̣ν̣θ̣υμω[ι]σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξ ἄνθρωπον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]εφο̣ρ̣μ̣ηθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χέρσον διέπω[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ἔ̣χ̣θεος ασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]κο̣ν̣ β   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ρέ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ κ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ νον̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]η̣α δ̣ο̣λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ὅ̣ρμον ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ινομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10
[⁦ -ca.?- ⁩]υχ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -5-6- πατὴ]ρ προπάτω[ρ τε]
[ -9-10- ]  ̣ θ̣ω̣νην σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μελε]τ̣ῶν ὑπὲρ ἡμ[ετέρων]
5[κούρης εἰν]α̣λίης ἀγλαόφ̣η̣[με πάϊ]
[ -8-9- ]η̣σι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣εουσαπ   ̣ [ -8-9- ]στ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[‒⏑‒Πρ]ι̣άμου παισὶ χ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[‒⏑Ἀλεξά]ν̣δ̣ρ̣ο̣ιο κακόφρ[ονο]ς, ὡσ   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[‒⏑‒]   ̣ θείης ἅρμα καθεῖλε δί̣κ̣[ης.]
[‒⏑‒]ν πέρσαντες ἀοίδιμον [‒⏑ἵ]κοντο
[‒⏑‒]ωων̣ ἁγέμαχοι Δαναοί[⁦ -ca.?- ⁩]
15[οἷσιν ἐπ' ἀθά]ν̣ατον κέχυται κλέος ἀν̣[δρὸς] ἕκητι
[ὅς παρ' ἰοπ]λοκάμων δέξατο Πιερίδ[ων]
[‒⏑‒]θείην καὶ ἐπώνυμον ὁπ̣[λοτέρ]οισιν
[‒⏑ἡμ]ι̣θέων ὠκύμορον γενεή̣[ν.]
[ἀλλὰ σὺ μὲ]ν νῦν χαῖρε, θεᾶς ἐρικυ[δέος υἱέ]
20[κούρης εἰν]αλίου Νηρέος· αὐτὰρ ἐγώ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[κικλήισκω] σ' ἐπίκουρον ἐμοί, π̣[⏑‒⏑]ε Μοῦσα,
[εἴ περ γ' ἀν]θρώπων̣ εὐχομένω[ν μέλεαι·]
[ἔντυνο]ν̣ καὶ τόνδ[ε μελ]ί̣φρονα κ[όσμον ἀο]ιδῆς
[ἡμετ]έ̣ρης, ἵνα τις̣ [μνή]σ̣ε̣τ̣α̣ι̣ ὑ̣[⏑⏑‒]
25[ἀνδρῶ]ν, οἵ Σπάρτ[ηι⏑‒⏑δούλιον ἦμ]αρ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀμ̣υν[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[οὐδ' ἀρε]τ̣ῆς ἐλάθ[οντο⏑‒⏑]ν οὐρανομ̣[ήκ]η̣ς
[καὶ κλέος ἀ]ν̣θρώ̣π̣ω̣ν̣ [ἔσσετ]α̣ι̣ ἀθάνατο<ν>.
[‒⏑Εὐ]ρώτ̣αν κα[ὶ Σπάρτη]ς ἄστυ λιπόντ[ες]
30[‒⏑‒] Ζηνὸς παισὶ σὺν ἱπποδάμοις
[Τονδαρίδα]ι̣ς ἥρωσι καὶ εὐρυβίηι Μενελάω[ι]
[‒⏑πατ]ρ̣ώιης ἡγεμόνες π[ό]λ̣εος,
[τοὺς δ' υἱὸς θείοιο Κλεο]μ̣β̣[ρ]ότ̣ου ἔξ[α]γ' ἄριστ[ος]
[⁦ -ca.?- ⁩]αγ̣   ̣ Παυσανίας.
35[‒⏑‒⏑‒⏑]. καὶ ἐπικλέα ἔργα Κορίν[θ]ου
[‒⏑‒⏑‒] Τ̣ανταλίδε͜ω Πέλοπος
[‒⏑‒⏑‒Ν]ί̣σου πόλιν, ἔνθα περ ὥ[λλοι]
[‒⏑‒⏑‒] φ̣ῦλα περικτιόνων
[‒⏑‒⏑‒]σ̣σι π̣εποιθότε̣ς, οἳ δὲ συν[⁦ -ca.?- ⁩]
40[‒⏑‒⏑‒‖‒⏑]ρ̣α̣τὸ̣ν πεδίον
[‒⏑‒⏑‒Παν]δίο̣νος ἐξε[λάσα]ντες
[‒⏑‒⏑‒Κέκρ]ο̣π̣ος ἀντ̣ι̣θέο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ς δαμάσαντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣ εἰδομεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
45[⁦ -ca.?- ⁩-ώ]νυμον α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣δον βαλλομε̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩λ]έγω ποτ̣αμοῦ λ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ψαι πρῶτα β[ι]η[⁦ -ca.?- ⁩]
5[δεινὸν ἀμαι]μάκετό̣ν τε κ̣ακ̣[όν⏑‒⏑‒ ‒]
[‒⏑‒μνή]μην ἤματα πάντ[α⏑‒]
[‒⏑ἐξ Ἀ]σ̣ί̣[η]ς ἐλάσε̣ι νεύσ̣αντο[ς⏑‒ ‒]
[‒⏑‒⏑‒]νην συμμα̣[χ]ίην φιλέω[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νωι γά̣ρ̣ [ὑ]π̣[ὸ κ]ρηπῖδα τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣π̣α̣[ -6-7- ]ο̣ρίην β[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣δε[⁦ -ca.?- ⁩]ει ποτεφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο̣λ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
15[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣υων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χεκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ν̣
fragment 16
[‒κάλλιστον μάρτυν ἔθεντο πόνων]
[χρουσοῦ τιμήεντος ἐ]ν αἰθέρ[ι· καὶ σφιν ἀέξει]
[αὐτῶν τ' εὐρεῖαν κλ]ηδόν[α καὶ πατέρων]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ολυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17
Δη̣μ̣ητ[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣[ρ]ῆμα δ[⁦ -ca.?- ⁩]
φῆ̣ δὲ δυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄγρετο σε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5δηρὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
τοὺς α[⁦ -ca.?- ⁩]
ῥύσιον̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣αὶ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
10δα̣ι̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣η̣ευμη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣[  ̣]εου α[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣[ὐ]κ̣ ἴσχε[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλ' ετ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ησ̣π̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
φρικωθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σπευδον[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν λεκτ[⁦ -ca.?- ⁩]
ξείνου δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20ἐρ̣χομε[⁦ -ca.?- ⁩]
φ̣η̣δ̣ε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
χρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]   ̣ φ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
αλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλπιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣μαχη[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ων̣ καλο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οὐδεμε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ἐ̣κυδα̣[ιν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣θο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ[  ̣  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τυτ]θὸν ἐ̣πὶ χρό[νον⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω παρμενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[θνητῶ]ν δ' ὄ[φρα τις] ἄνθος ἔχε[ι πολυήρατον ἥβης,]
[κοῦφο]ν ἔχω[ν θυμ]ὸν πόλλ' ἀτέλεσ[τα νοεῖ·]
[οὔ]τε γὰρ ἐλπ[ίδ' ἔχ]ει γηρασέμεν [οὔτε θανεῖσθαι,]
[οὐδ' ὑ]γιὴς ὅτα[ν ἦι, φ]ροντίδ' ἔχει κ[αμάτου.]
[νή]πιοι, οἷς ταύ[τηι] κεῖται νόος, ο[ὐδὲ ἴσασιν]
10[ὡς χρό]νος ἔ[σθ' ἥβη]ς καὶ βιότοι' ὀλ[ίγος]
[θνη]τοῖς. ἀλλὰ [σὺ] ταῦτα μαθὼν [βιότου ποτὶ τέρμα]
[ψυχῆι τῶν] ἀγαθῶν τλῆθι χα[ριζόμενος.]
[‒⏑‒] φράζε͜ο δὲ παλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[‒⏑‒] γλώ̣σσης ἔκφυγ' Ὁμηρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[ -6-7- ]πα   ̣ δαμα[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -5-6- ]ω ψυ̣δρῆις ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -5-6- ] ἐ̣ν θα̣λ̣ίηισι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἐϋστρέ̣πτων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν, ἔνθα καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ κόσμ[ο]ν̣ ἰο[στε̣φάνων]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἕδος̣ π̣ο̣λύδ[ενδρον ἱκο⁦ -ca.?- ⁩]
[ε]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ εὐαγ̣έα νῆσον,] ἄγαλμα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[καί κεν Ἐχεκ̣ρατίδη]ν ξανθότρ[ιχα⁦ -ca.?- ⁩]
10[ο]   ̣ [- ca.10 -]   ̣ [ν] χεῖρα λάβοι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ὄφ̣ρ̣α ν̣έ̣ο̣ν χ̣αρίεντος] ἀπὸ χροὸς ἄν[θος]
[λείβοι δ' ἐκ βλ̣εφάρων] ἱμερόεντα [πόθον]
[καί κεν ἐγ̣ώ(ν)⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δος ἐν ἄνθε[σι(ν)]
[κεκλιμένος λευκ̣  ̣]   ̣  ̣ φ̣αρκίδας ἐκ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[χαίτηισιν χαρίε̣ντ]α̣ νε̣ο̣βλαστ[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.