Papyri.info

sign in

693 P. Oxy. 4 = Trismegistos 62754 = LDAB 3942 = princeton.apis.p42