Papyri.info

sign in

P. Tebt. 692 269 c-e = Trismegistos 62767 = LDAB 3955 = berkeley.apis.253Introduction

This papyrus has been digitally edited by Paola La Barbera and Holger Essler as part of a workshop on digital editions of papyri within the Dottorato in Scienze dell'Antichità (Venezia, Udine, Trieste); revision by Holger Essler.

DCLP transcription: 62767 [xml]

fragment 1

column 1
[3 lines missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣απαξ
[1 line missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩] σ̣ύρι̣γ̣γ̣ο̣[ς] δ̣ὲ̣ κ̣λ̣ύω
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]ταθ̣μου[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣η̣ν̣[  ̣  ̣]σιν βο̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩].
[2 lines missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩]πο̣δίζεται
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ρ̣ω̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
πολὺ πο̣λ̣υ̣ιδρίδας
ὅτις ὅδε προτέρ̣ων
ὄνομ' εὖ σ' ἐθρόει,
τὸν Ἀϊδοκ̣υνέας
5 σκότον ἄ<β>ροτον ὑπαί̣. —-
τὸν Διὸς μὲν οὖν ἐρώτων ἄ[γγ]ελον, μέγαν τρόχιν.
——
ε̣ἰ̣κ̣ά̣σαι πάρεστιν Ἑρμῆν π̣[ρὸ]ς̣ τὰ σὰ ψοφήματα.
αὐτὸ̣ν̣ ε̣ἶπ̣ας, αὐτόν̣, ὅ̣ς̣ μ̣ο̣ι̣ δεῦρ' ἀνέστρεψεν πόδα.
——
δευτέρους πόνους ἔοικας πρὶν μύσαι κενοὺς ἐλᾶν.
——
10 ὠή̣· ἐσορᾷς
†ει̣σ̣τ̣ον̣α̣  ̣  ̣† π̣όδ' ἔχειν,
μανία τάδε κλύειν·
σ̣ὺ γὰρ οὖν, Ζεῦ, λόγω̣ν̣
κακὸς εἶ̣ π̣ί̣σ̣τ̣ε̣ω̣ς̣
15   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θεοβ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουβ  ̣[- ca.11 -]η πορπ̣αφόρος
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 3
ψι̣θυ̣ραν μάλ' αἰολα[ν].
——
πάν̣τα μηχανᾷ τὸ Δῖον ὡσ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἦ̣ ῥα τ̣άχα Διὸς α̣ὖ,
Διὸς ἄρα λάτρις ὅδε;
5 ἐπί με πόδα νέμει.
ἔ̣χ̣ε̣ με· πόδα νέμει.
——
ἐ̣μ̣ὲ †χερακ̣ονι̣ει†
——
μ̣έ̣γ̣α δέος ἀραβεῖ.
——
τῶν ἐν̣αντ̣ί̣ων τὸ τάρβ̣[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
——
10τ̣ο̣ῦ̣ κ̣ά̣τ̣ω̣ Διὸς φαλαγγ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δωμάτων γ̣' εἰ μὴ 'πελᾷ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ποῦ δὲ χ̣ρ̣ὴ̣ πόδα στατίζε̣[ιν ⁦ -ca.?- ⁩]
——
προστ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ς̣ φόνον βλέπ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
μη̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωκ̣' ἀγῶνο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
——
15μὴ λέγ̣' α  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ κορύν̣ης̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ἴ̣ζ̣ομα̣ι λα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ριμ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column 4
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣α̣ι̣ ποδὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ω̣ι̣  ̣  ̣ρω̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣ι̣π̣ο̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣τ̣ους̣ ρ̣  ̣  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τεπι̣  ̣α̣τ̣ης
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣υ̣ν π̣ε̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩]αριστε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄ̣ρισ̣[τ]α̣ δ' ο̣ὐ
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐ̣ξ̣ηῦρο̣ν ὠμότητα τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣η̣σομ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον δοντ̣' ἀ̣λ̣ε̣ύσ̣ο̣με̣ν̣ θ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι̣ χ̣ρη̣σ̣ε̣  ̣  ̣ζ̣εσ̣  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρε̣υ̣ν̣  ̣  ̣ ἡ φύσασα γῆ
20[⁦ -ca.?- ⁩]οντι πείθεσθαι καλ̣ῶ̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩] ταῦτα·˙ μὴ λέξῃς πλέω.
[⁦ -ca.?- ⁩ εἶ]πον Ζηνὸς αἰ̣ά̣ξαι λάτρι[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩] πάρεστιν Ἰνάχῳ λόγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὀλίγον ἰσχύει̣ς ὅμ̣[ως]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ δ̣υν̣τ̣ο̣σ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩].ε̣σ̣ανδρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣άτρ̣ι̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ καλ̣ῶ̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.4.21. ταῦτα·˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Col. II, lines 1-15) (Chorus) Wisest of wise is he, whoever he be of the men of old, who meetly calls thee by the name of the infernal darkness of the Hades-cap. (Hermes) Nay, rather the mighty courier of Zeus, his love's messenger. (Chorus) Having regard to your bombast one may guess that you are indeed Hermes, who has brought me footing it back here. (Hermes) Methinks that in the twinkling of an eye you will set out on another useless task. (Chorus) For keeping on the track of a quarry in sight it is madness to listen to these words. For thou, O Zeus, art indeed a perverter of true speech, because of this heaven-inflicted trouble. (Col. III, lines 2-8) (Hermes?) Zeus devises all means [to accomplish his will]. (Chorus) Is it then perchance again from Zeus? So this is the servant of Zeus! He is coming against me. Hold me, he is coming. He will carry off my hand. My teeth chatter with a great fear.