Papyri.info

sign in

Trismegistos 62856 = LDAB 4046DCLP transcription: 62856 [xml]

POxy-3891

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] Π̣ε̣λ̣[οπονν]ή̣-
[σου ἧι δοκοίη](*) [αὐ]τ̣ο̣ῖ̣ς. ⁦ vac. 1⁩ οἱ δὲ̣ Λα-
[κεδαιμόνιοι ὁ]ρ̣ῶντες ⁦ vac. 1⁩ πο-
[λὺν τὸν παράλο]γον ⁦ vac. 1⁩ τά τε ἀ̣-
5[πὸ](*) [τῶν Λεσβίω]ν ῥηθέντα
[ἡγοῦντο οὐκ ἀ]λ̣η̣θ̣ῆ ἄπ̣[ο]ρ̣α̣(*)
[νομίζοντες, ὡς] α[ὐτο]ῖ̣[ς] ⁦ vac. 1⁩ κα̣[ὶ]
[οἱ ξύμμαχοι ἅμ]α̣ ο̣ὐ π̣α̣ρ̣[ῆ-]
[σαν καὶ ἠγγέλ]λ̣οντ̣ο̣ α̣ἱ̣(*) π̣ε̣-
10[ρὶ τὴν Πελοπό]ννησο̣ν̣ τρι-
[άκοντα
νῆες τ]ῶν Ἀθηναί-
[ων τὴν περιοι]κίδα αὐτῶν
[πορθοῦσαι, ἀν]ε̣χώρησαν ἐ-
[π’ οἴκου. ὕστερο]ν δὲ ναυτι-
15[κὸν παρεσκεύ]α̣ζον ⁦ vac. 1⁩ [ὅ]τ̣ι̣ π̣ε̣μ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] Ποτείδα̣ι̣-
αν̣ [δίδρ]αχ̣μ̣ο̣[ι ὁπλῖτ]αι ⁦ vac. 1⁩ ἐ-
φ̣ρ̣ούρου̣ν̣,˙ α̣ὑτῶι γ̣ὰ̣[ρ] κ̣αὶ ὑπη-
ρέτηι ⁦ vac. 1⁩ δραχμὴν ἐλά̣μβανε
5τῆς̣ ἡμέρας, ⁦ vac. 1⁩ τρισχ̣ί̣λιο̣ι μὲν
οἱ πρῶτοι,˙ ὧν οὐκ ἐλάσσους
δ̣[ι]ε̣πολιόρκησαν ⁦ vac. 1⁩ ἑξακόσιοι̣
[δὲ] καὶ χίλιοι ⁦ vac. 1⁩ μετὰ Φορμίωνο\ς/
οἳ π̣ροα\π/ῆλθον(*)·˙ νῆές τε ⁦ vac. 1⁩ ἁ-
10πᾶσαι τὸν αὐτὸν ⁦ vac. 1⁩ μισθὸν ⁦ vac. 1⁩ ἔ-
φ\ε/ρ̣ο̣ν̣(*). τὰ μὲν οὖν χρή̣μ̣α̣[τα]
——
οὕ̣τ̣[ως ὑ]π̣α̣ν̣α̣λ̣[ώθη τὸ πρῶ-]
τον, κ̣[αὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PSI-1587

fragment 1

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ τύχ]η̣ ὥ̣στε
[Ἀθηναίους μὲν ἐκ γῆς τ]ε̣ καὶ
[ταύτης Λακωνικῆς ἀ]μ̣ύ̣ν̣ε-
5[σθαι ἐκείνους ἐπιπλέο]ντ̣α̣ς̣   ̣(*)
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ πο-]
λὺ ἀπέχ̣[ει ⁦ -ca.?- ⁩ ἔπλευ-]
σαν καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ὑστε-]
——
ραία[ι] π̣α̣[ρασκευασάμενοι ὡς]
ἐπὶ να̣[υμαχίαν ⁦ -ca.?- ⁩]
POxy-2100

fragment 1

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] π̣α̣-
[θεῖν αὐτοὺς ἢ ὑπὸ πλήθ]ο̣υ̣ς̣
[βιασθέντας κρατηθῆν]α̣ι̣,˙ ἔ-
[δοξε αὐτοῖς πρὸς τοὺς στρ]ατη-
[γοὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ἐ]πιφέρε[ιν τῶι Πελοποννησί-]
ων στ[ρατῶι μήτε κατὰ]
γῆν μ[ήτε κατὰ θάλασσαν. ὅτι]
——
δ’ ἂν το̣[ύτων παραβαίνωσι ἑ-]
5κάτερο̣ι κ[αὶ ὁτιοῦν λελύσθαι](*)
τὰς σπονδ[άς. ἐσπεῖσθαι δὲ αὐ-]
τὰς μέχρι ο[ὗ ἐπανέλθωσιν οἱ ἐκ]
τῶν Ἀθην[ῶν Λακεδαιμο-]
νίων πρέ[σβεις· ἀποστεῖλαι δὲ]
——
10αὐτο[ὺς τριήρει Ἀθηναίους]
κα̣ὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1καταλ[αμβάνουσι καὶ Βρικιν-]
νίας ἔρυ[μα](*) [ἐν τῆι Λεοντίνηι]
κα[ὶ τ]ῶν [τοῦ δήμου τότε ἐκπε-]
σόν[των οἱ πολλοὶ ἦλθον ὡς]
5α[ὐτούς, καὶ καταστάντες ἐκ]
(added at left: κ̣ά̣τ̣\ω̣/) τ̣[ῶν τειχῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τα̣[  ̣]  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ Βρασί-]
[δας ἐσέπ]ε̣[μψε καὶ εἴ τις]
[τῶ]ν̣ ξ̣[υ]μμά[χων τῶν Λα-]
κεδαιμονίων [ἐν Ἀθή-]
ναις ἐστὶ ἐν [τῶι δημοσίωι]
5ἢ ἄλλοθί που [ἧς Ἀθη-]
ναῖοι ἄρχουσ̣ι̣ [ἐν δημο-]
σ̣ί̣ω̣ι̣. ἀπο[δόντων δὲ καὶ]
——
Λακεδ[αιμόνιοι καὶ οἱ](*)
ξύμμα[χοι οὕστινας ἔχου-]
10σ̣ι̣ Ἀθη[ναίων ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ-]
[σκόπουν ὅ]σα ἐξελ[ε]λοίπε̣-
[σαν τῆς ξυν]θ̣ήκη[ς] καὶ ἐνό-
[μιζο]ν̣ ἐ̣[ξη]πατῆσθαι, ὥ[σ]τ̣ε
[χαλ]επῶς πρὸς τοὺς πρέσβεις
5[ἀ]ποκρινάμενοι ἀπέπεμ-
ψαν. ⁦ vac. 1⁩ κατὰ τοιαύτην δὴ δια-
[φορὰ]ν̣ ὄ̣ν̣τ̣[ω]ν τῶν Λακ[ε-]
[δαιμονίω]ν̣ πρὸ[ς] τοὺς Ἀθη-
[ναίου]ς̣, οἱ ἐν [τ]αῖς Ἀθήναις
10[αὖ βουλ]όμενοι λῦσαι τὰς
[σπον]δὰς ε̣ὐ̣θ̣ὺ̣ς̣ ἐ̣ν̣έκ[ει]ντο.
[ἦσαν] δ̣ὲ̣ ἄλλοι τε καὶ Ἀλκι-
[βιάδης ὁ Κλεινίο]υ̣, [ἀ]νὴρ ἡλι-
[κίαι μὲν ἔτι τότε ὢ]ν νέος
15[ὡς ἐν ἄλληι πόλει, ἀξιώμ]α-
[τι δὲ προγόνων τιμώμενο]ς̣
[ὧι ἐδόκει μὲν] κ̣α̣ὶ̣ ἄ̣μ̣ε̣ι̣ν̣ο̣ν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
ἐλασ̣σ̣[οῦσθαι τό τε πρῶτον]
ἀντεῖπ[ε οὐ βεβαίους φάσ-]
κων ε[ἶναι Λακεδαιμονίους]
(added at left: ›) ἀ̣λ̣[λ’ ἵνα Ἀργείους σφίσι]
5σ̣π̣ε̣[ισάμενοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
9τότε, [ἐπειδὴ ἡ διαφορὰ ἐγεγέ-]
10νητο, π[έ]μ[πει εὐθὺς ἐς Ἄρ-]
γος ἰδ[ί]αι, κε[λεύων ὡς τά-]
χιστα ἐπὶ τ[ὴν ξυμμαχί-]
αν προκαλ̣[ουμένους](*) [ἥ-]
κειν μετὰ Μ̣[αντινέων]
15καὶ Ἠλεί̣ω̣ν̣, ὡ̣[ς καιροῦ ὄντος]
κα[ὶ] αὐτὸς ξυμ[πράξων]
τὰ μ[ά]λ[ισ]τ̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PL-III-976
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1πολ̣ε̣μ̣[ούντων Ἀργείων]
καὶ Ἐπιδαυρ[ίων μάχη]
μὲν οὐδεμία ἐγ[ένετο ἐκ]
παρασκευῆς̣, ἐνέ[δραι δὲ καὶ]
5καταδρομαί, ἐν αἷς [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PL-III-101
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ξ]υ̣ν̣[εστράτευον δ’ αὐτοῖς Τε-]
γεᾶτα[ί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἀρ-]
κάδων [Λακεδαιμονίοις]
ξύμμαχοι ἦσ[αν. οἱ δ’ ἐκ τῆς]
——
5[ἄ]λλης Πελο[ποννήσου ξύμ-]
μαχοι καὶ οἱ ἔ[ξωθεν ἐς Φλει-]
οῦντα ξυνελέ[γοντο ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-2100

fragment 5

column i
[1 line missing]
2[τῆι ἐμπειρίαι Λακεδαι]μόν[ιοι]
[ἐλασσωθέντες τότε τ]ῆι ἀν-
[δρείαι ἔδειξαν οὐχ ἧσσο]ν πε-
5[ριγενόμενοι ⁦ vac. 1⁩ ἐπειδ]ὴ γὰρ
[ἐν χερσὶ ἐγίγνοντο τοῖ]ς ἐ-
[ναντίοις, τὸ μὲν τῶν Μα]ντι-
[νέων δεξιὸν τρέπει αὐ]τῶν
[τοὺς Σκιρίτας καὶ τοὺς] Βρα-
[σιδείους, καὶ ἐκπεσόντε]ς οἱ
10[Μαντινῆις καὶ οἱ ξύμ]μα-
[χοι αὐτῶν καὶ τῶν Ἀργείω]ν̣
[ca.12 lines missing]
25[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣α-
[λούμενοι, προσπεσόντε]ς
[τῶν Ἀργείων τοῖς πρεσ]β̣υ-
[τέροις καὶ πέντε λόχοι]ς̣
[ὠνομασμένοις καὶ Κλε]ω̣
[4 lines missing]
column ii
[μείνα]ντας ⁦ vac. 1⁩ ἀλ̣[λ’ ὡς ἐπῆισαν]
[οἱ Λακε]δαιμόνι[οι εὐθὺς ἐν-]
[δόντας] καὶ ἔστιν οὓς καὶ κα[ταπα-]
[τηθέντ]ας τοῦ μεν(*) μὴ [φθῆναι]
5τ̣ὴ̣ν̣ ἐγκατάλ[η]ψιν.˙ ⁦ vac. 1⁩ ὡς δὲ
——
ταύτηι ἐνεδεδώκει τὸ τῶν
Ἀργείων καὶ ξυμμάχων
στράτευμα, παρερρήγνυν-
το ἤδη(*) καὶ ἐφ’ ἑκάτερα ⁦ vac. 1⁩ καὶ
——
10ἅμα τὸ δε[ξ]ι̣ὸν τῶν Λακε-
δαιμονίων καὶ Τεγεατῶν
ἐκυκλοῦτο τῶι περ[ι]έχο[ντι]
σφῶν τοὺς Ἀ[θη]ναίους, καὶ
ἀμφοτέρωθε[ν] αὐτοὺς κίν-
15δυνος π[εριεισ]τήκει,˙ τῆι
μὲν κυκλο[υμέ]νους, τῆι
δὲ ἤδη ἡσσημένους ⁦ vac. 1⁩ καὶ
μά[λ]ιστ’ ἂν το[ῦ] στρατεύμ[α-]
τος ἐταλαιπώρησαν, εἰ [μὴ]
20[οἱ] γ̣ε(*) ἱππῆις παρ[ό]ντες α̣[ὐ-]
τοῖς ὠφέλιμοι ἦσαν. κα[ὶ]
ξυνέβη τὸν Ἆγιν, ὡ̣[ς ἤισθε-]
το τὸ εὐώνυμον [σφῶν πο-]
νοῦν τὸ κατὰ τοὺ̣[ς Μαντι-]
25νέας καὶ τῶν [Ἀργείων τοὺς]
χειλίους, παραγγ̣[εῖλαι παν-]
τὶ τῶι στρατεύμ[ατι χωρῆ-]
σαι ἐπὶ τὸ νικ[ώμενον.]
——
καὶ γεν̣ο̣μ̣έν[ου τούτου οἱ]
30μὲν Ἀθηναῖο[ι ἐν τούτωι]
ὡς παρῆλθε καὶ̣ [ἐξέκλινε]
ἀπὸ σφῶν τὸ στρ[άτευμα]
fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ Φρῦ]νιν ἄνδρ[α πε-]
[ρίοικον, εἰ αἵ τε ν]ῆες αὐτ\.ο̣./ῖς̣(*) [εἰσὶν]
[ὅσασπερ ἔλεγον] κ̣αὶ τἆλλα [ἡ](*) [πό-]
[λις ἱκανή ἐστι πρ]ὸς̣ τὴν λ̣[ε-]
5[γομένην δόξαν, ἀ]παγγεί[λαντος]
[αὐτοῖς ὡς εἴη ταῦτ]α ἀ̣[λ]η̣θ̣[ῆ ἅπερ]
[ἤκουον, τούς τε Χ]ίους κα[ὶ τοὺς]
[Ἐρυθραίους εὐθὺς] ξυμμά[χους]
[ἐποιήσαντο καὶ] τεσσαρά[κοντα]
10[ναῦς ἐψηφίσαντ]ο αὐτοῖ[ς πέμ-]
[πειν, ὡς ἐκεῖ οὐκ] ἔλασσ[ον ἢ ἑξ-]
[ήκοντα
ἀφ’ ὧν οἱ Χ]ῖοι ἔλ[εγον]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ τῶ]ν Πελο-
[ποννησίων, καταδιωχθ]εῖσαι
[τότε καὶ ἐφορμούμεναι] ἴσω̣ι̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8

column i
[Ἀστύοχος τῶν τε Ἐρεσί]ω̣ν̣ καὶ
[τῶν ἐκ τῆς Μηθύμνης] μετ’ Εὐ-
[βούλου Χίων νεῶν, αἳ τότε κατ]α̣-
[λειφθεῖσαι καὶ ὡς ἡ Μυτιλ]ήνη
5[ἑάλω φεύγουσαι περιέτυχ]ον αὐ-
[τῶι τρεῖς, μία γὰρ ἑάλω ὑπ]ὸ τῶν
[Ἀθηναίων, οὐκέτι ἐπὶ τὴ]ν Μυ-
[τιλήνην ὥρμησε, ἀλλὰ τ]ὴν
[Ἔρεσον ἀποστήσας \καὶ ὁπλίσας/ (?) κ]αὶ
10[τοὺς ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νε]ῶ̣ν
[ὁπλίτας](*) [πεζῆι παραπέμπ]ει(*)
[ἐπὶ τὴν Ἄντισσα]ν καὶ Μήθυ-
[μναν ἄρχοντ]α Ἐτεόνικον
[προστάξας· καὶ αὐ]τὸς ταῖς(*) μεθ’ ἑ-
15[αυτοῦ ναυσὶ καὶ τ]αῖς τρισὶ ταῖς
[Χίαις παρέπλει ἐλ]πίζων τοὺς
[Μηθυμναίους θαρ]σήσειν τε
[ἰδόντας σφᾶς καὶ ἐμ]μενεῖν
[τῆι ἀποστάσει. ὡς δ]ὲ αὐτῶι τὰ
20[ἐν τῆι Λέσβωι πάντ]α ἠναντι-
[οῦτο, ἀπέπλευσε τὸ]ν̣ ἑαυτοῦ
[στρατὸν ἀναλαβὼν] ἐς τὴν Χί-
[ον ⁦ vac. 1⁩ ἀπεκομίσθη] δὲ πάλιν
[κατὰ πόλεις καὶ ὁ ἀπ]ὸ τῶν ξυμ-
25[μάχων](*) [πεζός, ὃς ἐπ]ὶ τὸν Ἑλ-
[λήσποντον ἐμέλλη]σε ἰέναι.
[4 lines missing]
31[Ἀθηναῖοι τά τ’ ἐν τῆι Λέσβ]ω̣ι̣
[πάλιν κατεστήσαντο κ]α̣ὶ̣
[πλεύσαντες ἐξ αὐτῆς Κλαζομ]ενι
[2 lines missing]
36[ἑλόντες διεκόμισαν πάλι]ν
[αὐτοὺς ἐς τὴν ἐν τῆι νή]σωι
[πόλιν, πλὴν τῶν αἰτίων] τῆς
[1 line missing]
column ii
φνουντα ἀ̣π̣[ῆ]λ̣θ̣ο̣[ν. καὶ αὖθις]
——
Κλαζομεναὶ προ[σε]χ̣ώ̣ρησαν
Ἀθηναίοις. τοῦ δ’ αὐτο[ῦ] θέρους

οἵ τ’ ἐπὶ Μιλήτωι Ἀθηναῖοι ταῖς
5εἴκοσι ναυσὶ ἐν τῆι Λάδηι ἐφορ-
μοῦντες ἀπόβασιν ποιησά-
μενοι ἐς Πάνορμον τῆς Μι-
λησίας Χαλκιδέα̣ τ̣ε̣ τὸν Λακε-
δαιμόνιον ἄρ[χο]ντα μετ’ ὀλί-
10γων παραβοηθήσα̣[ν]τ̣[α](*) ἀποκτεί-
νου[σ]ι καὶ τροπαῖο[ν τ]ρίτηι ἡ-
μέραι ὕστερον δι[απ]λεύσαντες
ἔστησαν, ὃ οἱ Μιλή̣[σι]οι ὡς οὐ με-
τὰ κράτους τῆς γῆς [στ]α̣[θὲν ἀ]ν-
15εῖλον· καὶ Λέων κα[ὶ Διομέδω]ν
ἔχοντες τὰς ἐκ Λέσ[βου Ἀθηνα]ί̣-
ων ναῦς, ἔκ τε Οἰνουσσῶν [τῶ]ν
πρὸ Χείου νήσων κ[α]ὶ [ἐκ Σι]δ̣ο̣[ύσ-]
σης(*) καὶ Πτελεοῦ(*), ἃ ἐ[ν τῆι] Ἐ̣ρυθραί-
20αι εἶχον τείχη καὶ ἐκ [τῆς Λ]έσβου
ὁρμώμενοι τὸν πρὸς τ̣[οὺ]ς̣ Χίους
πόλεμον ἀπὸ τῶν ν̣[εῶ]ν̣ ἐπο[ι-]
ο[ῦ]ν[τ]ο· ⁦ vac. 1⁩ εἶχον δ’ ἐπιβάτας τῶν
ὁπλειτῶν ἐκ καταλόγου ἀναγ-
25καστούς. ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἔν τε Κ[α]ρδαμύλη―
——
ἀποβάντες καὶ ἐν [Βο]λίσω(*) τοὺς
προσβοηθήσαντας [Χ]ίων(*) μάχη
κρατήσαντες(*) καὶ π[ο]λλοὺς δια-
φθείραντες ἀνάστατ̣α̣ ἐποίη-
30σαν τὰ ταύτηι χωρία καὶ ἐν Φά-
ναις αὖθις ἄλληι μάχηι ἐνί-
κησαν καὶ τρ[ί]τ̣η̣[ι ἐ]ν Λευκωνιωι
——
καὶ μετὰ τοῦτο ἤδη οἱ μὲν Χῖοι
οὐκέτι ἐπεξ[ῆισαν], οἱ δὲ τὴν
——
35χώραν καλῶς κατε[σ]κευασμέ-
νην καὶ ἀπαθῆ οὖσ[α]ν ἀπὸ τῶν
Μ̣η̣[δι]κ̣[ῶ]ν̣ μ̣έ̣χ̣[ρι τό]τε διεπόρ-
θησαν. ⁦ vac. 1⁩ Χῖοι γὰρ μόνοι μετὰ
——
column iii
Λακεδαιμονίους ἐγὼ ἠσθό-
μην εὐδαιμόνησάν(*) τε ἅμα
καὶ ἐσωφρόνησαν, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ὅσωι ἐ -
——
πεδίδου ἡ πόλις αὐτοῖς ἐπὶ τὸ
5μεῖζον, τόσω καὶ ἐκοσμοῦντ[ο]
ἐχυρώτερον. ⁦ vac. 1⁩ καὶ οὐδ’ αὐτὴ[ν τ]ὴν
——
ἀπόστασιν, εἰ τοῦτο δοκοῦσι πα-
ρὰ τὸ ἀσφαλέστατον πρᾶξαι, πρό-
τερον ἐτόλμησαν ποιήσασθαι
10ἢ μετὰ πολλῶν τε καὶ ἀγαθῶν
ξυμμάχων ἔμελλον κινδυ-
νεύσειν ⁦ vac. 1⁩ καὶ τοὺς Ἀθην[αίους]
——
ᾐσθάνοντο οὐδ’ αὐ[τοὺς ἀντι-]
λέγοντας ἔτι μετὰ [τὴν Σικελι-]
15κὴν ξυμφορὰν ὡ[ς οὐ πάνυ πο-]
νηρά σφῶν(*) τὰ πρ[άγματα εἴη·]
——
εἰ δέ τι ἐν τοῖς ἀν[θρωπείοις τοῦ]
βίου παραλόγοις [ἐσφάλησαν]
μετὰ πολλῶν οἷ̣[ς τὰ αὐτὰ ἔδοξε]
20τὰ τῶν Ἀθηναίω[ν ταχὺ ξυναν-]
αιρεθήσεσθαι, τὴ[ν ἁμαρτίαν]
ξυνέγνωσαν. ⁦ vac. 1⁩ εἰ[ργομένοις οὖν]
——
αὐτοῖς θαλάσση[ς καὶ κατὰ γῆν]
πορθουμένοις̣ [ἐνεχείρησάν τι-]
25νες πρὸς τοὺς [Ἀθηναίους ἀγα-]
γεῖν τὴν πόλι[ν οὓς](*) [αἰσθόμε-]
——
νοι οἱ ἄρχ[οντες αὐτοὶ μὲν ἡ-]
σύχασαν, Ἀ[στύοχον δὲ ἐξ Ἐρυ-]
——
θρῶν τὸν [ναύαρχον μετὰ]
30τεσσάρων [νεῶν, αἳ παρῆσαν]
αὐτῶι̣, κομ[ίσαντες ἐσκόπουν]
ὅπως μετρ[ιώτατα ἢ ὁμήρων]
λήψει ἢ ἄλλ[ωι τωι τρόπωι κα-]
ταπαύσου̣σ̣ι̣ τ̣[ὴν ἐπιβουλήν]
35καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἔ̣[πρασσον]
——
ἐκ δὲ τῶν Ἀθηνῶ[ν τοῦ αὐτοῦ]
θέρους τελευτῶν[τος χίλιοι]
POxy-4109

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ ξυμ-]
[μ]ά̣χο[υς προθύμους ὄντας, ὥρ-]
[μ]η̣το̣ [ἐς τὸ βοηθεῖν. ἐν τούτωι δὲ]
ἐκ τ̣ῆ̣ς̣ Κ̣[α]ύ̣[νου παραγίγνεται]
ἀγ̣γ̣ε̣λ̣ία ὅ̣τ̣ι̣ [αἱ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι]
5νῆ̣ε̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ο̣ἱ̣ τ̣ῶ̣[ν Λακεδαιμονί-]
ω̣ν̣ ξύ̣μ̣β̣ο̣[υλοι πάρεισιν· καὶ νο-]
——
μίσας̣ π̣ά̣ν̣τ̣α̣ [ὕστερα εἶναι τἆλ-]
λα πρὸ̣ς̣ τ̣ὸ ν̣α̣[ῦς τε, ὅπως θαλασσο-]
κ̣ρα̣τ̣ο̣ῖ̣ε̣ν̣ μ̣ᾶ̣[λλον, τοσαύτας ξυμ-]
10παρα̣κ̣ο̣μί̣σ̣αι̣ [καὶ τοὺς Λακεδαι-]
μ̣ονί̣ους, οἳ̣ ἧ̣κ̣[ον κατάσ]κ̣ο̣[ποι]
α̣ὖ̣τ̣ο̣ῦ̣, ἀ̣σφα̣λ̣ῶ̣[ς περαιω]θ̣ῆ̣[ναι]
[ε]ὐ̣θ̣ὺς̣ ἀφε̣ὶ̣[ς τὸ ἐς τὴν] Χ̣ί̣ο̣ν̣ ἔ-
π̣λει ἐς τὴν Κ̣[αῦνον.] κ̣[αὶ] ἐς Κ̣ω̣[ν]
fragment 2

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ λόγο]ν̣ τ̣ε̣ ξυ̣μ̣-
[φορώτατον](*) [καὶ τὸ ἔργον ἔχ]ο̣ν- ―
[τας πολεμεῖν· τοὺς μ]ὲ̣ν̣ γ̣ὰρ―
[ξυγκαταδουλοῦν] ἂ̣ν̣ σ̣φ̣ί̣[σ]ι̣ τε
5[αὐτοῖς τὸ τῆς θαλάσ]σ̣η̣ς̣ μ̣έ̣ρο̣ς̣
[καὶ ἐκείνωι ὅσοι ἐν τῆι] β̣α̣σ̣ιλ̣ε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ὥστε λαν]θ̣άν[ειν οὐ προθύ-]
μ̣ω̣[ς] ξ̣[υ]νε̣[πολέμει· ὁ δὲ Ἀλ-]
——
κ̣ι̣β̣ιάδ[η]ς̣ τ[αῦτα ἅμα μὲν τῶι]
Τισσαφ̣[έρνει καὶ τῶι βασιλεῖ]
5ὢν παρ’ ἐκ̣εί̣ν̣[οι]ς, ἄ[ριστα εἶναι]
νομ̣ί̣ζ̣ω̣ν [π]α̣ρήν[ει, ἅμα δὲ]
——
τὴ̣ν ἑα̣υτ̣ο̣ῦ κάθοδο̣[ν ἐς τὴν]
πατρίδ̣α ἐπι̣θερ̣απ̣[εύων, εἰ-]
δώς, ε̣ἰ μὴ δι̣[α]φ̣θ̣ε̣[ρεῖ αὐτήν,]
10ὅτι ἔσται ποτ̣ὲ α[ὐτῶι πείσαν-]
τι κατελθεῖν·˙ πεῖ̣[σαι δ’ ἂν ἐνό-]
——
μιζ̣εν μάλιστ̣α̣ [ἐκ τοῦ τοιού-]
τ̣[ου, εἰ Τ]ι̣σ̣σ̣αφέρν̣η̣[ς φαίνοιτο]
[αὐτῷ ἐπι]τ̣ή̣δ̣ειο̣ς̣ [ὤν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-2100

fragment 9+10

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[μὲν τοὺς Πελ]ο[ποννησίους]
[ὅτι πλέι]ο̣σι ναυσὶ τῶν Ἀθη-
[ναίων π]αρῆσαν, βουλόμε-
[νον δὲ ὅ]μ̣[ω]ς̣, εἰ δύναιτό πως
5[πεισθῆ]ν̣[αι] ἄλλως τε καὶ ἐ-
[πειδὴ τὴν ἐν τῆ]ι Κνίδωι δι-
[αφορὰν περὶ τ]ῶν Θηριμέ-
[νους σπονδ]ῶν ἤισθ[ετο τ]ῶ̣[ν]
[Πελοποννησ]ίων, ἤδη γὰ[ρ κα-]
10[τὰ τοῦτον τὸ]ν καιρὸν [ἐ]ν τῆ[ι]
[Ῥόδωι ὄντω]ν αὐ[τ]ῶν [ἐγ]εγέ-
νη̣[το, ἐν] ἧ̣[ι τὸν τοῦ] Ἀλ[κ]ιβιά-
δο[υ] λόγον π̣[ρότερον] εἰ[ρ]ημέ-
νο[ν] περὶ τ[οῦ ἐλευθεροῦν]
15τ[ο]ὺς Λ[α]κε[δαιμονίους τὰς ἁ-]
πάσας πόλει[ς ἐπηλήθευσε]
ὁ Λίχ[α]ς, ⁦ vac. 1⁩ οὐ [φάσκων ἀνεκτὸν]
——
εἶναι ξ[υ]γκε[ῖσθαι κρατεῖν]
βασιλέα τῶν [πόλεων ὧν πο-]
20τ̣ὲ̣ [κ]α̣ὶ̣ π[ρό]τ[ερον ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ περιγε-]
[νέσθαι. ἀντι]λ̣[εγόντων]
δὲ πολ[λῶ]ν καὶ ἄλλων [περὶ]
τῆς δημοκρατίας καὶ [τῶν]
Ἀλκιβιάδου ἅμα ἐχθρῶ[ν]―
5δ[ι]αβ[ο]ών[τ]ων ὡς δεινὸν εἴ-
η εἰ τ[ο]ὺς νόμους βιασάμενος
κάτεισι, καὶ Εὐμολπιδῶν―
[κα]ὶ Κη[ρ]ύκων περὶ τ[ῶ]ν μ̣υ̣[σ-]
[τι]κ̣ῶ̣[ν] δ̣ι̣’ ἅ̣π̣[ε]ρ ἔφυγε μ̣[αρ]τ̣υ̣-
10[ρο]μ̣έ̣νων καὶ ἐπιθ[ειαζό]ν-
τ[ων] μὴ κατάγειν, ὁ Πείσαν-
δρος πα[ρελ]θὼν πρὸς πολ-
λὴν ἀν[τ]ιλογίαν καὶ [σ]χετλι-
ασμὸν ἠρώτα ἕνα ἕκαστον
15παράγ[ω]ν τῶν ἀντιλεγόν-
[των εἴ](*) τινα ἐλπίδα ἔχει σω-
[τ]ηρίας τῇ πόλει, Πελοπον-
νησίων ναῦς τε οὐκ [ἐ]λάσ-
σους σφῶν ἐν τῆι θαλάσσηι
20ἀ[ντι]π[ρώ]ι̣ρου̣ς ἐχόντων καὶ
[πόλεις ξυμ]μ̣α̣χ̣[ίδας πλε]ί̣-
[ους, βασι]λέως τε αὐτοῖς καὶ
[Τισσα]φέρνους χρήματα
[παρ]εχόντων, σφίσι τε οὐκέ-
25[τι ὄ]ντων, εἰ μή τις πείσει―
[βασιλέα] μεταστῆναι παρὰ
[σφᾶς. ὁ]πότε δὲ μὴ φαίησαν
[ἐρωτώ]μενοι, ⁦ vac. 1⁩ ἐνταῦ[θ]α
column iii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1καὶ ἅμα ἐ[πελπίζων ὡς καὶ]
μ[ε]τα[β]αλε̣ῖ̣[ται, ἐνέδωκεν. καὶ]
——
ἐψ̣η̣φ̣[ί]σ̣α̣[ντο πλεύσαντα τὸν]
Πείσανδρο[ν καὶ δέκα ἄνδρας]
5[μ]ετ’ αὐτοῦ π[ράσσειν ὅπηι](*) [αὐ-]
τ̣ο̣ῖ̣ς̣ δ̣ο̣κ̣[οίη ἄριστα ἕξειν τά]
τε̣ π̣ρ̣ὸ̣ς̣ [τὸ]ν̣ [Τισσαφέρνην καὶ]
τ[ὸ]ν̣ Ἀλκιβιά̣δ̣[ην. ἅμα τε δια-]
——
βαλόντος καὶ [Φρύνιχον τοῦ]
10Πεισάνδρ[ο]υ παρ[έλυσαν (?)](*) [τῆς]
[ἀρ]χῆς καὶ τὸν ξυνάρχ[οντα]
Σ̣κ̣[ι]ρωνίδην, ἀντέπε[μψαν]
δ[ὲ] στρατ[η]γ[ο]ὺς ἐπὶ τὰ[ς ναῦς]
Διομέδοντα καὶ Λέο[ντα. τὸν]
——
15δὲ Φρύνιχον ὁ Πείσ[ανδρος]
φ[ά]σκων [Ἴ]ασ̣ο̣ν π̣ρ̣ο̣[δοῦναι]
καὶ Ἀμόργην διέβα[λεν](*) [οὐ νομί-]
ζων ἐπιτήδε̣ιον [εἶναι τοῖς]
πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην π̣ρ̣[ασ-]
20σομένοις. ⁦ vac. 1⁩ καὶ ὁ μὲν Πε[ισαν]
——
fragment 11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ αὐ-]
[τῶι ὑπεδέξα]το [ἦ μήν, ἕως ἄν]
[τι τῶν ἑαυ]τοῦ λ[εί]πηται, ἢν
[Ἀθηναίοις πισ]τεύσ̣[ηι] μὴ ἀπο-
[ρήσειν αὐτοὺ]ς τροφῆ[ς] οὐδ’ ἢν
5[δέηι τελευτ]ῶντα τὴν ἑ[α]υ-
[τοῦ στρωμνὴ]ν ἐξαργυρῶσαι
[τάς τε ἐν Ἀσπ]ένδω\ι/ ἤδη ο[ὔ]σας
[Φοινίκων ναῦ]ς κομιε[ῖ]ν̣ Ἀ̣[θη-]
[ναίοις καὶ οὐ Π]ελοπον[νησίοις]
10[πιστεῦσαι δ’ ἂν] μόνως [Ἀθηναι]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-4109

fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ Τισσαφέρ-]
[νη]ν̣ φ̣α̣[ί]ν̣[ειν](*) [φθείροντα τῶν Πελο-]
π̣ο̣ννησ̣ί̣ω̣ν̣ τ̣ὰ̣ [πράγματα]
μ̣ε̣τ’ Ἀλ̣κ̣ι̣β̣ι̣άδ̣ο̣υ̣ [καὶ ἐπαμφο-]
τ̣ε̣ρ[ί]ζ̣ο̣ν̣τ̣α. ⁦ vac. 1⁩ ἔχθρ[α δὲ πρὸς αὐ-]
5τὸ̣ν̣ ἦ̣ν α̣ὐ̣τῶι ⁦ vac. 1⁩ α[εί ποτε περὶ τοῦ]
μ̣ι̣σ̣θ̣οῦ τῆς ἀπ̣ο̣[δόσεως· καὶ]
τ̣ὰ̣ τ̣ελευταῖα φυ̣[γόντος ἐκ Συ-]
ρ̣ακ̣[ο]υ̣σσῶν τ̣ο̣ῦ̣ [Ἑρμοκράτους]
κ̣α̣ὶ̣ ἑ̣τ̣έ̣ρ̣ω̣ν ἡκόν̣[των ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ οἱ] γ̣ὰ̣[ρ ἐν]
[τῶι Πει]ραιεῖ̣ τ̣[ὸ τῆ]ς̣ Ἠ̣[ε]τι[ω-]
[νείας] τ̣εῖχος ὁπ̣[λ]ε̣ῖ̣τ̣αι ο̣ἰ̣κ̣[ο-]
[δομοῦ]ντες, ἐν̣ ο̣[ἷς] καὶ ὁ Ἀρ̣ι̣σ̣[το-]
5[κράτη]ς̣ ἦν̣ ταξι̣αρ̣χῶν καὶ τ̣[ὴν]
POxy-2100

fragment 12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ῆ̣ι̣ Σ̣[ικε]λ̣ί̣[αι]
[ξυμφορά καὶ πε]ριμεγάλη(*) τ[ότε]
[δόξασα εἶναι] οὔτε ἄλλ[ο] οὐδέ[ν](*)
[πω οὕτως ἐφόβ]ησεν. ⁦ vac. 1⁩ ὅπου γ[ὰρ]
5[στρατοπέδου τ]ε τοῦ ἐν Σά-
[μωι ἀφεστηκό]τος ἄλλων τ[ε]
[νεῶν οὐκ οὐσ]ῶ̣ν οὐδὲ τ[ῶ]ν
POxy-4109-fr5+PSI-1587-frB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ] α̣ἱ νῆ-
[σοι καὶ τὰ μέχρι Εὐβοίας](*) [καὶ] ὡς
[εἰπεῖν ἡ Ἀθηναίων ἀρχὴ] πᾶ-
[σα. ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτωι μόν]ω̣ι
5[Λακεδαιμόνιοι Ἀθηναίοι]ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ξυ]μφορώ[τατοι]
[προσπολεμῆσ]αι ἐγένον[το]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἄλ]λ̣οις πολλο̣[ῖς]
[⁦ -ca.?- ⁩ πλ]εῖστο[ν] ὄν̣τ̣ες
10[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ὲ̣ν ὀξεῖς, οἱ δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ὲν ἐπιχειρη - ―
[ταί ⁦ -ca.?- ⁩] ἄ̣λλως τε καὶ ―
[⁦ -ca.?- ⁩ πλεῖσ]τ̣α̣ ω[―]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-4109

fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκκλησί-]
α̣[ι, ἀφ’ ὧν καὶ νομοθέτας καὶ]
τἆ[λλα](*) [ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πο-]
λιτ[είαν. καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν]
πρῶ[τον χρόνον ἐπί γε ἐμοῦ Ἀ-]
5θηναῖ[οι φαίνονται εὖ πολι-]
τεύσαν[τες· μετρία γὰρ ἥ τε](*)
——
ἐς τοὺς̣ [ὀλίγους καὶ τοὺς πολ-]
λοὺς ξ̣[ύγκρασις ἐγένετο](*) [καὶ]
εἰς πον[ηρῶν τῶν πραγμά-]
10τ̣ων γε[νομένων τοῦτο πρῶ-]
——
τον ἀν̣[ήνεγκε τὴν πόλιν.]
[ἐ]ψη̣φ̣[ίσαντο δὲ καὶ Ἀλκιβιά-]
δην [καὶ ἄλλους μετ’ αὐτοῦ]
κ̣ατιέ[ναι ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-2100

fragment 13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ τότ]ε̣ θρ[ασύτε]ρ[ον ἐν]
[τῆι διώξει] ἀπάρασαι πε[ριέπε-]
[σον αὐ]τοῖς, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἡμέ[ραι ὕσ-]
[τερον ἀφ]ικ[ό]μεναι ὁρ[μίζον-]
5[ται ἐς τὸ]ν Ἐλαιοῦντα [καὶ τὰς]
[ἐκ] τῆς Ἴμβρου ὅ[σαι κατέφυ-]
[γο]ν κ[ομίζονται ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-4109

fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ρ̣ξάμ[ενοι ἀ-]
[πὸ Ἰδάκου] μ̣έχρι Ἀ̣[ρριανῶν]
νῆες ἓ̣ξ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἑβδομ̣[ήκοντα](*)[.]
——
κέρας̣ δ̣ὲ τ̣οῖς μ̣ὲν̣ [Πελοπον-]
5νησίοις εἶ̣χον̣ [τὸ μὲν δεξι-]
ὸ̣ν Συρα̣[κόσιοι, τὸ δ’ ἕτερον]
α̣ὐ̣τ̣[ὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PSI-1587

fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] φ̣[ρ]ο̣υ̣ρ̣ο̣ί̣ δια̣[βεβλῆσθαί]
[⁦ -ca.?- ⁩ ν]ομίσας αὐτοῖς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δείσ]α̣ς μὴ καὶ ἄλ̣[λο ⁦ -ca.?- ⁩]
[βλάπτω]σι ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἅμ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] Φ̣αρνάβαζ[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ χρ]ό̣νου καὶ̣ δ̣[απάνης]
[δεξάμεν]ος αὐτοὺς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μᾶλ]λον τ̣ῶ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-2100

fragment 14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α[⁦ -ca.?- ⁩]
σφ[⁦ -ca.?- ⁩]
ω[⁦ -ca.?- ⁩]
ν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15
[⁦ -ca.?- ⁩]νκ[  ̣  ̣]ρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]νουν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσεφε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POxy-4109

fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣οτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τοδευτερονεν[⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
3τ̣αι ηνδ̣ετοτοιο[⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]-
θ̣ια(*) τα̣πρω̣τα̣ταδε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5το  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣σειεστ̣  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
——
⟦ε̣ι̣⟧δε̣τομ̣’πρωτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
δετ̣ε̣  ̣ω̣φιλιωθ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α̣  ̣  ̣ρι̣τ̣αδιαγ̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
10  ̣α̣  ̣  ̣ι̣(*)   ̣ε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ POxy-3891.i.2. or [δοκεῖ]
^ POxy-3891.i.5. pap. : ὑπὸ mss.
^ POxy-3891.i.6. pap. : καὶ ἄπορα mss.
^ POxy-3891.i.9. pap. : καὶ αἱ mss.
^ POxy-3891.ii.3. ˙ papyrus
^ POxy-3891.ii.6. ˙ papyrus
^ POxy-3891.ii.9. corr. ex π̣ροπαρηλθον
^ POxy-3891.ii.9. ˙ papyrus
^ POxy-3891.ii.10. corr. ex
^ PSI-1587.1.i.1. or [ε]ς̣―, or [τ]ο̣ῦ̣, or [τ]ό̣―
^ PSI-1587.1.i.5. or λ̣
^ POxy-2100.1.i.3. ˙ papyrus
^ POxy-2100.1.ii.5. pap. : [τότε λελύσθαι] mss.
^ POxy-2100.2.2. pap. : ὂν ἔρυμα mss. : ὤν M
^ POxy-2100.3.ii.8. or [καὶ]
^ POxy-2100.4.ii.13. or προκαλ̣[ουμένος]
^ POxy-2100.5.ii.4. pap. : om. mss
^ POxy-2100.5.ii.5. ˙ papyrus
^ POxy-2100.5.ii.9. pap. : ἤδη ἅμα mss.
^ POxy-2100.5.ii.15. ˙ papyrus
^ POxy-2100.5.ii.20. or τ̣ε
^ POxy-2100.6.2. corr. ex αυτισ
^ POxy-2100.6.3. or [εἰ ἡ]
^ POxy-2100.8.i.11. or [ὁπλείτας]
^ POxy-2100.8.i.11. or [παρέπλ]ει
^ POxy-2100.8.i.14. pap. : ταῖς τε mss.
^ POxy-2100.8.i.24-25. pap. : νεῶν mss.
^ POxy-2100.8.ii.10. or παραβοηθήσο̣[ν]τ̣[α]
^ POxy-2100.8.ii.18-19. or [Σι]δ̣ο̣[ύ]|σης
^ POxy-2100.8.ii.19. pap. : ἐκ Πτελεοῦ mss.
^ POxy-2100.8.ii.26. pap. : Βολίσκῳ B : Βολίσσῳ cett.
^ POxy-2100.8.ii.27. pap. : τῶν Χίων mss.
^ POxy-2100.8.ii.28. pap. : νικήσαντες mss.
^ POxy-2100.8.iii.2. l. ηὐδαιμόνησάν
^ POxy-2100.8.iii.16. pap. : σφῶν βεβαίως mss.
^ POxy-2100.8.iii.26. or [οὗ]
^ POxy-4109.2.i.1-2. or ξυμ|[φερώτατον]
^ POxy-4109.2.ii.11. ˙ papyrus
^ POxy-2100.9+10.ii.16. or [ἤν]
^ POxy-2100.9+10.iii.5. pap. : ὅπηι ἄν mss., exc. C
^ POxy-2100.9+10.iii.10. pap. : παρέλυσεν ὁ δῆμος ABEFGM
^ POxy-2100.9+10.iii.17. or διέβα[λλεν]
^ POxy-4109.3.1. pap. : ἀποφαίνειν mss.
^ POxy-2100.12.2. pap. : καίπερ μεγάλη mss.
^ POxy-2100.12.3. or οὐδέ
^ POxy-4109-fr5+PSI-1587-frB.2. or [Βοιωτίας]
^ POxy-4109.6.2. or τὰ [ἄλλα]
^ POxy-4109.6.6. or [ἥ δε]
^ POxy-4109.6.8. or [ἐγίγνετο]
^ POxy-4109.7.3. pap. : οἱ δ’ αὖ Πελοποννήσιοι ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Δαρδάνου, νῆες ὀκτὼ καὶ ἑξήκοντα mss. : ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα C
^ POxy-4109.9.1. or τὸ δεύτερον ἐν[ικα]
^ POxy-4109.9.3. or ἦν δὲ τὸ τοιο[ῦτον], or ἦν δὲ τὸ τοιό[νδε]
^ POxy-4109.9.3-4. or [Πύ]|θ̣ια
^ POxy-4109.9.5. or τοι̣α̣ύ̣τ̣α̣ι̣ς εἰ ἐστ̣ι̣
^ POxy-4109.9.6. or ⟦ε̣ἰ̣⟧ δὲ̣ τὸ μ̣(ὲν) πρῶτο̣[ν] : ⟦ε̣ι̣⟧δε̣τομ̣’πρωτ papyrus
^ POxy-4109.9.6-7. or [ἔσπεν] | δέ τ̣ε̣ τ̣ῷ̣ φιλίῳ θ̣[εῷ]
^ POxy-4109.9.8. or κ̣α̣ὶ̣ τ̣ρί̣τ̣α διὰ γ̣
^ POxy-4109.9.10. or γ̣ὰ̣ρ̣ ε̣ι̣
^ POxy-4109.9.10. or γ̣εί̣ν̣[εται]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • 10.

  A paragraphos was initially added between lines 10-11, but was deleted by a corrector, who placed it within square brackets. The corrector then added a paragraphos between lines 11-12.

 • 6.

  The editor notes that a paragraphos has probably disappeared between lines 6-7.

 • 17.

  The editor notes that a paragraphos may be lost below this line.

 • 4.

  The editor notes that there ought to have been a paragraphos between lines 4-5.