Papyri.info

sign in

Trismegistos 62978 = LDAB 4170 = columbia.apis.p343DCLP transcription: 62978 [xml]

fragment A
[3 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩] ἕπ[εσθαι ἐκέλευ-]
σ̣[ε]ν(*) καὶ̣ [ἐν ἐλπίδι ἐ-]
γένετο [τροπὴν]
τῶν ἀνδ[ρῶν ποι-]
5ήσασθαι ˙ α[ὐτός τε]
——
γὰ[ρ ἐ]ρρω[μένως]
ἡγεῖτο ˙ κ[αὶ τοῖς]
ἄ̣[λ]λοις ἅπ[τεσθαι]
τῶν ἀνδρ[ῶν παρε-]
10κελεύετο ˙ κ̣[αὶ τοὺς]
τῶν Θεσπιέ[ων]
ὁ̣[πλί]τ̣[α]ς ἀκ̣[ολου-]
θε̣ῖν ἐκέλ[ευ]εν
ὡς̣ δὲ ἀπο̣χ̣ωροῦν-
15τες οἱ τῶν Θηβαί-
ων ἱππηῖς(*) ἐπὶ›
νάπηι ἀδιαβάτωι
γίγνονται(*) ˙ π̣ρῶ- ›
τον μὲν ἡθροίσθη-
20σαν ἔπειτα δὲ ἀνέ-
στρεφον διὰ τὸ ἀ̣- ›
πορεῖν ὅπηι δια
fragment B

column i
[ἐκέ]λ̣ε̣υσε(*) προκα-
[ταλ]αβεῖ[ν] τὸ ὑ(*)πὲρ
[τῆς κ]ατ[ὰ] τὸν Κι- ›
[θαιρῶνα ὁ]δοῦ ἄκρον
5[καὶ φυλάτ]τ̣ε̣ι̣ν̣, ἕ- ›
[ως ἂν α]ὐ̣τὸς ἔλθηι
[ἐπεὶ δὲ] τοῦτο ὑ(*)-
[περβαλ]ὼν ἐν τα̣ῖ̣ς̣
[Πλαται]αῖς ἐγένε̣-
10[το πάλι]ν προσε- ›
[ποιήσα]το εἰς τὰς
[Θεσπιὰς] πρῶτον
[ἰέναι κα]ὶ πέμπων
[ἀγοράν] τ̣ε ἐκέλευ̣ε̣
15[παρασκ]ε̣υάζειν
[καὶ τὰς π]ρεσβείας
[ἐκεῖ περι]μένειν ˙
[ὥστε οἱ Θ]ηβαῖοι ἰ(*)-
[σχυρῶς] τ̣ὴν πρὸς
20[Θεσπιῶ]ν̣ ἐμβο-
[λὴν ἐφύλα]τ̣τ̣ον ˙
[ὁ δὲ Ἀγησίλα]ος τῆι
[ὑστεραίᾳ ἅμ]α̣(*) ἡμέ-
[ρᾳ θυσάμεν]ος ἐ- ›
25[πορεύετο τὴν ἐπ’ Ἐ] -
column ii
ρυθράς ˙ καὶ ὡς στρα-
τεύματι δυοῖν ἡ-
μέραιν ὁδὸν ἐν μι-
ᾶ̣ι καθανύσας ἔφ\θ/α-
5σεν ὑ(*)περβὰς τὸ κα-
τὰ Σκῶλον σταύ-
ρ̣ωμα πρὶν ἐλθεῖν
τοὺς Θηβαίους ἀ- ›
πὸ τῆς φυλακῆς,
10καθ’ ἣν τὸ πρόσθεν›
εἰσῆλθε ˙ τοῦτο δὲ
ποιήσας τὰ πρὸς
ἕω τῆς τῶν Θη- ›
βαίων πόλεως ἐ-
15δήιου μέχρι τῆς›
Ταναναγραί\ας/(*) ˙ ἔτι
——
γὰρ τότε τὴν(*) Τάνα-
γραν οἱ περὶ Ὑ(*)πατό-
δωρον φίλοι ὄντες
20τῶν Λακεδαιμο-
νίων εἶχον ˙ καὶ ἐκ
τούτου δὴ ἀπήιει
ἐν ἀριστερᾶι ἔχων
τὸ τεῖχος ˙ οἱ δὲ Θη -
——
25βα̣ῖοι̣ ὑ(*)πελθόντες
column iii
ἀντ[ετ]άξαν̣το ἐπὶ̣
Γραὸς στήθει ˙ ὄπι-
θεν(*) ἔχοντες τήν
τε τάφρον καὶ τὸ›
5σταύρωμα καὶ(*) νο-
μίζοντες καλὸν
εἶναι ἐνταῦθ[α] δια-
κινδυνεύειν ˙ καὶ
γὰρ στενὸν̣ ἦν̣›
10ταύτηι ἐπιεικῶς
καὶ δύσβατον τὸ χ̣ω-
ρίον ˙ ὁ δὲ Ἀγησίλα-
ος ἰ(*)δὼν ταῦτα πρὸς
ἐκείνους μὲ̣ν οὐκ’
15ἦγεν ˙ ἐπισιμώ- ›
σας δὲ πρὸς τὴν
πόλιν ἤιει ˙ οἱ δὲ(*)
——
Θηβαῖοι δείσαντ[ε]ς
περὶ τῆς πόλε- ›
20ως, ὅτι ἐρήμ’ἦν ἀ-
πολιπόντες ἔν-
θα παρατεταγμέ-
νοι ἦσαν δρόμωι̣
ἔθεον εἰς τὴν πό̣-
25λιν τὴν ἐπὶ Ποτνι -
column iv
ὰς ὁδόν ˙ ἦν γὰρ αὕ-
τη ἀσφαλεστέρα ˙
——
καὶ μέντοι ἐδόκει
καλὸν γενέσθαι τ̣ὸ̣
5ἐνθύμημα τοῦ Ἀ-
γησιλάου, ὅτι πόρ-
ρω ἀπαγαγὼν ἀπὸ
τῶν πολεμίων ἀ-
ποχωρεῖν δρόμωι
10αὐτοὺς ἐποίησεν ˙
——
ὅμως μέντοι ἐπὶ
παραθέοντας αὐ̣-
τοὺς τῶν πολε- ›
μάρχων τινὲς̣ ἐ̣-
15δραμον(*) σὺν τ[α]ῖς
μόραις ˙ οἱ μέντοι
——
Θηβαῖοι ἀπὸ τῶν λό-
φων τὰ δόρατα ἐξ[η-]
κό[ντιζο]ν̣ ˙ ὥ[σ]τε
20κα̣[ὶ ἀπέθ]α̣ν̣εν Ἀλύ-
[πητος εἷς] τῶν πο-
[λεμάρχω]ν ἀκοντι-
[σθεὶς δόρα]τι ˙ ὅμως
[δὲ καὶ ἀπὸ τού]του
25[τοῦ λόφου ἐτρά]π̣η̣ -
column v
σαν οἱ Θηβα[ῖοι ὥσ-]
——
τε ἀναβάντ̣[ες οἱ Σκι-]
ρῖται καὶ τῶ[ν ἱππέ-]
ων τινὲς ἔ[παιον]
5τοὺς τελευ[ταίους]
τῶν Θηβαί[ων παρ-]
ελαύνοντα̣[ς εἰς(*)]
τ̣ὴ̣ν πόλιν [ὡς μέν-]
τ̣οι ἐγγὺς τοῦ τ[εί-]
10χους ἐγέν[οντο]
(*)π̣οστρέφο̣[υσιν]
ο̣ἱ̣ Θηβαῖοι ˙ οἱ [δὲ Σκι-]
ρῖται ἰ(*)δόντες [αὐ-]
τοὺς ˙ θᾶττο[ν ἢ]
15βάδην ἀπῆλ[θον]
καὶ ἀπέθανε μ[ὲν]
οὐδεὶς αὐτῶ[ν ὅ-]
——
μως δὲ οἱ Θηβ[αῖοι]
τροπαῖον(*) ἐστ[ή-]
20σαντο ὅτι ἀπε[χώ-]
ρησαν οἱ ἀναβά[ν-]
τες ˙ ὁ μέντοι Ἀ[γη-]
——
σίλαος ἐπεὶ ὥρα [ἦν]
ἀπελθὼν ἐστρ̣[α-]
25[τ]οπ̣ε̣δεύσατο ἔ[ν]
fragment C

column i
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε σῖτ[ον]
[ἐκπέμπ]οντα̣ς ˙ ἢ
[Ἀθηναίο]υ̣ς το̣ὺ̣ς›
5[μηδ’ αὑτοῖ]ς ἱ(*)κ̣α̣νὸν
[ἔχοντας] ἂν μὴ›
[πρίωνται;] καὶ χρή-
[μασί γε εἰκ]ὸ̣ς δή- ›
[που ἡμᾶς] ἀ̣φθονω-
10[τέροις χρῆ]σθα̣ι μὴ
[εἰς νησύδρι]α ἀπο-
[βλέποντ]α̣ς ˙ ἀλλ'ἠ-
[πειρωτικὰ] ἔ̣θνη
[καρπουμέν]ο̣υς ˙›
15[πάντα γὰρ δ]ή̣που
[τὰ κύκλωι φό]ρον φέ̣-
[ρει ⁦ -ca.?- ⁩]
[7 lines missing]
25[⁦ -ca.?- ⁩ ἀνθρώ] -
column ii
πω[ν ἐστίν ὃ]ν ἐγ̣[ὼ]
(*)πή̣κ̣[οον π]ο̣ιή[σα-]
σθαι̣ ἔ̣τ̣[ι ε]ὐκ̣ατ̣ερ (diple)-
γαστό̣τ̣[ερον] ἡγοῦ̣μα̣ι̣(*)
5ἢ τὴν Ἑλλ̣άδα οἶ- › -
——
δα γὰρ πάντας το̣ὺ̣ς̣
ἐκεῖ ἀν̣θ̣ρώ̣π̣ο̣υ̣ς̣›
πλὴ̣ν ἑνὸ̣ς̣ π̣ολὺ(*)
μᾶλλον δ̣ο̣υ̣λ̣εί̣- ›
10αν ἢ̣ ἀ̣λ̣κ̣ὴ̣ν̣ μ̣ε̣με-
λη̣κ[ό]τας(*) ˙ οἶδα δ̣ὲ̣
——
(*)φ’ οἵας δυνάμεως̣
καὶ τῆς μετὰ Κύ-
ρου ἀναβάση̣ς κ̣α̣ὶ̣
15τῆς μετ’ Ἀγησι̣λ̣ά̣-
ου εἰς π̣ᾶ̣ν̣ ἀφίκε-
το βα[σ]ιλεύς ˙ ἐπ[εὶ]
——
δὲ ταῦ̣τ̣’ εἰπόν̣[τος]
[αὐ]τ̣ο̣ῦ ἐ̣γὼ ἀπε-
20[κρινάμ]ην(*) ὅτι [τὰ]
[μὲν ἄλλα] ἀ̣ξ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
fragment D
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[εἰς τὴν γῆ]ν̣ ˙ μέ̣[γα]
[δὴ νικητ]ή̣ρ̣ιο[ν ἦν]
[τὸ] π̣ρώτο̣υς καὶ ὕ-
[δω]ρ λαβεῖ̣ν κ̣αὶ εἴ τ[ου]
5[ἄλλ]ου ἐδέοντο ˙ κ̣[αὶ]
[πρ]ώ̣τ̣ους̣ ἀ̣ρι̣σ̣τ̣ῆ-
[σαι] τοῖ̣ς δ̣’ ὑ̣στά[τοις]
[ἀφι]κ̣ο̣[μ]έ̣νοι̣ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment E

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[θαυμαστ]ῶ̣[ν εἴη μὴ]
[εἰρήνη]ν̣ π[οιεῖσθαι;]
[δίκαιον] μὲ̣[ν οὖν ἦν μη-]
[δὲ ὅπλ]α̣ ἐπιφ̣[έρειν]
5[ἀλλήλο]ις ἡμᾶς̣, [ἐ-]
[πεὶ λέγε]ται μὲν [Τρι-]
[π]τ̣ό̣λ̣εμος ὁ ἡ̣[μέ-]
[τ]ερος πρόγονο̣[ς]
[τὰ] Δήμητ̣ρος κ̣α̣ὶ̣
10[Κόρ]η̣ς̣ ἄρρητα ἱ̣[ερ]ὰ̣
[πρώ]τ̣ο̣ι̣ς̣ ξένοις›
[δεῖξαι Ἡρ]ακλεῖ τε̣
[τῶι ὑμετ]έ̣ρ̣ωι ἀρ-
[χηγέτῃ κ]α̣[ὶ] Διοσ-
[κούροιν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1χ̣[ιστα μετὰ τοῦ-]
——
(added at left: x) τ[ον Αὐτοκλῆς, μά-]
λ[α δοκῶν ἐπιστρε-]
φ̣[ὴς εἶναι ῥήτωρ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment F
[ὑμεῖς ἡγ]ῆ̣[σθε καί-]
[τοι τί τοῦ]το [αὐτο-]
[νομίαι] προσή[κει]
[ποιεῖσθαι⟧\ε/ δὲ π̣[ολε-]
5[μίους] ο̣ὐκ ἀ[νακοι-]
[νούμενοι] τοῖ̣[ς συμ-]
[μάχοις, καὶ] ἐ̣[πὶ τού-]
[τους] ἡγεῖσθ[ε ὥσ-]
[τε πο]λλάκ̣[ις ἐπὶ]
10[τοὺς] ε̣ὐμε̣[νεστά-]
[τους] ἀ̣να̣[γκάζον-]
[ται στρ]α̣[τεύειν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment G

column i
[4 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩ Πρ]όξεν[ον καὶ]
[Καλλίβιο]ν ἐν [τοῖς]
[θεαροῖ]ς, νομίσα[ν-]
[τες, εἰ] συνέλθοι ὁ
5[δῆμος]. πολὺ ἂν
[τῶι] πλήθει κρα-
[τῆσα]ι ἐκφέρον- ›
[ται τὰ] ὅ[πλα. ἰ]δόν-
[τες δὲ] το[ῦτο ο]ἱ π[ε-]
10[ρὶ τὸν] Στάσιππο[ν],
[καὶ αὐτοὶ ἀ]νθω[⁦ -ca.?- ⁩](*)-
[πλίσαν]το ˙ καὶ ἀρ[ι-]
[θμῶι] μὲν οὐκ ἐλ[άτ-]
[τους] ἐγένοντο ˙ [ἐ-]
15[πεὶ] μέντοι εἰς μ[ά-]
[χην] ὥρμησαν . τ[ὸν]
[μὲν] Πρόξενον κ[αὶ]
[ἄλλο]υς ὀλίγους μ[ετ’]
[αὐτ]οῦ ἀπ[ο]κτεί- ›
20[νουσ]ι ˙ τοὺς δὲ ἄλ-
[λους] τρεψ[ά]μενοι
column ii
[οὐ]κ ἐδίω[κον καὶ]
[γὰρ] ὁ Στά[σιππος](*)
[ἦν] οἷος μ[ὴ βούλε-]
σθαι πολ[λοὺς ἀπο-]
5κτεινύνα[ι τῶν]
πολιτῶν ˙ ο[ἱ δὲ πε-]
——
ρὶ τὸν Καλλ[ίβιον](*)
ἀνακεχωρ[ηκότες]
(*)πὸ τὸ πρὸ[ς Μαν-]
10τινείαι(*) τε[ῖχος καὶ]
τὰς πύλας, [ἐ]πε[ὶ οὐ-]
κέτι αὐτοῖς οἱ ἐ- ›
[να]ντίοι ἐπεχεί - ―
ρουν . ἡσυχίαν εἶχον
15ἡθροισμένοι ˙ καὶ
——
πάλαι μὲν ἐπεπόμ-
φεσαν(*) ἐπὶ τοὺς›
Μαν[τ]ινέας κελεύ-
οντες βοηθεῖν(*) ˙ (diple)
20πρὸς [δ]ὲ τοὺς περὶ
Στάσ[ι]ππον διε-
λέγον[τ]ο περὶ συν-
αλλαγ[ῶ]ν ˙ ἐπεὶ δὲ
[καταφα]νεῖς ἦ[σαν]
25[οἱ Μαντ]ινηῖς(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
column iii
[13 lines missing]
1τὰ[ς ἐπὶ τὸ Παλ-]
λάν[τιον φερού-]
σας [πύλας καὶ φθά-]
νο[υσι πρὶν καταλη-]
5φθ[ῆναι ὑπὸ τῶν]
διω[κόντων εἰς]
τὸν [τῆς Ἀρτέ-]
μ[ι]δ[ος νεὼν κα-]
ταφυ[γόντες, καὶ]
10ἐγκλ[εισάμενοι ἡ-]
συχ[ίαν εἶχον οἱ]
——
δὲ μ[εταδιώξαν-]

Apparatus


^ A.1-2. κελεύσας codd.
^ A.5. ˙ papyrus
^ A.7. ˙ papyrus
^ A.10. ˙ papyrus
^ A.16. l. ἱππεῖς
^ A.18. ἐγίγνοντο codd.
^ A.18. ˙ papyrus
^ B.i.1. ἐκέλευε codd.
^ B.i.2. ϋπερ papyrus
^ B.i.7. ϋ papyrus
^ B.i.17. ˙ papyrus
^ B.i.18. ϊ papyrus
^ B.i.21. ˙ papyrus
^ B.i.23. ἅμα τῇ codd.
^ B.ii.1. ˙ papyrus
^ B.ii.5. ϋπερβασ papyrus
^ B.ii.11. ˙ papyrus
^ B.ii.16. corr. ex ταναγραιων
^ B.ii.16. ˙ papyrus
^ B.ii.17. καὶ τὴν codd.
^ B.ii.18. ϋπατο papyrus
^ B.ii.21. ˙ papyrus
^ B.ii.24. ˙ papyrus
^ B.ii.25. ϋπελθοντεσ papyrus
^ B.iii.2. ˙ papyrus
^ B.iii.2-3. l. ὄπισθεν
^ B.iii.5. καὶ om. codd.
^ B.iii.8. ˙ papyrus
^ B.iii.12. ˙ papyrus
^ B.iii.13. ϊδων papyrus
^ B.iii.14. ουκ’ papyrus
^ B.iii.15. ˙ papyrus
^ B.iii.17. ˙ papyrus
^ B.iii.17. οἱ δ’ αὖ codd.
^ B.iv.1. ˙ papyrus
^ B.iv.2. ˙ papyrus
^ B.iv.10. ˙ papyrus
^ B.iv.14-15. ἐπέδραμον codd.
^ B.iv.16. ˙ papyrus
^ B.iv.19. ˙ papyrus
^ B.iv.23. ˙ papyrus
^ B.v.11. ϋπ̣οστρεφο̣[υσιν] papyrus
^ B.v.12. ˙ papyrus
^ B.v.13. ϊδοντεσ papyrus
^ B.v.14. ˙ papyrus
^ B.v.19. τροπαῖόν τε codd., τε del. Stephanus
^ B.v.22. ˙ papyrus
^ C.i.3. ˙ papyrus
^ C.i.5. ϊκ̣α̣νον papyrus
^ C.i.12. ˙ papyrus
^ C.i.14. ˙› papyrus
^ C.ii.2. ϋπη̣κ̣[οον papyrus
^ C.ii.4. ἡγοῦμαι εἶναι codd., om. εἶναι C
^ C.ii.8. om. codd.
^ C.ii.10-11. μεμελετηκότας codd.
^ C.ii.11. ˙ papyrus
^ C.ii.12. ϋφ’ papyrus
^ C.ii.17. ˙ papyrus
^ C.ii.19-20. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : ἀπη̣[⁦ -ca.?- ⁩]ην prev. ed.
^ D.1. ˙ papyrus
^ D.5. ˙ papyrus
^ G.i.5. [δημοσ]. papyrus
^ G.i.11. likely [ἀ]νθω (diple) J. Lougovaya (via PN)
^ G.i.12. ˙ papyrus
^ G.i.14. ˙ papyrus
^ G.i.16. . papyrus
^ G.i.20. ˙ papyrus
^ G.ii.2. τοιοῦτος ὁ Στάσιππος codd.
^ G.ii.6. ˙ papyrus
^ G.ii.7. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : Καλί[βιον] prev. ed.
^ G.ii.9. ϋπο papyrus
^ G.ii.9-10. Μαντίνειαν MVC, Μαντινείας cett.
^ G.ii.14. . papyrus
^ G.ii.15. ˙ papyrus
^ G.ii.16-17. J. Lougovaya (from photo) (via PN) : ἐπεπόμφοσαν prev. ed.
^ G.ii.18-19. βοηθεῖν κελεύοντες codd.
^ G.ii.19. ˙ papyrus
^ G.ii.23. ˙ papyrus
^ G.ii.25. l. οἱ Μαντινεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 2.

    The marginal sign 'chi' indicated an important passage or was used to refer to the commentary.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.