Papyri.info

sign in

8 = Trismegistos 62982 = LDAB 4174Introduction

The text is on the verso

DCLP transcription: 62982 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[Περικλ]έ̣α̣, ὦ Ἀλ̣[κιβιάδη, καὶ ἡμεῖς]
[τη]λ̣ι̣κ[ο]ῦ̣τοι ὄντ̣[ως](*) [δεινοὶ τὰ τοιαῦ-]
[τα] ἦμεν˙ το[ιαῦτα γὰρ καὶ ἐμελετῶ-]
[μ]ε̣ν καὶ ἐσο[φ]ιζόμ[εθα οἷάπερ καὶ σὺ]
5[νῦ]ν μοὶ(*) δοκ[εῖ]ς̣ με[λετᾶν. τὸν δὲ]
[Ἀλκι]βιάδη[ν] φά̣ναι· [εἴθε σοι, ὦ Περί-]
κλεις̣, τό[τε συ]νεγ̣ε̣[νόμην ὅτε δει-]
[νότα]τος σαυτοῦ(*) ταῦ[τα](*) [ἦσθα. ἐπεὶ]
[τοίν]υν τάχιστα τῶ[ν πολιτευομέ-]
10[ν]ω̣ν ὑπέλαβον κρε̣[ίττονες εἶναι,]
[Σ]ω̣κρ[άτ]ε̣ι̣ [μ]ὲν οὐκέ̣[τι προσῆισαν·]
[οὔτ]ε γ[ὰ]ρ̣ αὐτο̣ῖς ἄλλω[ς ἤρεσκεν, εἴ]
[τε] πρ[ο]σέλ̣θ̣οιεν˙ ὑ[πὲρ ὧν ἡμά]ρ̣-
[τα]νον̣ [ἐλεγ]χόμεν̣[οι] ἤχθοντο·
15[τὰ δ]ὲ τῆ̣ς̣ πόλ̣εως ἔπ̣[ρ]α̣ττον, ὧνπ̣ερ
[ἕνε]κα(*) καὶ Σω̣κράτει π̣ροσῆλθ[ο]ν. ἀλ-
[λὰ] Κ̣ρ̣ίτων τ̣ε̣ Σωκράτους ἦν ὁμειλη̣-
[τ]ὴ̣ς(*) καὶ Χαιρεφῶν κ̣[αὶ] Χαιρεκράτης
[κ]α̣ὶ Ἑρμοκράτης(*) [καὶ Σι]μμίας καὶ Κ̣έ-
20[β]ης καὶ Φα̣ι̣δώνδ[ας κ]α̣ὶ ἄλλοι, οἳ ἐκεί-
[νω]ι σ̣υν̣ῆσ̣αν, οὐ[χ ἵν]α̣ δημηγ̣[ο]ρι-
[κοὶ] ἢ δ̣ι̣καν[ι]κοὶ [γένοιντ]ο̣, άλλ̣' ἵνα κα-
[λοί τ]ε̣ κ̣ἀ̣γ̣α̣θοὶ γ̣ενό̣[μενοι] κ̣α̣ὶ ο[ἴ]κοις(*) (added at right: ›)
[καὶ οἰκέτ]α̣ις καὶ οἰ[κείοις κα]ὶ φ̣[ίλ]οις
fragment 2+3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1[μό]ν τε ἀ̣ν[θρώπωι καὶ ἀγαθὸν(*), τὸ] \ὠφέλι/ [δὲ ἀρ-]
[γ]ὸν βλαβερ̣[όν τε καὶ κακόν, καὶ](*), [τοὺς]
[⁦ -ca.?- ⁩] μὲν ἀγαθό̣[ν τι ποιοῦντας ἐργάζεσθαί]
τε ἔφη [καὶ ἐργάτας ἀγαθοὺς εἶναι,]
5τοὺς δὲ̣ [κυβεύοντας ἤ τι ἄλλο πονη-]
ρὸν κα[ὶ ἐπιζήμιον ποιοῦ]ν̣τ̣ας [ἀρ-]
γο[ὺ]ς ἀπε̣[κάλει. ἐκ δὲ τούτ]ων ὀρθῶ̣[ς]
[ἂν] ἔ̣[χ]ο̣ι̣ [τὸ ἔργον δ' οὐδὲν ὄ]νειδο[ς,]
[ἀεργίη δέ τ' ὄνε]ι̣[δος. τὸ]ν̣(*) δὲ Ὁμή[ρ-]
10[ου](*) [ἔφη ὁ κ]α̣τήγορ̣ο̣ς̣ π̣ο̣λλά̣[κις αὐτὸν]
[λέγειν, ὅτι] Ὀδυσσεὺς ὅντι[να μὲν βα-]
[σιλῆα καὶ ἔ]ξοχον ἄνδρ̣α̣ [κι]χ̣[ε]ί[η], τ̣ὸ̣ν̣
[δ' ἀγανοῖς ἐ]πέεσσιν ἐρ̣[ητ]ύσασκε (added at right: ›)
[παραστά]ς· δαιμόν[ι', οὔ σ]ε ἔοικε κα (added at right: ›)-
15[κὸν ὣς δε]ιδίσσεσ[θαι, ἀ]λ̣λ' αὐτός [τε]
[κάθησο κ]α̣ὶ ἄλλου̣ς ἵ̣(*)[δρυε] λ̣αούς. ὃν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δήμου τε(*) ἴ[δοι βοό]ων̣τ̣ά τ̣' ἐ (added at right: ›)-
[φεύροι, τ]ὸν̣ σκήπτρ̣[ωι ἐλάσασκ]ε̣ν ὁμο-
[κλήσασκέ] τε μύθ[ωι· δαιμ]όνι', ἀτρέ-
20[μας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθο]ν̣ ἄ̣κ̣ο̣υ̣ε,
[οἳ σέο φέρτεροί εἰσι· σὺ δ' ἀ]πτόλεμ̣[ο]ς
[καὶ ἄναλκις, οὔτε ποτ'] ἐν πολέ̣μωι
[ἐναρίθμιος οὔτ ἐνὶ βου]λ̣ῆ̣ι̣. ταῦτα
[δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖ]σθαι, [ὡ]ς ὁ ποιητὴς̣
25[ἐπαινοίη παίεσ]θαι τοὺ[ς δη]μότας
[καὶ πένητας. Σω]κ̣ρ̣άτης δ' οὐ ταῦ̣τ̣' ἔ-
[λεγε· καὶ γὰρ ἑαυτὸν ο]ὕτω̣ γ̣' ἂν ὤιετ̣[ο]
[δεῖν παίεσθαι· ἀλλ' ἔφ]η δ[εῖν] τ̣οὺς μήτε
[λόγωι μήτε(*) ἔργωι ὠφελίμο]υς ὄντας
30[μήτε στρατεύματι μήτε πόλε]ι μήτε
[αὐτῶι τῶι δήμωι,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἴ τ]ι δέοι, βο-
[ηθεῖν ἱκανούς, ἄλλως τ' ἐὰν π]ρ̣ὸς το[ύ]τ̣ωι
fragment 4a+b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣ ἐδείπ]ν̣ι̣ζ̣[ε, Σωκράτης δὲ διὰ]
[παντὸς τ]οῦ βίο̣[υ τὰ ἑαυτοῦ δαπα-]
[νῶν τὰ μέγ]ιστα πά̣ντ[ας τοὺς βουλο-]
[μένους] ὠ̣φέ[λ]ει· βε̣λ̣[τίους γὰρ ποι-]
5[ῶν τοὺς] συγγιν̣[ομένους ἀπέ]πε̣μ̣π̣[εν.]
[ἐμοὶ μὲν] δὴ Σω[κράτης τοι]οῦτος ὢ̣[ν]
[ἐδόκει] τιμῆ̣[ς ἄξιος εἶναι τῆ]ι̣ π̣[όλει]
[μᾶλλον] ἢ θ̣α̣ν̣[άτου. καὶ κατὰ τοὺς]
[νόμους] δὲ σκ̣[οπῶν ἄν τις τοῦθ' εὕ-]
10[ροι. κατὰ] γὰρ τ[οὺς νόμους, ἐάν τις φανε-]
[ρὸς γένη]ται κλ[έπτων ἢ λωποδυ-]
[τῶν ἢ βαλ]λαντ[ιοτομῶν ἢ τοιχωρυ-]
[χῶν ἢ ἀν]δραπ[οδιζόμενος ἢ ἱερο-]
[συλῶν,] τούτοι̣[ς θάνατός ἐστιν ἡ]̣
15[ζημία· ὧν] ἐ̣κ̣ε[ῖνος πάντων ἀνθρώπων ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[καὶ πάνυ πρό]σ̣ω̣θ̣ε̣[ν τοιοῦτον ὥστε μαί-]
[νεσθαι] π̣ο̣ι̣ε̣ῖν˙; ἴ(*)σω[ς δὲ καὶ οἱ ἔρωτες το-]
[ξόται] δ[ι]ὰ̣ τοῦτο κα[λοῦνται, ὅτι καὶ]
[πρόσ]ω̣θ̣ε̣ν οἱ καλο̣ὶ̣ τ̣[ιτρώσκουσιν.]
5[ἀλλὰ] συμβουλεύω̣ [σοι, ὦ Ξενοφῶν,]
[ὁπότα]ν̣ ἴ(*)δῃς τινὰ κ[αλόν, φεύγειν]
[προτρ]οπάδην˙. σοὶ δ', [ὦ Κριτόβου-]
[λε, συμβουλε]ύω ἀπε[νιαυτίσαι· μόλις]
[γὰρ ἂν(*) ἐν τοσο]ύ̣τω̣[ι χρόνωι τὸ δῆγμα ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[εἰ δέ] τινες Σ̣[ωκράτην νομίζουσ-]
[ιν, ὡ]ς̣ ἔνιοι γ[ράφουσι](*) [καὶ λέγουσι περὶ]
[αὐτο]ῦ̣ τεκμ[αιρόμενοι, προτρέψα-]
[σθαι μ]ὲν [ἀνθρώπους ἐπ' ἀρετήν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[εἶνα]ι̣; ἢ̣ ὡς̣ ἡδ[ίω σοι ἃ σὺ παρα-]
[σκευάζη]ι ὄντα˙ ἢ ἐμ[οὶ ἃ ἐγώ; οὐκ οἶσθ']
[ὅτι ὁ μὲ]ν̣ ἥ̣διστα ἐσ[θίων ἥκιστα ὄψου]
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]στ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὧν δέοντ]α̣ι̣ πο[ρ]ί[ζειν· καὶ ἑαυτῶι μὲν]
[πολλὰ ὧν] β̣ούλετ̣α̣[ι ἐλλείπειν, τῆς]
[δὲ πόλεω]ς̣ π̣ρ̣ο̣[εστῶτα, ἐὰν μὴ πάν-]
5[τα ὅσα] ἡ̣ πόλις̣ β[ούλεται καταπράτ-]
[τηι, τού]τ̣ου δίκη̣ν̣ ὑ̣π̣έ̣[χειν, τοῦτο]
[πῶς ο]ὐ πολλὴ ἀφροσύν[η ἐστί; καὶ γὰρ]
[ἀξιο]ῦσιν αἱ πόλει[ς] τ̣ο̣[ῖς ἄρχουσιν ὥς-]
[περ ἐ]γὼ τοῖς οἰκέ[ταις χρῆσθαι. ἐγώ]
10[τε γὰ]ρ ἀξ[ι]ῶ̣ τοὺ̣[ς θέραποντας ἐμοὶ]
[μὲν ἄφθ]ο̣να τὰ [ἐπιτήδεια παρα-]
[σκευάζε]ι̣ν̣, α̣ὐ̣[τοὺς δὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ζηλου]μέ[νους ὑπὸ τῶν ἄλλων; ἔτι δὲ]
[αἱ μὲν] ῥαιδιο̣[υργίαι καὶ ἐκ τοῦ παρα-]
[χρῆμ]α ἡδ[οναὶ οὔτε σώματι εὐεξί]
[αν ἱκα]ναί ε[ἰσιν ἐνεργάζεσθαι, ὥς]
5[φασι]ν̣ ο̣[ἱ γυμνασταί, ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10
loṣt⁦ -ca.?- ⁩lin
[οὐ καὶ τὰ τῶν πολιτῶν] ἔχ[ει, ἀλλ' ἐν-]
[ταῦθα μὲν δύνανται] λογίζ[εσθαι]
fragment 11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[οὕτω]̣πά̣γ̣χρ̣η̣[στον; ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν]
[τάττει] πρὸς [πᾶν τὸ ἐλλεῖπον ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[θῶμεν το]ῦτ̣ο̣; δῆλ̣[ον, ἔφη, ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν.]
[οὐκοῦν, ἔ]φη, καὶ ἐ̣[ξαπατᾶν ἔστι; καὶ μάλα, ἔφη,]
[τοῦτο ο]ὖν ποτ[έρωσε θῶμεν](*); [καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι,]
[ἔφη, πρὸς τ]ὴν ἀδικί[αν. τί δὲ τὸ κακουργεῖν; καὶ]
5[τοῦτο, ἔφη. τὸ] δὲ ἀν[δραποδίζεσθαι; καὶ τοῦτο.]
[πρὸς δὲ τ]ῆ̣ι δικα̣[ιοσύνηι οὐδὲν ἡμῖν τούτων]
[κείσεται, ὦ] Εὐθύ[δημε; δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη.]
[τί δέ](*); [ἐάν] τ̣ις σ̣τ̣ρ̣[ατηγὸς αἱρεθεὶς ἄδικόν τε]
[καὶ ἐχθρὰν] πόλ̣[ιν ἐξανδραποδίσηται, ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ ἐπίσταντ]αι ἀ̣[πε-]
[χόμενοι ἀναμάρτητοι γίνον]τ̣α̣ι καὶ διὰ-
[φεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν·] διὰ τοῦτο
[δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπου]ς δυνά (added at right: ›)-
5[μενοι δοκιμάζειν καὶ διὰ] τῆς τῶν
[ἄλλων χρείας τά τε ἀγαθ]ὰ̣ πορίζ[ον-]
[ται καὶ τὰ κακὰ φυλάττονται.] οἱ δὲ μ̣ὴ
[εἰδότες, ἀλλὰ διεψευσμένοι τ]ῆς̣ [ἑαυ-]
τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.2. mss. : ὄντες BKT
^ 1.3. ημεν˙ papyrus
^ 1.5. BKT : ἐμοὶ mss.
^ 1.8. BKT : ἑαυτοῦ mss.
^ 1.8. BKT : om. mss.
^ 1.13. πρ[ο]σελ̣θ̣οιεν˙ papyrus
^ 1.16. BKT : ἕνεκεν mss.
^ 1.17-18. l. ὁμιλη|[τὴς]
^ 1.19. BKT : Ἑρμογένης mss.
^ 1.23. BKT : οἴκῳ mss.
^ 2+3.2. BKT : καὶ τὸ μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαθόν, τὸ δ’ ἀργεῖν κακόν mss.
^ 2+3.9. BKT : τὸ mss.
^ 2+3.9-10. or Ὁμή |[ρου]
^ 2+3.16. ϊ̣[δρυε] papyrus
^ 2+3.17. BKT : τ' ἄνδρα mss.
^ 5.2. π̣ο̣ι̣ε̣ιν˙ papyrus
^ 5.2. ϊσω[σ papyrus
^ 5.6. ϊδησ papyrus
^ 5.7. [προτρ]οπαδην˙ papyrus
^ 6.2. BKT : γράφουσί τε mss.
^ 7.2. οντα˙ papyrus
^ 12.3. mss. : θῶ BKT
^ 12.8. BKT : δ' mss

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.