Papyri.info

sign in

= Trismegistos 63141 = LDAB 4345Introduction

This papyrus has been digitally edited by Vincenzo Damiani and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung.

DCLP transcription: 63141 [xml]

column 1P.Herc. 1026 cr. 9 col. 3
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi

  ̣[ -1-2- ]  ̣τ  ̣να  ̣  ̣  ̣δ[  ̣  ̣  ̣]ηα  ̣
  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω  ̣  ̣[  ̣]⌈η⌉ γ̣⌈ρ⌉ά̣[φ]ω̣ν πα  ̣
  ̣[  ̣]  ̣μ⌈ε⌉ν[  ̣  ̣]  ̣υ [δι]έξο̣δον̣   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣δ[  ̣  ̣  ̣]⌈ο⌉[  ̣]  ̣ο τινι -2-3-
5ἀ̣[π]εσ̣⌈τ⌉αλκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο π̣ερὶ α  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ησ̣ας ἐ⌈ν⌉
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣⌈τ⌉ισ
  ̣τη̣ς̣ λ̣- ca.13 -
η̣γ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
10  ̣α  ̣  ̣κα  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣νọ  ̣  ̣  ̣αο̣τ̣ευ̣χ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
σ̣οντα   ̣  ̣ε ̣τα̣ μελ̣[λ -2-3- ]
κ̣ατὰ τὴ̣ν ὁδ̣ὸ̣ν   ̣  ̣  ̣[  ̣ τ]ὸ̣ν
τῆς γ̣ραφῆς λόγον, καὶ
15αὐ[τὰ] δὲ ταῦτ̣α τὰ προσ̣ε̣π̣ι-
λο[γί]σματα̣ πο̣[ιή]σ̣ομαι̣
π̣ε̣[ρὶ] τ̣ῆς ἐφό̣δου τῆς ἐπὶ̣
τὴ̣[ν θ]εωρ̣ίαν, τί̣νων δε̣[ῖ]
ἐχ̣[ό]μ̣ενον κ̣ανόνων
20π[οιεῖ]σ̣θαι αὐτὴν πρὸ̣ς
⌈τ⌉[ὸ ὑπ]ολαβε⌈ῖ⌉ν τὸ τέλος
τῆς ἀληθείας ἐν τῶ̣ι πρ̣ο-
κε̣ιμένω<ι> καθεστῶτι
τῶν κυριωτάτων̣ πρὸς
25ἀτ̣α̣ραξίαν βίου κατὰ̣ τὸ
ἀνύποπτον τοῦ μη
π̣  ̣  ̣ου   ̣  ̣ηρεύνηται ἡ ἀ-
λή[θ]ε̣ια   ̣  ̣  ̣ αὐτῶι. τοῦ -
——
το̣ γὰρ δ  ̣  ̣⌈η⌉ν ὃ ἔφην καὶ
30πρ̣ὸ̣ς̣ τῆι τῶν λοιπῶν
ἐγλ̣ο̣γ̣ίσ̣ει̣ κ̣αὶ παρὰ τὴν
τοῦ πρ̣[οκει]μένου διὰ μνή̣-
μη[ν] ἔχε̣ιν ἀ̣να⌈γ⌉καῖον
εἶ̣να̣ι̣. κ̣α̣ὶ αὐτὸ οὖν δὴ
——
35τοῦτ̣ο ἐπ̣[ιλ]ογιοῦμαι κα-
τ̣ὰ τ̣[ἀ]κό̣λ̣[ο]υ̣θον τοῖς Ἐπι-
[κ]⌈ο⌉[ύρ]ωι δ̣[ια]λε̣λ̣ογισμέ-
⌈νο⌉[ις] περ̣[ὶ κ]ρ̣ιτηρίου τῆς
⌈τ⌉[ῶν] ἀδ̣ή̣[λω]ν φύσεως, ⌈ὑ⌉-
40⌈π̣⌉[οψ]ί̣α̣ν̣ ο̣ὐδεμί⌈α⌉ν η
  ̣⌉[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ει̣ [ἐ]ν̣ τοῖς ἀπό̣ροι̣ς̣
ο(*)ἶνα[ι] π̣ρά̣γμασί τε καὶ
⌈χρόν̣⌉ω̣ν   ̣  ̣η   ̣εσιν̣ τη[ -0-1- ]
⌈τ⌉[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣νδρὸς   ̣λ̣ε
45  ̣⌉[  ̣  ̣  ̣] τ̣ῶ̣ι̣ κανόνι η̣[ -1-2- ]
⌈ρα⌉[  ̣  ̣]  ̣  ̣⌈ν τἀ⌉λ⌈η⌉θοῦς̣   ̣[ -1-2- ]

Apparatus


^ 1.42. l. ε (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.