Papyri.info

sign in

Trismegistos 63382 = LDAB 4589Introduction

This papyrus has been digitally edited by Gabriella Rita Russo and Elisabetta Perazzoli and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 63382 [xml]

fragment 1Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[  ̣  ̣  ̣] ἐπ̣ὶ τοῦ ζώιου τιθε-
[  ̣  ̣  ̣]ως καὶ ἐπὶ τοῦ τιθε-
[  ̣  ̣  ̣]κ̣ήποις ξυλίνου μετη-
[  ̣  ̣  ̣]ν̣ ⁦ vac. 3-4⁩ Ἀπολλώνιος δ' ὁ Ῥόδιο
5[  ̣  ̣  ̣ Ἀ]ν̣τιμάχου προσθεὶς
[  ̣  ̣  ̣] π̣αιπαλέη τῆι τε πτερὰ
[  ̣  ̣  ̣]α̣σ̣ι̣ τὴν πιπώ φησιν
[  ̣  ̣  ̣] ἀκανθυλλίδα, ὑφ’ ὧν δ'
[  ̣  ̣  ̣] ἀποδίδοσθαι· εἰ μὲν̣
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣ς̣ Ἀπολλώνιος σ̣υν
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ υ̣τ̣οις ἁμαρτάνει
[  ̣  ̣  ̣]σ̣υνκατατίθεται
[  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣λ̣ο̣ [ἀ]ποδιδ̣όντες
[  ̣  ̣  ̣γ]ὰ̣ρ πιπὼ τῶν δρυο-
15[  ̣  ̣  ̣] ε̣ἶ̣δός ἐστιν ὥς φη
[  ̣  ̣  ̣] δέ̣ ἐστι σκνιπο-
Traces 1 line
fragment 2Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

κ̣αλλισ̣τρ̣[  ̣  ̣  ̣]
τ̣ο̣ύτους δα̣[  ̣  ̣  ̣πα]
ραδέξαιτο̣[  ̣  ̣  ̣]
νον τὸ δια  ̣[  ̣  ̣  ̣]
5όμενον αλ[  ̣  ̣  ̣]
προσῆκε̣ν [  ̣  ̣  ̣]
οὐχ ἕν· ἧς δ̣[ὲ   ̣  ̣  ̣]
περὶ τῆς ἐχ̣[  ̣  ̣  ̣]
οὕτως̣ ες   ̣[  ̣  ̣  ̣]
10πετραίων ο[  ̣  ̣  ̣]
νηϊδα κα̣ὶ χρ[  ̣  ̣  ̣]
πρὸς δικ̣αστ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
——
ἄβρωτον τουτ̣[  ̣  ̣  ̣]
π̣όδας οὐκ ἔχο̣[ν  ̣  ̣]
15πτέρυγας ἐχ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
τουτο̣\ω̣ν̣/ ἐπιστα[  ̣  ̣  ̣]
  ̣κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣αξ̣αθ[  ̣  ̣  ̣]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.