Papyri.info

sign in

1380 P. Oxy. 11 = Trismegistos 63688 = LDAB 4897DCLP transcription: 63688 [xml]

column i
[τὴν ἐν Ἀφροδίτης (?)] πόλει Ὀνε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣· τὴν ἐν τῷ] Ἡφαίστου οἴκῳ
[- ca.14 -]χ\μ/εῦνιν· τὴν
[ἐν- ca.12 -]ό̣φει(*) Βούβασ-
5[τιν, - ca.9 - κ]αλουμένην· τὴν
[ἐν Λητ]ο̣ῦ̣ς̣ [π]ό̣λει̣ [τῇ] μεγάλῃ μίαν(*),
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιον τὴν ἐν Ἀφροδίτης πό-
[λει το]ῦ Προσωπ[ί]του στολαρχεί-
[δα](*)[,] πολύμορφον, Ἀφροδίτην· τὴν
10[ἐ]πί(*) τοῦ Δέλτα χαριτοδώτειραν(*)·
[ἐ]ν Καλ̣α̣μίσι̣(*) ἠπ̣ί̣αν(*)· ἐν τῇ Καρή-
[ν]ῃ̣ φιλ[ό]στοργον· ἐν τῇ Νεικίου(*)
[  ̣]θ ἁγίαν(*), δότειραν(*)· ἐν τῷ Ἱ̣εράσῳ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αθροῖχιν(*)· ἐν Μωμέμ-
15[φι ἄνασ]σ̣α̣ν· ἐν Ψωχήμε̣ι̣ [ὁ]ρ̣μίσ-
[τριαν](*)· ἐν Μύλ̣ω̣ν̣ι̣ ἄ̣ν̣α̣σ̣[σα]ν· τὴν
[ἐν] Κ̣ε̣  ̣  ̣κ̣υ̣λ̣ή̣μ̣ι̣ [  ̣  ̣]τ̣ην· τὴν ἐν
[Ἑρ]μ̣ο̣[ῦ π]όλει καλλίμορφον, ἱεράν·
[τὴ]ν ἐν Ναυκράτει ἀ̣π̣άτειραν, εὐφρο-
20[σύ]νην, σώτειραν, παντοκράτειραν,
[μ]εγίστην· ἐν Ν̣[ι]\θί̣/νῃ τοῦ Γυναικο-
[πο]λείτου(*) Ἀφροδείτην(*)· ἐν Πεφρή-
[μι] Ἶ(*)σιν, ἄνασσαν, Ἑστίαν(*), ⟦ανασσαν⟧
[κυ]ρ̣είαν(*) πάσης χώρας· ⟦την εν Χ̣νου̣⟧
column ii
25τὴν ἐν Εσ̣(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν,
Ἥ̣ρ̣α̣ν, δία̣[ν,  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)[·] ἐν̣
Β̣ο̣υ̣τῷ λο[χεύτριαν](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣ · ἐ]ν
Θ̣ώ̣ν̣ι ἀγάπ̣[ην - ca.9 -(*) χρό̣-
ν̣ῳ καὶ̣ ἀγ̣ω̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ν· ἐν
30τ̣\ῷ̣/ Σ̣α̣ΐ̣τ̣ῃ ν̣[ι]κ̣ή̣τ̣[ριαν, Ἀ]θήνην, νύμφην·
ἐν Ν̣η̣βε̣ο̣(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ι̣ν̣(*)· ἐν Καινῇ εὐ-
φροσύνην[· ἐ]ν̣ Σ̣ά̣ι Ἥραν, ἄνασαν(*), τε-
λείαν[·] ἐν Ἰ̣[σείῳ Ἶσ]ι̣ν· ἐν Σεβεννύ-
τῳ ἐπί[νοιαν, δυ]ν̣ά̣σ̣τιν(*), Ἥραν, ἁ-
35γίαν(*)[·] ἐ̣[ν] Ἑρ[μ̣]ο̣ῦ̣ π̣όλ̣ε̣ι Ἀφρ[ο]δείτην(*),
βασ[ί]λεισ̣[σαν](*)[, ἁγε]ί̣α̣ν̣(*)· ἐν Δειὸς(*) π[ό-]
λει τῇ μεικ[ρᾷ](*) ἄ̣ν̣α̣σ̣αν(*)· ἐν Βουβά-
στῳ τὸ ἄνω̣· ἐ̣ν̣ Ἡ̣λ̣ί̣ου π[όλ]ει Ἀφρ[ο-]
δίτην· ἐν Ἀ[θ]ρ̣ί̣\β̣[ι]/ Μ̣α̣ῖ̣α̣ν(*), ὀρθωσίαν· ἐν
40Ἱ̣ε̣ρ̣ᾷ̣ Φ̣θ̣ε̣μ̣φ[θ]ο̣ύ̣[τ]ο̣υ̣ λ̣ω̣[τ]ο̣φόρον· ἐν
Τεούχι ἱερά̣ν̣, δ̣υ̣ν̣ά̣σ̣τ̣ε̣ι̣ν(*)· ἐν τοῖς
Βουκολεῦσι Μα̣[ῖ]α̣ν· ἐν Ξ̣ό̣ι̣ τ̣[ὸ](*) ἄ̣ν̣ω,
χρησμῳδό[ν]· ἐν Καταβαθμῷ πρ[ό-]
νοιαν· ἐπὶ τοῦ Ἄπεως φρόνησιν[·]
45ἐπὶ Λευκῆς Ἀκ̣τ̣ῆ̣ς̣ Ἀφ̣ροδ̣ε̣ί̣τ̣η̣ν̣(*), Μ̣ο̣ῦ̣-
χιν, Ἐσερέμ̣φ̣[ι]ν̣· ἐν Φραγο̣ύ̣ρων πό-
λε[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣ιν[·] ἐν Χοατείνῃ(*)
column iii
νεικήτ̣ρ̣[ιαν](*)[· ἐν - ca.10 -γ]ραμ-
ματε[ικ]ή̣[ν](*)[,  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ · ἐν Κυνὸς] πόλει
50τοῦ Βο̣υ̣[σε]ι[ρε]ίτ[ο]υ(*) Πραξ[ι]δ̣[ί]κ̣[η]ν·
ἐν Βουσείρει(*) τύχην, ἀγαθήν· ἐν
Ἑρμοῦ π[ό]λ̣ε̣[ι] τοῦ Μενδησ̣ί̣ο̣υ ἡ-
γεμονί̣[δ]α̣· ἐν Φαρβαίθῳ καλ-
λίμορφ[ο]ν· ἐν τῷ Ἰσιδίῳ τοῦ Σε-
55θροΐ(*)του ἀνδρασώτειραν· ἐν
Ἡρακλέ[ους] πόλει τοῦ Σεθροΐτου
δυνάστι[ν·] ἐν Φερνο̣[ύ]φ̣ι̣ ἄνασσαν
πόλεων[·] ἐν Λε[ο]ν̣τωπόλει(*) ἀ̣σ̣-
πίδα, ἀγ[α]θήν· ἐν Τ̣άνι χαρειτό-
60μορφον(*), Ἥρ[α]ν· ἐ[π]ὶ Σχεδίας ἐπί-
νοιαν· ἐ[π]ὶ τ[ο]ῦ Ἡρακλίου πελάγους
κυρ̣είαν(*)[·] ἐ[ν] Κ̣ανώβ̣ῳ μουσανα-
γ̣ω̣γ̣ό̣ν· ἐν Μεν[ο]ύθι ἀλήθιαν(*)· [ἐ]ν̣
Μ̣εν[ι]ού̣ε̣ι̣ Ἰ̣οῦς ᾖ κτίζε̣τα̣ι̣ π[  ̣  ̣  ̣]  ̣(*)
65[  ̣]μ̣ε̣ρ̣ε̣ί[α]ς̣ προκαθημέν[η]ν· ἐπὶ τ̣ο̣ῦ
Μ̣[  ̣  ̣]ν̣ε̣σ̣τί̣ο̣υ(*) μεγίστου(*) γυπόμορ-
φον, Ἀφροδ[εί]την(*)· ἐν Ταποσίρι
Θαυῆστιν, Ἥρ[α]ν, δώτειραν(*)· ἐν τῇ Νή-
σῳ ταχυν[ί]κην· ἐν Πευκεστίδι κυ -
column iv
70βερνῆτιν· ἐν Μελαΐδι(*) πολύμο[ρ-]
φον· ἐν Μ̣[ε]νούφι(*) στρ̣[α]τ̣ί̣α̣ν̣[· ἐν]
Μετηλείτῃ(*) Κ[ό]ρην· ἐπὶ Χάρακος [Ἀ]
θήνην· ἐν Πλινθίνῃ Ἑστίαν· ἐν
Πηλουσίῳ ὁρμίστριαν· ἐπὶ το[ῦ]
75Κασίου Ταχνῆψιν· ἐπὶ τοῦ Ἐκ-
κρήματο[ς](*)(*)σιν, σώζουσαν· ἐν τῇ
Ἀραβίᾳ μεγάλην, θεόν· ἐν τ̣ῇ [Νή-]
σῳ ἱ(*)ερωνικοτελοῦσαν(*)· ἐν Λυκίᾳ
Λητώ· ἐν Μύροις τῆς Λυκίας κε̣δ̣ν̣ή̣ν̣,
80ἐλευθε[ρί]αν· ἐν Κνίδῳ ἄφεσιν̣ ἐφ’ ὁ-
δῶν(*), εὑ[ρ]έτριαν· ἐν Κυρήνῃ Ἶσ̣ι̣ν̣·
ἐν Κρήτῃ Δικτυννίν· ἐν Χαλκη̣[δ]ό̣-
νι Θέμιν· ἐν Ῥώμῃ σ̣τρα̣τ̣ία̣ν̣(*)[· ἐν]
ταῖς Κυκλά[σ]ι νήσοις τ̣ρ̣ι̣φυ̣ή̣ν̣, Ἄ̣ρ̣-
85τεμε̣ιν(*)· ἐν [Π]ά̣θ̣μῳ ν̣έα(*), μ̣  ̣[  ̣]ι̣(*)θ̣(*) [  ̣  ̣]-
κη(*)· ἐν Πάφῳ ἁγμήν, δ̣ί̣α̣(*), ἠ̣π̣ί̣α̣(*)[· ἐν]
Χ̣ίῳ στ[ί]χουσαν· ἐν Σαλαμεῖνι(*) κα̣-
τόπτιν· ἐν Κύπρῳ παν̣ά̣φθο-
ν̣[ο]ν̣[·] ἐν τῇ Χαλκιδίκῃ [ἁ]γ̣ία̣ν· ἐν
90τῇ Π̣ι̣ε̣ρί̣[ᾳ] ὡραίαν[·] ἐν τ[ῇ] Ἀσ̣ίᾳ(*)
τριοδεῖτιν(*)· ἐπὶ τῆς Πέτρας σώ-
τειραν· ἐν Ὑψήλῃ μεγίστην·
column v
ἐν Ῥεινοκορούλοις(*) παντόπ̣[τιν·]
ἐν Δώροις φιλίαν· ἐν Στ̣ρ̣[άτω]ν̣[ος]
95Πύργῳ Ἑλλάδα, ἀγαθήν[·] ἐν
ασκαλω(*) κρατίστην· ἐν Σινώ-
πῃ πολυώνυμον· ἐν Ῥαφέᾳ δυ-
νάστιν· ἐν Τριπόλει ὀρτωσίαν· ἐν
Γάζῃ ε̣υ̣πλ̣εαν(*)· ἐν Δελφοῖς ἀρίσ-
100στην(*), καλλίστην· ἐν Βανβύκῃ(*) α-|ταργατ̣ει(*)· ἐν Θρᾷξι [κ]ἀν Δήλῳ πο-
λυώνυμον· ἐν αμαζοις(*) στρατί-
αν· ἐν Ἰ(*)νδοῖς Μαῖαν(*)· ἐν Θεσσαλοῖς
σελήνην· ἐν Πέρσαις(*) λατεινην(*)· ἐν
105Μάγοις(*) Κόρην, Θαψ[ε(?)]ῦσιν(*)· ἐν Σού-
σοις Ναν̣ία̣ν(*)· ἐν φοινικι(*) Συρίας(*)
θεός(*)·. ἐν Σαμοθρᾴκῃ ταυρῶπις(*)·
ἐν Περγάμῳ δεσπότις(*)· ἐ[ν] Πόντῳ
ἀμίαντος(*)· ἐν Ἰταλίᾳ ἀ̣[γά]πην̣ θ̣ε̣-
110ῶ̣ν· ἐν Σάμῳ ἱεράν· ἐν Ἑ̣λ̣λ̣η̣[σπ]ό̣ν̣-
τῳ μύστε̣ιν(*)· ἐ[ν] Μύνδῳ(*) δ̣ί̣[α]ν· ἐν
Βειθυνείᾳ(*) Ἑλένην· ἐν Τ[ε]ν̣έ̣δ̣ῳ ἡ-
λ̣ίου̣ ο̣νομα(*)· ἐν Καρίᾳ Ἑκά̣[τ]η̣(*)· ἐν
Τρῳάδι κἀν Δινδύμῃ Τ̣[ρι]β[ί]αν(*),
115Παλέντρ̣α̣[ν], ἀβείβα̣σ̣τ̣ο̣[ν](*)[, Ἶσ]ι̣ν̣·
ἐν Βηρυτῷ Μεαν(*)· ἐν Σει̣δ̣ῶ̣ν̣ι(*) Ἀσ -
column vi
τάρτην· ἐν Πτολεμαΐδι φρονί̣μ̣[ην·]
ἐν Σούσοις της(*) κατὰ τὴν Ἐρυθρ[ὰν θά-]
λασσαν Σαρκοῦνιν[·] ἣ καὶ ἐν τοῖ[ς] δε-
120κάπαντι(*) θεσμοῖς ἑρμην\εύεις̣/ <τὰ> πρώτ[ισ]τα(*)
ἄνασσα τῆς οἰκουμένης· ἐπίτρο-
πον καὶ ὁδηγὸν θαλασίων(*) καὶ ποτα-
μίων στομάτων κυρίαν· γρ̣α̣μμ̣α̣-
τεικήν(*), λο̣γ̣ιστικήν(*), φρον[ί]μην·
125τὴν καὶ τὸν Νῖλον(*) ἐπὶ π[ᾶσ]αν χώραν(*)
ἐπανάγουσαν[·] θεῶν πάντων τὸ
καλὸν ζῷον· τὴν ἐν Λ[ή]θῃ ἱλα-
ρὰν ὄψιν· τὴν μουσαναγωγόν·
τὸν(*) πολουόφθαλμ[ο]ν(*)[·] τὴν ἐν
130Ὀλύνπῳ(*) θεὰν εὐπρ[ε]πήν[·] κόσμον
θηλειῶν καὶ φιλόστ[ορ]γον[·] τὴν ἐν
ταῖς συνόδοις ἡδίας(*) εὐπορίαν·
τὴν ἐν ταῖς πανη[γ]ύρεσιν βό̣[σ]τρυ-
χον· τῶν τὰς καλὰς ἀγόντων
135ἡμ[έ]ρας εὐθηνίαν[·] τὴν τῶν θεῶν
Ἁρποκράτιν· τὴν ἐν ταῖς τῶν θεῶν
ἐ̣ξ̣οδίαις πάνταρχον, μ̣ι̣σ̣ε̣χθ̣[ή]ν̣(*)·
πιστοΐ̣α̣σπι̣ν ἀνέμου καὶ ζωι-
ῆς δ̣ιάδ̣η̣μ̣α̣· ἐξ̣ ἧς αἱ ε̣ἰκόνε[ς](*) κ̣α̣[ὶ]
140τὰ ζῷα πάντων τῶν θεῶν τ̣[οῦ]
column vii
ὀνόματος σοῦ δ̣έ̣ο̣ν̣τ̣α̣ι̣ π̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
ας ἔχοντα προσ̣κ̣υνῖται(*)[·] κ̣[υρ]ί̣α̣ Ἶσι(*), μ̣[ε-]
γίστη(*) θεῶν, πρῶτον ὄνομα, Ἰ(*)οῖ
Σῶθ̣ι̣· τὸ μεταί̣ω̣ρον(*) κ̣ρ̣α̣τ̣ε̣ῖ̣ς̣ κ̣[αὶ]
145ἀμ[έ]τρητον<·> ἐ̣[πι]ν̣ο̣\ε̣/ῖ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ τὸ̣ν̣ κ̣[ι-]
θῶνα(*) ὑφῆναι· σὺ καὶ τ̣ὰ̣ς̣ σ̣ώ̣α̣[ς](*) [γυ-]
ναῖκας(*) ἀνδράσι συνορμισ̣θ̣[ῆν]α̣ι̣
θέλι̣ς̣(*)· οἱ(*) πρέ̣σ̣β̣ε̣ι̣ς̣ ἅ̣π̣α̣ν̣τε̣ς̣ ἐ̣[ν] Η̣(*)[  ̣  ̣]
κτω θο̣υ̣σ̣ι(*)· νέ̣αι̣ ἅπ̣ασ̣αι αἰ̣[νοῦσι] σ̣έ·
150[πᾶ]σαι(*) ἐν Ἡρακλέους πόλει φ̣[έρ]ο̣ν̣-
ται ἐπὶ(*) σοῦ̣ καὶ ἔκτισαν(*) σοὶ τὴν
χώραν· ὁρ̣ῶσ̣\ι̣/(*) σὲ οἱ κατὰ τὸ πιστὸν
ἐπικαλούμεν̣ο̣ι̣· ἐξ ὧν ἐ[  ̣]  ̣\δ̣/[  ̣  ̣] κατὰ ἀ-
ρετὴν τῶν συνεστηκυιῶν ἡμε-
155ρῶν τξε· ἠπ̣ε̣ία̣(*) σ̣οῦ καὶ εὐδιάλ-
λακτος ἡ̣ χά̣ρ̣ι̣ς̣ τῶν δ̣[ύ]ο προσ-
ταγμάτων[·] ἥλιον ἀπ’ ἀνατ̣ο̣λ̣ῆ̣ς
μέχρι δύσεως̣ σ̣ὺ̣ ἐπιφέρ̣ε̣[ι]ς κ[αὶ] ὅλοι
εὐφραίνο̣ν̣τ̣α̣[ι ο]ἱ θεοί· ἄ̣σ̣τρ̣[ω]ν̣ ἀ-
160νατολα̣ῖς σὲ ἀκά̣μ̣α̣τ̣οι προσκυνοῦσιν
οἱ ἐ̣π̣ι̣χώ̣ρ̣ι̣οι κ̣α̣ὶ̣ τὰ ἄλλα ἱ(*)ερὰ ζῷ-
α ἐν τῷ Ὀσίριδος ἀδ̣ύ̣τ̣ῳ, ἱλαροὶ γεί-
νονται(*) ὅταν σὲ(*) ὀνομάσωσιν·
ο̣ἱ̣   ̣[  ̣  ̣] δ̣[α]ί̣μονες ὑ(*)πήκοοι σοὶ [γ]ί̣ -
column viii
165ν̣ο̣[ν]τ̣α̣ι̣<·> τ̣ὰ σὰ ο̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣ν̣ται(*)· τὸ σοῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣α̣ς̣   ̣νο̣υ̣β̣αν̣ δ̣[ι]α̣
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ρ̣  ̣[  ̣]ν̣· ἀ̣π̣έ̣δ̣ε̣ι̣ξ̣[α]ς̣ τ̣ο̣  ̣ κ̣α̣ι̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]π̣α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣⟦⟧η
170  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ καὶ τὴ̣ν γῆν σπορίμην
[ποιήσ]ασ̣α· ἅ̣παντα(*) τὸν βίον
[ἅπ]α[σ]ι [π]ορ[ίζει]ς,(*) π̣α̣ν̣ταχῆ
τ̣ε̣λ̣  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐ]π̣ι̣ν̣ο̣οῦσα τ̣ὴν δρό-
σ̣ο̣ν[·] vac. καὶ τὰ [φυ]όμενα(*) πάντα[·] vac. καὶ
175φθορὰν οἷς θέλις δίδοις, τοῖς δὲ
καθεφθαρμένοις(*) αὔξησιν δί-
δ̣[οις,] κ̣α̣ὶ̣ ἅπαντα δ[ια]καθαίρεις·
π̣ᾶ̣σ̣α̣ν̣ ἡμ̣έ̣ρ̣[αν] τ̣ῇ̣ εὐφροσύνῃ κα-
τ[έ]διξα̣ς· σ̣ὺ̣ κ[  ̣]  ̣[  ̣]α̣[  ̣  ̣]α̣ εὑροῦσα
180οἴνου πᾶν τὸ [χάρμ]α̣(*) παρέσχες ⟦  ̣  ̣
π̣ρῶ̣τον̣(*) ἐν ταῖς τῶν θεῶν πα-
νηγύρισιν(*) σ̣π̣έ̣[νδεις] καὶ εὐ-
χέ̣ει̣ς καὶ ἐπικλ̣ᾶ̣[ς·](*) σὺ πάντω̣ν̣
ὑγρῶν καὶ ξηρῶν, <θερμῶν>(*) καὶ ψ[υχ]ρῶ\ν/· ἐξ ὦν
185ἅπαντα συνέστηκεν[·] εὑρέτρια
π[ά]ντων ἐγενήθης[·] σὺ τὸν ἀδελ-
φόν σ̣ο̣[υ ἐπα]νή[γ]αγες(*) μόνη κυβερ-
νήσασα καλῶς καὶ εὐαρμόστως
θάψασα[· σὺ τοῦ ἀγ]αθοῦ δαίμονος
column ix
190κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σι[- ca.10 -]  ̣υ̣  ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣  ̣[- ca.10 -] πόλει Ἶ̣σ̣ι̣ν̣(*)
κ̣[  ̣]  ̣[- ca.9 -]ηύ̣ξησας(*)· ἡ̣[γ]ε-
μ̣[ο]ν̣ὶ̣ς̣ δ̣ι̣αδημάτων· α̣ὐ̣[ξ]ήσε̣[ως]
195καὶ φ̣θο̣ρᾶς κα[ὶ γενν]ήσεως κ̣[αὶ φ]θ̣[ί]σ̣[ε-]
ως(*) κυρία· σὺ τ̣ο̣ῦ̣ πα̣  ̣  ̣ν[  ̣  ̣] τα-
φῆ̣ς̣ κ[  ̣  ̣]α̣ναγ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣α̣[·] σ̣ὺ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣
α̣σ̣τω  ̣  ̣  ̣  ̣ Ὀσι̣ρ̣[  ̣  ̣] π̣  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣α ἐστιν ἐ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
200σας(*)<·> σ̣ὺ̣ τ̣ὰ̣ π̣ά̣ν̣τ̣α̣   ̣  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τὰ πάντα πρὸ̣ς δ̣ι̣α̣  ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣]
σας· Ἰ(*)σε̣ῖ̣α̣ π̣ά̣σα̣ι̣[ς] π̣ό̣λ̣ε̣σιν(*) \ε/ἰς τ̣ὸ̣ν̣ ἅπαν-
τα̣ χρόν̣ο̣[ν κατ]έσ[τ]η̣σας· κ[αὶ π]ᾶσ̣[ιν]
τὰ νόμιμα κ̣[αὶ ἐ]νια̣υ̣τὸν τέλ̣ι̣[ον](*) [π]α̣-
205ρέδω̣κ̣α̣ς̣[·] κ[αὶ   ̣  ̣  ̣]  ̣α̣φ̣ω̣ν̣α πᾶ̣σι ο  ̣  ̣  ̣[  ̣]
σ̣ε̣[  ̣]ει̣[  ̣]  ̣\α/ κ[ατὰ ἅ]π̣αντα τόπον[·] ἐν
παντεὶ̣(*) τ̣ὸ̣ π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔ̣διξας̣(*) πρὸς τὸ ἰ-
δέν̣α̣ι(*) πάν̣[τας ἀ]νθρώπους ὅτι(*) οὐ̣-
[ρ]α̣ν̣ὸ̣ς̣ ἀ̣ν̣ε̣[στάθη π]αρὰ(*) σοῦ̣· σὺ τὸν υἱ-
210όν σ̣[ο]υ̣ Ὧ̣ρον Ἀ̣π̣ό̣λ̣λ̣ωνα(*) πάντῃ(*) κύρι-
ον ν̣έ̣ο̣ν̣ τ̣ο̣[ῦ πα]ντὸς κόσμου καὶ
α̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](*)  ̣ν̣ ⟦π̣α̣σ̣α̣ν̣   ̣  ̣  ̣ τ]ὴ̣ν
α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣ην [πᾶ]σ̣αν· \ε/ἰς τὸν ἅπ̣[αντα] χρό-
ν̣ον [κ]ατέστησας· σὺ γυναιξ̣ὶ̣[ν]
215(*)σην δύναμιν τῶν ἀνδρῶν ἐ[ποί] -
column x
ησας· κ̣α̣[ὶ ἐν τῷ] ἀ̣δ̣ύτῳ η̣(*)[  ̣  ̣  ̣]ονη-
σας̣ ἔ̣θ̣ν̣η̣ [- ca.15 -]ορα̣ν(*)
(added at left: α̣ι)ν[  ̣]  ̣ς βασίλισσα ἥκ̣[εις   ̣  ̣(*)[  ̣  ̣  ̣]\ν̣η̣/ κυρία̣
π[ρ]οελοῦσα πᾶσαν χώραν [ὑπὸ](*) [σ]ο̣ῦ
220τ[αῖ]ς̣ πτέρυξ[ι]ν· υ  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ[  ̣  ̣  ̣]μ̣ο̣ν̣
ἐστιν· τὸ κ̣[ῦ]ρ[ο]ς(*) ὃ ὑ(*)φέ̣στη[κε   ̣  ̣]  ̣\ε/ ἥλιον
Ὧρ[ον] ἀ̣[κατάλ]υτον̣(*)[· σ]ὺ τῆ[ς] γ̣ῆ̣[ς κυ]ρ̣ί̣α
ἀ̣[γ]ρ̣[οῖς](*) [πλή]μ̣μ̣υ̣ρα̣ν ποταμῶν
τ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣ ἐπα]νάγεις(*)· καὶ τοῦ ἐν Αἰ-
225γύπτῳ Ν̣ε̣[ίλο]υ̣, ἐ̣[ν δ]ὲ̣ Τριπόλι Ἐλευθέ-
ρου, ἐν δὲ τῇ Ἰνδικῇ Γάγγου(*)· καὶ {τὸ}
(added at left: δι’ ἣν) \τὸ/ πᾶν κ̣[αὶ τ]ὸ κέρ[ιό]ν(*) ἐστιν διὰ πάν-
τος ὄμβρου κα̣ὶ̣ π̣ά̣[σ]ης πηγῆς καὶ πά-
[ση]ς̣ δρόσου κα[ὶ χι]όνος καὶ πά-
230σ̣ης̣ φ̣[ύ]σ̣ε̣[ω]ς(*) κ̣α̣[ὶ γ]ῆς καὶ θαλάσσης[·]
σὺ κ̣α̣ὶ πάντων δεσπότις ἰ̣σαεί·
τ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ξ̣[  ̣]α̣ς πά̣ν̣τα̣ς̣ το\ῦ̣ π̣όλου/⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τὸν̣ [ν]έ̣ο̣ν̣ Ὧ̣ρον ε̣ἰ̣ς̣ ἤλιον ἀ̣[ν]έ̣[δε]ι̣ξ̣α̣[ς](*)
  ̣[  ̣]ο(*)τ[  ̣]ν πλεῖον χ̣ώραν̣(*) πᾶν Ὧ̣ρος(*)[·]
235σ̣[ὺ] Διο̣σ̣κού̣[ρους σ]ω[τῆ]ρ̣[ας](*) ἐποίησας·
σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατα  ̣ο̣ν[  ̣  ̣] τροφῆ̣ς̣ π̣ᾶν
τ\ὸ/(*)[  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣]ω̣ν ηὔξη[σα]ς· σὺ ἀνέμων
κα[ὶ βρ]ο̣ντ̣ῶ̣ν̣ καὶ ἀστραπῶν καὶ
χ̣ε̣ι̣ό̣ν̣ων(*) τὸ κράτος ἔχ\ε/ις· σὺ στρα-
240τ\ε/ίας καὶ ἡγεμονίας κυρία τοὺς <τυράννους> εὐ-
κόπως διαφθ\ε/ίρ\ε/ις πιστοῖς βου-
λεύμασιν· σὺ τὸν μέγαν [Ὄ]σιριν
ἀθάνατ̣ο[ν ἐποί]η̣[σ]α̣[ς]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column xi
καὶ πάσῃ χώρᾳ [μυ]σ̣τ̣[ικὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) [πα-]
245ρ̣έ̣δ̣ωκας θρήσκ̣[ι]α̣ [- ca.11 -]
ὁμοίως δὲ καὶ Ὧ̣ρ̣[ον] τ̣[ὸ]ν [πατ]ρὸ̣ς(*) εὐ-
εργέτην γενάμ̣ε[νον] καὶ ἀγαθόν·
σὺ κ[α]ὶ φωτὸς κα[ὶ] φ̣λ̣[ε]γμάτων κυ-
ρία· σὺ ἐν Μέμ[φ]ι[δι ἔχ]ε[ι]ς̣(*) [ἄ]δυ̣τ̣ο̣ν·
250Ὧρος προκρίνας(*) ὅ̣τ̣[ι] ἐ[ποί]ησας αὐ-
τ̣οῦ(*) διάδοχον   ̣α̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣[  ̣  ̣] θρο-
νιστής· χρησ̣[μ]ῳ[δὸ]ς̣(*) [  ̣  ̣  ̣]ελ̣η̣ν
τὰ ἐπι̣σ̣τ̣ρ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασιαι
π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣]σ̣αν(*)·
255κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ καὶ̣ θ̣[  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣τ̣ά̣γ̣ε̣ι̣ς̣ τ̣οῖς
ιε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣α̣π̣  ̣[  ̣  ̣]ξ̣ι̣ν̣ κ̣αὶ ἁγίαν·
ε̣ὐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣(*) κατ[ηύ]ξησας κράτος
ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ [ἀ]βουλίαις
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣α̣ς̣   ̣  ̣  ̣[  ̣] κ̣ε̣λεύουσα
260ἃ ἀν̣θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ τ̣ὰ̣ ἀ̣ν̣ά̣φ̣ο̣ρ̣α̣ π̣ά̣ν-
τα τ̣[  ̣]ομέν̣ω̣ν̣ π̣ά̣ν̣των   ̣  ̣  ̣  ̣
τω̣ν κ̣α̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τῆς τῶν](*) π̣ά̣ν̣τ̣ων̣
θεῶ̣ν̣ κ̣[υρεί]α̣ς(*) διάδοχον αὐτ[ὸ]ν ἐ-
ποίησ[ας·] καὶ τὸν τ̣  ̣[  ̣]  ̣ρον[  ̣]  ̣⟦σασ⟧
265βυ[  ̣]τι̣[  ̣  ̣  ̣ π]ά̣ν[τ]ων̣ θ̣ρ̣ό̣ν̣ου κύρι-
ον· καὶ χρησμῳδὸν β̣α̣σ̣ι̣λέα
κατέ[σ]τησας ἐπὶ τοῦ πατρίου
οἴκου εἰς τὸν ἅπ[αν]τα χρόνον·
ἐ̣π̣ε̣ὶ(*) σο̣[ῦ] ἐκ τριῶν τὸ ἐν Βου-
270σε̣ί̣ρ̣ι̣(*) ἱερὸν τὸ καλούμενον
Β̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣
column xii
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
275κ̣[α]ὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
τι̣ τη(*)·[⁦ -ca.?- ⁩]
η τέ̣ρ̣α̣τ̣α̣[·] ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἱερῷ κ̣αὶ π̣ο̣λε[⁦ -ca.?- ⁩ Ἄ-]
βυδον θ̣ύρ̣αν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
280σὺ ἡ κτίσασα̣ ἐν̣ [⁦ -ca.?- ⁩ἀ-]
φώ̣ναντον(*) κ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λε  ̣ε̣θεῦ· καὶ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν εὐθῖαν(*) τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σὺ ἔκτισας   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
285καὶ̣ [ἐ]ν τῇ̣(*) προσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣α̣β̣δεῦ· σὺ δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣
σ̣ὺ̣ π̣α̣ν̣[  ̣]  ̣  ̣
290τω̣ν̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐποί̣η̣σας̣ τ̣ὸ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩](*)[εἰς]
τὸν α̣ἰῶνα(*)· [σὺ ⁦ -ca.?- ⁩]
σώτιρα(*)· σὺ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νουσα ἱδρυμ̣[α⁦ -ca.?- ⁩]
295σὺ καὶ τὸ φὼς τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ιωε̣ανεῦ(*)· ἱλ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
του· [σ]ὺ ἐπαυξ[άνεις ⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἀσεβ̣[εῖ]ς [κ]αὶ υ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ i.4. or σ̣φει
^ i.6. or Μῖαν (l. Μαῖαν)
^ i.8-9. l. στολαρχί |[δα]
^ i.10. corr. ex [ε]πει
^ i.10. l. χαριτοδότειραν
^ i.11. corr. ex καλ̣α̣μεισι̣
^ i.11. or η μίαν(?)
^ i.12. l. Νικίου
^ i.13. or [α]θ̣αν̣αν (l. [ἀ]θ̣άν̣ατον), or [ἀ]θ̣αν̣ασίαν, or reg, or [α]θ̣αν̣αν
^ i.13. corr. ex δορειραν
^ i.14. or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀθροῖχιν, or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Τ]αθροῖχιν
^ i.15. corr. ex
^ i.21-22. l. Γυναικο |[πο]λίτου
^ i.22. l. Ἀφροδίτην
^ i.23. ϊσιν papyrus
^ i.23. corr. ex εστειαν
^ i.24. l. [κυ]ρ̣ίαν
^ ii.25. or ο̣, or ω̣
^ ii.26. or [ἐν Θμο]ύ̣[ει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](?)
^ ii.27. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 65 : λο̣[γιστικήν,] prev. ed.
^ ii.28. or [θεῶν(?)   ̣  ̣  ̣ ἄν]ω
^ ii.31. or τ̣ῇ̣ Βε̣ο̣, or τ̣ῇ̣ Βε̣μ̣
^ ii.31. or Ἶ̣[σ]ι̣ν̣
^ ii.32. l. ἄνασσαν
^ ii.34. corr. ex [δυ]ν̣α̣σ̣τειν
^ ii.34. corr. ex
^ ii.35. l. Ἀφρ[ο]δίτην
^ ii.36. l. βασ[ί]λισ̣[σαν]
^ ii.36. l. ἁγείαν
^ ii.36. l. Διός
^ ii.37. l. μικ[ρᾷ]
^ ii.37. l. ἄ̣ν̣α̣σ̣σαν
^ ii.39. corr. ex μ̣ε̣α̣ν
^ ii.41. l. δ̣υ̣ν̣ά̣σ̣τ̣ι̣ν
^ ii.42. or Ξ̣ο̣ΐ̣τ̣[ῃ]
^ ii.45. l. Ἀφ̣ροδ̣ί̣τ̣η̣ν̣
^ ii.47. l. Χοατίνῃ
^ iii.48. l. νικήτ̣ρ̣[ιαν]
^ iii.48-49. l. [γ]ραμ |ματε[ικ]ή̣[ν]
^ iii.50. l. Βουσιρίτου
^ iii.51. l. Βουσίρει
^ iii.54-55. |55θροϊτου papyrus
^ iii.58. or Λε[ό]ν̣τω(ν) πόλει
^ iii.59-60. l. χαριτό |μορφον
^ iii.62. l. κυρ̣ίαν
^ iii.63. l. ἀλήθειαν
^ iii.64. or π[όλει]ς̣, or π[όλι]ς̣
^ iii.66. or Μ̣[  ̣  ̣]ν̣ε̣σ̣τε̣υ
^ iii.66. l. μεγίστην
^ iii.67. l. Ἀφροδίτην
^ iii.68. l. δότειραν
^ iv.70. l. Μενελαΐδι
^ iv.71. or Μ̣[α]νούφι(?), or Μ̣[ει]νούφι(?)
^ iv.72. l. Μετηλίτῃ
^ iv.75-76. l. Ἐκ |ρήγματο[ς]
^ iv.76. ϊσιν papyrus
^ iv.78. l. ἱερονικοτελοῦσαν : ϊερωνικοτελουσαν papyrus
^ iv.80-81. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 66 : ἐφ[ό]|δων prev. ed.
^ iv.83. or Ἄτροφιν, or Ἄτραψιν (l. Ἄστραψιν)
^ iv.84-85. l. Ἄρ |τεμιν
^ iv.85. l. νέαν
^ iv.85. or ν̣
^ iv.85. or ε̣
^ iv.85-86. l. [  ̣  ̣] |κην
^ iv.86. l. δίαν
^ iv.86. l. ἠπίαν
^ iv.87. l. Σαλαμῖνι
^ iv.90. corr. ex ασ̣εια
^ iv.91. l. τριοδῖτιν
^ v.93. l. Ῥινοκορούλοις
^ v.96. l. Ἀσκάλωνι (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 67 : Ἀσκάλῳ prev. ed.
^ v.99. l. Ε̣ὔ̣πλ̣οιαν (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 67 : ε̣ὐ̣πλ̣έαν prev. ed.
^ v.99-100. l. ἀρίσ |την
^ v.100. l. Βαμβύκῃ
^ v.100-101. l. Ἀ |ταργάτιν (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 67 : Ἀ|ταργάτ̣ει (l. Ἀ|ταργάτ̣η) prev. ed.
^ v.102. l. Ὰμάξοις (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 67 : Ἀμάζοις (l. Ἀμαζόσι) prev. ed.
^ v.103. ϊνδοισ papyrus
^ v.103. corr. ex μεαν
^ v.104. corr. ex πα̣ρσαισ
^ v.104. l. Ἀναΐτην (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 67 : Λατείνην (l. Λατίνην) prev. ed.
^ v.105. corr. ex ματοισ
^ v.105. corr. ex τ̣αψ[ε(?)]υσιν
^ v.106. corr. ex
^ v.106. or Ναν̣αῖα̣ν
^ v.106. l. Φοινίκῃ (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 68 : Φοίνικι prev. ed.
^ v.106. corr. ex συρειασ
^ v.107. l. θεόν (corr)
^ v.107. . papyrus
^ v.107. l. ταυρῶπιν (corr)
^ v.108. l. δεσπότιν (corr)
^ v.109. l. ἀμίαντον (corr)
^ v.111. l. μύστιν
^ v.111. corr. ex
^ v.112. l. Βιθυνίᾳ
^ v.113. l. ὄμμα (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 68 : ὄ̣νομα prev. ed.
^ v.113. l. Ἑκάτην
^ v.114. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 68 : Τ̣[  ̣  ̣]β[ι]αν̣ prev. ed.
^ v.115. l. ἀβίβα̣σ̣τ̣ο̣[ν]
^ v.116. l. Μαῖαν
^ v.116. l. Σιδῶνι
^ vi.118. l. τοῖς (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 68 : τῆς prev. ed.
^ vi.119-120. l. δε |κάπεντε
^ vi.120. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 68 : πρώτ[ισ]τα prev. ed.
^ vi.122. l. θαλασσίων
^ vi.123-124. l. γρ̣α̣μμ̣α̣ |τικήν
^ vi.124. corr. ex λο̣γ̣ειστικην
^ vi.125. l. Νεῖλον
^ vi.125. or π[ᾶσ]αν τὴν χώραν
^ vi.129. l. τήν (corr)
^ vi.129. l. πολυόφθαλμ[ο]ν
^ vi.130. l. Ὀλύμπῳ
^ vi.132. l. ἡδίαν (corr), M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 69 : ἡδίας prev. ed.
^ vi.137. corr. ex μ̣ε̣ι̣σ̣ε̣χθ̣[η]ν̣
^ vi.139. or {αἱ} κύνε[ς]
^ vii.141. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 69 : λ̣  ̣ρ̣α̣τια̣π̣ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ vii.142. l. προσ̣κ̣υνεῖται
^ vii.142. or Ἶ(ϊ)σι
^ vii.142. corr. ex
^ vii.143. ϊοι papyrus
^ vii.144. l. μετέωρον
^ vii.145-146. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 69 : τ̣ὰ̣ [  ̣]  ̣ν̣[  ̣] | θωτ̣α prev. ed.
^ vii.146. or σ̣α̣α̣[ς]
^ vii.146. corr. ex
^ vii.148. l. θέλεις
^ vii.148. or · σοὶ οἱ(?)
^ vii.148. or Π̣
^ vii.149. l. θύο̣υ̣σ̣ι
^ vii.149-150. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 69 : αἱ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε|[  ̣  ̣]σ̣αι prev. ed.
^ vii.151. corr. ex επει
^ vii.151. corr. ex εκτεισαν
^ vii.152. corr. ex οπ̣ωσ̣ι̣
^ vii.155. l. ἠπ̣ία̣
^ vii.161. ϊερα papyrus
^ vii.162-163. l. γί |νονται
^ vii.163. corr. ex σεν
^ vii.164. ϋπηκοοι papyrus
^ viii.166. or   ̣  ̣ιται
^ viii.171. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 70 : [  ̣  ̣]  ̣  ̣ασ̣α[  ̣] ἅ̣παντα (or ατ̣α[  ̣]  ̣[·] πάντα) prev. ed.
^ viii.172. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 70 : [  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ viii.174. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 70 :   ̣  ̣  ̣[  ̣]μενα prev. ed.
^ viii.176. l. κατεφθαρμένοις
^ viii.180. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 71 : πᾶν τὸ̣   ̣ (or παντό̣ς̣)[  ̣]  ̣[  ̣]α̣[  ̣] (or α̣[ς] or ο̣[ν]) prev. ed.
^ viii.181. or   ̣ρος τότε
^ viii.181-182. l. πα |νηγύρεσιν
^ viii.182-183. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 71 : ἐπ  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣ο̣α (τ̣ο̣α corr. ex ρ̣ο̣α) (or εποπτρα (l. ἐπόπτρια)) καὶ εὐ|ωχία̣ι̣ς̣ (l. εὐ|χεα̣ι̣ς̣, i.e. εὐ|χαῖς) καὶ ἐπικα̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣·] prev. ed.
^ viii.184. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 71 : ξηρῶν prev. ed.
^ viii.187. or Ὄσ[ειρι]ν (l. Ὄσ[ιρι]ν) ἤ[γ]αγες(?)
^ ix.192. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 71 : κ̣α̣[  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ ix.193. or [- ca.9 -] ηὔ̣ξησας, or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπ]ηύ̣ξησας, or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ]ηύ̣ξησας
^ ix.195-196. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 71 : [  ̣  ̣  ̣]ήσεως κ̣[αὶ   ̣]  ̣  ̣ή̣[σε]|ως prev. ed.
^ ix.199-200. or ἐ̣[ποίη]|σας
^ ix.202. ϊσε̣ι̣α̣ papyrus
^ ix.202. corr. ex
^ ix.204. l. τέλει[ον]
^ ix.207. l. παντί
^ ix.207. l. ἔ̣δειξας̣, or τ̣ό̣π̣[ῳ κατ]έ̣διξας̣ (l. [κατ]έ̣δειξας̣)
^ ix.207-208. l. εἰ |δέν̣α̣ι
^ ix.208. corr. ex οτει
^ ix.208-209. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 72 : σ̣ὺ | [  ̣]α̣ν̣ (or [π]ᾶ̣ν̣)  ̣ο̣υνα̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ρα prev. ed.
^ ix.210. corr. ex α̣π̣ο̣λ̣λ̣ωναν̣
^ ix.210. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 72 : π̣αντῆ prev. ed.
^ ix.212. or κ̣[ατὰ   ̣]
^ ix.215. ϊσην papyrus
^ x.216. or κ̣, or π̣
^ x.217. or [- ca.13 - φθ]ορά̣ν, or [- ca.15 -]ορο̣ν
^ x.218. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 72 : ηρ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣ prev. ed.
^ x.219. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 72 : [  ̣  ̣  ̣] (or [ἐπί]) prev. ed.
^ x.221. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 72 : κ̣ (or ι(ϊ) or κ(κ̈))[  ̣]ρ[  ̣]ς̣ prev. ed.
^ x.221. ϋφε̣στη[κε] papyrus
^ x.222. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : Ὡρ[  ̣  ̣] α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υτον̣ prev. ed.
^ x.223. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : α̣  ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ x.224. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ ἄγεις prev. ed.
^ x.226. corr. ex
^ x.227. l. καίρ[ιο]ν, M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : ἐν (or ἕν)κερ̣ (or ι)  ̣  ̣ν̣ prev. ed.
^ x.230. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : λ̣[  ̣]σ̣ε̣[ω]ς prev. ed.
^ x.233. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 :   ̣[  ̣]ε̣ο̣ν̣ Ὧ̣ρον ε̣ἰ̣ς̣ ἥλιον   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ x.234. or α̣[π]ο
^ x.234. or πλείονα̣ ὥραν̣, or πλείονα̣ ὥρας̣
^ x.234. or ὄρος
^ x.235. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : Διο̣σ̣κού̣[ρ  ̣  ̣  ̣  ̣]ω  ̣  ̣ρ̣  ̣ prev. ed.
^ x.237. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 :   ̣\ο/  ̣ prev. ed.
^ x.239. l. χιόνων
^ xi.244. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 73 : τ̣[  ̣]  ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ xi.246. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 74 : τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς (or τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ς or τ[ὴ]ς [μητρ]ός) prev. ed.
^ xi.249. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 74 : Μέμ[φ]ι̣   ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ε̣[ι]ς̣ prev. ed.
^ xi.250. corr. ex προκρεινασ
^ xi.250. corr. ex
^ xi.252. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 74 : χρησ̣[μ]ῳ[δ  ̣]  ̣ prev. ed.
^ xi.254. or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ῆ[ν καὶ θάλ]α̣[σ]σ̣αν
^ xi.257. or ε̣ὐ[βούλω]ν̣
^ xi.262. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 74 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ xi.263. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 74 : κ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ς prev. ed.
^ xi.269. l. ἐπί
^ xi.269-270. l. Βου |σίρι
^ xii.276. or τυτη
^ xii.280-281. l. [ἀ] |φώ̣νητον
^ xii.283. l. εὐθεῖαν
^ xii.285. or [ἀ]ντί
^ xii.291. or [Ὧρον ⁦ -ca.?- ⁩]
^ xii.292. corr. ex α̣ιωναν
^ xii.293. l. σώτειρα
^ xii.296. corr. ex
^ xii.296. or ο̣ιωκ̣ανευ
^ xii.296. or ἱλ[αρ⁦ -ca.?- ⁩]
^ xii.297. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, 75 : ἐπαυξ[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.