Papyri.info

sign in

1381 P. Oxy. 11 = Trismegistos 63689 = LDAB 4898DCLP transcription: 63689 [xml]

column i
[  ̣  ̣]ν̣ τ̣α̣[ῦτ]α̣ ἀκού̣σ̣ας ὁ Ν̣ε̣[κτε-]
[νε]ῖβις καὶ παροξυνθεὶς [σ]φό-
δρα μὲν ἐπὶ τοῖς ἀποστατ[ο]ῦ-
σιν τοῦ ἱ(*)εροῦ, βουλόμεν[ο]ς
5δὲ ἐξ ἀναγραφῆς τὸ πλῆ[θ]ος αὐ-
τῶν ἐπικρεῖναι θᾶτ[τ]ον, πα-
ρεκελεύετο Νεχαύτι [τ]ῷ διέ-
ποντι τότε τὴν ἀρχιδ[ι]κ̣[ασ]τ̣ε̣[ί-]
αν ἔραυναν τῆς βίβλου̣ μ̣η̣(*)
10ἑνὶ μάλιστα ποιήσασθαι. ὁ δὲ
ἐκτενέστερον αὐτὴν ἀναζη-
τήσας ἐκόμισε τῷ βασιλεῖ,
δ[ύ]ο [ἀν]τὶ τριάκοντα ἡμερῶν
μ̣όνον ἀναλώσας εἰς τὴν
15[ζ]ήτησιν. ἀναγνοὺς δὲ ὁ βασι-
[λε]ὺς πανὺ μὲν ἠγάσθη ἐπὶ
τῷ τῆς ἱστορίας θείῳ, ἓξ δὲ
καὶ εἴκοσι εὑρὼν ἱ(*)ερεῖς [τ]οὺς
ἀπὸ Ἡλίου πόλεως προπ̣[ο]μ̣-
20πεύσαντας τὸν θεὸ[ν] εἰς τὴ[ν]
Μέμφιν ἀπένειμεν̣ αὐτῶν
τοῖς ἐγγόνοις τὴν προ[σ]ήκου -
column ii
σαν ἑκάστῳ π[ροφ]ητείαν. οὐ
μὴν ἀλλὰ καὶ [  ̣  ̣π]οιήσας(*) τὴν
25βίβλον ἀναν[εώ]σ̣ε̣ως(?)(*) αὐτὸν̣
Ἀ[σ]κλήπιον [ἐπλο]ύ̣τισεν ἄλ-
λ[αι]ς πυροφόροις ἀρούραις τρια-
κοσίαις τριάκοντα, καὶ μάλ[ι-]
στα ἀκούσας διὰ τῆς βίβλου
30τὸν θεὸν ὑπὸ Με̣νχορ\έ/ους̣(*)
[εἰ]ς̣ μέγεθος ἠσκημένον σε
[β]ασμῶν. ἐγὼ δὲ πολλάκις τῆς
[α]ὐτῆς βίβλου τὴν ἑρμηνείαν
[ἀρ]ξάμενος Ἑλληνίδι γλ[ώ]σσῃ
35[ὁρμ]αθὸν(*) ὀν(*) αἰῶνι κηρῦξαι, καὶ
ἐ̣ν̣ μέσῃ ῥεύων τῇ γραφῇ
ἐπεσχέθην τὴν προθυνίαν
τῷ τῆς ἱ(*)στορίας(*) ⟦τω⟧ μεγέθει,
δ[ι]ότι ἔξω ἑλεῖν ἔμελλο[ν] α̣ὐ̣-
40τήν· θε[οῖ]ς̣ γὰρ μόνοι[ς] ἀλ̣λ’ οὐ
[θν]ητοῖς ἐφικτ[ὸ]ν̣(*) τὰς θε-
ῶν διηγεῖσθα[ι] δυνάμεις. οὐ
γὰρ ἀποτυχό[ν]τι μοι μόνον
αἰδὼς ἦν πρὸς ἀνδρῶν ἀλλὰ
column iii
45καὶ ἐκώ̣λ̣υ̣σ̣έ̣ [με τ]ὰ κ̣ατ̣ι̣ό[ντα   ̣  ̣  ̣]
δ̣ια(*) ἀγανακτήσαντο̣ς [καὶ ἀθα-]
νάτου ἀρετῆς αὐτοῦ τ[ὸ τῆς γρ]α-
φῆ[ς] σ[υ̣]ν̣π̣λ̣η̣ρουμέν̣[ης](*) τ̣[απεί-]
νωμ̣α̣, ὀ̣φελ̣ή̣σαντι(*) δὲ ὁ βί[ο]ς
50μὲν εὐδαίμων, ἡ δὲ φήμη
[ἀ]θάνα̣το̣ς. ἑτοιμότερος γὰρ ὁ
θεὸς πρὸ[ς] ε[ὐε]ργεσίαν εἴ γε καὶ
τοὺς αυτα(*) μ̣ό̣ν̣ον εὐσεβεῖς
τῇ προθυμίᾳ πολλάκις ἀπηυ(*)-
55δηκυί(*)ης τῆς ἰ(*)ατρικῆς π̣ρὸς
τὰς κατεχούσας αὐτοὺς νόσους
ἔσωσεν. ὅ̣θε̣ν̣ φυγὼν [τὸ ῥ]ε̣ι̣ψοκίν-
δυνον(*) [εἰ]ς καιρὸν ἐτήρουν
τὸν τ̣ο̣ῦ ηρ̣[ο]υς(*), ἀν̣εβαλ̣λό[μ]η̣ν̣(*)
60τὴν ὑπόσχεσιν. τότε γὰ[ρ] μά-
λιστα περισσόν τι τὴν ἡλικίαν
φρονεῖν πέφυκε, τ̣[α]χ̣ὺ γὰρ ἡ
νε[ότ]ης καὶ ἐφ[ορ]μὴ φθάνει
ὀρέγουσα τὴν προθυ[μί]αν. ἐπ̣εὶ
65δ̣ὲ̣ τ̣[ρ]ι̣ετὴς πα̣[ρ]ῴχητ̣[ο ] χ̣ρόνος
μ[ηδ]ὲν ἔτ̣ι̣ μ[ο]υ̣ κάμν[ ]οντος,
τρ[ιε]τὴς δ[ὲ   ̣  ̣] τ̣ῇ μητ[ ]ρὶ ἐπι -
column iv
σκ̣[ήψασα ἄ]θεος Τεταρταί̣α̣(*)
φρείκη(*) αὐτὴν ἐστρόβει, ὀψὲ
70μόλις νοήσαντες ἱ(*)κέτ[α]ι πα-
ρῆμεν ἐπὶ τὸν θεὸν τῇ̣ ητρι(*) [δε-]
όμενοι(*) ἄκεσιν ἐπινεῦσαι
τῆς νόσου. ὁ δ’ οἷα καὶ πρὸς πάν-
τας χρηστὸς δι’ ὀνειράτων
75φανεὶς εὐτελέσιν αὐτὴν
ἀπήλλαξεν βοηθήμασιν,
ἡμεῖς δὲ ⟦μ(*)η(*)⟧ τὰς(*) ἐοικυίας
δ[ι]ὰ θυσιῶν τῷ σώσαντι
ἀπεδίδομεν χάριτας. ἐπεὶ
80δὲ κἀμοὶ μετὰ ταῦτα αἰφνί-
δι[ο]ν ἄλγημα κατὰ δεξιοῦ
ἐρύη πλευροῦ, ταχὺς ἐπὶ
τὸν βοηθὸν τῆς ἀνθρω-
πίνης ὥ[ρ]μησα φύσεως·(*)
85[καὶ] πάλιν ἑτοιμότερος
ὑπακούσας(*) εἰς ἔλεον
[ἐ]νεργέστε[ρ]ον τὴν ἰ(*)δίαν
ἀπεδείξατο εὐεργεσίαν,
ἣν ἐπαληθειῶ μέλλων
90τὰς αὐτοῦ φρικτὰς δυ̣ -
column v
ν[ά]με[ι]ς ἀπαγγέλλειν. νὺξ
ἦν ὅτε πᾶν [ἐ]κεκοίμητο
ζῷον πλὴν τῶν ἀλγ[ο]ύν-
των, τὸ δὲ θεῖον ἐνεργέ-
95στερον ἐφαίνετο, καί με
σφοδρὸς ἔφλεγε πυρετος(*), ἄσθμα-
τί τε(*) καὶ βηκὶ τῆς ἀπὸ τοῦ
πλευρ[οῦ] ἀναγομέν[η]ς ὀδυ-
νης ἐσφ̣αδάϊ(*)ζον· καρηβα-
100ρηθεὶς [δ]ὲ τοῖς πόνοις λή-
θαργος(*) [ε]ἰς ὕπνον ἐφερό-
μην· [ἡ] δὲ μήτηρ ὡς ἐπὶ
παιδί, κα[ὶ] φύ[σ]ει φιλόστοργος
γάρ ἐστιν̣, ταῖς ἐμαῖς ὑπερ-
105αλγ[ο]ῦσα βασάνοις ἐκαθέ-
ζετο μηδὲ καθ’ ὀλίγον ὕπνου
μετ[α]λαμβάνουσα. εἶτ’ ἐξαπ[ί-]
νης ἑώρα – οὔτ’ ὄναρ(*) οὔθ’ ὕ-
πνος, ὀφθαλμοὶ γὰρ ἦσαν
110ἀκείνητοι(*) διηνυγμένοι(*),
βλέποντες μὲν οὐκ ἀκρει-
βῶς(*), θεία(*) γὰρ αὐτὴν μετὰ
column vi
δέ̣[ο]υ̣ς̣ εἰσῄει φαντασία(*),
καὶ ἀκό[π]ως κατ[ο]πτεύειν
115κωλύουσα εἴτε αὐτὸν τὸν
θεὸν εἴτε αὐτοῦ θεράπον-
τας̣. πλὴν ἦν τις ὑπερμή-
κης μὲν ἢ κατ’ ἄνθρω-
πον λαμπ[ρ]αῖς ἠμφιεσμέ-
120νος ὀθόναις τῇ εὐωνύ-
μῳ χειρὶ φέρων βίβλον,
ὃς μόνον ἀπὸ κεφαλ[ῆ]ς
ἕως ποδῶν δὶς καὶ τρ[ὶ]ς
ἐπισκοπήσας με ἀφανὴς
125ἐγ[έ]νετο. ἡ δὲ ἀνανήψ̣ασα
ἔτι τρομώδης ἐγείρειν με
ἐπειρᾶτο. εὑροῦ[σ]α δέ με
τοῦ μὲν [π]υρετοῦ ἀπηλ[λ]α-
γμένον [ἱ]δρῶτα δέ μοι πολ-
130λοῦ ἐπαπ[ο]λισθάνοντος(*)
τὴν μὲ[ν] τοῦ θε[ο]ῦ προσε-
κύνησε[ν] ἐπιφάνειαν, ἐ-
μὲ δὲ ἀπ[ο]μάσσουσα ν[η]φα-
λιώτε[ρ]ον ἐποίησεν. καὶ
135διαν̣α[νή]ψ̣αντί(*) μοι τὴν τοῦ
column vii
θεοῦ π̣ρ̣[οε]λ̣ομένῃ(*) μηνύειν ἀρε-
τὴν προλαβὼν ἐγὼ πάντα ἀ-
πήγγελον(*) αὐτῇ· ὅσα [γ]ὰρ δι[ὰ] τῆς
ὄψεως εἶδεν ταῦτα ἐγ[ὼ] δι̣’ ὀ̣-
140νειράτων ἐφαντασιώθην.
καὶ τῶνδε τῆς πλευρᾶς λωφη-
σάντων μοι ἀλγηδόνων, ἔτι
μοι μί[α]ν δοντὸς τοῦ θεοῦ ἀκε-
σώδυνον ἰ(*)ατρείαν, ἐκήρυσσον
145αὐτοῦ [τ]ὰς εὐεργεσίας. πάλιν δ’ ἡ-
μῶν(*) ταῖς κατὰ δύναμιν αὐτὸν
ἐξευμενισαμένων θυ[σ]ίαις
αὐτὸς ἀπῄτει διὰ [τ]οῦ(*) ἐν ἁγνείαις
αὐτῷ προσπολοῦντ[ο]ς ἱ(*)ερέως
150τὴν πάλαι κατηγγελμένην αὐτῷ
ὑπόσχεσιν. ἡμεῖς δὲ μηδὲ θυ-
σιῶν μήτε ἀναθήματ[ο]ς χρε-
ώστας αὑτοὺς εἰδότες ὅμως
τού[το]ις αὐτὸν πάλιν ἱ(*)κετεύ-
155ομ[ε]ν. ὡς [δ’] οὐ τούτοις πο[λ]λάκις
ειπειν(*) ἥδεσθαι ἀλλὰ τῷ προ-
καθωμολ[ο]γημένῳ̣ δ̣ιηπό -
column viii
ρ[ο]υ̣[ν, κα]ὶ μόλις ταπ̣ε̣ι̣νο̣ῦν-
τί μο̣ι̣ τοῦτο τὸ θεῖο̣[ν] τῆ[ς] γρα-
160φῆς ὑπῄει με χρέο̣ς̣. ἐπ̣εὶ
δ’ ἅπαξ ἐπεγνώκει̣[ς] μ̣ε̣ [ἀ]με-
λεῖν(*), δέσποτα, τῆς θ̣ε̣ί[α]ς βί-
βλου, τὴν σὴν ἐπικαλεσάμε-
νος πρόνοιαν καὶ(*) [vac.] πλη-
165ρωθεὶς(*) τῆς σῆς θε[ι]ότητος
ἐπὶ τὸν τῆς ἱ(*)στορία[ς] ὥρμη-
σα θεήλατον ἆθλον.· καὶ
οἶμαι καθα̣[βι]ώσειν(*) [τ]ὴν
σὴν προφη[τε]ύων ἐπίνοι-
170αν· καὶ γὰρ [τὸ]ν τῆς κοσμο-
ποιί(*)ας πιθ[α]νολ[ο]γηθέν-
τα μῦθον ἐν ἑτέρᾳ β[ί]βλῳ
φυσικῷ πρὸ[ς] ἀλήθειαν ἀνή-
πλωσα λόγῳ καὶ(*) ἐν τῇ ὅλῃ
175γραφῇ τ[ὸ] μὲν ὕ(*)στερον προσ-
επλήρωσα, τὸ δὲ περ[ί]σσευ-
ον ἀφεῖλον, διήγημα δέ̣
που μακρολογούμ[ε]ν̣ο[ς]
συντόμως ἐλάλησ̣α̣
column ix
180καὶ ἀλλατ̣τ̣όλογο[ν μῦθ]ο̣ν
ἅπαξ ἔφρασα, ὅθεν̣, [δέσ]π̣ο̣τ̣α̣(*),
κατὰ τὴν σὴν εὐμ[ένει]α̣ν
ἀλλ’ οὺ κατὰ τὴν ἐμ[ὴν φρ]ό-
νησιν τετελεσιουρ[γ]ῆ̣[σ]θαι
185τεκμαίρομαι τὴν β[ίβλ]ον.
τῇ γ[ά]ρ σῇ θειότητι [το]ιαύ-
τη ἁ[ρ]μόζει γ̣[ρ]α̣φή. τ̣[αύτ]ης
δ’ εὑ̣ρετής, μέγιστε [θε]ῶν
Ἀσκληπιὲ(*) κ̣α̣ὶ̣ διδάσ[κ]αλε,
190κα[ὶ] ταὶς ἁπ̣[άν]των δί[κ]νυ-
σαι(*) χάρισι. [πᾶ]σα γὰρ [ἀ]να-
θήματος ἢ [θ]υσίας δ[ω]ρεὰ
τὸν παραυτ[ί]κα μ[ό]ν[ο]ν
ἀκμάζει κα[ιρ]όν, ἔφθαρ-
195ται δὲ τὸν μέλλοντα, γρα-
φὴ δὲ ἀθάνατος χάρ[ι]ς κα-
τὰ καιρὸν ἀνηβάσκ[ο]υσα
τὴ[ν] μνήμην. Ἑλλην[ὶ]ς δὲ
π[ᾶ]σα γλῶσσα τὴν σὴν λα-
200λ[ή]  ̣  ̣σε[ι](*)(*)στορίαν κ̣[αὶ] πᾶς
Ἕλ[λ]ην ἀνὴρ τὸν τ̣[ο]ῦ̣ Φθᾶ
σεβήσεται Ἰμού[θ]ην.
column x
σύν̣ι̣[τε δε]ῦ̣ρο, [ὦ ἄν]δρες
εὐμ̣[ενεῖς] κα[ὶ ἀγα]θ̣οί, ἄπι-
205τε, βά̣σ̣κ̣α̣[νοι] κ̣[αὶ] ἀ̣σ̣ε̣βεῖς(*)·
σύν[ι]τε, ὦ [φιλ]ό[θε]ο[ι](*), ὅσοι θη-
τεύ[σ]αντε[ς] τὸν [θ]εὸν νό-
σω[ν] ἀπηλλάγητε, [ὅ]σοι
τὴν ἰ(*)ατρικὴν με[ταχ]ειρί-
210ζεσθε ἐπι[σ]τήμη[ν, ὁδ]οι-
πο̣ρ̣ήσετε(*) ζηλ[ωτα]ὶ̣ ἀρε-
τῆς, ὅσο[ι] πολλῷ πλήθει
ἐπηυξ̣ή[θ]ητε ἀγαθῶν,
ὅσοι κινδύνους θαλάσσης
215πε[ρ]ιεσώθητε. εἰς(*) πάν-
τα γὰρ τόπον διαπεφοίτη-
κεν ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις
σωτήριος. μέλλω γὰρ αὐτοῦ
τερατώδεις ἀπαγγέλλειν
220ἐπ[ι]φανείας δυνάμεως
τε μ̣εγ̣έ̣θη εὐε[ρ]γετημά-
των̣ <τε> δ̣ω̣ρ̣ήμα̣τ̣α̣(*). ἔχει δὲ οὕ-
τως· [ὁ] βασιλεὺς Μενε-
χέρης̣ τ̣ρ̣ιῶν θεῶν κη-
225δε[ί]αν [εὐ]σεβήσας αἰωνίαν
column xi
εἴληφε δόξαν, [καὶ διὰ τῆς (?)]
βίβλου τὴν φ̣[ήμην εὐτυ (?)-]
χήσας. τὴν τ[οῦ Ἀσκλη-]
πίου παιδὸς Ἡ̣φ̣[αίστου τα-]
230φὴν καὶ τὴν τ[οῦ Ὥ]ρ̣ου Ἑ̣ρ̣-
μ[ο]ῦ ἔτι δὲ Καλ̣εοίβιος̣
Ἀπόλλωνος παιδὸς ἀφθό-
νο[ι]ς χρήμασιν δωρησά-
μενος ἀντάποιναν ἔσ-
235χεν εὐδαιμονίας πλῆ-
θος̣·(*) ἀπολέμητος γὰρ τό-
τε Αἴγυπτος διὰ τοῦτο κ[α]ὶ
καρποῖς ἀφόνοις(*) εὐθη-
νεῖτο. τῇ γὰρ τοῦ προεσ-
240τῶ̣τ̣ος εὐσεβείᾳ ὑποτε-
τ̣α̣γ̣μέναι εὐπ[ορ]οῦσι χῶ-
[ρ]α̣ι̣, καὶ τοὐνα[ντί]ον ἐφ’ οἷς
ἐκεῖνος δυσσ[εβε]ῖ ἐπὶ
τούτοις κακοῖς [ἀ]ναλίσκον-
245ται. ὃν δὲ τρόπο̣ν̣ ἔχρη-
σεν αὐτῷ ὁ θεὸ[ς Ἀ]σκλήπιος
σ̣π̣ο̣υ̣δάζειν αὑ̣τ[ο]ῦ περὶ
column xii
[1 line missing](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.4. ϊερου papyrus
^ i.9. l. μ̣η̣νὶ (corr)
^ i.18. ϊερεισ papyrus
^ ii.24. or [ἐκπ]οιήσας
^ ii.24-25. l. τῆς | βίβλου ἀναν[έω]σιν
^ ii.30. corr. ex με̣νχορηουσ̣
^ ii.35. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 38 : [ἔμ]α̣θον prev. ed.
^ ii.35. l. ἐν
^ ii.38. corr. ex
^ ii.41. corr. ex
^ iii.45-46. or [ὀνί]|δη (l. [ὀνεί]|δη)
^ iii.48. l. σ[υ̣]μ̣π̣λ̣η̣ρουμέν̣[ης]
^ iii.49. l. ὠ̣φελ̣ή̣σαντι
^ iii.53. l. αὐτίκα (corr)
^ iii.54. απηϋ papyrus
^ iii.54-55. |55δηκυϊησ papyrus
^ iii.55. ϊατρικησ papyrus
^ iii.57-58. l. [ῥ]ιψοκίν |δυνον
^ iii.59. l. γήρ̣[ο]υς
^ iii.59. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 39 : ἀν̣εβαλ̣λό[μ]η̣ν̣ <δέ> prev. ed.
^ iv.68. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 39 : τεταρταί̣α̣ prev. ed.
^ iv.69. l. φρίκη
^ iv.70. ϊκετ[α]ι papyrus
^ iv.71. l. μητρὶ (corr)
^ iv.71-72. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 39 : [⁦ -ca.?- ⁩] | ωμενοι prev. ed.
^ iv.77. corr. ex τεσ
^ iv.84. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 39 : φύσεως, prev. ed.
^ iv.86. corr. ex
^ iv.87. ϊδιαν papyrus
^ v.96. l. πυρετὸς (corr)
^ v.97. or τε (l. δέ)
^ v.99. εσφ̣αδαϊζον papyrus
^ v.100-101. l. ἀλή |θαργος
^ v.108. corr. ex αναρ
^ v.110. l. ἀκίνητοι
^ v.110. l. διηνοιγμένοι
^ v.111-112. l. ἀκρι |βῶς
^ v.112. corr. ex
^ vi.113. corr. ex φαντασιαν
^ vi.129-130. l. μου | πολὺν ἐπαπ[ο]λισθάνοντα
^ vi.135. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 41 : διαλ̣α[λή]σ̣αντι prev. ed.
^ vii.136. or π̣ρ̣[οε]λ̣ομένη, or π̣ρ̣[οε]λ̣ομένη (l. π̣ρ̣[οε]λ̣ομένης)
^ vii.137-138. l. ἀ |πήγγελλον
^ vii.144. ϊατρειαν papyrus
^ vii.145. corr. ex
^ vii.148. or [τ]ου
^ vii.149. ϊερεωσ papyrus
^ vii.154. ϊκετευ papyrus
^ vii.156. l. εἶπεν
^ viii.161. corr. ex
^ viii.164. corr. ex
^ viii.166. ϊστορια[σ] papyrus
^ viii.167. · papyrus
^ viii.168. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 42 : κατα̣[πλ]ώσειν (l. καθα̣[πλ]ώσειν) prev. ed.
^ viii.170-171. |ποιϊασ papyrus
^ viii.174. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 42 : λόγῳ. καὶ prev. ed.
^ viii.175. ϋστερον papyrus
^ ix.181. or [  ̣  ̣  ̣]ν̣τ̣ε̣, or [  ̣  ̣  ̣]ν̣τ̣α̣
^ ix.189. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 42 : Ἀσκλήπιε prev. ed.
^ ix.190-191. l. δεί[κ]νυ |σαι
^ ix.199-200. l. λα |λ[ή]σε[ι]
^ ix.200. ϊστοριαν papyrus
^ x.205. corr. ex α̣σ̣ε̣βησ
^ x.206. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 43 : [  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] prev. ed.
^ x.209. ϊατρικην papyrus
^ x.210-211. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 44 : [ὅσ]οι | πο̣ν̣ήσετ̣ε prev. ed.
^ x.215. corr. ex
^ x.222. or   ̣  ̣ρ̣ημ̣ω̣ν̣
^ xi.235-236. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Hildesheim - Zürich - New York 1985, p. 44 : πλῆ|θος̣. prev. ed.
^ xi.238. l. ἀφθόνοις (corr)
^ xii.1. or τῆς ταφῆς [⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.