Papyri.info

sign in

Trismegistos 64606 = LDAB 5836DCLP transcription: 64606 [xml]

r
0[- ca.23 -σὲ δοξολο]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1γ̣ε̣ῖ̣[ν · - ca.25 - · σὲ]
εὐλο̣γ̣ε̣ῖν · σ̣ο̣ὶ̣ ἀ̣[νθομολογεῖσθαι νύκτωρ τε]
καὶ μ[ε]θ̣’ ἡ̣μέραν · σ̣ο̣ὶ̣ [τῶ(ι) ποιήσαντι τὸν οὐ-]
ραν̣[ὸν κ]α̣ὶ̣ πάντα τὰ ἐν [οὐρ]α̣ν̣[ῶ(ι) γῆν καὶ θα-]
5λά[σσας] κ̣αὶ [π]ο̣τ̣αμοὺς κ̣[αὶ π]ά̣ν̣τ̣α̣ τ̣ὰ̣ ἐ̣[ν αὐ-]
τ̣ο̣[ῖς · σοὶ] τ̣ῶ(ι) ποιή̣[σ]α̣[ντι] τ̣ὸν ἄ̣ν̣θρωπο̣ν̣ [κατ’]
ἰδ̣[ίαν εἰκόν]α καὶ̣ [καθ’ ὁ]μ̣ο̣ί̣ωσιν π̣άντα̣ δ̣ὲ̣
ἐπ̣[οίησας δι]ὰ τῆς σοφίας σου τοῦ φωτὸ̣ς̣ τ̣ο̣[ῦ]
ἀληθεινοῦ(*) σου υἱοῦ τοῦ κ(υρίο)υ καὶ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς̣ ἡ̣μῶν̣ Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ̣
10δι’ οὗ σοι καὶ σὺν αὐτῶ(ι) σὺν ἁ̣γ̣ίω(ι) πν(εύματ)ι̣ ε̣ὐχαρισ-
τοῦντες προσφέρ̣ο̣μ̣εν τ̣ὴν θυσ̣ί̣αν τὴν λο-
γικὴν τὴν ἀν̣αίμ̣[ακτ]ον λατρε[ί]α̣ν̣ τ̣αύτην
ἣν π̣ρο̣σ̣φέρει σοι πάντα τὰ ἔθ̣νη ἀπ̣’ ἀνατολῶ(ν)
ἡλίου κ̣αὶ μέχρι δυσμῶν̣ [ἀπ]ὸ̣ ἄ̣ρκ[τ]ο̣υ καὶ μέ-
15χρ̣ι μ[εσ]η̣μβ̣ρ̣ί̣α̣ς · ὅ̣τ̣[ι μ]έγ[α τὸ ὄ]νομ̣[ά] σου ἐν πᾶ-
[σι] τοῖς [ἔ]θνεσιν . καὶ ἐν πα[ντὶ τ]ό̣πω(ι) θυμ̣ί̣α̣μ̣α
προσφέ̣ρετα̣ι̣ [τῶ(ι)] ἁγ̣[ί]ω(ι) σου [ὀ]νόματι καὶ · θυσία
καθαρά · ἐφ’ ἧ(ι) θυσί̣[α(ι)] κ̣α̣ὶ προσφορᾶ(ι) δεόμεθα
καὶ παρ̣ακαλοῦμεν̣ σε · μνήσθητι τῆς̣ ἁγί-
20ας σου καὶ μόνης [κ]α̣θολικῆ̣ς ἐκκλησίας · πά(ν)-
των τῶν λαῶν κ̣[αὶ] π̣ά̣ν̣τω̣ν̣ τ̣[ῶ]ν̣ π̣οιμνί̣ω̣[ν ·]
τὴν ἐξ̣ ο̣ὐ[ρ]α̣ν̣ῶν εἰρ̣ήν̣[ην] β̣ράβ[ε]υ̣σ̣ο̣[ν ταῖς ἁ-]
[πάντων ἡ]μ̣ῶν καρ̣δί̣[αις · ἀλ]λ̣ὰ κα[ὶ τοῦ βίου]
τού̣[του] τὴν εἰρήν̣[η]ν̣ ἡμ̣ῖ̣ν̣ χάρισαι · τ̣[ὸν βασιλέα]
25τῆς̣ γ̣ῆς < ἐν εἰρήνη(ι) διαφύλαξον · δὸς αὐτῶ(ι) φρονεῖν(*) > εἰρηνικὰ̣ π̣ρὸς ἡμᾶς καὶ̣ π̣ρὸ[ς τὸ ἅγιον]
ὄνο̣μ̣ά̣ σου · τὸν ἡγ̣ούμενον τῆς ἐπ[αρχίας τὰ]
[σ]τ̣ρ̣α̣τ̣ι̣ω̣τ̣ι̣κ̣ὰ̣ τ̣ο̣ὺς̣ ἄρ̣χον[τ]α̣ς · βουλ̣[ὰς δήμους]
[γειτονίας ἡμῶν εἰσόδους καὶ] ἐξό̣[δους ἡμῶν]
[ἐν πάση(ι) εἰρήνη(ι) κατακόσμησον]
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.10 - πάντας πανταχοῦ ἀπ]ο̣κα-
[τάστησον εἰς λιμένα σωτήριον · συνοδ]ο̣ι-
[πόρος αὐτῶν γενέσθαι κα]τ̣α̣ξίωσο̣[ν] · τ̣οὺς
[ὑετοὺς κατάπεμ]ψ̣ον ἐ̣π̣ὶ̣ τοὺς ἐ̣π̣ι̣[δ]ε̣ο-
5[μένους τόπους · εὔ]φ̣ρ̣α̣ν̣ο̣ν̣ τ̣[ὸ] π̣ρ̣όσ[ωπο]ν̣
[τῆς γ]ῆ̣ς̣ [·] πα̣[ρ]ά̣σ̣[τη]σον̣ α̣ὐ̣τὴ̣ν̣ εἰς [σ]π̣[έρμα]
[καὶ θ]ερισμό̣ν̣ · το[ὺς καρπ]ούς α̣[ὐτῆς ἀβ]λ̣α̣-
[βεῖς] δ̣ιαφύ̣λαξον̣ διὰ̣ τ̣ους πτ[ω]χοὺς τοῦ λα-
[ο]ῦ̣ σ̣[ο]υ̣ δι’ ἡ̣μᾶ̣ς̣ πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους
10τ̣ὸ ὄ̣νομά σ̣ο̣υ διὰ̣ πάντας̣ τοὺς ἐλπί̣ζο̣ν̣-
τας ἐπί σε · τ̣ῶν κεκ̣ο̣ι̣μ̣ημένων τ̣ὰς̣ ψ̣υ̣χ̣ὰ̣ς
ἀ̣νά̣παυσ[ο]ν̣ · μνήσ̣θ̣[ητι κα]ὶ̣ ὧν̣ ἐπὶ τ[ῆς σή]με-
ρον ἡμέρα̣ς τὴν̣ ὑπ̣όμν̣ησι̣ν ποιού̣μ̣ε̣θα̣ ·
καὶ ὧν̣ λέγ̣[ο]μ̣ε̣ν̣ [καὶ] ὧν οὐ̣ λέγομεν τ[ὰ ὀ]νό-
15ματα · μ̣[ν]ή̣σ̣[θητι κ]αὶ̣ [π]ά̣ν̣τ̣ω̣ν̣ [τῶ]ν̣ ἁ̣[π]α̣[ν]τ̣α̣-
χοῦ ὀρ̣θοδ̣όξων̣ [ἁ]γ̣[ί]ω̣ν π̣α̣τ[έ]ρω̣ν̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ καὶ
ἐπ̣ισκόπων καὶ δ̣ὸς ἡμ̣ῖ̣ν̣ μ̣ε̣ρ̣ί̣δα κ̣α̣ὶ̣ κ̣λ̣ῆ-
ρον ἔχειν μετὰ τῆς καλλ̣ί̣σ̣τ̣[ης ὁμιλ]ί[α]ς τ̣ῶ̣ν
ἁγίων σου προφη̣τῶν ἀ[ποσ]τό̣λω̣ν̣ κ̣[αὶ μ]αρ-
20τύρων̣ · τὰς π̣ρ̣ε̣σβεία̣ς̣ α̣ὐ̣τῶν τ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣[ -2-3- ] π̣ροσ̣[δε]ξ̣αμ̣ε̣ν̣[- ca.14 -](*)
[ -2-3- κατα]ξίωσ̣ο[ν -2-3- ]ν π̣ρὸ ὀφθ̣(*)[- ca.7 -]
[- ca.8 -]ο π̣ροσδ[ε]ξ̣άμενος   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.7 -]τικὰ αὐτοῖς δ[ώ]ρησαι διὰ̣ [τοῦ κ(υρίο)]υ
25[καὶ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡ]μῶν · δι’ οὗ σοι δόξα εἰς τοὺς̣ α̣[ἰῶ-]
[νας τῶν] α̣ἰώνω̣[ν -2-3- ]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -6-7- ] vac. [⁦ -ca.?- ⁩]
[ -8-9- ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.1. · papyrus
^ r.2. · papyrus
^ r.3. · papyrus
^ r.6. · papyrus
^ r.9. l. ἀληθινοῦ
^ r.15. · papyrus
^ r.16. . papyrus
^ r.17. · papyrus
^ r.18. · papyrus
^ r.19. · papyrus
^ r.20. · papyrus
^ r.21. · papyrus
^ r.23. · papyrus
^ r.24. · papyrus
^ r.25. or ἐλέησον · δὸς αὐτῶ(ι) φρονεῖν : · papyrus
^ r.26. · papyrus
^ r.27. · papyrus
^ v.2. · papyrus
^ v.3. · papyrus
^ v.5. · papyrus
^ v.6. · papyrus
^ v.7. · papyrus
^ v.11. · papyrus
^ v.12. · papyrus
^ v.13. · papyrus
^ v.15. · papyrus
^ v.20. · papyrus
^ v.21. or π̣ροσ̣[δε]ξ̣άμ̣ε̣ν̣[ος- ca.12 -]
^ v.22. or ε̣
^ v.25. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.