Papyri.info

sign in

= Trismegistos 65227 = LDAB 6469Introduction

This is a preliminary re-edition by M. Fressura and S. Alessandrì produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 65227 [xml]

A

r

against-fibers
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ντην
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣τα ἐ(ν)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ  ̣[  ̣]  ̣ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μένοις
[⁦ -ca.?- ⁩]οιση[  ̣  ̣]η̣eg̣ṛịωμονοιη
5[⁦ -ca.?- ⁩να]ύ̣λου χρ(υσοῦς) κ, ὡς δηλοῦ̣ται ἡ
[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]ρ̣γαζόμενος δι’ [α]ὐτοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ρ̣ωτινι συγχωρ̣[  ̣  ̣]  ̣γνω
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣  ̣  ̣] δι̣α̣πράξασθαι περ[ὶ] τὸ αὐ-
[τό ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η ναύ[λ]ο̣υ ἐ̣ξάρτιον ἢ τὸ̣ν̣ κάραβο(ν)
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φυλα  ̣  ̣α σ̣υνδόξαντα̣ μ(ε)τ(ὰ) καλῆς
[πίτεως ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]μεν ἀφανι  ̣[  ̣  ̣]ολω
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ περὶ του[  ̣  ̣]  ̣ν κεχρημένο̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ ὁ μισθωσάμε̣ν̣ος Γάϊος ειν  ̣[  ̣]  ̣υτ  ̣(ν)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κληρο̣νόμους̣ δ̣ιαδόχους̣ α̣ὐτ̣ο̣ῦ   ̣υ
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ω κυρίως ὑπὲρ αὐτοῦ πρ[  ̣  ̣]σον
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ο̣φιλων ἀπὸ̣ τ̣ῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]ην[  ̣  ̣]  ̣ο̣τ[  ̣]ς̣ αὐτοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]ο πλοιο  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ζημι̣  ̣  ̣υ
20[⁦ -ca.?- ⁩συ]μφώνου κ(αὶ)(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]υτων καταβο-
⁦ -ca.?- ⁩ ]  ̣ον παραδου-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τιονη̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τιοις
v

with-fibers
A  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
υ̣[  ̣]ημε(ν(?))   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ναυκληρος ιδ[  ̣  ̣]  ̣π̣λ[⁦ -ca.?- ⁩]
φικ[  ̣] παράσημον β  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5σοσ  ̣[  ̣]  ̣ ἐμπόροις ὑ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νασο  ̣[  ̣]  ̣του μνημον̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κομ[  ̣  ̣  ̣] βουλομένου τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[  ̣  ̣β̣  ̣[  ̣] πραγμάτω̣ν ἐν τ̣ῇ βα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δια τ  ̣υ[  ̣]  ̣ναι  ̣ο ναυλ  ̣  ̣  ̣  ̣αιβ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣αγ̣  ̣[  ̣] ἐ̣ξομολογ<ε>ῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναυ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣νο π̣λοίου   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣  ̣  ̣[  ̣] πλοῖον προ[  ̣  ̣]α̣γεντ  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣δ̣  ̣ · τα καταδεχ̣ομένου συνεφ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῷ̣ πλοίῳ ναύλου παντὸς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ου ἀ̣πὸ κόρακος   ̣ω\ι/ου  ̣  ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣σ̣ησ̣τ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
να̣υ̣τικη   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ησπο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τινα εντευ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20βλη  ̣ω[  ̣] Γαΐῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῷ ἀσφαλ[⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣ῦτα̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣gr[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣lṭe[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[  ̣]υαμα  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣σο[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θ̣η̣  ̣[  ̣]ε̣[  ̣  ̣]  ̣η̣αλ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ο̣ῦτο γὰρ εχιδ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ  ̣λια̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν τελευτῆς πο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δε παρὰ πολεμι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ποχὴ οὐ δίδοτα̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]την ἀπελευθε[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὐκ ἔχει εχιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
C

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ψασ  ̣[  ̣]  ̣δ̣ιε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τη furti το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]rrup  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣στωσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣θ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣συγκ̣λ̣ητικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]λεύθερος συ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι ⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ub[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
D

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣κ̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΙΤΙΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]m χρεωσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ̣εν αγο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν μεν[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημενω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δεχόμεθ[α ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δεχομε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε ὅ̣σα ὡς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]της των̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ α̣ν̣α̣σχ̣ησ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ịtteu  ̣ọn[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πλασιν ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑ]πὲρ τοῦ πα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] παιδός [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ησιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηνε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣ν̣ι̣σ  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σιῳ morti[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πατὴρ αὐτο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ χώραν ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ι ὁ παῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υτη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τα[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
F

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣  ̣ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ προ]θεσμία̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ιμῆς χρ(υσ- )[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]θαι παρ’αὐτοῦ η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι [α]\ὐ/τὴν ἀκριβ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εως καὶ π  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]οσκρου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σθαι κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπ]ισταλμα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῖς νόμοις   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ προδεδ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δεδεχθαρτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
G

against-fibers
[⁦ -ca.?- ⁩ Ε]ΠΙCΤΑΛΜ[Α ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΗΝ ΥΠ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΛΟΝΤ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶ̣ν νόμω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ελασαι β  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον κτησ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δημο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς καὶ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣με[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υτου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην ὑπογρα-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣]ΦΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣KBI  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΑΡΧΟ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Τίτιος ε[⁦ -ca.?- ⁩]-
5νος πα[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
I

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ΛΥΟ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΑ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νωε̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μοίρασ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣ύριου μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μαι λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φηνα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ομεν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατων πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοις πει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
J

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]υφω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]υπ[  ̣]μιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ανι ((boundary-mark)) [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δωρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ṣt[  ̣]  ̣ụ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]εν ((boundary-mark)) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] dedit   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τιν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
K

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Τ̣Ι̣Ν̣ΑΜΕΝ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ΠΑ̣CΑ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΕΤΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐλπισθ<ε>ῖσαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τωνεξ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀκω]λύτως εν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ην ταυ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
L

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΝ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΕΝ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]οτερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν προ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρευ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
M

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1⁦ vac. ? ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωμα[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
N

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καμ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
O

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]υπ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μ̣ε̣(ν)
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣(ν)
5[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ ](ν)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ιη ⁦ vac. ? ⁩ η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
10⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
P

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΤΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ασεω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υθ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Q

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σασ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]στ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ και   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υτη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ζου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣στα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣αιπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ασδ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]γωγη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ παι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣am( )[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]εφ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ελιο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
T

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ουτω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κ κα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νουσ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣καρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]πο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣  ̣[  ̣]τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ξαρτι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσιασι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ριτ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
U

with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣βα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
U

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
W

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ωμολ[ογη⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
X

with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οδ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Y

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣Β[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ΑΡΜ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΝΤΟΙ̣ΔΕ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ὐδέπ[οτε ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιατη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣αν διδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]τ̣οσο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Z

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ΟΥ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Z2

against-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
with-fibers
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ A.r.against-fibers.20. or κ(ε)
^ A.v.with-fibers.13. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • H v 1.

    Above and under all the capital letters horizontal strokes compose a frame and have the function to point out the titles.

  • J against-fibers 6.

    Questo segno ha la funzione di segnalare la fine di un caput: si presenta come un segno sollevato dal rigo di base, collocato in posizione mediana, ed è costituito da un tratto orizzontale che, alla sua estremità destra, si piega in obliquo verso sinistra per ripiegarsi ancora verso destra in senso orizzontale (come una Z rimpicciolita e schiacciata, dove il tratto obliquo è più corto dei tratti orizzontali).

  • J with-fibers 5.

    Questo segno ha la funzione di segnalare la fine di un caput: si presenta come un segno sollevato dal rigo di base, collocato in posizione mediana, ed è costituito da un breve tratto verticale (tracciato in senso obliquo discendente verso sinistra, in linea col contesto grafico) che, alla sua estremità inferiore, si ripiega morbidamente verso destra, in senso orizzontale, allungandosi alquanto.