Papyri.info

sign in

Trismegistos 65239 = LDAB 6481DCLP transcription: 65239 [xml]

r
0[καὶ φυγέτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες]
οἱ μ̣[ισοῦ]ν̣τ̣έ̣[ς σε. ποίησον δὲ τὸν σὸν]
λαὸν [ἐ]π̣’ εὐλ̣[ογίαις.vac.](*)
πεπτ[ω]κότα̣[ς ἀνάσ]τησ̣[ον, πεπλα-]
νημ[έ]νους ἐ[πίστρ]εψον, ὀ̣λ̣ι̣γοψυ̣-
5χ̣ο̣[ῦν]τ̣ας πα[ρακάλ]ε̣[σον.vac.]
[σ]ὺ̣ γὰρ̣ εἶ ὁ ὑπ[εράν]ω π̣ά̣σ̣η̣ς ἀρχῆς
[κ]α̣ὶ ἐξουσί̣[ας καὶ δυ]νάμεω̣ς καὶ κυρ̣ι-
[ότ]ητος καὶ π̣α̣[ντὸ]ς̣ ὀνόμ[α]τος ὀ̣ναμ̣α-
[ζ]ο̣μένου οὐ μό[νον] ἐ̣ν τούτ̣ω̣(ι) [τῶ(ι) α]ἰ̣-
10[ῶν]ι̣, ἀ̣λ̣λὰ καὶ̣ [ἐν τῶ(ι) μέλλοντι.vac.]
[σοὶ παρα]σ̣τήκ[ουσι χίλιαι χιλιάδε]ς̣ ἁγίω(ν)
[ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ἀνα]ρ̣ί̣θμη-
[τοι στρατιαί, σοὶ παραστήκουσιν τ]ὰ̣
[Χερουβίμ, σοὶ κύκλω(ι) παρίσταν]τ̣α̣ι̣
15κ[αὶ τὰ Σεραφίμ, ἓξ πτέρυγ]ε̣ς τῶ(ι) ἑνὶ
κ̣[αὶ] ἓ̣ξ̣ [πτέρυγες τῶ(ι) ἑνὶ, -2-3- ] καὶ ταῖς
μὲν δυσὶ̣ [κατεκά]λυπτον τ̣ὸ πρόσω-
πον καὶ τ̣[αῖς δυσ]ὶ̣ τοὺς πόδας κα̣ὶ̣
ταῖς δυσ̣[ὶν ἐπέτα]ν̣το. πάντα δὲ πά(ν)-
20τοτέ σε ἁγ[ιάζει]. ἀ̣λλὰ̣ μετὰ πά̣ν̣των
τῶν σε ἁγιαζόν̣των δέξαι κ̣α̣ὶ̣ τὸν
ἡ̣μ̣έ̣τερον ἁγι̣α̣σ̣μ̣ὸ̣ν̣ λε̣[γ]ό̣ντων σοι·
ἅγι̣ος ⁦ vac. 2⁩ ἅγιος ⁦ vac. 2⁩ ἅγιος κ(ύριο)ς Σαβ̣α̣ώθ. πλή-
ρης ὁ οὐρανὸς̣ καὶ ἡ γῆ τῆς δόξ̣[η]ς σου.
25 πλήρωσ̣ον κ̣α̣[ὶ] ἡ̣μᾶς τῆς παρ̣[ά σου]
δόξης καὶ καταξίωσον κατ̣[απ]έ̣μ̣ψ̣α̣ι
τὸ πν(εῦμ)α τ̣ὸ̣ [ἅ]γιόν σο̣υ̣ ἐπὶ τὰ κτίσματα
ταῦτα κ̣[αὶ ποίησ]ο̣ν τὸν μὲν ἄρτο(ν)
σῶμα τ̣[οῦ κ(υρίο)υ καὶ] σ̣(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ,
30τ̣ὸ̣ δ̣ὲ̣ π̣[οτήριον -2-3- α]ἷ̣μα τῆς καινῆς
v
[διαθήκης αὐτοῦ κ(υρίο)]υ̣ ἡμ̣[ῶ]ν κ̣αὶ
[θ(εο)ῦ καὶ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ.] vac.
[καθ’ ὃν τρό]π̣ον ὁ̣ [ἄρτος οὗ]τ̣ος ἐσ̣[κ]ο̣ρπισμέ-
ν̣ος ἦ̣ν̣ [ἐ]π̣άνω [ὀρέων] καὶ βο̣[υ]νῶν
5καὶ ἀρουρ̣ῶ̣ν̣ κα[ὶ συμ]μ̣ιγεὶς ἐ̣[γέν]ε̣το
ἓν σῶμα, [- ca.3 -ὁ]μ̣ο̣ί̣ω̣[ς κα]θ̣ὼς ὁ οἶν̣ος ο̣[ὗτος]
ὁ̣ ἐξελθὼν̣ ἐκ τῆ[ς ἁγίας ἀ]μπέλου Δ̣[αυὶδ]
κ̣αὶ τὸ ὕδω̣ρ ἐξ ἀμ̣[νοῦ] μ̣ο̣υ(*) καὶ συμ̣[μι-]
γ̣ε̣ὶ̣ς̣ ἐ̣γέν̣ετο ἓν̣ [μυ]στήριον, ⁦ vac. 1⁩ οὕτ[ως]
10ἐπ̣[ισύνα]ξον τ[ὴν] κ̣αθ̣ολικήν σο̣[υ ἐκ-]
κλη[σίαν.- ca.9 -] vac.
αὐτὸς γ̣ὰ[ρ ὁ κ(ύριο)ς ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ς] Χ̣(ριστὸ)[ς τῆ(ι) νυκτί, ἧ(ι)]
πα̣ρ̣ε̣δ̣[ίδου ἑαυτόν, ἄρτον λαβὼν ἐπὶ]
τ[ῶν ἁγίων αὐτοῦ χειρῶν, εὐχαριστή-]
15σα̣[ς εὐλογήσας ἁγιάσας κλάσας ἔδωκε]
τοῖς μα[θηταῖς αὐτοῦ καὶ ἀποστό]λ̣ο̣ις̣
εἰπών· λ̣[άβετε φάγετε πάντες ἐ-]
ξ αὐτοῦ· τ̣οῦτό μ[ού ἐστιν] τὸ σῶμα τὸ
ὑ̣πὲρ ὑμ̣ῶν διδ[όμενο]ν̣ εἰς ἄφεσι(ν)
20ἁμαρτιῶν ˙ ὁμο̣[ίως με]τ̣ὰ̣ τὸ διπνη-
σαι(*) λαβὼ̣ν ποτήριο̣ν̣ κ̣[αὶ ε]ὐ̣λογήσας
καὶ πιὼν ἔδωκεν αὐτοῖς εἰπών·
λάβετε πί̣ε̣τε̣ π̣ά̣ν̣τες ἐξ αὐτοῦ. τ̣οῦ-
τό μού ἐστ̣ιν τὸ αἷμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
25ἐκχ̣υ̣ννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶ(ν).
ὁ̣[σάκις] ἐ̣ὰν ἐσθίητε τὸ̣ν̣ ἄ̣ρ̣τ̣ο̣ν̣ τ̣οῦτον,
π̣ί̣ν̣[η]τ̣ε δὲ τὸ ποτήριον τοῦτο,
τὸν ἐμὸν θάνατο̣ν̣ καταγ̣[γ]ελ̣λετ(*) αι(*)
τὴν ἐμὴν ἀνά̣μν̣[ησιν πο]ι̣ε̣ῖτε.
30τὸν θάνατόν σου κ̣[αταγγέλλ]ομεν,
τὴν ἀνάστασιν [ὁμολογοῦμ]ε̣ν,
καὶ δεόμεθα̣ τ̣[ -13-17- ]

Apparatus


^ r.2. or [χιλίας χιλιάδας](?)
^ v.8. l. [ἀμώ]μου (corr)
^ v.20. ˙ papyrus
^ v.20-21. l. δειπνῆ|σαι
^ v.28. l. καταγγέλλετε (corr)
^ v.28. l. καί (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.