Papyri.info

sign in

I 2 7-18 = Trismegistos 65509 = LDAB 6759Introduction

This papyrus has been digitally edited by Anne Kram within the project "Digitizing literary and paraliterary papyri", revision by Holger Essler.

DCLP transcription: 65509 [xml]

column 1
[Ὀρφεὺς υἱὸς ἦν Οἰάγ]ρ̣ου καὶ Καλλιόπης τῆς
[Μούσης, τῶν(*) δὲ Μουσ]ῶν βασιλεὺς Ἀπόλλων· τού-
[τωι ἐπέπνευσεν, ὅθεν](*) ἔνθεος γενόμενος
[ἐποίησεν τοὺς ὕμνους,] οὓς ὀλίγα Μουσαῖος ἐπα-
5[νορθώσας κατέγ]ραψεν· παρέδωκεν δὲ
[τὰ ἱερὰ ὄργι]α(*) σ̣έ̣β̣ε̣σθαι Ἕλλησίν τε καὶ
[βαρβάροις, καὶ κ]α̣[θ’] ἕκαστον σέβημα ἦν ἐ-
[πιμελέστατος περὶ] τελετὰς καὶ μυστήρια κ̣α̣ὶ̣
[καθαρμοὺς καὶ] μ̣α̣ν̣τ̣ε̣ῖα. τ[ὴ]ν Δ̣[ή]μ̣η̣τ̣ρ̣α̣ θ̣ε̣[ὰν]
10[ -10-15- ]  ̣  ̣υ̣[  ̣]ας ἡ τ  ̣σ̣[  ̣  ̣  ̣]π̣  ̣ν̣ο̣υ̣σ̣α̣ς̣
[ -10-15- ]  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ Δήμ̣η̣[τ]ρος ἐτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -15-20- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ διάγοι α[  ̣  ̣  ̣] καὶ   ̣  ̣  ̣
[ -15-20- ]  ̣  ̣  ̣ [τα]ύ̣τ̣η̣ς̣ ἐ̣χ̣θ̣ρ̣[ὸ]ς   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -20-25- ]ωσ[ -5-10- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
[ὁ Ὀ]ρφεὺς [δὲ] Δ̣ιὸ̣[ς] ἀδ̣ε̣λ̣[φ]ὴ̣ν παραδέδωκεν(*),
οἱ δὲ μ̣η̣τ̣έ̣ρ̣α̣· ὧν οὐ̣θ̣ὲν̣ τῶν εὐ[σ]εβούν-
των εἰς ἐ̣π̣ίμνησιν <πε>ποίηται· ἔ̣[χ]ε̣ι̣ γὰρ ἐ̣[κ]
Διὸς καὶ Δήμητρ[ος] θυγατρ̣[ὸς] ἀ̣ρ̣χ̣ὴν Φερ-
5σεφόνη[ς ἴα πλ]ε̣κού̣[σ]η̣[ς] συνπαρουσῶν
τῶν [Ὠκεα]ν̣ο̣ῦ̣ θυγατέρ[ω]ν, ὧν ὀνόματα
τα[ῦτα ἐκ τῶν] Ὀρφέως ἐπῶν· Λευ[κ]ίππη
Φανε̣ρ̣ή̣ [τε] καὶ ’Ηλέκτρη{ι} καὶ Ἰάν[θ]η{ι} Μηλό-
βοσί[ς τε Τ]ύχη τε <καὶ> Ὠκυρόη καλυκῶπ[ις]
10Χρ[υσηίς τ’ Ἰάνε]ι̣ρ̣ά τ’ Ἀκάστη τ’ Ἀδμή[τη τε]
κ̣α̣ὶ Ῥ̣[οδόπη Πλουτώ τε καὶ ἱμερό]ε̣σ̣σ̣α̣ Κ̣[α-]
[λυψὼ καὶ Στὺξ Ο]ὐρανίη τε Γαλαξ[αύρη τ’]
ἐ̣ρ̣[ατεινή·   ̣  ̣κα]λλιερ  ̣  ̣τ  ̣ν δ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣[ -23-33- ]
15λ̣ε̣[ -23-33- ]
θ̣υ̣γ̣α̣[τ -20-30- ]
γ̣ν̣η̣ς̣[ -20-30- ]
  ̣  ̣  ̣[ -20-30- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 3
ναρκίσ[σο]υ, [ἐφ’ ὃν ἡ κόρη θ]αμβήσασα ἐπέδρα-
μεν· κ̣α̣ὶ̣ [δὴ ταύτης τα]ῖς χερσὶν βουλομένης
ἀνασπάσα[σθαι αὐτόν, τότε] λέγεται τὴν γῆ[ν]
χα[ν]εῖν καὶ [ἐκ γῆς] τὸν Ἀιδωνέα ἀναβ[άν]τα
5ἐφ’ ἅρμ[ατος] κ̣[αὶ ἐφ’] ἵππων(*) συναρπά[σ]αντα
τὴν κ̣ό̣[ρην ἀπαγαγεῖ]ν· τὸν δὲ Δία βρονταῖς
καὶ ἀ[στρ]α̣π̣α̣ῖ̣[ς ἵππου]ς(*) ἐπαξονεῖν μελαίνα[ς,]
[α]ἳ̣ δ̣[ίδονται ὡς ν]ομαὶ Ἀρτέμιδος τοξεί̣[αι,]
’Α̣θ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χοίρας(*) μ̣ιᾶς· ὧν
10τ[ελ]ου[μένων ἐπικατέστ]η̣(*) βραβευτὴς δυσ-
[θυμος](*) [ἡ δὲ κόρη ἐ]πί[αχεν] ἐπὶ τ̣ῆ̣<ι> τ̣ύ̣[χηι](*)
- ca.13 -ν̣  ̣  ̣  ̣νος- ca.9 - [κ]α̣ὶ̣
[τῶν σ]υν[παιζ]ουσῶν καταγελασθείη· [ἐπει-]
[δὴ] δ̣ὲ̣ [ἤκου]σ̣[ε] τῆ̣ς̣ γεγωνυίας ἡ Δημήτηρ,
15[ἐκ] Σ̣[ικ]ελίας ἐξελθοῦσα ἐπλανᾶτο κατα-
[βᾶσα](*) [δ]ὲ π̣ε̣[ρὶ] τ̣[ὴν] π̣όλιν ἀφανὴς γέγονεν
- ca.9 -ο̣υ̣τ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣κ̣  ̣ε̣λ̣  ̣α̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -ε̣ι̣η̣ς̣- ca.10 -σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 4
ειν τ[ὴν] συμφοράζουσαν στενάχειν ὑπὲρ
τῆς θυγατρός· Καλλιόπης δὲ καὶ Κλ[ει]σι[δί]κης
καὶ Δα̣μ̣ε̣ν̣[  ̣  ̣]σ̣ης(*) μετὰ τῆς βασιλί[σσ]ης [ἐ]φ’ ὑ-
δρείαν ἐλθουσῶν πυνθάνεσθαι τῆ[ς] Δήμη-
5τρος ὡς θνητῆς τινος, χρείας δ̣’ ἕ̣ν̣[εκ]ά
τινος αὐτὴν παραγεγονέν̣α̣[ι] ὁ Μ̣[ουσα]ῖ̣ο̣[ς]
διὰ τῶν ἐπῶν αὐτοῦ λέγων ἐ̣σ̣τίν· [πᾶσ]α̣ν(*) ἐν̣
μὲν [τ]ο[ῖ]ς̣ λ̣[όγ]ο̣ι̣ς̣(*) δεῖ τὴν αἰ̣τί̣αν α̣ἰ̣τ̣ε̣ῖ[ν] μετ’ εὐ-
εργεσίαν θ[εῶν τάτ]τ̣ομεν ἐρα[σθέ]ντι̣ δ̣’ ἐν ταινίᾳ
10κρ̣ό̣κο̣ν̣ μ̣υ̣άκ[α]νθον(*) ακα  ̣  ̣ασ εὐτ̣εκ̣ν̣ε̣ί̣α̣ς̣
ν̣α̣ῦ̣ν̣(*) ἐ̣π̣ε̣ὶ̣ π̣λ̣εκ[τ]έ̣ο̣ν χ̣εὶ̣<ρ>ε[σ]σ’ ἐ[ρό]εντ̣α̣(*) π̣ρ̣ὸ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῖ]ς̣
[ναρκίσσου] ἄ̣[νθ]η̣ [ἃ φῦσε](*) [καλυ]κώπ[ι]δι κ̣[ο]ύρῃ
[Γαῖα Διὸ]ς βουλ̣[ῆσι χαριζομέ]να [Πολυδέ-]
κ[τηι, θ]αυμαστὸν [γ]α̣ν̣[όωντα, σέβας τ]ότε πᾶ-
15[σι]ν ἰδ[έσθαι ἀθ]αν[ά]τοις τε [θεοῖς ἠδὲ θ]ν̣η̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣
[ἀνθ]ρώ̣π̣οις, [τοῦ] κ̣α̣ὶ̣ ἀπὸ ῥί[ζης ἑκατὸν κάρα ἐξε-]
[πεφύκει ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 5
Νύσ[ιον] ἂμ πεδίον τ̣[ῆι ὄρουσεν ἄναξ πολυδέ-]
γμων ἵπποις ἀθανάτα[ισι Κρόνου πολυώνυ-]
μος υἱός. ὄφρα μὲν οὖ[ν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν]
ἀστερόεντα λεῦσσε θεὰ [καὶ πόντον] ἀγά[ρ-]
5ρο̣υ̣ν ἰχθυό[ε]ντα αὐγά[ς] τ’ ἠελίου, ἔτι ἤλ[πε-]
[το μητ]έρα [κε]δνὴν [ὄ]ψεσθαι καὶ φῦλα θε[ῶν]
αἰειγ[ενετάων ἔτι](*) κ[αὶ] ἡ Δημήτηρ ὑπὸ ((filler))
——
τ[ῆ]ς Ἑ̣[κάτης ὡς πρῶτον ἠ]ρωτήθη, ἔφη[  ̣  ̣]
σ̣η̣  ̣  ̣  ̣[- ca.16 -]σιθη̣  ̣νη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10πα[- ca.30 -]
α̣ι̣  ̣[- ca.30 -]
[ἐ]τ̣ο̣ι̣μ̣[ -25-30- ]
⁦ -ca.?- ⁩
12-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 6
ε, [δί]δωσι δ[ὲ α]ὐτῆι Β{ρ}αυβὼ{ι}παιδίον [ὅ τι]θ̣η̣νήσεται
[καὶ κ]α[λεῖ ἐπ' οἴκο]υ(*) αὐτήν· ἡ δὲ Δημήτη[ρ ἤδη] εἰς [οἶ]κον
κ[αταινέσασ]α κ[α]τ̣ά̣ξ̣[ε]σθαι σὺν τῶι πα[ιδί]ωι [τρέφει]
[οἷα δεῖ τιθ]ή̣νην, καὶ ἀμβροσίαι χρ[ίο]υσα [τὸ] π̣αιδίον
5[καθῆ]κ̣εν [δι]ὰ ν[υ]κτὸς εἰς τὴν πυράν, πρωὶ δὲ λ̣[αθο]ῦ̣σ̣α(*)
[τοὺς γονεῖς](*) ἀνελάμβανεν· τοῦ δὲ παιδίου οὐ βου-
[λομένου] θ̣η̣λάζειν οὐδὲ προσφορὰν ἄλλην λαμβάνον-
τ̣ο̣ς̣, [ἀλλ’ ὄν]τ̣ο̣ς̣ εὐτρόφου καὶ καλοῦ, ἔκθαμβος γενηθεῖσα
ἡ Β[αυβὼ] ἐ̣π̣ὶ̣ τῆι [τοῦ] παιδίου εὐτροφίᾳ, νυκτὸς
10α̣[ἰσθομέν]η [διὰ] τῆ[ς] θύρα[ς] τ̣ὴ̣ν̣ μ̣ὴ̣ νοήσασαν ἐνκρύ-
π[του]σαν τὸ παιδίον εἰς πυρὰν κ̣α̣ὶ̣ ὑπολαβοῦσα
[ἄρρη]τ̣α̣ γείν[ε]σθαι ἀ̣ν̣ε̣β̣ό̣α̣· τέκνον Δημοβόων(*),
[ξείνη σε πυρῆι ἔνι πο]λ̣λ̣ῇ̣ κ̣ρ̣ύ̣π̣τ̣[ει, ἐμοὶ] δὲ γό<ο>ν
[καὶ κήδεα λυγρὰ τ]ί̣θ̣η̣σ̣ι̣ν̣· [τότε δ]ὲ̣ ἡ̣ Δ̣ημήτηρ βαρὺ
15[ὀργισθεῖσα εἶπ]ε̣[ν]· ἄφρονε[ς] ἄ̣ν̣θ̣[ρω]ποι, δυστλήμονες
[οὔτε κακοῖο αἶσαν(*) ἐπ]ε̣ρ̣[χομένου πρ]ογνώμενες(*) οὔτ’ ἀ-
[γ]α̣[θοῖο· ἦ ῥα γ]ὰρ ἀφραδί[η πρόδρο]μ̣ο̣ς(*) πολὺ πεί̣ρ̣α̣τ̣ι̣ νυ-
κ̣τ̣ὸ̣ς̣ τη[λύγετον ἀπ]έκ̣τ̣α̣[νεν καὶ](*) ἥρπασεν ἀ̣γ̣ήρ[αον]
[ἐποίησα ἂν ὑμῖν](*) [νῦν δ’ οὐ]κ ἔσθ̣’ ὥς [κεν θά]νατον
20[καὶ κῆρας ἀλύξαι. καὶ τὸ παι]δίον ἐπι[σ]κή̣ψ̣α̣σ̣α̣ καίε̣ι̣
column 7
καὶ ἀπο̣κ̣τ̣ε̣ίνει [κ]αὶ ὀ[ρθ]ῶς αὑτὴν δια[καλύπτει](*)·
λέγει γάρ· εἰμὶ δὲ Δη[μ]ήτηρ ὡρηφόρ[ος ἀγλαό-]
δωρος. τίς θεὸς οὐράνιος με[  ̣  ̣](*) θ̣ν̣[η]τ̣ῶ̣[ν ἀνθρώ-]
πων ἥρπασε Φερσεφ[ό]νην κα̣ὶ [ἑὸν φίλον ἤπα-]
5φε θυμόν; τοῦ δὲ Κ̣[ελε]ο̣ῦ̣ ε̣ἰ̣ς̣ [τὴν πόλιν ἀνα-]
βάντος ἐξ ἀγροῦ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ε̣  ̣ε̣ μὲν̣ ἀφεικότος [- ca.13 -]
τὴν μητέρα τίς ἡ ξέ[νη - ca.11 -]
——
τὴν θυγατέρα ζη[τ- ca.13 -εἰ-]
——
10π̣ό̣ντος τῆι μ[η]τ[ρὶ - ca.13 -]
ἡ δὲ Δημήτηρ [- ca.11 - ὑπερ-]
β̣α̣σ̣[ί]ης(*) εἰπεῖν [- ca.16 -]
κύρ[ιον τῶ]ν πάν[των - ca.10 - λει-]
π[ο]μένου φωνῆς̣ [- ca.14 -]
15ε̣ἶ[δεν] τὰ[ς μ]ελ̣α̣ί̣ν̣α[ς ἵππους](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
χ[  ̣]μ̣ε̣  ̣ τι θεος α̣  ̣[- ca.11 - μυ]
——
σ̣τηρίου(*) χ̣ο̣ί̣ρ̣α ἐν̣[- ca.16 -]
πέποται ἕως τῶν [- ca.14 -]
πρὸς Τριπτ[όλ]ε̣μο̣[ν - ca.13 -]
20ὅθεν κάθοδος λέγ̣[ε]τ̣[αι τῆς κόρης αὕτη.]

Apparatus


^ 1.2-3. Steegmann : τοῦ | [δὲ ἐπιπνοίαι Ὀρφεὺς] Bucheler
^ 1.6. Ludwich : [θεοὺς πλείστου]ς Buecheler : [τὰ Ὀρφέως ὄργι]α Diels
^ 2.1. Crönert : ἣ̣ διαδέδωκεν Buecheler
^ 3.5. Buecheler : ἁρμ[άτων] τ̣[εθρ]ίππων Jiménez San Cristóbal
^ 3.7. Colli : [καὶ ὗ]ς Bucheler
^ 3.9. Buecheler : χορείας Jiménez San Cristóbal
^ 3.10. Buecheler : prev. ed.
^ 3.10-11. Jiménez San Cristóbal : prev. ed.
^ 3.11. Allen : prev. ed.
^ 3.15-16. Ludwich : κατὰ | [γῆν· ἣ] Buecheler
^ 4.3. l. Δα̣μ̣[ω]ν̣[άσ]σ̣ης (corr)
^ 4.7. Allen : prev. ed.
^ 4.8. Colli : prev. ed.
^ 4.10. pap. : ἠ̣<δ’> ὑ̣άκ[ι]νθον Buecheler
^ 4.11. Buecheler : ν̣α̣ῦ̣λ̣’ Allen
^ 4.11. Colli : ἀ̣εὶ̣ ε[  ̣]σε[  ̣  ̣] ἔνθ̣α̣ Buecheler
^ 4.12. Colli : [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣  ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Buecheler
^ 5.7. Colli : ὅθεν Buecheler
^ 6.2. Diels : prev. ed.
^ 6.5. Diels : λ̣[ούο]υ̣σ̣α Buecheler
^ 6.6. Schmidt : [ταῖς χερσὶν] Buecheler
^ 6.12. l. Δημοφόων (corr)
^ 6.16. l. [πρ]ογνώμο̣νες (corr)
^ 6.17. Ludwich : [καὶ σὲ γ]ὰρ ἀβραδί[ης ἦ]μ̣ο̣ς Allen
^ 6.18. Ludwich : prev. ed.
^ 6.19. Ludwich : prev. ed.
^ 7.1. Diels : δια[γορεύει] Buecheler
^ 7.3. l. ἠ̣ὲ (corr)
^ 7.11-12. Allen : [σε] |βασ[τ]ῆς Kern
^ 7.15. Colli : prev. ed.
^ 7.16-17. Hiller von Gaertringen : σ̣τημου Buecheler

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.