Papyri.info

sign in

Trismegistos 65795 = LDAB 7049Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 65795 [xml]

column 1
[1 line missing] 2[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἕκαστον̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δ   ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩Ἐρι]ν̣ύ̣ων
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]εια
column 2
[1 line missing] 2[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἐ̣ριν[υ-⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ιδ[⁦ -ca.?- ⁩] τιμῶσιν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5α̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣α̣ρ̣α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩χ]ο̣αὶ στα̣γόσιν̣ [χ]έον̣[ται]
Δ̣[ιὸς κατὰ π]ά̣ν̣τ̣α να̣[όν. ἔτι δ' ἐξαιρέ]τ̣ους τιμὰς [χ]ρὴ
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ιδι νε̣ι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ἑκάστο[ι]ς ὀρ̣ν̣ί̣θ̣ε̣ιόν τι
κλ̣[εισθέν,] ἐ̣π̣έθηκε [δ' ὕμνους ἁρμ]οστο[ὺ]ς τῆ̣ι̣ μ̣ουσ̣[ι]κῆι.
[τούτων δὲ] τὰ σημαι[νόμενα⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ̣τ̣[  ̣  ̣]υτο̣[  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣των κατ[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ως̣ ἐ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει
column 3
[2 lines missing] 3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ α̣ι̣ω̣ς   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ι̣ κ̣ά̣τ̣ω̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[δαίμ]ω̣ν γίνετα[ι ἑκά]σ̣τωι ἵλ̣ε̣[ως⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρ̣ε̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣. ἡ
5[γὰρ Δί]κ̣η ἐξώλεας̣ [νουθ]ε̣τ̣ε̣ῖ̣ δ̣ι̣' ἑκ̣ά̣[στης τῶν] Ἐ̣ρινύω[ν. οἱ] δ̣ὲ
[δ]α̣ίμονες οἱ κατὰ̣ [γῆς ο]ὐδέ̣κ̣οτ̣[ε  ̣  ̣  ̣  ̣τ]η̣ρ̣ο̣ῦ̣σι,
θ̣εῶν ὑπηρέται δ̣' [εἰσ]ὶ̣ π̣ά̣ντ̣ας̣ υ̣[⁦ -ca.?- ⁩-ο]ι
εἰσὶν ὅπωσπερ ἄ[νδρες] ἄ̣δικοι̣ θ̣α̣[νάτωι ζημιούμε]νοι,
αἰτίην [δ' ἔ]χουσι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10οἵους   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣μ]υστ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4
[  ̣]ουε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ων[⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ κείμ[ενα] μετ̣α̣θ̣[ε⁦ -ca.?- ⁩ἐ]κ̣δ̣οῦναι
μᾶλλ[ον ἢ] σ̣ίνεται̣ [⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ὰ τῆς τύχης γὰ̣[ρ]
οὐκ εἴ̣[α λα]μμάνει̣ν̣. ἆρ' οὐ τά̣[σσεται διὰ τῶ]ν̣δε κόσμος;
5κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣ Ἡράκλ̣ε̣ιτος με̣[γάλα νομίζων] τ̣ὰ κοινὰ
κατ̣[αστρέ]φ̣ει τὰ ἴδ̣[ι]α̣· ὅσπερ ἴκελ̣α̣ [ἱερο]λόγωι λέγων [ἔφη·]
——
'ἥλι̣[ος ἑωυ]τοῦ κατὰ φύσιν ἀν̣θρω[πηΐου] ε̣ὖρος ποδός [ἐστι]
τοὺ̣[ς οὔρου]ς οὐχ ὑπε̣ρβάλλων· εἰ γά̣[ρ τι εὔ]ρους ἑ[ωυτοῦ]
[ἐ]κ̣[βήσετα]ι̣, Ἐρινύε̣[ς] νιν ἐξευρήσου̣[σι, Δίκης ἐπίκουροι.]'
10[⁦ -ca.?- ⁩ὑπερ]βατὸμ ποῆι κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ θύο̣υ̣[σι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α Δίκης [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μηνὶ τακ[τῶι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ι̣π̣α̣ι̣σ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5
[τὰ ἐν Ἅι]δο̣υ δει̣ν̣[ὰ⁦ -ca.?- ⁩]
χρη[στη]ριαζομ[ε⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο̣ι̣   ̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣ρ̣ησ̣[τ]ηρ̣ιάζον[ται⁦ -ca.?- ⁩   ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣
αὐ̣τοῖς, πάριμεν̣ [εἰς τὸ μα]ν̣τεῖον ἐπερ̣[ω]τ̣ήσ̣[οντες,]
5τῶμ μαντευομένω̣ν̣ [ἕν]εκεν, εἰ θέμι[ς  ̣  ̣]   ̣  ̣ η̣δ̣α̣[  ̣ τὰ]
ἐ̣ν̣ Ἅιδου δεινά. τί ἀπ̣ιστοῦσι; οὐ γινώσ̣[κοντες ἐ]ν̣ύ̣πνια
ο̣ὐδὲ τῶν ἄλλωμ πρ̣αγμάτων ἕκασ̣[τον], δ̣ιὰ ποίω̣ν ἂν
π̣α̣ρ̣α̣δειγμάτωμ π̣[ι]στεύοιεν; ὑπὸ τ̣[ῆς τε] ἁ̣μαρτ<ί>ης̣
κ̣αὶ [τ]ῆς ἄλλης ἡδον[ῆ]ς̣ νενικημέν̣[οι, οὐ] μ̣α̣ν̣θ̣[άνο]υ̣σιν
10[οὐδὲ] π̣ιστεύουσι. ἀ[πι]στίη δὲ κἀμα̣[θίη τὸ αὐτό· ἢγ γὰρ]
[μὴ μα]ν̣θάνωσι μη̣[δ]ὲ γινώ[σ]κ̣ωσ[ι, οὐκ ἔστιν ὅπως]
[πιστεύσου]σ̣ι̣ν καὶ ὁρ[ῶντες ἐνύπνια⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὴν ἀπιστί[ην⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] φαίνεται̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 6
[⁦ -ca.?- ⁩εὐ]χ̣α̣ὶ καὶ θυσ[ί]α̣ι μ[ειλ]ί̣σ̣σ̣ο̣υσι τ̣ὰ̣[ς ψυχάς.]
ἐπ̣[ωιδὴ δ]ὲ̣ μάγων δύν[α]ται δ̣αίμονας ἐμ[ποδὼν]
γι̣[νομένο]υ̣ς μεθιστάν̣αι· δαίμον̣ες ἐμπο[δὼν ὄντες εἰσὶ]
ψ[υχαὶ τιμω]ρ̣οί. τὴν θυσ[ία]ν̣ τούτου̣ ἕνεκε[μ] π̣[οιοῦσ]ι̣[ν]
5οἱ μά̣[γο]ι̣, ὡ̣σ̣περεὶ ποινὴν̣ ἀποδιδόντες. τοῖ<ς> δὲ
ἱεροῖ[ς] ἐπισπένδουσιν ὕ[δω]ρ καὶ γάλα, ἐξ ὧμπερ καὶ τὰς
χοὰς ποιοῦσι. ἀνάριθμα̣ [κα]ὶ̣ πολυόμφαλα τὰ πόπανα
θύουσιν, ὅτι καὶ αἱ ψυχα[ὶ ἀν]ά̣ριθμοί̣ ε̣ἰσι. μύσται
Εὐμεν̣ίσι προθύουσι κ[ατὰ τὰ] α̣ὐτὰ μ̣ά̣γοις· Εὐμενίδες γὰρ
10ψυχαί ε̣ἰ̣σιν. ὧν ἕνεκ̣[εν τὸμ μέλλοντ]α θεοῖς θύειν,
ὀ̣[ρ]ν̣ί̣θ̣[ε]ιον πρότερον [χρὴ λύειν σὺν] ο̣ἷ̣ς̣ π̣ο̣τ̣έ̣[ον]ται
[  ̣  ̣  ̣] ὥ[σ]τε καὶ τὸ κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]ου   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]ο̣ι̣,
εἰσὶ δὲ [ψυχα]ὶ   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τουτο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὅσαι δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]ων ἀλλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15φ̣ο̣ρ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 7
[ -3-4- ]οσε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ὕ]μνον̣ [ὑγ]ι̣ῆ καὶ θεμ[ι]τ̣ὰ λέγο[ντα· ἱερολογεῖ]τ̣ο γὰρ
[τῆ]ι̣ ποήσει. [κ]αὶ εἰπεῖν οὐχ οἷόν τ' [ἦν τὴν τῶν ὀ]νομάτων
[θέ]σιγ καίτ[οι] {ρ}ῥηθέντα. ἔστι δὲ ξ̣[ένη τις ἡ] πόησις̣
5[κ]α̣ὶ ἀνθρώ[ποις] αἰνι̣[γμ]ατώδης. [κα]ὶ [Ὀρφεὺ]ς̣ αὐτ[ὸ]ς̣
[ἐ]ρίστ' αἰν[ίγμα]τα οὐ̣κ ἤ̣θελε λέγειν, [ἐν αἰν]ίγμασ̣[ι]ν δὲ
[μεγ]άλα̣. ἱερ[ολογ]ε̣ῖ̣ται μὲν οὖγ καὶ ἀ̣[πὸ το]ῦ πρώτου
[ἀεὶ] μέχρι <τ>οῦ̣ [τελε]υτ̣α̣ί̣ου ῥήματος. ὡ̣[ς δηλοῖ] καὶ ἐν τῶι
[εὐκ]ρινήτω̣[ι ἔπει·] '[θ]ύ̣ρ̣ας' γὰρ 'ἐπιθέ[σθαι]' [κελ]εύσας τοῖ̣[ς]
10'[ὠσὶ]ν' αὐτ[οὺς οὔ τι νομο]θ̣ε̣τ̣εῖμ φη[σι τοῖς] πολλοῖς̣,
[ἀλλὰ διδάσκειν τοὺς τὴ]ν ἀκοὴν [ἁγνεύο]ντας κατ̣[ὰ]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ειτ̣[  ̣]   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι τ[  ̣  ̣]εγ [  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἐν δ]ὲ τῶι ἐχ̣ομ[έ]ν̣ωι πα[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τ̣   ̣  ̣ ε̣ι̣γ   ̣ [1]κ̣ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡς] ἐ̣δήλω[σεν ἐν τῶι]δ̣ε τῶι ἔπ̣[ει·]
——
'[ο]ἳ Διὸς ἐξεγ̣έ̣νοντο [ὑπερμεν]έος βασιλῆ̣ος.'
——
ὅπως δ' ἄρχεται, ἐν τῶ[ιδε δη]λοῖ·
'Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ π̣α[τρὸς ἑο]ῦ πάρα θέ[σ]φατον ἀρχὴν
5[ἀ]λκήν τ' ἐγ χείρεσσι {ε}[λ]ά̣β[εν κ]α̣[ὶ] δαίμον̣[α] κυδρόν.'
[τ]α̣ῦτα τὰ ἔπη ὑπερβατὰ ἐό[ν]τ̣α λανθά̣[νει.]
[ἔσ]τ̣ιν δὲ ὧδ' ἔχοντα̣· 'Ζεὺς μὲν ἐπεὶ̣ τὴ̣[ν ἀλ]κὴν
[πα]ρὰ πατρὸς ἑοῦ ἔλαβεγ καὶ δαίμον̣α̣ [κυδρ]ό̣ν.'
[χρὴ ὧ]δ' ἔχοντα οὐκ ἀκούειν τὸν Ζᾶ̣[να ὅπως κρα]τεῖ
10[τοῦ πατρ]ὸ̣ς ἀλλὰ 'τὴ̣ν ἀλκὴν λαμβά̣[νει παρ' αὐτο]ῦ̣',
[ἄλλως δ' ἔ]χ̣οντα πα̣ρὰ̣ θέσφατα δ[όξειεν ἂν λαβεῖ]ν̣
[τὴν ἀρχήν· ἔο]ικεν̣ γ̣ὰρ̣ τ̣ούτωι μα[θόντι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κατ' ἀ]νάγκην νομίζοιτ̣' [ἂν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ μαθὼν το̣   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 9
ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣. τ̣ὴ̣[ν ἀλ]κ̣ὴν οὖν τοῦ ἰσχυρ̣[ο]τάτου ἐπόη̣[σεν]
εἶναι ὡσ̣[περ]ε̣ὶ παῖδα πατρό̣ς. οἱ δὲ οὐ γινώσκον[τες]
τὰ λεγό[μεν]α̣ δοκοῦσι τὸν̣ Ζᾶνα παρὰ τοῦ αὑτο[ῦ]
πατρὸς [τὴν] ἀλκήν τε κα[ὶ] τὸν δαίμονα λαμμά[νειν.]
5γιγνώσκ[ω]ν̣ οὖν τὸ πῦρ ἅτ̣ε̣ μ̣εμειγμένον τοῖς
ἄλλοις, ὅτι ταρ̣άσσοι καὶ κ̣[ωλ]ύοι τὰ ὄντα συνίστασθαι
διὰ τὴν θάλψιν, ἐξή̣λλαξ[εν ὅσ]ον τε ἱκανόν ἐστιν
ἐξαλλα̣χθὲμ μὴ κωλύ[ειν τὰ] ὄ̣ντα συμπαγῆναι.
ὅσα δ’ ἂ[ν] ἁ̣φθῆι ἐπικρα[τεῖται, ἐπικ]ρατηθέν<τα> δὲ μίσγ̣εται
10τοῖς ἄλ̣[λ]ο̣ις. ὅτι δ' 'ἐγ χείρ̣[εσσι] {ε}[λάβ]ε̣ν' ἠινίζετο,
ὥσπε[ρ τ]ἆ̣λλα τὰ π̣[ρὶν μὲν ἄδηλα φαι]ν̣όμεν[α, ἀλλ]ὰ
[β]ε̣βαιότατα νοη̣θ̣[έντα. αἰνιζόμενος ο]ὖ̣ν̣ ἰσχυρῶς
ἔ̣φη τὸν Ζᾶνα τὴ̣[ν ἀλκὴν λαβεῖν καὶ τὸ]ν δαίμονα,
[ὡ]σ̣περεὶ ε[⁦ -ca.?- ⁩]ọυ̣ ἰ̣σ̣χ̣υροῦ̣
column 10
καὶ 'λέγ̣ε̣ι̣ν̣'· [οὐδὲ γ]ὰρ 'λέ̣[γ]ειν' οἷόν τε̣ μὴ̣ φωνοῦντ[α.]
ἐνόμιζε δὲ̣ τὸ αὐτὸν εἶναι τὸ 'λέγε̣ιν' τε καὶ 'φωνε̣ῖν'.
'λέγειν' δὲ κ̣αὶ 'διδάσκειν' τὸ αὐτὸ δύ̣ναται· οὐ γὰρ
οἷόν τε 'δι̣[δ]άσκειν' ἄνευ τοῦ 'λέγειν' ὅσα διὰ λόγων
5διδάσκετα[ι]. νομίζεται δὲ τὸ 'διδ̣άσκειν' ἐν τῶι
'λέγειν' εἶν̣[αι]. οὐ τοίνυν τὸ μὲν 'διδάσκειν' ἐκ τοῦ̣
'λέγειν' ἐχ̣[ωρί]σθη τὸ δὲ 'λέγειν' ἐ̣κ τοῦ 'φωνεῖν',
τὸ δ' αὐτὸ̣ [δύνα]τ̣αι 'φωνεῖγ' καὶ 'λέγειν' καὶ 'διδάσ̣[κειν]'.
οὕτως̣ [οὐδὲγ κωλ]ύει 'πανομφεύουσαγ' καὶ 'πά̣ν̣[τα]
10διδά[σκουσαν]' [τὸ αὐ]τ̣ὸ εἶναι.
——
'τροφ[ὸν]' [δὲ λέγων αὐ]τ̣ὴ̣ν̣ α̣ἰ̣ν̣ί̣[ζε]τ̣αι ὅτι [ἅ]σσα
ὁ ἥλι̣[ος θερμαίνων δι]α̣λ̣ύει, ταῦ̣τα ἡ νὺξ ψύ̣[χουσα]
συ[νίστησι⁦ -ca.?- ⁩] ἅσ̣σ̣α ὁ ἥλι̣ος̣ ἐ̣θ̣έ̣ρ̣[μαινε⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 11
[τ]ῆ̣ς̣ Ν̣υκτός. 'ἐξ ἀ̣[δύτοι]ο' δ' αὐτὴν [λέγει] 'χρῆσ̣αι',
γνώμημ ποιού[με]νος 'ἄδυτ̣ον' ε̣ἶ̣ναι τὸ βάθος
τῆς νυκτός· οὐ γ̣[ὰρ] 'δύνει' ὥσ̣περ̣ τὸ φῶς, ἀλλά νιν
ἐν τῶι αὐτῶι μέ[νο]ν̣ αὐγὴ κα̣τα̣[λ]αμβάνει.
5'χρῆσαι' δὲ καὶ 'ἀρ̣κέσαι' ταὐτὸ [δύ]ναται.
σκέψασθαι δὲ χρή, ἐφ' ὧι κεῖτα̣[ι τὸ] 'ἀρκέσαι',
κ̣α̣ὶ τὸ 'χρῆσαι'.
——
χρᾶν τόνδε τὸν θεὸν νομίζον̣τ̣[ες, ἔρ]χονται
π̣ευσόμενοι ἅσσα ποῶσι· τάδ̣' [ἐν ἐχομέν]ω̣ι λ̣έ̣γ̣ει·
10'[ἣ δὲ] ἔχρησεν ἅπαντα, τά οἱ θέ[μις ἦν ἀνύσασ]θ̣αι'
[  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣ε̣ὶς ἐδή̣λ̣ωσεν, ὅτ̣ι ο[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι παρὰ τ̣ὰ̣ ἐ̣όντα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι οἷόν τ̣[ε⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ σ̣θαι συ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 12
καὶ ἀφα̣[ιρεῖ]ν̣. τὸ δ' ἐχόμε̣[νον ἔ]π̣ος ὧδ' ἔχει·
'ὡς ἂν̣ ἔ̣[χοι κά]τα καλὸν ἕδ̣ος νιφόεντος Ὀλύμπου'.
——
'Ὄλυμπ[ος]' [καὶ] '[χ]ρ̣όνος' τὸ αὐτόν· οἱ δὲ δοκοῦντες
'Ὄλυμπ̣[ογ]' [καὶ] 'ο̣ὐρανὸν' [τ]αὐτὸ εἶναι ἐξαμαρ-
5τάν[ουσ]ι̣[ν, οὐ γ]ι̣νώσκοντ̣ε̣ς ὅτι οὐρανὸν οὐχ οἷόν τ̣ε̣
'μακ[ρό]τ̣ερον' ἢ 'εὐρύτε[ρο]ν' εἶναι, χρόνον δὲ 'μακρὸν'
εἴ τις̣ [ὀνομ]ά̣ζο[ι] ο̣ὐ̣κ̣ ἂ̣ν̣ [ἐξα]μαρτάνοι· ὁ δὲ ὅπου μὲν
'οὐρανὸν' θέ̣[λοι λέγειν, τὴμ] προσθήκην 'εὐρὺν'
ἐποε̣ῖ̣το, ὅπου [δ]' '[Ὄλυμπον]', [το]ὐ̣ν̣αντίον, 'εὐρὺμ' μὲν
10οὐδέ̣ποτε, 'μα̣[κρὸν]' [δέ]. '[νιφό]ε̣ν̣τ̣α̣' δὲ φήσας εἶνα̣ι
τῆι̣ [δ]υνάμει ε[ἴκαζε αὐτὸν ὄρε]ι̣ νιφετώδει̣.
[τὸ δὲ] νιφετῶ[δες ψυχρόν τε καὶ λ]ε̣υ̣κ̣όν ἐ̣[στι].
[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣αμπ̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩], π̣ολιὸν δ' ἀ[έρ]α̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ια καὶ τα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣δ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 13
'Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ̣ π̣ατρὸς ἑοῦ πάρα̣ [θ]έ̣σφατ’ ἀκούσα[ς]'.
οὔτε γὰρ τόδ̣ε ἤκουσεν, ἀλλὰ δεδήλωτ̣αι ὅπως
ἤκουσεν, οὔτε ἡ Νὺξ κελεύει, ἀλλὰ δηλ̣οῖ ὧδε λέγων·
——
'αἰδοῖογ κατ̣έπινεν, ὃς αἰθέρα ἔκθορ̣ε πρῶτος'.
——
5ὅτι μὲμ πᾶσ̣αν τὴμ πόησιν περὶ τῶμ πραγμάτων
αἰνίζεται, κ̣[α]τ̣' ἔπος ἕκαστον ἀνάγκη λέγειν.
——
ἐν τοῖς α[ἰδοίο]ις ὁρῶν τὴν γένεσιν τοὺς ἀνθρώπου[ς]
νομίζον̣[τας ε]ἶν̣αι τούτωι ἐχρήσατο, ἄνευ δὲ τῶν̣
αἰδοίων [οὐ γίν]ε̣σθαι, αἰδοίωι εἰκάσας τὸν ἥλιο[ν·]
10ἄνε̣υ̣ [γὰρ τοῦ ἡ]λ̣[ίο]υ̣ τὰ ὄντα τοιαῦτα οὐχ οἷ̣ό̣ν̣ [τ' ἦν]
γίν̣[εσθαι, καὶ γενομ]ένων τῶν ἐ̣όντων [⁦ -ca.?- ⁩]
ἠρε̣[μεῖν⁦ -ca.?- ⁩διὰ] τ̣ὸν ἥλιο̣[μ] πάντα ὁμ̣[οίως⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ο̣ὐδ' ἐοῦσ[ιν] ọυ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] περιέχειν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 14
[ἐ]κ̣χθό̣ρηι τὸ{ν} λαμ̣π̣ρότατόν τε [καὶ θε]ρ̣μ̣ό[τ]ατον
χωρισθὲν ἀφ' ἑωυτοῦ. τοῦτον οὖν τὸγ 'Κρόνον'
γενέσθαι φησὶν ἐκ τ̣οῦ Ἡλίου τῆι Γ̣ῆι, ὅτι αἰτίαν ἔσχε
διὰ τὸν ἥλιον κρούεσθαι πρὸς ἄλλ̣ηλα.
5διὰ τοῦτο λέγει· 'ὃς μ̣έγ' ἔρεξεν'. τὸ δ' ἐ̣πὶ τούτωι·
——
'Οὐρανὸς Εὐφρονίδης, ὃς πρώτιστο̣ς̣ βασίλευσεν',
——
κρούοντα τὸν Νοῦμ πρὸς ἄλληλ[α] 'Κ̣ρ̣όνον' ὀνομάσας,
'μέγα ῥέξαι' φησὶ τὸν Οὐρανόν· ἀφ̣[αι]ρε̣θ̣ῆ̣ναι γὰρ
τὴμ βασιλείαν αὐτόγ. 'Κρόνον̣' δὲ ὠ̣ν̣ό̣μασεν ἀπὸ τοῦ
10ἔ̣[ρ]γ̣ου αὐτὸν καὶ τἆλλα κατὰ τ̣[ὸν αὐτὸν λ]ό̣γον.
[τῶν ἐ]όντωγ γὰρ ἁπάντ[ω]ν̣ [οὔπω κρουομέ]νων
[ὁ Νοῦ]ς ὡ̣ς ὁρ̣[ίζω]ν̣ φύσιν [τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε]ν
[Οὐρανό]ς. 'ἀφαιρ[εῖ]σθαι' δ' αὐ̣[τόμ φησι] '[τὴμ βασιλ]ε̣ίαν'
[κρουο]μ̣ένων τ̣[ῶν] ἐ̣[ό]ν̣τ̣[ων,⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ντα
column 15
κρο̣ύε<ι>ν αὐτὰ πρὸ̣[ς ἄλ]λ̣ηλα. κα̣[ὶ] π̣οήσηι τὸ [πρῶτ]ον
χωρ̣ισθέντα διασ̣τῆναι δίχ' ἀλλήλων τὰ ἐ̣ό̣ντα.
χωρ̣[ι]ζομένου γὰρ τοῦ ἡλίου καὶ ἀπολαμβανομένου
ἐμ μ̣έσωι, πήξας ἴσχει καὶ τἄνωθε τοῦ ἡλίου
5καὶ τὰ κάτωθεν. ἐχόμενον δὲ ἔπος·
——
'ἐκ τοῦ δὴ Κρόνος α̣ὖτις, ἔπειτα δὲ μητίετα Ζεύς',
——
λέγει <ὅ>τι ἐκ τοῦδ' ἡ̣ [ἀ]ρ̣χή ἐστιν, ἐξ ὅσου βασιλεύει. ἡ δὲ
ἀρχὴ διηγεῖται, ὅ̣[τι τ]ὰ̣ ὄντα κρούωμ πρὸς ἄλληλα
διαστήσας τ̣' ἐ̣[ποίει τὴ]ν̣ νῦμ μετάστασιν, οὐκ ἐξ ἑτέρ̣[ων]
10ἕτερ' ἀλλ' ἕτε[ρ' ἐκ τῶν αὐτῶν.]
——
τὸ δ' 'ἔπειτ̣[α δὲ μητίετα Ζεύ]ς'· ὅτι μὲν ο̣ὐ̣χ ἕτερ[ος]
ἀ̣λ̣λὰ ὁ αὐ̣[τὸς δῆλον. ἐχόμενο]ν̣ δὲ [τ]όδ̣ε̣·
——
'μῆτιγ καὶ̣ [μακάρων κατέχ]ω̣μ βασιληίδα τιμ̣[ήν]'.
ες   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αι ἶνα̣ς̣ ἁπά̣[σας⁦ -ca.?- ⁩]
15ει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 16
'[αἰδοῖ]ον' τὸν ἥλιον ἔφ[η]σ̣εν εἶναι, δε[δήλ]ω̣ται. ὅτι δὲ
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τὰ νῦν ὄντα γίνεται λέγει·
——
'πρωτογόνου βασιλέως αἰδοίου, τῶι δ' ἄρα πάντες
ἀθάνατ̣οι προσέφυμ μάκαρες θεοὶ ἠδ̣ὲ θέαιναι
5καὶ ποταμοὶ καὶ κρῆναι ἐπήρατοι ἄλ̣λα τε πάντα,
ἅ̣σσα τότ' ἦγ γεγαῶτ'· αὐτὸς δ' ἄρα μοῦ̣νος ἔγεντο'.
[ἐ]ν τού̣τοις σημαίνει, ὅτι τὰ ὄντα ὑπῆ[ρ]χεν ἀεί, τὰ δὲ
νῦ̣ν ἐό̣ντα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων γίν̣[ε]τ̣αι. τὸ δὲ
'[αὐ]τ̣ὸς δ'{ὲ} ἄρα μοῦνος ἔγεντο'. τοῦτο δὲ [λ]έγων δηλοῖ
10[ἀεὶ] τ̣ὸ̣ν Νοῦμ πάντων ἄξιον εἶν̣αι μόν[ο]ν ἐόντα,
[ὡσπερ]εὶ μηδὲν τἆλλα εἴη· οὐ γὰρ̣ [οἷόν τε δι' α]ὐτὰ εἶναι
[τὰ νῦν] ἐ̣ό̣ντα ἄ̣ν̣[ε]υ τοῦ Νοῦ̣. [ἔτι δὲ ἐν τῶι ἐχ]ο̣μένωι
[ἔπει τούτ]ου̣ ἄξιομ̣ π̣άντω̣ν̣ [δηλοῖ τὸν Νοῦν ε]ἶναι·
'[νῦν δ' ἐστὶ]ν βασιλεὺς̣ πάντ̣[ωγ καί τ' ἔσσετ' ἔπ]ειτα'.
15[δῆλον ὅτι] Νοῦς κ̣αὶ π̣[άντων βασιλεύς ἐστι τα]ὐ̣τόν.
column 17
π[ρ]ό̣τερον ἦν πρ[ὶν ὀν]ο̣μ̣α̣σ̣θῆνα̣ι̣, ἔ̣π̣[ει]τα ὠ̣νομάσθ̣η·
ἦγ γὰρ καὶ πρόσθεν \[ἐ]ὼν/ ἢ τὰ νῦν ἐόντα συ̣σταθῆναι
ἀὴρ καὶ ἔσται ἀεί· οὐ γὰρ ἐγένετο, ἀλλὰ̣ ἦν· δι' ὅ τι δὲ
ἀὴρ̣ ἐκλήθη, δεδ̣ήλωται ἐν τοῖς προτέ̣ρ̣οις. 'γενέσθα̣ι' δὲ
5ἐνομίσθη ἐπείτ' ὠνομάσθη 'Ζεύς', ὡσπερεὶ π̣ρότερον
μὴ ἐών. καὶ 'ὕστα̣τον' ἔφησεν ἔσεσθαι τοῦτον, ἐπείτε̣
ὠνομάσθη 'Ζεὺς' κ̣αὶ τοῦτο αὐτῶι διατελεῖ ὄνομα ὄν̣,
μέχρι εἰς τὸ αὐτὸ ε̣ἶ̣δ̣ος τὰ νῦν ἐόντα συ{νε}σταθῆ<ι>
ἐν ὧιπερ πρόσθεν ἐ̣όντα ἠιωρεῖτο. τὰ δ' ἐόντα δ̣[ηλοῖ]
10γενέσθαι το̣ιαῦτ̣[α] δ̣ιὰ τοῦτον, καὶ γενόμενα ε̣[ἶναι]
ἐν τούτωι̣ [πάντα. ση]μαίνει δ' ἐν τοῖς ἔπεσι το̣[ῖσδε]·
——
'Ζεὺς κεφα̣[λή, Ζεὺς μέσ]σ̣α̣, Διὸς δ' ἐκ̣ [π]άντα τέτ̣[υκται]'.
——
'κ̣εφαλὴ̣ν' [φήσας ἔχειν τὰ ἐό]ντ' αἰν̣[ί]ζεται ὅ̣[τι⁦ -ca.?- ⁩]
κε̣φαλὴ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] ἀρχὴ γίνε̣τ̣αι συ̣[στάσεως]
15δ̣[⁦ -ca.?- ⁩συστ]αθῆναι ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 18
καὶ τὰ κάτω [φερό]μενα. \[τὴν δὲ] '[Μοῖρα]μ' φάμενος [δηλοῖ]/ τήνδ[ε γῆν] καὶ τἆλλα πάν[τ]α̣ εἶναι
ἐν τῶι ἀέρ̣ι̣, [πνε]ῦμα ἐόν. τοῦτ' οὖν τὸ 'πνεῦμα' Ὀρφεὺς
ὠνόμασεμ 'Μοῖρα̣ν'. οἱ δ' ἄλλοι ἄνθρωποι κατὰ φάτιμ 'Μο̣ῖραν
ἐπικλῶσαι' φασὶ[ν] 'σφίσιγ' καὶ 'ἔσεσθαι ταῦθ' ἅσσα Μοῖρα
5ἐπέκλωσεν', λέγοντες μὲν ὀρθῶς, οὐκ εἰδότες δὲ
οὔτε τὴμ 'Μοῖραν' ὅ τί ἐστιν οὔτε τὸ 'ἐπικλῶσαι'. Ὀρφεὺς γὰ\ρ/
τὴμ φρόνησ[ι]μ 'Μοῖραν' ἐκάλ̣εσεν· ἐφαίνετο γὰρ αὐτῶι
τοῦτο προσφερέστατον ε[ἶ]ν̣αι ἐ̣ξ̣ ὧν ἅπαντες ἄνθρωποι
ὠνόμασαμ. πρὶμ μὲγ γὰρ κληθῆ̣ναι 'Ζῆνα', ἦμ Μοῖρα
10φρόνησις τοῦ θεοῦ ἀεί τε καὶ̣ [δ]ιὰ παντός· ἐπεὶ δ' ἐκλήθη
'Ζεύς', γενέσθαι αὐτὸν ἐ̣[νομ]ί̣[σθ]η̣, ὄντ̣α μὲγ καὶ πρόσθεν,
[ὀ]νομαζόμ[ε]νον δ' ο[ὔ. διὰ τοῦτο λέ]γ̣ει 'Ζεὺς πρῶ̣τος
[γέν]ε̣το'· πρ̣[ῶ]τογ γ̣ὰ̣[ρ ἦν Μοῖρα φρόνησις], ἔπειτ̣[α δ'] ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ύ̣θ̣η̣
[Ζεὺ]ς ὤν. οἱ δ' ἄν̣θρω[ποι, οὐ γινώσκοντ]ες τὰ λεγόμενα̣,
15[ὡς π]ρ̣ω̣τ̣όγ̣ο̣ν̣ο̣[ν] ὄντα̣ [θεὸν νομίζουσι] τὸν Ζῆνα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 19
ἐκ [τοῦ δ]ὲ̣ [τ]ὰ̣ ἐ̣ό̣ντα, ἓν [ἕκ]αστογ κέκ[λητ]αι ἀπὸ τοῦ
ἐπικρατοῦντος, 'Ζεὺ[ς]' πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν
λόγον ἐκλήθη· πάντω̣γ̣ γ̣ὰρ ὁ ἀὴρ ἐπικρατεῖ
τοσοῦτον, ὅσομ βούλε̣τ̣αι. 'Μοῖραν̣' δ' 'ἐπικλῶσαι'
5λέ̣γοντες, τοῦ Διὸς τὴμ φρόνησιν 'ἐ̣πικυρῶσαι'
λέγουσιν τὰ ἐόντα κα̣ὶ τὰ γινόμενα καὶ τὰ μέλλοντα,
ὅπως χρὴ γενέσθαι τε καὶ εἶναι κα[ὶ] παύσασθαι.
'β̣ασι̣λ̣εῖ' δὲ αὐτὸν εἰκάζει τοῦτο γάρ οἱ προσφέρειν
ἐφα[ί]νετο ἐκ τῶν λεγομένων ὀνομάτων λέγων ὧδε·
——
10'Ζεὺς̣ βασιλεύς, Ζεὺς δ' ἀρχὸς ἁπάντ̣ω̣ν ἀργικέραυνος'.
'[βασιλέ]α' ἔφη εἶναι, ὅτι πολλῶ̣[ν τῶν ἀρ]χ̣ῶμ μία
[πασῶν κ]ρ̣ατεῖ καὶ πάντα τελεῖ [ἅπερ θνη]τ̣ῶ̣ν οὐδενὶ
[ἄλλωι ἔξεσ]τ̣ιν τε̣[λ]έσαι·   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν   ̣ [  ̣]ε̣υ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] 'ἀρχὸν' δὲ '[ἁπάντων]' [ἔφη εἶναι α]ὐτὸν
15[ὅτι πάντα ἄρ]χεται δια̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δε
column 20
ἀνθρώπω[ν ἐμ] πόλεσιν ἐπιτ̣ελέσαντες [τὰ ἱ]ε̣ρὰ εἶδον,
ἔλασσόν σφας θαυμάζω μὴ γι̣νώσκειν· οὐ γὰρ οἷόν τε
ἀκοῦσαι ὁμοῦ καὶ μαθεῖν τὰ λ̣εγόμενα. ὅσοι δὲ παρὰ τοῦ
τέχνημ ποιουμένου τὰ ἱερά, οὗτοι ἄξιοι θαυμάζεσθαι
5καὶ οἰκτε[ί]ρεσθαι, θαυμάζεσθαι μέν, ὅτι, δ̣οκοῦντες
πρότερον ἢ ἐπιτελέσαι εἰδήσειν, ἀπέρχονται ἐπι-
τελέσαντες πρὶν εἰδέναι, οὐδ' ἐπανερόμενοι, ὥσπερ
ὡς εἰδότες τ̣ι̣ ὧν εἶδον ἢ ἤκουσαν ἢ ἔμαθον· [οἰ]κτε<ί>ρεσθαι δέ,
ὅτι οὐκ ἀρκεῖ̣ σφιν τὴν δαπάνην προανηλῶσ̣θαι, ἀλλὰ
10καὶ τῆ̣ς̣ γνώμης στερόμενοι πρὸς ἀπέρχονται.
——
πρὶμ μὲν τὰ [ἱ]ε̣ρὰ ἐπιτελέσαι, ἐλπίζον̣[τε]ς εἰδήσειν,
ἐπ̣[ιτελέσ]α̣ντ̣[ες] δ̣έ, στερηθέντες κα̣[ὶ τῆς] ἐλπί[δος] ἀπέρχονται̣.
τω̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υόντ[ων ὁ] λ̣όγος̣ φ̣α̣ί[νε]ται̣ τ̣[ὸν Ζᾶ]να
λ̣[έγειν τῆι μητρ]ὶ τῆι ἑαυ̣τ̣ο̣ῦ ο   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩[[τῆι μ]ητρὶ μὲν]]
15[[[⁦ -ca.?- ⁩τῆι] δ̣' ἀδελφῆ[ι⁦ -ca.?- ⁩] ὡς εἶδε]]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 21
οὔτε τὸ ψυχ[ρὸν] τῶι ψυχρῶι. 'θόρνηι' δὲ λέγ[ων] δ̣ηλοῖ,
ὅτι ἐν τῶι ἀέ̣ρ̣ι κατὰ μικρὰ μεμερισμένα ἐ̣κινεῖτο
καὶ ἐθόρνυτο, θορνύμενα δ' ἕκα<σ>τα συνεστάθη
πρὸς ἄλληλα. μέχρι δὲ τούτου̣ ἐθόρνυτο, μέχρι
5ἕκαστον ἦλθεν εἰς τὸ σύνηθες. 'Ἀφροδίτη Οὐρανία'
καὶ 'Ζεὺς' καὶ ἀφροδισιάζειν κ̣αὶ θόρνυσθαι καὶ 'Πειθὼ'
καὶ 'Ἁρμονία' τῶι αὐτῶι θεῶι ὄνομα κεῖται. ἀνὴρ
γυναικὶ μισγό̣μενος 'ἀφροδισιάζειν' λέγετα̣ι κατὰ
φάτιν· τῶγ γὰρ̣ νῦν ἐόντωμ μιχθέντων ἀλλ̣[ή]λοις
10'Ἀφροδίτη' ὠν̣ο̣μάσθη, 'Πειθὼ' δ' ὅτι εἶξεν τὰ ἐ[ό]ντα
ἀλλήλ̣ο̣[ι]ς̣. 'ε̣[ἴ]κειν' δὲ καὶ 'πεί̣θειν' τὸ αὐτό· '[Ἁ]ρμον\ί/α' δέ,
ὅτι πο[λλὰ συνή]ρμοσε τῶν ἐ̣όντων ἑκ̣άστω[ι].
ἦμ μὲγ γ[ὰρ καὶ π]ρ̣όσθεν, ὠνο̣μάσθη δὲ 'γενέσθ̣[αι]' ἐπεὶ
διεκρίθ[η· τῶι δὲ δι]α̣κριθῆν̣α̣ι δηλοῖ ὅτ[ι] τ[ὰς μείξ]ε̣ι̣ς
15ἐδίω̣κ̣ε̣ [καὶ ἐκ]ρ̣άτει, ὥστ̣ε διεκ̣[ρίθησαν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] ν̣ῦν
column 22
πάν̣[τ' οὖ]ν ὁμοίω[ς ὠ]νόμασεν ὡς κ̣άλλιστα ἠ[δύ]ν̣ατο,
γινώσκ̣ων τῶν ἀνθρώπων τὴμ φύσιν, ὅτι οὐ̣ πάντες
ὁμοίαν ἔχουσιν οὐδὲ θέλουσιμ πάντες ταὐτά·
κρατιστεύοντες λέγουσι, ὅ τι ἂν αὐτῶν ἑκάστωι
5ἐπὶ θ̣υμὸν ἔλθηι, ἅπερ ἂν θέλοντες τυγχάνωσι,
οὐδαμὰ ταὐτά, ὑπὸ πλεονεξίας, τὰ δὲ καὶ ὑπ' ἀμαθίας.
'Γῆ' δὲ καὶ 'Μήτηρ' καὶ 'Ῥέα' καὶ 'Ἥρη' ἡ αὐτή. ἐκλήθη̣ δὲ
'Γῆ' μὲν νόμωι, 'Μή̣τηρ' δ<έ>, ὅτι ἐκ ταύτης πάντα γ[ίν]εται.
'Γῆ' καὶ 'Γαῖα' κατὰ [γ]λ̣ῶσσαν ἑκάστοις. 'Δημήτηρ̣' [δὲ]
10ὠνομάσθη ὥσπερ̣ ἡ 'Γῆ Μήτηρ', ἐξ ἀμφοτέρων ἓ[ν] ὄ̣νομα·
τὸ αὐτὸ γὰρ ἦν. - ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς Ὕμνοις εἰρ̣[η]μένον·
——
'Δή̣μητε̣ρ [Ῥ]έα Γῆ Μῆ̣τ̣ε̣ρ <τε καὶ> Ἑστία Δηι̣ο̣ῖ'. καλε[ῖτ]αι γὰ[ρ̣]
καὶ 'Δηιώ', ὅτι 'ἐδηι[ώθ]η' ἐν τῆι με̣ίξει δηλώσει δέ̣, [ὅτ]αν
κατὰ τὰ ἔπη̣ γεν̣[ητα]ι. 'Ῥέα' δ<έ>, ὅτι πολλὰ καὶ̣ π̣α̣ν̣[τοῖα]
15ζῶ̣ια ἔφυ [ἐκρεύσαντα] ἐ̣ξ αὐτῆς̣. 'Ῥέα' κα̣ὶ̣ '[Ῥείη]'[⁦ -ca.?- ⁩]
κατ̣[ὰ γλῶσσαν ἑκάστοις]. '[Ἥ]ρ̣η' δ' ἐκ[λήθη, ὅτι⁦ -ca.?- ⁩]
column 23
τοῦτ̣ο τὸ ἔπος πα̣[ρα]γωγὸμ πεπόηται, καὶ το[ῖς] μ̣ὲν
πολλ̣οῖς ἄδηλόν ἐστιν, τοῖς δὲ ὀρθῶς γινώσκουσιν
εὔδηλον, ὅτι 'Ὠκεανός' ἐστιν ὁ ἀήρ, ἀὴρ δὲ Ζεύς·
οὔκουν 'ἐμήσατο' τὸν Ζᾶνα ἕτερος Ζεύς, ἀλλ' αὐτὸς
5αὑτῶι 'σθένος μέγα'. οἱ δ' οὐ γινώσκοντες τ̣ὸ̣ν
Ὠκεανὸν ποταμὸν δοκοῦσιν εἶναι, ὅτι 'εὐρὺ ῥέοντα'
προσέθηκεν. - ὁ δὲ σημαίνει τὴν αὑτοῦ γνώμην
——
ἐν τοῖς λεγομέν[ο]ις καὶ νομιζομένοις ῥήμασι.
καὶ γὰρ τῶν ἀν[θ]ρ̣ώπων τοὺς μέγα δυνατ̣[οῦ]ντας
10'μεγάλους' φασὶ 'ῥυ̣ῆναι'. τὸ δ' ἐχόμενον·
——
'ἶνας δ' ἐγκα̣[τέλε]ξ̣' Ἀχελωίου ἀργυ̣[ρ]οδίν̣ε̣[ω] '.
——
τῶ[ι] ὕδα[τι] ὅ̣λ̣[ως τίθη]σ̣ι 'Ἀχελῶιον' ὄνομ̣[α. ὅ]τ̣ι δὲ̣
τά[σ]δ' ἶνα[ς ἐκγκα̣ταλ]έ̣ξ̣{σ}αι ἐστ[ὶ τάσ]δ̣ε ἐ̣γκ̣α̣τῶ̣[σ]α̣ι̣ <δῆλον>·
τὴν̣ [γ]ὰ̣ρ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ων αυ[τ⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣
15ἑκασ̣[τ⁦ -ca.?- ⁩]δε βουλ[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣   ̣ ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ντε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 24
ἴσα ἐστὶν ἐκ τοῦ [μέ]σου μετρούμενα· ὅσα δ[ὲ μ]ὴ
κυκλοειδέα, οὐχ οἷόν τε 'ἰσομελῆ' εἶναι. δηλοῖ δὲ τόδε·
——
'ἣ πολλοῖς φαίνει μερόπεσσ'{ι} ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν'.
——
τοῦτο τὸ ἔπος δόξειεν ἄν τις ἄλλως ε<ἰ>ρῆσθ̣αι, ὅτι,
5ἢν ὑπερβάληι, μ̣ᾶλλον τὰ ἐόντα φαίν̣ε̣ται ἢ πρὶν
ὑπερβάλλειν. ὁ δὲ οὐ τοῦτο λέγει 'φαίνειν' αὐ̣τ̣ήν,
εἰ γὰρ τοῦτο ἔλεγε, οὐκ ἂμ 'πολλοῖς' ἔφη 'φαίνειν' αὐτήν,
ἀλλὰ 'πᾶσιν' ἅμα, τ̣οῖς τε τὴγ γῆν ἐργαζομένοις
καὶ τ̣οῖς̣ ναυτιλλομένοις, ὁπότε χρὴ πλεῖν, τούτοις
10τὴν ὥραν. εἰ γὰρ μὴ ἦν σελήνη, οὐκ ἂν ἐξηύρ[ι]σκον
οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀρ̣ιθμὸν οὔτε τῶν ὡρέων οὔ̣τε τῶν
ἀνέμω[ν- ca.9 -] καὶ τἆλλα π̣άντα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ην
εκ[⁦ -ca.?- ⁩]σα εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ θατω   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩
15[⁦ -ca.?- ⁩]νητουτ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄλλα̣ ἐ̣όν̣[τα⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣η̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 25
κ̣αὶ λαμπρό[τ]α̣τα, τὰ δὲ ἐξ ὧν ἡ σελήνη̣ [λ]ε̣υκότε̣ρ̣α μὲ̣ν
τῶν ἄλλωγ <καὶ> κ̣ατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μεμ̣ερισμένα,
θερμὰ δ' οὔκ̣ ἐστι. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἐ̣ν τῶι ἀέρι ἑκὰς
ἀλλήλων α[ἰ]ωρούμεν<α>, ἀλλὰ τῆς μὲν ἡμέρης ἄδηλ' ἐστὶν
5ὑ̣[π]ὸ̣ τοῦ ἡλίου ἐπικρατούμενα, τῆς δ̣ὲ νυκτὸς ἐόντα
δῆλά ἐστιν. ἐπικρατεῖται δὲ διὰ σμικ[ρ]ότητα.
αἰωρεῖται δ' αὐτῶν ἕκαστα ἐν ἀνάγκηι, ὡς ἂμ μὴ συνίηι
πρὸς ἄλληλα· εἰ γὰρ μή, συνέλθοι <ἂν> ἁλέα ὅσα τὴν αὐτὴν
δύναμιν ἔχει, ἐξ ὧν ὁ ἥλιος συνεστάθη. τὰ νῦν ἐόντα
10ὁ θε̣ὸς εἰ μὴ ἤθε̣λεν εἶναι, οὐκ ἂν ἐπόησεν ἥλιον. ἐποίησε δὲ
τοιοῦτογ καὶ τ[ο]σοῦτον γινόμενον, οἷος ἐν ἀρχῆι τοῦ λόγου
διηγεῖ̣τ̣α̣ι. τὰ δ̣' ἐ̣πὶ τούτοις ἐπίπροσθε π[ο]ιεῖται,
[οὐ β]ου[λό]μενο̣[ς] πάντας γιν[ώ]σκε̣[ι]ν̣. ἐν δὲ [τ]ῶιδε σημαί[ν]ε[ι]·
——
'[αὐτ]ὰ̣ρ̣ [ἐ]π̣εὶ δ[ὴ πάν]τ̣α Διὸ[ς φρὴμ μή]σατ̣[ο ἔ]ρ̣γ̣α̣',
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τρονη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ πηγι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 26
'μη[τρ]ὸς' μέν, ὅτι μήτηρ ὁ Νο̣ῦ̣ς ἔστιν τῶν ἄλλων̣,
'ἐᾶς' δέ, ὅτι 'ἀγαθῆς'. δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεσ̣ιν,
ὅτι 'ἀγαθὴν' σημαίνει·
——
'Ἑρμῆ, Μαιάδος υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἐά̣ων'.
——
5δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τ[ῶ]ιδε·
——
'δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακήαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων, οἷα διδοῦσι, κακῶν, ἕτερος δέ τ' ἐάων'.
——
οἱ δὲ τὸ {ῥ}ῥῆμα οὐ γινώσκοντες δοκοῦ̣σιν εἶναι
'μητρὸς ἑαυτοῦ'. ὁ δ' εἴπερ ἤθελεν 'ἑαυτοῦ μητρὸς
10ἐμ φιλότητι' ἀποδ̣ε̣ῖξαι 'θέλοντα μιχθῆναι' τὸν
θεόν, ἐξῆν αὐτῶι γράμματα παρακλίναντι̣
'μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς ἑοῖο' εἰπε[ῖ]ν· οὕτω γ̣[ὰ]ρ̣ ἂν 'ἑαυτο̣ῦ̣' γίνοιτο,
[υἱὸς δ'] α̣ὐτῆς ἂν ε[ἴη  ̣  ̣  ̣  ̣δ]ῆ̣λον ὅτι   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐν τῆι συγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀμφοτερ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣γαθη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ εναι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F10
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ε̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επιτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οις καὶ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι τὰ σημε[ῖα⁦ -ca.?- ⁩]
5υ   ̣ εὐ̣χ̣ῆ̣ς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F18+H45
[⁦ -ca.?- ⁩εὐ]χῆς [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩π]υρὸς ὕδατος δ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν ἕκαστα σημεῖα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υσκα   ̣  ̣  ̣  ̣ λοσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F14
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ περ φυς   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενα εὐχ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀνημμέ[ν-⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F17
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπελάμ̣[βανε⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ Δίκης [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F19
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ερ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ναι   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀνθρω[π⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment F20
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιν ἀμφ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ἐᾶ̣μ̣ μ̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment G9
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ο̣ι̣ν   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ριη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αιφ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment G16
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ πλ̣   ̣ [  ̣]σ̣[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣η̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ειδ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ σι̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment G18
[⁦ -ca.?- ⁩]υν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ολιγ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment G19
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο̣ισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
fragment G20
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δ̣η̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H1
[⁦ -ca.?- ⁩] μέχρ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]προκει   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιλην δε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H4
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣αμ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]να̣διε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νουτε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H10
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σαι̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H11
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]νε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H22
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H29
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ειναρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εικω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H40
[⁦ -ca.?- ⁩] χ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H41
[⁦ -ca.?- ⁩] ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τω   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οτ̣\ι/ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H47
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ωμεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υειν τι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H48
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ε̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ η̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H57
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ογκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H58
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ισμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ισι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θου[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H59
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τηρ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ με[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H62
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τ̣α̣ζ̣[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H63
[⁦ -ca.?- ⁩]στε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υπε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H66
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ε̣σ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H67
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment H68
[⁦ -ca.?- ⁩]στειναι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]βιαστ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ὸγ̣ γ̣εγ̣ρ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ σ̣ι̣ν̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οτ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I6
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣νο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιμι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I7
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I15
[⁦ -ca.?- ⁩]εισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οσμε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I17
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρ̣α̣ι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I18
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νχρη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣σ̣α̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I23
[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιεχε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ α̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I24
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τ̣   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment I25
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣υτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I27
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ηρα̣   ̣ τ̣ωιθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αλιπ   ̣ δ̣ομε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υσ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I31
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣η̣ι̣ε̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I32
[⁦ -ca.?- ⁩]πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τοδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υθ̣   ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I38
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment I42
[⁦ -ca.?- ⁩]με   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μαιν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I45
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ολ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I46
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ oσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I47
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣α̣ε̣α̣υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣νονε̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I52
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ορ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I55
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I62
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I66
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I70
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I71
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I75
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ωσι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I78
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νηφ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I79
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣π̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I82
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υ̣θ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment I83
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ομ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment I84
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣νθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I88
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment I94
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.