Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4515 = Trismegistos 65913 = LDAB 7176DCLP transcription: 65913 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[φερέτω] κάλαθον τ̣[αχύ τις] π̣τ̣ερῶν
[σὺ δ’ αὖ  ̣ι]ς ἐξόρμα
[τύπτων] γε τοῦτω[ν ὡδί.]
5[πάνυ γὰρ] βραδύς ἐ̣[στί τις ὥσπερ ὄνος.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[δ]ε̣ῖ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ν̣[εοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν.]
[ἀπ]έ̣λ̣αυσά γ’ ἆ̣[ρα νὴ] Δ̣ί̣’ ἐλθὼν [ἐνθαδί,]
[εἴπερ γέ μοι καὶ τὸ]ν̣ πατέ(*)ρα [βοσκητέον.]
[οὐδέν γ’· ἐπειδήπε]ρ̣ γὰρ ἦλθε̣[ς, ὦ μέλε,]
5[εὔνους, πτερώσω σ’ ] ὥσπερ ὄρ̣[νιν ὀρφανόν.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ v.3. πατέρα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.