Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4516 = Trismegistos 65914 = LDAB 7177DCLP transcription: 65914 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 [νόθῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχ]ι̣στεία̣ν̣
[παίδων ὄντων γ]ν̣η̣[σ]ί̣ων·
[ἐὰν δὲ π]αῖδες μ̣ὴ̣ ὦ̣σ̣ι̣ γ̣νήσιοι̣,
[τοῖς ἐγγ]υτάτα(*) γένο̣υ̣ς με-
5[τεῖναι τ]ῶν χρ̣ημάτων.
[ἐμοὶ δ᾿ ἄρ᾿ οὐδὲν] τῶν π̣α̣τρῴων χ[ρ]η̣μ̣ὰτ̣ων
[μέτεστιν; οὐ] μέντοι μὰ Δία.˙ λέξο̣ν δέ μο̣ι̣
[ἤδη σ᾿ ὁ πατὴρ εἰ]σ̣ήγαγ᾿ εἰς τοὺς φράτερα̣ς(*);
[οὐ δῆτ᾿ ἐμέ γε. κ]αὶ τοῦτ᾿ ἐθ̣α̣ύμαζον π̣[άλαι.]
10[τί δῆτ᾿ ἄνω κέχη]νας ἄικει̣α̣ν̣ βλέπων;
[ἀλλ᾿ ἢν μεθ᾿ ἡμ]ῶν̣ ᾖς, καταστήσας̣ σ᾿ ἐ̣γ̣ὼ̣
[τύραννον ὀρνίθ]ων παρέξω σοι γάλα.
[δίκαι᾿ ἔμοιγε καὶ] π̣άλαι δοκεῖ̣ς λέγειν̣
[περὶ τῆς κόρης, κ]ἄγωγε παραδίδωμί σ̣ο̣ι.
15[τί δαὶ σὺ φῄς; τἀνα]ν̣τία ψηφίζομαι.

Apparatus


^ 4. P.Oxy. 4516 : ἐγγυτάτω codd.
^ 7. ˙ papyrus
^ 8. P.Oxy. 4516 : φράτορας codd.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.