Papyri.info

sign in

4631 = Trismegistos 68604 = LDAB 9876Introduction

This papyrus has been digitally edited by Holger Essler and Livia Briasco as part of a workshop on digital editions of papyri within the Encode project . Revision by Holger Essler.

DCLP transcription: 68604 [xml]

fragment 1
[λιγυφθό]γ’γ̣οισι ⁦ vac. ? ⁩ ὀ̣ξυφώνο̣ις̣
[ἠγείρο]ν̣[τ]ο̣[ -0-1- ] ⁦ vac. ? ⁩ συνηθρ̣ο̣ί̣ζ̣ον̣[το]
[ἷζε] ⁦ vac. ? ⁩ ἐκάθιζε̣
[πυ]κ̣ι̣νήν ⁦ vac. ? ⁩ συνε̣[τ]ή̣ν
5[ἠρ]τ̣ύ̣ν̣ε̣το ⁦ vac. ? ⁩ π̣α̣ρ̣ε̣σ̣κεύαζ̣ε̣
[ἐν]ύ̣π̣ν̣ι̣[ο]ν ⁦ vac. ? ⁩ ἔνυπνον̣(*)
[ἐώι]κ̣ε̣ι̣ ⁦ vac. ? ⁩ ὡμο̣ιοῦτο
[ἀπ]ο̣π̣τ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ⁦ vac. ? ⁩ ἀποστ̣ά̣ς̣
[ἀνῆ]κ̣ε̣[ -0-1- ] ⁦ vac. ? ⁩ ἐφῆ̣κε
10[ἣ θέμις ἐ]σ̣[τ]ί̣ ⁦ vac. ? ⁩ ὡς π̣ρ̣οσ̣ῆ̣κ̣[ον ἐ-]
στί
[πολυκλ]ή̣ϊσσι ⁦ vac. ? ⁩ πολ̣υ̣καθέδ̣[ροις]
[ἐρη]τ̣ύ̣ειν ⁦ vac. ? ⁩ κ̣ω̣λ̣ύε̣ιν̣
[ἠμ]α̣θό̣ε̣ντος ⁦ vac. ? ⁩ οὕτ̣ω̣ς ἠμα̣[θόεις ἡ]
15 Πύλος καλ̣ε̣ῖτ̣αι ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]-
θ̣ε̣ο̣ντος ποταμοῦ
[ἡγή]τ̣ο̣ρ̣ε̣ς ⁦ vac. ? ⁩ ἡγεμόνες
[μέ]δ̣οντες ⁦ vac. ? ⁩ βασ̣ιλ̣εῖς
[κε]ν̣ φε͂μεν(*) ⁦ vac. ? ⁩ μέμφειν
20[νοσ]φ̣ι̣ζ̣οί̣μεθα ⁦ vac. ? ⁩ χ̣ω̣ριζοίμεθα
[νέ]ε̣σ̣τ̣α̣ι̣(*) ⁦ vac. ? ⁩ π̣ορ̣[εύ]ε̣σται(*)
π̣ο̣ι̣μ̣έ̣ν̣ι λ̣αῶν̣ ⁦ vac. ? ⁩ β̣[ασ]ιλε̣ῖ τῶν̣ ὄ̣χ̣[λων]
[σκηπτο]ῦ̣χοι ⁦ vac. ? ⁩ σκηπτόφρ̣[οι]
[ἐπεσσεύ]ο̣ντο ⁦ vac. ? ⁩ ἐφωρμοῦν̣[το](*)
25[ἁδιν]ά̣ω̣ν̣ ⁦ vac. ? ⁩ ἁθρό̣ων
[γλαφ]υ̣ρ̣ῆ̣ς̣ ⁦ vac. ? ⁩ κοίλη̣ς
[βοτρ]υ̣δό[ν] ⁦ vac. ? ⁩ βότ̣ρ̣υσι[⁦ -ca.?- ⁩]
[εἰαρινοῖσιν] ⁦ vac. ? ⁩ ἐ̣α̣ριν̣ο[ῖς]
[ἅλις] ⁦ vac. ? ⁩ [δαψι]λ̣ῶ̣[ς]
30[πεποτήα]ται ⁦ vac. ? ⁩ πέτ̣ο̣ν̣[ται]
[ἠϊόνος] ⁦ vac. ? ⁩ [αἰγ]ι̣αλο̣[ῦ]
fragment 2
[ἐ]σ̣τ̣ι̣χό̣ω̣ν[το] ⁦ vac. ? ⁩ ἐν̣ [τάξει παρεγένοντο]
[ἰλα]δ̣ό̣ν ⁦ vac. ? ⁩ ἀ̣θ̣ρ̣[οίσει]
[ὄσσα] φή̣[μη] ⁦ vac. ? ⁩ θεία κλη̣[δών]
[δεδή]ε̣ι̣ ⁦ vac. ? ⁩ δ̣ιαβοή[θεισα]
5[ἰέναι] ⁦ vac. ? ⁩ π̣ορεύθ[ηναι]
[ὀτρ]ύνο̣υσα̣ ⁦ vac. ? ⁩ π̣α̣ρ̣ο̣ξύ[νουσα]
[τ]ε̣τ̣ρ̣ήχει ⁦ vac. ? ⁩ ἐτετρ̣[άχυτο]
[στ]ε̣ν̣αχίζε<το> ⁦ vac. ? ⁩ ἐστέν[αζε](*)
[ἰζόν]των̣ ⁦ vac. ? ⁩ καθη[μένων]
10[ὅ]μ̣α̣δ̣ο̣ς ⁦ vac. ? ⁩ θόρυ̣βος̣
[σχ]ο̣ί̣α̣το̣ ⁦ vac. ? ⁩ ἐπίσχο̣[ι]
[ἐρ]ή̣[τ]υ̣[θεν] ⁦ vac. ? ⁩ κατείχο̣ν̣
[κ]ά̣με ⁦ vac. ? ⁩ κα̣τεσκε̣[ύασε]
[δ]ι̣α̣κ̣τ̣ό̣ρ̣ῳ̣ ⁦ vac. ? ⁩ ἀ̣γ̣’γέλῳ
15[ἀργειφό]ν̣τ̣ῇ̣ ⁦ vac. ? ⁩ τῷ Ἑρ̣μ̣ε̣ῖ̣(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐ]φ̣όνευ̣σ̣εν η ἐπὶ̣ ἀργο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩
[πλη]ξ̣ίππῳ̣ ⁦ vac. ? ⁩ ἱππικῷ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ⁦ vac. ? ⁩ ἐπικλειθε̣[ίς](*)
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] σ[  ̣  ̣]  ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[ἐρεισά]μ̣ε̣ν̣ο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[μετηύ]δ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δε̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. [λιγυφθο]γ’γ̣οισι papyrus
^ 1.6. l. ἐν ὕπνωι ὤν (corr)
^ 1.19. l. φαῖμεν
^ 1.21. l. [νέ]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ (corr)
^ 1.21. l. π̣ορ̣[εύ]ε̣σθαι (corr)
^ 1.24. l. ἐφωρμῶν̣[το]
^ 2.8. or ἔστεν[ε]
^ 2.14. α̣γ̣’γελω papyrus
^ 2.15. l. Ἑρμῆι̣
^ 2.19. l. ἐπικληθε̣[ίς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.