Papyri.info

sign in

4554 P. Oxy. 67 = Trismegistos 68627 = LDAB 9898DCLP transcription: 68627 [xml]

front
σύ(*) τ’, ὦ τάλαινα· χεί(*)μ̣α̣τ̣[ος γὰρ ἀγρίου]
τ̣υ̣χ̣ο̣ῦ(*)σα· λι̣μ̣έ̣(*)ν̣ας ἦ(*)λ̣[θες εἰς εὐηνέμους.]
——
[ὦ πρέσ]βυ̣, θ̣[εοί σο]ι̣ δο̣[ῖεν εὖ καὶ τοῖσι σοῖς,]
[⁦ -ca.?- ⁩] π[αῖδα ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
back
[ὦ γέρον Αἰ]α̣κ̣ί̣(*)δ̣α̣ι̣(*),
[πείθομαι καὶ σὺ]ν̣ Λαπ̣[ί(*)]θ̣[αισ]ί̣ σ̣ε̣ Κ̣ε̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (added at right: ε̣ἶ̣ν̣[α]ι̣)-
[ταύροις ὁμιλῆσ]α̣ι̣ δ̣[ορὶ κλ]ε̣ι̣ν̣[οτάτω(ι) ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ front.1. σύ papyrus
^ front.1. τ’ papyrus
^ front.1. ταλαινα· papyrus
^ front.1. χείμ̣α̣τ̣[οσ papyrus
^ front.2. τ̣υ̣χ̣ο̣ῦσα· papyrus
^ front.2. λι̣μ̣έ̣ν̣ασ papyrus
^ front.2. ῆλ̣[θεσ papyrus
^ back.1. l. [Αἰ]α̣κ̣ί̣(ί̣)δ̣α̣ (corr) : [αι]α̣κ̣ί̣δ̣α̣ι̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.