Papyri.info

sign in

4555 P. Oxy. 67 = Trismegistos 68628 = LDAB 9899DCLP transcription: 68628 [xml]

fragment 1
ἐ̣κ̣ τ̣ῶ̣(*)ν̣δ’ ἀ[τίμως δωμάτων ἀποσταλῆι]
ἢ κατ̣[θ]ά(*)ν̣η̣[ι κτείνουσα τοὺς οὐ χρὴ κτανεῖν.]
μό(*)λ̣[ις] δ̣έ(*) [νιν θέλουσαν ἀρτῆσαι δέρην]
εἴ(*)ργ[ουσι φύλακες δμῶες ἔκ τε δεξιᾶς]
5ξ̣ί̣(*)φη κ[αθ]α̣[ρπάζουσιν ἐξαιρούμενοι.]
οὕτω με̣\τ/α[λγεῖ](*) [καὶ τὰ πρὶν δεδραμένα]
ἔ̣(*)γνωκε̣ π̣ρ̣ά̣ξ̣α̣σ̣’ [οὐ καλῶς. ἐγὼ μὲν οὖν]
[δ]έ̣σ̣[ποι]ν̣α̣ν̣ ε(*)[ἴ]ργ̣ο̣υ̣[σ’ ἀγχόνης κάμνω, φίλαι·]
ὑ̣[μεῖς] δ[ὲ] β̣ᾶ̣σ̣α̣ι̣ τ[ῶνδε δωμάτων ἔσω]
10θ̣αν̣[ά]τ̣ου̣ νι̣ν ἐ̣κ[λύσασθε· τῶν γὰρ ἠθάδων]
φ̣[ίλων] ν̣έ(*)οι μο̣λ̣ό̣ν̣[τες εὐπιθέστεροι.]
(added at left: χορ(ός)) κ̣αὶ μὴ(*)ν ἐ(*)ν̣ οἴκο̣[ις προσπόλων ἀκούομεν]
[βο]ὴ(*)ν ἐ(*)φ’ οἷ(*)σιν [ἦλθες ἀγγέλλουσα σύ.]
δ̣ε̣[ί]ξ̣ε̣[ι]ν̣ δ’ ἔ̣(*)[οικεν ἡ τάλαιν’ ὅσον στένει]
15πρά̣(*)ξ̣α̣σ̣α δε̣ι̣[νά· δωμάτων γὰρ ἐκπερᾶι]
φε̣ύ(*)γ̣ουσα χ̣εῖρα[ς προσπόλων πόθωι θανεῖν.]
[ἰώ μοί μοι· σπάρ]α̣\γ̣/μ̣[α κόμας ὀνύχων τε]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
lost.lin.- ca.9 -
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ξ̣’ ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[κατάρα]τ̣ο̣[ς ἀνθρώποις.]
[συγ]γ̣ν̣[ώσετα]ί(*) σο̣ι τ[ήνδ’ ἁμαρτίαν πόσις.]
[τί] μ̣οι ξίφ̣[ος ἐκ χερὸς ἠγρεύσω;]
[ἀπό]δος, ὦ(*) φ̣[ίλος, ἀπόδος, ἵν’ ἀνταίαν]
ἐ̣[ρ]ε̣ί̣(*)σ̣ω πλ[αγάν· τί με βρόχων εἴργεις;]
35[ἀλ]λ̣’ ε[ἴ σ]’ ἀφ̣ε̣ίην μὴ φ[ρονοῦσαν, ὡς θάνηις;]
[οἴμ]ο̣ι πό(*)τμο[υ.]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
39[<ἢ> κ]α̣τὰ [πόντον ἢ καθ’ ὕλαν ὀρέων,]
40[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2
[τί ταῦτα μοχθεῖς; συμφοραὶ θε]ή̣(*)λατ̣ο̣ι̣ ―?
[πᾶσιν βροτοῖσιν ἢ τότ’ ἦλθον] ἢ̣(*) τό(*)τ[ε]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.4 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[σκάφος, ἃ διὰ Κυανέας ἐπέρ]α̣σε̣[ν] ἀκτ̣[ὰ]ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
15[ὦ παῖ, τὸ λίαν οὔτ’ ἐκεῖν’ ἐπήι]νεσα,
[ὅτ’ εἰς γυναῖκα Τρωιάδ’ ἐξη]μ̣άρτ̣[α]ν̣ε̣ς̣,
[οὔτ’ αὖ τὸ νῦν σου δεῖμ’ ὃ δει]μ̣α̣[ίνεις ἄγαν.]
[οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται] π̣ό̣(*)σ̣[ις ⁦ -ca.?- ⁩]
[10 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[παιδὸς μέλαθρα καὶ τυρ]αν̣ν̣ι̣[καὶ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἔγνως· ἀτὰρ δὴ πυνθάν]ῃ̣ τ̣ί̣(*)ς ὢ̣[ν -2-3- ]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Ἀγαμέμνονός τε καὶ Κλυτ]αιμ̣[νήστρ]α̣[ς τό]κος,
25[ὄνομα δ’ Ὀρέστης· ἔρχομ]α̣ι δὲ πρ[ὸς Δι]ὸ̣ς̣
[μαντεῖα Δωδωναῖ’. ἐπ]εὶ(*) δ’ ἀφι̣[κ]ό̣[μ]ην
[Φθίαν, δοκεῖ μοι ξυγγ]ενοῦς μ̣[α]θ̣ε[ῖ]ν̣ π̣έ̣[ρι]
[γυναικός, εἰ ζῆι κε]ὐ̣τυχοῦ(*)σ[α τυγ]χ̣άν̣[ει]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[ναίουσ’ ἀφ’ ἡμῶν πεδί’ ὅμως] ἐ̣στ̣[ὶν] φί(*)λη.
[ὦ ναυτίλοισι χείματος λι]μ̣ὴ̣[ν φα]νεὶ(*)ς
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Ἀγαμ̣έ̣[μνονός νιν παῖς βέβηκ’ ἄγων χθονός.]
ποί(*)αν πε̣ραί(*)νω̣ν̣ ἐ̣λ̣[πίδ’; ἦ γῆμαι θέλων;]
——
κ̣αὶ σοῦ(*) γε̣ παιδ̣ὸ(*)[ς] π̣α̣[ιδὶ](*) [πορσύνων μόρον.]
——
κρυπτὸ(*)ς κ̣ατ̣ασ̣τ̣ὰ(*)ς̣ ἢ(*) κ̣[ατ’ ὄμμ’ ἐλθὼν μάχηι;]
——
5ἁγ̣ν[οῖ]ς ἐ̣ν̣ ἱ(*)ε̣ρ̣[ο]ῖ̣ς̣ Λ̣[ο]ξ̣ί̣ο̣υ̣ [Δελ]φ̣ῶ̣ν̣ [μέτα.]
——
οἴ(*)μοι· τ̣όδ’ ἤ(*)δη̣ δ̣[ε]ι̣νό(*)ν. οὐ̣(*)χ̣ [ὅ]σ̣ο[ν τ]ά̣χ̣[ος]
χωρή(*)σεταί(*) τ[ις] Π̣υ̣[θ]ι̣[κ]ὴ̣(*)ν π̣ρὸς̣ [ἑ]σ̣τ̣ί̣[αν]
κ̣α̣ὶ̣ τ̣ἀ̣(*)[νθ]ά̣(*)[δ’] ὄ̣[ντα το]ῖ̣(*)ς̣ [ἐ]κεῖ(*) φρά(*)σει φίλ̣[οις,]
πρὶ(*)ν [- ca.8 -]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ν̣ει(*)ν̣ ἐχ̣θ̣[ρῶν ὕπο;]
——
10(added at left: Ἄγ[(γελος)]) ἰ̣ώ̣ μ̣[οι]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[16 lines missing]
27θ̣έ̣(*)α̣ι̣ δ[ιδόντες ὄμματ’ ἐξεπίμπλαμεν.]
κ̣αὶ(*) τ[οῦθ’ ὕποπτον ἦν ἄρ’· εἰς δὲ συστάσεις]
κ̣ύ̣(*)κ̣λ[ους τ’ ἐχώρει λαὸς οἰκήτωρ θεοῦ.]
30Ἀ̣γ̣α̣μ̣[έμνονος δὲ παῖς διαστείχων πόλιν]
ἐ̣[ς οὖς ἑ]κ̣ά̣(*)[στωι - ca.12 -]  ̣  ̣  ̣
[ὁρᾶτε] τοῦ(*)τ̣[ον - ca.13 -]ωαψ.
[χρυ]σ̣οῦ(*) γέ̣μ̣[οντα γύαλα, θησα]υ̣ρ̣[οὺς] β̣ρ̣ο̣τ̣[ῶν,]
[τὸ δ]ε̣(*)ύ̣τ̣ε̣ρ̣ο(*)ν π̣α̣ρ[όνθ’ ἐφ’ οἷ]σ̣ι̣ καὶ(*) π̣ά(*)ρο̣ς̣
35[δε]ῦ̣ρ’ ἦ(*)λθε, Φο(*)ίβο̣[υ ναὸν ἐκ]π̣έ̣(*)ρσαι̣ θέ(*)λω[ν;]
[κἀ]κ̣ το̣υ̣  ̣  ̣[- ca.5 -]  ̣[  ̣]ο̣ν̣ ἐ̣ν π̣ό(*)λει κ̣α̣κ̣[όν·]
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[παιδεύματ’, οὐδὲν τῶνδέ] π̣ω̣ πεπυσμ̣έ(*)νοι,
[λαβόντες ἦιμεν ἐσχάραις] τ̣’ ἐφέ(*)σ̣τα̣μεν
[σὺν προξένοισι μάντε]σί(*)ν τε Π̣υθικ̣ο[ῖ]ς̣·
5[καί τις τόδ’ ε]ἶ̣π̣[εν· ὦ νε]α̣νί(*)α̣, τ̣ί σοι
[θεῶι κατευ]ξ̣ώ̣[με]σ̣θα; τίνος̣ ἥ(*)κεις̣ χ̣ά(*)ριν;
[ὁ δ’ εἶπε· Φοί]β̣ωι τῆ̣ς̣ π̣ά(*)ρο[ιθ’] ἁ̣μαρτί(*)ας
[δίκας παρ]α̣σ̣χ̣εῖν β̣ο̣υ̣λ̣ό̣[με]σ̣θ̣’· ἤ̣ι̣τ̣ισα [γὰρ]
[πατρός π]ο̣τ’ α̣ὐτὸ(*)ν α̣ἵ̣μ̣α̣[τος δοῦναι δί]κ̣η̣ν̣.
10[κἀνταῦθ’] Ὀ̣ρέ(*)στου [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[17 lines missing]
29[ἐφθέγξατ’, ἀλλ’ ἔβαλλον ἐκ χειρῶν] π̣[έ]τ̣ρ̣ο̣[ι]ς̣. (added at right: [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣  ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩])
30[πυκνῆι δὲ νιφάδι πάντοθεν σποδ]ο̣ύ(*)μεν̣ο̣ς̣
[προύτεινε τεύχη κἀφυλάσσετ’ ἐμβο]λ̣ά(*)ς.
[ἐ]κ[εῖσε ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀ]λ̣λ’ οὐ[δὲν ἦνεν· ἀλλὰ πόλλ’ ὁμ]ο̣ῦ [βέλη,]
ο̣ἰ(*)στ̣ο̣ί(*), [μεσάγκυλ’ ἔκλυτοί τ’ ἀμ]φ̣ώ(*)βο[λοι,]
35[σφ]α̣γ̣ῆ(*)ς̣ [ἐχώρουν βουπόροι πο]δ̣ῶ(*)ν πά[ρος.]
[δει]ν̣ὰ[ς δ’ ἂν] εἶ(*)δ̣ε̣[ς πυρρίχας] φ̣ρ̣ο̣υ̣ρ̣ο̣υμέ̣[νου]
[βέλ]εμνα παιδό̣ς̣. ὡ̣[ς δέ νι]ν̣(*) περ[ι]σ̣τ̣αδὸ̣ν̣
[κύ]κλωι κατεῖ(*)χ̣ο̣ν̣ ο̣ὐ̣ [- ca.6 -]  ̣ [ἀ]μ̣πν̣οά(*)ς̣,

Apparatus


^ 1.1. τ̣ῶν̣δ’ papyrus
^ 1.2. τ̣[θ]άν̣η̣[ι] papyrus
^ 1.3. μόλ̣[ισ] papyrus
^ 1.3. δ̣έ papyrus
^ 1.4. είργ[ουσι] papyrus
^ 1.5. ίφη papyrus
^ 1.6. corr. ex με̣  ̣\τ/α[λγεῖ]
^ 1.7. έγνωκε̣ papyrus
^ 1.8. έ[ι]ργ̣ο̣υ̣[σ’] papyrus
^ 1.11. ν̣έοι papyrus
^ 1.12. μὴν papyrus
^ 1.12. ἐν̣ papyrus
^ 1.13. ὴν papyrus
^ 1.13. ἐφ’ papyrus
^ 1.13. οῖσιν papyrus
^ 1.14. δ’ papyrus
^ 1.14. έ[οικεν] papyrus
^ 1.15. πράξ̣α̣σ̣α papyrus
^ 1.16. φε̣ύγ̣ουσα papyrus
^ 1.29. ’ papyrus
^ 1.31. ί papyrus
^ 1.33. ῶ papyrus
^ 1.34. ίσ̣ω papyrus
^ 1.35. ’ papyrus
^ 1.35. [σ]’ papyrus
^ 1.36. πότμο[υ.] papyrus
^ 1.37. ́[⁦ -ca.?- ⁩] papyrus
^ 2.1. ήλατ̣ο̣ι̣ papyrus
^ 2.2. ὴ papyrus
^ 2.2. τότ[ε] papyrus
^ 2.18. π̣όσ̣[ισ] papyrus
^ 2.23. τ̣ίσ papyrus
^ 2.26. ὶ papyrus
^ 2.26. δ’ papyrus
^ 2.28. ῦσ[α] papyrus
^ 2.30. φίλη. papyrus
^ 2.31. [φα]νείσ papyrus
^ 3.2. ποίαν papyrus
^ 3.2. ε̣ραίνω̣ν̣ papyrus
^ 3.3. σοῦ papyrus
^ 3.3. δ̣ὸ[σ] papyrus
^ 3.3. corr. ex
^ 3.4. κρυπτὸσ papyrus
^ 3.4. κ̣ατ̣ασ̣τ̣ὰσ̣ papyrus
^ 3.4. ὴ papyrus
^ 3.5. ϊε̣ρ̣[ο]ι̣σ̣ papyrus
^ 3.6. οίμοι· papyrus
^ 3.6. τ̣όδ’ papyrus
^ 3.6. ήδη̣ papyrus
^ 3.6. δ̣[ε]ι̣νὸν. papyrus
^ 3.6. οὺχ̣ papyrus
^ 3.7. χωρήσεταί papyrus
^ 3.7. Π̣υ̣[θ]ι̣[κ]ὴν papyrus
^ 3.8. τ̣ἀ[νθ]ά[δ’] papyrus
^ 3.8. [το]ῖσ̣ papyrus
^ 3.8. [ἐ]κεῖ papyrus
^ 3.8. φράσει papyrus
^ 3.9. πρὶν papyrus
^ 3.9. [- ca.8 -]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ν̣εῖν̣ papyrus
^ 3.27. έα̣ι̣ papyrus
^ 3.28. ὶ papyrus
^ 3.29. ύκ̣λ[ουσ] papyrus
^ 3.31. [ε]κ̣ά[στωι] papyrus
^ 3.32. τοῦτ̣[ον] papyrus
^ 3.32. [- ca.13 -]ωαψ. papyrus
^ 3.33. ῦ papyrus
^ 3.34. έυ̣τ̣ε̣ρ̣ὸν papyrus
^ 3.34. έύ̣τ̣ε̣ρ̣ὸν papyrus
^ 3.34. καὶ papyrus
^ 3.34. π̣άρο̣σ̣ papyrus
^ 3.35. ’ papyrus
^ 3.35. ῆλθε, papyrus
^ 3.35. φόιβο̣[υ] papyrus
^ 3.35. [εκ]π̣έρσαι̣ papyrus
^ 3.35. θέλω[ν;] papyrus
^ 3.36. π̣όλει papyrus
^ 4.2. μ̣ένοι, papyrus
^ 4.3. τ̣’ papyrus
^ 4.3. εφέσ̣τα̣μεν papyrus
^ 4.4. ίν papyrus
^ 4.4. Π̣υθικ̣ο[ῖ]ς̣· papyrus
^ 4.5. [νε]α̣νία̣, papyrus
^ 4.6. ήκεισ̣ papyrus
^ 4.6. χ̣άριν; papyrus
^ 4.7. π̣άρο[ιθ’] papyrus
^ 4.7. ἁ̣μαρτίασ papyrus
^ 4.9. α̣υτὸν papyrus
^ 4.9. [δί]κ̣η̣ν̣. papyrus
^ 4.10. Ὀ̣ρὲστου papyrus
^ 4.29. π̣[έ]τ̣ρ̣ο̣[ι]ς̣. papyrus
^ 4.30. ύμεν̣ο̣σ̣ papyrus
^ 4.31. άσ. papyrus
^ 4.31. άς. papyrus
^ 4.33. ’ papyrus
^ 4.34. ϊστ̣ο̣ὶ, papyrus
^ 4.34. [αμ]φ̣ώβο[λοι,] papyrus
^ 4.35. ῆσ̣ papyrus
^ 4.35. [πο]δ̣ῶν papyrus
^ 4.36. εῖδ̣ε̣[σ] papyrus
^ 4.37. or [μι]ν̣
^ 4.38. κατεῖχ̣ο̣ν̣ papyrus
^ 4.38. [ἀ]μ̣πν̣οὰσ̣, papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.