Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4641 = Trismegistos 68950 = LDAB 10220Introduction

Editor gives in the notes many suggestions for completing words of which only one or a few letters remain. The text is frequently corrected by deletion of letters and supralinear additions, which may or may not be by the same hand

DCLP transcription: 68950 [xml]

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουτ  ̣ν θ̣υγατ̣έρ[α -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ τὸ] δ̣ὴ λεγόμενον η[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε π\ε/ίσηι καρτερησ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν τὸ μὴ πα\ρὰ/ τοῦ τοι̣[ούτου -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ πεπό⟦ι⟧ηκε μυρίου[ς -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν\γ/ε(*) τὸ κ̣ακόν, εἰ δεήσ[ει -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ λέγοντ’·· ἄσωτός εἰμ’, · ου̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]\σ̣/τα̣,· μεθύω, κραιπαλῶ,· [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣δ̣ουν α̣ὐτῶ\ι/ φράσω ν[ -ca.?- ]
10[π]εῖραν προσάγε\ι̣/ν, ((high-punctus)) ὡς νῦν α̣[ -ca.?- ]
[  ̣]θεις λ̣έγει τούτωι γάρ· ((high-punctus)) ε[ -ca.?- ]
[ἐ]ργάζετ’·· ἐρρῶσθαι γάρ ἐσ̣τ̣  ̣[ -ca.?- ]
ρ̣γὸς δ’ ὑγι̣α̣ίνων τοῦ πυρέττοντος πολύ
σ̣τ̣’ ἀθλιώτ̣ερος·· διπλάσιά γ̣’ ἐσθίει
15μάτην·· ἰ(*)δειν βουλήσομ’ αὐ[τὸν].
[π]ρο\σ/μείνατ’, ὢ δείλης μετα̣[ -ca.?- ]
[ἔρ]ρ̣ω̣σο καὶ τ\ὸ/ κατὰ σὲ πρόσ̣μ̣[εινον μόνον].
[π]α̣ρ’ ἕνα γάρ ἐ̣σ̣θ’ ἕκαστον ἡ σω̣[τηρία].
[ο]ὐ̣θ̣ὲ̣ν̣ λέγεις δίκαιον. ((dicolon)) (hand 2) \Συρίσκ(ος)/ (hand 1) οὐ μα̣[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ πρ̣ὸ̣ς τὸν δεσπότη̣ν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν. κα̣τοικεῖ δ’ ἐ̣νθά̣[δ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]μ̣ε̣ν̣· ο̣\ἰ/κ̣ε̣  ̣  ̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. ο̣ν\γ/εο̣ν\γ/ε corr. ex ο̣νδε
^ 7. λέγοντ’·· papyrus
^ 7. εἰμ’, papyrus
^ 12. ’·· papyrus
^ 15. ϊδειν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.