Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4642 = Trismegistos 68951 = LDAB 10221



Introduction

Only in line 5 the two speakers, Φανίας and Παρμένων, are identified on the papyrus with notae personarum. The other changes in the dialogue, in lines 5, 7, 8, 9 have been left unmentioned.

DCLP transcription: 68951 [xml]

column i
[7 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩].1̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
[γλ]αφυ̣ρό̣ς̣ τίς ἐστιν οὗτος. ο̣ὐκ ἐγὼ ’λ̣[εγον;]
[ν]αί· πραγ̣μ̣ατ̣οκοπ̣εῖ Φανίας ὁ διδάσ̣[καλος.]
[ἅπ]αντ̣ά̣ γ’’ ἄ(*)ν̣ τις ὡς ἀλη̣θῶς ἐλπ̣ί̣σ[αι]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣τ̣ο̣ς̣ ἡμῖν αὐτ̣ὸν ο  ̣  ̣  ̣θ  ̣ς̣ ἴσον̣.
——
5(added at left: [Φ]ανί(ας)) ἑόρ̣α̣κας; \Π̣αρμ(ένων)/ εἶδον. ὦ πολυ̣τίμητο[ι θεοί]
——
καὶ φ[ί]λ̣τατε Ζεῦ Σώτε̣ρ, ὡς πολλὴ χ[άρις.]
τί οὖν; ὑγιαίνουσιν μέν; ὅ̣σα γ’ οὕτως̣ [ἰδεῖν.]
——
τὴν αἰτίαν τίν’ ἔλεγον εἶναι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
(added at left: /) τὸ πλο̣ῖ̣ον εἰς Κρ̣ή̣την κατε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἐκρ̣ι̣θη̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μ  ̣  ̣ν̣ καὶ διενεγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ξένος τις̣ αὐ[- ca.8 -]ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣θησα̣ν προδοσίας γ̣ε̣νο̣μ̣[ένης ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σμ’’ ἐπέπλευσε γάρ τις̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὗτος πάλιν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἤκουσεν α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ̣αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ ii.3. γ’ papyrus
^ ii.3. άν̣ papyrus
^ ii.13. ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.