Papyri.info

sign in

4712 P. Oxy. 69 = Trismegistos 69389 = LDAB 10580Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 69389 [xml]

fragment 1Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ε̣δο̣   ̣  ̣ κ̣λ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣]ε̣κτ   ̣ [  ̣]εσθ̣   ̣ ενισ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[Κ]ο̣λχίδες ἀρ̣ήσοντ̣αι ὁμω[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὡ]ς φα̣μένη λέκτ[ρ]ο̣ιο καταν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ά̣ππεσε· κεκλι̣[μέ]ν̣η̣ δετο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἠ̣ρέμα δὲ βλεφ[άροι ⏑] καταπτ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ λ̣   ̣ [  ̣]ν ὑπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ οισιν αν   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10οἷ̣α̣ κ̣αθυπνώουσα· διὰ κραδίη[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ενθῆραι σοβέεσ[κ]ο̣ν· ἀπορ[⁦ -ca.?- ⁩]
Αἰσονίδην ὁρ[ά]α̣σ̣[θ]αι· ἀεὶ δ' ἐνικ[⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ ξένος ἢ ταύροισ̣[ι] πεπαρμένο[ς⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀ]νδ[ρο]φ̣όνοις γενετῆρος· ὑπ̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[‒⏑⏑‒]   ̣ ν καί πού τι κεκ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[‒⏑⏑‒(⏑)]ρυσε̣[  ̣  ̣] κυκωο̣[μεν-]
[‒⏑⏑‒⁦ -ca.?- ⁩]φ̣οτ   ̣ [  ̣  ̣]σε μετα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εν π   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[‒⏑⏑]   ̣ ἧι πελεν   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ς μιμν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ ροι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πυροσσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ υ[  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ειθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ταυρ[⁦ -ca.?- ⁩]
ημ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ἁρπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπν[  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
π̣λήσειε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φεῦγελεη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔννεπ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10πῦρ ἄφατ[⁦ -ca.?- ⁩]
καιπ   ̣ [  ̣]   ̣ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
ὕπνος ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μερμηρα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
δεῖμα καὶ ἐκ κ̣[ε]φ̣α̣[λῆς]
15[τ]αύρων γὰρ σ[τ̣]ο̣μ[ατ-]
[ἐ]κχυμένην [  ̣]ο̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[εἰ]λ̣υφόων ἅτε κυμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]   ̣ ην δὲ κρωσσοῖο κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]προχέειν· τόσον [⁦ -ca.?- ⁩]
20[ἐκ] λ̣εχέων ἀνέπαλτ[(ο)⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ·α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ητοιοδεπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ελασεθλιβε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ πτηροσεχε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ασχετοσεκχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣τειραναοιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κοτιωικλαγ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων   ̣ ωστειρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ἧ̣σ̣ὁτελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ην[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αγνω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νσπινθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣εκμηω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο̣νκνω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σβεσθη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ριπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]λο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]βα[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 9Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ α̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ επιφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ μηπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εκλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πατασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣νσπο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ηγαγε[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]εμο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 13Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ενν̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]σ[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣σσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ω[  ̣  ̣]ο̣νξενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σφα̣εθοντι· τεο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣επανδροθυτο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣σουστορθυγγαδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ὡ̣νου̣κεδαμασ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αϊστ̣ωσειεχαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ισ   ̣ [ -1-2- ]φορητ̣οσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επ[  ̣  ̣]γειωι·   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]λη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣]αισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αξο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εστα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]λεον   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ειγο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ακατ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αχευε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εκατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣[  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εριν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αια̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ε̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ου̣σαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρχη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ησω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιανθρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ησ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οκουρη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ι [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 21Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ρ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σεθε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣λ̣η̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ βασ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ωτο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τερα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣τροφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣φερε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ονω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λεπαδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣αι̣
fragment 23Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αμ   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επιχθο[ν-]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εθαμβ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 24Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ οσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ε̣λ̣λ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣η̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ νοσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιπην [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 25Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣αρετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ος· ϋποσ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονεπ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 26Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ρο̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δονιησ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χαροψειλ̣ι̣σ̣[σ-]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ασσ̣ετινα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενυ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υνο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 27Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 28Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υρε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 29Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ κ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ταπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ισ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 30Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ενο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 31Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣λη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 32Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]σπε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νακ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣οικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 33Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣δεσσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναγιον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 34Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 35Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]η̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣υσατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣μεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρασυν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣σ̣ι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 36Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ
[⁦ -ca.?- ⁩]λοντα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ χοι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναεθ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 37Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣α̣ρω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]δ̣ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 38Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ρπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 39Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣υ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 40Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣κη̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 41Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣οκ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 42Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣γ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ὁπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]στε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]στ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αστ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 43Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣φ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χειαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νακου
5[⁦ -ca.?- ⁩]σσιπελε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 44Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εδα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ενη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κοξε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 45Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 46Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ λω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 47Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ροσυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 48Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 49Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]θα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ κρη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 50Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ χεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣νεκλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετοπ̣ωπ̣ην
fragment 51Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εικω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]σοσσω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 52Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ηι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣χ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 53Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]χα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ησ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 54Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]νδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣εκ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 55Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣η̣ ἁ̣[  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣αλσος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ π̣[  ̣  ̣]ι̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 56Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣λασσασ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 57Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσ̣σιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονασ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ωσακ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 58Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ασαικ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αλ̣ινοστ̣ο̣σ̣εσα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 59Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 60Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ων̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναπα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣λ̣ι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣υ[]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]βλε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 61Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ []   ̣ ε̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ γρην [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρυφενο   ̣  ̣ μ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εσ̣κε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ιβων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 62Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]εν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 63Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ̣σων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οιρεω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 64Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιαψαγιησ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣εσσεπορ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 65Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]σινε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 66Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]αφ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ επ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 67Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ν   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νοισι[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νγ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣πρ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 68Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣μα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 69Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ λιδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουεπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εδειν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαμ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 70Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 71Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
π[⁦ -ca.?- ⁩]
φ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 72Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ατ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ κε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 73Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]κσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 74Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ θυ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 75Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εγα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 76Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ βε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 77Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ερν̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 78Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τισιπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 79Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ουτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 80Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 81Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]αρκ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ γ̣ην ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 82Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 83Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 84Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ακτ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 85Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]βα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιθ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 86Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ετο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 87Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 88Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 89Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 90Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣εδ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 91Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρ̣υ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 92Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 93Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ξ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ γ̣αμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 94Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]έ̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 95Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωτ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 96Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ γα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 97Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 98Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 99Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]χν[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 100Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 101Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 102Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 103Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ κατ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 104Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]υσιτ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 105Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 106Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ρ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 107Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 108Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 109Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 110Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] fragment 111Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ θ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 112Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ο̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 113Imaged 2000-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κυθ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.